BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT"

Transcriptie

1 BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN. Opdrachtgevend bestuur Indienen offerte Uiterlijk: VITO Boeretang november MOL om uur BELGIË OFFERTES DIENEN BIJ VOORKEURE ELECTRONISCH INGEDIEND Denk even aan het milieu, alvorens dit document af te printen of te kopiëren! IDC 16 september 2011 Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. REGLEMENTERING... 4 I.1 TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING... 4 I.2 SPECIFIEKE REGLEMENTERING VOOR DEZE OPDRACHT... 4 I.2.1 Veiligheid en Hygiëne... 4 I.2.2 Privacywet... 5 I.3 VITO-REGLEMENTEN... 5 I.4 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.5 AANDACHT... 5 I.6 AFWIJKINGEN + EVENTUELE MOTIVATIE... 6 II. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 7 II.1 AANBESTEDENDE OVERHEID... 7 II.1.1 Leidende dienst... 7 II.2 AANVRAAG BESTEK (PM)... 7 II.2.1 Documenten... 7 II.2.2 Uiterste datum van de aanvraag:... 7 II.2.3 Prijs en betalingswijze... 7 II.3 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 8 II.3.1 Nomenclatuur... 8 II.3.2 De opdracht... 8 II.4 AANKOOP NAMENS ANDERE AANBESTEDENDE DIENSTEN... 8 II.5 PLAATS VAN UITVOERING... 8 II.6 LOOPTIJD VAN DE OPDRACHT... 9 II.7 WIJZE VAN GUNNEN... 9 II.8 PRIJSOPGAVE... 9 II.9 HUUR OF LEASING II.10 LEVERTERMIJN II.11 OPTIES II.12 INFORMATIEVERGADERING II.13 TAALGEBRUIK II.14 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE II.14.1 Technische specificaties: II.15 INDIENEN VAN DE OFFERTE II.16 OPENING VAN DE OFFERTES II.17 GESTANDDOENINGSTERMIJN II.18 SELECTIECRITERIA II.18.1 Juridische situatie van de inschrijver II.18.2 Economische en financiële draagkracht van de inschrijver II.18.3 Technische bekwaamheid van de inschrijver II.19 GUNNINGSCRITERIA II.20 VRIJE VARIANTEN II.21 KEUZE VAN OFFERTE III. CONTRACTUELE BEPALINGEN III.1 WERKDAGEN EN NORMALE UREN III.2 DE LEVERING III.2.1 De planning van levering en installatie III.2.2 Handleidingen en technische brochures III.2.3 Afval III.3 VEILIGHEID EN HYGIËNE III.4 BOETES WEGENS LAATTIJDIGE LEVERING / UITVOERING III.4.1 Leveringen III.4.2 Service niveaus III.5 ONDERAANNEMING III.6 BORGTOCHT III.6.1 Het bedrag III.6.2 Vrijgave borgtocht IDC 16 september 2011 Blz. 2

3 III.7 PRIJSHERZIENINGEN III.8 PRIJSLIJSTEN III.9 BETALINGSTERMIJN III.9.1 De facturatie III.9.2 De betaling III.10 DE OPLEVERING III.11 EINDE VAN DE OPDRACHT III.11.1 Verplichtingen bij het einde van de opdracht / deelopdracht III.12 REGELING VAN GESCHILLEN IV. TECHNISCHE BEPALINGEN IV.1 ALGEMEEN IV.2 HUIDIGE INFRASTRUCTUUR IV.2.1 Dienst INF IV.2.2 Dienst TAP IV.3 REFERENTIECONFIGURATIE IV.3.1 Situatie IV.3.2 Wat? IV.4 REFERENTIECONFIGURATIE IV.5 SERVICE NIVEAU (SERVICE LEVEL REQUIREMENTS) IV.5.1 Algemeen IV.5.2 De functionele taken van de leverancier IV.5.3 De dienstverlening IV.5.4 Professionele diensten IV.5.5 Extra diensten IV.5.6 Monitoring en rapportering IV.5.7 Boetes IV.5.8 Aansprakelijkheid V. INSCHRIJVINGSBILJET IDC V.1.1 Voorwerp van de opdracht V.1.2 Identificatie van de inschrijver V.1.3 Gestanddoeningstermijn V.1.4 Betalingen V.1.5 Machtiging en handtekening VI. INVENTARIS IDC VI.1.1 Referentievoorbeeld VI.1.2 Referentievoorbeeld VI.1.3 Professionele diensten VI.1.4 Intrestvoeten en restwaarden VI.1.5 Boete percentages voor verschillende service niveaus VI.1.6 Prijslijst Hardware VII. BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN IDC 16 september 2011 Blz. 3

4 I. Reglementering I.1 Toepasselijke reglementering In zover er niet afgeweken wordt in de bepalingen van onderhavig bestek zijn op de opdracht de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing: 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden. 4. Onderhavig bestek I.2 Specifieke reglementering voor deze opdracht I.2.1 Veiligheid en Hygiëne De leverancier verbindt zich ertoe om alle bepalingen na te leven op het vlak van veiligheid en gezondheid zoals voorgeschreven in de Belgische wetgeving en Europese regelgeving en normen die van toepassing kunnen zijn, zoals het gebruik van arbeidsmiddelen, het voorzien zijn van een CE-markering, de machinerichtlijn, de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit, de laagspanningsrichtlijn, de richtlijn gastoestellen. De fabrikant of leverancier bepaalt zelf welke regelgevingen er van toepassing zijn. De te leveren uitrusting moet voldoen aan: - de vigerende Belgische wetten en reglementen betreffende veiligheid en hygiëne; - de voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld door het dynamisch risicobeheersingssysteem bedoeld in artikel 3 van het KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Het voorgaande houdt o.m. in dat voldaan is aan de toepasselijke EU-regelgeving (of hun nationale omzetting) zoals - de Machinerichtlijn 2006/42/EG, - de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG, - de EMC-Richtlijn 2004/108/EG, -.. De fabrikant of leverancier heeft de verantwoordelijkheid om te bepalen onder welke regelgeving(en) zijn product valt. In de mate dat dit voorzien is door de vermelde regelgevingen zal de uitrusting afgeleverd worden met de oorspronkelijke EG-verklaring(en) van overeenstemming in het Nederlands, of met de oorspronkelijke verklaring in een andere taal van de EU samen met de vertaling van de oorspronkelijke EG-verklaring(en) in het Nederlands. IDC 16 september 2011 Blz. 4

5 Een kopie van dergelijke verklaring(en) zal ook afgegeven worden in die gevallen waar de regelgeving niet eist dat de verklaring de uitrusting vergezeld. De arbeidsmiddelen, of de gedeelten of aspecten ervan die niet gedekt zijn door CEmarkering, zullen: - Voldoen aan de toepasselijke "minimum voorschriften voor arbeidsmiddelen" en aan de eventuele geldende andere Belgische voorschriften met betrekking tot hun opvatting en bouw; - Afgeleverd worden met een document waarin de naleving van voorgaande eis verantwoord wordt; - Vergezeld gaan van instructies voor hun werking, bediening, inspectie en onderhoud en voor de veiligheid en gezondheid bij hun inzet. Indien de uitrusting of delen ervan onderworpen moeten worden aan keuring voor indienststelling door een externe dienst voor externe controle of een erkend organisme, dan zorgt de leverancier voor de uitvoering van deze keuring tot en met de aflevering van een positief eindverslag. De eerste keuring maakt integraal deel uit van de bestelling. Ingeval de EDTC of het erkend organisme problemen vaststelt, dan dienen de nodige correcties en de bijkomende keuringen uitgevoerd te worden op kosten van de leverancier. I.2.2 Privacywet De Belgische privacywet moet ten allen tijde gerespecteerd worden en niet verworpen worden door o.a. de Amerikaanse Patriot Act. I.3 VITO-reglementen Hierbij ingesloten vindt U het: - Milieubeleid van VITO - Algemene Milieu- en veiligheidsregels voor medewerkers derden/contractors (verkorte versie) VITO eist dat al uw medewerkers die op de VITO site werken, de verkorte versie van het reglement kennen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw medewerkers op te leiden. Elke medewerker moet de verkorte versie in zijn bezit hebben, wanneer aanwezig op de VITO site. Gelieve daar voor te zorgen. VITO zal op regelmatige basis steekproeven nemen om na te kijken of contractors/derden die werken op de site uitvoeren het werfreglement kennen. Indien zij dit niet in voldoende mate kennen, zal VITO zelf zorgen voor deze opleiding op uw kosten. I.4 Administratieve bepalingen De hierna volgende administratieve bepalingen, moeten worden beschouwd als een aanvulling en explicitering van sommige artikels uit bovenvermelde wetten en KB s. I.5 Aandacht Uitsluiting van de algemene voorwaarden van de inschrijver (regelmatigheid van de inschrijving) IDC 16 september 2011 Blz. 5

6 Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver uitdrukkelijk al de voorwaarden van het bestek en verzaakt hij aan alle voorwaarden die strijdig zijn met het bestek, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte of later uit te wisselen documenten (bv facturen met verkoopsvoorwaarden) voorkomen. Elk voorbehoud met betrekking tot één of meerdere voorwaarden van het bestek heeft tot gevolg dat de offerte onregelmatig is en dat VITO deze niet in overweging kan nemen. I.6 Afwijkingen + eventuele motivatie De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 150 kalenderdagen gebracht. Boete voor laattijdige levering / service niveaus Borgstelling. IDC 16 september 2011 Blz. 6

7 II. Administratieve bepalingen Dit tweede deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het KB van 8 januari 1996 en latere wijzigingen. II.1 Aanbestedende overheid Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek Boeretang MOL Tel : fax: BTW-Nr: BE Ondernemingnummer: Onderneming van openbaar nut onder de vorm van een naamloze vennootschap De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek wordt verder in de tekst als VITO aangeduid. Dhr. Dirk Fransaer is Gedelegeerd Bestuurder van VITO. VITO is de enige verantwoordelijke gesprekspartner en dus de enige bevoegde autoriteit voor het wijzigen van de opdracht en om te beslissen over eventuele problemen die zich stellen bij de uitvoering. VITO wordt vertegenwoordigd door de Leidende dienst. II.1.1 Leidende dienst De leidende dienst voor deze opdracht is de aankoopdienst van VITO. Contactpersoon binnen die dienst: Erik Mees Tel: Fax: II.2 Aanvraag bestek (PM) II.2.1 Documenten Het bestek en bijhorende documenten zijn te downloaden van de web-site te zoeken met dossiernummer IDC II.2.2 Uiterste datum van de aanvraag: 26 oktober 2011 tot uur II.2.3 Prijs en betalingswijze Het bestek en alle bijhorende documenten zijn gratis IDC 16 september 2011 Blz. 7

8 II.3 Beschrijving van de opdracht II.3.1 Nomenclatuur Computerapparatuur Diensten voor computerondersteuning en -advies II.3.2 De opdracht Voorwerp van deze leveringen: AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.. Deel 1: Hardware en software (aankoop of huur / leasing); 1. Servers met bijhorende software; 2. Gegevensopslagapparatuur met bijhorende software; 3. Back-up- en archiverings- apparatuur met bijhorende software; 4. (SAN en IP) Netwerkapparatuur met bijhorende software; 5. Virtualisatie-software en bijbehorende apparatuur. De software vermeld in bovenstaande punten 1, 2, 3 en 4 en 5 omvat software voor besturing (OS), monitoring, configuratie en management. Deel 2: Professionele diensten 1. Ondersteuning bij operationele problemen: consultancy 2. Professionele helpdesk; 3. Ondersteuning bij de planning en de installatie van ICT-projecten (aanbevelingen inzake de benodigde apparatuur uitgaande van de beste prijs-kwaliteitverhouding, leveren van expertise in de diverse deeldomeinen, consultancy, ); 4. Flexibele en ondubbelzinnige onderhoudscontracten Deze opdracht is GEEN exclusiviteit i.v.m. de levering van de vermelde artikelen en diensten. II.4 Aankoop namens andere aanbestedende diensten Andere Vlaamse Agentschappen (VA) of hun rechtsopvolgers die onder het administratief toezicht van de Vlaamse Regering staan kunnen toetreden tot deze overeenkomst op gelijk welk moment gedurende de looptijd van deze opdracht. In tegenstelling tot de wettelijke bepalingen zal ieder toetredend VA een afzonderlijke overeenkomst afsluiten met de weerhouden leverancier. De uitvoering start de dag na ondertekening Alle administratieve briefwisseling en de facturatie zullen dus rechtstreeks verlopen tussen het VA en de weerhouden leverancier. Geen enkel VA kan afwijkingen bedingen op de contractuele bepalingen zoals vastgelegd in het bestek. II.5 Plaats van uitvoering 1. VITO Boeretang MOL IDC 16 september 2011 Blz. 8

9 2. op het afleveradres van het ander VA. II.6 Looptijd van de opdracht De basis looptijd van de opdracht is TWEE jaar. De opdracht kan DRIE (3) maal stilzwijgend worden verlengd met één (1) jaar. De maximale duur van de basisopdracht is VIJF (5) jaar. Stopzetting na het tweede, het derde of het vierde jaar zal per aangetekend schrijven gebeuren minstens drie (3) maanden vóór het verstrijken van de periode. Voor de stopzetting kan geen schadevergoeding worden gevraagd. VITO heeft de mogelijkheid deze overeenkomst vroegtijdig stop te zetten. Deze stopzetting zal gebeuren door middel van een aangetekend schrijven vier (4) maanden voor de datum van stopzetting. Voor de stopzetting kan geen schadevergoeding worden gevraagd. Voor de diensten na verkoop, de professionele diensten en de duurtijd van de huur / leasing is de looptijd maximaal VIJF (5) jaar. De startdatum voor de diensten is de dag van de acceptatie van de (deel)levering; De startdatum van de huur / leasing is dag waarop de apparatuur geïnstalleerd is en naar behoren functioneert. De totale maximale duur van de opdracht kan tot TIEN (10) jaar oplopen. Bijvoorbeeld een huur aangegaan op het einde van het vijfde jaar voor VIJF (5) jaar. II.7 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag. II.8 Prijsopgave De prijsopgave bestaat uit: het opgeven van de referentievoorbeelden die volledig worden uitgewerkt, uurtarieven voor de gevraagde diensten, de korting % op prijslijsten, de huurtarieven (%). Bij het opstellen van de lastvoorwaarden van deze opdracht beschikt het bestuur nog niet over de exact benodigde hoeveelheden. Daarom zijn de opgegeven hoeveelheden louter indicatief. Zij binden het bestuur op geen enkele wijze. De leverancier kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden. 1. Alle opgegeven prijzen zijn in EUR, exclusief BTW 2. De eenheidsprijzen bevatten maximaal 2 cijfers na de komma 3. De leverancier wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de levering wegen te hebben inbegrepen met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. In de prijzen zijn inzonderheid ingerekend: - kosten verpakking - lossen - het laden - uitpakken IDC 16 september 2011 Blz. 9

10 - de overslag en het overladen - documentatie en handleiding - het vervoer - het monteren en bedrijfsklaarmaken - de verzekering - tol- en accijnsrechten - de inklaring - de keurings- en opleveringskosten - opleiding - Recupel, Bebat, Auvibel, Reprobel - enz. II.9 Huur of leasing VITO en of het VA heeft de mogelijkheid om de hardware, software, configuraties te huren of te leasen op projectbasis. VITO verwacht dat duidelijk gemaakt wordt of de aanbieder dit kan aanbieden. De inschrijver geeft de interestvoet (op kwartaalbasis) en de restwaarde op voor de verschillende huurperiodes van 1, 2, 3, 4 en 5 jaar. De opgegeven intrestvoeten zijn vast gedurende de hele looptijd van deze opdracht. De inschrijver geeft de interestvoet op kwartaalbasis (3 maanden) op (huur / leasing facturen worden op kwartaalbasis betaald). In geval van leasing wordt de restwaarde te betalen bij het einde van de leasingperiode uitgedrukt in een percentage van de aankoopwaarde bij het aangaan van de leasing. De percentages van de restwaarde mogen van jaar tot jaar verschillen. De opgegeven percentages zijn vast gedurende de hele uitlooptijd van de opdracht. De restwaarde na 5 jaar is nul (0). In geval de huurperiode is verstreken en men wil verder huren zal de restwaarde van de apparatuur en de overkomende interestvoet van het aantal jaren huur worden gebruikt om de nieuwe huurprijs vast te stellen. De restwaarde blijft bepaald zoals die berekend werd bij de initiële aanvang van de huur. Na het 5 de jaar is de restwaarde 0. Na het einde van de huurperiode zal de leverancier de apparatuur op zijn kosten komen inpakken voor transport & ophalen. De opgegeven interestvoeten houden rekening met alle financiële en operationele kosten zoals daar zijn verzekering, transport, installatie, ontmantelingskosten, enz In geval de huurovereenkomst vroegtijdig wordt stopgezet door VITO of een VA (om redenen anders dan vermeld in II.6) zal de leverancier recht hebben op een vergoeding: de inschrijver deelt mede welke verbrekingsvergoeding van toepassing is. II.10 Levertermijn De inschrijver geeft de gemiddelde levertermijn op van de productgroep dat hij aanbied. In de levertermijn is de tijd voor installatie en het bedrijfsklaar maken inbegrepen. Bij elke deelbestelling wordt de definitieve levertermijn vooraf medegedeeld. IDC 16 september 2011 Blz. 10

11 De opgegeven levertermijnen voor de deelleveringen mogen nooit langer zijn dan het dubbele van de opgegeven termijnen bij inschrijving. II.11 Opties Zie verlenging van de opdracht. II.12 Informatievergadering Om de omvang van de opdracht goed te kunnen inschatten is elke inschrijver verplicht de rondgang met bijkomende inlichtingen bij te wonen. Op 19 oktober 2011 en 26 oktober telkens om 10:00 uur vindt er een informatievergadering plaats. Tijdens deze vergadering krijgen de kandidaat inschrijvers een verduidelijking van het bestek en informatie over het gebruik van e-tendering. Na afloop is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Per kandidaat inschrijver mogen maximaal twee personen aanwezig zijn. Plaats VITO Gebouw TAP Boeretang MOL Dit gebouw is gelegen aan het kempisch Kanaal ter hoogte van SAS 6 II.13 Taalgebruik De offerte dient opgesteld te worden in het Nederlands met uitsluiting van iedere andere taal. Engelstalige technische brochures zijn toegelaten. II.14 Vorm en inhoud van de offerte Op straffe van uitsluiting zal de offerte opgebouwd zijn zoals beschreven in onderhavig bestek. De inschrijver zal, daar waar in te vullen formulieren bij het bestek zijn bijgevoegd, deze formulieren zo volledig mogelijk invullen. De prijs van de inschrijving dient uitgedrukt in EURO exclusief BTW. II.14.1 Technische specificaties: Gedetailleerde documentatie en informatie betreffende de technische waarde van de aangeboden apparaten, mogelijkheden en diensten (voor detail zie technische beschrijving). IDC 16 september 2011 Blz. 11

12 II.15 Indienen van de offerte Zoals voorzien in art 81 van het KB van 8 jan 1996 kunnen de offertes elektronisch ingediend worden. De opening van de offertes zal elektronisch gebeuren volgens de procedure van e-tendering Meer informatie over e-tendering is te vinden op: (algemene info) De offerte dient ten laatste elektronisch opgeladen en ondertekend of op papier in ons bezit te zijn op: 10 november 2011 om 11 uur De offerte moet in het Nederlands opgesteld worden. Het indienen van een offerte door een inschrijver impliceert dat hij zich ertoe verbindt de bepalingen van het onderhavige bestek na te leven. De door de inschrijver ingediende voorstellen in antwoord op de in het bestek opgenomen bepalingen of vragen vormen verbintenissen zijnerzijds. De inhoud van zijn offerte maakt immers wezenlijk deel uit van het contract, net als de preciseringen die hij dient te verstrekken naar aanleiding van eventuele verzoeken tot verduidelijking van zijn offerten. Elektronische offerte E-TENDERING Het indienen van de offertes zal bij voorkeur via elektronische weg gebeuren. Hiervoor wordt de officiële procedure gebruikt zoals die voorzien is in de wetgeving. bij het onderdeel E-TENDERING Een document kan maximaal 80 MB groot zijn De totale offerte kan maximaal 320 MB groot zijn Indien nodig kunnen wij u meer inlichtingen geven over de te volgen procedure VITO. Aankoopdienst Tel.: Offerte op papier De offerte moet in het Nederlands in twee exemplaren opgemaakt worden. Op één van beide exemplaren moet de vermelding "ORIGINEEL" voorkomen. De offerte moet in een dubbele omslag gesloten zijn. De binnenste omslag dient de vermelding ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VITO Bestek: IDC Opening 10 november 2011 om uur Gelieve het inschrijvingsbiljet als eerste document bij de inschrijving te steken. IDC 16 september 2011 Blz. 12

13 De buitenste omslag moet geadresseerd zijn aan VITO Inkoopdienst offertes - IDC Boeretang MOL De offerte dient evenwel ook in elektronische vorm op een USB-key of een DVD/CD te worden bijgevoegd. 1. Indien men de inschrijvingsdocumenten persoonlijk wil afgeven of bij de opening aanwezig wenst te zijn dient men rekening te houden met VITO-toegangsformaliteiten. Duurtijd: minimum 15 min. 2. Bij verzending per post moet de inschrijving onder dubbele omslag verstuurd worden. 3. Elke inschrijving die aankomt na het begin van de openingszitting van de inschrijvingen, wordt geweigerd. 4. Wijzigingen aan reeds verzonden of ingediende inschrijvingen, alsook het intrekken ervan, zijn slechts mogelijk vóór het verstrijken van de uiterste indieningdatum. Ze vormen het voorwerp van een schriftelijke verklaring, behoorlijk ondertekend door de inschrijver of zijn mandataris. Indien de wijzigingen in de offerte zelf werden aangebracht, worden deze ondertekend. Op straffe van ongeldigheid van de inschrijving moeten het doel en de draagwijdte van de gewenste wijzigingen nauwkeurig worden vermeld. 5. Het intrekken van een inschrijving mag niet meer zijn dan dat. Indien de inschrijver die zijn inschrijving introk, op wettige wijze een nieuwe indient, mag hij er de documenten in vermelden waarvan hij gebruik wenst te maken ter ondersteuning van de tweede; 6. Het indienen van een offerte door een inschrijver impliceert dat hij zich ertoe verbindt de bepalingen van het onderhavige bestek na te leven. De door de aannemer ingediende voorstellen in antwoord op de in het bestek opgenomen bepalingen of vragen vormen verbintenissen zijnerzijds. De inhoud van zijn offerte maakt immers wezenlijk deel uit van het contract, net als de preciseringen die hij dient te verstrekken naar aanleiding van eventuele verzoeken tot verduidelijking van zijn offerten. II.16 Opening van de offertes Conform art 81 van het KB 8 jan 1996 wordt opening gedaan volgens de regels van de E- tendering procedure. Plaats: VITO Boeretang 200 Gebouw HKT vergaderzaal 2de verdieping Tijdstip: 10 november 2011 om uur. De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. II.17 Gestanddoeningstermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 150 kalenderdagen. IDC 16 september 2011 Blz. 13

14 II.18 Selectiecriteria De inschrijver dient eerst te voldoen aan de hieronder gestelde selectiecriteria (uitsluitingsvoorwaarden, financiële en econ. draagkracht, technische bekwaamheid) alvorens men kan overgaan tot de evaluatie van zijn aanbieding. Hij voegt hiervoor de nodige documenten en inlichtingen bij zijn inschrijving. De inschrijver die niet voldoet aan de selectiecriteria wordt uitgesloten; hij wordt dan hierover geïnformeerd. II.18.1 Juridische situatie van de inschrijver Belgische inschrijvers: De inschrijver dient te voldoen aan de voorwaarden tot deelname van deze procedure. Hiervoor kan hij het bijgevoegd document verklaring op eer ondertekend bij zijn inschrijving toevoegen. Indien dit document niet wordt toegevoegd dient de inschrijver de nodige originele attesten toe te voegen die bewijzen dat hij voldoet aan de gestelde eisen voor deze procedure. De attesten mogen niet ouder zijn dan 2 maand op de dag van inschrijving. Deze gegevens worden nagezien via de kruispuntbank. Buitenlandse inschrijvers: Buitenlandse inschrijvers van binnen de Europese Unie dienen de overeenstemmende documenten van bewijs van betaling van belastingen en bewijs van betaling van de sociale zekerheid bij hun inschrijving te voegen. II.18.2 Economische en financiële draagkracht van de inschrijver Om de financiële en economische draagkracht van de inschrijver aan te tonen dienen bij de inschrijving de volgende documenten en inlichtingen bijgevoegd te worden (KB 8 januari 1996): 1. Een passende bankverklaring (notoriëteitsverklaring) volgens de mogelijke modaliteiten van de omzendbrief van 10 februari 1998 (BS 13 februari 1998) zie voorbeeld in bijlage. 2. De inschrijver dient een jaarlijkse omzet te hebben van minstens EUR en dit gedurende de laatste drie boekjaren. II.18.3 Technische bekwaamheid van de inschrijver De technische bekwaamheid van de inschrijver dient aangetoond door: 1. Beschrijving van de organisatie van de inschrijver en dit voor de aspecten die in verband met dit bestek in aanmerking komen (dit zijn niet de gevraagde gegevens voor de gunningscriteria). 2. Het opgeven van minimaal drie gelijkaardige referenties van de afgelopen drie jaar met een korte omschrijving van het voorwerp, de waarde en de contactgegevens van de klant. - Naam firma; - Type toestel, configuratie, omschrijving; - Contactpersoon met telefoonnummer en Om het huidige ICT-park van VITO te onderhouden en/of te ondersteunen en/of te migreren, moet de inschrijver zijn bekwaamheid aantonen m.b.v. certificaties (en de relevante ervaring ermee opgebouwd), partnerships met de huidige vendors. 4. Certificaten, behaald door personeel dat ook voor VITO zal werken, en de relevante ervaring in projecten ermee opgedaan. Hiervoor voegt de inschrijver de nodige CV S (deel IV.5.4) IDC 16 september 2011 Blz. 14

15 II.19 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij gunning van de opdracht. Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de offerte welke de economisch meest voordeligste is. 1. Evaluatie van de voorgestelde oplossing van de referentieconfiguraties, zijn samenhang, openheid & kwaliteit van de voorgestelde apparatuur en mogelijkheden (30 %); 2. Aanbod (o.a. aangeboden service niveaus), evaluatie van & plan van aanpak voor de diensten aan bestaande en nieuwe configuraties, consultancy, (30 %); 3. Prijs van: referentieconfiguraties (incl. uurtarieven en/of huurtarieven) (30 %); 4. Uitgebreidheid van de prijslijsten en toegestane kortingen (10 %); De inschrijver dient bij zijn offerte de nodige documenten te voegen teneinde een evaluatie volgens de gunningscriteria mogelijk te maken. Berekening score kostprijs. Van al de geselecteerde inschrijvers wordt de gemiddelde kostprijs berekend. De goedkoopste geselecteerde aanbieding krijgt de maximale waarde van het gunningscriterium. Van elke andere geselecteerde inschrijver wordt het verschil in prijs berekend met de goedkoopste. Dit verschil wordt gedeeld door 1/100 van de gemiddelde prijs. De uitkomst geeft aan hoeveel % de score van het gunningscriterium wordt verminderd. Indien een negatieve waarde wordt bekomen wordt nul gegeven. Scores Technische waarde Voor de evaluatie van dit criterium worden volgende elementen geëvalueerd: - Functionele en technische kwaliteit van de vooropgestelde oplossing; - Aspecten als uitbreidbaarheid, flexibiliteit, beschikbaarheid en eenvoud van oplossing; - Mate van redundantie; - Gebruiksgemak; - Openheid(gebruik van open standaarden, mate van vendor-onafhankelijkheid). -. II.20 Vrije varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. II.21 Keuze van offerte Het bestuur kiest vrij de offerte. De inschrijver kan op generlei wijze enige vergoeding opeisen indien de opdracht hem om welke reden ook niet wordt gegund. Offertes die niet aan alle gevraagde minimumvereisten voldoen, kunnen zonder meer uitgesloten worden. IDC 16 september 2011 Blz. 15

16 Indien een offerte onvoldoende informatie bevat en het derhalve quasi onmogelijk wordt de offerte grondig te evalueren, kan deze offerte zonder meer uitgesloten worden. Op straf van onregelmatigheid mag de offerte inzake specifieke vereisten niet verwijzen naar algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, noch deze vermelden op de keerzijde of in bijlage. IDC 16 september 2011 Blz. 16

17 III. Contractuele bepalingen Dit derde deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. III.1 Werkdagen en normale uren Alle dagen van maandag tot en met vrijdag worden beschouw d als werkdagen met als uitzondering. De wettelijke feestdagen als die op niet op een zaterdag of zondag vallen De maandag volgend op het weekend waarin een wettelijke feestdag valt. De Vlaamse feestdag van 11 juli wordt beschouw als een wettelijke feestdag. Op de werkdagen wordt de tijd tussen 7 u 30 en 18 u 30 als normale werktijd beschouwd. III.2 De levering III.2.1 De planning van levering en installatie De leverancier deelt zijn leverings- en installatieplanning mee van zodra hij de toewijzing van deelopdracht heeft toegewezen gekregen. Op vraag van VITO of het VA moet van deze planning kunnen afgeweken worden. III.2.2 Handleidingen en technische brochures Bij de oplevering dient een volledige handleiding in het Nederlands of het Engels meegeleverd te worden. Deze handleiding bevat instructies voor de werking, bediening, inspectie en onderhoud, en voor de veiligheid en gezondheid. De prijs van de handleiding is inbegrepen in de aangeboden prijs. De handleiding mag op papier of in elektronische versie (pdf-file) worden aangeleverd. De handleiding maakt deel uit van de levering. III.2.3 Afval Alle verpakkingsmaterialen gebruikt bij het afleveren van de toestellen of vervangingsonderdelen dienen te worden teruggenomen door de leverancier. De kosten voor deze terugnames zijn ten laste van de leverancier. III.3 Veiligheid en Hygiëne Zie deel I: specifieke reglementering. IDC 16 september 2011 Blz. 17

18 III.4 Boetes wegens laattijdige levering / uitvoering III.4.1 Leveringen Bij het overschrijden van de service niveaus kan VITO of de VA een boete opleggen aan de leverancier, conform het aangegane Service Level Agreement (SLA). Boete voor laattijdige uitvoering van de SLA Voor elke dag vertraging zal een boete van 1% van het jaarbedrag van het onderhoud van de betrokken apparatuur worden opgelegd. Bij overschrijden van de leveringstermijn kan VITO of de VA een boete opleggen aan de leverancier. Deze boete = 10% van de verkoopprijs bij het overschrijden van de leveringstermijn met het dubbele. Deze boete = 20% van de verkoopprijs bij het overschrijden van de leveringstermijn met het viervoudige. Annulaties van de bestellingen zijn gratis bij het overschrijden van de leveringstermijn. III.4.2 Service niveaus Indien bij een configuratie of dienst een bepaald service niveau wordt besteld zal, wanneer het parameters van de limiet van het service niveau NIET worden gehaald, een boete kunnen worden opgelegd van een percentage van het jaarbedrag van de aangegane service. Voor de basis service niveaus wordt dit percentage vastgesteld op 1 (EEN) percent. Voor service niveaus die strenger zijn dan het basis service niveau is de inschrijver vrij dit percentage vast te stellen maar MOET in ieder geval groter zijn dan 1 percent (> 1 %), incrementeel in stappen van minimum 0,5% per niveau. Bij de beoordeling van de offerte zullen deze voorstellen geëvalueerd worden in het gunningscriterium 2. III.5 Onderaanneming Behoudens schriftelijk akkoord van VITO mag de leverancier in geen geval tijdens de uitvoering van de opdracht: 1. een gedeelte of alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit onderhavige opdracht afstaan; 2. de uitvoering van deze opdracht of een gedeelte hiervan in onderaanneming geven; 3. zich door derden met hetzelfde oogmerk laten vervangen. Indien de leverancier niet langer in staat zou zijn de werkzaamheden uit te voeren zal hij VITO hiervan onmiddellijk in kennis stellen. III.6 Borgtocht III.6.1 Het bedrag Volgende borgtocht wordt gevraagd: Voor bestellingen (= bestelbon) waarvan het bestelbedrag groter is dan EUR en waarbij de levertermijn groter is dan 30 kalenderdagen is een borgtocht vereist van 5 % van het bestelbedrag (incl. BTW). IDC 16 september 2011 Blz. 18

19 Het bewijs hiervan moet binnen de 30 kalenderdagen volgend op de dag van de bestelling aan VITO of het VA die de bestelling plaatst, voorgelegd worden. III.6.2 Vrijgave borgtocht Deze borgtocht wordt in zijn totaliteit vrijgegeven na het beëindigen van de bestelling. In elk geval stuurt de leverancier het verzoek tot vrijgave van de borgtocht naar de aanbestedende overheid. III.7 Prijsherzieningen De opgegeven uurprijzen zijn vast maar kunnen elk jaar bij het begin van het kalenderjaarjaar worden aangepast en blijven dan een jaar geldig. De volgende formule wordt toegepast: P = P x (0,8 x I/I ) + P x 0,2 waarbij: P = herziene prijs excl. BTW P = prijs van de forfaitaire vergoeding van de inschrijving I = loonindex FABRIMETAL nationaal gemiddelde, sociale lasten inbegrepen, contracten vanaf 11/07/1981 van de maand december voorafgaand aan de herziening; I = loonindex FABRIMETAL nationaal gemiddelde, sociale lasten inbegrepen, contracten vanaf 11/07/1981 van de maand oktober De inschrijver dient telkens de prijsherziening aan te vragen. Bij zijn aanvraag dient een afschrift gevoegd te worden van de publicaties waarin de nieuwe S1 te vinden is. Alle prijzen die niet uitgedrukt zijn in percentages van de in de prijslijst vermelde prijzen worden beschouwd als vast en komen niet in aanmerking voor herziening. III.8 Prijslijsten. Indien de inschrijver de offerte op papier indient voegt hij bij zijn inschrijving de officiële prijslijsten in elektronische vorm in PDF-formaat toe op CD/DVD of USB-key (dit om papier te sparen). hij vermeld wel in de inventaris welke lijsten hij toevoegt. De inschrijver vermeld in de inventaris welke prijslijsten zijn toegevoegd. Indien beschikbaar geeft de inschrijver de geldige internet-link op bij de constructeur waar die kan geraadpleegd worden. De prijslijsten moeten openbaar zijn. De inschrijver vermeldt eveneens de datum tot wanneer de bijgevoegde prijslijst geldig is. De inschrijver duidt aan per prijslijst welke % korting, (eventueel per productgroep) er worden toegepast. Dit percentage is vast gedurende de looptijd van de opdracht. De inschrijver geeft aan hoe de nieuwe prijslijst beschikbaar wordt gesteld. De nieuwe prijslijst moet openbaar zijn. IDC 16 september 2011 Blz. 19

20 De voorkeur wordt gegeven aan de internetsite van de hardwareconstructeur zonder dat er ingelogd moet worden (openbare toegang). Hiervoor geeft de inschrijver de link op waar de prijslijst kan worden geraadpleegd. Indien de internetsite wijzigt tijdens de uitvoering van de opdracht dient dit aan de verschillende besturen te worden medegedeeld door de leverancier. Aangekondigde prijslijstwijzigingen dienen zo snel mogelijk te worden medegedeeld aan de verschillende besturen; bij voorkeur per waarbij een leesbevestiging wordt gevraagd. III.9 Betalingstermijn III.9.1 De facturatie III Facturatietijdstip De facturatie kan ten vroegste plaats vinden in geval van: 1. Aankoop Na acceptatie van de volledige deelopdracht 2. Diensten Maandelijks 3. Huur / leasing 1. Op het einde van elk kwartaal (31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december) het verschuldigde bedrag. 2. Het huur / leasing bedrag van het eerste kwartaal en het laatste kwartaal wordt berekend prorata de werkelijke huurtermijn. 3. Wanneer in het afgelopen kwartaal de huur of leasing stopt en er dient apparatuur te worden teruggenomen kan pas gefactureerd worden na de volledige terugname. III Facturen voor VITO De factuur dient buiten de wettelijke vermeldingen volgende gegevens te vermelden: - Het bestelnummer - De factuur voor diensten dient een detail te vermeldend van de geleverde (uur) prestaties en de toegepaste eenheidsprijzen. De factuur + eventuele bijlagen wordt in DRIEVOUD opgemaakt aan en verstuurd naar: VITO Dienst financiën Boeretang MOL III Facturen voor de toegetreden besturen Het toegetreden VA bepalen welke extra informatie de factuur dient te bevatten en naar welke afdeling de factuur dient gestuurd te worden. IDC 16 september 2011 Blz. 20

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING LEVERING EN INSTALLATIE VAN 2 SAN

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d.

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract tussen Opdrachtgever en Anubis B.V. Datum d.d. 20-10-2003 Referentie: WG03-xx-xx-klantnaam Inhoudsopgave 1. Beschrijving Dienst 4 2. Procedure

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING INSTALLATIE EN INTEGRATIE VAN BACK-UP

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Pagina 1/8 aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Meerjarige overeenkomst (2017-2018) tegen prijslijst betreffende de levering van zuivel, oliën & vetten, bake-off-, diepvries- en aardappelproducten aan de

Nadere informatie

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING N INLO.AO-2013-019-LUX-UTB-02 DIENSTVERLENING OP

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Open Offerteaanvraag Shared Storage

Open Offerteaanvraag Shared Storage Open Offerteaanvraag Shared Storage Dossiernummer iminds 2015-05-F02_0 Indienen tot 15 april 2015 om 15:00 Toepasselijk CPV-nummer : 48000000!!! OPGELET!!! Indienen mag enkel en alleen via het volgende

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195505-2015:text:nl:html België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S 108-195505 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort.

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. I. Algemeen Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. Art.2. Onder toestellen wordt in deze tekst uitsluitend

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Erik Steenhouwer General Manager. e.steenhouwer@keytech.be

Erik Steenhouwer General Manager. e.steenhouwer@keytech.be CONTRACT: ONLINE BACK-UP Klant CONTACT KEYTECH Erik Steenhouwer General Manager e.steenhouwer@keytech.be CONTACT KLANT KEYTECH Chaussée de Louvain, 431 F 1380 Lasne http://www.keytech.be Tel.: +32 (0)

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein LEUVEN SELECTIEBESTEK. INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie

Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein LEUVEN SELECTIEBESTEK. INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein 1 3010 LEUVEN SELECTIEBESTEK Referentie: INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie Opdracht: Raamovereenkomst in verband met levering,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:292330-2011:text:nl:html B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S 178-292330 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ Onderwerp: onderhoud van de werkkledij en het linnen van de Elishout-Coovi-campus, E. Gryzonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht), gedurende

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347346-2010:text:nl:html B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2010/S 227-347346 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements Support / Helpdesk Voor vragen of problemen kan u zich steeds wenden tot de helpdesk. De SLA contracten geven u hierbij echter garanties en een duidelijke omkadering wat er wel

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie