... Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Postbus Directie Voorlichting. 25ûûEX DmHMg informatie en Documentatie Telefoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "... Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Postbus 20901 Directie Voorlichting. 25ûûEX DmHMg informatie en Documentatie Telefoon 070-3517047"

Transcriptie

1

2 ... Dit bock tenigkzorgm Op: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus Directie Voorlichting 25ûûEX DmHMg informatie en Documentatie Telefoon _ ~

3 .....s...d. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Informatie en Documentatie Postbus EX Den Haag - *,.-- --~--.~ I _,<In Samengesteld door: mevrouw drs. M.G.J. Grims ODRP organisatie-adviesbureau bv juni 1994 Versiag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer 81 Waterstaat

4 INHOUD Blz. 1. INLEIDING 2. SAMENVAlTING VAN DE WERKWIJZE 3. SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN EN AFSPRAKEN Bijlagen: 1. Deelnemers 2. Programma 3. Mogelijke te ondernemen acties 4. Inleiding P. Kramer 5. Exposé P. de Jonge 6, Uiteenzetting H. van Hartskamp 7. Methode '635' 8. Uitwerkingen subgroepen 9. Presentatie communicatiebeleidsplan P. Kramer Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer & Waterstaat

5 1. INLEIDING In het kader van de training Projectmatig Werken bestemd voor medewerkers van de Directie Voorlichting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is ter afronding van de training een werkconferentie georganiseerd. Op 15 juni 1994 heeft deze bijeenkomst onder leiding van de John Roos van ODRP organisatie-adviesbureau bv met de directie, het managementteam en een groep medewerkers plaatsgevonden (zie deelnemerslijst bijlage 1). De bedoeling van de werkconferentie was om enkele resterende discussiepunten met de aanwezigen te bespreken, waarbij het accent lag op een nadere uitwerking van enkele actiepunten en het maken van afspraken hierover. 2. SAMENVATTING VAN DE WERKWIJZE De dagvoorzitter opende de bijeenkomst en gaf een toelichting op het programma (bijlage 2) van deze dag, Tevens werd een korte uiteenzetting over de stand van zaken rond projectmatig werken binnen de Directie Voorlichting tot nu toe naar voren gebracht. Hierbij werd verwezen naar de uitgereikte informatie over mogelijk te ondernemen acties (zie bijlage 3). Deze actiepunten zijn op basis van indrukken die de ODRP-trainers hebben opgedaan tijdens de uitvoering van de in-company training over Projectmatig Werken geformuleerd. Deze indrukken en actiepunten maken onderdeel uit van het procesdocument dat door ODRP is opgesteld en dat mede ten behoeve van deze bijeenkomst aan de directie en het managementeam is overhandigd. Vervolgens werd het woord gegeven aan Peter Kramer, directeur Directie Voorlichting, die een presentatie hield over het belang van (multi-disciplinair) samen werken en de concrete afspraken die hierover zullen moeten worden gemaakt (zie bijlage 4). Hierna volgde een exposé over (team)samenwerking door Paula de Jonge, afdelingshoofd In- en Externe Communicatie tevens plv. directeur (zie bijlage 5). Herman van Hartskamp, afdelingshoofd Onderzoek en Presentatie, gaf vervolgens een uiteenzetting over de aansluiting van werkzaamheden tussen de afdelingen (zie bijlage 6). De deelnemers werden na elke presentatie in de gelegenheid gesteld te reageren en vragen te stellen. Na de vorengenoemde presentaties werd aan de deelnemers gevraagd welke actuele onderwerpen zij wilden bespreken in de werkconferentie. De voorzitter herleidde uit de gehouden inleidingen de volgende mogelijke bespreekpunten: - Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden moet een (project)team/project(bege)leider ten minste hebben? - Hoe is de check op voortqandsicinalerinq van de werkzaamheden het beste te regelen? 1 Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer & Waterstaat

6 ,I' -.' - Overdracht van succesverhalen binnen de Directie Voorlichtinq: "men leert te weinig van elkaar, neemt te weinig van elkaar aan, maakt te weinig gebruik van elkaars kennis en kunde"... Hoe dit te verbeteren?? (informatie-overdracht, interne communicatie) - Welke (collegiale) principes dienen in de gewenste (team)samenwerking te worden gehanteerd? (= vaste plaatsvervangers?) - Invulling taawpositie 'projectenoverleg': regelen van projectcoördinatiepunt = voortgangscontrole wat te melden in projectenoverleg + wat in projectendossier - frequentie van samenkomst, faciliteiten, hulpmiddelen etc. - Stroomlijning van de interne procedures ten behoeve van eenduidigheid in werkmethode. - Uitwerking tijds- en capaciteitsplanning voorlichtingsprojecten. De laatste drie gespreksonderwerpen werden ingebracht met verwijzing naar bijlage 3 van het verstrekte verslag van de werkconferentie van 3 juni 1994 over projectbeheer. Tevens werd door de deelnemers een drietal bespreekpunten voorgesteld: - Relaties BIDOC met interne organisatie en de externe dienstverlening. - Stroom lijnen aanleveringlscreening 'bouwstenen' voor speeches (= routing met ruimte voor kwaliteitsbewaking). - Rol interne voorlichters ten opzicht van Profiel. (Nodigt de structuur uit tot samenwerking?) *-n Na een korte plenaire discussie over de keuze uit deze onderwerpen zijn vijf subgroepen gevormd die de volgende bespreekpunten nader hebben uitgewerkt: I Overdracht van succesverhalen binnen de Directie Voorlichting (door twee subgroepen uitgewerkt). II Welke (collegiale) princir>es dienen in de gewenste (team)samenwerkinq te worden gehanteerd? (= vaste plaatsvervangers?) III Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden moet een (project)team/project(bege)leider ten minste hebben? IV Rol interne voorlichters ten opzicht van Profiel. Nodigt de structuur uit tot samenwerking? De subgroepen hebben gewerkt volgens de methode '635' (zie bijlage 7). Deze methode is een schriftelijk voorgeprogrammeerde brainstorming met als doel het associatief oproepen van originele oplossingen voor een probleem. Men reageert op de gedachtengang van de ander. Een oordeel diende in eerste instantie achterwege te blijven. Een en ander levert een veelheid aan oplossingen op en stimuleert de creatieve gedachtengang. Vervolgens werd de deelnemers gevraagd de door de anderen aangereikte suggesties en gedachtengangen te beschouwen en de sterke punten hieruit te destilleren. Uiteindelijk moest dit leiden tot een (sub)groepsvoorstel. Elke subgroep heeft zijn mogelijke oplossing voor het ter hand genomen probleem/bespreekpunt 's middags plenair toegelicht (zie bijlage 8). d 2 Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie voorlichting, Ministerie van Verkeer & Waterstaat

7 Tot slot hield Peter Kramer een betoog over de mogelijke toekomstige structuur van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat (scheiding tussen beleids- en uitvoeringstaken) en de consequenties hiervan voor de organisatie van voorlichting. Daarnaast werden de opzet en de gefaseerde aanpak van het communicatieplan, zoals deze ook in de bestuursraad zal worden gepresenteerd aan de orde gesteld (zie bijlage 9). Er is aan de medewerkers gevraagd suggesties te doen over mogelijke onderwerpen om het kennismakingsprogramma inhoud te geven ter introductie van het werkveld van Verkeer & Waterstaat voor de nieuwe minister. Voor het einde van het jaar 1994 zal in samenwerking met een aantal medewerkers van de Directie Voorlichting meer inhoud worden gegeven aan het communicatiebeleidsplan. Tevens zal men zich moeten buigen over de vraag : hoe en wat vertellen we de CC's in de regio? 3. SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN EN AFSPRAKEN De uitkomsten van de werkconferentie en de voorstellen die hierbij door de diverse subgroepen naar voren zijn gebracht, hebben geleid tot de volgende afspraken: Ad I Overdracht van succesverhalen binnen de Directie Voorlichting: 1. Een nadere uitwerking van de mogelijkheid tot het opnemen van een analyse van de uitgevoerde projecten (= zogenaamde 'high-lights') in de projectadministratie/-dossiers. 2. Meer gebruik maken van en hiervoor richtlijnen opstellen (applicatiebeheer). 3. Presenteren van produkties van de Directie Voorlichting. Dit kan gestalte krijgen in de vorm van presentatiedworkshops. Ad II Welke (collegiale) principes dienen in de gewenste (team)samenwerkinq te worden gehanteerd? (= vaste plaatsvervangers?) 4. Opstellen van een evaluatie-lijstkhecklist ten behoeve van samenwerking in projecten. Ad 111 Welke soort verantwoordelijkheden en bevoegdheden moet een (project)team/project(bege)leider ten minste hebben? 5. Managementteam stelt de kaders vast rond een plan van aanpak bij projecten (voorwaardedbeoordelingscriteria). Hieruit vloeien de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een projectteam/projectbegeleider logisch voort. Ad IV Rol interne voorlichters ten opzicht van Profiel. Nodigt de structuur uit tot samenwerking? 6. Inventarisatie van de werkzaamheden van de interne voorlichting en plaatsbepaling van Profiel binnen interne voorlichting. 3 Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 Juni 19% Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer & Waterstaat

8 Bijlage 1 DEELNEMERS ODRP orqanisatie-adviesbureau bv J.H. Roos, voorzitter R.P. DOIS M.G.J. Grims, verslaglegging Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Voorlichtinq P. Kramer H. Schoiten P. de Jong E. Timmer H. van Hartskarnp K. Verstraeten s. Stolz M. Siepman N. t Hart P. Vendeloo R. Schipaanboord M. Keijser F. de Jong M. Duyvestijn L. Klijn A. Litjens S. van der Meulen E. Oosterlee Th. Buurman K. Tamis W. Owel K. de Groot J. van de Wouw W. van Maanen E. Westerhout H. Eeuwes M. Coenen C. Fükür Th. van de Bosch A. Biesbroek H. Houtman D.J. de Vink T. Kersbergen P. Bosboom W. Dekker R. Christenhusz G. Kwikkers A. Buitenhuis A. van der Brink Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer i3 Waterstaat 1

9 Bijlage 2 PROGRAMMA uur uur uur uur uur uur Aan komst/ koff ie Opening door John Roos, dagvoorzitter Verduidelijkingsverhaal op enkele onderdelen door Peter Kramer Exposé over (team)samenwerking door Paula de Jonge Uiteenzetting over aansluiting van werkzaamheden tussen de afdelingen door Herman van Hartskamp Plenaire bespreking in twee delen: - informatieve vragen - discussiepunten uur Pauze uur Uitwerking van discussiepunten in subgroepen uur Lunch pauze uur Plenaire terugrapportage resultaten ochtendbesprekingen van de verschillende subgroepen en bespreking daarvan: conclusies en afspraken uur Pauze uur uur uur Na uur Verhaal van Peter Kramer over de opzet in inhoud van het communicatiebeleidsplan (en de consequenties daarvan) Plenaire bespreking in drie delen: - informatieve vragen - discussiepunten - conclusies en afspraken Sluiting van de werkconferentie Gezamenlijke borrel Verslag van de (afrondende) werkconferentie van í 5 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer & Waterstaat 1

10 Bijlage 3 MOGELIJKE TE ONDERNEMEN ACTIES 1. De 'mission-statement' van de Directie Voorlichting is aan herijking (of aan herbevestiging) toe om de gewekte verwachtingen op twee 'fronten' waar te kunnen maken: - intern: invoering van gestructureerde, planmatige projectwerkzaamheden; - extern: uitstraling van een professioneel, dienstverlenende allround voorlichtingsorganisatie. Bovendien dienen op korte termijn concrete (be1eids)resultaten te worden geboekt die als 'succesverhalen' intern overdraagbaar worden gemaakt. 2. De discussie over verantwoordelijkheden en bevoegdheden dient te worden beslecht. Niet alleen zal moeten worden gekeken naar een scherpe afbakening daarvan, maar óók naar een mogelijke inbouw van overlap ten behoeve van de continuïteit en kwetsbaarheid van de organisatie. Duidelijkheid moet worden verschaft op het vraagpunt van om welke bevoegdheden het gaat, maar vooral de soort bevoegdheden (= de zogenaamde 'vrije beslissingsruimten' van medewerkers en leiding) dient helder te worden aangegeven. 3. Het onderwerp 'multi-disciplinair samenwerken' kan verder worden uitgediept. Meer oefenen; wellicht in een vervolgtraining. Over het algemeen moet in de praktijk bij het vormen van teams meer aandacht worden besteed aan het bewust samenstellen van een team. Verduidelijking van de opvattingen van het management over de samenhang en gewenste samenwerking van de verscheidene disciplines in de teams is op zijn plaats. 4. De aansturing op de 'werkvloer' moet directer, duidelijker en consequenter. Wellicht dient dit op verschillende manieren enige mate van ondersteuning te krijgen in de vorm van individuele of collectieve coaching, teamvorming, volgen van managementopleidingen of zelfs een beperkte aanpassing van de structuur van de samenwerkende eenheden binnen en tussen de afdelingen. 5. Op korte termijn dient duidelijkheid te worden verschaft op de volgende punten: - de consequenties die de invoering van projectmatig werken met zich meebrengt in relatie de gewenste cultuuromslag; - eenduidigheid in definiëring van 'routinematig, projectmatig en crisismatig werken': - eenduidigheid in definiëring van het begrip 'project' door middel van het toepassen van een toetsingskader omtrent de vraag op welke gronden wat wél en wat niet 'een project' te noemen; - randvoorwaarden van projectmatig werken voor de organisatie in acht nemen en in praktijk brengen; Wellicht is het goed om intern per deelnemersgroep nog eens systematisch de gedane suggesties in kaart te laten brengen. 6. Van belang is om op korte termijn te werken aan verduidelijking en overeenstemming over het voorlichtings- en communicatiebeleidsplan en hoe dit beleidskader eenduidig, consequent en consistent op te vatten en toe te passen. 7. Evenzeer is het belangrijk om inhoud en vorm te geven aan een opzet van projectbeheer zoals voorgesteld in de werkconferentie van 3 juni ji. Zie voor de samenvatting van de resultaten van deze conferentie de beslispunten uit het bijgevoegde verslag. 1 Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer & Waterstaat

11 Bijlage 4 INLEIDING P. KRAMER 1 Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer & Waterstaat

12 I. INZET: KWALITEITSVERBETERING DOOR: KLANTGERICHT WERKEN PROFESSIONALISERING NODIG: CULTUURVERANDERING MULTI-DISCIPLINAIR WERKEN = 'PROJECTMATIG WERKEN' - S A M E N W E R K E N

13 MULTI-DISCIPLINAIR SAMEN WERKEN IN HUIDIGE PRAKTIJK 1. GEBEURT AL 2. WORDT AAN GEWERKT 3. MAAR: MOET MEER

14 111. STRUCTUUR IN TWEE HOOFDLIJNEN SAMEN WERKEN BINNEN TEAMVERBAND SAMEN WERKEN TUSSEN AFDELINGEN

15 IV. CONCRETE AFSPRAKEN MAKEN OVER - - INVULLING PROCES VAN SAMEN WERKEN: BIJVOORBEELD: WIE STUURT ER AAN? PROJECT,ROUTINE EN/OF CRISIS? VERANTWOORDELIJKHEDEN / INZICHTELIJK MAKEN VAN PROCES SAMEN WERKEN: BIJVOORBEELD: CHECK OP VOORTGANG/SIGNALERING RUIMTE VOOR KWALITEITSBEWAKING BEHEERSING FINANCIEN

16 i i i V. "..... BOL VAN DE INTENTIES" HOGE VERWACHTINGEN CONCRETE RESULTATEN DE HELE DIRECTIE VOORLICHTING WORDT GEACHT HIER AAN SAMEN MEE TE WERKEN

17 7 Bijlage 5 EXPOSE P. DE JONGE I Wat verstaan we onder een project? II Kenmerk van project is dat het gaat om afdelingsoverstijgende zaken, waarbij verschillende disciplines binnen de directie (en wellicht buiten) zijn betrokken: er is een duidelijk begin- en eindpunt; en het gaat bij de projectorganisatie om de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke en de beheersmatige aspecten van het project 1' III Twee categorieën projecten: - voorlichtingsuitingen centraal - organisatorische ontwikkelingen IV Voordelen van projectmatig werken - afstemming - overdraagbaarheid - kwaliteitsverbetering V Samenwerken in een team VI Waarom samenwerken in een team? - Klantgericht denken - betere informatie-overdracht en mogelijkheden tot samenwerking (minder hokjesgeest).-- - elkaar aanvullen, VII Ervaringen - samenwerking - gedeelde verantwoordelijkheid VI I I Vrijblijvendheid IX Voorwaarden - concrete afspraken maken over de samenwerking tussen verschillende leden van het team - meer structuur in de communicatie: dit najaar jaarprogrammering afspraken over persvoorlichting - draaiboek bij crisis - de wil om met elkaar klantgericht en goed samen te werken zodat ieders kwaliteiten tot zijn recht komen. 4 1 Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1964 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer & Waterstaat

18 BULAGE 6 Communicatie Adviseur Communicatie Adviseur Communicatie Adviseur Projectbegeleider Project begeleider Project begeleider

19 Communicatie Adviseur Communicatie Adviseur Communicatie Adviseur Projectbegeleider Projectbegeleider Projectbegeleider

20 Informatie t.b.v. v&w strategie meerjarenstrategie --- > diensten communicatiestrategie - 5 jaar- --> doelstellingen >- economie --> doelgroep - milieu --> onderwerpen/thema's - veiligheid -V&W brede presentatie (V&W-beleid) beleids- communicatie begrot ings- --- > jaarplan plan - 1 jaar - activiteiten overlap pingen --> prioriteit I

21 SHEET 1 - Wat is de doelstelling van het project; - Wie is (zijn) de doelgroepen; - Wie is de opdrachtgever; - Waar komen de financiën vandaan; - Welke medewerkers van onze directie zijn bij het project betrokken; - Wat zijn de eventuele andere betrokkenen bij het project, zoals andere ministeries, aannemers enz; - Wat is de opleveringsdatum; - Welke actie moet door betrokkenen worden uitgevoerd; - In welk stadium verkeert het project; - Geplande kosten, verplichtingen, restbetaling.enz. ; - Evaluatie

22 t UITWERKING - SPEECHES - EVENEMENTEN PERSVOORLICHTERS PROJECTBEHEER SPEECHSCHRIJVERS SENIOR EVENEMENTEN & REPRESENTATIE

23 Oefening in probleemoplossing Doel van de oefeninq: Het associatief oproepen van originele oplossingen voor een probleem. Toelichtinq: De bedoeling is om, bij een duidelijke probleemstelling, de gedachten de vrije loop te laten. De fantasie mag op geen enkele manier worden geremd. Ook ogenschijnlijk onzinnige ideeën zijn welkom; de kwantiteit gaat boven de kwaliteit. Om dit divergente denkproces enigszins te structureren bestaat de methode 635'. '-,.d Werkwiize De methode 635 is een schriftelijk voorgeprogrammeerde brainstorming. Deze methode is gebaseerd op de gedachte dat brainstorming pas effectief is als een idee van een van de deelnemers door de andere groepsleden wordt opgepikt en consequent verder wordt ontwikkeld. Bij de methode 635 geven zes personen voor een bepaald probleem elk oplossingen binnen vijf minuten. Daarna geeft elke deelnemer zijn blad door aan zijn buurman/buurvrouw die, naar aanleidinq van de reeds qevonden or>lossinaen, in de tweede ronde van vijf minuten, drie nieuwe oplossingen bedenkt. Dit wordt herhaald totdat alle zes deelnemers elk blad eenmaal hebben bewerkt. Met minder deelnemers kan het overigens ook wel lukken, maar niet met minder dan vier. Vervolgens worden de mogelijke oplossingen besproken.... Voorbeeld 11 Probleem: Bescherming van de bijstand maatschappelijk werkers tegen geweld van cliënten 1) ODiossinqen: 1. Tussenschot in spreekkamer 1. Kamer met één ingang en één uitgang 1, Algehele sfeer in spreekruimte wijzigen II 2. Alarm knop onder bureau 3. Andere portier Afgrendeibare vluchtdeur 3. Beter opleiden van maat II

24 - Bijlage 8 I UITWERKINGEN SUBGROEPEN....,- "-, 4 1 Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer & Waterstaat

25

26 . -

27

28

29

30 I 1

31 ! ~ I I

32 I Bijlage 9 I PRESENTATIE COMMUNICATIEBELEIDSPLAN P. KRAMER 1 Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer 8, Waterstaat

33 WMR STAAN WE NU?! Rapport SG's Rapport Wiegel extern verzelfstandigen, tenzg I! I Kabinetsstandpunt De kern verkend Rapport Sint I Scheiditig beleid/uit voering Twee petfeii of eet7 hoge hoed Eenheid in verscheidenheid? in terri verzelfstandigeti, tenzlj' "Hamvragen 'I werkgroep Remmen U m reg eer-ikkoord instemming nieüwe minister v 7 omsc 1 f,, \. I ' i

34

35 Denkrichting ontwikkeling V&W partement V&W regionale en specialistische diensten

36 "ON TW ECHTING" Beleid staken" naar kerndepartement cemdepartement "Uitvoeringstaken" naar RWS // Agentschap RWS-nieuwe stfl ûoelstellingen: * Zakelijke aansturingsrelaties * Onfvlechting management 'Yasten * Bedrijfsvoering op maat i

37 * VERANTWOORDING / VERANTWOORDELIJKHEID ALS OVERHEID * DRAAGVLAK (INTERN, EXTERN)! Ì

38 Informatie t.b.v. V&W strategie meerjaren- communicatie- --> doelstellingen >- economie strategie --- > strategie --> doelgroep - milieu diensten, L - 5 jaar- --> onderwerpen/thema's - veiligheid -V&W brede presentatie (V&W-beleid) L beleids- communicatie activiteiten over lap- begrotings- --- > jaarplan --> pingen plan - 1 jaar

39 MET EEN GEFASEERDE AANPAK Fase 1 (najaar 1994) * Start beeldvorming en -akties "V EN W WERKT SAMEN" in de regio Bezoek Minister in aanwezigheid belangrijke doelgroepen aan de regio. Organisatie onder leiding regiodirectie en directie Voorlichting. Heel V en W en groot deel hiiitciiwei-cld volgt dit. Imago-onderzoek vooraf. Nieuwe stijl beproeven. Eerste nieuwe of verbeterde middelen lanceren. Imagoonderzoek na afloop. d P c.- H > Fase 2 (jaiiuari-juni 1 9s * Voortzetting op basis van ervaringen Eind 1994: Volledig uitwerkt algemeen communicatieplan, annex organisatiecommunicatieplan Januari 1995 : DG-communicatieplannen plus regioplannen voorafgaande aan algemeen communicatieplan: Reeks werknotities ter voorbereiding daarop. Onder andere verder huisstijl.

40 * Kerntaken * Missie Vertaald in beleid en actie!

41 I MET IMAGO-BUILDING STERK GEBOUWD IN EN VANUIT DE REGIO I PRIMAIRE VELD: * OP BASIS VAN GEMAAKTE KEUZEN BSR KOMENDE JAREN IMAGOBOUW STERK VANUIT REGIO. PRIMAIRE DOELGROEPEN: LAGERE OVERHEDEN, BEDRIJFSLEVEN, BURGERS SECUNDAIRE DOELGROEPEN: POLITICI, MAATSCHAPPELIJKE GROEPERINGEN, PERSONEEL. INFLUENTIAL: MEDIA EN ONDERWIJS. GEINTEGREERDE BENADERING OVER EIGEN ORGANISATORISCHE.- GRENZEN HEEN..+J' SECUNDAIRE VELD: * GROTER VERBAND. PRIMAIRE DOELGROEPEN: KABINET/MINISTERIES, PARLEMENT. SECUNDAIRE DOELGROEPEN: PROVINCIES, PERSONEEL, MAATSCHAPPELIJKE GROEPERINGEN. INFLUENTIAL: MEDIA EN ONDERWIJS. NOOT 1: EERSTE DOELGROEP HOEFT NIET ALTIJD EERSTE -. COMMUNICATIEDOELGROEP TE ZIJN (INTERMEDIAIR KAN ALS EERSTE FUNGEREN) e*., NOOT 2: PRIORITEIT PER PROJEKT EN ONDERWERP OPNIEUW BEZIEN

42 WERKEN AAN EEN EENDUIDIG V EN W IMAGO, GEVORMD UIT EN VERTAALD NAAR DE DIVERSE NIVEAUS EN KONTAKT MET PRIMAIRE DOELGROEPEN * V en W algemeen beleid, doelstellingen, missie, imago staan centraal, alles is daar een afgeleide van * Image moet voor totaal V en W in het algemeen zijn (voorlopige optie): - Een consistente en duidelijke uitstraling - Sterk in samenwerking met elkaar en met de omgeving - Sterk in beleid - Sterk in beleidsuitvoering - Sterk in technische uitvoering - Sterk in onderzoek Integer, deskundig, zakelijk, open, autoriteit Noot 1 : Noot 2: Flexibel uitwerken per doelgroep en beeldbetekenissen Imago-onderzoek nodig

43 MET KETENDENKEN ALS ORIENTATIE EN WERKWIJZE Ieder binnen V en W heeft hiervan uit de taak om: - De doelstellingen en het beleid van V en W te kennen - Samen te werken en tot echte samenwerking te komen - Voor zover relevant alle procedures en ieders rol en nodige bijdrage te kennen - Zelf de nodige bijdrage te leveren en te vragen - Afgestemd en geïntegreerd te werken - Geïntegreerd te communiceren Met: Met: De eindgebruikers met de uiteindelijke "klant", intern of extern, in de procedure als belangrijkste oriëntatiepunt Efficiënt en effectief communiceren zonder onnodige energie en geldbesteding f

44 c COMMUNICATIE (STRATEGIE) OM INTERNEENEXTERNEDRAAGVLAKVENWTEVERGROTEN * Door grote directe betrokkenheid en door de voorbeeldfunktie van de top van V en W en ook het ander kader, gevolgd door personeel * Door meer kennis van, waardering voor en meedoen met V en W, als samenhangend geheel (haar cultuur, haar onderdelen, haar beieid, produkten, service) te helpen vergroten * Door mee te helpen de integratie van V en W in zichzelf en met de omgeving te bevorderen * Door als V en W uit te gaan van een zelfde doegroepdenken, gebaseerd op gedeelde normen en waarden en een gedeeld beoogd imago in het algemeen en per doelgroep. Vanuit een gedeelde missie (BSR). Door goede kennis van de factoren die dit image bepai en * Door een samenhangend "ketendenken- en -handelen" * Door een extra-profilering van (communicatieve) kernaktiviteiten, die voórtvloeien uit de keuzen van de BSR en beleidsnota's * Door geïntegreerde communicatie (beleid, mens en middelen) * Door een taktisch sterke gefaseerde invoering f, i

45 AANLEIDING OM DE COMMUNICATIE VAN V EN W ALS GEHEEL AAN TE PASSEN EN TE VERBETEREN (1)... * Noodzakelijke grotere herkenbaarheid beleid en actie V en W om doelgroepen (in- en extern) beter te doen waarderen en participeren (nu vaak onherkenbaar) * Gekozen meer geïntegreerd management; leidt tot meer geïntegreerd en op el kaar afgestemde communicatie (verticaal, horizontaal) * Gekozen grotere deconcentratie leidt tot meer accent op wat er samenhangend in de regio gebeurt. * Wat in regio gebeurt gaat meer beeld van V en W bepalen. f,.. I.

46 I AANLEIDING OM DE COMMUNICATIE VAN V EN W ALS GEHEEL AAN TE PASSEN EN VERBETEREN (2)... * Op centraal niveau moet algemene coördinatiekracht communicatie toenemen * Betere rolverdeling nodig centrale en decentrale communicatieve besturing en aktiviteit * Ketendenken (incl. marketingdenken) en Huisstijl (breder en dieper gedefinieerd) leiden tot noodzakelijke professionalisatie en efficiency van de communicatie I

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Toekomstvisie: Emmen en Verder

Toekomstvisie: Emmen en Verder Toekomstvisie: Emmen en Verder Aangescherpte visie op de rol van de VDP Breda, 8 december 2010 1 Agenda 14.00 terugblik Akkoord van Emmen en inleiding programma 14.15 presentatie en bespreken hoofdlijn

Nadere informatie

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer a > Retouradres Postbus 2090 2500 EX Den Haag adreslijst Plesmanweg -6 Postbus 2090 2500 EX Den Haag T +3 70 35 67 F +3 70 35 7467 www.verkeerenwaterstaat.nl Contactpersoon drs. A.J. Zinn T 070-35688 :

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Ooa-Opdrachtevaluatie

Ooa-Opdrachtevaluatie Ooa-Opdrachtevaluatie Handleiding Vragenlijst Checklist evaluatiegesprek Registratieformulier Handleiding De Ooa stimuleert haar leden om te handelen conform de door de beroepsgroep algemeen aanvaarde

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Voorbeeldprogramma - 1 Voorbeeldprogramma Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Hier vindt u een voorbeeldprogramma voor een werksessie/trainingsmodule communicatiekalender Factor C, met een

Nadere informatie

DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5

DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5 DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5 Onderwerp Vaststelling woordmerk in combinatie met logo WRO Portefeuillehouder(s) J.J. Schrijen Afdeling Bestuur en Communicatie Bestuursprogramma Niet van toepassing.

Nadere informatie

Bestuurlijke planning en control en concernsturing

Bestuurlijke planning en control en concernsturing Miniconferentie 19 september 2003 Bestuurlijke planning en control en concernsturing Respons voor provincies Hoe sluit de ambtelijke cyclus aan op de bestuurlijke? Wat is de balans tussen sturing en verantwoording?

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Teamleider Zorg en Wonen 23 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie Verkenning Prioriteiten e Justitie De Raad Justitie en Binnenlandse zaken van de EU heeft in november 2008 het eerste Meerjarenactieplan 2009 2013 voor Europese e justitie opgesteld. Op 6 december 2013

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz.

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz. Memo Datum : 9 maart 2004 Aan : Commissie FBO Onderwerp : Taken en missie afdeling Communicatie Opsteller / Telefoon : L.A. de Jong / (023) 5144451 Afdeling / Bureau : COM / Communicatie Bijlage(n) : Beeldbepalende

Nadere informatie

Projectopdracht - Programmamanager Business Case Bedrijfsvoering

Projectopdracht - Programmamanager Business Case Bedrijfsvoering Projectopdracht - Programmamanager Business Case Bedrijfsvoering De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (de MER-gemeenten met totaal circa 80.000 inwoners) hebben de ambitie om verdergaand te

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) Voortgang en borging Kansen in Kaart J.Y. Bruining De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) 367 62 68-6537682 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang in het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Draaiboek incident / crisismanagement in MVO keten

Draaiboek incident / crisismanagement in MVO keten Draaiboek voor incident-/crisismanagement in MVO keten UITGANGSPUNT De primaire verantwoordelijkheid voor voedsel- en diervoederveiligheid ligt bij de individuele ondernemer, die moet voldoen aan alle

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Handleiding Vergadertechnieken

Handleiding Vergadertechnieken Handleiding Vergadertechnieken Zelfstudie en rapporteren Bij OGO leer je niet alleen via het actief deelnemen aan groepsdiscussies, maar ook via het individueel uitvoeren van zelfstudieopdrachten (ZSO).

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Meteren, 11 maart 2015 Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Communicatieplan Cantorclin

Communicatieplan Cantorclin Communicatieplan Cantorclin T.b.v. Certificering op CO 2 -prestatieladder Niveau 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Stuurcyclus 3. Interne betrokkenen en communicatie 4. Externe betrokkenen en communicatie

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Pim opent de vergadering. Aansluitend aan de vergadering wordt het jaarplan besproken.

Pim opent de vergadering. Aansluitend aan de vergadering wordt het jaarplan besproken. Verslag Dagelijks Bestuur KleinLef Woensdag 18 november 2015 09.00 11.00 uur Huurcommissie, Turfmarkt 104, Den Haag 1. Opening Pim opent de vergadering. Aansluitend aan de vergadering wordt het jaarplan

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Effectief besturen: Onderzoek

Effectief besturen: Onderzoek Effectief besturen: Onderzoek Dag 2 Elevator Pitch: Stip op de Horizon Elevator Pitch: Voorbeeld Alexander Pechtold Presentatie: Stip op de Horizon Presentatie huiswerkopdracht: één dia Let tijdens de

Nadere informatie

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant;

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant; Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: Voortzetting Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector De ondergetekenden, Gelet op

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Unithoofd (financieel) beleid & advies 1 juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

het project "Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs" in 2002

het project Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs in 2002 Accountantsdienst OCenW Servicegroep Cultuur en Apparaatskosten Bredewater 8 Postadres Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 31 55 Telefax (079) 323 39 20 Rapport over het project "Informatie-

Nadere informatie

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid 2 Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid De Rijksoverheid streeft een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid na.

Nadere informatie

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE)

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) vrijwilligers info juni 2003 QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) informatie voor deelnemende organisaties Inleiding Vrijwilligersorganisaties zijn organisaties in beweging.

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking CIAO, 14 juni 2012 Drs. Mieke Steenbakkers Senior beleidsfunctionaris / promovenda

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan:

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan: De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Faciliteiten-, Huisvestingen Inkoopbeleid Rijk Schedeldoekshaven 200 2511 K Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contactpersoon Hans

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Agenda Bestuursplatform

Agenda Bestuursplatform secretariaat Limburglaan 10 postbus 5700 6202 MA Maastricht telefoon 043 389 77 66 info@rovl.nl www.rovl.nl Rabobank 13.25.75.728 Agenda Bestuursplatform Datum vergadering 12 mei 2011 Tijdstip 9.00 12.30

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Planning en Evaluatie gespreksverslagen

Planning en Evaluatie gespreksverslagen Promotietraject RU / FNWI Inleiding Planning en Evaluatie gespreksverslagen Plannings en evaluatiegesprekken (minimaal 1 x per jaar) helpen begeleider en promovendus bij het doelgericht werken en plannen.

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie

Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie Jolly@rbogv.nl Inleiding Om verschillende typen incidenten als gevolg van

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Anne-Marie Poorthuis en Sjanneke Werkhoven De netwerkmultiloog is een methode om veel mensen in een organisatie te betrekken bij een organisatiethema

Nadere informatie

Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie 1. Open evaluatieverhaal 2. Gestructureerde evaluatievragen

Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie 1. Open evaluatieverhaal 2. Gestructureerde evaluatievragen Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie Het ervaringsgericht evalueren gebeurt bij voorkeur door een gesprek in een groep. Mensen vertellen hun verhaal over het van tevoren vastgestelde evaluatieonderwerp.

Nadere informatie

PROJECTMATIG WERKEN: INVOERING, TRAINING EN ADVIES

PROJECTMATIG WERKEN: INVOERING, TRAINING EN ADVIES PROJECTMATIG WERKEN: INVOERING, TRAINING EN ADVIES Algelun [MKB] Advies postbus 41 8330 AA Steenwijk tel / fax (0521) 52 32 01 mobiel (0619) 95 52 87 KvK 54286964 secretariaat@algelunadvies.nl www.algelunadvies.nl

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Raadsbrief. Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport "Yes, minister"

Raadsbrief. Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport Yes, minister Raadsbrief Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport "Yes, minister" Datum: 26 augustus 2015 Betreft Programma: 1. Burger en bestuur Portefeuillehouder: E. Nauta-van Moorsel Medewerker:

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONDERZOEK CONCEPTING TECHNISCHE DOCUMENTATIE BEGROTEN HET RESULTAAT, DAT TELT www.d-tt.nl Spuistraat 112, 1012VA, Amsterdam 020 682 2134 WELKOM Bij DTT Multimedia denken we

Nadere informatie

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage.

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage. Behandeld door: gem secr Datum: 24-6-2013 Openbaar ja Control akkoord Adviesnota Verantw. Portefeuillehouder J.C. Westmaas Maak keuze s w w w b Besluit conform d.d Afdeling Akkoord Bespreken Besluit d.d.

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten,

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten, Mededeling Datum 21 maart 2013 Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Afdeling CC Van drs. G. de Vos Doorkiesnummer 759 Betreft Uitwerking fase 2 Doorontwikkeling begroting (SMART) Registratienummer: 1475555

Nadere informatie

Informatiemanagement, -processen en -implementaties

Informatiemanagement, -processen en -implementaties Informatiemanagement, -processen en -implementaties Spelsimulatie en Organisatieverandering imvalues Presentatie Inhoud Introductie Spelsimulatie Aanpak Toepassing Meer informatie Introductie imvalues

Nadere informatie

compact communicatietraject Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven

compact communicatietraject Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven Wat wil je met je bedrijf bereiken? En hoe helpt communicatie daarbij? Wij hebben speciaal voor startende en kleine bedrijven een communicatie traject:

Nadere informatie

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum diverse EA96/U juli H.J. Pethke/C.C. Schreuder (070) / Departementsonderdeel

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum diverse EA96/U juli H.J. Pethke/C.C. Schreuder (070) / Departementsonderdeel Ministerie van Binnenlandse Zaken Aan De beheerders van de regionale politiekorpsen Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum diverse EA96/U2203 31 juli 1996 Inlichtingen bij Doorkiesnummer H.J. Pethke/C.C.

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK EDUFAX, BUREAU ONDERWIJSBEGELEIDING BUITENLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK EDUFAX, BUREAU ONDERWIJSBEGELEIDING BUITENLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK EDUFAX, BUREAU ONDERWIJSBEGELEIDING BUITENLAND School : Edufax, bureau onderwijsbegeleiding buitenland Plaats : Leende BRIN-nummer : 4779/6953 Onderzoeksnummer : 82357 Datum

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Slimmer werken is leuker

Slimmer werken is leuker Slimmer werken is leuker Slimmer werken is leuker Colofon Het project Slimmer Werken in zorg en welzijn is een initiatief van CNV Publieke Zaak en uitgevoerd met steun van het ministerie van VWS. De begeleiding

Nadere informatie

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE BIJLAGE A BIJ PROJECTPLAN EMRIC+ 11.2 DEELPROJECTPLAN ACTIE 2 INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE Goedgekeurd op 9 juni 2010 Auteur : Th. BRASSEUR INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding...3 1.1 Aanleiding...3

Nadere informatie

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Voor toekomstbestendig onderwijs De school als professionele leergemeenschap Goed samenwerkende schoolteams zorgen voor goede leerresultaten

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

VERANDERING IN MANAGEMENT EN ORGANISATIE BIJ DE RIJKSOVERHEID

VERANDERING IN MANAGEMENT EN ORGANISATIE BIJ DE RIJKSOVERHEID VERANDERING IN MANAGEMENT EN ORGANISATIE BIJ DE RIJKSOVERHEID Prof. dr. (redactie) Drs. B.J. Becker Mr. dr. J.A. de Bruijn Dr. J.M. de Heer Drs. E.H. Klijn M. Noordegraaf Dr. ir. CJ.A.M. Termeer Dr. J.

Nadere informatie

Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen

Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen Datum: 12-03-2014 Versie: 1.1 Functional Service Management Inhoud De FSM Introductietraining... 3 Doelgroep... 3 Leerdoelen... 3 Inhoud... 3 Werkvormen...

Nadere informatie

Case 1: de fusie. Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten?

Case 1: de fusie. Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten? Case 1: de fusie Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten? Twee regionale organisaties zijn samengegaan in een grotere, provinciegrens overlappende organisatie en de integratie verliep niet zo soepel

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie