... Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Postbus Directie Voorlichting. 25ûûEX DmHMg informatie en Documentatie Telefoon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "... Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Postbus 20901 Directie Voorlichting. 25ûûEX DmHMg informatie en Documentatie Telefoon 070-3517047"

Transcriptie

1

2 ... Dit bock tenigkzorgm Op: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus Directie Voorlichting 25ûûEX DmHMg informatie en Documentatie Telefoon _ ~

3 .....s...d. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Informatie en Documentatie Postbus EX Den Haag - *,.-- --~--.~ I _,<In Samengesteld door: mevrouw drs. M.G.J. Grims ODRP organisatie-adviesbureau bv juni 1994 Versiag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer 81 Waterstaat

4 INHOUD Blz. 1. INLEIDING 2. SAMENVAlTING VAN DE WERKWIJZE 3. SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN EN AFSPRAKEN Bijlagen: 1. Deelnemers 2. Programma 3. Mogelijke te ondernemen acties 4. Inleiding P. Kramer 5. Exposé P. de Jonge 6, Uiteenzetting H. van Hartskamp 7. Methode '635' 8. Uitwerkingen subgroepen 9. Presentatie communicatiebeleidsplan P. Kramer Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer & Waterstaat

5 1. INLEIDING In het kader van de training Projectmatig Werken bestemd voor medewerkers van de Directie Voorlichting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is ter afronding van de training een werkconferentie georganiseerd. Op 15 juni 1994 heeft deze bijeenkomst onder leiding van de John Roos van ODRP organisatie-adviesbureau bv met de directie, het managementteam en een groep medewerkers plaatsgevonden (zie deelnemerslijst bijlage 1). De bedoeling van de werkconferentie was om enkele resterende discussiepunten met de aanwezigen te bespreken, waarbij het accent lag op een nadere uitwerking van enkele actiepunten en het maken van afspraken hierover. 2. SAMENVATTING VAN DE WERKWIJZE De dagvoorzitter opende de bijeenkomst en gaf een toelichting op het programma (bijlage 2) van deze dag, Tevens werd een korte uiteenzetting over de stand van zaken rond projectmatig werken binnen de Directie Voorlichting tot nu toe naar voren gebracht. Hierbij werd verwezen naar de uitgereikte informatie over mogelijk te ondernemen acties (zie bijlage 3). Deze actiepunten zijn op basis van indrukken die de ODRP-trainers hebben opgedaan tijdens de uitvoering van de in-company training over Projectmatig Werken geformuleerd. Deze indrukken en actiepunten maken onderdeel uit van het procesdocument dat door ODRP is opgesteld en dat mede ten behoeve van deze bijeenkomst aan de directie en het managementeam is overhandigd. Vervolgens werd het woord gegeven aan Peter Kramer, directeur Directie Voorlichting, die een presentatie hield over het belang van (multi-disciplinair) samen werken en de concrete afspraken die hierover zullen moeten worden gemaakt (zie bijlage 4). Hierna volgde een exposé over (team)samenwerking door Paula de Jonge, afdelingshoofd In- en Externe Communicatie tevens plv. directeur (zie bijlage 5). Herman van Hartskamp, afdelingshoofd Onderzoek en Presentatie, gaf vervolgens een uiteenzetting over de aansluiting van werkzaamheden tussen de afdelingen (zie bijlage 6). De deelnemers werden na elke presentatie in de gelegenheid gesteld te reageren en vragen te stellen. Na de vorengenoemde presentaties werd aan de deelnemers gevraagd welke actuele onderwerpen zij wilden bespreken in de werkconferentie. De voorzitter herleidde uit de gehouden inleidingen de volgende mogelijke bespreekpunten: - Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden moet een (project)team/project(bege)leider ten minste hebben? - Hoe is de check op voortqandsicinalerinq van de werkzaamheden het beste te regelen? 1 Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer & Waterstaat

6 ,I' -.' - Overdracht van succesverhalen binnen de Directie Voorlichtinq: "men leert te weinig van elkaar, neemt te weinig van elkaar aan, maakt te weinig gebruik van elkaars kennis en kunde"... Hoe dit te verbeteren?? (informatie-overdracht, interne communicatie) - Welke (collegiale) principes dienen in de gewenste (team)samenwerking te worden gehanteerd? (= vaste plaatsvervangers?) - Invulling taawpositie 'projectenoverleg': regelen van projectcoördinatiepunt = voortgangscontrole wat te melden in projectenoverleg + wat in projectendossier - frequentie van samenkomst, faciliteiten, hulpmiddelen etc. - Stroomlijning van de interne procedures ten behoeve van eenduidigheid in werkmethode. - Uitwerking tijds- en capaciteitsplanning voorlichtingsprojecten. De laatste drie gespreksonderwerpen werden ingebracht met verwijzing naar bijlage 3 van het verstrekte verslag van de werkconferentie van 3 juni 1994 over projectbeheer. Tevens werd door de deelnemers een drietal bespreekpunten voorgesteld: - Relaties BIDOC met interne organisatie en de externe dienstverlening. - Stroom lijnen aanleveringlscreening 'bouwstenen' voor speeches (= routing met ruimte voor kwaliteitsbewaking). - Rol interne voorlichters ten opzicht van Profiel. (Nodigt de structuur uit tot samenwerking?) *-n Na een korte plenaire discussie over de keuze uit deze onderwerpen zijn vijf subgroepen gevormd die de volgende bespreekpunten nader hebben uitgewerkt: I Overdracht van succesverhalen binnen de Directie Voorlichting (door twee subgroepen uitgewerkt). II Welke (collegiale) princir>es dienen in de gewenste (team)samenwerkinq te worden gehanteerd? (= vaste plaatsvervangers?) III Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden moet een (project)team/project(bege)leider ten minste hebben? IV Rol interne voorlichters ten opzicht van Profiel. Nodigt de structuur uit tot samenwerking? De subgroepen hebben gewerkt volgens de methode '635' (zie bijlage 7). Deze methode is een schriftelijk voorgeprogrammeerde brainstorming met als doel het associatief oproepen van originele oplossingen voor een probleem. Men reageert op de gedachtengang van de ander. Een oordeel diende in eerste instantie achterwege te blijven. Een en ander levert een veelheid aan oplossingen op en stimuleert de creatieve gedachtengang. Vervolgens werd de deelnemers gevraagd de door de anderen aangereikte suggesties en gedachtengangen te beschouwen en de sterke punten hieruit te destilleren. Uiteindelijk moest dit leiden tot een (sub)groepsvoorstel. Elke subgroep heeft zijn mogelijke oplossing voor het ter hand genomen probleem/bespreekpunt 's middags plenair toegelicht (zie bijlage 8). d 2 Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie voorlichting, Ministerie van Verkeer & Waterstaat

7 Tot slot hield Peter Kramer een betoog over de mogelijke toekomstige structuur van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat (scheiding tussen beleids- en uitvoeringstaken) en de consequenties hiervan voor de organisatie van voorlichting. Daarnaast werden de opzet en de gefaseerde aanpak van het communicatieplan, zoals deze ook in de bestuursraad zal worden gepresenteerd aan de orde gesteld (zie bijlage 9). Er is aan de medewerkers gevraagd suggesties te doen over mogelijke onderwerpen om het kennismakingsprogramma inhoud te geven ter introductie van het werkveld van Verkeer & Waterstaat voor de nieuwe minister. Voor het einde van het jaar 1994 zal in samenwerking met een aantal medewerkers van de Directie Voorlichting meer inhoud worden gegeven aan het communicatiebeleidsplan. Tevens zal men zich moeten buigen over de vraag : hoe en wat vertellen we de CC's in de regio? 3. SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN EN AFSPRAKEN De uitkomsten van de werkconferentie en de voorstellen die hierbij door de diverse subgroepen naar voren zijn gebracht, hebben geleid tot de volgende afspraken: Ad I Overdracht van succesverhalen binnen de Directie Voorlichting: 1. Een nadere uitwerking van de mogelijkheid tot het opnemen van een analyse van de uitgevoerde projecten (= zogenaamde 'high-lights') in de projectadministratie/-dossiers. 2. Meer gebruik maken van en hiervoor richtlijnen opstellen (applicatiebeheer). 3. Presenteren van produkties van de Directie Voorlichting. Dit kan gestalte krijgen in de vorm van presentatiedworkshops. Ad II Welke (collegiale) principes dienen in de gewenste (team)samenwerkinq te worden gehanteerd? (= vaste plaatsvervangers?) 4. Opstellen van een evaluatie-lijstkhecklist ten behoeve van samenwerking in projecten. Ad 111 Welke soort verantwoordelijkheden en bevoegdheden moet een (project)team/project(bege)leider ten minste hebben? 5. Managementteam stelt de kaders vast rond een plan van aanpak bij projecten (voorwaardedbeoordelingscriteria). Hieruit vloeien de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een projectteam/projectbegeleider logisch voort. Ad IV Rol interne voorlichters ten opzicht van Profiel. Nodigt de structuur uit tot samenwerking? 6. Inventarisatie van de werkzaamheden van de interne voorlichting en plaatsbepaling van Profiel binnen interne voorlichting. 3 Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 Juni 19% Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer & Waterstaat

8 Bijlage 1 DEELNEMERS ODRP orqanisatie-adviesbureau bv J.H. Roos, voorzitter R.P. DOIS M.G.J. Grims, verslaglegging Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Voorlichtinq P. Kramer H. Schoiten P. de Jong E. Timmer H. van Hartskarnp K. Verstraeten s. Stolz M. Siepman N. t Hart P. Vendeloo R. Schipaanboord M. Keijser F. de Jong M. Duyvestijn L. Klijn A. Litjens S. van der Meulen E. Oosterlee Th. Buurman K. Tamis W. Owel K. de Groot J. van de Wouw W. van Maanen E. Westerhout H. Eeuwes M. Coenen C. Fükür Th. van de Bosch A. Biesbroek H. Houtman D.J. de Vink T. Kersbergen P. Bosboom W. Dekker R. Christenhusz G. Kwikkers A. Buitenhuis A. van der Brink Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer i3 Waterstaat 1

9 Bijlage 2 PROGRAMMA uur uur uur uur uur uur Aan komst/ koff ie Opening door John Roos, dagvoorzitter Verduidelijkingsverhaal op enkele onderdelen door Peter Kramer Exposé over (team)samenwerking door Paula de Jonge Uiteenzetting over aansluiting van werkzaamheden tussen de afdelingen door Herman van Hartskamp Plenaire bespreking in twee delen: - informatieve vragen - discussiepunten uur Pauze uur Uitwerking van discussiepunten in subgroepen uur Lunch pauze uur Plenaire terugrapportage resultaten ochtendbesprekingen van de verschillende subgroepen en bespreking daarvan: conclusies en afspraken uur Pauze uur uur uur Na uur Verhaal van Peter Kramer over de opzet in inhoud van het communicatiebeleidsplan (en de consequenties daarvan) Plenaire bespreking in drie delen: - informatieve vragen - discussiepunten - conclusies en afspraken Sluiting van de werkconferentie Gezamenlijke borrel Verslag van de (afrondende) werkconferentie van í 5 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer & Waterstaat 1

10 Bijlage 3 MOGELIJKE TE ONDERNEMEN ACTIES 1. De 'mission-statement' van de Directie Voorlichting is aan herijking (of aan herbevestiging) toe om de gewekte verwachtingen op twee 'fronten' waar te kunnen maken: - intern: invoering van gestructureerde, planmatige projectwerkzaamheden; - extern: uitstraling van een professioneel, dienstverlenende allround voorlichtingsorganisatie. Bovendien dienen op korte termijn concrete (be1eids)resultaten te worden geboekt die als 'succesverhalen' intern overdraagbaar worden gemaakt. 2. De discussie over verantwoordelijkheden en bevoegdheden dient te worden beslecht. Niet alleen zal moeten worden gekeken naar een scherpe afbakening daarvan, maar óók naar een mogelijke inbouw van overlap ten behoeve van de continuïteit en kwetsbaarheid van de organisatie. Duidelijkheid moet worden verschaft op het vraagpunt van om welke bevoegdheden het gaat, maar vooral de soort bevoegdheden (= de zogenaamde 'vrije beslissingsruimten' van medewerkers en leiding) dient helder te worden aangegeven. 3. Het onderwerp 'multi-disciplinair samenwerken' kan verder worden uitgediept. Meer oefenen; wellicht in een vervolgtraining. Over het algemeen moet in de praktijk bij het vormen van teams meer aandacht worden besteed aan het bewust samenstellen van een team. Verduidelijking van de opvattingen van het management over de samenhang en gewenste samenwerking van de verscheidene disciplines in de teams is op zijn plaats. 4. De aansturing op de 'werkvloer' moet directer, duidelijker en consequenter. Wellicht dient dit op verschillende manieren enige mate van ondersteuning te krijgen in de vorm van individuele of collectieve coaching, teamvorming, volgen van managementopleidingen of zelfs een beperkte aanpassing van de structuur van de samenwerkende eenheden binnen en tussen de afdelingen. 5. Op korte termijn dient duidelijkheid te worden verschaft op de volgende punten: - de consequenties die de invoering van projectmatig werken met zich meebrengt in relatie de gewenste cultuuromslag; - eenduidigheid in definiëring van 'routinematig, projectmatig en crisismatig werken': - eenduidigheid in definiëring van het begrip 'project' door middel van het toepassen van een toetsingskader omtrent de vraag op welke gronden wat wél en wat niet 'een project' te noemen; - randvoorwaarden van projectmatig werken voor de organisatie in acht nemen en in praktijk brengen; Wellicht is het goed om intern per deelnemersgroep nog eens systematisch de gedane suggesties in kaart te laten brengen. 6. Van belang is om op korte termijn te werken aan verduidelijking en overeenstemming over het voorlichtings- en communicatiebeleidsplan en hoe dit beleidskader eenduidig, consequent en consistent op te vatten en toe te passen. 7. Evenzeer is het belangrijk om inhoud en vorm te geven aan een opzet van projectbeheer zoals voorgesteld in de werkconferentie van 3 juni ji. Zie voor de samenvatting van de resultaten van deze conferentie de beslispunten uit het bijgevoegde verslag. 1 Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer & Waterstaat

11 Bijlage 4 INLEIDING P. KRAMER 1 Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer & Waterstaat

12 I. INZET: KWALITEITSVERBETERING DOOR: KLANTGERICHT WERKEN PROFESSIONALISERING NODIG: CULTUURVERANDERING MULTI-DISCIPLINAIR WERKEN = 'PROJECTMATIG WERKEN' - S A M E N W E R K E N

13 MULTI-DISCIPLINAIR SAMEN WERKEN IN HUIDIGE PRAKTIJK 1. GEBEURT AL 2. WORDT AAN GEWERKT 3. MAAR: MOET MEER

14 111. STRUCTUUR IN TWEE HOOFDLIJNEN SAMEN WERKEN BINNEN TEAMVERBAND SAMEN WERKEN TUSSEN AFDELINGEN

15 IV. CONCRETE AFSPRAKEN MAKEN OVER - - INVULLING PROCES VAN SAMEN WERKEN: BIJVOORBEELD: WIE STUURT ER AAN? PROJECT,ROUTINE EN/OF CRISIS? VERANTWOORDELIJKHEDEN / INZICHTELIJK MAKEN VAN PROCES SAMEN WERKEN: BIJVOORBEELD: CHECK OP VOORTGANG/SIGNALERING RUIMTE VOOR KWALITEITSBEWAKING BEHEERSING FINANCIEN

16 i i i V. "..... BOL VAN DE INTENTIES" HOGE VERWACHTINGEN CONCRETE RESULTATEN DE HELE DIRECTIE VOORLICHTING WORDT GEACHT HIER AAN SAMEN MEE TE WERKEN

17 7 Bijlage 5 EXPOSE P. DE JONGE I Wat verstaan we onder een project? II Kenmerk van project is dat het gaat om afdelingsoverstijgende zaken, waarbij verschillende disciplines binnen de directie (en wellicht buiten) zijn betrokken: er is een duidelijk begin- en eindpunt; en het gaat bij de projectorganisatie om de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke en de beheersmatige aspecten van het project 1' III Twee categorieën projecten: - voorlichtingsuitingen centraal - organisatorische ontwikkelingen IV Voordelen van projectmatig werken - afstemming - overdraagbaarheid - kwaliteitsverbetering V Samenwerken in een team VI Waarom samenwerken in een team? - Klantgericht denken - betere informatie-overdracht en mogelijkheden tot samenwerking (minder hokjesgeest).-- - elkaar aanvullen, VII Ervaringen - samenwerking - gedeelde verantwoordelijkheid VI I I Vrijblijvendheid IX Voorwaarden - concrete afspraken maken over de samenwerking tussen verschillende leden van het team - meer structuur in de communicatie: dit najaar jaarprogrammering afspraken over persvoorlichting - draaiboek bij crisis - de wil om met elkaar klantgericht en goed samen te werken zodat ieders kwaliteiten tot zijn recht komen. 4 1 Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1964 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer & Waterstaat

18 BULAGE 6 Communicatie Adviseur Communicatie Adviseur Communicatie Adviseur Projectbegeleider Project begeleider Project begeleider

19 Communicatie Adviseur Communicatie Adviseur Communicatie Adviseur Projectbegeleider Projectbegeleider Projectbegeleider

20 Informatie t.b.v. v&w strategie meerjarenstrategie --- > diensten communicatiestrategie - 5 jaar- --> doelstellingen >- economie --> doelgroep - milieu --> onderwerpen/thema's - veiligheid -V&W brede presentatie (V&W-beleid) beleids- communicatie begrot ings- --- > jaarplan plan - 1 jaar - activiteiten overlap pingen --> prioriteit I

21 SHEET 1 - Wat is de doelstelling van het project; - Wie is (zijn) de doelgroepen; - Wie is de opdrachtgever; - Waar komen de financiën vandaan; - Welke medewerkers van onze directie zijn bij het project betrokken; - Wat zijn de eventuele andere betrokkenen bij het project, zoals andere ministeries, aannemers enz; - Wat is de opleveringsdatum; - Welke actie moet door betrokkenen worden uitgevoerd; - In welk stadium verkeert het project; - Geplande kosten, verplichtingen, restbetaling.enz. ; - Evaluatie

22 t UITWERKING - SPEECHES - EVENEMENTEN PERSVOORLICHTERS PROJECTBEHEER SPEECHSCHRIJVERS SENIOR EVENEMENTEN & REPRESENTATIE

23 Oefening in probleemoplossing Doel van de oefeninq: Het associatief oproepen van originele oplossingen voor een probleem. Toelichtinq: De bedoeling is om, bij een duidelijke probleemstelling, de gedachten de vrije loop te laten. De fantasie mag op geen enkele manier worden geremd. Ook ogenschijnlijk onzinnige ideeën zijn welkom; de kwantiteit gaat boven de kwaliteit. Om dit divergente denkproces enigszins te structureren bestaat de methode 635'. '-,.d Werkwiize De methode 635 is een schriftelijk voorgeprogrammeerde brainstorming. Deze methode is gebaseerd op de gedachte dat brainstorming pas effectief is als een idee van een van de deelnemers door de andere groepsleden wordt opgepikt en consequent verder wordt ontwikkeld. Bij de methode 635 geven zes personen voor een bepaald probleem elk oplossingen binnen vijf minuten. Daarna geeft elke deelnemer zijn blad door aan zijn buurman/buurvrouw die, naar aanleidinq van de reeds qevonden or>lossinaen, in de tweede ronde van vijf minuten, drie nieuwe oplossingen bedenkt. Dit wordt herhaald totdat alle zes deelnemers elk blad eenmaal hebben bewerkt. Met minder deelnemers kan het overigens ook wel lukken, maar niet met minder dan vier. Vervolgens worden de mogelijke oplossingen besproken.... Voorbeeld 11 Probleem: Bescherming van de bijstand maatschappelijk werkers tegen geweld van cliënten 1) ODiossinqen: 1. Tussenschot in spreekkamer 1. Kamer met één ingang en één uitgang 1, Algehele sfeer in spreekruimte wijzigen II 2. Alarm knop onder bureau 3. Andere portier Afgrendeibare vluchtdeur 3. Beter opleiden van maat II

24 - Bijlage 8 I UITWERKINGEN SUBGROEPEN....,- "-, 4 1 Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer & Waterstaat

25

26 . -

27

28

29

30 I 1

31 ! ~ I I

32 I Bijlage 9 I PRESENTATIE COMMUNICATIEBELEIDSPLAN P. KRAMER 1 Verslag van de (afrondende) werkconferentie van 15 juni 1994 Training Projectmatig Werken, directie Voorlichting, Ministerie van Verkeer 8, Waterstaat

33 WMR STAAN WE NU?! Rapport SG's Rapport Wiegel extern verzelfstandigen, tenzg I! I Kabinetsstandpunt De kern verkend Rapport Sint I Scheiditig beleid/uit voering Twee petfeii of eet7 hoge hoed Eenheid in verscheidenheid? in terri verzelfstandigeti, tenzlj' "Hamvragen 'I werkgroep Remmen U m reg eer-ikkoord instemming nieüwe minister v 7 omsc 1 f,, \. I ' i

34

35 Denkrichting ontwikkeling V&W partement V&W regionale en specialistische diensten

36 "ON TW ECHTING" Beleid staken" naar kerndepartement cemdepartement "Uitvoeringstaken" naar RWS // Agentschap RWS-nieuwe stfl ûoelstellingen: * Zakelijke aansturingsrelaties * Onfvlechting management 'Yasten * Bedrijfsvoering op maat i

37 * VERANTWOORDING / VERANTWOORDELIJKHEID ALS OVERHEID * DRAAGVLAK (INTERN, EXTERN)! Ì

38 Informatie t.b.v. V&W strategie meerjaren- communicatie- --> doelstellingen >- economie strategie --- > strategie --> doelgroep - milieu diensten, L - 5 jaar- --> onderwerpen/thema's - veiligheid -V&W brede presentatie (V&W-beleid) L beleids- communicatie activiteiten over lap- begrotings- --- > jaarplan --> pingen plan - 1 jaar

39 MET EEN GEFASEERDE AANPAK Fase 1 (najaar 1994) * Start beeldvorming en -akties "V EN W WERKT SAMEN" in de regio Bezoek Minister in aanwezigheid belangrijke doelgroepen aan de regio. Organisatie onder leiding regiodirectie en directie Voorlichting. Heel V en W en groot deel hiiitciiwei-cld volgt dit. Imago-onderzoek vooraf. Nieuwe stijl beproeven. Eerste nieuwe of verbeterde middelen lanceren. Imagoonderzoek na afloop. d P c.- H > Fase 2 (jaiiuari-juni 1 9s * Voortzetting op basis van ervaringen Eind 1994: Volledig uitwerkt algemeen communicatieplan, annex organisatiecommunicatieplan Januari 1995 : DG-communicatieplannen plus regioplannen voorafgaande aan algemeen communicatieplan: Reeks werknotities ter voorbereiding daarop. Onder andere verder huisstijl.

40 * Kerntaken * Missie Vertaald in beleid en actie!

41 I MET IMAGO-BUILDING STERK GEBOUWD IN EN VANUIT DE REGIO I PRIMAIRE VELD: * OP BASIS VAN GEMAAKTE KEUZEN BSR KOMENDE JAREN IMAGOBOUW STERK VANUIT REGIO. PRIMAIRE DOELGROEPEN: LAGERE OVERHEDEN, BEDRIJFSLEVEN, BURGERS SECUNDAIRE DOELGROEPEN: POLITICI, MAATSCHAPPELIJKE GROEPERINGEN, PERSONEEL. INFLUENTIAL: MEDIA EN ONDERWIJS. GEINTEGREERDE BENADERING OVER EIGEN ORGANISATORISCHE.- GRENZEN HEEN..+J' SECUNDAIRE VELD: * GROTER VERBAND. PRIMAIRE DOELGROEPEN: KABINET/MINISTERIES, PARLEMENT. SECUNDAIRE DOELGROEPEN: PROVINCIES, PERSONEEL, MAATSCHAPPELIJKE GROEPERINGEN. INFLUENTIAL: MEDIA EN ONDERWIJS. NOOT 1: EERSTE DOELGROEP HOEFT NIET ALTIJD EERSTE -. COMMUNICATIEDOELGROEP TE ZIJN (INTERMEDIAIR KAN ALS EERSTE FUNGEREN) e*., NOOT 2: PRIORITEIT PER PROJEKT EN ONDERWERP OPNIEUW BEZIEN

42 WERKEN AAN EEN EENDUIDIG V EN W IMAGO, GEVORMD UIT EN VERTAALD NAAR DE DIVERSE NIVEAUS EN KONTAKT MET PRIMAIRE DOELGROEPEN * V en W algemeen beleid, doelstellingen, missie, imago staan centraal, alles is daar een afgeleide van * Image moet voor totaal V en W in het algemeen zijn (voorlopige optie): - Een consistente en duidelijke uitstraling - Sterk in samenwerking met elkaar en met de omgeving - Sterk in beleid - Sterk in beleidsuitvoering - Sterk in technische uitvoering - Sterk in onderzoek Integer, deskundig, zakelijk, open, autoriteit Noot 1 : Noot 2: Flexibel uitwerken per doelgroep en beeldbetekenissen Imago-onderzoek nodig

43 MET KETENDENKEN ALS ORIENTATIE EN WERKWIJZE Ieder binnen V en W heeft hiervan uit de taak om: - De doelstellingen en het beleid van V en W te kennen - Samen te werken en tot echte samenwerking te komen - Voor zover relevant alle procedures en ieders rol en nodige bijdrage te kennen - Zelf de nodige bijdrage te leveren en te vragen - Afgestemd en geïntegreerd te werken - Geïntegreerd te communiceren Met: Met: De eindgebruikers met de uiteindelijke "klant", intern of extern, in de procedure als belangrijkste oriëntatiepunt Efficiënt en effectief communiceren zonder onnodige energie en geldbesteding f

44 c COMMUNICATIE (STRATEGIE) OM INTERNEENEXTERNEDRAAGVLAKVENWTEVERGROTEN * Door grote directe betrokkenheid en door de voorbeeldfunktie van de top van V en W en ook het ander kader, gevolgd door personeel * Door meer kennis van, waardering voor en meedoen met V en W, als samenhangend geheel (haar cultuur, haar onderdelen, haar beieid, produkten, service) te helpen vergroten * Door mee te helpen de integratie van V en W in zichzelf en met de omgeving te bevorderen * Door als V en W uit te gaan van een zelfde doegroepdenken, gebaseerd op gedeelde normen en waarden en een gedeeld beoogd imago in het algemeen en per doelgroep. Vanuit een gedeelde missie (BSR). Door goede kennis van de factoren die dit image bepai en * Door een samenhangend "ketendenken- en -handelen" * Door een extra-profilering van (communicatieve) kernaktiviteiten, die voórtvloeien uit de keuzen van de BSR en beleidsnota's * Door geïntegreerde communicatie (beleid, mens en middelen) * Door een taktisch sterke gefaseerde invoering f, i

45 AANLEIDING OM DE COMMUNICATIE VAN V EN W ALS GEHEEL AAN TE PASSEN EN TE VERBETEREN (1)... * Noodzakelijke grotere herkenbaarheid beleid en actie V en W om doelgroepen (in- en extern) beter te doen waarderen en participeren (nu vaak onherkenbaar) * Gekozen meer geïntegreerd management; leidt tot meer geïntegreerd en op el kaar afgestemde communicatie (verticaal, horizontaal) * Gekozen grotere deconcentratie leidt tot meer accent op wat er samenhangend in de regio gebeurt. * Wat in regio gebeurt gaat meer beeld van V en W bepalen. f,.. I.

46 I AANLEIDING OM DE COMMUNICATIE VAN V EN W ALS GEHEEL AAN TE PASSEN EN VERBETEREN (2)... * Op centraal niveau moet algemene coördinatiekracht communicatie toenemen * Betere rolverdeling nodig centrale en decentrale communicatieve besturing en aktiviteit * Ketendenken (incl. marketingdenken) en Huisstijl (breder en dieper gedefinieerd) leiden tot noodzakelijke professionalisatie en efficiency van de communicatie I

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Toekomstvisie: Emmen en Verder

Toekomstvisie: Emmen en Verder Toekomstvisie: Emmen en Verder Aangescherpte visie op de rol van de VDP Breda, 8 december 2010 1 Agenda 14.00 terugblik Akkoord van Emmen en inleiding programma 14.15 presentatie en bespreken hoofdlijn

Nadere informatie

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Voorbeeldprogramma - 1 Voorbeeldprogramma Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Hier vindt u een voorbeeldprogramma voor een werksessie/trainingsmodule communicatiekalender Factor C, met een

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5

DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5 DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5 Onderwerp Vaststelling woordmerk in combinatie met logo WRO Portefeuillehouder(s) J.J. Schrijen Afdeling Bestuur en Communicatie Bestuursprogramma Niet van toepassing.

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Teamleider Zorg en Wonen 23 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Bestuurlijke planning en control en concernsturing

Bestuurlijke planning en control en concernsturing Miniconferentie 19 september 2003 Bestuurlijke planning en control en concernsturing Respons voor provincies Hoe sluit de ambtelijke cyclus aan op de bestuurlijke? Wat is de balans tussen sturing en verantwoording?

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

Handleiding Vergadertechnieken

Handleiding Vergadertechnieken Handleiding Vergadertechnieken Zelfstudie en rapporteren Bij OGO leer je niet alleen via het actief deelnemen aan groepsdiscussies, maar ook via het individueel uitvoeren van zelfstudieopdrachten (ZSO).

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Planning en Evaluatie gespreksverslagen

Planning en Evaluatie gespreksverslagen Promotietraject RU / FNWI Inleiding Planning en Evaluatie gespreksverslagen Plannings en evaluatiegesprekken (minimaal 1 x per jaar) helpen begeleider en promovendus bij het doelgericht werken en plannen.

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Meteren, 11 maart 2015 Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsbrief. Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport "Yes, minister"

Raadsbrief. Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport Yes, minister Raadsbrief Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport "Yes, minister" Datum: 26 augustus 2015 Betreft Programma: 1. Burger en bestuur Portefeuillehouder: E. Nauta-van Moorsel Medewerker:

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Beleid en Advies. 2 juni 2016. Opdrachtgever Stichting de Haagse Scholen

Profiel. Hoofd Beleid en Advies. 2 juni 2016. Opdrachtgever Stichting de Haagse Scholen Profiel Hoofd Beleid en Advies 2 juni 2016 Opdrachtgever Stichting de Haagse Scholen Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN

VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN VRAGEN EN DEFINITIEVE NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN Copyright NIMA Nederlands Instituut voor Marketing Asserring 188 1187 KL Amstelveen Correspondentie adres: Postbus 9072, 1180 MB Amstelveen 1 NIMA COMMUNICATIE-A

Nadere informatie

Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen

Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen Datum: 12-03-2014 Versie: 1.1 Functional Service Management Inhoud De FSM Introductietraining... 3 Doelgroep... 3 Leerdoelen... 3 Inhoud... 3 Werkvormen...

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten,

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten, Mededeling Datum 21 maart 2013 Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Afdeling CC Van drs. G. de Vos Doorkiesnummer 759 Betreft Uitwerking fase 2 Doorontwikkeling begroting (SMART) Registratienummer: 1475555

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland Voorzitter en twee Leden Bestuur Diabetesvereniging Nederland Aanleiding Ambities van Diabetesvereniging Nederland (DVN) in combinatie met een steeds sneller veranderende omgeving eisen een heldere focus,

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid 2 Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid De Rijksoverheid streeft een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid na.

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE)

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) vrijwilligers info juni 2003 QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) informatie voor deelnemende organisaties Inleiding Vrijwilligersorganisaties zijn organisaties in beweging.

Nadere informatie

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Unithoofd (financieel) beleid & advies 1 juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

PROJECTMATIG WERKEN: INVOERING, TRAINING EN ADVIES

PROJECTMATIG WERKEN: INVOERING, TRAINING EN ADVIES PROJECTMATIG WERKEN: INVOERING, TRAINING EN ADVIES Algelun [MKB] Advies postbus 41 8330 AA Steenwijk tel / fax (0521) 52 32 01 mobiel (0619) 95 52 87 KvK 54286964 secretariaat@algelunadvies.nl www.algelunadvies.nl

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Anne-Marie Poorthuis en Sjanneke Werkhoven De netwerkmultiloog is een methode om veel mensen in een organisatie te betrekken bij een organisatiethema

Nadere informatie

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 * Proces dat heeft geleid tot besluit Bollenstreek * Inrichtingsvragen en keuzes * Discussie * Afsluiting Bij handopsteken: Wie is voor een ambtelijke samenvoeging

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE OPEN INSCHRIJVINGSCURSUS 'COMMUNICATIE EN ACHTERBAN' VOOR LEDEN VAN OR EN, GOR EN COR BINNEN DE ESTRO GROEP

PROGRAMMA VAN DE OPEN INSCHRIJVINGSCURSUS 'COMMUNICATIE EN ACHTERBAN' VOOR LEDEN VAN OR EN, GOR EN COR BINNEN DE ESTRO GROEP PROGRAMMA VAN DE OPEN INSCHRIJVINGSCURSUS 'COMMUNICATIE EN ACHTERBAN' VOOR LEDEN VAN OR EN, GOR EN COR BINNEN DE ESTRO GROEP data donderdag 10 vrijdag 11 oktober 2013 locatie trainer aantal deelnemers

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Aanleiding In de Noord Veluwe werken zes gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) nauw samen met betrekking

Nadere informatie

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant;

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant; Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: Voortzetting Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector De ondergetekenden, Gelet op

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03.

Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03. Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03. Algemeen Deze notitie is bedoeld om inzicht te verschaffen in de stand van zaken

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

compact communicatietraject Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven

compact communicatietraject Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven Wat wil je met je bedrijf bereiken? En hoe helpt communicatie daarbij? Wij hebben speciaal voor startende en kleine bedrijven een communicatie traject:

Nadere informatie

Informatiemanagement, -processen en -implementaties

Informatiemanagement, -processen en -implementaties Informatiemanagement, -processen en -implementaties Spelsimulatie en Organisatieverandering imvalues Presentatie Inhoud Introductie Spelsimulatie Aanpak Toepassing Meer informatie Introductie imvalues

Nadere informatie

Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie.

Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie. Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie. Auteur: H.W. (Hein) van der Meer beleidsmedewerker Leefmilieu Werkveld Beleid

Nadere informatie

Les E-01 Projectmanagement

Les E-01 Projectmanagement Les E-01 Projectmanagement 1.1 Werken op projectbasis Op allerlei manieren werken mensen in het sociale leven samen om bepaalde doelen te verwezenlijken. Buurtbewoners organiseren een pleinfeest, verenigingsleden

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

HOE PRAKTISCH EEN GOEDE BEDRIJFSSTRATEGISCHE DISCUSSIE TE VOEREN?

HOE PRAKTISCH EEN GOEDE BEDRIJFSSTRATEGISCHE DISCUSSIE TE VOEREN? HOE PRAKTISCH EEN GOEDE BEDRIJFSSTRATEGISCHE DISCUSSIE TE VOEREN? Algelun [MKB] Advies postbus 41 8330 AA Steenwijk tel / fax (0521) 52 32 01 mobiel (0619) 95 52 87 KvK 54286964 secretariaat@algelunadvies.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking CIAO, 14 juni 2012 Drs. Mieke Steenbakkers Senior beleidsfunctionaris / promovenda

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Agenda Bestuursplatform

Agenda Bestuursplatform secretariaat Limburglaan 10 postbus 5700 6202 MA Maastricht telefoon 043 389 77 66 info@rovl.nl www.rovl.nl Rabobank 13.25.75.728 Agenda Bestuursplatform Datum vergadering 12 mei 2011 Tijdstip 9.00 12.30

Nadere informatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie Cultuurproef Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie De cultuurproef Met de Cultuurproef kunt u de cultuur van uw organisatie in kaart brengen. Via een vragenlijst en een cultuurmodel onderzoekt

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Themasessie SOD Dagvoorzitter Marjan Dik Presentatie: Margriet van Gorsel 26 April 2012 Programma 13.30 13.45 Introductie met stellingen () 13.45 14.00 Pas op de

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Een jongerenruimte in Hapert!

Een jongerenruimte in Hapert! Een jongerenruimte in Hapert! Doelstelling: Het bewerkstelligen van maatschappelijke participatie van jongeren door middel van het aanbieden van een plek aan jongeren in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Bedrijfsvoering en informatievoorziening; een geïntegreerde aanpak

Bedrijfsvoering en informatievoorziening; een geïntegreerde aanpak Bedrijfsvoering en informatievoorziening; een geïntegreerde aanpak door J.P. van Tongeren, van Tongeren & Trimp organisatie en informatiearchitecten te Den Haag Vóóraf Door de redactie is ons gevraagd

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, 2 februari 2015 Agenda Onderwerpen 1. Verbetertraject beheersing grondexploitaties

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE

Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE Stappenplan HARRIE training 1 Inleiding Deze trainingsopzet voor de ondersteuning van HARRIE maakt onderdeel uit van de toolbox Autiproof werkt!. Het is opgesteld om

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

7411 BM Deventer T 0570-61 96 23 M 06 506 95 887 info@chardes.nl www.chardes.nl

7411 BM Deventer T 0570-61 96 23 M 06 506 95 887 info@chardes.nl www.chardes.nl Zandpoort 14 7411 BM Deventer T 0570-61 96 23 M 06 506 95 887 info@chardes.nl www.chardes.nl Charles Beugelink Chardes pensioencommunicatie Organisatie gericht op informatie en communicatie aan werkgevers

Nadere informatie