Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras"

Transcriptie

1 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012

2 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in Taken en verantwoordelijkheden binnen Heras 2. Doel van dit communicatieplan 2.1 Het verstrekken van eenduidige en herleidbare info aan stakeholders 2.2 Planmatigheid 2.3 Ketendenken 3. Inhoud van de informatie aan de betrokken stakeholders 3.1 Stakeholders 3.2 Welke info gaat naar wie 3.3 Communicatiedragers 4. Momenten van communicatie 4.1 Planning (bijlage 1) 1. Inleiding

3 1.1 Ambitie De Directie van Heras heeft zich ten doel gesteld om, in het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid een actief milieubeleid te willen voeren. In dit kader conformeert Heras zich minimaal aan het regeringsbeleid om de komende tien jaren, vanaf 2009, het energieverbruik en de CO 2 emissie met minimaal 20% te verminderen. In een separaat Energie- en CO 2 management & reductieplan Heras is vastgelegd op welke wijze dit gerealiseerd zal worden. Het onderhavige communicatieplan voorziet in de wijze waarop en wanneer, zowel intern als extern, over de doelstellingen en realisatie daarvan gecommuniceerd zal worden. Een andere belangrijke reden voor dit plan is om duidelijk te maken, enerzijds naar onze medewerkers, maar anderzijds ook naar onze toeleveranciers en opdrachtgevers, dat er een noodzaak is om het milieubeleid als een onlosmakelijk onderdeel van het totale bedrijfsbeleid te laten zijn. 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen Het spreekt voor zich dat er steeds een aansluiting gevonden moet worden op de ontwikkelingen in de markt. Een goed voorbeeld daarvan is de strikte wijze waarop ProRail en in navolging daarvan Rijkswaterstaat en de overheid, haar toeleveranciers van goederen en diensten dwingt om zich actief bezig te houden met het milieubeleid in haar bedrijfsvoering. Het mag duidelijk zijn dat in snel tempo het bedrijfsleven in Nederland om zal gaan en ten opzichte van elkaar normen gaat vastleggen t.a.v. energieverbruik en CO 2 reductie. Dit geldt dus ook voor Heras. 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 2012 In 2009 is al een begin gemaakt om iedereen duidelijk te maken dat Heras serieus zaak wenst te maken van het milieubeleid, hiervoor wordt verwezen naar de notulen van de Management Team vergadering van 9 december Het jaar 2009 is dan ook gebruikt om een vorm te vinden waarop dit milieubeleid gefundeerd kon worden. Dit heeft geresulteerd in een inventarisatie van alle energiestromen en daaraan gekoppelde CO 2 emissies. Op basis hiervan zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve doelstellingen geformuleerd en acties voorbereid die uitgevoerd moeten worden vanaf Een belangrijke leidraad hierbij is geweest de CO 2 -Prestatieladder van ProRail. Deze Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan de aanbestedingen van ProRail uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO 2 -productie te onderkennen en vooral te verminderen. Hoe meer het toeleverende bedrijf zich inspant om de CO 2 emissie te reduceren, hoe meer kans op gunning bestaat. Vanaf juni 2011 heeft ProRail de prestatieladder overgedragen aan SKAO, Stichting Klimaatbestendig Aanbesteden en Ondernemen. SKAO zal de ladder breder en landelijker in gaan zetten. De algemene kwalitatieve doelstelling van Heras in deze is dus een minimale conformering aan het regeringsbeleid. Tegelijkertijd zijn vanaf 2010 kwantitatieve normen ontwikkeld om de onderscheiden energiestromen (elektriciteit -, brandstof -, gas - en waterverbruik) met minimaal 2% te reduceren, afgezet tegen de productiecijfers. In het eerder genoemde

4 Energie- en CO 2 management & reductieplan Heras is concreet aangegeven op welke wijze dit moet gaan gebeuren. 1.4 Taken en verantwoordelijkheden binnen Heras Het mag duidelijk zijn dat zowel het management, leidinggevenden als medewerkers zich niet kunnen onttrekken aan hun verantwoordelijkheid om actief mee te werken aan de uitvoering van deze doelstellingen om het energieverbruik en de CO 2 emissie structureel te verminderen. Iedereen kan en zal hierop aangesproken worden. Het gaat immers ook over de continuïteit van Heras. Ten aanzien van de inrichting van de gerelateerde informatiestromen en documentatie is primair de Directie verantwoordelijk. 2. Doel van dit communicatieplan 2.1 Het verstrekken van eenduidige en herleidbare informatie aan alle belanghebbenden Het is gebruikelijk dat alle bij Heras belanghebbenden, tijdig en met juiste verifieerbare gegevens, voorzien worden om te kunnen beoordelen of en in hoeverre aan de voorgenomen doelstellingen en de uit te voeren acties wordt voldaan Planmatigheid Het is zaak dat intern het verzamelen van gegevens op een gestructureerde en transparante wijze gebeurd. Dit is immers de basis waarop de communicatie naar (intern) het management, leidinggevenden en medewerkers en (extern) alle andere belanghebbenden plaatsvindt. Een planmatige aanpak in de tijd geeft iedereen duidelijkheid wanneer je de toetsbare informatie kunt verwachten. 2.2 Ketendenken Een ander belangrijk aspect in de uitvoering van de aan de doelstellingen gekoppelde acties, is het betrekken van de toeleveranciers van Heras in haar streven naar energie en CO 2 emissie reductie. Om die reden zullen zij, door regelmatige communicatie, nauw betrokken worden en blijven bij de bedrijfsvoering van Heras. Daarnaast zullen de (potentiële) opdrachtgevers op gezette tijden eveneens geïnformeerd worden over de voortgang en resultaten van de voorgenomen acties. 3. Inhoud van de informatie aan de betrokken belanghebbenden 3.1 Belanghebbenden In zijn algemeenheid kunnen belanghebbenden in twee categorieën worden onderverdeeld, te weten interne en externe:

5 Media Omwonenden Actiegroepen Overheden NGO s Werkgroepen Businessclubs etc. 3.2 Welke informatie gaat naar wie Het spreekt voor zich dat, uitgaande van het gegeven dat alle informatie transparant moet zijn, er een onderscheid is tussen datgene wat intern gecommuniceerd wordt en wat extern gecommuniceerd wordt. Onderstaand wordt weergegeven hoe deze verdeling zich verhoudt: Intern De informatie die intern verstrekt wordt is duidelijk gericht op de gerealiseerde resultaten die voort vloeien uit de acties vanaf Daarbij zal regelmatig teruggekoppeld worden t.a.v. eventuele bijstellingen dan wel aanvullende acties om het beoogde reductieresultaat van de energie- en CO 2 emissie reductie minimaal te behalen. Extern De informatie die extern verstrekt wordt valt uiteen in: a. De primair betrokkenen, zijnde de toeleveranciers en de opdrachtgevers van Heras. Uit de Invalshoeken van de Prestatieladder blijkt dat de toetsing van deze gegevens zwaar wegen; b. De secundair betrokkenen, zijnde de Overheid en andere business partners, worden voorzien van algemene informatie, die vrijelijk beschikbaar gesteld wordt. 3.3 Communicatiedragers Onder communicatiedragers wordt verstaan de middelen die gebruikt worden om de informatie te verstrekken aan de interne- en externe betrokkenen. Periodieke vergaderingen met verslaglegging Per maand vindt een Directieoverleg plaats. Tijdens dit overleg worden naast de gebruikelijke beleids- en actiepunten ook de energie- en CO2 reductiedoelstellingen en behaalde resultaten besproken. Van deze bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt en intern (beknopt) verspreid. Infobulletin Ten behoeve van de informatievoorziening, bijvoorbeeld met betrekking op het gebied van energie- en CO 2 reductie, wordt binnen Heras periodiek intern de Herascoop (4 x per jaar) verspreid.

6 Sociaal Jaarverslag Heras B.V. is onderdeel van CRH plc, een internationaal opererende onderneming in de produktie, verkoop en distributie van bouwmaterialen In het Sociaal Jaarverslag, dat op CRHholding niveau wordt samengesteld, wordt in generale zin de betrokkenen op de hoogte gesteld van de resultaten van de energie- en CO 2 emissie reductie over het afgelopen jaar, maar wordt ook een algemeen voornemen uitgesproken voor het komende jaar. Tevens wordt er jaarlijks een Milieujaarverslag geschreven, hierin worden alle aspecten die in het voorgaande jaar hebben gespeeld op het gebied van Milieu beschreven. Ook worden hierin de doel- en taakstellingen voor het komende jaar in benoemd. Website Via onze website worden opdrachtgevers en leveranciers op de hoogte gehouden over de voortgang van onze inspanningen om CO2 te reduceren en met betrekking tot nieuwe (product)ontwikkelingen binnen Heras. Beleidsplannen en Transparantie-inzichtkaarten Dit zijn specifiek voor opdrachtgevers samengestelde rapporten waarin o.a. wordt aangegeven welke doelstellingen zijn geformuleerd en welke resultaten de energie- en CO 2 emissie reducties hebben opgeleverd. Deelname aan Fora Indien door leden van het management of een van de stafmedewerkers deelgenomen wordt aan een forum waar informatie over de energie- en CO 2 emissie reductie gegeven moet worden, zal na terugkoppeling, per geval bekeken worden welke informatie van nietstrategische aard is en vrij beschikbaar gesteld kan worden. Innovatieprojecten m.b.t. energie- en CO 2 reducties Een aantal van deze projecten is al ingezet en de resultaten daarvan zullen zo breed en gecommitteerd mogelijk worden gecommuniceerd. De wijze waarop hierover gecommuniceerd wordt zal per keer worden bepaald. Toolbox meetings / werkoverleg Tijdens deze bijeenkomsten wordt nadrukkelijk het directiebeleid uitgedragen. Van deze bijeenkomsten wordt een kort verslag gemaakt, vooral voor de documentatie. 4. Momenten van communicatie 4.1 Planning In de twee bijlagen is per kwartaal van het jaar 2012 aangegeven wanneer, welke doelstellingen en acties ondernomen moeten worden en welke informatie aan wie verstrekt zal worden.

7 Bijlage 1A Acties Communicatieplan Energie- en CO 2 beleid van Heras CO2 certificering door KIWA Aanpassing Administratief Systeem m.b.t. registratie energie & CO2 verbruik Rapportage Q2 aan Sublean m.b.t. energie verbruik, CO2 emissies, brandstof en afval Rapportage aan Prorail m.b.t. certificering Interne Audit m.b.t. energie, CO2 reductie, administratie, documentatie, uitvoering plannen en acties d.m.v. voortgangsrapportage Structureel overleg met andere bedrijven in de keten ( o.a. over initiatieven)?? Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov

8 Bijlage 1B Acties Communicatieplan Energie- en CO 2 beleid van Heras Interne Audit + verslag naar Directie d.m.v. voortgangsrapportage Directiebeoorde ling over voorgenomen beleid en resultaten daarvan Structureel overleg met lokale Overheid en NGO?? & Sublean & Sublean & Sublean Dec Jan Febr Mrt

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan

3.C.2 Communicatieplan 4. Communicatieplan VAN ESCH CO2 reductiedoelstellingen 3.C.2 Communicatieplan ` Onderneming: Begeleiding: Holding Gebr. Van Esch B.V. hierna genoemd VAN ESCH BEDRIJVEN, bestaande uit: J. van Esch b.v.

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V.

COMMUNICATIEPLAN. Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V. COMMUNICATIEPLAN Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V. 2 Auteurs Dhr. W. Kemper Dhr. F. te Wierik Dhr. H. Jansen Dhr. R. Huls Dhr. M. Kemper - Directeur - Salesmanager - Hoofd Engineering - Hoofd uitvoering

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Communicatieplan Van Vliet ID 3C Harmelen, 28 juli 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2 Betrokkenen... 3 2. Stakeholders...

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3. Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3. Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 12 december 2013 Definitief rapport 1. Introductie Voor u ligt het

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Kraaijvanger Urbis CO 2 Voortgangsrapportage 2010 Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Inhoud voortgangsrapportage 2010 1. Directieverklaring 2. Organisatie a. Rapporterende organisatie b. Verantwoordelijke

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie