Nieuwsbrief van d.d Automatische beëindiging arbeidsovereenkomst bij pensionering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief van d.d. 31-01-2011. Automatische beëindiging arbeidsovereenkomst bij pensionering"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief van d.d Nummer: Automatische beëindiging arbeidsovereenkomst bij pensionering Op 12 oktober 2010 heeft het EU-Hof van Justitie (EU-Hof) een belangrijke uitspraak gedaan inzake leeftijdsdiscriminatie. Het betrof een zaak van de Duitse schoonmaakster, mevrouw Rosenbladt. Haar arbeidsovereenkomst werd op grond van een clausule in de CAO automatisch beëindigd bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Zij was het hier niet mee eens. De zaak kwam uiteindelijk bij het EU-Hof. Dat oordeelde dat weliswaar sprake was van een direct onderscheid op grond van leeftijd, maar dat daardoor nog geen verboden leeftijdsdiscriminatie was ontstaan. Volgens het Hof gaat het hier om een mechanisme dat berust op een evenwicht tussen redenen van politieke, economische, sociale, demografische en budgettaire aard. Doel is enerzijds werknemers een bepaalde mate van arbeidsstabiliteit en op langere termijn een vooruitzicht op pensioen te bieden, terwijl anderzijds werkgevers een zekere flexibiliteit in het personeelsbeheer wordt geboden. Deze doelen vormen een objectieve rechtvaardigingsgrond voor een verschil in behandeling op grond van leeftijd. Commentaar: Tot nu toe waren de uitspraken van Nederlandse rechters verdeeld. Op 14 april 2008 heeft Rechtbank Den Haag al eens geoordeeld dat pensioenontslag bij 65 jaar

2 rechtmatig was. Een jaar later, op 23 april 2009, was de conclusie van dezelfde rechtbank dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet van rechtswege eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Compensatie beleggingspolis hoger dan compensatieregeling De Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) heeft een dappere polishouder na 4,5 jaar procederen in het gelijk gesteld in zijn strijd tegen REAAL. Het ging om een beleggingsverzekering uit 1999 die was afgesloten ter aflossing van een hypotheek. In 2007 kocht de man de polis af en kreeg hij ,00 terwijl hij ,00 aan premies had betaald. Volgens de aangeboden compensatieregeling zou de man in kwestie 1.500,00 compensatie krijgen van REAAL, maar de Commissie oordeelde dat de man recht had op een compensatie van ,00 Belangrijk in deze uitspraak is dat de grond voor de compensatie niet zozeer de hoge kosten zelf zijn, maar juist de gebrekkige informatie die daarover is verstrekt. Strekking van deze casus is dan ook dat men kans maakt op een hogere compensatievergoeding dan volgens de afgesproken regeling, naarmate de verzekeraar ten tijde van het afsluiten van de polis en daarna schimmiger is geweest over de diverse kostenbestanddelen die op de inleg drukken. Commentaar: Deze casus leert ook dat het niet zonder slag of stoot gaat om verzekeraars daartoe te bewegen. Supers in negen jaar amper duurder Boodschappen in de supermarkt zijn vergeleken met het guldentijdperk amper duurder geworden. Voor een stevige mand met boodschappen zijn klanten omgerekend nu slechts tachtig eurocent duurder uit. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland ten behoeve van het consumentenprogramma Hallo Gelderland. De conclusies zijn gelijk aan die van eerdere onderzoeken, onder meer van SymphonyIRI. Daaruit bleek dat A-merken ten opzichte van 2003 zelfs goedkoper zijn geworden. Het televisieprogramma deed negen jaar geleden boodschappen in de laatste weken van

3 het guldentijdperk. De afgelopen periode werd hetzelfde mandje met boodschappen opnieuw gekocht. Felle prijzenoorlog In het guldentijdperk kostte het mandje van Hallo Gelderland omgerekend 194,76 euro. Negen jaar later kostte hetzelfde mandje 195,56 euro. Het geringe prijsverschil wordt verklaard door de felle prijzenoorlog die onder aanvoering van Albert Heijn vanaf 2003 is gevoerd. De uitslag komt voor veel bezoekers van de website van Omroep Gelderland als een verrassing. Zij blijven van mening dat prijzen in de supermarkt de afgelopen jaren juist veel hoger zijn geworden. 1. Regeling voor werknemers Auto van de Zaak Per 1 januari 2006 is de fiscale behandeling van de auto van de zaak voor werknemers in de Wet op de loonbelasting (Wet LB) opgenomen. De werkgever is op grond van artikel 13bis Wet LB verantwoordelijk voor de bijtelling op het loon die ook privé wordt gebruikt (geboekt als loon in natura) en het hiermee rekening houden voor de inkomensafhankelijke bijdrage van de zorgverzekeringswet. Als de werknemer met een sluitende kilometeradministratie of op een andere manier aantoont (Rechtbank Leeuwarden, nr. 06/70) dat niet meer dan 500 privé kilometers worden gemaakt, kan de bijtelling achterwege blijven. De werkgever moet dit controleren. Dit betekent een extra administratieve last en eventueel nadelige gevolgen (naheffing, aansprakelijkheid). Om dit probleem weg te nemen zijn er verschillende mogelijkheden: Een verklaring geen privégebruik (zie de website van de Belastingdienst). De werknemer geeft tegenover de Belastingdienst aan de auto niet in privé te gebruiken. Dit vrijwaart de werkgever voor latere naheffingen en eventuele herberekening van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (geen vergoedingsplicht voor dit deel). Dit geldt niet als de werkgever weet (de wettekst noemt niet 'behoorde te weten' of iets dergelijks) dat de verklaring onjuist is. De eindheffing bestelauto: Bij het gebruik door meerdere werknemers kan de werkgever een vast bedrag van 300 per auto per jaar in de eindheffing betrekken. In verband met deze regeling is ook voor de BTW een tegemoetkoming opgenomen. Een verbod op privégebruik. Ook een mondelinge afspraak is wel geaccepteerd in de jurisprudentie. Het uitsluiten van gebruik van bestelauto's buiten diensttijd met controle hierop.

4 2. Bijtelling De bijtelling geldt zowel voor personenauto's als bestelauto's en bedraagt ten minste 25% van de waarde van de auto (voor een motor geldt het werkelijke privé-gebruik) Bij een CO2-uitstoot tussen 95 en 116 gr/km voor dieselauto s of tussen 110 en 140 gr/km voor benzine, LPG en aardgasauto s geldt een minimale bijtelling van 20%. Ligt de CO2-uitstoot onder 95 respectievelijk 110 gr/km, dan is de minimale bijtelling 14%. Voor auto's zonder enige CO2-uitstoot zoals elektrische auto's geldt tot en met 2014 een bijtelling van 0%. Voor een hogere bijtelling dan 25, 20, 14 dan wel 0% ligt de bewijslast bij de fiscus. De waarde is de cataloguswaarde tot het moment dat de auto 15 jaar of ouder is, daarna geldt ten minste 35% van de waarde in het economische verkeer, de kortingen naar CO2-uitstoot (5, 11 en 25%) blijven van toepassing. De bijtelling moet dus eventueel tijdens het kalenderjaar worden aangepast. De cataloguswaarde wordt verhoogd met accessoires die vóór het op kenteken zetten zijn aangebracht (Rechtbank Den Haag, nr. 05/2614) (tot 1 januari 2003 telt ook de dag waarop dit is gebeurd, mee). Voor auto's die op of na 1 juli 2006 op naam worden gesteld (CPP2006/1991M) tellen accessoires die niet door de fabrikant of importeur zijn aangebracht, niet mee voor de cataloguswaarde. Op de Site van RDW kan men de catalogusprijs van uw eigen auto nakijken. De grens van 500 privékilometers wordt over een kalenderjaar berekend; als maar drie maanden een auto ter beschikking staat maar in die maanden wel 130 kilometer privé is gereden, is sprake van een bijtelling. Woon-werkverkeer valt buiten de privékilometers. Volgens Hof Arnhem (nr. 09/00302) is elk woon-werkverkeer zakelijk en kan de inspecteur niet een bepaald soort reizen, in dit geval het regelmatig tussen de middag naar huis rijden om daar te lunchen, uitzonderen. Staatssecretaris Weekers heeft inmiddels cassatie aangetekend (onderdeel 2 van het besluit nr. DGB2010/6957M). Een eigen bijdrage voor privégebruik (kan ook het dragen van bepaalde kosten zijn) komt in mindering op de bijtelling. Een bijdrage in de aanschafkosten in één keer moet aan meerdere jaren worden toegerekend en daarna per jaar naar de verhouding privé/zakelijk worden verdeeld. De bijtelling wordt niet verminderd met de eigen bijdrage, maar er ontstaat wel een aftrek voor het privédeel. De bijtelling verhoogt wel het belastbaar loon voor het bepalen van de jaarruimte, maar behoort niet tot het pensioengevend loon. De bijtelling wordt ook meegenomen voor de levensloopregeling en telt mee voor het loon en de ZVW maar niet voor de werknemersverzekeringen. Vanaf 2010 worden er extra hoge boeten opgelegd als er ten onrechte geen bijtelling heeft plaatsgevonden voor het privégebruik auto van de zaak. 3. Aftrek bijtelling

5 De bijtelling kan in de volgende gevallen (deels) aftrekbaar zijn: Gebruik aangepaste auto door gehandicapte ( / DGB2002/01477). Vervoerskosten i.v.m. ziekte in de zin van artikel 6.17, lid 1, onderdeel b Wet IB Kosten Op grond van artikel 15b, lid 1, onderdeel r Wet LB kan geen onbelaste vergoeding worden verstrekt voor parkeergelegenheid in of bij de woning van de werknemer. Vergoeding van de werkelijke kosten is voor andere gevallen onbelast. 5. Nadere vereisten Artikel 21c Uitvoeringsregeling loonbelasting geeft nadere regels voor de kilometeradministratie, de eigen bijdrage en de verklaring geen privé gebruik. 6. Uitzondering bestelauto's In de volgende gevallen geldt een andere bijtelling dan 25% (20 dan wel 14%) van de waarde respectievelijk geen bijtelling: De bestelauto is nagenoeg uitsluitend geschikt voor goederenvervoer (Rechtbank Arnhem, nr. 06/1469). De bijtelling is dan het werkelijk privégebruik x de kilometerprijs van de bestelauto. Ook als de bestuurderscabine niet specifiek is ingericht voor goederenvervoer en meerdere zitplaatsen heeft, kan sprake zijn van een (nagenoeg) uitsluitend voor goederenvervoer ingerichte bestelauto (HR, nr. 08/00707). Speciale categorieën bestelauto's (bijvoorbeeld ziekenauto's) vallen ook zonder sluitende kilometeradministratie buiten de bijtelling totdat blijkt dat er feitelijk meer dan 500 km privé wordt gereden. Uitzondering ondernemers en resultaatgenieters Ondernemers en zogenoemde resultaatgenieters vallen voor de bijtelling (bij de winst) nog steeds onder de inkomstenbelasting. In artikel 3.20 Wet IB 2001 en artikel 9 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 zijn vergelijkbare voorwaarden opgenomen. Bij ondernemers is de bijtelling wel gemaximeerd op de van de winst afgetrokken kosten. 7. Onbetaald verlof Als de werknemer met onbetaald verlof gaat, wordt de ter beschikking gestelde auto meestal nog steeds gebruikt. Dit loon in natura wordt aangemerkt als tijdvakloon zodat hiermee rekening moet worden gehouden voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de premies werknemersverzekeringen. 8. Bijzondere situaties

6 Gebruik door medewerkers van een autodealer wordt bepaald aan de hand van de zogenoemde Handreiking bijtelling privé gebruik auto voor de autobranche. Een ondernemer of directeur-grootaandeelhouder van een bedrijf waarin meerdere auto's aanwezig zijn wordt in beginsel geacht twee auto's in privé te gebruiken. Voor wachtdiensten is een speciale regeling opgenomen (DGB2010/6957M). Een hogere eigen bijdrage in verband met terbeschikkingstelling van een duurdere auto kan geheel in aftrek komen als expliciet wordt afgesproken dat deze betrekking heeft op het privé gebruik (Rechtbank Haarlem, nr. 05/5833). Zonder afspraak wordt de bijdrage evenredig verdeeld naar de verhouding zakelijk/privé. Een bijdrage hoger dan de bijtelling is alleen aftrekbaar voor het meerdere als u niet onder de terbeschikkingstelling uit kon komen (HR 26 maart 1997, nr ). De beperking geldt ook als door een afspraak met de werkgever de totale eigen bijdrage ongelijkmatig over de gebruiksjaren wordt verdeeld. De eigen bijdrage kan dan niet voor de bijtelling alsnog gelijkmatig worden verdeeld (Rechtbank Den Haag, nr. 05/7080). Als om zakelijke redenen een duurdere auto ter beschikking wordt gesteld dan normaal zou worden gebruikt, blijft de bijtelling aansluiten bij de (hoge) catalogusprijs. Het gebruik voor zakelijke doeleinden die buiten de dienstbetrekking of onderneming liggen, kan in bepaalde gevallen leiden tot aftrek of een belastingvrije vergoeding (van bijvoorbeeld de tweede werkgever) 9. BTW In de BTW bestaan voor het privé gebruik van een tot de onderneming behorende auto drie speciale regelingen: één voor de ondernemer, één voor de dga en één voor de werknemer. Voor de BTW moet de inspecteur het privé gebruik aannemelijk maken (Hof Den Haag, nr. 94/3991); het feit dat voor IB en LB privé gebruik wordt aangenomen betekent dus niet automatisch privé gebruik voor de BTW. De ondernemer Als sprake is van privé vermogen is alleen de BTW op gebruik en onderhoud aftrekbaar, naar mate van het zakelijk gebruik. Als dit onvoldoende kan worden afgeleid uit de administratie is goedgekeurd dat 75% van deze BTW kan worden afgetrokken. De regeling voor de auto die tot het ondernemingsvermogen (voor de BTW) behoort, is opgenomen in artikel 15 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting: de in rekening gebrachte BTW wordt eerst afgetrokken, waarna voor het privé gebruik 12% BTW moet worden afgedragen over het bedrag van de bijtelling voor de IB. Als de auto voor de IB tot het privé vermogen wordt gerekend, moet worden uitgegaan van de bijtelling als de auto wel tot het ondernemingsvermogen voor de IB behoorde.

7 Als de BTW-ondernemer deels vrijgestelde prestaties verricht, wordt de 12% naar evenredigheid van de niet-aftrekbare BTW verlaagd. De werknemer Voor de aan een werknemer mede voor privé gebruik beschikbaar gestelde auto kan per 1 januari 2008 worden aangesloten bij de berekeningsmethode die voor de ondernemer geldt (CPP2009/109M). Een werkgever kan een werknemer niet verplichten een kilometeradministratie bij te houden. Volgens Hof Arnhem (nr. 95/0351) kan de werkgever eventueel aansluiten bij de beschikbare CBS-gegevens. Op grond van een goedkeuring van de staatssecretaris (DGB2004/891) mag ook de volledige BTW in aftrek worden gebracht met een correctie achteraf van 12% x 25% x catalogusprijs. De correctie wordt dan geacht ook het woon-werkverkeer te omvatten. Als alleen sprake is van woon-werkverkeer kan een correctie van 12% x 10% van de catalogusprijs worden gehanteerd. De forfaitaire berekening hoeft niet voor alle werknemers te worden toegepast als voor bepaalde werknemers een lager privé gebruik aannemelijk kan worden gemaakt. De dga Het privé gebruik van de dga wordt in beginsel hetzelfde behandeld als dat van de werknemer. Als de dga echter rechtstreeks meer dan 50% van de aandelen bezit en niet uitsluitend in dienstbetrekking werkzaamheden voor zijn BV verricht, is hij een BTWondernemer (CPP2007/3160). Er zijn dan drie mogelijkheden (CPP2003/2801M): De dga en de BV zijn elk ondernemer. De dga is een fiscale eenheid aangegaan met zijn BV. De dga is geen fiscale eenheid aangegaan met zijn BV, maar kan wel zo handelen. De dga en de BV zijn elk ondernemer Als de auto van de BV is, moeten dga en BV elkaar wederzijds factureren. De dga factureert het gebruik als salaris, de BV factureert voor de terbeschikkingstelling. De dga past daarna de regeling toe die geldt voor ondernemers (aftrek met correctie privé gebruik). Als de auto van de dga is, wordt direct de regeling voor ondernemers toegepast. De dga is een fiscale eenheid aangegaan met zijn BV De auto is van de BV: de regeling voor ondernemers geldt voor de fiscale eenheid. De auto is van de dga: volgens de staatssecretaris kan de fiscale eenheid ook hier de regeling voor ondernemers toepassen. De dga is geen fiscale eenheid aangegaan met zijn BV

8 De auto is van de BV: de BV zou de dga voor de auto moeten factureren hoewel de dga de BTW niet kan aftrekken. Goedgekeurd is dat dit achterwege blijft als de BV de regeling voor ondernemers toepast. De auto is van de dga: de BTW die op de auto drukt, kan de dga niet aftrekken. Goedgekeurd is dat de BV deze BTW in aftrek brengt volgens de regeling voor ondernemers. De BV kan ook de BTW in een latere levering door de dga in haar aangifte afdragen. Tips en advies 1. Modelovereenkomst tussen Belastingdienst en VNO/NCW De Belastingdienst en het VNO/NCW hebben een modelovereenkomst ontworpen die als addendum bij de arbeidsovereenkomst gevoegd kan worden. In deze modelovereenkomst is het verbod op privé gebruik van de auto van de zaak door de werknemer geregeld. Deze modelovereenkomst is goed te gebruiken, zij het dat de sanctie en schadevergoeding die de werknemer bij overtreding moet betalen extreem is. De sanctie is een boete van 300 per overtreding. Civielrechtelijk mag deze boete slechts maximaal ter hoogte van het loon over een halve dag zijn. 300 zal dus voor vele werknemers civielrechtelijk niet mogelijk zijn. De werkgever is dan gehouden een lagere sanctie in de overeenkomst op te nemen. De schadevergoeding bedraagt 1 per privé gereden km. Kost de auto minder dan 1 per km dan is 1 per km schadevergoeding te hoog. Ook in dit geval zal de werkgever het bedrag moeten stellen op de feitelijke kosten per km. 2. Kosten buitenland Veel werknemers moeten aan hun werkgever een bijdrage betalen voor het privé gebruik van de auto van de zaak. Deze betaling komt in mindering op de bijtelling bij het loon. Daarnaast is vaak geregeld dat sommige reiskosten en autokosten voor rekening van de werknemer komen. De werknemer heeft hiervoor geen aftrekmogelijkheid. Om de werknemer toch een fiscaal voordeel toe te spelen zou de werkgever kunnen overeenkomen dat de reiskosten en autokosten die voor rekening van de werknemer kwamen voortaan voor rekening van de werkgever komen, terwijl de werknemer genoegen neemt met een hogere vergoeding voor privé gebruik. Deze hogere vergoeding komt dan in aftrek van de bijtelling. 3. Sluitende kilometeradministratie De bewijslast dat de werknemer minder dan 500 km op jaar basis privé rijdt is uitermate zwaar. Aannemelijk maken is onvoldoende. Er is sprake van aantonen. Het bewijs kan op verschillende wijzen geleverd worden. Een belangrijk onderdeel is een sluitende kilometer administratie. Om te voorkomen dat werkgever en werknemer zich enorm veel moeite getroosten en toch later van de Belastingdienst te horen krijgen dat het bewijs helaas niet voldoende is, is het raadzaam vooraf precies af te spreken welke documenten aan geleverd moeten worden en hoe deze precies ingericht moeten zijn.

9 Weekers wil belastingrechtspraak na consultatie openbaar maken Openbaarheid van rechtspraak is het uitgangspunt in de Grondwet. Dit houdt in dat procespartijen met naam en toenaam worden genoemd in de zaken waarover wordt geprocedeerd. Op dit moment wordt daarop een uitzondering gemaakt voor belastingzaken. In de meeste landen om ons heen is dat niet zo. Staatssecretaris Weekers (Financiën) wil dit meer in lijn brengen met de Grondwet en met de rechtspraktijk in de andere landen. Daarom is hij conform de Kamerbrief van 19 november 2010, nr /96 (zie bijlage) van plan om in de loop van dit jaar een wetsvoorstel te maken waarin de anonieme belastingrechtspraak zal worden vervangen door openbare rechtspraak. Weekers gaf tijdens een debat over belastingen op 13 januari 2011 in de Tweede Kamer aan dat hij het wetsvoorstel eerst in consultatie wil geven, want er zitten de nodige haken en ogen aan openbare belastingrechtspraak. Weekers: Er zullen in elk geval voorzieningen moeten worden getroffen voor zaken die bijzonder privacygevoelig zijn. Er moet worden voorkomen dat bepaalde bedrijfsinformatie op straat komt te liggen die door de concurrent kan worden misbruikt. Er moeten voldoende waarborgen in zitten. Ik moet dus heel goed kijken hoe andere landen dat hebben geregeld. Door het wetsvoorstel in consultatie te geven, wil ik er reacties op verzamelen vanuit de fiscale rechtspraktijk. Daarna zal ik er definitief op terugkomen. Weekers komt met zijn plannen tegemoet aan een wens die vrij breed leeft in de Kamer. N.B. Onduidelijk is of dit ook betekent dat meer of alle zaken worden vrijgegeven. Op dit moment worden nog steeds veel zaken niet gepubliceerd waaronder ook zaken die voor de Hoge Raad komen. Hoogachtend, R.A.M. van der Velden b.v. Oostveenseweg 7-b 2636EC Schipluiden k.v.k. nummer telf. nr fax. Nr Hoewel aan de inhoud van deze nieuwsbrief de uiterste zorg wordt besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onverhoopte onjuistheden. Aanmelden nieuwsbrief, c.q. afmelden en adres wijzigen:

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-06-2009. Verzoek Loonheffingen Verklaring geen privé-gebruik auto

Nieuwsbrief van d.d. 10-06-2009. Verzoek Loonheffingen Verklaring geen privé-gebruik auto Nieuwsbrief van d.d. 10-06-2009 Nummer: 12 2009 Verzoek Loonheffingen Verklaring geen privé-gebruik auto Een verklaring aanvragen Als u een auto van uw werkgever ter beschikking heeft, kunt u met dit formulier

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP AUTO & FISCUS Marcel Kiele FB FFP Algemeen (1) De fiscus houdt van uw auto Wat cijfers * 7,3 mln auto s * 1 op 6 = auto van de zaak * Gebruik: 14.000 km per jaar * Auto van de zaak: 26.000 km * Particulier

Nadere informatie

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting CO 2 -differentiatie: de regels met ingang van 1 januari 2012 Het kabinet stimuleert het rijden van een schonere auto van de zaak via

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Commentaar op concept besluit 'Autokostenfictie. Bewijs 2,5%-bestelauto.', nr.

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Commentaar op concept besluit 'Autokostenfictie. Bewijs 2,5%-bestelauto.', nr. JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Ministerie van Financiën mevrouw B.M. van Bronckhorst-David Richard Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Amsterdam, 5 september 2002 Betreft: Commentaar op

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010. Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot

Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010. Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010 Nummer: 10 2010 Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot Volgens het Burgerlijk Wetboek is de ene echtgenoot naast de andere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 03-04-2014 Datum publicatie 03-04-2014 Zaaknummer AWB-13_2856 Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2015:2589, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto / BUA

Btw-correctie Privégebruik auto / BUA Btw-nieuwsbrief 29 december 2011 Btw-correctie Privégebruik auto / BUA Inhoudsopgave Introductie 3 1. Privégebruik auto 3 2. BUA 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 20-12-2011, nr. BLKB 2011/2560M Staatscourant 2011,

Nadere informatie

Fiscale aspecten auto van de zaak

Fiscale aspecten auto van de zaak Fiscale aspecten auto van de zaak De regels van de Belastingdienst overzichtelijk gebundeld De registratie van Decos Cartracker is goedgekeurd door Ernst & Young en is goedgekeurd als kilometeradministratie

Nadere informatie

Editie mei Snel en makkelijk uw loonstrook bekijken? Installeer de app Nmbrs - ESS en neem contact met ons op.

Editie mei Snel en makkelijk uw loonstrook bekijken? Installeer de app Nmbrs - ESS en neem contact met ons op. Nieuwsbrief loonadministratie Voor deze maand hebben wij diverse onderwerpen voor u uitgezocht welke betrekking hebben op uw loonadministratie. Mocht u aan de hand hiervan vragen hebben of ondersteuning

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 14 januari 2014 www.bakertillyberk.nl Inhoudsopgave Introductie... 3 Privégebruik auto... 4 1. Woon-werkverkeer...4 2. Werkelijk gebruik...5 3. Alleen zakelijk

Nadere informatie

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers)

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan cliënten en relaties van Breda, 19 januari 2003 Inleiding Geachte mevrouw, mijnheer, Met ingang van 1 januari 2004

Nadere informatie

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'.

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'. Update per 2008 De bijtelling voor een auto van de zaak is per 2008 gestegen tot 25%. Alleen enkele zeer zuinige auto's kennen per 2008 een verlaging van de bijtelling, naar 14%. Lees in onderstaande uitleg

Nadere informatie

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Privé gebruik auto BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Wijzigingen met betrekking tot de verwerking van het privé gebruik auto voor de BTW per 1 juli 2011. Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517

Nadere informatie

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken Paul Hulshof paul.hulshof@cms-dsb.com 08 February 2011 Overzicht break-out sessie 1. Vermogensetikettering

Nadere informatie

Auto van de zaak. Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Auto van de zaak. Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. Auto van de zaak Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Ter beschikking stellen auto van de zaak 5 1.1 Ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Besluit van 11 juli 2012, Nr. BLKB 2012/639M Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris

Nadere informatie

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer Voorbeeldafspraak Aanvulling op de arbeidsovereenkomst Inzake verbod op privégebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto Voorbeeldafspraak De ondergetekenden: A. [NAW-gegevens + loonheffingennummer],

Nadere informatie

themadossier Auto werknemer/dga en de btw

themadossier Auto werknemer/dga en de btw themadossier Auto werknemer/dga en de btw Inhoudsopgave 1. Werknemer/DGA rijdt met auto van de zaak... 1 1.1 Werknemer/DGA rijdt ook privé met auto van de zaak... 1 1.1.1. Correctie op basis van fictieve

Nadere informatie

BEHANDELING AUTO VAN DE ZAAK IN DE LOONSFEER Informatie voor werkgevers

BEHANDELING AUTO VAN DE ZAAK IN DE LOONSFEER Informatie voor werkgevers kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus 3 1870 AA Schoorl telefoon : (072) 509 15 42 telefax : (072) 509 40 04 e-mail : info@schokkeraccountants.nl website : www.schokkeraccountants.nl BEHANDELING

Nadere informatie

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Correctie privégebruik ondernemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar ingebruikname Auto gekocht zonder aftrek van btw Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

Nadere informatie

Terugwerkende kracht aanvraag kinderopvangtoeslag toch niet ingeperkt

Terugwerkende kracht aanvraag kinderopvangtoeslag toch niet ingeperkt Nieuwsbrief van d.d. 17-04-2013 Nummer: 04 2013 Terugwerkende kracht aanvraag kinderopvangtoeslag toch niet ingeperkt De termijn waarbinnen kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, is in 2012 beperkt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Wegwijs met enkele begrippen 3 11 Welke waarde heeft uw auto? 3 111 De cataloguswaarde 3 112 De waarde in het economisch verkeer (taxatiewaarde of dagwaarde?) 6 113 Verkoopprijs

Nadere informatie

Alles over de auto van de zaak

Alles over de auto van de zaak Alles over de auto van de zaak Versie 2012.1/17 januari 2012 Flynth heeft deze uitgave met bijzondere zorg samengesteld. Desondanks kan Flynth geen aansprakelijkheid aanvaarden Alles over de auto van de

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Let op bij Kopieren ID Kaart:

Let op bij Kopieren ID Kaart: Nieuwsbrief van d.d. 07-06-2012 Nummer: 05 2012 Let op bij Kopieren ID Kaart: Voor iedere W.N. bent u verplicht een kopie van een geldig identiteitsbewijs te bewaren bij uw administratie. Gerechtshof Leeuwarden

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

1 De auto van de zaak in de bijtelling

1 De auto van de zaak in de bijtelling 1 De auto van de zaak in de bijtelling Een werknemer die door zijn werkgever een auto van de zaak ter beschikking gesteld krijgt, geniet daarmee loon in natura. Specifiek voor de auto is in de loonbelasting

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d Afzien van vrijwilligersvergoeding zonder giftenaftrek

Nieuwsbrief van d.d Afzien van vrijwilligersvergoeding zonder giftenaftrek Nieuwsbrief van d.d. 22-06-2011 Nummer: 08 2011 Afzien van vrijwilligersvergoeding zonder giftenaftrek Het op voorhand afzien van een vrijwilligersvergoeding staat aan de giftenaftrek bij de vrijwilliger

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

VOORBEELDAFSPRAAK. Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto

VOORBEELDAFSPRAAK. Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto VOORBEELDAFSPRAAK Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto De ondergetekenden: A. [ NAW-gegevens + loonheffingennummer]., hierna te

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:7076

ECLI:NL:RBGEL:2015:7076 ECLI:NL:RBGEL:2015:7076 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 17-11-2015 Datum publicatie 18-01-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 1164 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG Datum 27 februari 2015 Uw kenmerk Kenmerk

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 2

2014 -- Loonheffing -- deel 2 Loonheffing les 2 programma Reiskosten Vergoeding van reiskosten Vaste kostenvergoeding Vergoeding intermediaire kosten Vervoer door de werkgever 1 Reiskosten Hierbij zijn verschillende situaties denkbaar.

Nadere informatie

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper 21.01.16 Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper In dit whitepaper: Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Auto van de zaak. Vastleggen bij Werkgever, Auto's

Auto van de zaak. Vastleggen bij Werkgever, Auto's Auto van de zaak Inhoudsopgave Auto van de zaak in de loonstrook 1 Vastleggen bij Werkgever, Auto's 1 Volgorde van werken 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s) 2 Voorbeeld auto v.d.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen `` Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen Wanneer je als zelfstandig ondernemer een auto van de zaak hebt dan krijg je te maken met zaken als bijtelling,

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012 Presentatie Auto van de zaak Auto in de loonbelasting (vanaf 2006) Bijtelling voor ter beschikking gestelde personenauto s en bestelauto s Waarover

Nadere informatie

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 19-11-2010. Wetsvoorstel Pensioenregister naar de Tweede Kamer

Nieuwsbrief van d.d. 19-11-2010. Wetsvoorstel Pensioenregister naar de Tweede Kamer Nieuwsbrief van d.d. 19-11-2010 Nummer: 22 2010 Wetsvoorstel Pensioenregister naar de Tweede Kamer Het wetsvoorstel Pensioenregister (nr. 32 533) is onlangs naar de Tweede Kamer gezonden. Het Pensioenregister

Nadere informatie

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer,

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Verbond van Verzekeraars Postbus 93450 2509 AL DEN HAAG Datum 23 juli 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

Behandeling auto van de zaak in de loonsfeer

Behandeling auto van de zaak in de loonsfeer Behandeling auto van de zaak in de loonsfeer (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten van NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 3 oktober 2005 Inleiding Vanaf 1 januari 2006

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Werkgevers Vereniging Nederlandse Crematoria Postbus AB DEN HAAG. Geachte mevrouw,

Kantoor Arnhem. Werkgevers Vereniging Nederlandse Crematoria Postbus AB DEN HAAG. Geachte mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Werkgevers Vereniging Nederlandse Crematoria Postbus 93050 2509 AB DEN HAAG Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 1 juni 2015 Uw

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 1 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 1 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 1 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Aanpassing zelfstandigenaftrek 1.2 BTW verrekenen bij zakelijk gebruik privéauto 1.3 Vitaliteitsregeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 01-08-2011. Extra voordelig Elektroscooter van de Zaak

Nieuwsbrief van d.d. 01-08-2011. Extra voordelig Elektroscooter van de Zaak Nieuwsbrief van d.d. 01-08-2011 Nummer: 09 2011 Extra voordelig Elektroscooter van de Zaak 1) Geen fiscale bijtelling 2) De scooter kunt u voor zakelijke ritten gebruiken zonder km administratie. 3) Sprake

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2010

Nieuwsbrief december 2010 Nieuwsbrief december 2010 Geachte relatie, Zoals u van ons gewend bent, proberen wij u aan het einde van elk jaar te informeren over de veranderingen op salaris- en personeelsgebied. Zo ook dit jaar. Kerstpakketten

Nadere informatie

Bijtelling Whitepaper. Bijtelling Whitepaper. www.trackjack.nl

Bijtelling Whitepaper. Bijtelling Whitepaper. www.trackjack.nl Bijtelling Whitepaper www.trackjack.nl 1 Wat is bijtelling en hoe betaal je zo min mogelijk? Toch rittenadministratie bijhouden bij 0%-bijtelling. Hoe reken je bijtelling nou precies uit? 2 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

MEMO. Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING

MEMO. Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING MEMO Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING Bij besluit van 29 juni 2011 heeft de staatssecretaris een nieuwe regeling voor privé gebruik auto s geïntroduceerd. De aanleiding

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d

Nieuwsbrief van d.d Nieuwsbrief van d.d. 18-06-2008 Nummer: 15-2008 TPG Post hoeft boete werknemer niet te betalen TPG Post, tegenwoordig TNT Post, hoeft de boete die een werknemer kreeg voor een snelheidsovertreding niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d BTW op privé-deel bedrijfswoningen wordt niet meer aftrekbaar

Nieuwsbrief van d.d BTW op privé-deel bedrijfswoningen wordt niet meer aftrekbaar Nieuwsbrief van d.d. 24-07-2009 Nummer: 15 2009 BTW op privé-deel bedrijfswoningen wordt niet meer aftrekbaar Sinds een uitspraak van de hoogste Europese rechter in 2005, in een Nederlandse rechtzaak,

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Secretariaat CAO voor de Tandtechniek Postbus GD UTRECHT.

Kantoor Arnhem. Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Secretariaat CAO voor de Tandtechniek Postbus GD UTRECHT. Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 98 52 Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV Secretariaat CAO voor de Tandtechniek Postbus 3183

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer,

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer, Kantoor Utrecht > 1 Postbus 18500 3501 CM UTRECHT Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus 332 2800 AH GOUDA Datum 23 oktober 2013 Uw

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BI3591

ECLI:NL:RBARN:2009:BI3591 ECLI:NL:RBARN:2009:BI3591 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-01-2009 Datum publicatie 12-05-2009 Zaaknummer AWB 07/1900 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Inkomstenbelasting/loonbelasting. Privé-gebruik auto en toepassing autokostenforfait

Inkomstenbelasting/loonbelasting. Privé-gebruik auto en toepassing autokostenforfait Inkomstenbelasting/loonbelasting. Privé-gebruik auto en toepassing autokostenforfait 1 Inkomstenbelasting/loonbelasting. Privé-gebruik auto en toepassing autokostenforfait Belastingdienst/Centrum voor

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

GEEN BIJTELLING PRIVÉ-GEBRUIK AUTO VOOR SCHILDER

GEEN BIJTELLING PRIVÉ-GEBRUIK AUTO VOOR SCHILDER GEEN BIJTELLING PRIVÉ-GEBRUIK AUTO VOOR SCHILDER Een BV stelde aan haar directeur (DGA) een auto ter beschikking (Renault Kangoo), De auto had een laadruimte en naast de bestuurdersplaats was plaats voor

Nadere informatie

Een auto aanschaffen zakelijk of privé?

Een auto aanschaffen zakelijk of privé? Een auto aanschaffen zakelijk of privé? De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is. Bovendien is

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak

Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak Auteur: Mevrouw mr. J. Westerveld[1] Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2013:6459

ECLI:NL:RBNNE:2013:6459 ECLI:NL:RBNNE:2013:6459 Instantie Datum uitspraak 08-10-2013 Datum publicatie 15-11-2013 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland AWB-13_1050

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, oktober 2016

INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, oktober 2016 INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, oktober 2016 Westerveld en Vossers l Accountants en Adviseurs Inhoud 1. Einde pensioen in eigen beheer! Wat moet u nu doen?... 2 2. Bijtelling auto van de zaak ondanks

Nadere informatie