Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg"

Transcriptie

1 Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening Ontwikkelingen in zorg en dienstverlening en effecten voor het 5 Management 1.2. Positionering van de management in zorg en dienstverlening 7 en typering van taken en activiteiten 1.3. Beroepskwalificaties en Bachelorniveau 8 Deel 2 Opleidingskwalificaties 14 Bijlagen 1. Begripsverheldering Naar een hanteerbaar competentiemodel Het beschrijvingsformat voor de opleidingskwalificaties Samenvatting van reacties op het beroepsprofiel vanuit het werkveld 37 Beroepsprofiel Management in zorg en dienstverlening/lo MiZ/juni

3 INLEIDING Elke hbo bacheloropleiding dient te beschikken over landelijke, formeel door de HBO-Raad vastgestelde opleidingskwalificaties. De opleidingskwalificaties worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de bij de opleiding betrokken hogescholen op- of bijgesteld. Opleidingskwalificaties dienen gebaseerd te zijn op een actueel beroepsprofiel. Daarom is ook het beroepsprofiel van de bacheloropleiding Management in zorg en dienstverlening (deels) herschreven. De opleidingskwalificaties zijn rechtstreeks van het beroepsprofiel afgeleid en geformuleerd in de vorm van competenties 1 In juni 2004 is in samenwerking met de brancheorganisaties een nieuw beroepsprofiel van de operationeel manager in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening (verder: manager) vastgesteld. Het profiel vormde de uitkomst van ontwikkelingen in genoemde sectoren, aangejaagd door de komst van de BAMA structuur in het Hoger Onderwijs. Om tot actualisering te komen van het beroepsprofiel uit 2004 heeft het landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg (LO MiZ) in onderzocht welke ontwikkelingen in zorg en maatschappelijke dienstverlening van invloed zijn op de competenties van de manager in zorg en dienstverlening. In het voorjaar 2009 heeft dit geresulteerd in een visiedocument dat als basis heeft gediend om de leden van de regionale beroepenveldcommissies te bevragen op aanvullingen/bijstellingen van het beroepsprofiel. De samengevatte reacties hieruit zijn voorgelegd aan vertegenwoordigers van 5 brancheorganisaties uit de zorg en maatschappelijke dienstverlening (NVZ, Actiz, VGN, MOG, en GGZ Nederland) op 6 oktober Het daarna ontstane document is als bijlage (4) opgenomen. Op de volgende pagina, vooraf aan de tekst over het beroepsprofiel is een korte beschrijving van de opleiding opgenomen om duidelijk te maken wat de bestaansreden ervan is, op welke doelgroep de opleiding zich richt en uit welke sectoren studenten afkomstig zijn In de daarna volgende tekst zijn zowel de bijgestelde visie als ook het beroepsprofiel en de daarvan afgeleide opleidingscompetenties verwerkt. Op detailniveau zijn beroepsproducten/vaardigheden, e.d. waar nodig aangepast/aangevuld. Deze tekst is in april 2010 geaccordeerd door de branchevertegenwoordigers en daarna door het SAC HGZO formeel vastgesteld. Thijs Lemmen, voorzitter LO MiZ, juni Voor een preciese definiëring van de begrippen competentie en kwalificatie zie bijlage 1, pag. 29 en 30 ; hier kan worden volstaan met het volgende onderscheid: Bij (beroeps)kwalificaties gaat het om de eisen, die aan het beroep worden gesteld in de specifieke context (samen het beroepsprofiel ) Bij (opleidings)competenties gaat het erom, wat een een afgestudeerde als beginnend beroepsbeoefenaar aan werkzaamheden kan uitvoeren, oftewel de eindtermen of ook leerresultaten, die de opleiding beoogt (samen het competentieprofiel ) zie hiervoor ook: de Bie e.a.: Morgen doen we het beter, 2003, Houten, pag. 68 Beroepsprofiel Management in zorg en dienstverlening/lo MiZ/juni

4 (Deeltijd) Bacheloropleiding Management in de Zorg (MiZ) in vogelvlucht: Waarom een aparte hbo opleiding management in zorg (en dienstverlening)? Deze sector kent een eigen dynamiek waar het gaat om de aansturing van bedrijfsprocessen: de rollen van de cliënt, van de betrokken professionals, en van de partijen, die zorgen voor bekostiging (verzekeraars, overheid) zijn anders dan in andere bedrijven. Binnen de professionele organisaties waar de zorg en dienstverleningsprocessen plaatsvinden speelt een geheel eigen spanningsveld tussen vraag en aanbod Leidinggeven aan professionals binnen deze context wordt hierdoor anders ingevuld. NB de benaming van de opleiding is Management in de Zorg ; de titel van het beroepsprofiel is management van zorg en dienstverlening. Dit verschil heeft met interpretatieverschillen van het begrip zorg. We vatten dit in brede zin op en om dit te benadrukken is in het beroepsprofiel het begrip (maatschappelijke) dienstverlening toegevoegd aan zorg. Ontstaan Sinds 1 september 2005 bestaat deze volwaardige deeltijd hbo opleiding. Het is de opvolger van de Kaderopleiding Gezondheidszorg, een kort hbo opleiding, die in het kader van wet en regelgeving moest worden afgebouwd. 9 Hogescholen bieden de opleiding momenteel aan. Doel De opleiding leidt op tot manager in zorg en dienstverlening, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke context van de beroepspraktijk van de zorg en maatschappelijke dienstverlening (aard primaire proces, kostprijsberekening, dilemma s tussen kwaliteit en kosten, etc.): zie ook hierna, hoofdstuk Doelgroep en toelating Alleen werknemers, opgeleid op minimaal niveau 4 en met minimaal 2 jaar werkervaring in een organisatie van zorg of maatschappelijke dienstverlening worden toegelaten als student van deze deeltijdopleiding. Hun aanstellingsomvang bedraagt tijdens de opleiding minimaal 20 uur per week, omdat het werken in de praktijk meetelt bij het vergaren van studiepunten. Door een werkgeversverklaring te overhandigen, waarin wordt gesteld dat de student in de praktijk de gelegenheid heeft om te oefenen als manager, wordt dit bekrachtigd. Zowel mensen, die al leidinggeven (30 %), als ook mensen met coördinerende taken (30 %) dan wel mensen met ambitie of talent (40 %) stromen in in de opleiding. Ze zijn afkomstig uit de volgende sectoren: Ziekenhuizen (25 %), Zorg voor mensen met een beperking (25 %), Ouderenzorg en Thuiszorg (20 %), GGZ (15 %), Jeugdzorg (5 %) en overige (1 e lijn, en andere sectoren: 10 %). In april 2010 zijn iets meer dan 1000 studenten landelijk ingeschreven voor deze deeltijd opleiding. Varianten Naast de Bachelorvariant kennen 5 hogescholen in het land ook een Associate degree programma, dat opleidt tot operationeel leidinggevende in zorg en dienstverlening (onder verschillende benamingen terug te vinden in de praktijk) Behalve in deeltijd wordt de opleiding soms ook duaal aangeboden en bij 2 hogescholen ook voltijds Het hierna volgend beroepsprofiel heeft alleen betrekking op de deeltijd Bacheloropleiding. Accreditatie: De opleiding is door NVAO geaccrediteerd tot 1 januari Ook competenties, die bepaalde staffunctionarissen moeten bezitten, vormen belangrijke onderdelen van de opleiding (op het terrein van het leiden van projecten, procesmanagement, ketenzorg, e.d.) Beroepsprofiel Management in zorg en dienstverlening/lo MiZ/juni

5 Deel 1. Beroepsprofiel Management in zorg en dienstverlening Een beroepsprofiel omvat een beschrijving van het werkveld van de betreffende beroepsbeoefenaar (beroepsbeeld) en de vereisten waarover de startbekwame beroepsbeoefenaar moet beschikken met het oog op de toekomst (beroepskwalificaties). Het beroepsprofiel wordt hieronder uitgewerkt naar de volgende onderdelen: 1. Een beschrijving van de ontwikkelingen in het beroepenvelden 2. Een positionering van het beroep manager en een typering van taken en activiteiten 3. De beroepskwalificaties en generieke kwalificaties op Bachelorniveau. 1.1 Ontwikkelingen in zorg en dienstverlening en effecten daarvan voor het management Voor de Bacheloropleiding Management in zorg en dienstverlening is het van belang zicht te hebben op de ontwikkelingen die zich voordoen in de zorg en dienstverlening en de veranderingen die deze met zich meebrengen op het terrein van het management. Immers deze veranderingen bepalen op welk soort functionarissen de opleiding zich kan richten en over welke competenties deze toekomstige managers moeten beschikken. Die competenties zijn op hun beurt weer richtinggevend voor de eindtermen van de opleiding. Maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen vanuit het cliëntenperspectief De toenemende dubbele vergrijzing, ontgroening en diversiteit binnen de samenleving zorgen voor afname van solidariteit tussen generaties en toename van vragen naar zorg en ondersteuning. Een meer kritische (soms veeleisende, op internet shoppende en claimende) consument en een toenemende behoefte aan vraagsturing vragen om een andere instelling bij zorg- en dienstverleners: een snelle levering van en betrokkenheid bij de zorg- en dienstverlening zijn gewoon geworden. Verzakelijking in de relaties tussen vragers en aanbieders van zorg en dienstverlening zorgt voor meer concurrentie tussen aanbieders, anderen bieden soortgelijke dienstverlening soms goedkoper, soms in aantrekkelijker vorm aan. Bovendien is er sprake van toenemende complexiteit van problematiek, onder andere door de toename van cliënten uit niet-westerse culturen en co-morbiditeit: dit vraagt om goed toegankelijke hulp en ondersteuning op maat. Mede onder invloed van schaalvergroting worden de accenten verlegd naar procesgerichtheid, ketenmanagement en zorglogistiek. Integraal werken houdt bovendien in, dat ten gevolge van ontwikkelingen rondom ketenzorg en zorgketens een toenemende samenwerking en afstemming nodig is tussen de verschillende werkvelden binnen de zorg en maatschappelijke dienstverlening Tegelijkertijd doet zich een trend voor naar kleinschaligheid en differentiatie in servicepakketten. De technologische mogelijkheden binnen de zorg creëren een grotere vraag naar zorg en dienstverlening. Effecten hiervan voor het management binnen instellingen van zorg en maatschappelijke dienstverlening zijn: - het maken van duidelijke keuzes en de bereidheid om knopen door te hakken m.b.t. wat men te bieden heeft; - het centraal stellen van het primair proces middels kanteling van de organisatie; - het ontwikkelen van klantgericht denken bij iedereen in de organisatie; - voortdurend verbeteren en ontwikkelen; - analyseren wat concurrenten doen/aanbieden - ketenzorg en samenwerking met andere organisaties in zorg en dienstverlening; - verplatting van de organisatie en invoering van vormen van zelfsturing. Ontwikkelingen gezien vanuit het perspectief van de financiers De nadruk ligt op outputfinanciering, verantwoording en afrekening. Deze principes komen terug in zorg-zwaarte-pakketten, AWBZ, WMO, diagnose-behandel-combinatie-systematiek, productfinanciering, financiering van prestaties, evidence based handelen, open aanbestedingen, persoonsgebonden budget, functionele bekostiging van zorgketens (sinds ) en de Beroepsprofiel Management in zorg en dienstverlening/lo MiZ/juni

6 onafhankelijke indicatiestelling. Daarnaast stellen ook financiers eisen aan de kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening. Voor het management houdt dit onder meer in: - aandacht voor resultaatgerichtheid en sturingskengetallen; - toenemend belang van projectmanagement en projectfinanciering - zowel kwalitatief verantwoorde als kostentransparante producten bieden; dit houdt onder meer in het kunnen schakelen tussen beroepspgroepen (met oog op wat de inzet van iedere groep precies kost) - toenemende inzet van informatietechnologie; - op de hoogte zijn waar geld precies vandaan komt (macroperspectief). Ontwikkelingen benadrukt vanuit de overheid Vanuit de overheid wordt benadrukt dat ook in zorg en welzijn concurrentie, marktwerking en deregulering noodzakelijke ontwikkelingen zijn. Vraagsturing en de regierol van de cliënt worden in diverse wet- en regelgeving gestimuleerd. Tevens wordt er echter een overmaat aan regelgeving geconstateerd en is er bij diezelfde overheid sprake van een stroperige bureaucratie. Dit betekent voor het management: - aandacht voor ondernemerschap; - meer nadruk op marketingbeleid; - hanteren van regeldruk; - kennis van de politieke factor irt het zorgdomein (rond marktwerking,e d.). Ontwikkelingen gezien vanuit het medewerkersperspectief Medewerkers vinden het belangrijk aantrekkelijk werk te hebben, werk en privé-leven te kunnen combineren, feedback, respect en waardering te krijgen, en dat rekening gehouden wordt met ieders individuele wensen. De sector moet een aantrekkelijke werkgever blijven, omdat de vraag naar zorg blijft groeien. Tevens dienen medewerkers mee te gaan in het denken vanuit de cliënt, in het bieden van verantwoorde zorg. Zij ervaren echter vooral een onevenredige druk op verslaglegging en verantwoording binnen vaak knellende kaders en zien dit als gebrek aan vertrouwen in hun professionele kunde en integriteit. De behoefte aan professionele autonomie wordt versterkt in nieuwe initiatieven als Buurtzorg. Daarbij wordt een (kleinschalig) team van professionals in staat gesteld zowel de organisatie als de uitvoering van zorg voor een bepaalde wijk zelf ter hand te nemen De manager wordt facilitator voor zijn medewerkers 3.: hij zorgt ervoor, dat de medewerkers het gevoel hebben dat zij inderdaad het kapitaal van de organisatie vormen zonder wier inzet en competenties fraai geformuleerde visies tot inhoudsloze documenten verworden. Voor het management heeft dit als gevolg: - flexibilisering van de arbeid; - coaching als basisvoorwaarde voor de organisatie van het proces van dienstverlening; - meer aandacht voor de ontwikkeling van professionaliteit bij medewerkers; - competentiemanagement - randvoorwaarden scheppen voor medewerkers (kinderopvang, flexibele arbeidstijden); - stevig vormgeven aan beleid rond HRM en HRD in termen van behoud personeel en het omgaan met andere doelgroepen. (overige) Consequenties voor het profiel van de manager in zorg en dienstverlening Door alle ontwikkelingen zijn bedrijfsmatig handelen, ondernemerschap en innovatief leiderschap steeds belangrijker geworden. Managers krijgen in toenemende mate te maken met ketenzorg, waarin zij met meerdere partijen moeten netwerken en onderhandelen: zorgkantoren, gemeenten, woningcorporaties, buurten, cliëntorganisaties, e.d. Tegelijkertijd onderscheidt het managen in zorg- en welzijnsinstellingen zich van het managen in andere sectoren van onze samenleving door de aard van het product, namelijk zorg en ondersteuning aan een kwetsbare en afhankelijke groep. Dit vereist een specifieke attitude, zowel bij de professionals als bij diegenen die het proces aansturen, waarbij ziel en zakelijkheid in een juiste balans tot gelding komen. Het betreft werk in een 3 Dit is ook terug te vinden in de Competentiewijzer, De Leidinggevende als spelverdeler, nieuw denken nieuw doen. Deze competentiewijzer is vanuit de branchorganisatie ActiZ (branche Verpleeg- Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Kraamzorg) mede ontwikkeld. Beroepsprofiel Management in zorg en dienstverlening/lo MiZ/juni

7 normatieve context waarin ondernemerszin gekoppeld wordt aan hart voor de zaak in een dubbele betekenis. De budgetverantwoordelijkheid wordt, afhankelijk van de grootte van de organisatie, neergelegd bij de manager. Ook is het aantonen van de kwaliteit en transparantie van verantwoorde zorg onder meer via diverse certificeringstrajecten en benchmarking, steeds meer de verantwoordelijkheid van de manager. Tot slot opent productontwikkeling in de zorg, zoals bijv. de toepassing van specifieke technologie in woonvoorzieningen (domotica, hulp op afstand) nieuwe horizonnen voor de manager van vandaag met het oog op vergroting van productiviteit. Conclusie Samenvattend gaat het vooral om competenties op het gebied van communiceren, van analytisch vermogen, van reflectie- en ontwikkelvermogen en van ondernemerszin gekoppeld aan bedrijfsmatig handelen, die meer dan voorheen bepalen of een leidinggevende in de zorg en maatschappelijke dienstverlening succesvol is. In termen van managementrollen zijn het vooral de rol van resp. afstemmer, stimulator, ondernemer, veranderaar, zelfstuurder, en leider die van belang zijn, zonder overigens de overige rollen uit het oog te verliezen. (Manager als facilitator ) De persoonlijkheid van de leidinggevende is van doorslaggevende betekenis bij de vraag of de manager wel of niet succesvol is. Persoonlijke effectiviteit neemt daarom ook in de opleiding Management in Zorg en Dienstverlening een zeer belangrijke plaats in. Ambitie, lef, empathie, zelfvertrouwen, authenticiteit, zelfkennis, visie, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen, sociale vaardigheden, stressbestendigheid en (niet in de laatste plaats) positie durven kiezen zijn hierbij essentiële kwaliteiten voor de manager van vandaag en morgen. De specifieke positie van managers in organisaties versterkt dit nog. Voor een dergelijke Bildung is een grondig opleidingstraject vereist, waarbinnen ook aandacht wordt besteed aan visievorming over de draagbaarheid van de zorg door de maatschappij, e.d. Vooral daarin onderscheiden wij ons in belangrijke mate van de vele instant cursussen die op het gebied van management worden aangeboden: wij leiden studenten op tot Bachelorniveau Positionering van het management in zorg en dienstverlening en typering van taken en activiteiten Belangrijk bij onderstaande functies/taken is het perspectief van waaruit deze worden uitgevoerd: het gaat daarbij om het telkens verbinding zoeken met het strategisch beleid in tweeërlei zin: Het vertalen/omzetten van dit beleid in operationele doelen (top down), evenals het rekening houden met haalbaarheid van beleidsvoornemens binnen gegeven kaders. Zowel het omzetten van beleid als het terugvertalen van signalen vanuit het primaire proces naar het strategisch beleid (bottom up) vereist een duidelijke organisatie- en omgevingssensitiviteit bij de manager. Hij moet politiek kunnen denken en positie durven innemen op basis van steekhoudende argumenten. Daarbij geldt bovendien, dat de context van zorg en dienstverlening sociologisch en psychologisch gezien specifieke kenmerken heeft (vraagstukken rond leven-dood, gezondheid, etc.), die van invloed zijn op de manier waarop de manager zijn taken uitoefent. Het gaat om functies (taken) op het terrein van management op: - het operationeel niveau van leidinggeven (als meewerkend teamleider, zorgcoördinator, e.d.) : dus het direct aansturen van individuele medewerkers en een team evenals het coördineren (o.a. de kwaliteitsverbetering) van zorg- en dienstverleningsprocessen. Veelal gaat het hier om functionele bevoegdheden. Competenties op dit terrein zijn onderdeel van het beroep van de operationeel manager; - het operationeel tactisch niveau van managen (als afdelingshoofd, leidinggevende zonder uitvoerende taken): het gaat hier om hiërarchische bevoegdheden, i.t.t. het hiervoor genoemde niveau. Afhankelijk van de organisatieomvang en de organisatiestructuur is er meer/minder sprake van taken op tactisch niveau; in een meer platte organisatie voert de manager ook diverse taken op tactisch niveau uit. Competenties van dit niveau worden binnen de opleiding getypeerd als liggend op Bachelor degree niveau. Deze functionarissen zijn verantwoordelijk voor het aansturen van (project)teams en de inrichting van processen; ze creëren en onderhouden netwerken. Voor vrijwel al deze functies geldt, dat er sprake is van de volgende taken (mede afhankelijk van de grootte van de organisatie en de complexiteit van de omgeving): Beroepsprofiel Management in zorg en dienstverlening/lo MiZ/juni

8 - budgetbeheer in termen van het verbinden van mensen en middelen; - afstemming tussen vraag en aanbod; - bevorderen van de samenwerking en de ontwikkeling binnen samenwerkingsverbanden; - vertalen van ontwikkelingen in de omgeving in gevolgen voor processen in het werk - initiëren van veranderingsprocessen; - zorgen voor borging van kwaliteitssystemen; - creëren van een ontwikkelingsgericht werkklimaat - optimaal management van human resources; De huidige manager functioneert veelal binnen samenwerkingverbanden van diverse soorten professionals met vaak een verschillend opleidingsniveau. Als leidinggevende geeft hij/zij regelmatig leiding aan een diversiteit (m.b.t. achtergrond, niveau) van mensen. Soms is de manager verantwoordelijk voor het integrale management binnen de organisatorische eenheid Beroepskwalificaties en generieke kwalificaties op Bachelorniveau Het kunnen vervullen van functies van management in zorg en dienstverlening vraagt om een aantal beroepskwalificaties en generieke kwalificaties op bachelorniveau. Beroepskwalificaties De beroepskwalificaties zijn gericht op het plannen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van managementtaken op een aantal essentiële taakgebieden die worden uitgevoerd binnen verschillende contexten. Dit geheel laat zich uitdrukken in de verderop weergegeven matrix van kerncompetenties. De horizontale as in de matrix geeft de verschillende contexten op een drietal niveaus - waarbinnen het managen plaatsvindt - weer. De verticale as geeft drie inhoudelijke en twee persoonlijke kerntaakgebieden voor de manager (M) weer. Toelichting op de inhoudelijke kerntaakgebieden: De eerder genoemde ontwikkelingen in de zorg en dienstverlening krijgen hun weerslag in het denken over de aansturing van het proces van zorg en dienstverlening. Kijken we concreter naar de invulling van de functie van manager, dan zien we het volgende. 1. Organiseren ( de organisatie draaiend houden ) Van de manager wordt verwacht dat hij een team/proces zodanig aanstuurt dat er resultaatgericht en vraaggericht wordt gewerkt. Organisaties dienen op basis van vragen vanuit de omgeving (zowel binnen als buiten de organisatie) een passend antwoord te realiseren. Bij het organiseren van de dienstverlening heeft de manager regelmatig te maken met tegenstrijdige belangen tussen de cliënt, de professionele medewerker, de bedrijfsvoering, de financier, de omgeving en ten slotte de manager zelf. De hieruit voortvloeiende spanning wordt nog versterkt wanneer meerdere soorten professionals betrokken zijn bij het dienstverleningsproces en door de steeds veeleisender en mondiger wordende en goed geïnformeerde cliënt. Van de manager zal gevraagd worden de diverse belangen op elkaar af te stemmen. De manager wordt geconfronteerd met krappe personeelsbudgetten en het probleem om adequaat personeel te krijgen. De manager werkt met allerlei soorten contracten van medewerkers en met functiedifferentiatie. Op alle niveaus van managen zien we de tendens om in het aansturen van medewerkers of leidinggevenden het zelfstandig functioneren van die medewerkers te bevorderen. Daarnaast houdt de manager zich bezig met het analyseren en oplossen van managementvraagstukken én het ontwikkelen van nieuwe producten/diensten. In dit kader is de manager in staat om projectteams en individuele medewerkers resultaatgericht aan te sturen. Dit vraagt van de manager om het maken van concrete, resultaatgerichte afspraken over targets, taakstellingen, teambijdragen en talentontwikkeling. Daarbij moet de manager de kwaliteiten van individuen en teams optimaal benutten en hiervoor ook randvoorwaarden creëren. Tevens dient hij zich bewust te zijn van zowel de voordelen als de beperkingen van het werken met prestatie indicatoren 2. Veranderen ( de organisatie een toekomstperspectief geven) Beroepsprofiel Management in zorg en dienstverlening/lo MiZ/juni

9 De manager levert een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van innovatief en strategisch beleid voor de organisatie en zorgt voor implementatie. De opeenvolging van veranderingen lijkt steeds sneller plaats te vinden. De kunst voor de manager is om adequaat met de door deze factoren opgeroepen weerstanden om te gaan en om het zich voortdurend wijzigende en vaak algemeen geformuleerde beleid concreet vorm te geven. Hij zorgt ervoor, dat het een gewoonte wordt voor medewerkers om in te spelen op ontwikkelingen. Hierbij geeft hij zelf voortdurend het goede voorbeeld. Bij het inspelen op relevante ontwikkelingen in de omgeving is het van toenemend belang dat de manager netwerken benut en nieuwe producten ontwikkelt. 3. Ontwikkelen ( de weg plaveien van heden naar toekomst ) In essentie is de manager dienstverlenend aan het proces van zorg en dienstverlening. In plaats van professionals direct aan te sturen krijgt de manager de rol van facilitator. Hij is gericht op het scheppen van voorwaarden opdat anderen hun werk kunnen doen. Het creëren van een permanent leerklimaat binnen teams is zo n voorwaarde. Een andere voorwaarde houdt in dat hij als coach het zelfsturend/zelfregelend en zelflerend vermogen van zowel individuele professionals als teams stimuleert. De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is iets dat meer dan ooit de aandacht van de manager vraagt. Dit moet ervoor zorgen dat de organisatie ook op termijn goed kan blijven functioneren, en het personeel voor de werkeenheid of de organisatie behouden blijft. Daarbij krijgt de manager te maken met een diversiteit aan medewerkers die allemaal om specifieke ontwikkelmogelijkheden en randvoorwaarden vragen. Toelichting op de persoonlijke kerntaakgebieden 4. Persoonlijk leiderschap Om effectief en efficiënt ervoor te zorgen, dat de organisatie draait (1), ook in de toekomst (2), en de weg van heden naar toekomst wordt geplaveid (3) zet de manager zichzelf als instrument in: d.w.z. hij is zelf voortdurend bezig om zich te ontwikkelen, geeft zelf het goede voorbeeld, en laat duidelijk zien hoe hij dilemma s hanteert. 5. Beroepsontwikkeling De manager is ook een leider : hij kan een heldere en consistente visie formuleren op zijn wijze van organiseren, veranderen en ontwikkelen binnen de context van zorg en dienstverlening. Hij kan die visie verbinden met de visie van de organisatie, en kan overtuigend beargumenteren waarom gemaakte keuzes dienstbaar zijn aan het proces van zorg en dienstverlening. Beroepsprofiel Management in zorg en dienstverlening/lo MiZ/juni

10 Kerncompetenties Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening Inhoudelijke kerntaakgebieden In relatie met de omgeving (in- en extern) In samenwerkingsverbanden Met individuele medewerkers Organiseren 1. De manager stemt vraag en aanbod beleidsmatig op elkaar af (roltypering: afstemmen) 2. De manager draagt zorg voor een effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen om het aanbod te realiseren (roltypering: organiseren) 3. De manager is gericht op een adequate taakvervulling, en op het optimaal benutten van kwaliteiten van medewerkers en het realiseren van goede randvoorwaarden (roltypering: aansturen) Veranderen 4. De manager benut kansen voor de ontwikkeling en uitvoering van innovatief en strategisch beleid van de organisatie (roltypering: ondernemen) 5. De manager initieert, faciliteert, implementeert en stuurt veranderingsprocessen (roltypering: veranderen) 6. De manager stimuleert medewerkers tot een individuele bijdrage aan verandering (roltypering: stimuleren) Ontwikkelen 7. De manager creëert een (leer)klimaat waardoor de organisatie inspeelt op de veranderende (internationale) omgeving (roltypering: creëren) 8. De manager bevordert de samenwerking en ontwikkeling van samenwerkingsverbanden (roltypering: teambuilden) 9. De manager faciliteert en ondersteunt de ontwikkeling van individuele medewerkers (roltypering: coachen) Persoonlijke kerntaakgebieden Persoonlijk leiderschap Beroeps ontwikkeling 10. De manager ontwikkelt zichzelf richting persoonlijk leiderschap en hanteert de eigen persoon als instrument (roltypering: zelfsturing) 11. De manager ontwikkelt een eigen visie en levert van daaruit een bijdrage aan de (internationale) professionalisering van management in zorg en dienstverlening (roltypering: leiden) NB: het gebied Organiseren heeft betrekking op het heden: de organisatie draaiend houden Veranderen handelt over de toekomst: de organisatie dan ook laten meetellen Ontwikkelen gaat over de weg van heden naar toekomst met behulp van HRM en HRD Voor deze inhoudelijke gebieden is een krachtige persoonlijke inzet en een consistente eigen visie vereist. Beroepsprofiel Management in zorg en dienstverlening/lo MiZ/juni

11 Generieke kwalificaties op Bachelorniveau Gezien de diversiteit en complexiteit van de situaties waarin de manager in zorg en dienstverlening competent moet kunnen handelen en de eisen die aan dit handelen gesteld worden gaat het om een functie op Bachelorniveau met de bij dit niveau behorende generieke kwalificaties, ook wel genoemd de Dublin Descriptoren: 1. kennis en inzicht ( body of knowledge ) Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. Voor de opleiding tot manager in zorg en dienstverlening houdt dit in: De studenten krijgen gedurende de hele opleiding met betrekking tot alle kerntaakgebieden (indien mogelijk evidence based ) theoretische kennis en inzichten aangereikt middels studieboeken, readers en tijdens de contacturen. De toetsing van deze body of knowledge vindt plaats door middel van (schriftelijke) beroepsproducten, waarbij als eis geldt dat analyses en voorstellen onderbouwd worden met een verwijzing naar nationale, internationale en wetenschappelijke theorie. De afgestudeerde heeft kennis van en inzicht in (de werking ervan) verworven op de volgende terreinen: - organisatiekundige theorieën - theorieën van leiderschap - communicatietheorieën en -mechanismen - coachingsmethodieken - ontwikkelingen in zorg en dienstverlening - bedrijfskundige processen - budgetteringsvraagstukken - beleidscycli - veranderkundige modellen - oplossingsstrategieën - innovatieprocessen - systemen van kwaliteitszorg - marketingmethodieken - zoekstrategieën - praktijkgericht onderzoek - procesmanagement 2. toepassen kennis en inzicht Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. Voor de opleiding tot manager in zorg en dienstverlening houdt dit in: Tijdens de opleiding wordt onder meer bij voorbereidingsopdrachten de student gevraagd om gelezen theorie toe te passen op analyses en mogelijke oplossingen van vraagstukken die voortkomen uit te behandelen thema s. De uitwerking van deze voorbereidingsopdrachten komt consequent ter sprake tijdens de contactmomenten. In het toetsprogramma bestaan alle beroepsproducten en assessments uit het toepassen van kennis en inzichten in praktijkgerelateerde toetscontexten. 3. oordeelsvorming Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. Voor de opleiding tot manager in zorg en dienstverlening houdt dit in: De student wordt gevraagd om praktijkgericht onderzoek te doen en om op basis van de verzamelde gegevens problemen te analyseren en oplossingen te formuleren. Bij voorbereidingsopdrachten evenals als bij te toetsen beroepsproducten en assessments laat hij zien dat hij situaties evenwichtig kan beoordelen Dit vraagt naast het vermogen om te kunnen analyseren ook om creativiteit, omdat Beroepsprofiel Management in zorg en dienstverlening/lo MiZ/juni

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Dick Sweitser, Vera de Ruiter en Paul Schunselaar Kom verder. Saxion. 23 maart 2016 Werken met leeruitkomsten.. Waarmee.. Aansluiten bij de ontwikkel-/

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs COMPETENTIES EN INDICATOREN 1 Interpersoonlijke competentie De

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Opleidingskunde,Training & Human Development

Opleidingskunde,Training & Human Development Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 oktober 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Competentie ontwikkeling

Competentie ontwikkeling Competentie ontwikkeling VIDE 10 december 2015 DNB: Mariëtte Boersma HRD Adviseur Gooiconsult: Iris Toes trainer Job Redelaar - trainingsacteur Doelstelling Na deze sessie is je kennis aangescherpt over

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

St!R profiel teamcoach

St!R profiel teamcoach St!R profiel teamcoach In dit beroepsprofiel wordt beschreven wat een teamcoach doet en zal doen in het licht van nieuwe ontwikkelingen en verwachtingen. Ingedeeld in vaardigheden en in ondersteunende

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

TEAMLEIDER. Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel) Het realiseren van de teamdoelstellingen en het bijdragen aan de continuïteit van de afdeling.

TEAMLEIDER. Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel) Het realiseren van de teamdoelstellingen en het bijdragen aan de continuïteit van de afdeling. Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel) Het realiseren van de teamdoelstellingen en het bijdragen aan de continuïteit van de afdeling. Welke positie neem ik in de organisatie in? (Organisatorische context)

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing

Kwaliteit van toetsing Kwaliteit van toetsing Scholingsdag HAN, 3 oktober 2012 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma Kennismaking 9:45 Het borgen van toetskwaliteit Gerealiseerd

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree Hanzehogeschool Groningen Academie voor gezondheidsstudies Opleiding Management in de Zorg Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Thuisopdracht Intakeportfolio Management in de Zorg Associate Degree

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

BEOORDELING PRAKTIJKSTAGE HOOFDFASE2. Fontys Hogeschool HRM en Psychologie Opleiding HRM

BEOORDELING PRAKTIJKSTAGE HOOFDFASE2. Fontys Hogeschool HRM en Psychologie Opleiding HRM Hogeschool HHM en Psychologie BEOORDELING PRAKTIJKSTAGE HOOFDFASE2 Fontys Hogeschool HRM en Psychologie Opleiding HRM jll -Fontys Hngeschonl HRM en Geachte praktijkbegeleider, U heeft een van onze studenten

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Lean en creatief. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0512

Keuzedeel mbo. Lean en creatief. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0512 Keuzedeel mbo Lean en creatief gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0512 Penvoerder: Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid Gevalideerd door: Sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

(Her)ijking kerncompetenties van de Sociaal Juridische Dienstverlener

(Her)ijking kerncompetenties van de Sociaal Juridische Dienstverlener (Her)ijking kerncompetenties van de Sociaal Juridische Dienstverlener Landelijk Opleidingsoverleg Sociaal Juridische Dienstverlening Februari 2008 1 1. Inleiding en aanleiding In 2006 en 2007 zijn de afzonderlijke

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat

Nadere informatie

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie