! TRACKS(ONTMOETINGSMOMENT!OMTRENT!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! TRACKS(ONTMOETINGSMOMENT!OMTRENT!"

Transcriptie

1 TRACKS(ONTMOETINGSMOMENTOMTRENT ARCHIEF(ENCOLLECTIEZORG 7.#HÉLÈNE#VANDENBERGHE#EN#STELLA#LOHAUS# BRONKS(23JUNI2015 A UTEUR:'SANNE'V AN'BELLINGEN'(PACKED'VZW) AUGUSTUS'2015' ' 'PACKED' VZW'' D ELAUNOYSTRAAT'58' BUS'23,'1080'BRUSSEL' ++32'(0)2'217'14'05'' ' ' ' TRACKS' IS'HET'RESULTAAT'VAN' HET'PROJECT' ERFGOEDZORG'IN'DE' KUNSTENSECTOR ' EN'WORDT'UITGEVOERD'MET'FINANCIËLE'STEUN' VAN'DE' V LAAMSE'OVERHEID' '

2 7. R O N D E T A F E L G E S P R E K M E T S T E L L A L O H A U S (S T IC H T IN G B E R N D L O H A U S ) E N H É L È N E V A N D E N B E R G H E (E S T A T E P H IL IP P E V A N D E N B E R G ) M O D E R A T O R : D IR K D E W IT (K U N S T E N P U N T ) Alle'nodige'kennis'is'in'Vlaanderen'aanwezig,'maar'bruggen'moeten'gebouwd'worden. ' Ondankshunvergelijkbaresituatie kendenstellalohausenhélène Vandenbergheelkaarniettijdenshet levenvanhunvaders.beidenhebbenna dedoodvanrespectievelijkberndlohaus enphilippevandenbergeengelijklopend padbewandeld. Hetleidenvaneenestateofstichtingis meerwerkdanenkeldezorgvoorhet archiefendecollectie.hélène Vandenberghewerktvoltijdsvoorde EstatePhilippeVandenberg,haartwee broershelpenhaardaarbij.dezenamiddagwerderenkelingegaanophetarchief(encollectiebeheer. ESTATEPHILIPPEVANDENBERG DeEstatePlilippeVandenbergbeheerteengrotecollectie.Onderdecollectiewordenalle kunstenwerkenvanphilippevandenbergofanderekunstenaarsbegrepen.heteerstedatgebeurde nadedoodvanphilippevandenbergin2009washetsluitenvanhetatelierenallesfotograferenen vastleggenzoalshetinhetatelierstond. DeschilderijenwerdendoorPhilippeVandenbergnietgoedbewaardinzijnatelier.Zeleundentegen elkaaraanenallesbevondzichdoorelkaar.erwerdenspecialekastenontworpenengebouwdwaarin deschilderijenverticaalkunnenwordenbewaard.deca tekeningenwerdenontdaanvan schadelijkematerialen(zoalspaperclipsennietjes),enwerdenvoorbewaringinzuurvrijedozen gestoken.alleskreegeenvasteplekinhetatelier.hierdoorkanallesgemakkelijkteruggevonden worden,metslechtseenminimalemanipulatievanhetkunstwerkvoorbijvoorbeeldhetverplaatsen ervan.ookhetklimaatinhetatelierwerdaangepakt.hetatelieriseenoudegarage.doorhetglazen dakhadhetgeengoedeklimatologischeomstandigheden.methulpvanhetkoninklijkinstituutvoor hetkunstpatrimonium(kik)werdengrotevochtregelaarsgeplaatst.ondanksde temperatuurschommelingenblijftdevochtigheidsgraadnusteedsstabiel.ditisbelangrijkvoorde bewaringvandeverschillendematerialen. Nadienwerdgestartmetdeinventarisatievanhetmateriaaldataanwezigwasinhetatelier.Alles werdgefotografeerdenineendatabankgeregistreerd.erwerdlanggezochtnaareengoede databank.voordeestatewashetbelangrijkomlinkentekunnenleggentussendeverschillende 2

3 onderdelenvanhetarchiefendecollectie.doordesamenwerkingmetdegaleriehauser&wirth kreegmeneenopmaatgemaaktedatabankterbeschikkingwaarinallegegevenskondenworden opgenomen.hetwasvoordeestatebelangrijkdatuitdedatabanklijstenkunnenwordengehaald, zodatdezekunnendoorgestuurdwordennaarbv.geïnteresseerden,curatorenenmusea. Voorderestauratieendeconservatievandewerken,werktedeEstatesamenmetdeopleidingenuit LaCambreenAntwerpen.Bijdehogescholenziteenpotentieelaanrestauratiekennis.Klassenwerden uitgenodigdinhetatelierendestudentendedenonderbegeleidingvandedocentkleinerestauraties aandewerken.alsgevolghiervanzijnookeenaantalonderzoekengebeurd.eenvandestudentenis nadieneenjaarindienstgeweestvandeestateomallewerkenmeteenconservatiegevaartefixeren, bv.dewerkenmetkrijtopdoek. NuwerktdeEstatesamenmetéénvasterestauratricediehetwerkvanPhilippeVandenberggoed kentenerookonderzoeknaardeed.dewerkenwordengratisuitgeleend,opvoorwaardedaterop voorhandopkostenvanbruikleennemereenconditiecheckdoordevasterestauratricegebeurt.zij controleerthetwerkwanneerhetvertrektenterugkomtinhetatelier.ookhetverpakkenenhet transportzijnopkostenvandebruikleennemer. Naastdecollectieiserookeenarchief.Ditisallesdatdoordekunstenaarzelfgemaaktwerdendat geenkunstwerkis,o.a.brieven,communicatie,boekenmettekstenfoto s.hetarchiefmateriaalwerd geschoondeninzuurvrijedozengestoken.deoorspronkelijkevolgordewerdbewaard.allebrievenen tekstenwerdengescandvoorbewaring.voorlopigonderzochtniemandditarchief.hetwerdalvast goedverpaktzodathetgoedbewaardkanwordeninafwachtingvanonderzoek.. Verderiserooknogdocumentatie(eninspiratiemateriaalinhetateliergebleven,bv.films,dvd s, boeken,krantenentijdschriften.dezewerdengeordendenwordenookinhetatelierbewaard. STICHTINGBERNDLOHAUS OoknadedoodvanBerndLohausslootmenhetatelierenvroegmendevastefotograafomfoto sen eenfilmtemakenvanalles.daarnakonmenbeginnenmetsorterenenordenen. NahetoverlijdenvanBerndLohaus,enhetvastleggenvandetoestandinhetatelier,werdhetatelier omgevormdtoteendepotvoordebewaringvandewerken.veelwerkendiezichtotdanbuiten bevondenwerdennaarbinnengehaald.alhetmateriaalwerdgeordendenopgemeten.metbehulp vaneenstabiliteitsingenieurwerdeninhetatelierrekkengebouwdzodatdebalkenvande kunstwerkenerinkunnengelegdworden. StellaLohausvindthetmoeilijkom,zoalsdeEstatePhilippeVandenberg,meteendatabanksysteem aandeslagtegaan.dekeuzevooreenbepaaldsysteemisnogsteedsnietgemaakt.ermoetook genoegkenniszijnvanhetmateriaalomdevereistentebepalenwaaraanhetdatabanksysteemmoet voldoen.ermoettijdgenomenwordenomhetmateriaalonderhandentenemenenactiesuitte werken.hetbeherenvaneenartistiekenalatenschapisaltijdeentegenstellingtussenenerzijdshet conserverenenbeherenvanhetmateriaalenanderzijdshetterugloslaten.hetiseenoefeningin versnellenenafremmen. HetisbelangrijkvoordeStichtingBerndLohausomhetmateriaal levend tehouden.nietalleen moetendekunstwerkenfysiekgoedbehoudenworden,ookhetartistiekeconceptmoetbewaard 3

4 blijven.daarvoorwashetbelangrijkvoorstellalohausomeenprojectuittewerkenrondde opstellingsplannenvoordesculpturen. 1 VRAGEN&OPMERKINGEN WordterindedatabankvandeEstatePhilippeVandenberggebruikgemaaktvanstandaarden voordebeschrijvingvandewerken? Erwerdzoveelmogelijkgekekennaarhoehetbeschrijvengebeurtbijanderemuseaenkunstenaars. Maarerwerdengeenechtestandaardengevonden.AlinaSaenko(PACKEDvzw)merktopdathet gebruikvanstandaarden,thesauri(zoalsbijvoorbeeldaat)enbeschrijvingsmodellennietaltijd eenvoudigis.ookmuseaworstelenhiermee.erwordtnogtoegevoegddatookdeschetsboekenvan PhilippeVandenbergwerdengedigitaliseerd.Hiervoorwerdeencomplexenummeringgehanteerdop paginaniveau. IsdedatabankvandeEstatePhilippeVandenberggehuurd,gekochtofgekregen? DeEstateheeftdedatabankvandegaleriegekregen.Dezedatabankwerdvoorhenopmaatgemaakt. Verdereaanpassingenmoetendooreeninformaticusgebeuren.Dedatabankiseigendomvande Estate,zodatzenietafhankelijkzijnvananderen. Watishetverschiltusseneenestateeneenstichting? Eenstichtingiseenvzw.DeStichtingBerndLohauswerdpastweejaarnadedoodvandekunstenaar opgericht.dewerkenwerdengeërfddoorstellalohausenhaarbroer.destichtingbestaatnualleen uitfamilie,maaroptermijnmoetzewelgroeienenmoetenookexternenhierinbetrokkenworden. Dekunstwerkenzijneigendomvandekinderen;hetarchiefbehoorttotdestichting.Een samenwerkingmetgalerieënblijftechterooknoodzakelijk.dewerkenmoetenverkochtkunnen worden;hetcommerciëleaspectblijfteenrolspelen.kunstwerkenhebbeneenblijvendewaardeen zijndusverhandelbaar. Eenestateiseenmaatschap.Erwordteencontractafgeslotentussenverschillendepersonenoverhet beheervaneenkapitaal.bijdeestatephilippevandenbergisereencontracttussenhélèneenhaar tweebroersoverhoezehetkapitaal,dusdenalatenschap,beherenvoordetermijnvanhonderdjaar. Enkelewerkenzijnprivé(eigendomvandekinderen,anderenbehorentotdemaatschap.Erwerd gezochtnaareenbeheersvormdiebijhenpast.eenburgerlijkemaatschapiseenheelzelfstandig systeem,waarbijzenietafhankelijkzijnvaneenraadvanbestuurofverantwoordelijkheidmoeten afleggentegenovereenanderepartij. WaarinverschilthetwerkvanStellaLohausenHélèneVandenberghemetdatvaneenmuseum? Zijstaanalskindereninhoudelijk,maarookfysiekveeldichterbijdewerken.Hierdoorkunnenzeeen zekerenauwkeurigheidhanteren.eenmuseummedewerkerkannietzodichtbijhetwerkstaanen heeftnietdezelfdetijdenvoelingmethetwerk.daarnaastbeherenzenietalleenhetwerk,maar houdenzehetook levend. 1 ZiehetverslagvanditPraktijkvoorbeeldopTRACKS: sculpturendvandbernddlohaus 4

5 Waarwerderadviesgevondenofwerdallesopeigenhoutjegedaanzonderadviesintewinnen? Hélènegingnaarallemuseavooradvies.InBelgiëwordterechterampergewerktmetestatesenin museaheeftmenhieroverweinigkennis.hetisbelangrijkomzelfeenplatformtecreërenrondde werkenenhetisaananderenomhieropverdertewerken.omeenstructuurtezoekenenopte zettendiebijhenpaste,werderberoepgedaanopeenjurist,notarisseneneenboekhouder.de HogeschoolAntwerpen(nuUniversiteitAntwerpen,opleidingrestauratieenconservatie),LaCambre enkikwerdenaangesprokenvoordeondersteuningbijdeconservatieenrestauratie.de interuniversitaireopleidingarchivistiekenhetamvbwerdenaangesprokenvooradviesi.v.m.de archiefzorg.knowhowisoveraltevinden,maarmenmoetbruggenbouwenendekennistoepassen. Museazijnvaakookeilandjes;menisoverbevraagdenonderbemand.Privéenpubliekmoetenbeter samenwerken.bijdeestatephilippevandenbergisdeknowhowvooraluitdeprivésectorgekomen. StellaLohausonderschrijftvooralhetbelangomhetmateriaalteblijventonen,wantuitelke tentoonstellingkomennieuwecontactenennieuwekansen.desleutelomactiesmogelijktemakenis tijd.ditbetekentvaakdatergeldvrijmoetwordenvrijgemaaktomtijdtemaken. KaatjeCusse(partnervankunstenaarPeterDownsbrough)merktopdatkunstenaarsindepraktijk meestalslechtseenminimaalordening(enbeheersysteemhebben.jongekunstenaarsmoetenhier beterovernadenken.alszijhetnietzelfgaandoen,gaatmisschienniemandandershetlatervoorhen doen. 5

! TRACKS(ONTMOETINGSMOMENT!OMTRENT!

! TRACKS(ONTMOETINGSMOMENT!OMTRENT! TRACKS(ONTMOETINGSMOMENTOMTRENT ARCHIEF(ENCOLLECTIEZORG 2.THEATERAANZEE BRONKS(23JUNI2015 A UTEUR:SANNEV ANBELLINGEN(PACKEDVZW) AUGUSTUS2015 PACKED VZW D ELAUNOYSTRAAT58 BUS23,1080BRUSSEL ++32(0)22171405

Nadere informatie

! TRACKS(ONTMOETINGSMOMENT!OMTRENT!

! TRACKS(ONTMOETINGSMOMENT!OMTRENT! TRACKS(ONTMOETINGSMOMENTOMTRENT ARCHIEF(ENCOLLECTIEZORG 4.#MARTINE#DE#MAESENEER#ARCHITECTS# BRONKS(23JUNI2015 A UTEUR:SANNEV ANBELLINGEN(PACKEDVZW) AUGUSTUS2015 PACKED VZW D ELAUNOYSTRAAT58 BUS23,1080BRUSSEL

Nadere informatie

! TRACKS(ONTMOETINGSMOMENT!OMTRENT!

! TRACKS(ONTMOETINGSMOMENT!OMTRENT! TRACKS(ONTMOETINGSMOMENTOMTRENT ARCHIEF(ENCOLLECTIEZORG 5.#ANGELOS#EN#LIMA# BRONKS(23JUNI2015 A UTEUR:'SANNE'V AN'BELLINGEN'(PACKED'VZW) AUGUSTUS'2015' ' 'PACKED' VZW'' D ELAUNOYSTRAAT'58' BUS'23,'1080'BRUSSEL'

Nadere informatie

Tic Toc Choc de Couperin AU, 2007, 3 Elise Mc Leod...2. His Masters Voice/Their Masters Voice NL, 2008, 5, Hans Hylkema...2

Tic Toc Choc de Couperin AU, 2007, 3 Elise Mc Leod...2. His Masters Voice/Their Masters Voice NL, 2008, 5, Hans Hylkema...2 Contents TicTocChocdeCouperinAU,2007,3 EliseMcLeod...2 HisMastersVoice/TheirMastersVoiceNL,2008,5,HansHylkema...2 TachometerDE,20081,PhilipBussmann/SarahHuby...2 BeguineNL,2009,4,DouweDijkstra...2 FlowNL,2008,4

Nadere informatie

COLOURDROP 10W. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN en LVD EN60598.

COLOURDROP 10W. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN en LVD EN60598. 3 FASE COLOURDROP TRACKLIGHTS De INTERLight ColourDrop LED spots zijn strak en modern vormgegeven. De spots zijn leverbaar in diverse uitvoeringen (diverse wattages, 3.000K & 4.000K, diverse gradenbundels).

Nadere informatie

FLEVO MOïOREN TECHNIEK BV

FLEVO MOïOREN TECHNIEK BV FLEVO MOïOREN TECHNEK BV ndustrieterrein De Steiger 7 Postbus 191300 AA Almere-Haven Telefoonr. 0365311244 Fax verkooo: 0365313094 E-mail: Ímt@flevotech.nl NG bank rek.nr. : 66.26.@.226 : NL08NGB 0662660226.

Nadere informatie

- Algemeen 0. Een nòg slimmere schil, die slanker is en nog handiger gefabriceerd kan worden (nog efficiënter). De achtergevel in de steigers H²

- Algemeen 0. Een nòg slimmere schil, die slanker is en nog handiger gefabriceerd kan worden (nog efficiënter). De achtergevel in de steigers H² - 0 6 y Y I H éé O I - H ( ) óó ( ) ( ) I 2020 () H 6 4 H F 1 Py 2014 (1000 ) F 2 I 201 2016 (10000 ) F 3 O 2017 / 2020 (100000 ) P L L T B B éé y y- U P () B 2014 y Z 1 è I ( ) ( P-) I 2014 y H ò ( ë)

Nadere informatie

Spaarnwouderweg 1119. Berekening cumulatieve geluidbelasting (cfm actuele versie Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Spaarnwouderweg 1119. Berekening cumulatieve geluidbelasting (cfm actuele versie Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006) Spaarnwouderweg 1119 Positie/woning: Spaarnwouderweg 1119 (310 m afstand) LL (Luchtvaartlawaai) 66,0 0,0 Luchthaven Schiphol IL (Industrielawaai) 47,5 49,8 36,7 33,0 49,8 IT De Liede IL totaal 47,5 49,8

Nadere informatie

LEADING(WITH(THE(BRAIN(IN(MIND

LEADING(WITH(THE(BRAIN(IN(MIND ! " tim a e& toch&nge" LEADING(WITH(THE(BRAIN(IN(MIND" Twee&intensieve&dagen& with%the%brain%in%mind.&& Van%en%met%elkaar%leren%over%een%intrigerend%onderwerp%toegepast%in%een% inspirerend%vakgebied.%%

Nadere informatie

Markerings- en pendellampen

Markerings- en pendellampen Markerings- en pendellampen Zijmarkeringslamp 01 serie Zijmarkeringslamp LED. Geschikt voor 9-36V. Oranje. Geheel rubber. Lensunit voorzien van 6 LED s. 0,4 mtr vrije kabel voor montage. en voldoet aan

Nadere informatie

KORTE!UITWERKING!ENQUETE!ZTC!2014!

KORTE!UITWERKING!ENQUETE!ZTC!2014! KORTEUITWERKINGENQUETEZTC2014 Begin2014hebbendeledenvanZTCdemogelijkheidgehaddeeltenemenaaneen enquête.opdewebsiteiseenformuliergeplaatstwaarmeedeledennaarhunmeningwerd gevraagd.daarnaastismenookviaeenapartenieuwsbriefgevraagddeeltenemen.

Nadere informatie

haccp: het spel! maak voeding veilig en leuk!

haccp: het spel! maak voeding veilig en leuk! haccp: het spel! maak voeding veilig en leuk! inhoud van de doos >> wat zet je op het haccp spel?info / regels / vragen afruimen en afwassen serveren en consumeren schoonmaken en onderhouden voedselveiligheid

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 18 september 2017 Ondersteunende diensten - Secretariaat 4 2017_CBS_00861 Vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v.

Nadere informatie

Bijgaande informatie verzoek ik u aan te brengen bij de ingekomen stukken voor de Raad.

Bijgaande informatie verzoek ik u aan te brengen bij de ingekomen stukken voor de Raad. BINNENGEKOMEN 4 JAN. 203 GESCAND OP 4 JAN. 203 Gemeente Oostzaan Raad van de Gemeente Oostzaan. t.a.v. de Griffier Mevrouw Lizette Ouwehand. 0 Januari 202, Geachte mevrouw Ouwehand, Bijgaande informatie

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG3 64-28 -I- -2 - -3- -4- -5- L - 6- -7-4 C 8 9 -6- -9- -ti- (%= -4 (x=- p, -/2 - -13- -/4 - - /6- -/6- -/7- '/ I y= f u.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764 7 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764 Nota I advies van: Bram Verrips Behandelende afdeling: Intern Beleid 8L Projecten Datum: 01-07-2014 TITEL: Projectkrediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

TINAMOE. jaargang Februari & Maart akabetinamoe.scoutsgroep.be. Belgie - Belgique P.B Nijlen 1 P708748

TINAMOE. jaargang Februari & Maart akabetinamoe.scoutsgroep.be. Belgie - Belgique P.B Nijlen 1 P708748 Belgie - Belgique P.B. 2560 Nijlen 1 P708748 4 TINAMOE jaargang 2016-2017 Februari & Maart akabetinamoe.scoutsgroep.be v.u. : vzw Spartikijn Broechemsesteenweg 219a, 2560 Nijlen Verjaardagen Een gelukkige

Nadere informatie

Levende schoolgebouwen voor Vitale Gemeenten

Levende schoolgebouwen voor Vitale Gemeenten Levende schoolgebouwen voor Vitale Gemeenten Dr. ir. Wim F. Gielingh Real Capital IP 20-3-2013 dia 1 De behoefte aan dynamische huisvestingsoplossingen Gebouwen zijn thans statische oplossingen voor dynamische

Nadere informatie

CODES AANREKENINGEN FOD Binnenlandse Zaken

CODES AANREKENINGEN FOD Binnenlandse Zaken CODES AANREKENINGEN 2017 FOD Binnenlandse Zaken Bijgewerkt 30-01-2017 FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be I JAAR 2017 BEGROTING 13 (6) 6.a Vice-Eerste

Nadere informatie

. De verantwoordelijkheid voor de tekst be~st ' '. rten zijn als regel eerste versies van te schrijven rapporten

. De verantwoordelijkheid voor de tekst be~st ' '. rten zijn als regel eerste versies van te schrijven rapporten , BLZ: IP.. Werkdocument 1984-207 Abb aifisdbnd d. U.Wrmlrpoldrr van s ~ ~ pu n u ~ ing. P. Jaartsveld -. B!~~L.I(o:I:-~~~*\ - R~JKSOI~:~.!.?~ L;c';~:,R b~:~;~~b&~ 1984 ', ' ' %,..... ',. :.,. N ~ Y E

Nadere informatie

Industriële zaklampen

Industriële zaklampen Industriële zaklampen 1. Oplaadbare zaklamp Artikelnummer : 5071000 Lamptype : Solide oplaadbare handlamp van schokbestendig polyamide. Geschikt voor gebruik met 230V en in voertuigen (12V en 24V) Niet

Nadere informatie

TINAMOE. jaargang September akabetinamoe.scoutsgroep.be. Belgie - Belgique P.B Nijlen 1 P708748

TINAMOE. jaargang September akabetinamoe.scoutsgroep.be. Belgie - Belgique P.B Nijlen 1 P708748 2 Belgie - Belgique P.B. 2560 Nijlen 1 P708748 8 TINAMOE jaargang 2016-2017 September akabetinamoe.scoutsgroep.be v.u. : vzw Spartikijn Broechemsesteenweg 219a, 2560 Nijlen Belangrijke info! Beste ouder,

Nadere informatie

Van een kritiekloos internationaal volgerschap naar een ethisch, Europees buitenlands beleid

Van een kritiekloos internationaal volgerschap naar een ethisch, Europees buitenlands beleid Vaneenkritiekloosinternationaalvolgerschapnaareenethisch,Europeesbuitenlandsbeleid Ontwikkelingssamenwerking 1. OmdeversnipperingvandeBelgischeontwikkelingssamenwerkingtegentegaankomt minstenséénmaalperjaareenofficieeloverlegorgaansamen,datbindendeafspraken

Nadere informatie

WE ARE PASSIONATE ABOUT BEING THE BEST MAKING YOUR LIFE EASIER!

WE ARE PASSIONATE ABOUT BEING THE BEST MAKING YOUR LIFE EASIER! WE ARE PASSIONATE ABOUT BEING THE BEST MAKING YOUR LIFE EASIER! Uw etiketten zijn onze zorg! Laat ons u helpen? Onze oplossing: Snel Gemakkelijk Innovatief Kwalitatief Onze supersnelle service Uw etiketten,

Nadere informatie

12V & 24V Uitvoering: opbouw Aluminium wit huis gepoedercoat Opale lichtkap

12V & 24V Uitvoering: opbouw Aluminium wit huis gepoedercoat Opale lichtkap Alley serie s Lumen Afmeting Schakelaar Artikelnummer 6 s 200 323 x 41 x 36 mm 32.22.7000 6 s 400 543 x 41 x 36 mm 32.22.7001 6 s 600 763 x 41 x 36 mm 32.22.7002 6 s 800 83 x 41 x 36 mm 32.22.7003 12 s

Nadere informatie

Bestemming 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg 2,5 kg 3,0 kg 4,0 kg. Canarische Eilanden (IC) 69,90 74,40 78,90 83,40 87,90 92,40 101,40

Bestemming 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg 2,5 kg 3,0 kg 4,0 kg. Canarische Eilanden (IC) 69,90 74,40 78,90 83,40 87,90 92,40 101,40 Afrika Canarische Eilanden (IC) 69,90 74,40 78,90 83,40 87,90 92,40 101,40 Egypte (EG) 77,35 82,45 87,55 92,65 97,75 102,85 113,05 Marokko (MA) 96,85 105,25 113,65 122,05 130,45 138,85 155,65 Tunesië (TN)

Nadere informatie

Productoverzicht. Passion.Technology.Design.

Productoverzicht. Passion.Technology.Design. Productoverzicht Passion.Technology.Design. Great Britain Ireland The Netherlands Germany France Belgium United States of America Spain Greece China Passion.Technology.Design. United Arab Emirates Republic

Nadere informatie

GEO-INTEGRATIE. Geo-informatie geïntegreerd in de dagelijkse workflow. Studiedag Donderdag 28 april 2011. De Montil ( Affligem )

GEO-INTEGRATIE. Geo-informatie geïntegreerd in de dagelijkse workflow. Studiedag Donderdag 28 april 2011. De Montil ( Affligem ) GEO-INTEGRATIE Geo-informatie geïntegreerd in de dagelijkse workflow Studiedag Donderdag 28 april 2011 De Montil ( Affligem ) Situering E-mail en tekstverwerking zijn ongetwijfeld een onontbeerlijk gebruiksinstrument

Nadere informatie

https://bankieren.mijn.ing.nl/particulier/betalen/saldo-overzicht/index?dd=2

https://bankieren.mijn.ing.nl/particulier/betalen/saldo-overzicht/index?dd=2 1 of 1 21-1-2014 10:17 196,47 Af Datum 16-10-2013 Internetbankieren Naam:AON Omschrijving:Name : Noorma Yulia Megawati Certificate Number : F IP000193880 IBAN:NL83RABO0633007951 en saldo? buitenland buitenland

Nadere informatie

Aanwezigheidsmelders voor kantoor

Aanwezigheidsmelders voor kantoor Smart flexible, plug & play solutions Energiebesparing op verlichting is een belangrijk thema. Mede door bijvoorbeeld het BREEAM concept waarbij kantoren worden ingedeeld op onder andere energiezuinigheid.

Nadere informatie

FLEVO MOTOREN TECHNIEK BV

FLEVO MOTOREN TECHNIEK BV Postbus 19 1300 AA Almere-Haven Telefoonr. 0365311244 Fax verkooo: 0365313094 E-mail: fmt@flevotech.nl ING bank rek.nr. : 66.26.ffi.226 :NLOSINGB 0662660226 BIC/SWIFI : INGBNL2A :NL25INGB00OO435682 S.VP,

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR REGLEMENTHOUDENDEPRINCIPESENBESTPRACTICESVOORHETBESTUUR DITREGLEMENT('reglement')isvastgestelddoordeRaadvanBestuur(het'bestuur')vanRoto SmeetsGroupNV(de'vennootschap')op26 01 2010engoedgekeurddoordeRaadvan

Nadere informatie

TINAMOE. jaargang december & januari akabetinamoe.scoutsgroep.be. Belgie - Belgique P.B Nijlen 1 P708748

TINAMOE. jaargang december & januari akabetinamoe.scoutsgroep.be. Belgie - Belgique P.B Nijlen 1 P708748 Belgie - Belgique P.B. 2560 Nijlen 1 P708748 3 TINAMOE jaargang 2016-2017 december & januari akabetinamoe.scoutsgroep.be v.u. : vzw Spartikijn Broechemsesteenweg 219a, 2560 Nijlen Verjaardagen Een gelukkige

Nadere informatie

2/ ETP-H 3/14W HF FL83 GST 89, ETP-H 4/14W HF FL83 GST 90,00 4/14W HF. Klasse I IP20

2/ ETP-H 3/14W HF FL83 GST 89, ETP-H 4/14W HF FL83 GST 90,00 4/14W HF. Klasse I IP20 Productoverzicht ILM Inlegarmatuur Opties Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief gemonteerd snoer 1,80 m met r.a. steker. Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen. Matte, gevouwen

Nadere informatie

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het vastleggen van de studieresultaten van studenten van Bachelor Geneeskunde gebeurt met behulp van een digitaal portfolio. Ook bij

Nadere informatie

Om top de top drie van hogescholen in Nederland te behoren heeft men de volgende speerpunten voor de komende jaren:

Om top de top drie van hogescholen in Nederland te behoren heeft men de volgende speerpunten voor de komende jaren: Strategischekeuzes,OrganisatieveranderingenManagementDevelopment bijeenhogeschool (eenpraktijkcaseovereffectieftoepassenvanmanagementdevelopment) Deze case beschrijft hoe ontwikkelingen in de omgeving

Nadere informatie

Erfgoedzorg in de kunstensector

Erfgoedzorg in de kunstensector Erfgoedzorg in de kunstensector De zoektocht naar archieven en collecties van beeldende kunstenaars Stel: je heemkring ontvangt het archief of de collectie van een kunstenaar. Of een van de leden heeft

Nadere informatie

Back-office kantoor. - Server (ADS) - 15 gebruikers ' Inveslonngsvoorste, Bakkenj bs itaarsbergen blad S

Back-office kantoor. - Server (ADS) - 15 gebruikers ' Inveslonngsvoorste, Bakkenj bs itaarsbergen blad S lnvesteringsvoarstel Back-office kantoor ADS Voor de communicatie met de winkels via intemet gebruiken we de modernste technieken via internet middels Advantage Database Server (www.advantagedatabase.com)

Nadere informatie

TRACKS-ONTMOETINGSMOMENT OMTRENT

TRACKS-ONTMOETINGSMOMENT OMTRENT TRACKS-ONTMOETINGSMOMENT OMTRENT ARCHIEF- EN COLLECTIEZORG BRONKS - 23 JUNI 2015 AUTEUR: SANNE VAN BELLI NGEN (PACKED VZW) AUGUSTUS 2015 PACKED V Z W D ELAUNOYST RAAT 58 BU S 23, 1080 BRUSSEL ++32 (0)2

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hoe blijf je er gezond bij?

Het Nieuwe Werken: hoe blijf je er gezond bij? Handreiking HetNieuweWerken:hoeblijfjeergezondbij? Aandachtspuntenbijeenverantwoordeintroductie Inhoudsopgave 1. InleidingHetNieuweWerken 2. HoezithetmetArbo? 3. Watzijnmogelijkevraagstukken? 4. HoekuntuHetNieuweWerkenintroduceren?

Nadere informatie

magazine Zeviekn opnieutv voor hun eersteliefde Een job vinden na verzorgingbupb voor sporters wat na een AL Air foute aangyt- es,- 7 PSYCHO

magazine Zeviekn opnieutv voor hun eersteliefde Een job vinden na verzorgingbupb voor sporters wat na een AL Air foute aangyt- es,- 7 PSYCHO BEAUTY 10 verzorgingbupb voor sporters magazine www.plusmagazine.be WERK Een job vinden na 50 PSYCHO Zeviekn opnieutv voor hun eersteliefde HALATENSCHAP wat na een AL Air foute aangyt- es,- 7 Naar dett

Nadere informatie

IC] LVB/CD/R/20359/81 R/20359/81 1/5 ONTPLOFFINGSPROEVEN. 3 gedeelte Technisch. r appor t. Pag

IC] LVB/CD/R/20359/81 R/20359/81 1/5 ONTPLOFFINGSPROEVEN. 3 gedeelte Technisch. r appor t. Pag EARCH 8, OEVELOPMENT v.e;«, P~VI3IE r~ou\i\lmaterialen EN cor"structles l.al,ora-rorium REYNT.JENS VOOR PROEVEN OP MATERli\LEN._----_..._._~-------_.._------------_._---_._._,------,-,. 1I1R 1:,'. OIREI".

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Energiebeheer

Opleiding Duurzaam Gebouw : Energiebeheer Opleiding Duurzaam Gebouw : Energiebeheer (Energieverantwoordelijke) Leefmilieu Brussel Onderzoek naar elektriciteitsverbruik Jonathan FRONHOFFS CENERGIE DOELEN Wat zijn gemiddelde verbruiken Zijn factuur

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

Vlaamse Zwemfederatie vzw Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen

Vlaamse Zwemfederatie vzw Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen vzw Voorprogramma B C criterium : 1ste dag 1. 400 meter vrije slag 9 10 jarigen gemengd 9 jarigen 2 x 3 medailles 10 jarigen 2 x 3 medailles 2. 200 meter wisselslag open jongens 11 jarigen 1 x 3 medailles

Nadere informatie

Lichtlijnen en basic TL

Lichtlijnen en basic TL 85 Basic lichtlijn M Track 2 Rail is vervaardigd uit plaatstaal. kleur wit. basis wit refl ector verwerkt in het armatuur. Maak gratis gebruik van onze calculatieservice. Onze medewerkers maken graag een

Nadere informatie

Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en Eigenaar

Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en Eigenaar Privacybeleid van http://www.groepdriemo.be/ Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en Eigenaar Dhr Philippe Driegelinck, philippe@driemo.be Soorten verzamelde Gegevens Onder het soort gegevens

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Resources Opslagsystemen Standaarden Archiverings- en raadplegingsformaten Karakteriseren en valideren Checksums Migreren en normaliseren Preservation metadata

Nadere informatie

MENTORTRAINING. waardoor het werk als mentor je lichter valt en je vaker enthousiast bent over wat je met je leerlingen bereikt

MENTORTRAINING. waardoor het werk als mentor je lichter valt en je vaker enthousiast bent over wat je met je leerlingen bereikt MENTORTRAINING waardoor het werk als mentor je lichter valt en je vaker enthousiast bent over wat je met je leerlingen bereikt If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. Sir

Nadere informatie

Risicoanalyse - Sjabloon

Risicoanalyse - Sjabloon Risicoanalyse - Sjabloon Project the Archives@the Architects APA-CVAa Inhoud I Inleiding... 4 Vooraf... 4 Toelichting... 4 II Context... 6 III Risicoanalyse... 7 1 Visie en beleid... 7 1.1 Visie en doelstellingen

Nadere informatie

GECODEERDE FOTOCELLEN IR/IT 2241

GECODEERDE FOTOCELLEN IR/IT 2241 GECODEERDE FOTOCELLEN IR/IT 2241 Gecodeerde fotocellen voor aan de muur, rotatie 180 en tot 20 m bereik. De codering van het doorgestuurde signaal, in te stellen bij de installatie, beperkt de kans op

Nadere informatie

KWALITEISTBORGING VAN ADEMLUCHT EN MEDISCHE GASSEN. een bittere noodzaak

KWALITEISTBORGING VAN ADEMLUCHT EN MEDISCHE GASSEN. een bittere noodzaak KWALITEISTBORGING VAN ADEMLUCHT EN MEDISCHE GASSEN een bittere noodzaak de spelers europese gemeenschap ziekenhuizen, klinieken verpleegtehuizen producenten installatiebedrijven toezichthouder U de patiënt

Nadere informatie

Opties: uitvoering met radiografische besturing. Motor-vermogen (kw)

Opties: uitvoering met radiografische besturing. Motor-vermogen (kw) Hijs- en heftechniek Elektrische kettingtakels 3 34Hijs- en heftechniek1elektrische kettingtakels Nitchi elektrische kettingtakel, model EC-4 Model EC-4, 400V-3 fasen-50 Hz De Nitchi EC-4 series hebben

Nadere informatie

De vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt op een SVE

De vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt op een SVE Beter de pols in de hand dan de MUG op de vlucht De e.mews Door Lauwaert Prof dr Ives Hubloue Spoedgevallendienst UZ Brussel of met andere woorden. De vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde

Nadere informatie

Little Things That Kill

Little Things That Kill BiografieLittleThingsThatKill LittleThingsThatKill "Smokescreens is zo n plaat met een spot on festival en zomergevoel. De twaalf nummers tellende cd verveelt werkelijk geen moment, en nummers als Sliding

Nadere informatie

HET KARAKTER VAN HET STRUCTUURPLAN VOOR DE DERDE KERN VAN ALMERE. door. Drs. J.J.P. Scheek LE'LYSTAD Ca augustus

HET KARAKTER VAN HET STRUCTUURPLAN VOOR DE DERDE KERN VAN ALMERE. door. Drs. J.J.P. Scheek LE'LYSTAD Ca augustus W E R K D O C U M E N T HET KARAKTER VAN HET STRUCTUURPLAN VOOR DE DERDE KERN VAN ALMERE door Drs. J.J.P. Scheek 1977-195 Ca augustus 5250 R I J K S D I E N S T V O O R D E I J S S E L M E E R P O L D

Nadere informatie

Europees overboeken en incasseren

Europees overboeken en incasseren Europees overboeken en incasseren Ir. Simon Lelieveldt e-banking track 10 november 2005 Voorspellen: altijd gevaarlijk..! Ik zie over minder dan 800 dagen. een New Legal Framework.. ik zie ook. EPC-standaarden

Nadere informatie

Geachte Heer/Mevrouw. Het programma ziet er als volgt uit:

Geachte Heer/Mevrouw. Het programma ziet er als volgt uit: SPONSORDOSSIER Geachte Heer/Mevruw Yung Transplant Patients and Family f krtweg YOUTRA ndersteunt kinderen, jngeren en jngvlwassenen die een rgaantransplantatie ndergingen f ng zullen ndergaan, alsk hun

Nadere informatie

H ii - - t) STROOMVERDELER INSTALLATEUR Meter nr. 1 PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

H ii - - t) STROOMVERDELER INSTALLATEUR Meter nr. 1 PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE - - aan ; verzegeld VISUM - ftii VRSLAGNR,.,../..4,.L-...Q II V Vereniging H ii xterne voor Arbeidsveilighefd door Techniek en Dienst voor Technische Controles IGNAAR: I.lIfI4M5 Mechelsesteenweg 47-49

Nadere informatie

Over duurzaamheid en transitie in de kunsten. Steven Vromman, Greentrack Gent

Over duurzaamheid en transitie in de kunsten. Steven Vromman, Greentrack Gent Over duurzaamheid en transitie in de kunsten Steven Vromman, Greentrack Gent ontstaan - Werkgroep ecopodia (2008) - Project jonge sla (2010-2012) - Voortrekkers in Gent - Vooruit, BAM, Vieze Gasten, Timelab

Nadere informatie

Contouren nieuwe verharding AMSTERDAM. Rijk sweg. Neerzeldertseweg AAN DEZE TEKENING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND DEEL A

Contouren nieuwe verharding AMSTERDAM. Rijk sweg. Neerzeldertseweg AAN DEZE TEKENING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND DEEL A VI z uiij cuij ic ( S -) uiij cuij cw ( S -) c() w jc ( S -) ici iji (iui i ) w uch... uii iui Siui. ci w u iuw hi ST. ij w uch wij i ij w uich ijw ijw... ijw ijw ijw ijw u uw cuci zw uci ( iici) zi S

Nadere informatie

Trimestriële afsluiting

Trimestriële afsluiting Verenigingen der Parochiale Werken Trimestriële afsluiting BTW odes op Aankopen (Zalen) 26 december 2015 Verenigingen der Parochiale Werken 2 BTW odes op Aankopen (Parochies) GN21 is voor bedragen op aankoopfacturen

Nadere informatie

Creatief Innoveren hoe begin je er aan?

Creatief Innoveren hoe begin je er aan? Creatief Innoveren hoe begin je er aan? M a r k V a n d a e l C r e A r r a n g e u r A n t w e r p e n Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken vzw Sint-Jacobsmarkt 9-13 2000 Antwerpen tel.

Nadere informatie

Arjan van t Hof 17 mei 2010

Arjan van t Hof 17 mei 2010 Arjan van t Hof 17 mei 2010 1. Het inventariseren van de status van klantprofielen bij opdrachtgever (incl. met name Bibliotheek.nl) (i.c. wat is vastgelegd, centraal/decentraal); 2. Het uitvoeren van

Nadere informatie

De Memorie van Toelichting bij dit decreet vermeldt: Project Erfgoedzorg in de kunstensector

De Memorie van Toelichting bij dit decreet vermeldt: Project Erfgoedzorg in de kunstensector [onderstaande tekst is afkomstig uit de subsidieaanvraag voor het project Erfgoedzorg in de kunstensector. De subsidieaanvraag werd geschreven door PACKED vzw in overleg met de steunpunten BAM, VTi, Muziekcentrum

Nadere informatie

Introductie. ir. Frank Rieck

Introductie. ir. Frank Rieck Schone mobiliteit vanuit marktperspectief Sprekers: Frank Rieck, Hogeschool Rotterdam John Akkerhuis, Gemeentewerken Rotterdam Otto Friebel, Van Gansewinkel Ad van Merrienboer, VDL Bus&Coaches Time keeper:

Nadere informatie

Hoe industrieel Ethernet de taak van de PLC beïnvloed heeft. Henk Capoen, CATAEL

Hoe industrieel Ethernet de taak van de PLC beïnvloed heeft. Henk Capoen, CATAEL Hoe industrieel Ethernet de taak van de PLC beïnvloed heeft Henk Capoen, CATAEL De PLC was het trekpaard van onze industrie betrouwbaar, robuust, duurzaam prestaties niet afhankelijk van de zware industriële

Nadere informatie

Aanpassingen Sector Release maart 2018

Aanpassingen Sector Release maart 2018 Aanpassingen Sector Release maart 2018 11 september 2017 Klantbeleving.. 2 Sector Release maart 2018 De volgende onderwerpen spelen een rol: Consumenten en bedrijven meer keuze geven in leveranciers van

Nadere informatie

LED downlights. Modulair. Architectonic. Different. Collectie

LED downlights. Modulair. Architectonic. Different. Collectie LED downlights Modulair. Architectonic. Different. Collectie 2015-2016 1 2 Dit handboek is ter ondersteuning van de website van Paloss downlights en helpt u bij het selecteren van het juiste led armatuur

Nadere informatie

Differentieelblokken Vigi ic60 Versie Quick

Differentieelblokken Vigi ic60 Versie Quick Differentieelblokken Combinatie ic60a, N, H, L + ic60 25 A 0,5 A tot 25 A 32 A - 40 A NEEN 40 A 50 A - 63 A NEEN NEEN 63 A Combinatie ic60l-ma + ic60 25 A 1,6 A tot 16 A 25 A - 40 A NEEN 40 A 63 A VISI-TRIP-venster

Nadere informatie

De AFM en de Handreiking Beleggingsbeleid Bas Windt

De AFM en de Handreiking Beleggingsbeleid Bas Windt De AFM en de Handreiking Beleggingsbeleid Bas Windt Welkom Bas Windt Toezichthouder AFM Projectleider Beleggingsbeleid (2014) Pagina 2 Inhoud Betrokkenheid AFM bij de Handreiking Achtergrond Publicaties

Nadere informatie

THEMA S PERSOONLIJK NETWERK / CENTRUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST PRAKTISCH. - Contacten kunstenaars

THEMA S PERSOONLIJK NETWERK / CENTRUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST PRAKTISCH. - Contacten kunstenaars Netwerk / Centrum voor Hedendaagse Kunst, BAM en PACKED vzw Project: Kennisborging Netwerk Interviewer: Isabel van Bos Geïnterviewde: Paul Lagring, artistiek directeur Netwerk Diepte-interview 1 9 april

Nadere informatie

Aansluitende treinen met wachttijd

Aansluitende treinen met wachttijd e L 2294 OUDENAARDE 00:15 20 L 1873 23:37 GENT-SINT-PIETERS GERAARDSBERGEN L 1875 GENT-SINT-PIETERS 05:22 3 P 7951 05:14 OUDENAARDE SCHAARBEEK L 2255 DENDERMONDE 05:50 2 IC 2303 05:44 KORTRIJK BRUSSEL-NOORD

Nadere informatie

Hr W J Wozny 122,79 25 september 2017 NL15 INGB Datum Omschrijving Type Bedrag ( ) Naam: ENECO SERVICES

Hr W J Wozny 122,79 25 september 2017 NL15 INGB Datum Omschrijving Type Bedrag ( ) Naam: ENECO SERVICES & Bij: ENECO 01 november 2016 t/m 25 september 2017 Hr W J Wozny 122,79 25 september 2017 NL15 INGB 0757 5046 63 Totaal Bij drukdatum 1.500,15 1 van 5 Totaal 30-08-2017 Naam: ENECO SERVICES 1000000289563203

Nadere informatie

Sponsortarieven. Klassiek Brasschaat Eerste Editie 19 juli 2014

Sponsortarieven. Klassiek Brasschaat Eerste Editie 19 juli 2014 Sponsortarieven Klassiek Brasschaat Eerste Editie 19 juli 2014 Beste muziekliefhebber Was music your first love? Ben je een muziekliefhebber die Night of the Proms weet te appreciëren? Wat zou je ervan

Nadere informatie

Blackboard aan de TU Delft

Blackboard aan de TU Delft Blackboard aan de TU Delft Ir. W.F. van Valkenburg www.e-learn.nl February 21, 2008 1 Shared Service Centre ICT Ontwikkeling & Innovatie Agenda Load-balancing Custom authentication met A-Select Anti-hijacking

Nadere informatie

VA VS \H7. MOD. ^74 NATUURRESERVAAT HET ZWIN Bijlage 13 GEMIDDELD SPRINGTIJ MAXIMALE GEM1DDELDE WATERSNELHEID IN DE GEULEN. m/si Snelheid Vloed.

VA VS \H7. MOD. ^74 NATUURRESERVAAT HET ZWIN Bijlage 13 GEMIDDELD SPRINGTIJ MAXIMALE GEM1DDELDE WATERSNELHEID IN DE GEULEN. m/si Snelheid Vloed. W"7 WATERBOUWKUNDIG T / LABOR AT OR IUM H7 borgerhout antwerpen MOD. ^74 NATUURRESERVAAT HET ZWIN Bijlage 13 GEMIDDELD SPRINGTIJ MAXIMALE GEM1DDELDE WATERSNELHEID IN DE GEULEN m/si Snelheid 15 J 1,0 0,5

Nadere informatie

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/ Fax 057/ internet:

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/ Fax 057/ internet: INSTELLING TIMER Verwijder het transparant deksel doormiddel van het losschroeven van de 4 schroeven zoals je hieronder kan zien. PRO-016-13-Nfed TIMER INSTELLING Basis instellingen Bij de eerste opstart

Nadere informatie

Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie

Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie Cultureel Erfgoed Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie Onroerend erfgoed = monumenten, landschappen, archeologie = Grondgebonden => Gewestmaterie 2 3 Cultureel-erfgoeddecreet

Nadere informatie

Productoverzicht. Passion.Technology.Design.

Productoverzicht. Passion.Technology.Design. Productoverzicht Passion.Technology.Design. Planux Lux Handsfree video-deurintercom monitor, full-duplex met 3,5-inch kleurendisplay Frontpaneel van glas, wit of zwart Bedieningen met sensitive touch -technologie,

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

IngeKomen stukken Raad 2 8 JAN 2014 Nr. 1 7 DEC AFD. Postbus AB BARNEVELD. 16december /1/R

IngeKomen stukken Raad 2 8 JAN 2014 Nr. 1 7 DEC AFD. Postbus AB BARNEVELD. 16december /1/R IJ Raad van de gemeente Postbus 63 3770 AB BARNEVELD IngeKomen stukken Raad 2 8 JAN 2014 Nr. s AFD. 1 7 DEC. 2014 z Ro Datum Ons nurnrncr Uw kenmerk 16december2014 201307247/1/R2 576393 Onderwerp Bp. Buitengebied

Nadere informatie

Vlaamse Taekwondo Bond vzw

Vlaamse Taekwondo Bond vzw H. Van Veldekesingel 150/73 B-3500 Hasselt [T] +32 11 87 09 18 [F] +32 11 87 09 17 [W] www.taekwondo.be Belfius BE32 0682 3723 0402 Licentie & Promotiesysteem Poomsae en Free Style Scheidsrechters Vlaamse

Nadere informatie

Recupel - Het Belgisch systeem voor terugname en recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)

Recupel - Het Belgisch systeem voor terugname en recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) Recupel - Het Belgisch systeem voor terugname en recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) 10 jaar Recupel Peter Sabbe Brugge 6 april 2011 10 jaar Recupel Historiek Recupel

Nadere informatie

Gastcollege BPM. 19 december 2011. Research Centre for Innova0ons in Health Care www.kenniscentrumivz.hu.nl

Gastcollege BPM. 19 december 2011. Research Centre for Innova0ons in Health Care www.kenniscentrumivz.hu.nl Gastcollege BPM 19 december 2011 Wiebe Wiersema Wiebe Wiersema, bijzonder lector Pragmatische bruggenbouwer 3,5 jaar lector 1 dag/week lector HU 1 dag/week lijnmanager Solution Architectuur Capgemini 3

Nadere informatie

Behoefteanalyse archieven en collecties hedendaagse beeldende kunsten

Behoefteanalyse archieven en collecties hedendaagse beeldende kunsten Behoefteanalyse archieven en collecties hedendaagse beeldende kunsten Auteur: Sanne Van Bellingen PACKED vzw November 2014 september 2015 www.projecttracks.be Deze analyse van de behoeften m.b.t. de zorg

Nadere informatie

TINAMOE. jaargang Oktober & november akabetinamoe.scoutsgroep.be. Belgie - Belgique P.B Nijlen 1 P708748

TINAMOE. jaargang Oktober & november akabetinamoe.scoutsgroep.be. Belgie - Belgique P.B Nijlen 1 P708748 Belgie - Belgique P.B. 2560 Nijlen 1 P708748 2 TINAMOE jaargang 2016-2017 Oktober & november akabetinamoe.scoutsgroep.be v.u. : vzw Spartikijn Broechemsesteenweg 219a, 2560 Nijlen Verjaardagen Een gelukkige

Nadere informatie

Vanaf het viaduct Zuidwending Ommelanderwijk tot aan de hoek Heeresmeer/benzinestation Total te Nieuwe Pekela ligt inderdaad een gasbuis van de

Vanaf het viaduct Zuidwending Ommelanderwijk tot aan de hoek Heeresmeer/benzinestation Total te Nieuwe Pekela ligt inderdaad een gasbuis van de Post- en Archietzaken Van: Landman A. Verzonden: maandag 23 september 2013 14:21 Aan: Post- en Archiefzaken Onderwerp: FW: Ontvangstbevestiging N 366 het stuk Veendam -Alteveer Bijiagen: IMG_0002.pdf;

Nadere informatie

Stamboom dossier. Johanna Geertruida Hoenselaars ( )

Stamboom dossier. Johanna Geertruida Hoenselaars ( ) Stamboom dossier Johanna Geertruida Hoenselaars (1875-1968) Alias: Zuster Maria Coletha Update 1.3 120423 by Rene Martens G e ne alogie Hoenselaars IV Ge b o ren Linde n 01 ma a rt 1875 Vader: Albertus

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

Camus, A., Mourey, F., d'athis, P., Blanchon, A., Martin-Hunyadi, C., De Rekeneire, N., Mischis-Troussard, C., and Pfitzemeyer, P. (2002).

Camus, A., Mourey, F., d'athis, P., Blanchon, A., Martin-Hunyadi, C., De Rekeneire, N., Mischis-Troussard, C., and Pfitzemeyer, P. (2002). Mini Motor Test (MMT) Camus, A., Mourey, F., d'athis, P., Blanchon, A., Martin-Hunyadi, C., De Rekeneire, N., Mischis-Troussard, C., and Pfitzemeyer, P. (2002). Meetinstrument Afkorting Auteurs Onderwerp

Nadere informatie

Signalen en Transformaties

Signalen en Transformaties Signalen en Transformaties 201100109 Docent : Anton Stoorvogel E-mail: A.A.Stoorvogel@utwente.nl 1/29 Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica EWI Complexe getallen z D a C bi We definiëren de complex

Nadere informatie

PERSLUCHT INDUSTRIE KOPPELING EXPRESS (NF E 29.573) KLAUWKOPPELING "RAPID" TYPE B KLAUW KOPPELING (U.S. TYPE) TYPE S KLAUW KOPPELING (AUSTRALIAN TYPE)

PERSLUCHT INDUSTRIE KOPPELING EXPRESS (NF E 29.573) KLAUWKOPPELING RAPID TYPE B KLAUW KOPPELING (U.S. TYPE) TYPE S KLAUW KOPPELING (AUSTRALIAN TYPE) Pag. PERSLUCHT EXPRESS (NF E 29.573) EXPRESS (NF E 29.573) MET PILAAR - DICHTING INBEGREPEN EXPRESS (NF E 29.573) BUITENDRAAD - DICHTING INBEGREPEN EXPRESS (NF E 29.573) BINNENDRAAD - DICHTING INBEGREPEN

Nadere informatie

We gaan de behandeling staken

We gaan de behandeling staken We gaan de behandeling staken Communicatie met familieleden dr Erwin J.O. Kompanje Department of Intensive Care n = 1353 Survivors n = 1135 Non-survivors n = 218 analysis of 208 patients - WLS n = 174

Nadere informatie