REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR"

Transcriptie

1 REGLEMENTHOUDENDEPRINCIPESENBESTPRACTICESVOORHETBESTUUR DITREGLEMENT('reglement')isvastgestelddoordeRaadvanBestuur(het'bestuur')vanRoto SmeetsGroupNV(de'vennootschap')op engoedgekeurddoordeRaadvan Commissarissenop17maart2010. Artikel1 Statuseninhoudvanderegels 1.1. Ditreglementdientteraanvullingopderegelsenvoorschriftendievantijdtottijdophet bestuurvantoepassingzijnopgrondvannederlandsrechtofdestatutenvande vennootschap WaarditreglementstrijdigismetNederlandsrechtofdestatutenvandevennootschap, zullendezelaatsteprevaleren.waarditreglementverenigbaarismetdestatuten,maar strijdigmetnederlandsrecht,zalditlaatsteprevaleren. Indieneenvandebepalingenuitditreglementnietofnietmeergeldigis,tastditde geldigheidvandeoverigebepalingennietaan.hetbestuurzaldeongeldigebepalingen vervangendoorgeldigebepalingenwaarvanheteffect,gegevendeinhoudenstrekking daarvan,zoveelmogelijkgelijkisaandievandeongeldigebepalingen DitreglementisopgesteldovereenkomstigdeNederlandseCorporateGovernanceCode ( Code )zoalsopnieuwvastgestelddoordecommissiecorporategovernanceop10 december2008(1 e versie9december2003),deaanpassingvandestructuurregelinginhet BWper1oktober2004,deTransparantierichtlijnvan1januari2009ende Aandeelhoudersrichtlijnper3augustus Hetbestuurheeftbijunaniembesluitgenomenop verklaard: a) toepassingtegevenenzichgebondenteachtenaanverplichtingenvanditreglement voorzoverdatophemenzijnafzonderlijkeledenvantoepassingis; b) bijtoetredingvannieuweledenvanhetbestuur,dezeledeneenverklaringals bedoeldsuba)hierboventelatenafleggen Ditreglementisgepubliceerdopenkanwordengedownloadvandewebsitevande vennootschap:www.rotosmeetsgroup.nl Organisatie RaadvanBestuur. Artikel2 Taakvanhetbestuur 2.1. Hetbestuurisbelastmethetbesturenvandevennootschap,hetgeenondermeerinhoudt dathetverantwoordelijkisvoorderealisatievandedoelstellingenvandevennootschap, destrategiemethetbijbehorenderisicoprofiel,deresultatenontwikkelingendevoorde ondernemingrelevantemaatschappelijkeaspectenvanondernemen.hetbestuurlegt hieroververantwoordingafaanderaadvancommissarissenenaandealgemene vergaderingvanaandeelhouders.hetbestuurrichtzichbijdevervullingvanzijntaaknaar hetbelangvandevennootschapendemethaarverbondenondernemingenweegt daartoedeinaanmerkingkomendebelangenvanbijdevennootschapbetrokkenenaf. 1

2 2.2. HetbestuurverschaftdeRaadvanCommissarissentijdigalleinformatiedienodigisvoorde uitoefeningvandetaakvanderaadvancommissarissenenlegttergoedkeuringvoor: deoperationeleenfinanciëledoelstellingenvandevennootschap; destrategiediemoetleidentothetrealiserenvandedoelstellingen; derandvoorwaardendiebijdestrategiewordengehanteerd,bijvoorbeeldten aanzienvandefinanciëleratio s;en devoordeondernemingrelevantemaatschappelijkeaspectenvanondernemen. Dehoofdzakenhiervanwordenvermeldinhetjaarverslag Hetbestuurisverantwoordelijkvoordenalevingvanallerelevantewet enregelgeving,het beheersenvanderisico sverbondenaandeondernemingsactiviteitenenvoorde financieringvandevennootschap.hetbestuurrapporteerthieroveraanenbespreektde internerisicobeheersings encontrolesystemenmetderaadvancommissarissenende audit enriskmanagementcommissie Alsinstrumentenvanhetinternerisicobeheersings encontrolesysteemhanteerthet bestuuriniedergeval: risicoanalysesvandeoperationeleenfinanciëledoelstellingenvande vennootschap; eengedragscode,dieopdewebsitevandevennootschapwordtgeplaatst; handleidingenvoordeinrichtingvandefinanciëleverslaggevingendevoorde opstellingdaarvantevolgenprocedures;en eensysteemvanmonitoringenrapportering Periodiekwordtdoorhetbestuureenbeleidsplanvoordevennootschapende groepsmaatschappijenovereenperiodevandekomendevijfjaargeformuleerd.voorts wordtiederjaareenbegrotingvoorheteerstvolgendejaargemaakt.beidebeleidsplannen wordenvastgesteldondergoedkeuringvanderaadvancommissarissenvande vennootschap HetbestuurisondertoezichtvandeRaadvanCommissarissenverantwoordelijkvoorhet instellenenhandhavenvaninterneproceduresdieervoorzorgendatallebelangrijke financiëleinformatiebijhetbestuurbekendis,zodatdetijdigheid,volledigheidenjuistheid vandeexternefinanciëleverslaggevingwordtgewaarborgd.daartoezorgthetbestuur ervoordatdefinanciëleinformatieuitgroepsmaatschappijen,rechtstreeksaanhemwordt gerapporteerd,endatdeintegriteitvandeinformatienietwordtaangetast Hetbestuurvoegtjaarlijksaandejaarrekeningeenverslagoverzijnfunctionerenen werkzaamhedentoe.hetjaarverslagbevatiniedergevaldeinformatiewelkedewet voorschrijftalsmededeinformatiewaarvandecodevermeldinginhetjaarverslagvereist. Inhetjaarverslagrapporteerthetbestuurvoortsoverdegevoeligheidvanderesultaten vandevennootschaptenaanzienvanexterneomstandighedenenvariabelen.hetbestuur rapporteertinhetjaarverslagoverdeinternerisicobeheersings encontrolesystemenen geefteenduidelijkeonderbouwinghiervan Debestuursledenzijncollectiefverantwoordelijkvoorhetbestuurvandevennootschap, dealgemenegangvanzakenvandeondernemingvandevennootschapalsmedede gangvanzakenbinnendemetdevennootschapverbondengroepsvennootschappen. 2

3 2.9. Debestuursledenverdeleninonderlingoverlegdewerkzaamheden,welkewerkverdeling devoorafgaandegoedkeuringbehoeftvanderaadvancommissarissen.ingevalvan afwezigheidvaneenbestuurslidzullenzijntakenenbevoegdhedenwordenuitgeoefend dooreendoorhetbestuuraangewezenlidmet ingevalvanlangdurigeafwezigheid kennisgevingdaarvanaanderaadvancommissarissen Iederbestuurslidisvoordevervullingvanzijntakenverantwoordingverschuldigdaanhet bestuurenisdeswegegehoudenregelmatigterapporterenaanhetbestuur,opeen zodanigewijzedateenbehoorlijkinzichtwordtverkregenindeuitvoeringvanzijntaken, zulksmedegeziendecollectieveverantwoordelijkheidvanhetbestuur Iederbestuurslidisbevoegdzichdooranderebestuursleden,alsmedepersoneelsleden,te lateninformerenoverzakenenonderwerpenwaaromtrenthijinformatienuttigofgewenst achtinhetkadervanzijncollectieveverantwoordelijkheidvoorhetbestuurvande vennootschap.hijdientoverlegteplegenmetdeanderebestuursleden,indiendeinvulling vanzijntaakmedebetrekkingheeftopdeinvullingvandetaakvandieandere bestuursleden,danwelhetbelangvanhetonderwerpoverlegmetzijnmedebestuurders vereist.(hierondervalleniniedergevaldehandelingenbedoeldinart2lid12eerstezinvan ditreglement.) Devoorzittervanhetbestuuriszelfstandigonbeperktbevoegd.Terzakevanbank en/of girovolmachtenzijnineenbevoegdhedenschemadeledenvanhetbestuuropgenomenen voortsdiefunctionarissendiedaartoedoorhetbestuurzullenzijnaangewezen.ongeacht hetfeitdatiederbestuursliddevennootschapkanvertegenwoordigenisvoorhet verbindenvandevennootschapofhetdoentenietgaanvanrechtenvandevennootschap, indiendergelijkehandelingeneenbeschrevenbelangtebovengaan,voorafgaande schriftelijkeakkoordverklaringvanhetmedelidvanhetbestuurvereist Hetbestuurzorgtvoorhetnalevenenhandhavenvandecorporategovernancestructuur vandevennootschapalsmededeoverigeinformatiewaarvandecodedatvereist; Hetbestuuradviseertbijdevoordrachtvandeexterneaccountantvande vennootschap. Artikel3 Samenstelling,deskundigheidenonafhankelijkheidvanhetbestuur. 3.1 Hetbestuurbestaatuit1ofmeerleden,hetgeenovereenkomstigismetdestatutenvande vennootschap Hetbestuurheefteenvoorzitterdiezorgdraagtvoorhetgoedfunctionerenvanhet bestuuralsgeheelenspecifiekbelastismetdefinanciëlezakenvandevennootschap Hetbestuurisbijzijnfunctionerenonafhankelijkvandeinstructiesvanderdenbuitende vennootschap Eenbestuurslidzal: a) nietinconcurrentietredenmetdevennootschap; b) geen(substantiële)schenkingenvandevennootschapvoorzichzelf, 3

4 voorzijnechtgenoot,geregistreerdpartnerofeenanderelevensgezel,pleegkindof bloed ofaanverwantindetweedegraadvorderenofaannemen; c) tenlastevandevennootschapderdengeenongerechtvaardigdevoordelen verschaffen; d) geenzakelijkekansendieaandevennootschaptoekomenvoorzichzelf, voorzijnechtgenoot,geregistreerdpartnerofeenanderelevensgezel,pleegkindof bloed ofaanverwantindetweedegraadbenutten. Artikel4 Voorzittervanhetbestuurvandevennootschap DeRaadvanCommissarissenbenoemtdevoorzittervandeRaadvanBestuuren,indienhij nietinstaatiszijnfunctietevervullenofafwezigis,wijstzijnplaatsvervangeraan.de voorzitterdraagtdetitelchiefexecutiveofficer(ceo) Totdetaakvandevoorzitterwordtnaasthetcoördinerenvanhetbestuursbeleidook gerekenddeverantwoordelijkheidvoorhetvolgende: - hetdoelmatigfunctionerenvanhetbestuur; - hettijdigtotstanddoenkomenvandebudgettenenbeleidsplannen; - ondersteuningvandeoverigebestuursledenenhetbemiddelenbijeventuele meningsverschillentussendieleden; - hetzorgdragenvoorruimschootsvoldoendetijdvoorhetinwinnenvanadvies, beraadslagingendeoverigeaspectenvanvoorbereidingvanbesluitvorminginen verslaggevingvandevergaderingenvanhetbestuurenhettoezichtopdeuitvoering vangenomenbesluiten; - hetopstellenvandeconceptjaarrekeningmetbijbehorendjaarverslag,alsmede toezendingvandezestukkenaanderaadvancommissarissen; - hetvoorzittenvanvergaderingenvanhetbestuur; - hetzorgdragenvoortijdigeenadequateinformatieverschaffingaandebestuursleden alsnodigvoorhetnaarbehorenuitoefenenvanhuntaak; - hettoezichtophetbehoorlijkfunctionerenvandeexterneaccountantvande vennootschap,alsmedeophetuitbrengenvanzijnverslagaanderaadvan Commissarissen; - hetonderhoudenvanintensieveenveelvuldigecontactenmetderaadvan Commissarissenenmetnamedevoorzittervandezeraadenhettijdigenzorgvuldig informerenvandeanderebestuursledenomtrentdeuitkomstendaarvan; - hetontvangenvanenhetbeslissenomtrentmeldingendoorwerknemersvande vennootschapoveronregelmatighedenvanalgemene,operationeleenfinanciëleaard binnendevennootschapvoorzoverdemeldingenvandezewerknemersingevolgehet reglementvandevennootschapbetreffendemeldingvanonregelmatighedennietaan devoorzittervanderaadvancommissarissenmoetenwordengedaan; - hetzorgdragenvoortijdigeenadequateinformatieverschaffingaanderaadvan Commissarissenalsookdeindividueleledenvandieraadalsnodigvoorhetnaar behorenuitoefenenvanhuntaak; - hetzorgdragenvoordejaarlijkseevaluatieenbeoordelingvanhetfunctionerenvan debestuursledenenhetbestuur; Artikel5 4

5 (Her)benoeming,zittingsperiodeenaftreden 5.1. Bestuursledenwordenbenoemdopdewijzealsvoorzienindestatuten InbestpracticebepalingII.1.1vandecodeCorporateGovernancewordtdeaanbeveling gedaandateenbestuurdervooreenperiodevanmaximaal4jaarwordtbenoemdmetde mogelijkheidvanherbenoemingvansteedsmaximaal4jaar.rotosmeetsgrouphanteert hetstandpuntdathetarbeidscontractvandehuidigeceo,in2001aangegaanvoor onbepaaldetijd,wordtgerespecteerd.bijdeindiensttredingvannieuwebestuurders wordtdezebestpracticebepalingvandecodeweltoegepast Hetzichkandidaatstellendoorbestuursledenvoorcommissariatenofsoortgelijkefuncties bijniettotdegroepbehorendemaatschappijen,kanslechtsplaatsvindenmet voorafgaandegoedkeuringvanderaadvancommissarissen.dezefunctiesdienenbijte dragenaanhetbelangvandevennootschap. Artikel6 Bezoldiging Debestuurdersontvangenvoorhunwerkzaamhedeneenbezoldigingvandevennootschap,die watbetrefthoogteenstructuurzodanigisdatgekwalificeerdeendeskundigebestuurders kunnenwordenaangetrokkenenbehouden.bijdevaststellingvandetotalebezoldigingwordtde invloedervanopdebeloningsverhoudingenbinnendeondernemingmeegewogen. Debezoldigingsstructuur,metinbegripvanontslagvergoeding,iseenvoudigeninzichtelijken bevordertdebelangenvandevennootschapopmiddellangeenlangetermijn,zetnietaantot gedragvanbestuurdersinhuneigenbelangnochtothetnemenvanrisico sdienietpassen binnendevastgesteldestrategieen beloont falendebestuurdersnietbijontslag.deraadvan Commissarissenishiervoorverantwoordelijk.Hetbeloningsbeleidstaatopdewebsitevande vennootschap. Artikel7 Vergaderingenvanhetbestuur(agenda,telefonischvergaderen,deelname,notulen), 7.1. Hetbestuurvergadertperiodiekenvoortszovaakalseenofmeervanzijnleden noodzakelijkacht.devergaderingenzulleninderegelwordengehoudentenkantorevan devennootschap,maarmogenookeldersplaatsvinden.vergaderingenkunnenook telefonischofmiddelsvideoconferencingplaatsvinden Devoorzitterzitdevergaderingvoorenbijzijnafwezigheidzijnplaatsvervanger.Bij afwezigheidvanbeiden,wijstdevergaderingzelfeenvoorzitteraan Devergaderingenwordentijdigbijeengeroependoordevoorzitter.Iederanderlidvanhet bestuurkandevoorzitterverzoekeneenvergaderingbijeenteroepen Devoorzittersteltvaniederevergaderingdeagendavast.Iederanderbestuurslidkan agendapuntenaandevoorzittervanhetbestuurterbehandelingtervergaderingopgeven. Eentebehandelenpunt,datniettijdigisopgegevenofonvoldoendedoorstukkenwordt onderbouwd,wordtnietopdeagendaopgenomen Dringendezakenkunnenopverzoekvaniederbestuurslidenmetinstemmingvande 5

6 meerderheidvandeoverigebestuursledenaanstondswordenbehandeld,danwelworden behandeldineenextratehoudenvergadering Debestuursledenzijngehoudendevergaderingenvanhetbestuurbijtewonen.Voorzover zijverhinderdzijnenvoorzoverdenotulentoelichtingbehoeven,zaldevoorzittervande vergaderingheninlichtenoverdeindebetrokkenvergaderinggenomenbesluitenen gevoerdediscussies. Artikel8. Besluitvorming 8.1. Hetbestuurkanslechtsbesluitennemenindientenminstedemeerderheidvandeleden aanwezigis.indienineeneerstvolgendevergaderingwederomeenmeerderheid ontbreekt,zaldevoorzittervandebetreffendetehoudenvergadering,indienhijvan meningisdateenbeslissinggewenstis,metdeniet aanwezigeledenvanhetbestuur telefonisch,pertelefaxofviae mailoverlegplegen Besluitenkunnenookbuitendevergaderingwordengenomen,indienallebestuursleden zichschriftelijkvoorhetvoorstelhebbenuitgesproken Besluitenwordengenomen,zomogelijkmetalgemenestemmen.Indienditnietmogelijk is,wordthetbesluitgenomenmeteenmeerderheidvanstemmen.bijstakingvanstemmen beslistdevoorzittervanhetbestuur Indientervergaderingoverbepaaldeonderwerpenonvoldoendeeenstemmigheidis,kan devoorzittervanhetbestuurditagendapuntterugverwijzenvoornaderberaad Notulenvandevergaderingenvanhetbestuurwordeninde eerstvolgendevergadering vastgesteld.vastgesteldenotulenstrekkentotbewijzenvanhetverhandelde Onverminderdhetbepaaldeindewetofdestatutenvandevennootschapisde goedkeuringvanderaadvancommissarissenvereistvoorbesluitenvanhetbestuurtot hetaangaanvandenavolgendetransacties: a) hetaangaan,directofindirect,vanduurzamesamenwerkingsovereenkomsten; b) hetdeelnemen,directofindirect,incombinatiemetandererechtspersonen doorhetaangaanvanjoint ventures; c) hetdoenvaninvesteringenboveneenbeschrevenbedrageninvesteringenafwijkend vandeindebeleidsplannenofbudgettenopgenomenbedragen; d) hetuitoefenenvanstemrechtopaandelenindochtervennootschappen en/ofgroepsmaatschappijen; 8.7. HetbestuurbehoeftdegoedkeuringvandeRaadvanCommissarissenendeAlgemene Vergaderingvanaandeelhoudersvoorbesluitenomtrenteenbelangrijkeveranderingvan deidentiteitofhetkaraktervandevennootschapofdeonderneming,waaronderinieder geval: a) overdrachtvandeondernemingofvrijweldegeheleondernemingaan eenderde; b) hetaangaanofverbrekenvanduurzamesamenwerkingvande vennootschapofeendochtermaatschappijmeteenandererechtspersoonof 6

7 vennootschapdanwelalsvolledigaansprakelijkvennoteineencommanditaire vennootschapofvennootschaponderfirma,indiendezesamenwerkingofverbreking vaningrijpendebetekenisisvoordevennootschap; c) hetnemenofafstotenvaneendeelneminginhetkapitaalvaneen vennootschapterwaardevantenminsteeenderdevanhetbedragvandeactiva volgensdegeconsolideerdebalansmettoelichtingvolgensdelaatstvastgestelde jaarrekeningvandevennootschap,doorhaarofeendochtermaatschappij. Artikel9 Tegenstrijdigbelang 9.1. Eenbestuurslidneemtnietdeelaandediscussieendebesluitvormingovereenonderwerp oftransactiewaarbijhij/zijeentegenstrijdigbelangmetdevennootschapheeftalsbedoeld inartikel8.2.eendergelijketransactiezal,indiengoedgekeurd,uitsluitendmogenworden aangegaanondertenminsteindebranchegebruikelijkconditiesenbehoeftde goedkeuringvanderaadvancommissarissen.eenbestuurderneemtnietdeelaande discussieendebesluitvormingovereenonderwerpoftransactiewaarbijdiebestuurder eentegenstrijdigbelangheeft Eentegenstrijdigbelangtenaanzienvaneenbestuurslidbestaatiniedergeval indien: a) devennootschapvoornemensiseentransactieaantegaanmeteenrechtspersoon waarinhetbestuurslideenpersoonlijkmaterieelfinancieelbelanghoudt; b) devennootschapvoornemensiseentransactieaantegaanmeteenrechtspersoon waarvaneenbestuursliddeechtgenoot,geregistreerdepartnerofeenandere levensgezel,pleegkindofbloed ofaanverwanttotindetweedegraadisvanhet bestuurslidvandevennootschap; c) devennootschapvoornemensiseentransactieaantegaanmeteenrechtspersoon waarbijhetbestuurslideenbestuurs oftoezichthoudendefunctievervultofgaat vervullen; d) naartoepasselijkrecht,daaronderbegrependeregelsvaneventuele effectenbeurzenwaaraande(certificatenvan)aandelenindevennootschapzijn genoteerd,eentegenstrijdigbelangbestaat,ofgeachtwordttebestaan; e) devoorzittervanderaadvancommissarissenheeftgeoordeelddateentegenstrijdig belangbestaat,ofgeachtwordttebestaan Eenbestuurderhoudtnietmeerdantweecommissariatenbijbeursvennootschappen. EenbestuurderisgeenvoorzittervandeRaadvanCommissarissenvaneen beursvennootschap.commissariatenbijgroepsmaatschappijenvandeeigen vennootschapwordennietmeegeteld.deaanvaardingdooreenbestuurdervaneen commissariaatbijeenbeursvennootschapbehoeftdegoedkeuringvanderaadvan Commissarissen.AnderebelangrijkenevenfunctieswordenaandeRaadvan Commissarissengemeld Elkbestuurslidmeldtiederpotentieeltegenstrijdigbelangaangaandeeenbestuurslid terstondaandevoorzittervanderaadvancommissarissenendeoverigebestuursleden. Elkbestuursliddateen(potentieel)tegenstrijdigbelangheeft,verschafthieroveralle relevanteinformatieaandevoorzittervanderaadvancommissarissenendeoverige bestuursleden,inclusiefdeinformatieinzakedepersonenmetwiehij/zijeen 7

8 familierechtelijkeverhoudingheeft.(zijn/haarechtgenoot,geregistreerdepartnerofeen anderelevensgezel,pleegkindenbloed enaanverwantentotindetweedegraad).inalle gevallenandersdandiegenoemdinartikel9.2subd)ene)zaldevoorzittervanderaad vancommissarissenbepalenofeengemeld(potentieel)tegenstrijdigbelangeen tegenstrijdigbelangisopgrondwaarvanartikel9.1geldt. Artikel10 Klachten,meldingvanonregelmatigheden Hetbestuurdraagtzorgvoordeontvangst,vastleggingenbehandelingvan klachtendiedoordevennootschapwordenontvangentenaanzienvandefinanciële verslaggeving,deinternerisicobeheersings encontrolesystemenendeaudit Hetbestuurzaleroptoeziendatwerknemersvandevennootschapzonder gevaarvoorhunrechtspositiedemogelijkheidhebbenterapporterenover onregelmatighedenomtrenthierbovengenoemdezakenenomklachtenoverde bestuursledentemeldenaandevoorzittervanhetbestuur. Artikel11 Informatie,relatiemetdeRaadvanCommissarissen HetbestuurverschaftdeRaadvanCommissarissentijdigen(zomogelijkschriftelijk) informatieoverdefeitenenontwikkelingenaangaandedevennootschapdiederaadvan Commissarissennodigmochthebbenvoorhetnaarbehorenuitoefenenvanzijntaak HetbestuurzaldeRaadvanCommissarissenperiodiekeenverslagdoentoekomendatis opgesteldineenvormzoalsvantijdtottijdovereentekomenenwaaringedetailleerde informatiewordtgegevenoverondermeerfinanciëleaangelegenheden,marketing, investeringenenpersoneel.bijditverslagzaleenbriefvanhetbestuurwordengevoegd waarinderaadeenuitleggeeftaan,enopmerkingenplaatstover,hetverslagennadere informatieverschaftoverzijnbeleid Onverminderdhetbovenstaande,zalhetbestuurdeRaadvanCommissarissenjaarlijks voorzienvaneenbegrotingvoorhetkomendejaar,eenrecenteversievanzijnlange termijnplannenendehoofdlijnenvanhetstrategischbeleid,dealgemeneenfinanciële risico'senhetbeheers encontrolesysteemvandevennootschap.tevenszalhetbestuur jaarlijkseenverklaringafleggendathijderaadvancommissarissenallerelevante informatieheeftverstrektdienodigisheeftvoorhetnaarbehorenuitoefenenvandiens taak.dezedocumentenzullentijdigwordenverstrektopdatderaadvancommissarissen uiterlijkindecembervanhetdanlopendejaardaaraanzijngoedkeuringkangeven Wanneereenovernamebodopde(certificatenvan)aandelenindevennootschapwordt voorbereiddraagthetbestuurerzorgvoordatderaadvancommissarissentijdigennauw wordtbetrokkenbijhetovernameproces Indienhetbestuurvaneenvennootschaptenaanzienwaarvaneenovernamebodis aangekondigdofuitgebracht,hetverzoekvaneenderdeconcurrerendebiederontvangt inzagetekrijgenindegegevensvandevennootschap,bespreekthetbestuurditverzoek onverwijldmetderaadvancommissarissen. 8

9 Artikel12 Relatiemetdeaandeelhouders DebestuursledenzijnnaastdeledenvandeRaadvanCommissarissenbijdeAlgemene Vergaderingenaanwezig,tenzijzijomgegronderedendenverhinderdzijn,danwelde AlgemeneVergaderingtekennenheeftgegevenbuitenaanwezigheidvanhetbestuurof eenvanzijnledentewillenvergaderen HetbestuurverschaftdeAlgemeneVergaderingalleverlangdeinformatie,tenzij zwaarwichtigbelangenvandevennootschap,ofeenwettelijkvoorschriftofrechtsregel zichdaartegenverzet.indienhetbestuurzichopeendergelijkzwaarwichtigbelang beroept,wordtditexpliciettoegelicht IndienhetbestuureenresponstijdindezinvanbestpracticebepalingIV.4.4vande CorporateGovernanceCodeinroept,isdezeperiodenietlangerdan180dagen,berekend vanafhetmomentwaarophetbestuurdooréénofmeeraandeelhoudersopdehoogte wordtgesteldvanhetvoornementotagenderingtotaandedagvandealgemene vergaderingwaarophetonderwerpzoumoetenwordenbehandeld.hetbestuurgebruikt deresponstijdvoornaderberaadenconstructiefoverleg,iniedergevalmetde desbetreffendeaandeelhouder(s),enverkentdealternatieven.deraadvan Commissarissenziethieroptoe.DeresponstijdwordtperAlgemenevergaderingslechts eenmaligingeroepen,geldtniettenaanzienvaneenaangelegenheidwaarvoorreeds eerdereenresponstijdisingeroepenengeldtevenminwanneereenaandeelhouderals gevolgvaneengeslaagdopenbaarbodovertenminstedriekwartvanhetgeplaatst kapitaalbeschikt. Artikel13 Relatiemetdeondernemingsraad IndienhetbestuurvooreenvoorstelzoweldegoedkeuringvandeRaadvanCommissarissenals eenadviesvandecentraleondernemingsraadbehoeft,zalhetvoorsteleersttergoedkeuringaan deraadvancommissarissenwordenvoorgelegd.indiendegoedkeuringvanderaadvan Commissarissenwordtverkregen,wordtdezegeachttezijnverleendonderdevoorwaardevan positiefofnietnegatiefadviesvandecentraleondernemingsraad. Artikel14 Geheimhouding Elkbestuurslidisverplichttenaanzienvanalleinformatieendocumentatieverkregeninhetkader vanzijnlidmaatschapdenodigediscretieen,waarhetvertrouwelijkeinformatiebetreft, geheimhoudinginachttenemen.bestuursleden,enoud bestuursledenzullenvertrouwelijke informatienietbuitenhetbestuurofderaadvancommissarissenbrengenofopenbaarmaken aanhetpubliekofopanderewijzeterbeschikkingvanderdenstellen,tenzijdevennootschap dezeinformatieopenbaarheeftgemaaktofvastgesteldisdatdezeinformatiealbijhetpubliek bekendis. Artikel15 Incidentelebuitenwerkingstelling,wijziging Onverminderddebepalingvanartikel1.2kanhetbestuurbijbesluitincidenteelbeslissen geentoepassingtegevenaanditreglement.vaneendergelijkbesluitwordtmelding gemaaktinhetjaarverslagvanhetbestuur. 9

10 15.2. Hetbestuurkanditreglementbijbesluitwijzigennavoorafgaandegoedkeuringvande RaadvanCommissarissen.Vaneendergelijkbesluitwordtmeldinggemaaktinhet jaarverslagvanhetbestuur. Artikel16 Toepasselijkerechtenforum Ditreglementisonderworpenaan,enmoetwordenuitgelegddoortoepassing van,nederlandsrecht DerechtbankteAmsterdamisbijuitsluitingbevoegdomkennistenemenvan iedergeschil(waarondermedewordtverstaangeschillenbetreffendehetbestaan,de geldigheidenbeëindigingvanditreglement)metbetrekkingtotditreglement. 10

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENTHOUDENDEPRINCIPESENBESTPRACTICESVOORDERAADVANCOMMISSARISSEN DITREGLEMENT("reglement")isvastgestelddoordeRaadvanCommissarissenvan RotoSmeetsGroupNV(de"vennootschap")op28 08 2009 Artikel1 Statuseninhoudvanderegels

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

1.5 Dit reglement is gepubliceerd op en kan worden gedownload van de website van de vennootschap.

1.5 Dit reglement is gepubliceerd op en kan worden gedownload van de website van de vennootschap. Reglement directie Het reglement houdende principes en best practices voor het Bestuur. Dit reglement ('reglement') is vastgesteld door het bestuur (het 'bestuur') van Simac Techniek N.V. (de 'vennootschap')

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur van AND International Publishers N.V. op 15 april 2010 en goedgekeurd door de

Nadere informatie

integraal management systeem

integraal management systeem integraal management systeem Document : Reglat Directie en Directieteam Eigenaar : CEO(/ Coordinator : Gene(al Counsel Datum : 20 maart 2013 Artikel 1. Inleidende bepalingen, status en inhoud van het reglement

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE REGLEMENT VAN DE DIRECTIE DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de directie (de "Directie") van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen Nederland N.V. (de "vennootschap") en goedgekeurd door

Nadere informatie

Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen

Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen Inhoudsopgave Blz. Artikel 1 3 Artikel 2 4 Artikel 3 4 Artikel 4 4 Artikel 5 5 2 Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V.

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I - Inleiding 1. Vaststelling.. Hoofdstuk II - Samenstelling; integriteit; functies 2. Samenstelling. Onafhankelijkheid. Tegenstrijdig

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement voor het Bestuur

Reglement voor het Bestuur Reglement voor het Bestuur Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur van Accolade op 9 maart 2009 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen (de RvC ) op 12 mei 2009 en gewijzigd op 2 juli 2014.

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR Dit reglement ('reglement') is vastgesteld door het bestuur (het 'bestuur') van N.V. Nederlandse Gasunie (de 'vennootschap') op 14 november

Nadere informatie

Commissaris reglement

Commissaris reglement Commissaris reglement Datum 24 mei 2004 Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van TenneT, Transmission System Operator B.V. (de vennootschap ) op 24 mei 2004. Artikel 1 Status en

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Corporate Governance Code van Agrifirm Holding B.V.

Corporate Governance Code van Agrifirm Holding B.V. Corporate Governance Code van Agrifirm Holding B.V. Documenttitel : Corporate Governance Code van Agrifirm Holding BV Datum : December 2010 : Documentnummer : 1 Versie : 2011-1 1 Inleiding Het bestuur

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR15-169 PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PAGINA 2 van 5 POSITIE SPECIFICATIE Wettelijk Kader Rekening houdend met de aard van de onderneming

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 Vastgesteld RvC: 26 oktober 2010 1/12 1. Inleiding In 2009 is voor het eerst een specifieke Espria versie van de governancecode vastgesteld. Bij de herziening van deze

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CODE VAN DE ASSURIA GROEP

CORPORATE GOVERNANCE CODE VAN DE ASSURIA GROEP CORPORATE GOVERNANCE CODE VAN DE ASSURIA GROEP Principes van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen INLEIDING De onderhavige Corporate Governance Code bevat richtlijnen voor het handelen

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CODE VAN DE ASSURIA GROEP PRINCIPES VAN DEUGDELIJK ONDERNEMINGSBESTUUR EN BEST PRACTICE BEPALINGEN

CORPORATE GOVERNANCE CODE VAN DE ASSURIA GROEP PRINCIPES VAN DEUGDELIJK ONDERNEMINGSBESTUUR EN BEST PRACTICE BEPALINGEN CORPORATE GOVERNANCE CODE VAN DE ASSURIA GROEP PRINCIPES VAN DEUGDELIJK ONDERNEMINGSBESTUUR EN BEST PRACTICE BEPALINGEN INLEIDING De onderhavige Corporate Governance Code bevat richtlijnen voor het handelen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Reglement voor de raad van commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale

Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 23 juni 2016. 1 Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen. Artikel 1: Instelling, samenstelling en doelstelling 1. De raad van commissarissen

Nadere informatie

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van Code 2016 Code 2008 1. Lange termijn waardecreatie Principe 1.1 Lange termijn waardecreatie Grotendeels nieuw, gedeeltelijk terug te vinden in de Preambule (lange termijn samenwerkingsverband, onder 7).

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ORDINA N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ORDINA N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ORDINA N.V. Overwegingen: Ordina N.V. (hierna verder te noemen: Ordina) is de houdstermaatschappij van de Ordina Groep. Alle uitstaande gewone aandelen van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V.

Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V. Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V. Dit reglement ( Reglement ) is vastgesteld door de raad van commissarissen (de Raad van Commissarissen ) van APG Groep N.V. (de Vennootschap ) op 2 juli

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

RvC-verslagen geven weinig inzicht

RvC-verslagen geven weinig inzicht RvC-verslagen geven weinig inzicht Erasmus Universiteit Rotterdam September 2010 Dr. Mijntje Lückerath-Rovers Drs. Margot Scheltema contact: luckerath@frg.eur.nl Het onderzoek Ondernemingen : Van 60 ondernemingen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V.

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. INHOUDSOPGAVE BLZ. HOOFDSTUK I - INLEIDING 1. Vaststelling. 2 HOOFDSTUK II - SAMENSTELLING; INTEGRITEIT; FUNCTIES 2. Samenstelling. Onafhankelijkheid. Tegenstrijdig

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869798 (1) INLEIDING Dit Auditcommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op 27 mei 2016

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

Remuneratiecommissie. Reglement 2015

Remuneratiecommissie. Reglement 2015 Remuneratiecommissie Reglement 2015 Woningstichting Het Grootslag Versie 1.0 Vastgesteld door RvT op: 10 april 2015 Inhoud Reglement Remuneratiecommissie van Woningstichting Het Grootslag... 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Niet-auditdiensten. Daniel Kroes Deloitte Past President IBR

Niet-auditdiensten. Daniel Kroes Deloitte Past President IBR Niet-auditdiensten Daniel Kroes Deloitte Past President IBR 1 Niet audit diensten (NAS) : Welke regels? Regels van toepassing in Belgische audit kantoren die deel uitmaken van een internationaal netwerk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007 goed bestuur universiteiten 2007 Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Naleving en handhaving van de code goed bestuur...4 2. Het college van bestuur...4 2.1 Taak en werkwijze...5 2.2 Bezoldiging en benoeming...6

Nadere informatie

Meer aandacht voor het bestuursverslag in de controleverklaring

Meer aandacht voor het bestuursverslag in de controleverklaring Januari 2017 Meer aandacht voor het bestuursverslag in de controleverklaring De accountant rapporteert over materiële onjuistheden De leden van de Koninklijke NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep

Nadere informatie

AGENDA Opening en mededelingen.

AGENDA Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 27 april 2010 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Onderwerp I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V.

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. 1 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FORFARMERS N.V. Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Auditcommissie van de Raad

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CODE

CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE Best practice bepalingen I NALEVING EN HANDHAVING VAN DE CODE Principe: Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur

Nadere informatie

de GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES bij Woondiensten Aarwoude

de GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES bij Woondiensten Aarwoude 1 de GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES bij Woondiensten Aarwoude Raad van commissarissen en bestuur van Woondiensten Aarwoude onderschrijven de gehele governance code voor woningcorporaties. Op alle hoofdpunten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "Reglement") is voor het eerst vastgesteld

Nadere informatie

MASTERCLASS Professionaliseringsprogramma De Authentieke en Effectieve Commissaris Aruba (19 de editie)

MASTERCLASS Professionaliseringsprogramma De Authentieke en Effectieve Commissaris Aruba (19 de editie) MASTERCLASS Professionaliseringsprogramma De Authentieke en Effectieve Commissaris Aruba (19 de editie) Een praktisch professionaliseringsprogramma voor register accountants (RA/AA), commissarissen en

Nadere informatie

Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting.

Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting. BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN Preambule Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting. I. Naleving en handhaving van de code I.1 Het college van bestuur

Nadere informatie

ROYAL DELFT GROUP CORPORATE GOVERNANCE CODE. Corporate Governance Code Royal Delft Group 130318 - Pagina 1 / 23

ROYAL DELFT GROUP CORPORATE GOVERNANCE CODE. Corporate Governance Code Royal Delft Group 130318 - Pagina 1 / 23 CORPORATE GOVERNANCE CODE I NALEVING EN HANDHAVING VAN DE CODE Principe: Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en voor

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code Monitoring Commissie Corporate Governance T.a.v. Prof. dr. J.A. van Manen Postbus 20401 2500 EK Den Haag Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code T 020-3010301

Nadere informatie

Corporate Governance code SRO

Corporate Governance code SRO Corporate Governance code SRO Preambule Achtergrond 1. NV SRO is een maatschappelijk gedreven onderneming, vooral gericht op het uitvoeren van overheidsbeleid op het gebied van sport en maatschappelijk

Nadere informatie

PRINCIPES EN BEST PRACTICE BEPALINGEN

PRINCIPES EN BEST PRACTICE BEPALINGEN PRINCIPES EN BEST PRACTICE BEPALINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen 2 zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Jos de Groot, Assurance Organisaties van openbaar belang (OOBs) dienen een auditcommissie in te stellen of als alternatief hiervoor

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CODE. Corporate Governance Code Royal Delft Group Pagina 1

CORPORATE GOVERNANCE CODE. Corporate Governance Code Royal Delft Group Pagina 1 CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Code Royal Delft Group Pagina 1 I Checklist Corporate Governance Codes Naleving en handhaving van de code Principe :Het bestuur en de raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. Dit reglement (het "Reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "RvC") van Accell Group N.V. ("Accell Group") op 23 februari

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES Wetland Wonen Groep (WWG)

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES Wetland Wonen Groep (WWG) GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES Wetland Wonen Groep (WWG) September 2008 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Richtlijn Directiereglement

Richtlijn Directiereglement Richtlijn Directiereglement Onderwerp Directiereglement Auteur(s) mr. R.G.C.M. van der Hart Datum 22 maart 2016 Versie 4.0 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Reikwijdte 3 2 Reglement 4 Artikel

Nadere informatie

Corporate Governance regeling TVM. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen

Corporate Governance regeling TVM. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Corporate Governance regeling TVM Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Versie 3.4, april 2014 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 I. Algemeen 2 I.1 De Nederlandse

Nadere informatie

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 Voorwoord 11 Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1.1 Strategie voor lange termijn waardecreatie

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES Juli 2011 1 GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen 2 zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. April 2016

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. April 2016 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. April 2016 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE BIJ. BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD)

GOVERNANCE CODE BIJ. BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD) GOVERNANCE CODE BIJ BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD) Vastgesteld op 22 december 2014. GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving

Nadere informatie

Raad van Bestuur Raad van Commissarissen. 24 maart voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb.747)

Raad van Bestuur Raad van Commissarissen. 24 maart voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb.747) De invulling door Lavide Holding N.V. (hierna: Lavide ) van de beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en de best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code, zoals laatstelijk

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

Houten, Januari 2009. Mocht u vragen hebben of ons deelgenoot willen maken van uw mening, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Houten, Januari 2009. Mocht u vragen hebben of ons deelgenoot willen maken van uw mening, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Houten, Januari 2009 In dit boekje treft u een handzaam overzicht aan van de principes en best practices van de Nederlandse Corporate Governance Code, inclusief de door de Monitoring Commissie gemaakte

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting Woningbedrijf Velsen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting Woningbedrijf Velsen Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting Woningbedrijf Velsen Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van stichting Woningbedrijf Velsen op 14 maart 2013. Artikel 1

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen RvC 54/11 Delta Lloyd N.V. Reglement Raad van Commissarissen Delta Lloyd N.V.

Reglement Raad van Commissarissen RvC 54/11 Delta Lloyd N.V. Reglement Raad van Commissarissen Delta Lloyd N.V. Reglement Raad van Commissarissen Versie 14 december 2012 1 INHOUD 0. INLEIDING... 3 HOOFDSTUK I: SAMENSTELLING RVC; FUNCTIES; COMMISSIES... 3 1. PROFIELSCHETS RVC, OMVANG, DESKUNDIGHEID EN ONAFHANKELIJKHEID...

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN KONINKLIJKE HASKONINGDHV GROEP B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN KONINKLIJKE HASKONINGDHV GROEP B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN KONINKLIJKE HASKONINGDHV GROEP B.V. Datum: 7 Maart 2017 Artikel 1 Status van het Reglement 1.1. Dit Reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Vebego en goed bestuur De toepassing van corporate governance

Vebego en goed bestuur De toepassing van corporate governance Vebego en goed bestuur E De toepassing van corporate governance Beleid Vebego Versie 1.4 d.d. 09-05-2012 1 INHOUD Goed bestuur 3 1. Naleving en handhaving van de code 4 2. Raad van Bestuur 5 2.1 Taak en

Nadere informatie

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017 Meerwaarde Internal Audit functie Even voorstellen: Jantien Heimel 2 Even voorstellen: Jeannette de Haan 3 Inhoud 1. Kennismaking 2. Hoe kijken commissarissen aan tegen Internal Audit? Filmpje 3. Wat is

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

Paramaribo, februari 2015 CORPORATE GOVERNANCE CODE - PRINCIPES VAN DEUGDELIJK ONDERNEMINGSBESTUUR EN BEST PRACTICE BEPALINGEN

Paramaribo, februari 2015 CORPORATE GOVERNANCE CODE - PRINCIPES VAN DEUGDELIJK ONDERNEMINGSBESTUUR EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Paramaribo, februari 2015 CORPORATE GOVERNANCE CODE - PRINCIPES VAN DEUGDELIJK ONDERNEMINGSBESTUUR EN BEST PRACTICE BEPALINGEN INHOUD Preambule 3 s en best practice bepalingen 5 I. Naleving en handhaving

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN BESTUUR DIT REGLEMENT ("Reglement") is gewijzigd door de raad van bestuur (de "Raad van Bestuur") van ICT Automatisering N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

DELTA N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN DELTA N.V.

DELTA N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN DELTA N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INHOUD Blz. Inleiding 4 Hoofdstuk I Samenstelling RvC, functies, commissies 1. Profielschets RvC, omvang, deskundigheid en onafhankelijkheid 4 2. (Her)benoeming, zittingstermijn,

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE BIJ ONS HUIS

GOVERNANCE CODE BIJ ONS HUIS GOVERNANCE CODE BIJ ONS HUIS Versie 1: vastgesteld op 14 maart 2007 Versie 2: gewijzigd op 18 maart 2009 Versie 3: gewijzigd op 19 september 2012 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen omvat 17 vragen verdeeld over 8 opgaven.

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen omvat 17 vragen verdeeld over 8 opgaven. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave CORPORATE GOVERNANCE WOENSDAG 7 OKTOBER 2015 09.00-10.30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen

Nadere informatie

Governancecode. Woningcorporaties

Governancecode. Woningcorporaties Governancecode Woningcorporaties 2011 1 PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 Pagina 1 van 10 Reglement voor de Raad van Commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de Sleutels op

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen

De Nederlandse corporate governance code. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Commissie corporate governance 9 december 2003 1 INHOUD DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V.

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V. Artikel 1. Toepasselijkheid... 2 Artikel 2. Samenstelling Remuneratiecommissie... 2 Artikel 3. Taken van de Remuneratiecommissie... 2 Artikel 4. Vergaderingen... 4 Artikel 5. Informatie... 5 Artikel 6.

Nadere informatie