REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR"

Transcriptie

1 REGLEMENTHOUDENDEPRINCIPESENBESTPRACTICESVOORHETBESTUUR DITREGLEMENT('reglement')isvastgestelddoordeRaadvanBestuur(het'bestuur')vanRoto SmeetsGroupNV(de'vennootschap')op engoedgekeurddoordeRaadvan Commissarissenop17maart2010. Artikel1 Statuseninhoudvanderegels 1.1. Ditreglementdientteraanvullingopderegelsenvoorschriftendievantijdtottijdophet bestuurvantoepassingzijnopgrondvannederlandsrechtofdestatutenvande vennootschap WaarditreglementstrijdigismetNederlandsrechtofdestatutenvandevennootschap, zullendezelaatsteprevaleren.waarditreglementverenigbaarismetdestatuten,maar strijdigmetnederlandsrecht,zalditlaatsteprevaleren. Indieneenvandebepalingenuitditreglementnietofnietmeergeldigis,tastditde geldigheidvandeoverigebepalingennietaan.hetbestuurzaldeongeldigebepalingen vervangendoorgeldigebepalingenwaarvanheteffect,gegevendeinhoudenstrekking daarvan,zoveelmogelijkgelijkisaandievandeongeldigebepalingen DitreglementisopgesteldovereenkomstigdeNederlandseCorporateGovernanceCode ( Code )zoalsopnieuwvastgestelddoordecommissiecorporategovernanceop10 december2008(1 e versie9december2003),deaanpassingvandestructuurregelinginhet BWper1oktober2004,deTransparantierichtlijnvan1januari2009ende Aandeelhoudersrichtlijnper3augustus Hetbestuurheeftbijunaniembesluitgenomenop verklaard: a) toepassingtegevenenzichgebondenteachtenaanverplichtingenvanditreglement voorzoverdatophemenzijnafzonderlijkeledenvantoepassingis; b) bijtoetredingvannieuweledenvanhetbestuur,dezeledeneenverklaringals bedoeldsuba)hierboventelatenafleggen Ditreglementisgepubliceerdopenkanwordengedownloadvandewebsitevande vennootschap:www.rotosmeetsgroup.nl Organisatie RaadvanBestuur. Artikel2 Taakvanhetbestuur 2.1. Hetbestuurisbelastmethetbesturenvandevennootschap,hetgeenondermeerinhoudt dathetverantwoordelijkisvoorderealisatievandedoelstellingenvandevennootschap, destrategiemethetbijbehorenderisicoprofiel,deresultatenontwikkelingendevoorde ondernemingrelevantemaatschappelijkeaspectenvanondernemen.hetbestuurlegt hieroververantwoordingafaanderaadvancommissarissenenaandealgemene vergaderingvanaandeelhouders.hetbestuurrichtzichbijdevervullingvanzijntaaknaar hetbelangvandevennootschapendemethaarverbondenondernemingenweegt daartoedeinaanmerkingkomendebelangenvanbijdevennootschapbetrokkenenaf. 1

2 2.2. HetbestuurverschaftdeRaadvanCommissarissentijdigalleinformatiedienodigisvoorde uitoefeningvandetaakvanderaadvancommissarissenenlegttergoedkeuringvoor: deoperationeleenfinanciëledoelstellingenvandevennootschap; destrategiediemoetleidentothetrealiserenvandedoelstellingen; derandvoorwaardendiebijdestrategiewordengehanteerd,bijvoorbeeldten aanzienvandefinanciëleratio s;en devoordeondernemingrelevantemaatschappelijkeaspectenvanondernemen. Dehoofdzakenhiervanwordenvermeldinhetjaarverslag Hetbestuurisverantwoordelijkvoordenalevingvanallerelevantewet enregelgeving,het beheersenvanderisico sverbondenaandeondernemingsactiviteitenenvoorde financieringvandevennootschap.hetbestuurrapporteerthieroveraanenbespreektde internerisicobeheersings encontrolesystemenmetderaadvancommissarissenende audit enriskmanagementcommissie Alsinstrumentenvanhetinternerisicobeheersings encontrolesysteemhanteerthet bestuuriniedergeval: risicoanalysesvandeoperationeleenfinanciëledoelstellingenvande vennootschap; eengedragscode,dieopdewebsitevandevennootschapwordtgeplaatst; handleidingenvoordeinrichtingvandefinanciëleverslaggevingendevoorde opstellingdaarvantevolgenprocedures;en eensysteemvanmonitoringenrapportering Periodiekwordtdoorhetbestuureenbeleidsplanvoordevennootschapende groepsmaatschappijenovereenperiodevandekomendevijfjaargeformuleerd.voorts wordtiederjaareenbegrotingvoorheteerstvolgendejaargemaakt.beidebeleidsplannen wordenvastgesteldondergoedkeuringvanderaadvancommissarissenvande vennootschap HetbestuurisondertoezichtvandeRaadvanCommissarissenverantwoordelijkvoorhet instellenenhandhavenvaninterneproceduresdieervoorzorgendatallebelangrijke financiëleinformatiebijhetbestuurbekendis,zodatdetijdigheid,volledigheidenjuistheid vandeexternefinanciëleverslaggevingwordtgewaarborgd.daartoezorgthetbestuur ervoordatdefinanciëleinformatieuitgroepsmaatschappijen,rechtstreeksaanhemwordt gerapporteerd,endatdeintegriteitvandeinformatienietwordtaangetast Hetbestuurvoegtjaarlijksaandejaarrekeningeenverslagoverzijnfunctionerenen werkzaamhedentoe.hetjaarverslagbevatiniedergevaldeinformatiewelkedewet voorschrijftalsmededeinformatiewaarvandecodevermeldinginhetjaarverslagvereist. Inhetjaarverslagrapporteerthetbestuurvoortsoverdegevoeligheidvanderesultaten vandevennootschaptenaanzienvanexterneomstandighedenenvariabelen.hetbestuur rapporteertinhetjaarverslagoverdeinternerisicobeheersings encontrolesystemenen geefteenduidelijkeonderbouwinghiervan Debestuursledenzijncollectiefverantwoordelijkvoorhetbestuurvandevennootschap, dealgemenegangvanzakenvandeondernemingvandevennootschapalsmedede gangvanzakenbinnendemetdevennootschapverbondengroepsvennootschappen. 2

3 2.9. Debestuursledenverdeleninonderlingoverlegdewerkzaamheden,welkewerkverdeling devoorafgaandegoedkeuringbehoeftvanderaadvancommissarissen.ingevalvan afwezigheidvaneenbestuurslidzullenzijntakenenbevoegdhedenwordenuitgeoefend dooreendoorhetbestuuraangewezenlidmet ingevalvanlangdurigeafwezigheid kennisgevingdaarvanaanderaadvancommissarissen Iederbestuurslidisvoordevervullingvanzijntakenverantwoordingverschuldigdaanhet bestuurenisdeswegegehoudenregelmatigterapporterenaanhetbestuur,opeen zodanigewijzedateenbehoorlijkinzichtwordtverkregenindeuitvoeringvanzijntaken, zulksmedegeziendecollectieveverantwoordelijkheidvanhetbestuur Iederbestuurslidisbevoegdzichdooranderebestuursleden,alsmedepersoneelsleden,te lateninformerenoverzakenenonderwerpenwaaromtrenthijinformatienuttigofgewenst achtinhetkadervanzijncollectieveverantwoordelijkheidvoorhetbestuurvande vennootschap.hijdientoverlegteplegenmetdeanderebestuursleden,indiendeinvulling vanzijntaakmedebetrekkingheeftopdeinvullingvandetaakvandieandere bestuursleden,danwelhetbelangvanhetonderwerpoverlegmetzijnmedebestuurders vereist.(hierondervalleniniedergevaldehandelingenbedoeldinart2lid12eerstezinvan ditreglement.) Devoorzittervanhetbestuuriszelfstandigonbeperktbevoegd.Terzakevanbank en/of girovolmachtenzijnineenbevoegdhedenschemadeledenvanhetbestuuropgenomenen voortsdiefunctionarissendiedaartoedoorhetbestuurzullenzijnaangewezen.ongeacht hetfeitdatiederbestuursliddevennootschapkanvertegenwoordigenisvoorhet verbindenvandevennootschapofhetdoentenietgaanvanrechtenvandevennootschap, indiendergelijkehandelingeneenbeschrevenbelangtebovengaan,voorafgaande schriftelijkeakkoordverklaringvanhetmedelidvanhetbestuurvereist Hetbestuurzorgtvoorhetnalevenenhandhavenvandecorporategovernancestructuur vandevennootschapalsmededeoverigeinformatiewaarvandecodedatvereist; Hetbestuuradviseertbijdevoordrachtvandeexterneaccountantvande vennootschap. Artikel3 Samenstelling,deskundigheidenonafhankelijkheidvanhetbestuur. 3.1 Hetbestuurbestaatuit1ofmeerleden,hetgeenovereenkomstigismetdestatutenvande vennootschap Hetbestuurheefteenvoorzitterdiezorgdraagtvoorhetgoedfunctionerenvanhet bestuuralsgeheelenspecifiekbelastismetdefinanciëlezakenvandevennootschap Hetbestuurisbijzijnfunctionerenonafhankelijkvandeinstructiesvanderdenbuitende vennootschap Eenbestuurslidzal: a) nietinconcurrentietredenmetdevennootschap; b) geen(substantiële)schenkingenvandevennootschapvoorzichzelf, 3

4 voorzijnechtgenoot,geregistreerdpartnerofeenanderelevensgezel,pleegkindof bloed ofaanverwantindetweedegraadvorderenofaannemen; c) tenlastevandevennootschapderdengeenongerechtvaardigdevoordelen verschaffen; d) geenzakelijkekansendieaandevennootschaptoekomenvoorzichzelf, voorzijnechtgenoot,geregistreerdpartnerofeenanderelevensgezel,pleegkindof bloed ofaanverwantindetweedegraadbenutten. Artikel4 Voorzittervanhetbestuurvandevennootschap DeRaadvanCommissarissenbenoemtdevoorzittervandeRaadvanBestuuren,indienhij nietinstaatiszijnfunctietevervullenofafwezigis,wijstzijnplaatsvervangeraan.de voorzitterdraagtdetitelchiefexecutiveofficer(ceo) Totdetaakvandevoorzitterwordtnaasthetcoördinerenvanhetbestuursbeleidook gerekenddeverantwoordelijkheidvoorhetvolgende: - hetdoelmatigfunctionerenvanhetbestuur; - hettijdigtotstanddoenkomenvandebudgettenenbeleidsplannen; - ondersteuningvandeoverigebestuursledenenhetbemiddelenbijeventuele meningsverschillentussendieleden; - hetzorgdragenvoorruimschootsvoldoendetijdvoorhetinwinnenvanadvies, beraadslagingendeoverigeaspectenvanvoorbereidingvanbesluitvorminginen verslaggevingvandevergaderingenvanhetbestuurenhettoezichtopdeuitvoering vangenomenbesluiten; - hetopstellenvandeconceptjaarrekeningmetbijbehorendjaarverslag,alsmede toezendingvandezestukkenaanderaadvancommissarissen; - hetvoorzittenvanvergaderingenvanhetbestuur; - hetzorgdragenvoortijdigeenadequateinformatieverschaffingaandebestuursleden alsnodigvoorhetnaarbehorenuitoefenenvanhuntaak; - hettoezichtophetbehoorlijkfunctionerenvandeexterneaccountantvande vennootschap,alsmedeophetuitbrengenvanzijnverslagaanderaadvan Commissarissen; - hetonderhoudenvanintensieveenveelvuldigecontactenmetderaadvan Commissarissenenmetnamedevoorzittervandezeraadenhettijdigenzorgvuldig informerenvandeanderebestuursledenomtrentdeuitkomstendaarvan; - hetontvangenvanenhetbeslissenomtrentmeldingendoorwerknemersvande vennootschapoveronregelmatighedenvanalgemene,operationeleenfinanciëleaard binnendevennootschapvoorzoverdemeldingenvandezewerknemersingevolgehet reglementvandevennootschapbetreffendemeldingvanonregelmatighedennietaan devoorzittervanderaadvancommissarissenmoetenwordengedaan; - hetzorgdragenvoortijdigeenadequateinformatieverschaffingaanderaadvan Commissarissenalsookdeindividueleledenvandieraadalsnodigvoorhetnaar behorenuitoefenenvanhuntaak; - hetzorgdragenvoordejaarlijkseevaluatieenbeoordelingvanhetfunctionerenvan debestuursledenenhetbestuur; Artikel5 4

5 (Her)benoeming,zittingsperiodeenaftreden 5.1. Bestuursledenwordenbenoemdopdewijzealsvoorzienindestatuten InbestpracticebepalingII.1.1vandecodeCorporateGovernancewordtdeaanbeveling gedaandateenbestuurdervooreenperiodevanmaximaal4jaarwordtbenoemdmetde mogelijkheidvanherbenoemingvansteedsmaximaal4jaar.rotosmeetsgrouphanteert hetstandpuntdathetarbeidscontractvandehuidigeceo,in2001aangegaanvoor onbepaaldetijd,wordtgerespecteerd.bijdeindiensttredingvannieuwebestuurders wordtdezebestpracticebepalingvandecodeweltoegepast Hetzichkandidaatstellendoorbestuursledenvoorcommissariatenofsoortgelijkefuncties bijniettotdegroepbehorendemaatschappijen,kanslechtsplaatsvindenmet voorafgaandegoedkeuringvanderaadvancommissarissen.dezefunctiesdienenbijte dragenaanhetbelangvandevennootschap. Artikel6 Bezoldiging Debestuurdersontvangenvoorhunwerkzaamhedeneenbezoldigingvandevennootschap,die watbetrefthoogteenstructuurzodanigisdatgekwalificeerdeendeskundigebestuurders kunnenwordenaangetrokkenenbehouden.bijdevaststellingvandetotalebezoldigingwordtde invloedervanopdebeloningsverhoudingenbinnendeondernemingmeegewogen. Debezoldigingsstructuur,metinbegripvanontslagvergoeding,iseenvoudigeninzichtelijken bevordertdebelangenvandevennootschapopmiddellangeenlangetermijn,zetnietaantot gedragvanbestuurdersinhuneigenbelangnochtothetnemenvanrisico sdienietpassen binnendevastgesteldestrategieen beloont falendebestuurdersnietbijontslag.deraadvan Commissarissenishiervoorverantwoordelijk.Hetbeloningsbeleidstaatopdewebsitevande vennootschap. Artikel7 Vergaderingenvanhetbestuur(agenda,telefonischvergaderen,deelname,notulen), 7.1. Hetbestuurvergadertperiodiekenvoortszovaakalseenofmeervanzijnleden noodzakelijkacht.devergaderingenzulleninderegelwordengehoudentenkantorevan devennootschap,maarmogenookeldersplaatsvinden.vergaderingenkunnenook telefonischofmiddelsvideoconferencingplaatsvinden Devoorzitterzitdevergaderingvoorenbijzijnafwezigheidzijnplaatsvervanger.Bij afwezigheidvanbeiden,wijstdevergaderingzelfeenvoorzitteraan Devergaderingenwordentijdigbijeengeroependoordevoorzitter.Iederanderlidvanhet bestuurkandevoorzitterverzoekeneenvergaderingbijeenteroepen Devoorzittersteltvaniederevergaderingdeagendavast.Iederanderbestuurslidkan agendapuntenaandevoorzittervanhetbestuurterbehandelingtervergaderingopgeven. Eentebehandelenpunt,datniettijdigisopgegevenofonvoldoendedoorstukkenwordt onderbouwd,wordtnietopdeagendaopgenomen Dringendezakenkunnenopverzoekvaniederbestuurslidenmetinstemmingvande 5

6 meerderheidvandeoverigebestuursledenaanstondswordenbehandeld,danwelworden behandeldineenextratehoudenvergadering Debestuursledenzijngehoudendevergaderingenvanhetbestuurbijtewonen.Voorzover zijverhinderdzijnenvoorzoverdenotulentoelichtingbehoeven,zaldevoorzittervande vergaderingheninlichtenoverdeindebetrokkenvergaderinggenomenbesluitenen gevoerdediscussies. Artikel8. Besluitvorming 8.1. Hetbestuurkanslechtsbesluitennemenindientenminstedemeerderheidvandeleden aanwezigis.indienineeneerstvolgendevergaderingwederomeenmeerderheid ontbreekt,zaldevoorzittervandebetreffendetehoudenvergadering,indienhijvan meningisdateenbeslissinggewenstis,metdeniet aanwezigeledenvanhetbestuur telefonisch,pertelefaxofviae mailoverlegplegen Besluitenkunnenookbuitendevergaderingwordengenomen,indienallebestuursleden zichschriftelijkvoorhetvoorstelhebbenuitgesproken Besluitenwordengenomen,zomogelijkmetalgemenestemmen.Indienditnietmogelijk is,wordthetbesluitgenomenmeteenmeerderheidvanstemmen.bijstakingvanstemmen beslistdevoorzittervanhetbestuur Indientervergaderingoverbepaaldeonderwerpenonvoldoendeeenstemmigheidis,kan devoorzittervanhetbestuurditagendapuntterugverwijzenvoornaderberaad Notulenvandevergaderingenvanhetbestuurwordeninde eerstvolgendevergadering vastgesteld.vastgesteldenotulenstrekkentotbewijzenvanhetverhandelde Onverminderdhetbepaaldeindewetofdestatutenvandevennootschapisde goedkeuringvanderaadvancommissarissenvereistvoorbesluitenvanhetbestuurtot hetaangaanvandenavolgendetransacties: a) hetaangaan,directofindirect,vanduurzamesamenwerkingsovereenkomsten; b) hetdeelnemen,directofindirect,incombinatiemetandererechtspersonen doorhetaangaanvanjoint ventures; c) hetdoenvaninvesteringenboveneenbeschrevenbedrageninvesteringenafwijkend vandeindebeleidsplannenofbudgettenopgenomenbedragen; d) hetuitoefenenvanstemrechtopaandelenindochtervennootschappen en/ofgroepsmaatschappijen; 8.7. HetbestuurbehoeftdegoedkeuringvandeRaadvanCommissarissenendeAlgemene Vergaderingvanaandeelhoudersvoorbesluitenomtrenteenbelangrijkeveranderingvan deidentiteitofhetkaraktervandevennootschapofdeonderneming,waaronderinieder geval: a) overdrachtvandeondernemingofvrijweldegeheleondernemingaan eenderde; b) hetaangaanofverbrekenvanduurzamesamenwerkingvande vennootschapofeendochtermaatschappijmeteenandererechtspersoonof 6

7 vennootschapdanwelalsvolledigaansprakelijkvennoteineencommanditaire vennootschapofvennootschaponderfirma,indiendezesamenwerkingofverbreking vaningrijpendebetekenisisvoordevennootschap; c) hetnemenofafstotenvaneendeelneminginhetkapitaalvaneen vennootschapterwaardevantenminsteeenderdevanhetbedragvandeactiva volgensdegeconsolideerdebalansmettoelichtingvolgensdelaatstvastgestelde jaarrekeningvandevennootschap,doorhaarofeendochtermaatschappij. Artikel9 Tegenstrijdigbelang 9.1. Eenbestuurslidneemtnietdeelaandediscussieendebesluitvormingovereenonderwerp oftransactiewaarbijhij/zijeentegenstrijdigbelangmetdevennootschapheeftalsbedoeld inartikel8.2.eendergelijketransactiezal,indiengoedgekeurd,uitsluitendmogenworden aangegaanondertenminsteindebranchegebruikelijkconditiesenbehoeftde goedkeuringvanderaadvancommissarissen.eenbestuurderneemtnietdeelaande discussieendebesluitvormingovereenonderwerpoftransactiewaarbijdiebestuurder eentegenstrijdigbelangheeft Eentegenstrijdigbelangtenaanzienvaneenbestuurslidbestaatiniedergeval indien: a) devennootschapvoornemensiseentransactieaantegaanmeteenrechtspersoon waarinhetbestuurslideenpersoonlijkmaterieelfinancieelbelanghoudt; b) devennootschapvoornemensiseentransactieaantegaanmeteenrechtspersoon waarvaneenbestuursliddeechtgenoot,geregistreerdepartnerofeenandere levensgezel,pleegkindofbloed ofaanverwanttotindetweedegraadisvanhet bestuurslidvandevennootschap; c) devennootschapvoornemensiseentransactieaantegaanmeteenrechtspersoon waarbijhetbestuurslideenbestuurs oftoezichthoudendefunctievervultofgaat vervullen; d) naartoepasselijkrecht,daaronderbegrependeregelsvaneventuele effectenbeurzenwaaraande(certificatenvan)aandelenindevennootschapzijn genoteerd,eentegenstrijdigbelangbestaat,ofgeachtwordttebestaan; e) devoorzittervanderaadvancommissarissenheeftgeoordeelddateentegenstrijdig belangbestaat,ofgeachtwordttebestaan Eenbestuurderhoudtnietmeerdantweecommissariatenbijbeursvennootschappen. EenbestuurderisgeenvoorzittervandeRaadvanCommissarissenvaneen beursvennootschap.commissariatenbijgroepsmaatschappijenvandeeigen vennootschapwordennietmeegeteld.deaanvaardingdooreenbestuurdervaneen commissariaatbijeenbeursvennootschapbehoeftdegoedkeuringvanderaadvan Commissarissen.AnderebelangrijkenevenfunctieswordenaandeRaadvan Commissarissengemeld Elkbestuurslidmeldtiederpotentieeltegenstrijdigbelangaangaandeeenbestuurslid terstondaandevoorzittervanderaadvancommissarissenendeoverigebestuursleden. Elkbestuursliddateen(potentieel)tegenstrijdigbelangheeft,verschafthieroveralle relevanteinformatieaandevoorzittervanderaadvancommissarissenendeoverige bestuursleden,inclusiefdeinformatieinzakedepersonenmetwiehij/zijeen 7

8 familierechtelijkeverhoudingheeft.(zijn/haarechtgenoot,geregistreerdepartnerofeen anderelevensgezel,pleegkindenbloed enaanverwantentotindetweedegraad).inalle gevallenandersdandiegenoemdinartikel9.2subd)ene)zaldevoorzittervanderaad vancommissarissenbepalenofeengemeld(potentieel)tegenstrijdigbelangeen tegenstrijdigbelangisopgrondwaarvanartikel9.1geldt. Artikel10 Klachten,meldingvanonregelmatigheden Hetbestuurdraagtzorgvoordeontvangst,vastleggingenbehandelingvan klachtendiedoordevennootschapwordenontvangentenaanzienvandefinanciële verslaggeving,deinternerisicobeheersings encontrolesystemenendeaudit Hetbestuurzaleroptoeziendatwerknemersvandevennootschapzonder gevaarvoorhunrechtspositiedemogelijkheidhebbenterapporterenover onregelmatighedenomtrenthierbovengenoemdezakenenomklachtenoverde bestuursledentemeldenaandevoorzittervanhetbestuur. Artikel11 Informatie,relatiemetdeRaadvanCommissarissen HetbestuurverschaftdeRaadvanCommissarissentijdigen(zomogelijkschriftelijk) informatieoverdefeitenenontwikkelingenaangaandedevennootschapdiederaadvan Commissarissennodigmochthebbenvoorhetnaarbehorenuitoefenenvanzijntaak HetbestuurzaldeRaadvanCommissarissenperiodiekeenverslagdoentoekomendatis opgesteldineenvormzoalsvantijdtottijdovereentekomenenwaaringedetailleerde informatiewordtgegevenoverondermeerfinanciëleaangelegenheden,marketing, investeringenenpersoneel.bijditverslagzaleenbriefvanhetbestuurwordengevoegd waarinderaadeenuitleggeeftaan,enopmerkingenplaatstover,hetverslagennadere informatieverschaftoverzijnbeleid Onverminderdhetbovenstaande,zalhetbestuurdeRaadvanCommissarissenjaarlijks voorzienvaneenbegrotingvoorhetkomendejaar,eenrecenteversievanzijnlange termijnplannenendehoofdlijnenvanhetstrategischbeleid,dealgemeneenfinanciële risico'senhetbeheers encontrolesysteemvandevennootschap.tevenszalhetbestuur jaarlijkseenverklaringafleggendathijderaadvancommissarissenallerelevante informatieheeftverstrektdienodigisheeftvoorhetnaarbehorenuitoefenenvandiens taak.dezedocumentenzullentijdigwordenverstrektopdatderaadvancommissarissen uiterlijkindecembervanhetdanlopendejaardaaraanzijngoedkeuringkangeven Wanneereenovernamebodopde(certificatenvan)aandelenindevennootschapwordt voorbereiddraagthetbestuurerzorgvoordatderaadvancommissarissentijdigennauw wordtbetrokkenbijhetovernameproces Indienhetbestuurvaneenvennootschaptenaanzienwaarvaneenovernamebodis aangekondigdofuitgebracht,hetverzoekvaneenderdeconcurrerendebiederontvangt inzagetekrijgenindegegevensvandevennootschap,bespreekthetbestuurditverzoek onverwijldmetderaadvancommissarissen. 8

9 Artikel12 Relatiemetdeaandeelhouders DebestuursledenzijnnaastdeledenvandeRaadvanCommissarissenbijdeAlgemene Vergaderingenaanwezig,tenzijzijomgegronderedendenverhinderdzijn,danwelde AlgemeneVergaderingtekennenheeftgegevenbuitenaanwezigheidvanhetbestuurof eenvanzijnledentewillenvergaderen HetbestuurverschaftdeAlgemeneVergaderingalleverlangdeinformatie,tenzij zwaarwichtigbelangenvandevennootschap,ofeenwettelijkvoorschriftofrechtsregel zichdaartegenverzet.indienhetbestuurzichopeendergelijkzwaarwichtigbelang beroept,wordtditexpliciettoegelicht IndienhetbestuureenresponstijdindezinvanbestpracticebepalingIV.4.4vande CorporateGovernanceCodeinroept,isdezeperiodenietlangerdan180dagen,berekend vanafhetmomentwaarophetbestuurdooréénofmeeraandeelhoudersopdehoogte wordtgesteldvanhetvoornementotagenderingtotaandedagvandealgemene vergaderingwaarophetonderwerpzoumoetenwordenbehandeld.hetbestuurgebruikt deresponstijdvoornaderberaadenconstructiefoverleg,iniedergevalmetde desbetreffendeaandeelhouder(s),enverkentdealternatieven.deraadvan Commissarissenziethieroptoe.DeresponstijdwordtperAlgemenevergaderingslechts eenmaligingeroepen,geldtniettenaanzienvaneenaangelegenheidwaarvoorreeds eerdereenresponstijdisingeroepenengeldtevenminwanneereenaandeelhouderals gevolgvaneengeslaagdopenbaarbodovertenminstedriekwartvanhetgeplaatst kapitaalbeschikt. Artikel13 Relatiemetdeondernemingsraad IndienhetbestuurvooreenvoorstelzoweldegoedkeuringvandeRaadvanCommissarissenals eenadviesvandecentraleondernemingsraadbehoeft,zalhetvoorsteleersttergoedkeuringaan deraadvancommissarissenwordenvoorgelegd.indiendegoedkeuringvanderaadvan Commissarissenwordtverkregen,wordtdezegeachttezijnverleendonderdevoorwaardevan positiefofnietnegatiefadviesvandecentraleondernemingsraad. Artikel14 Geheimhouding Elkbestuurslidisverplichttenaanzienvanalleinformatieendocumentatieverkregeninhetkader vanzijnlidmaatschapdenodigediscretieen,waarhetvertrouwelijkeinformatiebetreft, geheimhoudinginachttenemen.bestuursleden,enoud bestuursledenzullenvertrouwelijke informatienietbuitenhetbestuurofderaadvancommissarissenbrengenofopenbaarmaken aanhetpubliekofopanderewijzeterbeschikkingvanderdenstellen,tenzijdevennootschap dezeinformatieopenbaarheeftgemaaktofvastgesteldisdatdezeinformatiealbijhetpubliek bekendis. Artikel15 Incidentelebuitenwerkingstelling,wijziging Onverminderddebepalingvanartikel1.2kanhetbestuurbijbesluitincidenteelbeslissen geentoepassingtegevenaanditreglement.vaneendergelijkbesluitwordtmelding gemaaktinhetjaarverslagvanhetbestuur. 9

10 15.2. Hetbestuurkanditreglementbijbesluitwijzigennavoorafgaandegoedkeuringvande RaadvanCommissarissen.Vaneendergelijkbesluitwordtmeldinggemaaktinhet jaarverslagvanhetbestuur. Artikel16 Toepasselijkerechtenforum Ditreglementisonderworpenaan,enmoetwordenuitgelegddoortoepassing van,nederlandsrecht DerechtbankteAmsterdamisbijuitsluitingbevoegdomkennistenemenvan iedergeschil(waarondermedewordtverstaangeschillenbetreffendehetbestaan,de geldigheidenbeëindigingvanditreglement)metbetrekkingtotditreglement. 10

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENTHOUDENDEPRINCIPESENBESTPRACTICESVOORDERAADVANCOMMISSARISSEN DITREGLEMENT("reglement")isvastgestelddoordeRaadvanCommissarissenvan RotoSmeetsGroupNV(de"vennootschap")op28 08 2009 Artikel1 Statuseninhoudvanderegels

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur van AND International Publishers N.V. op 15 april 2010 en goedgekeurd door de

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

integraal management systeem

integraal management systeem integraal management systeem Document : Reglat Directie en Directieteam Eigenaar : CEO(/ Coordinator : Gene(al Counsel Datum : 20 maart 2013 Artikel 1. Inleidende bepalingen, status en inhoud van het reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE REGLEMENT VAN DE DIRECTIE DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de directie (de "Directie") van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen Nederland N.V. (de "vennootschap") en goedgekeurd door

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V.

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I - Inleiding 1. Vaststelling.. Hoofdstuk II - Samenstelling; integriteit; functies 2. Samenstelling. Onafhankelijkheid. Tegenstrijdig

Nadere informatie

Reglement voor het Bestuur

Reglement voor het Bestuur Reglement voor het Bestuur Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur van Accolade op 9 maart 2009 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen (de RvC ) op 12 mei 2009 en gewijzigd op 2 juli 2014.

Nadere informatie

Commissaris reglement

Commissaris reglement Commissaris reglement Datum 24 mei 2004 Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van TenneT, Transmission System Operator B.V. (de vennootschap ) op 24 mei 2004. Artikel 1 Status en

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Reglement voor de raad van commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen. Artikel 1: Instelling, samenstelling en doelstelling 1. De raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ORDINA N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ORDINA N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ORDINA N.V. Overwegingen: Ordina N.V. (hierna verder te noemen: Ordina) is de houdstermaatschappij van de Ordina Groep. Alle uitstaande gewone aandelen van

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V.

Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V. Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V. Dit reglement ( Reglement ) is vastgesteld door de raad van commissarissen (de Raad van Commissarissen ) van APG Groep N.V. (de Vennootschap ) op 2 juli

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR Dit reglement ('reglement') is vastgesteld door het bestuur (het 'bestuur') van N.V. Nederlandse Gasunie (de 'vennootschap') op 14 november

Nadere informatie

RvC-verslagen geven weinig inzicht

RvC-verslagen geven weinig inzicht RvC-verslagen geven weinig inzicht Erasmus Universiteit Rotterdam September 2010 Dr. Mijntje Lückerath-Rovers Drs. Margot Scheltema contact: luckerath@frg.eur.nl Het onderzoek Ondernemingen : Van 60 ondernemingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007 goed bestuur universiteiten 2007 Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Naleving en handhaving van de code goed bestuur...4 2. Het college van bestuur...4 2.1 Taak en werkwijze...5 2.2 Bezoldiging en benoeming...6

Nadere informatie

Remuneratiecommissie. Reglement 2015

Remuneratiecommissie. Reglement 2015 Remuneratiecommissie Reglement 2015 Woningstichting Het Grootslag Versie 1.0 Vastgesteld door RvT op: 10 april 2015 Inhoud Reglement Remuneratiecommissie van Woningstichting Het Grootslag... 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Onderwerp I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

MASTERCLASS Professionaliseringsprogramma De Authentieke en Effectieve Commissaris Aruba (19 de editie)

MASTERCLASS Professionaliseringsprogramma De Authentieke en Effectieve Commissaris Aruba (19 de editie) MASTERCLASS Professionaliseringsprogramma De Authentieke en Effectieve Commissaris Aruba (19 de editie) Een praktisch professionaliseringsprogramma voor register accountants (RA/AA), commissarissen en

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CODE

CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE Best practice bepalingen I NALEVING EN HANDHAVING VAN DE CODE Principe: Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

ROYAL DELFT GROUP CORPORATE GOVERNANCE CODE. Corporate Governance Code Royal Delft Group 130318 - Pagina 1 / 23

ROYAL DELFT GROUP CORPORATE GOVERNANCE CODE. Corporate Governance Code Royal Delft Group 130318 - Pagina 1 / 23 CORPORATE GOVERNANCE CODE I NALEVING EN HANDHAVING VAN DE CODE Principe: Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en voor

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "Reglement") is voor het eerst vastgesteld

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen 2 zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Corporate Governance code SRO

Corporate Governance code SRO Corporate Governance code SRO Preambule Achtergrond 1. NV SRO is een maatschappelijk gedreven onderneming, vooral gericht op het uitvoeren van overheidsbeleid op het gebied van sport en maatschappelijk

Nadere informatie

PRINCIPES EN BEST PRACTICE BEPALINGEN

PRINCIPES EN BEST PRACTICE BEPALINGEN PRINCIPES EN BEST PRACTICE BEPALINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en

Nadere informatie

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Jos de Groot, Assurance Organisaties van openbaar belang (OOBs) dienen een auditcommissie in te stellen of als alternatief hiervoor

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CODE. Corporate Governance Code Royal Delft Group Pagina 1

CORPORATE GOVERNANCE CODE. Corporate Governance Code Royal Delft Group Pagina 1 CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Code Royal Delft Group Pagina 1 I Checklist Corporate Governance Codes Naleving en handhaving van de code Principe :Het bestuur en de raad van commissarissen

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

Corporate Governance regeling TVM. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen

Corporate Governance regeling TVM. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Corporate Governance regeling TVM Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Versie 3.4, april 2014 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 I. Algemeen 2 I.1 De Nederlandse

Nadere informatie

GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES Juli 2011 1 GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen 2 zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. April 2016

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. April 2016 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. April 2016 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE BIJ. BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD)

GOVERNANCE CODE BIJ. BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD) GOVERNANCE CODE BIJ BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD) Vastgesteld op 22 december 2014. GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

Vebego en goed bestuur De toepassing van corporate governance

Vebego en goed bestuur De toepassing van corporate governance Vebego en goed bestuur E De toepassing van corporate governance Beleid Vebego Versie 1.4 d.d. 09-05-2012 1 INHOUD Goed bestuur 3 1. Naleving en handhaving van de code 4 2. Raad van Bestuur 5 2.1 Taak en

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN BESTUUR DIT REGLEMENT ("Reglement") is gewijzigd door de raad van bestuur (de "Raad van Bestuur") van ICT Automatisering N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Paramaribo, februari 2015 CORPORATE GOVERNANCE CODE - PRINCIPES VAN DEUGDELIJK ONDERNEMINGSBESTUUR EN BEST PRACTICE BEPALINGEN

Paramaribo, februari 2015 CORPORATE GOVERNANCE CODE - PRINCIPES VAN DEUGDELIJK ONDERNEMINGSBESTUUR EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Paramaribo, februari 2015 CORPORATE GOVERNANCE CODE - PRINCIPES VAN DEUGDELIJK ONDERNEMINGSBESTUUR EN BEST PRACTICE BEPALINGEN INHOUD Preambule 3 s en best practice bepalingen 5 I. Naleving en handhaving

Nadere informatie

DELTA N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN DELTA N.V.

DELTA N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN DELTA N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INHOUD Blz. Inleiding 4 Hoofdstuk I Samenstelling RvC, functies, commissies 1. Profielschets RvC, omvang, deskundigheid en onafhankelijkheid 4 2. (Her)benoeming, zittingstermijn,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 Pagina 1 van 10 Reglement voor de Raad van Commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de Sleutels op

Nadere informatie

Governancecode. Woningcorporaties

Governancecode. Woningcorporaties Governancecode Woningcorporaties 2011 1 PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen

De Nederlandse corporate governance code. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Commissie corporate governance 9 december 2003 1 INHOUD DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. 20 november 2015 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 20 november 2015 1 / 11 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 3 3. TAKEN

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "raad van commissarissen") van Ballast Nedam N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Openbaar Belang op 7 maart 2011.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Openbaar Belang op 7 maart 2011. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Openbaar Belang op 7 maart 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014

COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014 COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014 1. INLEIDING De Branchecode goed bestuur hogescholen bepaalt dat het college van bestuur en de raad van toezicht verantwoordelijk zijn voor de inrichting

Nadere informatie

DIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE

DIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE DIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE ARTIKEL 1 Stichting Statuten RvC Directie DEFINITIES de stichting Woonstede, met inbegrip van haar dochterondernemingen, gevestigd te Ede, en opgericht voor onbepaalde

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest Artikel 1 Naleving en handhaving van de Governancecode 1. De Raad van Commissarissen en het bestuur van WoonInvest zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. Dit Reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de raad van commissarissen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1: Status en inhoud Reglement 3. Artikel 2: Taak van het bestuur 3

Inhoudsopgave. Artikel 1: Status en inhoud Reglement 3. Artikel 2: Taak van het bestuur 3 2 Inhoudsopgave Artikel 1: Status en inhoud Reglement 3 Artikel 2: Taak van het bestuur 3 Artikel 3: Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het bestuur 5 Artikel 4: Voorzitter van het bestuur

Nadere informatie

Definitief 17 mei 2016

Definitief 17 mei 2016 Reglement Bestuur Mijande Wonen Dit reglement is vastgesteld door de bestuurder van stichting Mijande Wonen op 17 mei 2016. Voorafgaand heeft de Raad van Commissarissen van Mijande Wonen het bestuursbesluit

Nadere informatie

Governancecode. Stichting WoonInvest

Governancecode. Stichting WoonInvest Governancecode Stichting WoonInvest Voorwoord Voor u ligt de Governancecode van Stichting WoonInvest. Deze code is definitief vastgesteld in de vergadering van de Raad van commissarissen van 9 februari

Nadere informatie

REGLEMENT. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015.

REGLEMENT. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015. REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOOILAND Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015. Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN COOP HOLDING B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN COOP HOLDING B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN COOP HOLDING B.V. Pagina 1 1 INHOUD: Preambule... 3 Artikel 1 -Algemeen... 4 Artikel 2 -Taak... 4 Artikel 3 -Samenstelling... 5 Artikel 4 -(Her)benoeming... 5 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "raad van commissarissen") van Ballast Nedam N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN Vastgesteld door de RvB op 10 november 2014 Goedgekeurd door de RvC op 8 oktober 2014, conform artikel 13.3 van de Statuten 1 INLEIDING 0.1 Dit Reglement is opgesteld

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

De organisatie beschikt over een integriteitscode, leveranciersbeleid, een klokkenluiderregeling en een beleid ongewenste omgangsvormen.

De organisatie beschikt over een integriteitscode, leveranciersbeleid, een klokkenluiderregeling en een beleid ongewenste omgangsvormen. WSL en de Corporate Governancecode 2015 Inleiding Corporate governance houdt in: een goed ondernemingsbestuur. Woningstichting Leusden houdt zich aan de principes uit de Governance Code voor woningcorporaties.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Commissarissen. Goedgekeurd op 3 juni 2015

Reglement van de Raad van Commissarissen. Goedgekeurd op 3 juni 2015 Reglement van de Raad van Commissarissen Goedgekeurd op 3 juni 2015 RvC reglement Staalbankiers N.V. 1. Status en inhoud Reglement 1.1 Dit reglement ( Reglement ) is opgesteld op basis van artikel 26.3

Nadere informatie

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Onderwerp I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES. Toegepast bij SWB

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES. Toegepast bij SWB GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES Toegepast bij SWB Status definitief Raymond Rensen MT 6-9-2011 RvC 21-9-2011 Lienden, september 2011 2 3 INHOUDSOPGAVE CORPORATE GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES I. Naleving

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie

Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 24 september 2015 Datum inwerkingtreding: 24 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding Art. 1

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE Statuut Het Audit- en Toezichtscomité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur, met uitzondering voor de punten waarvoor

Nadere informatie

Reglement Auditoren OVERWEGINGEN

Reglement Auditoren OVERWEGINGEN OVERWEGINGEN Het NIAZ heeft tot doel bij te dragen aan de borging en verbetering van de kwaliteit van zorg in zorginstellingen. Het NIAZ realiseert dit door kwaliteitsnormen te ontwikkelen en zorginstellingen

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures New rules New choices New opportunities Flex BV Joint Ventures Geen noodzaak tot wijzigingen wel kansen voor nieuwe joint ventures New rules New choices New opportunities Inleiding Per 1 oktober 2012 wordt

Nadere informatie