REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR"

Transcriptie

1 REGLEMENTHOUDENDEPRINCIPESENBESTPRACTICESVOORHETBESTUUR DITREGLEMENT('reglement')isvastgestelddoordeRaadvanBestuur(het'bestuur')vanRoto SmeetsGroupNV(de'vennootschap')op engoedgekeurddoordeRaadvan Commissarissenop17maart2010. Artikel1 Statuseninhoudvanderegels 1.1. Ditreglementdientteraanvullingopderegelsenvoorschriftendievantijdtottijdophet bestuurvantoepassingzijnopgrondvannederlandsrechtofdestatutenvande vennootschap WaarditreglementstrijdigismetNederlandsrechtofdestatutenvandevennootschap, zullendezelaatsteprevaleren.waarditreglementverenigbaarismetdestatuten,maar strijdigmetnederlandsrecht,zalditlaatsteprevaleren. Indieneenvandebepalingenuitditreglementnietofnietmeergeldigis,tastditde geldigheidvandeoverigebepalingennietaan.hetbestuurzaldeongeldigebepalingen vervangendoorgeldigebepalingenwaarvanheteffect,gegevendeinhoudenstrekking daarvan,zoveelmogelijkgelijkisaandievandeongeldigebepalingen DitreglementisopgesteldovereenkomstigdeNederlandseCorporateGovernanceCode ( Code )zoalsopnieuwvastgestelddoordecommissiecorporategovernanceop10 december2008(1 e versie9december2003),deaanpassingvandestructuurregelinginhet BWper1oktober2004,deTransparantierichtlijnvan1januari2009ende Aandeelhoudersrichtlijnper3augustus Hetbestuurheeftbijunaniembesluitgenomenop verklaard: a) toepassingtegevenenzichgebondenteachtenaanverplichtingenvanditreglement voorzoverdatophemenzijnafzonderlijkeledenvantoepassingis; b) bijtoetredingvannieuweledenvanhetbestuur,dezeledeneenverklaringals bedoeldsuba)hierboventelatenafleggen Ditreglementisgepubliceerdopenkanwordengedownloadvandewebsitevande vennootschap:www.rotosmeetsgroup.nl Organisatie RaadvanBestuur. Artikel2 Taakvanhetbestuur 2.1. Hetbestuurisbelastmethetbesturenvandevennootschap,hetgeenondermeerinhoudt dathetverantwoordelijkisvoorderealisatievandedoelstellingenvandevennootschap, destrategiemethetbijbehorenderisicoprofiel,deresultatenontwikkelingendevoorde ondernemingrelevantemaatschappelijkeaspectenvanondernemen.hetbestuurlegt hieroververantwoordingafaanderaadvancommissarissenenaandealgemene vergaderingvanaandeelhouders.hetbestuurrichtzichbijdevervullingvanzijntaaknaar hetbelangvandevennootschapendemethaarverbondenondernemingenweegt daartoedeinaanmerkingkomendebelangenvanbijdevennootschapbetrokkenenaf. 1

2 2.2. HetbestuurverschaftdeRaadvanCommissarissentijdigalleinformatiedienodigisvoorde uitoefeningvandetaakvanderaadvancommissarissenenlegttergoedkeuringvoor: deoperationeleenfinanciëledoelstellingenvandevennootschap; destrategiediemoetleidentothetrealiserenvandedoelstellingen; derandvoorwaardendiebijdestrategiewordengehanteerd,bijvoorbeeldten aanzienvandefinanciëleratio s;en devoordeondernemingrelevantemaatschappelijkeaspectenvanondernemen. Dehoofdzakenhiervanwordenvermeldinhetjaarverslag Hetbestuurisverantwoordelijkvoordenalevingvanallerelevantewet enregelgeving,het beheersenvanderisico sverbondenaandeondernemingsactiviteitenenvoorde financieringvandevennootschap.hetbestuurrapporteerthieroveraanenbespreektde internerisicobeheersings encontrolesystemenmetderaadvancommissarissenende audit enriskmanagementcommissie Alsinstrumentenvanhetinternerisicobeheersings encontrolesysteemhanteerthet bestuuriniedergeval: risicoanalysesvandeoperationeleenfinanciëledoelstellingenvande vennootschap; eengedragscode,dieopdewebsitevandevennootschapwordtgeplaatst; handleidingenvoordeinrichtingvandefinanciëleverslaggevingendevoorde opstellingdaarvantevolgenprocedures;en eensysteemvanmonitoringenrapportering Periodiekwordtdoorhetbestuureenbeleidsplanvoordevennootschapende groepsmaatschappijenovereenperiodevandekomendevijfjaargeformuleerd.voorts wordtiederjaareenbegrotingvoorheteerstvolgendejaargemaakt.beidebeleidsplannen wordenvastgesteldondergoedkeuringvanderaadvancommissarissenvande vennootschap HetbestuurisondertoezichtvandeRaadvanCommissarissenverantwoordelijkvoorhet instellenenhandhavenvaninterneproceduresdieervoorzorgendatallebelangrijke financiëleinformatiebijhetbestuurbekendis,zodatdetijdigheid,volledigheidenjuistheid vandeexternefinanciëleverslaggevingwordtgewaarborgd.daartoezorgthetbestuur ervoordatdefinanciëleinformatieuitgroepsmaatschappijen,rechtstreeksaanhemwordt gerapporteerd,endatdeintegriteitvandeinformatienietwordtaangetast Hetbestuurvoegtjaarlijksaandejaarrekeningeenverslagoverzijnfunctionerenen werkzaamhedentoe.hetjaarverslagbevatiniedergevaldeinformatiewelkedewet voorschrijftalsmededeinformatiewaarvandecodevermeldinginhetjaarverslagvereist. Inhetjaarverslagrapporteerthetbestuurvoortsoverdegevoeligheidvanderesultaten vandevennootschaptenaanzienvanexterneomstandighedenenvariabelen.hetbestuur rapporteertinhetjaarverslagoverdeinternerisicobeheersings encontrolesystemenen geefteenduidelijkeonderbouwinghiervan Debestuursledenzijncollectiefverantwoordelijkvoorhetbestuurvandevennootschap, dealgemenegangvanzakenvandeondernemingvandevennootschapalsmedede gangvanzakenbinnendemetdevennootschapverbondengroepsvennootschappen. 2

3 2.9. Debestuursledenverdeleninonderlingoverlegdewerkzaamheden,welkewerkverdeling devoorafgaandegoedkeuringbehoeftvanderaadvancommissarissen.ingevalvan afwezigheidvaneenbestuurslidzullenzijntakenenbevoegdhedenwordenuitgeoefend dooreendoorhetbestuuraangewezenlidmet ingevalvanlangdurigeafwezigheid kennisgevingdaarvanaanderaadvancommissarissen Iederbestuurslidisvoordevervullingvanzijntakenverantwoordingverschuldigdaanhet bestuurenisdeswegegehoudenregelmatigterapporterenaanhetbestuur,opeen zodanigewijzedateenbehoorlijkinzichtwordtverkregenindeuitvoeringvanzijntaken, zulksmedegeziendecollectieveverantwoordelijkheidvanhetbestuur Iederbestuurslidisbevoegdzichdooranderebestuursleden,alsmedepersoneelsleden,te lateninformerenoverzakenenonderwerpenwaaromtrenthijinformatienuttigofgewenst achtinhetkadervanzijncollectieveverantwoordelijkheidvoorhetbestuurvande vennootschap.hijdientoverlegteplegenmetdeanderebestuursleden,indiendeinvulling vanzijntaakmedebetrekkingheeftopdeinvullingvandetaakvandieandere bestuursleden,danwelhetbelangvanhetonderwerpoverlegmetzijnmedebestuurders vereist.(hierondervalleniniedergevaldehandelingenbedoeldinart2lid12eerstezinvan ditreglement.) Devoorzittervanhetbestuuriszelfstandigonbeperktbevoegd.Terzakevanbank en/of girovolmachtenzijnineenbevoegdhedenschemadeledenvanhetbestuuropgenomenen voortsdiefunctionarissendiedaartoedoorhetbestuurzullenzijnaangewezen.ongeacht hetfeitdatiederbestuursliddevennootschapkanvertegenwoordigenisvoorhet verbindenvandevennootschapofhetdoentenietgaanvanrechtenvandevennootschap, indiendergelijkehandelingeneenbeschrevenbelangtebovengaan,voorafgaande schriftelijkeakkoordverklaringvanhetmedelidvanhetbestuurvereist Hetbestuurzorgtvoorhetnalevenenhandhavenvandecorporategovernancestructuur vandevennootschapalsmededeoverigeinformatiewaarvandecodedatvereist; Hetbestuuradviseertbijdevoordrachtvandeexterneaccountantvande vennootschap. Artikel3 Samenstelling,deskundigheidenonafhankelijkheidvanhetbestuur. 3.1 Hetbestuurbestaatuit1ofmeerleden,hetgeenovereenkomstigismetdestatutenvande vennootschap Hetbestuurheefteenvoorzitterdiezorgdraagtvoorhetgoedfunctionerenvanhet bestuuralsgeheelenspecifiekbelastismetdefinanciëlezakenvandevennootschap Hetbestuurisbijzijnfunctionerenonafhankelijkvandeinstructiesvanderdenbuitende vennootschap Eenbestuurslidzal: a) nietinconcurrentietredenmetdevennootschap; b) geen(substantiële)schenkingenvandevennootschapvoorzichzelf, 3

4 voorzijnechtgenoot,geregistreerdpartnerofeenanderelevensgezel,pleegkindof bloed ofaanverwantindetweedegraadvorderenofaannemen; c) tenlastevandevennootschapderdengeenongerechtvaardigdevoordelen verschaffen; d) geenzakelijkekansendieaandevennootschaptoekomenvoorzichzelf, voorzijnechtgenoot,geregistreerdpartnerofeenanderelevensgezel,pleegkindof bloed ofaanverwantindetweedegraadbenutten. Artikel4 Voorzittervanhetbestuurvandevennootschap DeRaadvanCommissarissenbenoemtdevoorzittervandeRaadvanBestuuren,indienhij nietinstaatiszijnfunctietevervullenofafwezigis,wijstzijnplaatsvervangeraan.de voorzitterdraagtdetitelchiefexecutiveofficer(ceo) Totdetaakvandevoorzitterwordtnaasthetcoördinerenvanhetbestuursbeleidook gerekenddeverantwoordelijkheidvoorhetvolgende: - hetdoelmatigfunctionerenvanhetbestuur; - hettijdigtotstanddoenkomenvandebudgettenenbeleidsplannen; - ondersteuningvandeoverigebestuursledenenhetbemiddelenbijeventuele meningsverschillentussendieleden; - hetzorgdragenvoorruimschootsvoldoendetijdvoorhetinwinnenvanadvies, beraadslagingendeoverigeaspectenvanvoorbereidingvanbesluitvorminginen verslaggevingvandevergaderingenvanhetbestuurenhettoezichtopdeuitvoering vangenomenbesluiten; - hetopstellenvandeconceptjaarrekeningmetbijbehorendjaarverslag,alsmede toezendingvandezestukkenaanderaadvancommissarissen; - hetvoorzittenvanvergaderingenvanhetbestuur; - hetzorgdragenvoortijdigeenadequateinformatieverschaffingaandebestuursleden alsnodigvoorhetnaarbehorenuitoefenenvanhuntaak; - hettoezichtophetbehoorlijkfunctionerenvandeexterneaccountantvande vennootschap,alsmedeophetuitbrengenvanzijnverslagaanderaadvan Commissarissen; - hetonderhoudenvanintensieveenveelvuldigecontactenmetderaadvan Commissarissenenmetnamedevoorzittervandezeraadenhettijdigenzorgvuldig informerenvandeanderebestuursledenomtrentdeuitkomstendaarvan; - hetontvangenvanenhetbeslissenomtrentmeldingendoorwerknemersvande vennootschapoveronregelmatighedenvanalgemene,operationeleenfinanciëleaard binnendevennootschapvoorzoverdemeldingenvandezewerknemersingevolgehet reglementvandevennootschapbetreffendemeldingvanonregelmatighedennietaan devoorzittervanderaadvancommissarissenmoetenwordengedaan; - hetzorgdragenvoortijdigeenadequateinformatieverschaffingaanderaadvan Commissarissenalsookdeindividueleledenvandieraadalsnodigvoorhetnaar behorenuitoefenenvanhuntaak; - hetzorgdragenvoordejaarlijkseevaluatieenbeoordelingvanhetfunctionerenvan debestuursledenenhetbestuur; Artikel5 4

5 (Her)benoeming,zittingsperiodeenaftreden 5.1. Bestuursledenwordenbenoemdopdewijzealsvoorzienindestatuten InbestpracticebepalingII.1.1vandecodeCorporateGovernancewordtdeaanbeveling gedaandateenbestuurdervooreenperiodevanmaximaal4jaarwordtbenoemdmetde mogelijkheidvanherbenoemingvansteedsmaximaal4jaar.rotosmeetsgrouphanteert hetstandpuntdathetarbeidscontractvandehuidigeceo,in2001aangegaanvoor onbepaaldetijd,wordtgerespecteerd.bijdeindiensttredingvannieuwebestuurders wordtdezebestpracticebepalingvandecodeweltoegepast Hetzichkandidaatstellendoorbestuursledenvoorcommissariatenofsoortgelijkefuncties bijniettotdegroepbehorendemaatschappijen,kanslechtsplaatsvindenmet voorafgaandegoedkeuringvanderaadvancommissarissen.dezefunctiesdienenbijte dragenaanhetbelangvandevennootschap. Artikel6 Bezoldiging Debestuurdersontvangenvoorhunwerkzaamhedeneenbezoldigingvandevennootschap,die watbetrefthoogteenstructuurzodanigisdatgekwalificeerdeendeskundigebestuurders kunnenwordenaangetrokkenenbehouden.bijdevaststellingvandetotalebezoldigingwordtde invloedervanopdebeloningsverhoudingenbinnendeondernemingmeegewogen. Debezoldigingsstructuur,metinbegripvanontslagvergoeding,iseenvoudigeninzichtelijken bevordertdebelangenvandevennootschapopmiddellangeenlangetermijn,zetnietaantot gedragvanbestuurdersinhuneigenbelangnochtothetnemenvanrisico sdienietpassen binnendevastgesteldestrategieen beloont falendebestuurdersnietbijontslag.deraadvan Commissarissenishiervoorverantwoordelijk.Hetbeloningsbeleidstaatopdewebsitevande vennootschap. Artikel7 Vergaderingenvanhetbestuur(agenda,telefonischvergaderen,deelname,notulen), 7.1. Hetbestuurvergadertperiodiekenvoortszovaakalseenofmeervanzijnleden noodzakelijkacht.devergaderingenzulleninderegelwordengehoudentenkantorevan devennootschap,maarmogenookeldersplaatsvinden.vergaderingenkunnenook telefonischofmiddelsvideoconferencingplaatsvinden Devoorzitterzitdevergaderingvoorenbijzijnafwezigheidzijnplaatsvervanger.Bij afwezigheidvanbeiden,wijstdevergaderingzelfeenvoorzitteraan Devergaderingenwordentijdigbijeengeroependoordevoorzitter.Iederanderlidvanhet bestuurkandevoorzitterverzoekeneenvergaderingbijeenteroepen Devoorzittersteltvaniederevergaderingdeagendavast.Iederanderbestuurslidkan agendapuntenaandevoorzittervanhetbestuurterbehandelingtervergaderingopgeven. Eentebehandelenpunt,datniettijdigisopgegevenofonvoldoendedoorstukkenwordt onderbouwd,wordtnietopdeagendaopgenomen Dringendezakenkunnenopverzoekvaniederbestuurslidenmetinstemmingvande 5

6 meerderheidvandeoverigebestuursledenaanstondswordenbehandeld,danwelworden behandeldineenextratehoudenvergadering Debestuursledenzijngehoudendevergaderingenvanhetbestuurbijtewonen.Voorzover zijverhinderdzijnenvoorzoverdenotulentoelichtingbehoeven,zaldevoorzittervande vergaderingheninlichtenoverdeindebetrokkenvergaderinggenomenbesluitenen gevoerdediscussies. Artikel8. Besluitvorming 8.1. Hetbestuurkanslechtsbesluitennemenindientenminstedemeerderheidvandeleden aanwezigis.indienineeneerstvolgendevergaderingwederomeenmeerderheid ontbreekt,zaldevoorzittervandebetreffendetehoudenvergadering,indienhijvan meningisdateenbeslissinggewenstis,metdeniet aanwezigeledenvanhetbestuur telefonisch,pertelefaxofviae mailoverlegplegen Besluitenkunnenookbuitendevergaderingwordengenomen,indienallebestuursleden zichschriftelijkvoorhetvoorstelhebbenuitgesproken Besluitenwordengenomen,zomogelijkmetalgemenestemmen.Indienditnietmogelijk is,wordthetbesluitgenomenmeteenmeerderheidvanstemmen.bijstakingvanstemmen beslistdevoorzittervanhetbestuur Indientervergaderingoverbepaaldeonderwerpenonvoldoendeeenstemmigheidis,kan devoorzittervanhetbestuurditagendapuntterugverwijzenvoornaderberaad Notulenvandevergaderingenvanhetbestuurwordeninde eerstvolgendevergadering vastgesteld.vastgesteldenotulenstrekkentotbewijzenvanhetverhandelde Onverminderdhetbepaaldeindewetofdestatutenvandevennootschapisde goedkeuringvanderaadvancommissarissenvereistvoorbesluitenvanhetbestuurtot hetaangaanvandenavolgendetransacties: a) hetaangaan,directofindirect,vanduurzamesamenwerkingsovereenkomsten; b) hetdeelnemen,directofindirect,incombinatiemetandererechtspersonen doorhetaangaanvanjoint ventures; c) hetdoenvaninvesteringenboveneenbeschrevenbedrageninvesteringenafwijkend vandeindebeleidsplannenofbudgettenopgenomenbedragen; d) hetuitoefenenvanstemrechtopaandelenindochtervennootschappen en/ofgroepsmaatschappijen; 8.7. HetbestuurbehoeftdegoedkeuringvandeRaadvanCommissarissenendeAlgemene Vergaderingvanaandeelhoudersvoorbesluitenomtrenteenbelangrijkeveranderingvan deidentiteitofhetkaraktervandevennootschapofdeonderneming,waaronderinieder geval: a) overdrachtvandeondernemingofvrijweldegeheleondernemingaan eenderde; b) hetaangaanofverbrekenvanduurzamesamenwerkingvande vennootschapofeendochtermaatschappijmeteenandererechtspersoonof 6

7 vennootschapdanwelalsvolledigaansprakelijkvennoteineencommanditaire vennootschapofvennootschaponderfirma,indiendezesamenwerkingofverbreking vaningrijpendebetekenisisvoordevennootschap; c) hetnemenofafstotenvaneendeelneminginhetkapitaalvaneen vennootschapterwaardevantenminsteeenderdevanhetbedragvandeactiva volgensdegeconsolideerdebalansmettoelichtingvolgensdelaatstvastgestelde jaarrekeningvandevennootschap,doorhaarofeendochtermaatschappij. Artikel9 Tegenstrijdigbelang 9.1. Eenbestuurslidneemtnietdeelaandediscussieendebesluitvormingovereenonderwerp oftransactiewaarbijhij/zijeentegenstrijdigbelangmetdevennootschapheeftalsbedoeld inartikel8.2.eendergelijketransactiezal,indiengoedgekeurd,uitsluitendmogenworden aangegaanondertenminsteindebranchegebruikelijkconditiesenbehoeftde goedkeuringvanderaadvancommissarissen.eenbestuurderneemtnietdeelaande discussieendebesluitvormingovereenonderwerpoftransactiewaarbijdiebestuurder eentegenstrijdigbelangheeft Eentegenstrijdigbelangtenaanzienvaneenbestuurslidbestaatiniedergeval indien: a) devennootschapvoornemensiseentransactieaantegaanmeteenrechtspersoon waarinhetbestuurslideenpersoonlijkmaterieelfinancieelbelanghoudt; b) devennootschapvoornemensiseentransactieaantegaanmeteenrechtspersoon waarvaneenbestuursliddeechtgenoot,geregistreerdepartnerofeenandere levensgezel,pleegkindofbloed ofaanverwanttotindetweedegraadisvanhet bestuurslidvandevennootschap; c) devennootschapvoornemensiseentransactieaantegaanmeteenrechtspersoon waarbijhetbestuurslideenbestuurs oftoezichthoudendefunctievervultofgaat vervullen; d) naartoepasselijkrecht,daaronderbegrependeregelsvaneventuele effectenbeurzenwaaraande(certificatenvan)aandelenindevennootschapzijn genoteerd,eentegenstrijdigbelangbestaat,ofgeachtwordttebestaan; e) devoorzittervanderaadvancommissarissenheeftgeoordeelddateentegenstrijdig belangbestaat,ofgeachtwordttebestaan Eenbestuurderhoudtnietmeerdantweecommissariatenbijbeursvennootschappen. EenbestuurderisgeenvoorzittervandeRaadvanCommissarissenvaneen beursvennootschap.commissariatenbijgroepsmaatschappijenvandeeigen vennootschapwordennietmeegeteld.deaanvaardingdooreenbestuurdervaneen commissariaatbijeenbeursvennootschapbehoeftdegoedkeuringvanderaadvan Commissarissen.AnderebelangrijkenevenfunctieswordenaandeRaadvan Commissarissengemeld Elkbestuurslidmeldtiederpotentieeltegenstrijdigbelangaangaandeeenbestuurslid terstondaandevoorzittervanderaadvancommissarissenendeoverigebestuursleden. Elkbestuursliddateen(potentieel)tegenstrijdigbelangheeft,verschafthieroveralle relevanteinformatieaandevoorzittervanderaadvancommissarissenendeoverige bestuursleden,inclusiefdeinformatieinzakedepersonenmetwiehij/zijeen 7

8 familierechtelijkeverhoudingheeft.(zijn/haarechtgenoot,geregistreerdepartnerofeen anderelevensgezel,pleegkindenbloed enaanverwantentotindetweedegraad).inalle gevallenandersdandiegenoemdinartikel9.2subd)ene)zaldevoorzittervanderaad vancommissarissenbepalenofeengemeld(potentieel)tegenstrijdigbelangeen tegenstrijdigbelangisopgrondwaarvanartikel9.1geldt. Artikel10 Klachten,meldingvanonregelmatigheden Hetbestuurdraagtzorgvoordeontvangst,vastleggingenbehandelingvan klachtendiedoordevennootschapwordenontvangentenaanzienvandefinanciële verslaggeving,deinternerisicobeheersings encontrolesystemenendeaudit Hetbestuurzaleroptoeziendatwerknemersvandevennootschapzonder gevaarvoorhunrechtspositiedemogelijkheidhebbenterapporterenover onregelmatighedenomtrenthierbovengenoemdezakenenomklachtenoverde bestuursledentemeldenaandevoorzittervanhetbestuur. Artikel11 Informatie,relatiemetdeRaadvanCommissarissen HetbestuurverschaftdeRaadvanCommissarissentijdigen(zomogelijkschriftelijk) informatieoverdefeitenenontwikkelingenaangaandedevennootschapdiederaadvan Commissarissennodigmochthebbenvoorhetnaarbehorenuitoefenenvanzijntaak HetbestuurzaldeRaadvanCommissarissenperiodiekeenverslagdoentoekomendatis opgesteldineenvormzoalsvantijdtottijdovereentekomenenwaaringedetailleerde informatiewordtgegevenoverondermeerfinanciëleaangelegenheden,marketing, investeringenenpersoneel.bijditverslagzaleenbriefvanhetbestuurwordengevoegd waarinderaadeenuitleggeeftaan,enopmerkingenplaatstover,hetverslagennadere informatieverschaftoverzijnbeleid Onverminderdhetbovenstaande,zalhetbestuurdeRaadvanCommissarissenjaarlijks voorzienvaneenbegrotingvoorhetkomendejaar,eenrecenteversievanzijnlange termijnplannenendehoofdlijnenvanhetstrategischbeleid,dealgemeneenfinanciële risico'senhetbeheers encontrolesysteemvandevennootschap.tevenszalhetbestuur jaarlijkseenverklaringafleggendathijderaadvancommissarissenallerelevante informatieheeftverstrektdienodigisheeftvoorhetnaarbehorenuitoefenenvandiens taak.dezedocumentenzullentijdigwordenverstrektopdatderaadvancommissarissen uiterlijkindecembervanhetdanlopendejaardaaraanzijngoedkeuringkangeven Wanneereenovernamebodopde(certificatenvan)aandelenindevennootschapwordt voorbereiddraagthetbestuurerzorgvoordatderaadvancommissarissentijdigennauw wordtbetrokkenbijhetovernameproces Indienhetbestuurvaneenvennootschaptenaanzienwaarvaneenovernamebodis aangekondigdofuitgebracht,hetverzoekvaneenderdeconcurrerendebiederontvangt inzagetekrijgenindegegevensvandevennootschap,bespreekthetbestuurditverzoek onverwijldmetderaadvancommissarissen. 8

9 Artikel12 Relatiemetdeaandeelhouders DebestuursledenzijnnaastdeledenvandeRaadvanCommissarissenbijdeAlgemene Vergaderingenaanwezig,tenzijzijomgegronderedendenverhinderdzijn,danwelde AlgemeneVergaderingtekennenheeftgegevenbuitenaanwezigheidvanhetbestuurof eenvanzijnledentewillenvergaderen HetbestuurverschaftdeAlgemeneVergaderingalleverlangdeinformatie,tenzij zwaarwichtigbelangenvandevennootschap,ofeenwettelijkvoorschriftofrechtsregel zichdaartegenverzet.indienhetbestuurzichopeendergelijkzwaarwichtigbelang beroept,wordtditexpliciettoegelicht IndienhetbestuureenresponstijdindezinvanbestpracticebepalingIV.4.4vande CorporateGovernanceCodeinroept,isdezeperiodenietlangerdan180dagen,berekend vanafhetmomentwaarophetbestuurdooréénofmeeraandeelhoudersopdehoogte wordtgesteldvanhetvoornementotagenderingtotaandedagvandealgemene vergaderingwaarophetonderwerpzoumoetenwordenbehandeld.hetbestuurgebruikt deresponstijdvoornaderberaadenconstructiefoverleg,iniedergevalmetde desbetreffendeaandeelhouder(s),enverkentdealternatieven.deraadvan Commissarissenziethieroptoe.DeresponstijdwordtperAlgemenevergaderingslechts eenmaligingeroepen,geldtniettenaanzienvaneenaangelegenheidwaarvoorreeds eerdereenresponstijdisingeroepenengeldtevenminwanneereenaandeelhouderals gevolgvaneengeslaagdopenbaarbodovertenminstedriekwartvanhetgeplaatst kapitaalbeschikt. Artikel13 Relatiemetdeondernemingsraad IndienhetbestuurvooreenvoorstelzoweldegoedkeuringvandeRaadvanCommissarissenals eenadviesvandecentraleondernemingsraadbehoeft,zalhetvoorsteleersttergoedkeuringaan deraadvancommissarissenwordenvoorgelegd.indiendegoedkeuringvanderaadvan Commissarissenwordtverkregen,wordtdezegeachttezijnverleendonderdevoorwaardevan positiefofnietnegatiefadviesvandecentraleondernemingsraad. Artikel14 Geheimhouding Elkbestuurslidisverplichttenaanzienvanalleinformatieendocumentatieverkregeninhetkader vanzijnlidmaatschapdenodigediscretieen,waarhetvertrouwelijkeinformatiebetreft, geheimhoudinginachttenemen.bestuursleden,enoud bestuursledenzullenvertrouwelijke informatienietbuitenhetbestuurofderaadvancommissarissenbrengenofopenbaarmaken aanhetpubliekofopanderewijzeterbeschikkingvanderdenstellen,tenzijdevennootschap dezeinformatieopenbaarheeftgemaaktofvastgesteldisdatdezeinformatiealbijhetpubliek bekendis. Artikel15 Incidentelebuitenwerkingstelling,wijziging Onverminderddebepalingvanartikel1.2kanhetbestuurbijbesluitincidenteelbeslissen geentoepassingtegevenaanditreglement.vaneendergelijkbesluitwordtmelding gemaaktinhetjaarverslagvanhetbestuur. 9

10 15.2. Hetbestuurkanditreglementbijbesluitwijzigennavoorafgaandegoedkeuringvande RaadvanCommissarissen.Vaneendergelijkbesluitwordtmeldinggemaaktinhet jaarverslagvanhetbestuur. Artikel16 Toepasselijkerechtenforum Ditreglementisonderworpenaan,enmoetwordenuitgelegddoortoepassing van,nederlandsrecht DerechtbankteAmsterdamisbijuitsluitingbevoegdomkennistenemenvan iedergeschil(waarondermedewordtverstaangeschillenbetreffendehetbestaan,de geldigheidenbeëindigingvanditreglement)metbetrekkingtotditreglement. 10

integraal management systeem

integraal management systeem integraal management systeem Document : Reglat Directie en Directieteam Eigenaar : CEO(/ Coordinator : Gene(al Counsel Datum : 20 maart 2013 Artikel 1. Inleidende bepalingen, status en inhoud van het reglement

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. Dit Reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de raad van commissarissen

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE Dit reglement (het "reglement") voor de directie (de "Directie") van AEB Holding N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement (het "reglement") voor de raad van commissarissen (de "RvC") van AEB

Nadere informatie

In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:

In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur: Reglement bestuur Pensioenfederatie In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur: 1. Het bestuur, althans een delegatie hieruit vertegenwoordigt

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Onderwerp I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V.

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring 2015 Batenburg Techniek N.V. 1 van 10 I. Gedragscodes 1.1 Mededeling over de naleving van de principes en best practice

Nadere informatie

integraal management systeem

integraal management systeem Document Eigenaar Coördinator Datum integraal management systeem : RegIert Raad van Commissarissen : CEOfI : Corpore Secretary : 25juni2015 Artikel 1 Inleidende bepalingen 1.1 EBN BV. (EBN) is een onderneming

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief.

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. In de Code van Commissie Peters De Veertig Aanbevelingen (juni 1997) staat in zeer algemene termen iets over risicobeheersing.

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

HANdBoEK deugdelijk BESTUUr

HANdBoEK deugdelijk BESTUUr HANdBoEK deugdelijk BESTUUr 2 Handboek deugdelijk bestuur Inhoudsopgave I Voorwoord 04 II CORPORATE GOVERNANCE CODE 05 1. INLEIDING 05 2. DE DIRECTIE 05 2.1 Samenstelling en deskundigheid 05 2.2 Taak en

Nadere informatie

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Jos de Groot, Assurance Organisaties van openbaar belang (OOBs) dienen een auditcommissie in te stellen of als alternatief hiervoor

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9. {) Staalbankiers Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012 Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.2012 - I L1 Staalbankiers Inhoudsopgave 1. Status en inhoud reglement 2. Samenstelling,

Nadere informatie

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd:

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd: Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Drs. S.M. Palm Molenplein Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlagen: 2014/001495/001492/001497 Uw brief van: Advies inzake

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMITTEE Distributie Audit, Risk & Compliance Committee leden Raad van Commissarissen Kempen & Co Directie Kempen & Co N.V. Hoofd interne accountantsdienst Hoofd compliance

Nadere informatie

Mr. W. Bosse* dat de algemene vergadering van aandeelhouders

Mr. W. Bosse* dat de algemene vergadering van aandeelhouders Gevolgen ontbreken goedkeuring algemene vergadering voor ingrijpende bestuursbesluiten (art. 2:107a lid 2 BW): wetgever contra systeem van de wet en Hoge Raad Mr. W. Bosse* 1. Inleiding; art. 2:107a BW

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 16 mei 2013 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht. 1. Opening

Nadere informatie

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015 NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015 In onderstaande tabel zijn de best practice bepalingen opgenomen uit de Nederlandse Corporate Governance Code zoals deze na de aanpassingen

Nadere informatie