Om top de top drie van hogescholen in Nederland te behoren heeft men de volgende speerpunten voor de komende jaren:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Om top de top drie van hogescholen in Nederland te behoren heeft men de volgende speerpunten voor de komende jaren:"

Transcriptie

1 Strategischekeuzes,OrganisatieveranderingenManagementDevelopment bijeenhogeschool (eenpraktijkcaseovereffectieftoepassenvanmanagementdevelopment) Deze case beschrijft hoe ontwikkelingen in de omgeving van een Hogeschool de ontwikkeling van de nieuwe organisatie hebben beïnvloed en hoe externe en interne ontwikkelingeninhetmanagementdevelopmentprogrammazijnsamengebracht. Deontwikkelingvanhetnieuwemanagementvandehogeschoolvormdeeenbelangrijke hefboom in het veranderproces naar één nieuwe hogeschoolorganisatie. Ingegaan wordt opdeopzetenorganisatievanzo nmd programmaendeleerervaringenenresultatendie hetdehogeschoolheeftopgeleverd. Strategischeherorientatie Ideeënoverdetoekomstvandeorganisatieleiddenertoedatin2003eengrote strategischeheroriëntatieisgestart.alin2001warendetweehogescholenop bestuursniveaugefuseerd.vanuitdezenieuwestichtingwerdin2003eenstrategische meerjarenplanopgesteldmetdeambitieuzedoelstellingbehorentotdetop3van hogescholeninnederland.omdittekunnenrealiserenwaseenandereorganisatienodig. Dezenieuweorganisatiewerdin2004eenfeit. OmtopdetopdrievanhogescholeninNederlandtebehorenheeftmendevolgende speerpuntenvoordekomendejaren: 1. Destudentcentraaltestellen 2. eenaantrekkelijkwerkgevertezijn 3. resultaatgerichttewerken 4. eneenbredeinzetbaarheidterealiserenvanhaarmedewerkers Bijdebeeldvormingeninrichtingvandezenieuwegrootschaligeonderwijsinstelling vormdencontactenmetandereinternationaleonderwijsinstellingeneenbelangrijke inspiratiebron.insheffieldhallamuniversitywerdzichtbaarhoeeengoedehogeschooler indetoekomstuitzoumoetenzien:eenopenklantgerichteorganisatiemetzeerdiverse opleidingenrondomeenopenleer eninnovatiecentrumwaarelkestudentopeigenwijze informatiekanhalenenverwerken,zelfstandigofingroepen,metofzonderbegeleiding. Centraalwordennieuweonderwijsconceptenontwikkeld,docentenlerenvanenmet elkaarenhetleer eninnovatiecentrumstaatmiddenindemaatschappij. Eenbredevertegenwoordiginguitallegeledingenvandeorganisatie,gingaandeslagom eennieuwconceptvoordeorganisatieteontwikkelen.erwerdenvijftieninstituten gevormdmeteigenproduct marktcombinatiesdiehetonderwijsaanbodgaanverzorgen opmeerderelocaties,hetopenleercentrumwerdindesteigersgezetendediensten werdengecentraliseerd. Terondersteuningvandezeontwikkelingenwerdervoorgekozenommetallenieuw benoemdedirecteureneenmdtrajecttedoorlopen.

2 Deontwikkelingvanhetnieuwemanagement Vanuitdenieuwestrategieendegekozenspeerpuntenwerdeenfunctieprofielontwikkeld waarindevolgendevierrollenvoorhetmanagementcentraalstaan: 1. Veranderenderol 2. Klantgerichterol 3. Coachenderol 4. Sturenderol Vandenieuwemanagerswordtverwachtdatzij,ominhoudtekunnengevenaande nieuweorganisatie,instaatzijndezevierrollenherkenbaarenonderscheidendneerte zetten.hetmdprogramma,metalsuitgangspuntdezerollen,haddevolgende doelstelling: Ontwikkelenvanzowelervarenalsonervarenmanagementindevierrollen SamenmetdeRaadvanBestuurvormgevenaandenieuweorganisatie Teambuilding Hetontwikkelenenondersteunenvandeverdereinvullingvandenieuweorganisatie doormiddelvanhetmakenvandenoodzakelijkeplannen Lerenvanenmetelkaar EenstuurgroepgingonderleidingvandevoorzittervandeRaadvanBestuuraandeslag omditprogrammateorganiseren.voordeontwikkelingenuitvoeringvanhetprogramma issamengewerktmetexterneadviseurs. Uitgangspuntenvoorhetprogramma HetMD programmaisopgezetvanuitdefilosofiedatdeontwikkelingenindewereldom onsheenbepalendzijnvoordeontwikkelingvandeorganisatieendatdeontwikkeling vanhetmanagementhieraaneenessentiëlebijdragedientteleveren. Naastdeinhoudelijkevolgordediebepaaldwerddoordestrategie,lagenaandeopbouw vanhetprogrammaeenaantalveronderstellingenoverlerentengrondslag.dehogeschool wileenlerendeorganisatiezijnenzieteenmd programmaalseeninvesteringinhet ontwikkelenvaneencontinuleerprocesindeorganisatie.hetmd programmaeen toevoegingisaaneenleerprocesdatvoor90%indepraktijkplaatsvindt.ditleerproces gebeurtimpliciet.managerslerenvooraldoordeervaringvanalledag.een organisatieveranderingvormtaanleidingvooreenleerproceszowelopindividueelniveau bijdemanagersmaarookoporganisatieniveau.inhetmdprogrammawordtindividueel lerenverbondenmethetlerenoporganisatieniveau(ontwikkelenvanmanagersen ontwikkelenvandeorganisatie).hetleerproceswordtbevorderddoordatdewerksituatie zoisingerichtdatlerenoptimaalwordtgefaciliteerddoorreflectie,feedback, visieontwikkelingenexperimenteren. 1 Daarnaastvormtlerenhetkernproductvandehogeschoolorganisatie.Hetwaseen uitdagingomhetlerenvandemanagersaantelatensluitenbijprincipeszoalscoöperatief leren,project enprobleemgestuurdlerenzoalsdieookindeeigenopleidingenvoor studentenwordentoegepast. 1RobertJanSimons,Inauguralerede,2003

3 DeinhoudvanhetManagementDevelopment programma Naeenkorteintensieveontwikkelperiodeishetprogrammainfebruarigestart.Alle directeurenwarennetbenoemd,demeestevanhenopeennieuweplek.parallelhieraan werddepersonelereorganisatieuitgevoerdenmoestop1septemberdenieuwe organisatieinzijngeheelvanstartgaan.intotaalisdegroeptussenfebruarienjuni2004 zeskeerbijelkaargeweest. Deinhoudvanhetprogrammabestonduitzesmodulesenwordthieronderkort beschreven.parallelaanhetcollectieveprogrammawerdtusseniederemoduleeen bijeenkomstgehoudenmetdeintervisiegroepen.dezeintervisiegroepenwerktenmet elkaaraandeleeropdrachten,maardiendenvooralalseenbelangrijkplatformomelkaar testeunenbijhetvormgevenenimplementerenvanditingrijpendeveranderingsproces. 1. Strategie 2. MarketingenKlantgerichtorganiseren 3. Teambuilding 4. PersoneelsmanagementenLeiderschap 5. SturenopResultaten 6. Implementatieengedrag 1.Strategie Indezemodulewerddestrategievandeorganisatieverderuitgediept,directeuren raaktenvertrouwdmetdestrategischedoelstellingenenkregendeopdrachtdezete vertalennaarhuneigenbedrijfsonderdeel.deopdrachtnadezemodulewashetschrijven vaneenjaarplanwaarbijheteigenonderdeeleenherkenbaretoegevoegdewaardedient televerenaandetotalestrategie. 2.MarketingenKlantgerichtorganiseren Module2stondinhettekendemarketingstrategie,keuzesenconsequentiesvandeze keuzesvoordeinrichtingvandeorganisatie.erwerdzowelaandachtaandeinterneals aandeexterneklantbesteed.eenlogischvervolgopdezemodulewashetmakenvaneen marketingplanvoorheteigenonderdeelomopdezewijzeinhoudtegevenaanhet ontwikkelenvandeorganisatietendienstevandemarkt. 3.Teambuilding IneenvooralledeelnemersvolkomenvreemdeomgevingvandeKoninklijkeMilitaire Academiewerdeenteambuildingsdagverzorgd.Dezedagstondsymboolvoordetotaal nieuweenvreemdesituatiewaarinallemanagersvandehogeschoolzichopdatmoment bevonden.doorsamen,gekleedinlegeroveralls,tententebouwen,lastigevraagstukken optelossenenvaneentorentespringenontstondeengevoelvansaamhorigheiden vertrouweninelkaarseneigenkunnen.voorvelenbleekheteenverrassingdatmanagers inderdaadvanmilitairenkunnenleren.

4 4.PersoneelsmanagementenLeiderschap Komendejarenveranderterveelindeomgevingvandeorganisatieenditheeft consequentiesvoorhethrmbeleid.decontourenenbeleidskeuzesstondencentraalin dezemodule.vanuitdetheorieoverleidinggevenaanveranderprocessenwerdgewerkt aaneenmeerjaren formatieplanvoordetotalehogeschoolenheteigenonderdeel.depijn vandebezuinigingenkandooreengoedegezamenlijkeaanpakmindervoelbaargemaakt enbeterverdeeldworden. 5.SturenopResultaten Indezemodulestonddenieuweplanningencontrolcyclusopdeagenda,het besturingsmodelwerdtoegelichtendekeyperformance indicatorenwerdengezamenlijk vastgesteld.nadebijeenkomstgingendemanagersaandeslagmethetopstellenvanhet eigenmanagementcontract,doelstellingvoorheteigenonderdeelwordenin onderhandelingmetderaadvanbestuurbindendvastgelegd. 6.Implementatievanveranderingenengedrag, Indezeslotmodulewerddereorganisatiefaseafgeslotenenvertaalslaggemaaktvanalle plannennaardevolgendefase,hetimplementerenvandekeuzes.eenbelangrijkaspect datdaarcentraalstondwarendecorporatevaluesvandehogeschool.dezewaarden werdenvertaaldnaarconcreetgedragvanalleleidinggevendenennaardespelregelsvoor deoverlegvormen.heteigengedragwerddirectgeoefendenvooralhetfeedbackgeven aanelkaarwaseenbelangrijkontwikkelpunt.ditlaatstecollectieveonderdeelwerd afgeslotenmetdeopdrachtomeeneigenpersoonlijkontwikkelingsplanteschrijven.na deafrondingvanhetcollectievemanagementdevelopmentprogrammakanelkemanager opeigenwijzeinhoudgevenaanzijnindividueleontwikkeling. Leerervaringenmetditprogramma Dehogeschoolheeftsamenmethaartoeleveranciersgeleerdvanhetontwikkelenen uitvoerenvanditprogramma.wewilleninditartikeleenaantalvandezeleerervaringen expliciterenendelen. Inhoudelijkekeuzes Hetprogrammaisopgezetvanuiteeninhoudelijkelogicadiedereorganisatieondersteunt. Tijdensdeuitvoeringvanhetprogrammawerdsteedsbeoordeeldofdemodules voldoendeaanslotenbijdebehoeftenvandedeelnemersendefasevandereorganisatie. Opbasisvanervaringenuitdeeerstedriemodulesishalverwegebeslotenomeenzesde (slot)modulevantweedagentoetevoegenaanhetprogramma.deinhoudelijkekantvan dereorganisatie(structuur,kpi s,personeleplannen)namveeltijdinbeslag.als afrondingenovergangnaarhetimplementerenvandenieuweorganisatiewarende consequentiesvoorheteigengedragnogonvoldoendezichtbaar.daaromisaandehand vande waardendevertalinggemaaktnaarhetgedragvandedeelnemers.hetbesefwas indevoorgaandemodulesgegroeiddatdatjuistdekernvandeorganisatieverandering bevatte.doordatiedereenhetbelangdaarvaninzagwerddezemodulealszeerwaardevol beoordeeldenalseengoedeafsluitinggezienvanhetprogramma. Lerenmetdewinkelopen:

5 Demanagershaddeneenvolleenzwareagendaindeperiodedatzijdeelnamenaanhet MD programma.eenaantalvanhenhadnogdeverantwoordelijkheidvoordeoude organisatieonderdelen.tegelijkertijdmoestenzijplannengaanmakenvoordenieuwe organisatiewaarbijkeuzesverregaandeconsequentieskunnenhebbenvoordekomende jaren.ditleverdeopsommigemomenteneengrote(tijds)drukop.vooreende deelnemersmaaktedetijdsdrukhetlastigomveeltecommunicerenmetdemedewerkers. Dezeafstemmingentoetsingispasinlaterstadiumgebeurd.Deconsequentiehiervanis dateengrootdeelvandeorganisatie,namelijkdemedewerkers,pasindetweedehelft van2004actiefwerdbetrokkenbijdeimplementatievandeveranderingen.overigens werdenmoduleswelvoorbereidmetbrederegroepenvertegenwoordigers,veelaluitde staf.zijzorgdendatinhoudelijkdemoduleenbijbehorendbeleid,formatsen instrumentenwerdenvoorbereid.ditwerktezeergoedomdateroptimaalgebruikwerd gemaaktvandeaanwezigekennisindeorganisatie. Resultaatgericht EengoedMD programmaisconsistentmetdebeoogdeveranderdoelstellingen.bijde hogeschoolwasresultaatgerichtwerkeneenvandeleidendeprincipesvandenieuwe organisatie.meniseringeslaagdomhetprogrammaresultaatgerichten competentiegerichtoptebouwen.hoewelhetsomsmoeilijkwasomdebeoogde resultatenconcreetenoptijdtebenoemenzijndeafgesprokenresultatenbehaald.een vandeleerervaringenwasdathetgoedeneenduidigcommunicerenvandegewenste resultatennieteenvoudigis.ditgeldtzowelvoorderaadvanbestuurenstafdienstendie gewensteresultatenbenoemdenencommuniceerdenenvoordedeelnemersdiemoesten lerendoorvragenenreagerenopeisendieaanhengesteldwerden.deervaringenwerden gebruiktomditbijlaatstetweemodulesteverbeteren. Wisselwerkingtussenprogrammaenreorganisatie Hetprogrammaissteedsgekoppeldaandestappendieopdatmomentgezetwerdeninde reorganisatie.daardoorstuurdedereorganisatietendeledeinhoudvandemodulesende verwachteoutputvandeleeropdrachten.dezeconstantewisselwerkingmaaktehetmdprogrammatoteenkrachtigensuccesvolinstrumentvoororganisatieverandering.de directeurenhebbengeleerdomtegaanmetveranderingenenleerervaringenzijn collectiefverzilverdindereorganisatie. EennadeelisdatdeagendavandereorganisatiedelogicaenspeelruimtevanhetMDprogrammasomsoverruled.Eengoedvoorbeeldwasdatinverbandmetbenoemingen formatievoor1april2004eenmeerjarenformatieplangereedmoestzijn.ditmoestal wordenopgeleverdvoordatkeuzesvoordeorganisatie inrichtingwarengemaaktdoorde instituten.ineenlaterefasevanhettrajectbleekdatveelinstitutenbehoeftehaddenom dezekeuzesalsnogtemakenenonderlingaftestemmen.daarzijnmomenteelinde implementatiefasevervolgactiesoverafgesproken.

6 RaadvanBestuur DeledenvandeRaadvanBestuurwarenpermoduleverantwoordelijkvoorde introductieophetbeleid(iederopheteigenbeleidsterrein),zijonderstreeptendaarmee huncommitmentaanhetbeleidenwarendirectaanspreekbaaropvragenenkeuzes.dit zichtbarecommitmentheeftinbelangrijkematebijgedragenaanhetsuccesvanhet programma. EenaandachtspuntisdatderolvandeRaadvanBestuurineenreorganisatieeenandere kanzijndanderolineenmdprogramma.eenreorganisatiekentduidelijkedoelstellingen eneentijdslijn.voorafzijndoorderaadvanbestuureenaantalkeuzesgemaaktdie vertaaldwordennaarkeuzesindebedrijfsonderdelen.vanderaadvanbestuurwordt verwachtdatzijinlijnmetdezekeuzes,duidelijkstellingnemenenmensenaanspreken ophunrolenaangevenwatvanhenverwachtwordtenaanwelkeeisenhunoutput(bv. plannen)moetvoldoen. EenleerprogrammakentookexploratieveenexperimenterendemomentenwaarinRaad vanbestuurendeelnemersgezamenlijkverkennen,ideeënvormenenfoutenmaken.deze wisselinginroltussendeelnemerenbestuurderentussenrichtinggevenenruimtegeven zorgdeafentoevoorverwarring,zowelbijdedirecteurenalsbijderaadvanbestuur.dat leiddetotambivalenteboodschappen.gedurendehetprogrammaisditmeerderekeren besprokenmetderaadvanbestuurenkregenzijmeerzichtopwatvanhenverwacht werdinhetprogramma.achterafbezienhadeenruimereensystematischevoorbereiding opdezerolmetdegezamenlijkeraadvanbestuureengoedetijdsinvesteringgeweest. Watishetresultaat. Hetmeestzichtbareresultaatvandittrajectisdatdedirecteuren,dievoorheenvaak onbekendenvanelkaarwaren,elkaarkennenenelkaarwetentevinden.metelkaarzijnze vanaf1septemberaandeslagomdenieuweorganisatieteimplementeren.zehebbenhet veranderprocesgetrokkenenhebbenlerenomgaanmetdecomplexevraagstukkenineen reorganisatie.ditheeftertoegeleiddatdorganisatieisingerichtenelkbedrijfsonderdeel heefthaarplannengereed. Vanuithetbredereperspectiefvandebeoogdenieuweorganisatie,geïnspireerddoor Sheffield,isdeorganisatieontwikkelingnogmaarnetgestart.Defusieenreorganisatie trektveelaandachtenenergienaar binnen.dedroomvandenieuweefficiënte Hogeschoolwaarindeklanteeninnovatieveomgevingwordtgebodenomtelerenisnog nietgerealiseerd.aanditperspectiefmoetsystematisch,indegoedevolgordeworden gebouwd. Destructuurwijzigingenzijnnuafgerond,dereorganisatieiseenfeit.Vanafnustaatde organisatievoordeimplementatievandestrategie.daartoemoetennogallerlei implementatieactiviteitenwordenondernomen.heteerstedeelvanhetmd programmais weliswaarafgelopenmaarzoalsgezegd,datwasnietmeerdaneenverbijzonderingvan hetlerendatgrotendeelsindepraktijkplaatsvindt.ditleerproceswordtgecontinueerd. Deorganisatiemoetgaanleren(doorfeedbacktevragenenteorganiserenbijklanten, medewerkersenomgeving,doorexperimenterenendoorleerervaringentedelenente verspreiden).allebetrokkenen,vanraadvanbestuurtotmedewerkergaandoormet leren.

Van een kritiekloos internationaal volgerschap naar een ethisch, Europees buitenlands beleid

Van een kritiekloos internationaal volgerschap naar een ethisch, Europees buitenlands beleid Vaneenkritiekloosinternationaalvolgerschapnaareenethisch,Europeesbuitenlandsbeleid Ontwikkelingssamenwerking 1. OmdeversnipperingvandeBelgischeontwikkelingssamenwerkingtegentegaankomt minstenséénmaalperjaareenofficieeloverlegorgaansamen,datbindendeafspraken

Nadere informatie

Datum. Donderdag 31 januari 2013. Locatie Slot Zeist, Zeist PROGRAMMA. 12.00 uur Ontvangst. 12.30 uur Opening dagvoorzitter/ uitgever/ hoofdredacteur

Datum. Donderdag 31 januari 2013. Locatie Slot Zeist, Zeist PROGRAMMA. 12.00 uur Ontvangst. 12.30 uur Opening dagvoorzitter/ uitgever/ hoofdredacteur Datum Donderdag 31 januari 2013 Locatie Slot Zeist, Zeist PROGRAMMA 12.00 uur Ontvangst 12.30 uur Opening dagvoorzitter/ uitgever/ hoofdredacteur 12.35 uur Árpád Gerecsey (SocialPeople) Hij schept op dit

Nadere informatie

Wat is cultuur? Uit de honderden definities die er van cultuur bestaan kun je de volgende gemeenschappelijke kenmerken halen:

Wat is cultuur? Uit de honderden definities die er van cultuur bestaan kun je de volgende gemeenschappelijke kenmerken halen: Sturen op houding en gedrag Organisatieveranderingen vragen om een omslag in houding en gedrag. Medewerkers én managers zullen anders moeten gaan denken, voelen en doen. De cultuur binnen de organisatie

Nadere informatie

Verpleegkundige deskundigheid en opleiding MMC. Michela Zanetti unithoofd aoa

Verpleegkundige deskundigheid en opleiding MMC. Michela Zanetti unithoofd aoa Verpleegkundige deskundigheid en opleiding MMC Michela Zanetti unithoofd aoa Kengetallen medewerkers circa 3400 specialisten circa 195 specialismen 30 32000 SEH bezoeken eerste polikliniekbezoek 172.828

Nadere informatie

Doorbraakprojecten voor verbetering van hepatitiszorg in Nederland

Doorbraakprojecten voor verbetering van hepatitiszorg in Nederland Improving Mental Health by Sharing Knowledge Doorbraakprojecten voor verbetering van hepatitiszorg in Nederland Esther Croes, MD PhD arts-epidemioloog Knelpunten (ochtend) Ondanks sterfte en ziektelast

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID De combinatie van een ingewikkeld en maatschappelijk urgent onderwerp en een moderne aanpak is sterk. Het leven is saai, iedere dag hetzelfde.

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Jaarplan NFK 2014. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Jaarplan NFK 2014. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Jaarplan NFK 2014 Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Inhoud 2 1. Inleiding 3 4 2. Missie, visie en strategie 5 6 7 8 3. Betere kwaliteit van leven 9 o o o 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nadere informatie

Leiderschap bij C1000

Leiderschap bij C1000 Leiderschap bij C1000 Leiderschap bij C1000 in beeld Module 1: Persoonlijk leiderschap Module 2: Leidinggeven Ander (1op1) Module 3: Leidinggeven Team Module 4: Leiderschap verandering Module 1: Persoonlijk

Nadere informatie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie VNO-NCW 4 maart 2015 De heliumstick We zijn gestart met de oefening met de Heliumstick. De opdracht leek eenvoudig: breng de stick met zijn

Nadere informatie

KORTE!UITWERKING!ENQUETE!ZTC!2014!

KORTE!UITWERKING!ENQUETE!ZTC!2014! KORTEUITWERKINGENQUETEZTC2014 Begin2014hebbendeledenvanZTCdemogelijkheidgehaddeeltenemenaaneen enquête.opdewebsiteiseenformuliergeplaatstwaarmeedeledennaarhunmeningwerd gevraagd.daarnaastismenookviaeenapartenieuwsbriefgevraagddeeltenemen.

Nadere informatie

Zo word je succesvol als Teamleider. Deel 3: Verhoog jouw teamprestaties voor eens en altijd. Blad 0 van 13. De DAGSTART

Zo word je succesvol als Teamleider. Deel 3: Verhoog jouw teamprestaties voor eens en altijd. Blad 0 van 13. De DAGSTART Blad 0 van 13 H 8 De DAGSTART Blad 1 van 13 Deze E-Course is een uitgave Teamleider in 100 dagen, onderdeel van HGMR HGMR verzorgt resultaatgerichte programma s voor o.a. Teamleiders, Projectmanagers en

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Versie: V-7 Datum: 13-12-2007 1/7 PREAMBULE Het College van Bestuur van Codarts, Hogeschool voor de Kunsten heeft in het kader van de Branchecode Hogescholen besloten een Klokkenluiderregeling

Nadere informatie

Pijnvoorlichting. Anesthesiologie / Pijnbestrijding Revalidatiegeneeskunde Klinische Psychologie IJsselland Ziekenhuis

Pijnvoorlichting. Anesthesiologie / Pijnbestrijding Revalidatiegeneeskunde Klinische Psychologie IJsselland Ziekenhuis Pijnvoorlichting Anesthesiologie / Pijnbestrijding Revalidatiegeneeskunde Klinische Psychologie IJsselland Ziekenhuis Heeft u al lang pijnklachten? Heeft de behandeling bij u niet of niet voldoende geholpen?

Nadere informatie

Review missie en visie nodig?

Review missie en visie nodig? Review missie en visie nodig? Meerdere malen hebben we ons verdiept in de missie en visie van onze brancheorganisatie. Toch stellen we vast dat er nog onduidelijkheden zijn, zowel intern als extern We

Nadere informatie

Stemmen van de enterprise architect in besluitvorming

Stemmen van de enterprise architect in besluitvorming Stemmen van de enterprise architect in besluitvorming Paul Oude Luttighuis EAM 2014 The Voice of the Architect Houten, 22 mei 2014 Rode draad enterprise architecten in context architectuur van informatiemanagement

Nadere informatie

Stelling 2 Een belangrijke reden dat veranderingsprocessen mislukken is dat er vooraf onvoldoende over is nagedacht.

Stelling 2 Een belangrijke reden dat veranderingsprocessen mislukken is dat er vooraf onvoldoende over is nagedacht. Oefenvragen Ondernemerskunde B - Verandermanagement 1. Welke stelling is juist? Een belangrijke reden dat veranderingsprocessen mislukken is dat er eigenlijk geen goede reden is om iets te veranderen.

Nadere informatie

teambuilding op hoofdlijnen

teambuilding op hoofdlijnen Test naam Teambuildings Monitor Datum 27-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige teambuilding op hoofdlijnen de 5 niveaus samengevat inhoud Zijn de taken van het

Nadere informatie

Leiderschap in planning & control

Leiderschap in planning & control Leiderschap in planning & control A3 netwerkbijeenkomst, 20 januari 2015 Henk Doeleman Leiderschap in planning & control? Minder papier Meer participatief en versterkte betrokkenheid Versterking van de

Nadere informatie

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen (pilot) tijdvak 1 donderdag 21 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen (pilot) tijdvak 1 donderdag 21 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2015 tijdvak 1 donderdag 21 mei 9.00-12.00 uur maatschappijwetenschappen (pilot) Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 25 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 58 punten

Nadere informatie

Architecture Governance

Architecture Governance Architecture Governance Plan van aanpak Auteur: Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 14 november 2003 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

Performance Management geeft geen verbetering, dat doen de medewerkers! Hielko Schootstra 1, IMN Management Consultants.

Performance Management geeft geen verbetering, dat doen de medewerkers! Hielko Schootstra 1, IMN Management Consultants. Performance Management geeft geen verbetering, dat doen de medewerkers! Hielko Schootstra 1, IMN Management Consultants. Inleiding Ondanks de grote belangstelling en aandacht voor Corporate Performance

Nadere informatie

Gedrag en de OK. Iris Hobo, MDM. Studio Wit Designmanagement in de OK

Gedrag en de OK. Iris Hobo, MDM. Studio Wit Designmanagement in de OK Gedrag en de OK Iris Hobo, MDM Gedrag en de OK Co-creatie > optimalisatie! Gedrag? Leiderschap Training Tools en omgeving Bron: Levert Designmanagement een bijdrage aan patiëntveiligheid? Kan je gedrag

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Fietstechnicus. Proeve 7: Pr- en marketingbeleid. Opdracht deelnemer

Kwalificatie Eerste Fietstechnicus. Proeve 7: Pr- en marketingbeleid. Opdracht deelnemer Kwalificatie Eerste Fietstechnicus Crebo 95442, cohort 2014-2015 Proeve 7: Pr- en marketingbeleid Opdracht deelnemer Proeve 7: Pr- en marketingbeleid Inleiding Deze Proeve gaat over public relations (pr)

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Profile Dynamics. Werken vanuit je unieke kwaliteiten en kracht. De impact van je drijfveren op werk, samenwerking en groei Versie 1.

Profile Dynamics. Werken vanuit je unieke kwaliteiten en kracht. De impact van je drijfveren op werk, samenwerking en groei Versie 1. 0 Profile Dynamics Werken vanuit je unieke kwaliteiten en kracht De impact van je drijfveren op werk, samenwerking en groei Versie 1.0 1 Inhoud Pagina 0. Inhoud.1 1. De impact van drijfveren op je gedrag

Nadere informatie

OLIVEO CliniClowns-KIKA goede doelen meisjes voetbaltoernooi

OLIVEO CliniClowns-KIKA goede doelen meisjes voetbaltoernooi OLIVEO CliniClownsKIKA goede doelen meisjes voetbaltoernooi PROGRAMMA ME CATEGORIE: OLIVEO CliniClownsKIKA goede doelen meisjes voetbaltoernooi PROGRAMMA ME CATEGORIE: FINALE: 7e en 8e PLAATS POULE C /

Nadere informatie

Have a nice day teambuilding & seminars voor bedrijven en instellingen. Er gaat een wereld voor u open

Have a nice day teambuilding & seminars voor bedrijven en instellingen. Er gaat een wereld voor u open Have a nice day teambuilding & seminars voor bedrijven en instellingen Er gaat een wereld voor u open HAND is een uniek concept voor bedrijven en instellingen met als doel het versterken van werkrelaties

Nadere informatie

DISRUPTIEVE TECHNOLOGIE. Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren. Prof. dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management Erasmus University

DISRUPTIEVE TECHNOLOGIE. Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren. Prof. dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management Erasmus University Strategie Summit Industrie 5 maart 2015 DISRUPTIEVE http://www.youtube.com/watch?v=- TasuCE64kk&feature=youtu.be&t=1m54s TECHNOLOGIE Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren Prof. dr. Henk W. Volberda

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: Welk leiderschap is er nodig, en hoe krijg je dat?

Leiderschapsontwikkeling: Welk leiderschap is er nodig, en hoe krijg je dat? Leiderschapsontwikkeling: 11 Welk leiderschap is er nodig, en hoe krijg je dat? Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde NVP leiderschapscongres 31 oktober, 2013 Welkom! 2 3 vragen staan

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig?

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig? Vraagstelling 1. Wat vragen opdrachtgevers en gebruikers werkelijk en hoe kunnen aanbieders kansen pakken door hun dromen waar te maken? 2. Hoe ontstaat een win-win situatie door gebruik te maken van elkaars

Nadere informatie

Puur Professioneel. Inspireert eeuwig. Draagt bij aan groei

Puur Professioneel. Inspireert eeuwig. Draagt bij aan groei Puur Professioneel Inspireert eeuwig Draagt bij aan groei verhaal In 2009 heeft gezondheids- en communicatie wetenschapper Mariëlle F. Houben - Vaessen de stap gezet een eigen bedrijf te starten. Met nagenoeg

Nadere informatie

Curriculum Vitae Eva van de Pas

Curriculum Vitae Eva van de Pas Curriculum Vitae Eva van de Pas Profiel Na een carrière van 10 jaar in diverse HR functies in profit en non profit organisaties, ben ik sinds 2005 werkzaam als interim HR professional. Vanuit mijn visie

Nadere informatie

Programma Management. Insights & Essentials Willem van Putten

Programma Management. Insights & Essentials Willem van Putten Programma Management Insights & Essentials Willem van Putten Programma Kennissessie Kort voorstellen & programma introduceren Ervaring met programma management en vragen Kenmerken van een programma Opdracht

Nadere informatie

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel Het bedrijf Wij zijn een full concept bureau voor de automotive en Aftersales Specialist. Wij staan voor flexibel, transparant en praktische oplossingen. Producten Advies coaching en training Strategie

Nadere informatie

Een jong initiatief van ervaren organisatieontwikkelaars die hun kennis, kunde en drive exclusief inzetten voor organisaties in de kinderopvang.

Een jong initiatief van ervaren organisatieontwikkelaars die hun kennis, kunde en drive exclusief inzetten voor organisaties in de kinderopvang. StatusKO Een jong initiatief van ervaren organisatieontwikkelaars die hun kennis, kunde en drive exclusief inzetten voor organisaties in de kinderopvang. StatusKO Organisatieontwikkeling PPS 01-01-2010

Nadere informatie

Beweging in veranderende organisaties

Beweging in veranderende organisaties Beweging in veranderende organisaties Kilian Bennebroek Gravenhorst Werken met vragenlijsten voor versterking van veranderingsprocessen PROFESSIONEEL ADVISEREN 5 Inhoud Voorwoord 7 Opzet van het boek 9

Nadere informatie

Uw drijfveren. Congres Geen getob aan de top 29 mei 2012. Lineke Bos (Besturenraad) Steven Hoyer (Besturenraad Astrid Oostrom (Management Drives)

Uw drijfveren. Congres Geen getob aan de top 29 mei 2012. Lineke Bos (Besturenraad) Steven Hoyer (Besturenraad Astrid Oostrom (Management Drives) Uw drijfveren Congres Geen getob aan de top 29 mei 2012 Lineke Bos (Besturenraad) Steven Hoyer (Besturenraad Astrid Oostrom (Management Drives) Management Drives en Onderwijs Management Drives meet drijfveren

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

INSTRUCTIEKAART GROEPJES TECHNIEK IN HET BASISONDERWIJS DE FIETSBEL. Opdracht 1: Beantwoord mondeling deze strategische vragen in je groepje.

INSTRUCTIEKAART GROEPJES TECHNIEK IN HET BASISONDERWIJS DE FIETSBEL. Opdracht 1: Beantwoord mondeling deze strategische vragen in je groepje. INSTRUCTIEKAART GROEPJES TECHNIEK IN HET BASISONDERWIJS DE FIETSBEL Opdracht 1: Beantwoord mondeling deze strategische vragen in je groepje. 1. Wat is het? Hoe heet het? 2. Waarvoor wordt het gebruikt?

Nadere informatie

Kleurendenken en verandering. Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

Kleurendenken en verandering. Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Kleurendenken en verandering Families van theorieën Mensen ageren vanuit belangen (socio-politieke overtuiging) Mensen ageren vanuit verstandelijke overtuigingen (rationeel empirische overtuiging) Mensen

Nadere informatie

Ervaar Theo Stapvoets Filmpje jobcoaching

Ervaar Theo Stapvoets Filmpje jobcoaching Jacqueline Hoogenboom, Irene Witteman Vereniging Hogescholen 6-4-2017 Over het programma Langstuderen Aanleiding Focus oorzaak strategie Typering Wat: interventies Filmpje statusgesprek Rapportages Leren

Nadere informatie

Hoe bereik ik een sportieve clubcultuur?

Hoe bereik ik een sportieve clubcultuur? Hoe bereik ik een sportieve clubcultuur? Driebergen, 2 november 2013 Ralf Reniers Samen naar een Veiliger Sportklimaat Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst

Nadere informatie

Sessie op de boerderij

Sessie op de boerderij Sessie op de boerderij In opdracht van: Taskforce multifunctionele landbouw Juli 2010 Omgevingsverkenning De uitdrukking: We gaan naar een hutje op de hei is een bekende term om aan te geven dat een bedrijfsdelegatie

Nadere informatie

! TRACKS(ONTMOETINGSMOMENT!OMTRENT!

! TRACKS(ONTMOETINGSMOMENT!OMTRENT! TRACKS(ONTMOETINGSMOMENTOMTRENT ARCHIEF(ENCOLLECTIEZORG 7.#HÉLÈNE#VANDENBERGHE#EN#STELLA#LOHAUS# BRONKS(23JUNI2015 A UTEUR:'SANNE'V AN'BELLINGEN'(PACKED'VZW) AUGUSTUS'2015' ' 'PACKED' VZW'' D ELAUNOYSTRAAT'58'

Nadere informatie

Van Click to Brick naar Click and Brick : retailers-webshop

Van Click to Brick naar Click and Brick : retailers-webshop Van Click to Brick naar Click and Brick : retailers-webshop Charlotte Verkeyn juni 2013 een stappenplan voor de implementatie van het concept retailers-webshop 1Korte toelichting van het advies aan Cramers

Nadere informatie

Team: Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team: Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team: Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Samenvatting Masterthesis/eindscriptie student NCOI Opleidingsgroep

Samenvatting Masterthesis/eindscriptie student NCOI Opleidingsgroep Afstudeerdatum 30-10-2012 Opleiding Master Management Cultuur en Verandering, specialisatie Organisatiepsychologie Naam student Anoniem Titel scriptie HPO en leiderschap bij Bedrijf X. Een diagnostisch

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen Notitie / Memo Aan: Kees de Vries Van: Anke Luijben en Jasper Jansen Datum: 25 januari 2017 Kopie: Ons kenmerk: WATBE5026-136N001D0.2 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Water

Nadere informatie

opleiding bouwprocesmanagement

opleiding bouwprocesmanagement SKOOB - Praktisch 7 mei 2015 opleiding bouw Bouwmanager Een bouwmanager moet een brede technische kennis hebben, verbanden zien die anderen niet zien, een vooruitziende blik hebben in de voortgang van

Nadere informatie

Geld is gestolde energie van mensen Simpel maken Beetje anders (als dat helpt) Bijdragen aan ontwikkeling

Geld is gestolde energie van mensen Simpel maken Beetje anders (als dat helpt) Bijdragen aan ontwikkeling Geld is gestolde energie van mensen Simpel maken Beetje anders (als dat helpt) Bijdragen aan ontwikkeling Pensioenadvies Bestuursondersteuning Actuariaat & Certificering Visitatie Opleiden Trainen en ontwikkelen

Nadere informatie

Leiderschap is dé kritische succesfactor van Het Nieuwe

Leiderschap is dé kritische succesfactor van Het Nieuwe whitepaper Leiderschap is dé kritische succesfactor van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken (HNW) is een hype. Ondersteund door nieuwe technologieën en een veranderend arbeidsethos is sociale innovatie

Nadere informatie

Whitepaper. Interne merkbeleving als katalysator voor succesvol veranderen

Whitepaper. Interne merkbeleving als katalysator voor succesvol veranderen Whitepaper Interne merkbeleving als katalysator voor succesvol veranderen Dynamics Business Consultancy, september 2010 Interne merkbeleving is op dit moment een hot topic. Er verschijnen regelmatig artikelen

Nadere informatie

Inhoud. deel i het domein arbeid en gezondheid 31. Voorwoord 1 0

Inhoud. deel i het domein arbeid en gezondheid 31. Voorwoord 1 0 Voorwoord 1 0 1 Inleiding 1 2 1.1 Aanleiding en doelstelling 1 5 1.2 Doelstelling 2 4 1.3 Leeswijzer 2 6 deel i het domein arbeid en gezondheid 31 2 Wat is arbeid, wat is gezondheid? 3 3 2.1 Wat is arbeid?

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Implementatie op de grens van ICT & veranderkunde

Implementatie op de grens van ICT & veranderkunde Implementatie op de grens van ICT & veranderkunde jack@redmax.nl @jackvangils2 Jack van Gils Principal Consultant Manager Innovator Ondernemer CIO Bedrijfskunde Contact via jack@redmax.nl @jackvangils2

Nadere informatie

.Lexerim. Plan van Aanpak: Accessibility at Work. Versie 1.1 Raimond van Mouche CMD2a

.Lexerim. Plan van Aanpak: Accessibility at Work. Versie 1.1 Raimond van Mouche CMD2a Plan van Aanpak: Accessibility at Work Versie 1.1 Raimond van Mouche CMD2a - 1318845 Versie datum: 5 april 2016 1 Inleiding In dit document wordt beschreven wat het Accessibility at Work initiatief moet

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

HET VOORKÓMEN VAN HANDECZEEM

HET VOORKÓMEN VAN HANDECZEEM HET BELANG VAN ONZE HANDEN Het is wellicht iets waar niemand iedere dag bij stilstaat, maar onze handen zijn erg belangrijk. Zonder handen zouden we dagelijkse klusjes onmogelijk kunnen uitvoeren en zou

Nadere informatie

Woonzorgboerderij de Hagert

Woonzorgboerderij de Hagert DKB2.0 januari 2012 Woonzorgboerderij de Hagert Dementerende ouderen Wonen:18 plaatsen over drie woningen Dagbehandeling/-opvang: 6 plaatsen Mensen met een verstandelijke beperking Wonen: 12 plaatsen over

Nadere informatie

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011 Case: Rabobank Nederland Loes Meijlink, 2011 1 Visie Vitaliteit Rabobank Een vitale medewerker = gezond + inzetbaar De Rabobank heeft stevige ambities. Om die te realiseren, moeten onze medewerkers topprestaties

Nadere informatie

7s Model van McKinsey

7s Model van McKinsey 7s Model van McKinsey Het 7S model is ontworpen door McKinsey-medewerkers Richard Pascale en Antohny Athos om aan de hand van zeven vaste factoren de prestaties van een onderneming te kunnen analyseren.

Nadere informatie

Innovatieve rekentechnieken voor trillingen en herafgestraald geluid in de bebouwde omgeving

Innovatieve rekentechnieken voor trillingen en herafgestraald geluid in de bebouwde omgeving Mooi bedacht, nuttig toegepast Koninklijke Militaire School, 28 november 27 Innovatieve rekentechnieken voor trillingen en herafgestraald geluid in de bebouwde omgeving Geert Lombaert, Geert Degrande,

Nadere informatie

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management De road map is erop gericht om het beoogde succes van een organisatie (de strategische ambitie) te helpen maken. De road map gaat in op hoe de weg naar het succes expliciet en concreet te maken Jan Scheffer

Nadere informatie

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Opleidingenbrochure Versie juli 2011

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Opleidingenbrochure Versie juli 2011 enbrochure Versie juli 2011 Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@entrepot.nl Internetsite: www.entrepot.nl 2 1 Inleiding De brochure bevat de uitgangspunten

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Een bedrijf dat bereid is om te investeren in innovatie, zal er in de regel ook zeker van willen zijn dat het profiteert van deze innovatie zonder dat een concurrent de

Nadere informatie

De Concurrentie gerichte Dialoog

De Concurrentie gerichte Dialoog De Concurrentie gerichte Dialoog PIANOo lunch 23 maart 2010 Diederik van der Staay Handreiking Tien gouden regels voor de dialoog Kennis opgedaan bij: Defensie Kromhout Kazerne Rgd KV7 en IB groep RWS

Nadere informatie

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN.

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. Rob Knechten en Jan Bloem PUG sessie 09-05-2011 Introductie werkend krijgen Welkom Arlande visie op Case ROC Nijmegen Rob Knechten: werkend krijgen Stefanie

Nadere informatie

Post- HBO-opleiding. voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen

Post- HBO-opleiding. voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen Post- HBO-opleiding voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen Inleiding Vele HBO-ers in de apotheek werken regelmatig als assistente, met daarnaast wat extra taken. Dat is een onderwaardering

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

RONTH MANAGEMENT OP WEG NAAR EEN VRAAGGESTUURDE ORGANISATIE

RONTH MANAGEMENT OP WEG NAAR EEN VRAAGGESTUURDE ORGANISATIE RONTH MANAGEMENT OP WEG NAAR EEN VRAAGGESTUURDE ORGANISATIE RON VAN HELVOIRT 1964 BUSINESS DEVELOPMENT TRAINING INTERIM DIRECTEUR COACH ONDERNEMER START-UPS Wat ga ik niet doen Vertellen hoe ik de PPS-en

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Wereldwijd zijn meer dan 3 miljard mensen afhankelijk van biomassa brandstoffen zoals hout en houtskool om in hun dagelijkse energie behoefte te voorzien. Het gebruik van deze

Nadere informatie

Politie als lerende organisatie Ontwikkeling van kennis en bekwaamheid is core business van korpsen en politieacademie

Politie als lerende organisatie Ontwikkeling van kennis en bekwaamheid is core business van korpsen en politieacademie Verschenen in: C.J.C.F. Fijnaut et all (red.): Politie. Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer, 2e druk Politiealslerendeorganisatie Ontwikkelingvankennisenbekwaamheidiscorebusinessvankorpsenen

Nadere informatie

CorporateStorytelling. Iedereen is een bron van verhalen

CorporateStorytelling. Iedereen is een bron van verhalen CorporateStorytelling Iedereen is een bron van verhalen 1 TellWell Bert Stas Wat is een verhaal? 2 TellWell Bert Stas Wat is een verhaal? Waaromspreekthetaan? Waaromherinneren? Waaromdoorvertellen? 3 TellWell

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training Duurzame inzetbaarheid Training Office 365 Training Office 365 gevorderden Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel vervolg Training

Nadere informatie

Sociale Innovatie bij. Instituut voor Gebouwde Omgeving. Hogeschool Utrecht. Dan Greve

Sociale Innovatie bij. Instituut voor Gebouwde Omgeving. Hogeschool Utrecht. Dan Greve Sociale Innovatie bij Instituut voor Gebouwde Omgeving Hogeschool Utrecht Dan Greve Dan.greve@hu.nl Sociale Innovatie bij IGO Instituut Gebouwde Omgeving Reorganisatie 2004 en situatie 2009 Project Sociale

Nadere informatie

Het E.P.D. en de binnenkant van organisatieverandering. Kaospilots.nl

Het E.P.D. en de binnenkant van organisatieverandering. Kaospilots.nl Het E.P.D. en de binnenkant van organisatieverandering Kaospilots.nl Thijs Homan? Hoogleaar Change and Implementation Open Universiteit Nederland Master opleiding Implementation and Change Management (ICM)

Nadere informatie

HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014

HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014 HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014 JBZ: 100,000 m2 op gebouwd naar menselijke maat met verschillende gebouwen gekoppeld door een boulevard. Veel groen, glas en ontspanning: healing

Nadere informatie

Whitebox test. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 14 april 2009. Versie 1.5.0

Whitebox test. Projectteam 6. Project Web Essentials 14 april 2009. Versie 1.5.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Whitebox test Project "Web Essentials" 14 april 2009 Versie 1.5.0 Teamleden: Armin Ghassemi

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Hoe gebruiken we de Maritieme Strategie om maritieme innovatie te stimuleren?

Hoe gebruiken we de Maritieme Strategie om maritieme innovatie te stimuleren? Hoe gebruiken we de Maritieme Strategie om maritieme innovatie te stimuleren? Brigit Gijsbers - Directeur Maritieme Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu De Nederlandse Maritieme Strategie 2015-2025

Nadere informatie

Antwoordmodel. Literatuur. Meerkeuzevragen (60 punten) Aan dit antwoordenoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Antwoordmodel. Literatuur. Meerkeuzevragen (60 punten) Aan dit antwoordenoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Bestuurskundige processen - Examennummer 62145-0 juni 2012 Antwoordmodel Aan dit antwoordenoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Literatuur a. Bovens, M. en Schillemans, T. (2009). Handboek publieke

Nadere informatie

Swing trading. met CFD's. «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD

Swing trading. met CFD's. «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD Swing trading met CFD's «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD WH SELFINVEST S.A. 11 Place Dargent L 1413 Luxembourg T: +352 42 80 42 81 Bureau de

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie

Wat zijn de succescriteria voor een partnership?

Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Chemical Power Oil & Gas Wie zijn wij Arno Gerrets Agrifirm Manager Techniek Maries van Aert Stork Technical services Consultancy Manager Onderhoud en Investeringen

Nadere informatie

'Risico's it-investeringen doorgaans hoog'

'Risico's it-investeringen doorgaans hoog' Computable Computable In bedrijf: 07/05/04 - 'Risico's it-investeringen doorgaans hoog' It-portfoliobeheer: inzicht als eerste stap naar controle 'Risico's it-investeringen doorgaans hoog' Chris Verhoef,

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

TALENTENMODEL & BUSINESS CASE 40 UNIVERSELE TALENTEN IN KAART

TALENTENMODEL & BUSINESS CASE 40 UNIVERSELE TALENTEN IN KAART TALENTENMODEL & BUSINESS CASE 40 UNIVERSELE TALENTEN IN KAART INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Ervaringen en uitspraken opdrachtgevers 3 2. Alfabetische rangschikking 40 talenten 4 3. Vijf universele talentrubrieken

Nadere informatie

Constructieve veiligheid en NEN 8700. Ing. A. de Vries

Constructieve veiligheid en NEN 8700. Ing. A. de Vries Constructieve veiligheid en NEN 8700 Ing. A. de Vries Regels Bouwbesluit 2012, afd. 2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie Regels Bouwbesluit 2012, overige afdelingen, Rechtens verkregen niveau Definitie

Nadere informatie

Graduation Document. General Information. Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences. Student Number

Graduation Document. General Information. Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences. Student Number Graduation Document Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences General Information Student Number 4106105 Student Name Nicky Joy Sargentini E. nickysargentini@gmail.com T. 06 10 56 52

Nadere informatie

Maakt draagvlak meetbaar V2.0

Maakt draagvlak meetbaar V2.0 Maakt draagvlak meetbaar V2.0 Wat is de impact als jouw verandertrajecten niet het gewenste voordeel leveren? Investering? Concurrentiepositie? Imago? Loopbaan? Klanten? Het succes van projecten wordt

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie