Beter, steeds beter. Jaarverslag 2012 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beter, steeds beter. Jaarverslag 2012 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/32"

Transcriptie

1 Beter, steeds beter. Jaarverslag 2012 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/32

2 1. Woord vooraf 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2. Structuur van de organisatie 2.3 Kerngegevens Organisatieprofiel Cliëntprofielen Kernactiviteiten Kerncijfers Werkgebied, vestigingen en organogram 2.4 Ketenvorming en samenwerking Ketenvorming in eigen huis Samenwerken in zorg en dienstverlening 2.5 Maatschappelijk ondernemen 3. Ontwikkelingen Externe ontwikkelingen 3.2 Interne ontwikkelingen 4. Bedrijfsvoering en personeel 4.1 Bedrijfsvoering 4.2 Personeel 5. Kwaliteit 5.1 Algemeen kwaliteitsbeleid 5.2 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Bijlagen: 1. Cliëntprofielen GGMD 2. Kernactiviteiten GGMD 3. Jaarverslag 2012 Raad van Toezicht 4. Jaarverslag 2012 Cliëntenraad 5. Organogram GGMD 2/32

3 Woord vooraf In het voorjaar van 2012 waren we er zeker van: de financiering van de begeleiding van doofblinden en vroegdoven zou een voorbeeld worden van de bestuurlijke flexibiliteit. Te vuur en te zwaard verdedigde het Ministerie van VWS de invoering onder het zwakke regime (geen recht, maar voorziening) van de WMO van decentrale financiering van de begeleiding van mensen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen. Maar ambtelijk en bestuurlijk Nederland kon niet ontkennen dat dit voor de kleine en vanwege de communicatieve beperking erg van begeleiding afhankelijke groep doofblinden en vroegdoven een groot risico met zich meebracht - en ontkende dit dan ook niet. Het was ons gelukt duidelijk te maken dat er doofblinde en dove mensen zijn die zich zelf goed staande houden in de horende samenleving, naast mensen die dit echt niet kunnen. Ook doofblinde en vroegdove mensen kun en mag je niet over een kam scheren! Vanuit dit inzicht werd een kunstgreep bedacht in de vorm van het centralistisch decentralisme, ofwel in de vorm van circa 5 regiegemeenten, die namens alle ruim 400 Nederlandse gemeenten de afspraken zouden gaan maken voor deze doelgroep. De Tweede Kamer en de Staatsecretaris vonden elkaar in dit ietwat bijzondere compromis, maar toen viel het Kabinet. De rest van 2012 gebeurde er niets. Nou ja, niets: er waren verkiezingen, er werd een Kabinet gevormd en in november 2012 was er het Regeerakkoord "Bruggen Slaan". De WMO zou doorgaan, maar hoe - dat werd nog niet duidelijk. Opnieuw onzekerheid. We deden al die tijd wat van ons mag worden verwacht: we boden hulp en dienstverlening aan onze cliënten en we werkten gestaag aan de verbetering van de bedrijfsvoering, van de uitvoering van het primaire proces, aan de communicatie met onze cliënten en aan de eigen competenties. De Nederlandse samenleving is in permanente staat van verandering. Wij volgen dat, reageren daarop. Er is maar één constante in ons antwoord: wij moeten het beter doen, steeds beter. Betere hulp- en dienstverlening, betere bedrijfsvoering. Dat is in 2012 gelukt. Dit jaarverslag getuigt daarvan. In 2013 gaan we daar gewoon mee door. Kees Knol, bestuurder GGMD 3/32

4 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden (GGMD) Adres Büchnerweg 3 Postcode 2803 GR Plaats Gouda Telefoonnummer Inschrijfnummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van de organisatie Juridische structuur en governance GGMD voor doven en slechthorenden is een enkelvoudige rechtspersoon: een stichting met een (eenhoofdige) Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Bepalingen over de rol van respectievelijk de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn conform de zorgbrede Governance Code vastgelegd in de statuten. De bestuurder noch andere personen in loondienst bij GGMD overschrijden het gemiddelde belastbare loon van Nederlandse ministers. Toelatingen GGMD is toegelaten tot de AWBZ als instelling voor begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ. Met ingang van 1 januari 2010 is GGMD tevens toegelaten tot de ZVW als instelling voor medisch specialistische zorg. Onder de AWBZ functioneert GGMD als instelling voor gehandicaptenzorg (uitsluitend zintuiglijk gehandicapten auditief), onder de ZVW als gespecialiseerde GGZ-instelling voor doven en slechthorenden. Voor reïntegratietrajecten heeft GGMD mantelovereenkomsten met het UWV. GGMD is daarnaast sinds 2005 door UWV erkend als jobcoachorganisatie. Cliëntenraad Sinds 2007 bestaat bij GGMD een Cliëntenraad, per ultimo 2012 bestaande uit vijf cliënten van verschillende subdoelgroepen en drie steunleden uit de relevante cliëntenorganisaties (het Dovenschap, de NVVS en de Stichting Plots- en Laatdoven). De Cliëntenraad schrijft een eigen jaarverslag, dat als bijlage 2 aan dit jaardocument is gehecht. De Cliëntenraad wordt voor rekening van GGMD ondersteund door een secretaris, die langdurig ervaring heeft opgedaan in de begeleiding van doven. Ondernemingsraad In mei 2012 hebben er verkiezingen plaatsgevonden in verband met aftredende OR-leden. Na de verkiezingen telt de OR zeven actieve leden. De OR heeft 2012 zes keer een 4/32

5 overlegvergadering gehad met de bestuurder en twee keer de algemene zaken van de onderneming besproken. Ook heeft de OR een vergadering met de Raad van Toezicht bijgewoond. De OR heeft er voor gekozen over 2012 een eigen jaarverslag uit te brengen. 2.3 Kerngegevens Organisatieprofiel De missie van GGMD is het in heel Nederland bieden van hoogwaardige zorg- en dienstverlening aan doven en slechthorenden, die de last van (de gevolgen van) de gehoorstoornis en de eventuele psychische problematiek voor de cliënt dusdanig beperkt dat een zo zelfstandig en goed mogelijk leven kan worden geleid.. Die zorg- en dienstverlening kan alleen hoogwaardig zijn, als GGMD zich exclusief focust op de doelgroep. Omdat prelinguaal doven (verder: vroegdoven) in de praktijk niet bij horende instellingen in hun omgeving terecht kunnen, geeft GGMD in eigen huis vorm aan een domeingrenzen overschrijdende integrale keten van zorg voor hen. GGMD wordt met zijn AWBZ-toelating gerekend tot de categorale instellingen voor zintuiglijk gehandicaptenzorg. Dat zijn er 3 voor visueel gehandicapten (Bartimeus, Visio en de Robert Coppes Stichting) en 5 voor auditief/communicatief gehandicapten. Van die laatste richten zich er 3 geheel of overwegend op jeugd (Kentalis, Auris en NSDSK) en één exclusief op ouderen (Gelderhorst). GGMD richt zich als enige van die 5 instellingen op de volwassen auditief gehandicapten en doet dat in heel Nederland. Ook de GGz voor doven en slechthorenden is noodgedwongen categoraal georganiseerd. GGMD is de aanbieder van ambulante GGz in Zuid-, Midden- en West-Nederland; in Noord en Oost- Nederland hebben de in hoofdzaak horende instellingen Lentis en Pro Persona een doventeam. Pro Persona en Reinier van Arkel hebben kleine klinische voorzieningen voor doven-ggz. In Amsterdam zijn hebben zowel GGMD als Pro Persona een team. GGMD is als integrale ketenorganisatie aangesloten bij twee koepelorganisaties: bij zowel de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) als bij GGZ Nederland Cliëntprofielen Communicatie is de sleutel voor mensen in de samenleving. Communicatie is bij uitstek essentieel voor de zorg aan mensen. Auditief gehandicapte cliënten kunnen slecht terecht in instellingen, die zich louter van het gesproken woord bedienen. Zij behoeven zorg, die met die beperking rekening houdt. GGMD beheerst die expertise door continue investering in scholing en door zich exclusief tot deze doelgroep te beperken. Wij onderscheiden in hoofdzaak vier cliëntprofielen: - Volwassen vroegdoven - Volwassen slechthorenden - Volwassen Plots- en Laatdoven - Volwassen doofblinden 5/32

6 In 2012 is gestart met het consequent vastleggen van het cliëntprofiel van elke cliënt in ons productieregistratiesysteem. Die vastlegging is verbonden met de standaard communicatiecheck van elke nieuwe cliënt, waarmee wij gegevens verzamelen voor onze wijze van communiceren met de cliënt. Voor het zittende bestand worden die gegevens in de loop van 2013 gecompleteerd. Er dienen zich sinds enige tijd ook niet- of weinig-slechthorenden aan, die afkomen op ons groepsaanbod voor het leren omgaan met tinnitus 1. Wij kunnen hen niet voor rekening van de AWBZ helpen, omdat daarvoor een drempelverlies van 35 decibel is vereist. In een aantal gevallen biedt de Zvw (GGZ) uitkomst; anderen vallen helaas tussen wal en schip Kernactiviteiten GGMD levert een sluitende keten van zorg aan de doelgroep van thuiswonende volwassen doven en slechthorenden. Die keten strekt zich uit over AWBZ, ZVW en sociale verzekeringen. Wij onderscheiden de volgende clusters van producten (uitgewerkt in bijlage 1b): - gespecialiseerde ambulante begeleiding en behandeling - gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg - expertiseproducten Kerncijfers 2012 Omzet AWBZ GGZ Loopbaanbegeleiding Overig Totaal In de AWBZ en de GGZ is een bedrag aan naverrekening 2011 opgenomen. Cliënten AWBZ GGZ LB Totaal Instroom Uitstroom Vroegdoof Slechthorend/plots-laatdoof Doofblind Tinnitus (niet-slechthorend) nog onbekend Per bekostigingscategorie is het aantal unieke cliënten weergegeven. Tussen de categorieën is wel enige overlap. Het per cliënt vastleggen van het cliëntprofiel is nog niet compleet. 1 Het Nederlandse woord voor tinnitus is oorsuizen, maar dat begrip dekt zeer onvoldoende de vaak ondraaglijke ernst qua duur, vorm en luidheid van de cliënten die om zorg komen. 6/32

7 Medewerkers Soort Aantal fte Vaste dienst Totaal , Hulpverleners totaal ,32 Hulpverleners AWBZ 71 55,14 Hulpverleners GGZ 28 17,94 Hulpverleners werk 11 7,78 Hulpverleners communicatie 18 10,46 Management en hoofden 10 9,11 Staf en ondersteuning 37 23,14 Freelancers Communicatietrainers 55 nvt Verloop 2012: in dienst: 12 medewerkers uit dienst: 8 medewerkers Werkgebied, vestigingen en organogram De doelgroep woont verspreid over het hele land. In grote delen van Nederland is GGMD de enige AWBZ-zorgaanbieder voor volwassen doven en slechthorenden. Alleen in de vier noordelijke provincies kent GGMD voor AWBZ-woonbegeleiding een parallel: De Noorderbrug. De GGZ voor de doelgroep wordt gedeeld met Lentis en Pro Persona, die samen Noord en Oost Nederland bedienen. GGMD heeft heel Nederland als werkgebied en maakt dit waar vanuit 15 vestigingen. Incidenteel worden nog op andere adressen cliënten ontvangen. Waar nodig komt GGMD ook aan huis. Dat is in ieder geval zo bij het product Begeleid zelfstandig wonen. Op 3 locaties worden cliënten uitgenodigd om hun woonbegeleiding te komen halen in een bij deelnemers als "inloophuis" bekend staand steunpunt van GGMD. Zij waarderen de bijkomende gelegenheid tot ontmoeting met andere doven. GGMD heeft geen eigen vastgoed. De 15 vestigingen zijn alle gehuurd. GGMD is een platte organisatie. In Gouda huist de eenhoofdige Raad van Bestuur en een beperkte centrale staf. Daaronder kent de organisatie vijf integrale managers op een regionale verdeling van Nederland. U vindt het organogram als bijlage toegevoegd aan dit jaarverslag. 2.4 Ketenvorming en samenwerking Ketenvorming in eigen huis Gebruikelijk is dat integrale ketenzorg tot stand komt door samenwerking van partijen op lokaal niveau. Voor doven kan dat niet. Horende instellingen zijn voor onze doelgroep niet toegankelijk zelfs niet met een tolk. Om toch ketenzorg te realiseren heeft GGMD daarom de ambitie om de gehele keten van zorg voor de doelgroep doven in eigen huis te organiseren. In 1999 begonnen als het verzamelde en verzelfstandigde dovenmaatschappelijk werk van de 7/32

8 nazorgafdelingen van de doveninternaten is als gevolg van een langjarig proces van diversificatie en uitbreiding GGMD geworden tot een ketenorganisatie over de domeinen WMO (cliënttoeleiding), AWBZ (gehandicaptenzorg, revalidatie), ZVW (Geestelijke Gezondheidszorg) en Werk (reïntegratie en jobcoaching) heen. De keten krijgt gestalte door een gezamenlijk aanmeldingstraject voor alle cliënten in ons Primair Proces Samenwerken in zorg en dienstverlening In Noord en Oost Nederland heeft GGMD geen eigen GGZ-aanbod. Daar werkt GGMD voor de afstemming tussen de gehandicaptenzorg voor doven en de gespecialiseerde doven-ggz samen met Lentis en Pro Persona. Voor crisiszorg werkt GGMD, indien nodig, samen met de crisisdiensten van horende GGZ-instellingen. GGMD heeft als AWBZ-instelling voor auditief gehandicapten in de sector visueel gehandicapten een parallel in de Robert Coppes Stichting, die in Zuid-Nederland ambulante begeleiding biedt aan volwassen, vaak meervoudig beperkte blinden en doofblinden. Met die instelling is in 2012 het contact aangehaald en zijn pilots gestart voor samenwerking in zowel de zorg als beider back-offices. In Zuid-Holland Noord werkt GGMD samen met GGz-instelling Rivierduinen. In 2012 heeft deze samenwerking een extra dimensie gekregen in Zoetermeer, waar enkele GGz-cliënten van GGMD voor behandeling konden worden opgenomen in een kliniek van Rivierduinen met ondersteuning in de communicatie vanuit GGMD. In Vught heeft GGz-instelling Reinier van Arkel een kleine verblijfsvoorziening voor dove cliënten. Met die instelling is onderzoek gestart naar de mogelijkheden van nadere samenwerking. De K&J-unit van GGMD is nog in opbouw. Daarvoor is in 2012 de samenwerking met de scholen van Auris en Kentalis uitgebreid. In 2012 is ook contact gelegd met de William Schrikker Groep voor jeugdzorg ten behoeve van samenwerking in gezinnen met dove ouders. Op regionaal niveau werkt GGMD samen met meerdere zogenoemde "Welzijnsstichtingen van doven", organisaties voor en door vroegdoven. 2.5 Maatschappelijk ondernemen GGMD spant zich nadrukkelijk in om ook anders dan met zorg en dienstverlening bij te dragen aan de participatie van de auditief beperkte burger in de samenleving. Consequent werft GGMD voor zijn eigen hulpverleners expliciet mede onder doven en slechthorenden. Zij dragen ook substantieel bij aan de expertise en doelgroepgerichte cultuur van GGMD. Zij houden de horende collega's van GGMD bovendien de spiegel voor van de dagelijkse valkuilen van horende organisaties in de omgang met dove en slechthorende medewerkers of klanten. Waar GGMD ruimte heeft voor stages of leer/werkplaatsen reserveren we die ook voor de doelgroep. In 2012 zijn twee volwassen doven gestart met een leer/werkplaat voor ambulante woonbegeleiding. 8/32

9 3. Ontwikkelingen Externe ontwikkelingen Alle bekostigingskaders voor het werk van GGMD waren in 2012 in beweging. Op alle terreinen dwingen de stijgende kosten beleidsmakers en politiek tot ingrepen. Na jaren van gesleutel op onderdelen dienen zich nu structurele veranderingen aan. AWBZ De AWBZ is al jaren in een proces van enerzijds decentralisatie naar gemeenten en anderzijds overheveling naar de zorgverzekeringswet. In een nieuw regeerakkoord werd in 2012 vastgelegd, dat de resterende kern-awbz nog slechts intramurale zorg zal omvatten. Ondertussen vertraagde de kabinetswisseling alleen maar het al ingezette proces van overheveling van de functie Begeleiding naar de WMO. Aan het eind van 2011 was er hoop ontstaan, dat voor de contractering van begeleiding van zintuiglijk gehandicapten een formule was gevonden om die over een select aantal gemeenten te laten verlopen. Die mogelijke oplossing kwam door de wisseling van de wacht in de lucht te hangen. Pas in 2013 zullen we verder zien. Het verslagjaar is wel goed besteed aan Verbindend Vernieuwen, zijnde het met VWS en financiers overeengekomen meerjarig traject van alle instellingen binnen SIAC en Vivis ook GGMD dat in 2014 moet leiden tot sectorbrede transparantie van aard en volume van de AWBZ-zorg aan zintuiglijk gehandicapten. Cliëntprofielen en producten werden gezamenlijk geformuleerd en in 2012 betrokken bij het eerste jaar van aanlevering van de dienovereenkomstige productiedata. In 2013 gaat die gegevensverzameling voort en worden ook al de eerste voorstellen voor een tariefstructuur ontwikkeld. Parallel aan Verbindend Vernieuwen was het College voor Zorgverzekeringen met hulp van de gezamenlijke instellingen doende met de duiding van de inhoud van de ZG-producten: kunnen ze passen in de Zorgverzekeringswet? Ongeacht de mogelijke uitkomst daarvan is GGMD verheugd, dat het CVZ goed inzicht in onze soort cliënten en zorg tracht te krijgen en dat zal vastleggen in een blijvend document. Het kost GGMD tot nog toe veel inspanning om bij alle achtereenvolgend gesleutel aan delen van de AWBZ telkens weer uit te moeten leggen hoe slecht mutaties in het beleid voor horende zorgaanbieders toepasbaar zijn op de dove cliëntgroep. Het geheugen van steeds wisselende beleidsmakers is kort. Zorgverzekering De GGz voor doven en slechthorenden is verzekerd in het basispakket van de zorgverzekering. Al jaar en dag wordt die GGz voor doven gefaciliteerd met dubbeltelling van cliëntcontacten. Aan die dubbeltelling komt een einde met de prestatiebekostiging van de GGz per Juist op tijd traden wij toe tot het kleine groepje van GGZ-instellingen met bijzondere kostencomponenten om goed gezien te worden door NZa en VWS. Ons wordt voor 2013 (en ook 2014?) parallel aan een kostenonderzoek van de NZa een transitiebedrag gegund ter grootte van 95% van het verschil tussen een als voorheen overeengekomen budget en de geraamde DBC-opbrengst. 9/32

10 Per vervalt ook het representatiemodel, waarbij één verzekeraar namens alle verzekeraars in het land met GGMD een contract sloot. Voor 2014 moeten wij met alle verzekeraars afzonderlijk contracten sluiten, iedere voor hele kleine aantallen DBC s. In 2012 heeft het K&J team in Zuid-Holland zich verder ontwikkeld. De verwachting is dat de K&J-GGz wordt overgeheveld naar gemeenten. Een ontwikkeling die mogelijk voor de horende jeugdzorg voordelen oplevert, maar voor de jeugdzorg aan doven het risico met zich meebrengt dat deze niet in stand kan blijven vanwege de onevenredige administratieve belasting. Werknemersvoorzieningen Ook de financiering van werknemersvoorzieningen bij het UWV kwam in 2012 sterk onder druk te staan. Lukte het ons begin 2012 nog om met trajectprijzen als voorheen een voorgenomen gunning te verwerven voor de reïntegratie van auditief beperkten, bij eenzelfde aanbesteding eind 2012 lagen de voorgeschreven maximumtarieven daar fors onder. De voorgenomen gunning leidde overigens tot een merkwaardige situatie: het UWV trok de aanbesteding in reactie op een hausse aan bezwaren tegen de gevolgde procedure op het laatste moment alsnog in. Vervolgens gold een tijdelijke regeling, die met zeer krappe voorwaarden niet toegesneden was op de intensiteit van trajecten voor auditief gehandicapten en ons dwong om per klant te moeten onderhandelen over een individuele reïntegratie-overeenkomst. Het wachten is nu - mei op de uitslag van de nieuw ingezette aanbesteding Ook gemeenten gingen over tot aanbesteding van reïntegratietrajecten voor hun WWB-bestand. Wij hebben enkele van die aanbestedingen verkend en geconcludeerd dat die qua voorwaarden onhaalbaar zijn voor een gespecialiseerde dienstverlener in reïntegratie van auditief gehandicapten. Bij gemeenten zullen we dus per cliënt zaken moeten doen, hoewel de aanbestedingsdocumenten die ruimte eigenlijk niet lijken te bieden. 3.2 Interne ontwikkelingen Professionalisering Door de jaren heen maakte GGMD als GZ/ZG-instelling een constante professionalisering door. Gestart in 1999 met dovenmaatschappelijk werk hebben wij aanvankelijk onze hulp- en dienstverlening aan volwassen vroegdoven gediversificeerd naar individuele revalidatie, ambulante woonbegeleiding, loopbaanbegeleiding, opvoedtraining en communicatietraining en hebben we het onderscheid tussen onze doelgroepen vroegdoven, doofblinden, ernstig slechthorenden en plots- en laatdoven in de inhoud en organisatie van onze zorg beter uitgewerkt. Gaandeweg hebben we ook de samenwerking gezocht met de categorale GGZteams voor doven en slechthorenden, deels uitmondend in een fusie met die teams. Parallel aan al die ontwikkelingen is het scholingsprogramma voor alle medewerkers sterk uitgebreid. Op het moment van uitbreiding van ons aanbod met gespecialiseerde GGZ-doventeams hebben wij ook een Primair Proces geïmplementeerd, dat bewust op alle cruciale momenten in de zorg voor elke cliënt na aanmelding, na intake/diagnostiek en bij jaarlijkse evaluatie de verschillende disciplines in een multidisciplinair Cliëntenoverleg bij elkaar brengt voor een goede, integrale afweging van alle zorgaspecten. 10/32

11 Herkenning van meervoudige problematiek Deze professionalisering heeft in 2012 aan het licht gebracht, dat veel van onze oorspronkelijke doelgroep volwassen vroegdove cliënten die ambulante woonbegeleiding krijgen - multiproblematiek kennen, die navenant meervoudige begeleiding en behandeling vergt. Als gevolg van hun levenslange doofheid en de daarmee gepaard gaande communicatiestoornissen hebben die cliënten een grote kennis- en ontwikkelingsachterstand alsmede een grote tot zeer grote taalachterstand, die de vicieuze cirkel in stand houdt. Daaronder of daarnaast bestaan vaak andere lichamelijke, cognitieve, psychosociale en/of psychiatrische, eventueel ook visuele problemen. Voor alle duidelijkheid: deze cliënten zijn allerminst representatief voor alle vroegdoven; de meeste volwassen vroegdoven gaat het maatschappelijk goed. In casu gaat het om de deelgroep onder de vroegdoven, die als zwaksten van school (en internaat) zijn gekomen en/of anderszins in een (te) beschermde omgeving hebben verkeerd. Verbetering diagnostiek en zorg voor volwassen vroegdoven Voorheen maakten we al die complexiteit bij onze vroegdove cliënten niet zichtbaar en volstonden wij met monodisciplinaire ambulante woonbegeleiding: louter ondersteunen van de cliënt in de confrontatie van zijn tekorten met de eisen vanuit de horende buitenwereld. We hielden ze zo in de lucht, maar ook afhankelijk. Dankzij alle aspecten van professionalisering hiervoor genoemd begonnen wij te zien dat wij die cliënten daarmee tekort doen. Bij betere diagnosticering van hun multiproblematiek kunnen we gerichter inzetten op het vergroten van hun zelfredzaamheid. Bedoelde cliënten hebben wel te maken met geregelde terugval, maar in hun stabielere fasen kunnen we hun leerbaarheid benutten. In de eerste helft van 2013 gaan we deze cliënten met nadere diagnostiek expliciet in beeld brengen. Vervolgens zullen we ze in het overleg met zorgkantoren inbrengen teneinde ze een meeromvattend zorgprogramma te kunnen gaan bieden. OORzaken In oktober 2012 is GGMD gestart met een informatie en adviescentrum op het gebied van hulpmiddelen voor slechthorenden en doven. Dit centrum heeft de naam OORzaken en bevindt zich in het hoofdkantoor van GGMD in Gouda. Doven en slechthorenden kunnen hier onafhankelijk van leveranciers informatie en advies krijgen over hulpmiddelen en voorzieningen. GGMD heeft meerdere hulpmiddelenspecialisten in opleiding, die advies kunnen geven in de regio. Onderzoek en Ontwikkeling Eveneens leidde de professionalisering van GGMD tot een behoefte aan onderzoeksgegevens. Die zijn er in Nederland eigenlijk niet voor onze doelgroep. Die doelgroep is veel te klein om zonder druk en fondsen van buiten interessant te zijn voor opleidingsinstituten. En zonder onafhankelijke onderzoeksgegevens is het slecht knokken voor de doelgroep bij de huidige beleidswijzigingen in de zorg. In 2012 is GGMD daarom gestart met het opzetten van een Wetenschappelijke Adviesraad, waarvoor vooraanstaande wetenschappers uit verschillende organisaties en met verschillende expertise zijn aangezocht. Door middel van deze raad wil GGMD de onderzoeksagenda ontwikkelen en toegang krijgen tot onderzoekers die daarbij een rol kunnen gaan vervullen. In 2013 gaat de Adviesraad van start. Tevens neemt GGMD deel aan de Programmaraad Auditief/Communicatief in het kader van Verbindend Vernieuwen. Hierin worden 11/32

12 onderzoeksvoorstellen ingediend en beoordeeld. De programmaraad heeft voor de duur van drie jaar een onderzoeksbudget beschikbaar. In hetzelfde kader van Verbindend Vernieuwen neemt GGMD deel aan de SIAC werkgroep 'Samenwerken in Vernieuwing', waarin aan gezamenlijke expertiseontwikkeling op het gebied van de Nederlandse Gebarentaal wordt gewerkt. Onderzoeksagenda In 2012 is gestart met het voorbereiden van een onderzoeksvoorstel naar de leefsituatie van volwassen doven, in samenwerking met Dovenschap en de Hogeschool Utrecht. In 2013 wordt verder gezocht naar mogelijkheden voor financiering. In samenwerking met de NSDSK is een onderzoeksvoorstel naar de emotionele beschikbaarheid van dove ouders en horende kinderen ingestuurd naar de Programmaraad. Dit voorstel is gehonoreerd. Het onderzoek gaat in 2013 van start en loopt tot Overige productontwikkeling In 2012 is de pilot 'Communicatieadviseur' afgerond en advies uitgebracht. Na het advies van de OR zal in 2013 de concrete invulling van deze nieuwe functie worden vastgesteld. De ontwikkeling van het Programma Spraakafzien is afgerond. In mei is gestart met het aanbieden van trainingen spraakafzien i.s.m met een logopedistenbestand dat tevens wordt opgebouwd. Eind 2012 zijn 8 trainingen gestart. De geaccrediteerde Post HBO cursus Spraakafzien voor logopedisten zal jaarlijks worden aangeboden. De herziening van het diagnostisch instrumentarium GGZ is afgerond. In samenwerking met de Robert Coppes Stichting, organisatie voor blinden en slechtzienden is een pilot opgestart. In 2013 zal gezamenlijke scholing van start gaan, waarbij elkaars medewerkers geschoold worden in de 'andere beperking'. Daarnaast wordt in de regio Zuid gestart met een pilot waarin GGMD/RCS duo's voorlichting zullen gaan geven over auditieve en visuele beperkingen in de ouderenzorg. De projectopdracht 'Begeleiden cliënten naar ondernemerschap' is ontwikkeld. De subsidieaanvraag is voorbereid. In 2013 wordt uitsluitsel verwacht. Bij toekenning van subsidie zal een draaiboek voor loopbaanbegeleiders ontwikkeld worden, waarmee doven en slechthorenden begeleid kunnen worden in het opzetten van een eigen onderneming. Het draaiboek voor het Themaprogramma Dove ouders, horend kind en de bijbehorende oudermodule is ontwikkeld. Deze training richt zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die in een groep de ervaringen als kind van dove ouders, eventueel met psychiatrische problematiek, delen. Daarnaast worden de ouders begeleid in het omgaan met hun horende kind. In 2013 zal deze training in een pilot worden uitgetest en bijgesteld. Voor de loopbaanbegleiders is een voorlichtingsbijeenkomst 'Tinnitus op het werk' ontwikkeld: een draaiboek en een deelnemers-reader. Ook is een voorlichtingsbijeenkomst voor arbeidsdeskundigen e.a. belangstellenden ontwikkeld. Deze bijeenkomst is geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen. 12/32

13 4 Bedrijfsvoering en personeel 4.1 Bedrijfsvoering Onder bedrijfsvoering worden de beleids- en begrotingscyclus, de administratieve organisatie en interne controle, verbeteringen op administratief gebied en de liquiditeit beschreven. Voor het financiële resultaat van 2012, de balansposities en de financiële positie van de organisatie wordt u verwezen naar de Jaarrekening. De afdeling Bedrijfsvoering is een stafafdeling en het Hoofd Bedrijfsvoering legt verantwoording af aan de bestuurder. In het werk van de afdeling is voortdurend oog voor verbetering van de ondersteuning van het primair proces. Tevens draagt zij bij aan het verwerken, beheersen en bewaken van de gegevensstroom naar verantwoordelijken met betrekking tot de activiteiten. In samenwerking met andere stafafdelingen worden verbeteringen en wijzigingen gerapporteerd aan de betreffende functionaris(sen). Beleids- en begrotingscyclus Bepalend document in de beleids- en begrotingscyclus is de Kaderbrief die door de Bestuurder in de zomer wordt geschreven en na bespreking in het managementteam wordt vastgesteld en vervolgens door de Raad van Toezicht goedgekeurd als onderdeel van de begroting. De Kaderbrief bevat opdrachten voor de managers en voor de staf die leiden tot afzonderlijke documenten, te weten: - de regiojaarplannen en -begrotingen opgesteld door de regiomanagers, ondersteund door de staf en goedgekeurd door de Bestuurder; - het formatieplaatsenplan (FPP); - de exploitatiebegroting; - deelbegrotingen voor ICT, Scholing en PR; - het jaarplan Opleiding & Ontwikkeling. Administratieve Organisatie en Interne Controle De administratieve organisatie is beschreven en per bedrijfsproces is bekend welke risico s afgedekt dienen te worden. Hiervoor zijn de benodigde interne beheersingsmaatregelen getroffen. In 2012 is deze procedure verder uitgewerkt, met name is de beschrijving en werking hiervan op het gebied van de productieverantwoording uitgebreid. De interne controle vindt op diverse niveaus binnen de organisatie plaats, waardoor de gegevensstroom juiste en bruikbare informatie genereert. Doordat de organisatie aan verandering onderhevig is door maatregelen van overheidswege dan wel eigen groei of ontwikkeling blijft de afdeling Bedrijfsvoering gefocust op verbetering van de administratieve organisatie en interne controle. Verbeteringen op administratief gebied In 2012 is de projectadministratie ingericht voor met name de vastlegging van de Loopbaantrajecten. Hierdoor is een beter inzicht gecreëerd in de financiële verantwoording 13/32

14 ervan en kan aan de verantwoordelijken voor de trajecten heldere informatie verschaft worden. Daarbij is in 2012 de inrichting van de administratie voor de gefactureerde DBC's afgerond. Liquiditeit In 2012 waren de gevolgen van de moeizame start van uitbetaling van de gefactureerde DBC's over 2011 nog merkbaar. Daarbij is de eenmalige opbrengstverrekening over 2011 pas in februari 2013 uitbetaald, wat resulteerde in het meer dan één jaar zelf moeten voorfinancieren van een deel van de werkzaamheden-ggz. Ondanks dit kon op alle momenten van het jaar aan de betalingsverplichtingen voldaan worden. Onderdeel van het financieel beleid is het beleggingsbeleid. GGMD belegt geld met het laagst mogelijke risico, op een spaarrekening. 4.2 Personeel Na alle samenvoegingen van het voormalige Bureau DDS met de GGZ-doventeams van Riagg Zuid, Parnassia-Bavo en Rivierduinen vanaf 2009 is sinds 1 januari 2012 op alle medewerkers van GGMD de CAO GGZ van toepassing. De salarissen zijn geharmoniseerd, zodat elke medewerker per 1 januari 2012 een salaris conform de CAO GGZ kreeg. Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn en worden voor zover CAO-afhankelijk en in overleg met de Ondernemingsraad - aangepast. In 2012 is het nieuwe Functiehuis GGMD afgerond. In totaal zijn er 42 functies (opnieuw) beschreven en/of geactualiseerd. De functies zijn - na afronding van bezwarenprocedures definitief vastgesteld en ingedeeld met het FWG-systeem. Begin 2012 zijn de resultaten uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek MTO 2011 bekend gemaakt. Uit het onderzoek kwam een grote betrokkenheid van de medewerkers naar voren. Aandachtspunt voor verbetering was met name de interne communicatie. Naar aanleiding van het MTO zijn er medewerkersbijeenkomsten gehouden waarin de resultaten werden besproken en er zijn verbeterplannen opgesteld voor de verschillende regio s en afdelingen. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim in 2012 bedroeg 6,54%. Dit is weinig lager dan 2011 (6,59%) en nog altijd hoger dan het landelijk gemiddelde in de gezondheidszorg. Het ziekteverzuim blijft daarom een punt van aandacht. In 2012 is een landelijk periodiek sociaal medisch overleg gestart in samenwerking met de bedrijfsarts. VGW Het plan van aanpak Arbobeleid wordt twee keer per jaar geagendeerd op de agenda voor het overleg met de Ondernemingsraad en het Managementteam. Het arbobeleid is gericht op Veiligheid, Gezondheid en Welzijn van de medewerkers. Behalve voor fysieke arbeidsomstandigheden, zoals klimaat, verlichting, nooduitgangen, voorkomen van RSI, is er aandacht voor het psychisch welzijn (preventie agressie, werkdruk). Het plan van aanpak is een dynamisch document, dat wil zeggen dat er voortdurend aanpassingen en actualisaties in worden aangebracht. 14/32

Opgeven is geen optie

Opgeven is geen optie Opgeven is geen optie Jaarverslag 2013 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/34 1. Woord vooraf 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2. Structuur van de organisatie 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

Cliëntprofielen auditief en/of communicatief. Beknopte beschrijvingen. Cliëntprofiel 1 Cliënt met een gehoorstoornis in de leeftijd van 0 tot 1 jaar

Cliëntprofielen auditief en/of communicatief. Beknopte beschrijvingen. Cliëntprofiel 1 Cliënt met een gehoorstoornis in de leeftijd van 0 tot 1 jaar Cliëntprofielen auditief en/of communicatief Beknopte beschrijvingen 7 januari 2015 Cliëntprofiel 1 Cliënt met een gehoorstoornis in de leeftijd van 0 tot 1 jaar Door neonatale gehoorscreening kan bij

Nadere informatie

Verwijzing naar GGMD voor hulpverlening aan doven, doofblinden, ernstig slechthorenden, plots- en laatdoven, en mensen met ménière en gehoorverlies

Verwijzing naar GGMD voor hulpverlening aan doven, doofblinden, ernstig slechthorenden, plots- en laatdoven, en mensen met ménière en gehoorverlies Hieronder vindt u informatie voor verwijzing naar GGMD voor: hulpverlening aan doven, doofblinden, ernstig slechthorenden, plots- en laatdoven, en mensen met ménière in combinatie met gehoorverlies ambulante

Nadere informatie

Beter door de dag met doofheid of hoorproblemen

Beter door de dag met doofheid of hoorproblemen Beter door de dag met doofheid of hoorproblemen GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Wij helpen doven, mensen met een hoorprobleem en hun naasten met advies,

Nadere informatie

Plotsdoofheid. Informatie voor patiënten die plotseling geheel doof worden. Informatie voor patiënten. Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Plotsdoofheid. Informatie voor patiënten die plotseling geheel doof worden. Informatie voor patiënten. Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Informatie voor patiënten Plotsdoofheid Informatie voor patiënten die plotseling geheel doof worden G456-Q CWZ / 09-04 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Uw behandelend arts heeft voorgesteld om vanwege uw

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding voor doven en mensen met een hoorprobleem

Loopbaanbegeleiding voor doven en mensen met een hoorprobleem Loopbaanbegeleiding voor doven en mensen met een hoorprobleem GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Wij helpen doven, mensen met een hoorprobleem en hun naasten.

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding. voor mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben

Loopbaanbegeleiding. voor mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben Loopbaanbegeleiding voor mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Wij helpen mensen die doof zijn of een hoorprobleem

Nadere informatie

Hoe werkt het oor? Het oor is onder te verdelen in: 1. Uitwendige gehoorgang;

Hoe werkt het oor? Het oor is onder te verdelen in: 1. Uitwendige gehoorgang; Plotsdoofheid Hoe werkt het oor? Het oor is onder te verdelen in: 1. Uitwendige gehoorgang; 2. Trommelvlies waarachter zich het middenoor bevindt. Hierin bevinden zich de drie gehoorbeentjes en via de

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding voor doven en mensen met een gehoorbeperking

Loopbaanbegeleiding voor doven en mensen met een gehoorbeperking Loopbaanbegeleiding voor doven en mensen met een gehoorbeperking Informatie voor werkgevers, arbodiensten, UWV en gemeenten GGMD ondersteunt doven, slechthorenden, mensen met tinnitus en andere hoorproblemen.

Nadere informatie

Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek

Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek Informatie voor gemeenten Zelf en samen redzaam Als gemeente wilt u de zorg en ondersteuning van uw burgers zo goed

Nadere informatie

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Profiel. GGMD voor doven en slechthorenden. Bestuurder

Profiel. GGMD voor doven en slechthorenden. Bestuurder Profiel GGMD voor doven en slechthorenden Bestuurder 1 Profiel Bestuurder Organisatie GGMD voor doven en slechthorenden (GGMD) met het hoofdkantoor in Gouda biedt ambulante hulpverlening aan doven, slechthorenden

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw). BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven Zintuiglijk gehandicaptenzorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Kwaliteitskader sector visueel (inclusief doofblind) opgesteld door Vereniging van Instellingen voor mensen met een Visuele beperking (VIVIS)

Kwaliteitskader sector visueel (inclusief doofblind) opgesteld door Vereniging van Instellingen voor mensen met een Visuele beperking (VIVIS) Kwaliteitskader sector visueel (inclusief doofblind) opgesteld door Vereniging van Instellingen voor mensen met een Visuele beperking (VIVIS) 25 juni 2014, VIVIS Eindmodel is een kwaliteitskader voor de

Nadere informatie

Aanmeldformulier De Riethorst, GGZ centrum voor doven en slechthorenden

Aanmeldformulier De Riethorst, GGZ centrum voor doven en slechthorenden Aanmeldformulier De Riethorst, GGZ centrum voor doven en slechthorenden Volwassenen Dit formulier kan zowel door de cliënt zelf, diens verwijzer als door de aanmeldfunctionaris de Riethorst, locatie Ede

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 0 11 jaar Locaties Ede en Amsterdam

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 0 11 jaar Locaties Ede en Amsterdam Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 0 11 jaar Locaties Ede en Amsterdam 1. Persoonlijke gegevens van het aangemelde kind Naam - voorvoegsel : Roepnaam : Voornamen : Geboortedatum : Geboorteplaats

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

3.2 Zintuiglijk gehandicaptenzorg Zintuiglijk gehandicaptenzorg zoals omschreven in artikel 2.5a Besluit zorgverzekering (Bzv).

3.2 Zintuiglijk gehandicaptenzorg Zintuiglijk gehandicaptenzorg zoals omschreven in artikel 2.5a Besluit zorgverzekering (Bzv). NADERE REGEL Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Nadere informatie

Revalidatiemodel en inkoop 2016

Revalidatiemodel en inkoop 2016 Revalidatiemodel en inkoop 2016 1. Revalidatie model De sector werkt met onderstaand revalidatiemodel. Revalidatiemodel Aanmelding Intake Legitimering van zorg MD1 Onderzoek en Diagnostiek MD2 Revalidatie

Nadere informatie

1) Als een cliënt jarig is gedurende de behandeling, gaat hij dan over naar een ander cliëntprofiel?

1) Als een cliënt jarig is gedurende de behandeling, gaat hij dan over naar een ander cliëntprofiel? Aan: Instellingen voor cliënten met auditieve en/of communicatieve beperkingen Van: Rob Bloem, Nicole Houdijk Datum: 8 december 2016 Betreft: Vragen en antwoorden, zoals besproken op de SIAC-bijeenkomst

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 0 11 jaar Locaties Ede en Amsterdam

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 0 11 jaar Locaties Ede en Amsterdam Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 0 11 jaar Locaties Ede en Amsterdam 1. Persoonlijke gegevens van het aangemelde kind Naam - voorvoegsel Roepnaam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Voor de behandeling van cliënten met auditieve en/of communicatieve stoornissen 1 in de Zvw

Voor de behandeling van cliënten met auditieve en/of communicatieve stoornissen 1 in de Zvw Deskundigheids- en kwaliteitseisen, april 2015 Voor de behandeling van cliënten met auditieve en/of communicatieve stoornissen 1 in de Zvw Inleiding Voor een uitwerking van de deskundigheids- en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde Onderzoeker Pakkende ondertitel Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen Afhankelijkheden Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s September 2015 Regio Arnhem Regio Arnhem Regio Groningen Regio Groningen Thema afhankelijkheden Binnen het thema afhankelijkheden brengen we voor

Nadere informatie

Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder?

Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder? Q&A s Visuele en/of auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder? Antwoord: Vanaf 1 januari 2015 valt revalidatiezorg voor

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Afbakening Jeugdwet met andere wetten

Afbakening Jeugdwet met andere wetten ADHD onderwijsondersteuning Autisme Depressie Dyscalculie (zie Leerstoornis) Dyslexie diagnose en behandeling EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) begeleiding bij EED onderzoek naar dyslexie, niet zijnde

Nadere informatie

Persoonlijke verzorging in de Wmo

Persoonlijke verzorging in de Wmo Persoonlijke verzorging in de Wmo Notitie d.d. 18 maart 2015 1. Inleiding In 2014 is er lange tijd onzekerheid geweest voor welke taken op het gebied van persoonlijke verzorging gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 1 2 EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 3 INFORMATIE OVER PSYMENS PsyMens is een kleinschalige GGZ instelling met vestigingen in Utrecht, Nieuwegein, Woerden en Amersfoort. Wij bieden een

Nadere informatie

Indicatie cluster 2 bij kinderen met een CI. Rens Leeuw CI-team Nijmegen Sint-Michielsgestel Viataal

Indicatie cluster 2 bij kinderen met een CI. Rens Leeuw CI-team Nijmegen Sint-Michielsgestel Viataal Indicatie cluster 2 bij kinderen met een CI Rens Leeuw CI-team Nijmegen Sint-Michielsgestel Viataal Inhoud - Historie van regelgeving en huidige regelgeving - Enige resultaten van kinderen met CI - Overeenkomsten

Nadere informatie

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Versie: 1.0 Datum: 21 november 2017 Product begeleiding Het Product begeleiding kan bestaan uit de

Nadere informatie

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea)

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) Zinnig gebruik van ROM data NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) 2 Agenda I Context van de pilot II Pilot III Resultaten IV ROM bij Mentaal Beter V Toekomst

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

69 Zorgzwaartepakketten

69 Zorgzwaartepakketten DC 69 Zorgzwaartepakketten verstandelijk gehandicapten 1 Inleiding Cliënten die zorg in het kader van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) nodig hebben, kunnen aanspraak maken op een budget daarvoor.

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Afbakening Jeugdwet met andere wetten versie 16 december 2016

Afbakening Jeugdwet met andere wetten versie 16 december 2016 ADHD onderwijsondersteuning Autisme therapeutische hulphond Depressie Dyscalculie; zie Problemen tijdens onderwijs Dyslexie diagnose en behandeling EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) begeleiding bij

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Samenvatting In de Wmo 2015 is geregeld dat er nieuwe taken naar gemeenten gaan. Het gaat om taken die tot 2015 vallen

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe

Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe Ondergetekenden, De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet,

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid dat a zorg onderwijs zekerheid t enschap rg welzijn obilit eit n beleids- Het ITSmaakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave CE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 28 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Uitzonderingsgroepen gehandicaptenzorg decentralisatie begeleiding

Uitzonderingsgroepen gehandicaptenzorg decentralisatie begeleiding Uitzonderingsgroepen gehandicaptenzorg decentralisatie begeleiding Groepen die uitgezonderd moeten worden van overheveling Specialistische ZG begeleiding door instellingen met een erkende deskundigheid

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 4 3. ACTIVITEITEN... 4 3.1 Geldwerving... 4 3.2 Financieren wetenschappelijk onderzoek... 5 3.3 Overige activiteiten... 6 4. FINANCIËN...

Nadere informatie

Horen, Verstaan en Begrijpen met een CI

Horen, Verstaan en Begrijpen met een CI Horen, Verstaan en Begrijpen met een CI Guido Cattani (Bsc. Audioloog, M. SEN, UMC Utrecht, afdeling KNO) gcattani@umcutrecht.nl Trudi de Koning (Klinisch linguïst UMC Utrecht) Opbouw presentatie Inleiding

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn Psychologische expertise Veel verzuim op het werk wordt veroorzaakt door psychische problemen. Maarsingh & van Steijn heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van problemen op het vlak

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 2015 1 januari 28 januari 2015 februari maart 2015 start Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente OZJT/Samen 14 TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP PLEIN14

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 12-15 jaar Locaties Ede en Amsterdam

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 12-15 jaar Locaties Ede en Amsterdam Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 12-15 jaar Locaties Ede en Amsterdam 1. Persoonlijke gegevens van het aangemelde kind/jeugdige Naam - voorvoegsel Roepnaam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Marktconsultatie

Marktconsultatie Marktconsultatie 1. 08-09-2016 Disclaimer: Onderstaande informatie is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring van gemeente(n) Agenda Kennismaking Spelregels Outputbekostiging (toelichting op gewenste

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Met tevredenheid en vertrouwen. Jaarverslag 2015 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/37

Met tevredenheid en vertrouwen. Jaarverslag 2015 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/37 Met tevredenheid en vertrouwen Jaarverslag 2015 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/37 2/37 1. Woord vooraf 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2. Structuur van de organisatie

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Kwaliteitsstatuut Regionaal Autisme Centrum. Inhoudsopgave

Kwaliteitsstatuut Regionaal Autisme Centrum. Inhoudsopgave Pagina 1 van 5 Kwaliteitsstatuut Regionaal Autisme Centrum Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1. Contactgegevens 1.2. Beschrijving van het zorgaanbod 1.3. Professioneel netwerk en samenwerkingspartners

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: een interventie (groepsschematherapie) gericht op verminderen van borderline symptomen op herstelt niveau, het terugdringen van bijkomende psychische stoornissen, zinvolle

Nadere informatie

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Inhoud 1 STATUS... 3 2 INLEIDING... 4 3 BEGRIPPEN... 5 4 RUILEN... 6 4.1 PROCEDURE RUILINGEN... 6 5 OVERPLAATSEN... 8 5.1 PROCEDURE OVERPLAATSEN...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het?

In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 36.96% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 4.35% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking die ongeneeslijk ziek zijn,

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 16 en 17 jaar Locaties Ede en Amsterdam

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 16 en 17 jaar Locaties Ede en Amsterdam Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 16 en 17 jaar Locaties Ede en Amsterdam 1. Persoonlijke gegevens van het aangemelde jongere Naam - voorvoegsel Roepnaam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Gemeenten Regio kop Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan (zie bijlage voor format): Schagen: aanbestedingen@schagen.nl

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

Blijvend ontwikkelen. Jaarverslag 2016 GGMD voor Doven en Slechthorenden

Blijvend ontwikkelen. Jaarverslag 2016 GGMD voor Doven en Slechthorenden Blijvend ontwikkelen Jaarverslag 2016 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1 Inhoud 1. Woord vooraf... 3 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie...

Nadere informatie

Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Amsterdam, 19 juni 2007 1. INTRODUCTIE De indruk bestaat dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (hierna

Nadere informatie

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Agenda Terugblik; arrangementen op basis van resultaatgebieden marktconsultaties Vooruitblik verlenging overeenkomst marktconsultaties

Nadere informatie