Algemene inleiding regionale bijeenkomsten. (Even melden: tekst wordt nadien uitgedeeld) Dames en heren,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene inleiding regionale bijeenkomsten. (Even melden: tekst wordt nadien uitgedeeld) Dames en heren,"

Transcriptie

1 Algemene inleiding regionale bijeenkomsten (Even melden: tekst wordt nadien uitgedeeld) Dames en heren, Er is veel te doen op de woningmarkt en daarbuiten, waar de gemeente wat mee moet. Vanmiddag zullen we stilstaan bij een aantal belangrijke ontwikkelingen die het gemeentelijk woonbeleid raken, wat de gemeentelijke opgave is en hoe we die waar kunnen maken. We moeten dat doen in het perspectief van krimpende middelen. De grondopbrengsten zijn weggevallen, rijkssubsidies voor bijvoorbeeld stedelijke vernieuwing vallen weg en de stand van de gemeentelijke middelen in het algemeen is ook niet rooskleurig. Dat laatste, een minder rooskleuring financieel perspectief geldt bijvoorbeeld ook voor de woningcorporatie, een belangrijke speler in het gemeentelijk veld. Het geldt ook voor zorgaanbieders die geconfronteerd worden met bezuinigingen op de AWBZ. Dit alles vraagt vanuit de gemeente behoorlijk wat creativiteit om de diverse problemen het hoofd te bieden. Dat wordt een zoektocht, waarbij op voorhand zeker nog niet alle antwoorden beschikbaar zijn. Daarom is het ook goed om dat samen te doen, om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Belangrijk punt is wat de gemeente kan doen om antwoorden te vinden op vragen als krimp, vergrijzing, het scheiden van wonen en zorg, de betaalbaarheid van het wonen en het verdelen van de woningvoorraad zodat iedereen goed gehuisvest kan worden. Er komt binnen het wonendomein een heleboel nieuwe wet- en regelgeving aan die de gemeente beter in positie brengt om te sturen. Dat is op zich bemoedigend. En op het terrein van vergrijzing en het scheiden van wonen en zorg ligt er de vraag wat de gemeente kan doen, samen met zorgaanbieders, corporaties en marktpartijen. In deze algemene inleiding wil ik eerst ingaan op een aantal trends binnen het wonen en op de positie van de gemeente daarin. In de deelsessies kunnen we dan nader ingaan op meer specifieke thema s.

2 Een van de meest belangrijkste ontwikkelingen, waar u allemaal mee geconfronteerd wordt is de vergrijzing en daarmee samenhangend de beleidsvoornemens van het kabinet inzake het zorgstelsel en meer in het bijzonder, het overhevelen van AWBZvoorzieningen naar de WMO en het wegvallen van de AWBZ-vergoeding voor huisvesting. Bij vergrijzing gaat het om echt grote aantallen. Het aantal 75 plussers, let wel: 75, en dus niet 65-plussers, zal naar verwachting stijgen van 1,2 miljoen in 2010 tot 2,6 miljoen in Dat is dus de komende 25 jaar meer dan een verdubbeling. Voor de woningmarkt van 2040 komt dat er op neer dat achter elke vijfde voordeur een 75-plusser woont. Vandaag de dag is dat nog elke negende voordeur. We zien dat er een trend is dat ouderen langer thuis blijven wonen. Ook mensen met een GGZ problematiek willen zoveel mogelijk deelnemen aan en wonen in de maatschappij, ook als ze nog onder behandeling zijn via ambulante zorg. Die trend heeft zich al vanaf de jaren 80 ingezet. Mensen met een zorgzwaartepakket 1 t/m 3 krijgen nu geen indicatie voor intramurale opname, vanaf 1 januari 2015 komt daar ook zorgwaartepakket 4 bij. Minder mensen worden dus toegelaten tot de intramurale zorg en blijven thuis wonen of gaan relatief zelfstandig wonen in een meer verzorgd wonen setting met 24 uur zorg op afroep binnen de wijk of het dorp zelf. Het is een feit dat mensen het liefst oud willen worden in hun eigen woning en vertrouwde omgeving. Dat geldt voor 70% van de senioren. Zolang het niet hoeft, verhuist men liever niet. Aan de andere kant blijkt uit onderzoek dat een grote groep ouderen graag kiest voor een vorm van beschermd of verzorgd wonen op het moment dat ze aangewezen zijn op zorg. Veel ouderen zijn bekend met het fenomeen aanleunwoning en veel ouderen staat dat idee ook aan. Een aanleunwoning biedt privacy en de zorg is om de hoek. Opvallend is dat ouderen ook interesse hebben in een zelfstandige woning in een verzorgingshuis met optionele voorzieningen als zorg, een maaltijdvoorziening, schoonmaak, was, strijk en gezamenlijke activiteiten. Ongeveer een derde van de ouderen boven de 60 jaar zegt zo n concept wel aan te spreken. En op het moment 02/10

3 dat ouderen een zorgbehoefte hebben, stijgt dat aantal zelfs tot de helft. Er blijft dus wel degelijk nog vraag naar vormen van verzorgd wonen ook in de setting die we kennen van de huidige verzorgingshuizen. Punt is dat in de praktijk maar een heel klein deel van de ouderen echt overgaat tot verhuizen en wacht tot het echt niet anders kan, met alle gevolgen van dien. Een andere combinatie van wonen en zorg vinden we in zogenaamde woonservicegebieden. Uit onderzoek blijkt dat ouderen in woonservicegebieden inderdaad langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit betekent dat in woonservicegebieden ouderen hun kwaliteit van leven beter op peil kunnen houden, ook als ze te maken krijgen met beperkingen en een toename van hun kwetsbaarheid. Belangrijk punt voor U is dat een geschikte of aangepaste woning de belangrijkste factor is dat ouderen zelfredzaam kunnen blijven. Dit heeft natuurlijk wel een prijskaartje. In sterk vergrijsde woningmarkten zal de oplossing voor de opgave dan ook vooral moeten worden gezocht in aanpassing en transformatie van de bestaande woningvoorraad. De veranderingen in het zorgstelsel hebben tot gevolg dat de instroom in verzorghuizen niet meer gegarandeerd is. Vroeg of laat zal dit voor veel verzorgingshuizen een probleem worden. Zorginstellingen hebben grofweg gesteld drie opties: 1. Verzorgingshuizen afstoten, verkopen of slopen 2. De huizen transformeren voor zwaardere vormen van zorg, of 3. de verzorgingshuizen omvormen tot zelfstandige woningen. Wat we nu zien is dat verzorgingshuizen dreigen te verdwijnen op plekken waar zij juist hard nodig zijn; goede locaties worden afgebroken terwijl zij op langere termijn misschien nodig zijn voor de zware intensieve verblijfszorg of als zelfstandige woningen. Het lijkt er soms ook wel op dat de zorgaanbieders over gaan tot paniekvoetbal en ongecontroleerd hun verzorgingshuizen saneren. 03/10

4 Dat vraagt om samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en corporaties. En ook marktpartijen zouden hier in kunnen stappen. De gemeente moet niet proberen te programmeren maar dient de verantwoordelijkheid bij de partijen te laten liggen die het moeten uitvoeren. De gemeente kan wel ondersteunen door afstemming te organiseren en afspraken te maken over de samenwerking. In die rol kunnen gemeenten druk op de partijen uitoefenen om tot resultaten te komen. In de deelsessie straks gaan we nader in op de vraag wat het scheiden van wonen en zorg betekent voor gemeenten en welke rol gemeenten kunnen oppakken. Een ander probleem is de betaalbaarheid van het Wonen. Vanmiddag hebben we er een deelsessie over. Wonen is voor veel mensen de belangrijkste kostenpost. Door de economische crisis, wijziging in landelijke wet- en regelgeving en stagnatie op de woningmarkt heeft een groeiende groep mensen in zowel de huur- als de koopmarkt te maken met te hoge woonlasten. Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende beschikbare, betaalbare en kwalitatief goede woongelegenheden op basis van wet- en regelgeving. Gemeenten hebben op basis van de Grondwet, de verantwoordelijkheid te zorgen voor voldoende woongelegenheid. Ze zijn op basis van het Bouwbesluit ook medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de bebouwde omgeving. De herziene Woningwet, de nieuwe Huisvestingswet, de Rotterdamwet en andere wetten geven gemeenten instrumenten in handen om de betaalbaarheid van het wonen bij te sturen. De voornaamste middelen zijn de woonvisie en bijbehorende prestatieafspraken met de corporaties en de huisvestingsverordening. De betaalbaarheid van het wonen is sterk afhankelijk van de lokale en regionale omstandigheden op de woningmarkt. Verschillen tussen regio's zijn groot. Om grip op de problematiek te krijgen is lokaal en regionaal inzicht relevant, landelijke trends zijn te weinig gedifferentieerd en geven te weinig handvatten. Het is belangrijk om de betaalbaarheid van wonen op regelmatige basis te volgen om tijdig trends te kunnen signaleren en te zien welke huishoudens het meest kwetsbaar zijn. Belangrijk is daarbij niet alleen naar de eigen gemeente te kijken, maar ook naar de hele woningmarktregio. 04/10

5 Een kwart tot een derde van de primaire doelgroep heeft te hoge woonlasten. Binnen de primaire doelgroep hebben vooral gezinnen en minima tot 65 jaar relatief vaak te hoge woonlasten. Dit zijn vooral huishoudens in huurwoningen met een prijs boven de aftoppingsgrenzen. Bij de doelgroep middeninkomens in een koopwoning, zien we een relatief groot deel met heel hoge woonquoten. In combinatie met onderhoudsachterstand van de woning kan dit tot verpaupering van de buurt leiden. Een ander probleem voor de middeninkomens is de beschikbaarheid van een betaalbare woning. Omdat ze net boven de inkomensgrens zitten voor de sociale woningbouw komen ze daar niet voor in aanmerking. Aan de andere kant is er nauwelijks aanbod in de vrije sector huur en koopmarkt in dit segment, laat staan dat deze mensen een hypotheek kunnen krijgen. Woonvisie en prestatieafspraken In de woonvisie geven gemeenten hun bestuurlijke ambities aan rond betaalbaarheid: voor wie, wat en waarom. Op basis daarvan kunnen prestatieafspraken gemaakt worden met corporaties en marktpartijen. Hierbij valt te denken aan afspraken over o.a.: - de omvang en de kwaliteit van de (sociale) huur- en koopvoorraad - investeringen in duurzaamheid en daarmee een beperking van de energiekosten van woningen - verkoop van sociale huurwoningen of de beperking daarvan voor bepaalde schaarse woningen - aanpak van de verloedering van particulier bezit <Lokaal Woonbeleid> Gemeenten staan dus voor betaalbaarheid, het scheiden van wonen en zorg en diverse andere thema s binnen het wonen zoals leefbaarheid, het voorzien in nieuwe woningen en het huisvesten van starters. Wat voor instrumenten krijgen gemeenten? In de deelsessie over lokaal woonbeleid zullen we een overzicht presenteren van de wetgeving die op dit moment op stapel staat. 05/10

6 Eerst is daar de wijziging van de Woningwet door de Herzieningswet en de Novelle van minister Blok. Ten tweede hebben we de nieuwe Huisvestingswet. Als alles goed gaat treden beide wetten per 1 januari 2015 in werking. Over de Herzieningswet en de Novelle van minister Blok het volgende: Het meest bemoedigende nieuws is dat de Herzieningswet en de Novelle de gemeenten beter in positie brengt om sluitende afspraken te maken met de woningcorporatie. Daarvoor wordt een procedure neergelegd in de woningwet. Kern daarvan is dat de corporatie naar redelijkheid moet bijdragen aan het gemeentelijk beleid Dat is geen loze kreet, maar is in te vullen door als gemeentebestuur een heldere en concrete woonvisie vast te stellen, die agenderend is voor het overleg met de corporatie. De corporatie kan daar niet zomaar omheen. In de woonvisie kan de gemeente aandachtspunten aanwijzen zoals nieuwbouw van sociale huurwoningen, de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad (inclusief verkoop van bezit door de corporatie), betaalbaarheid en bereikbaarheid van de woningvoorraad, de huisvesting van specifieke doelgroepen, de kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving, investeringen in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed en andere thema s die tot het gebied van de volkshuisvesting behoren. Een gemeentelijke woonvisie zal natuurlijk wel meer moeten zijn dan een mooi wensenlijstje. Immers, de financiële slagkracht van de corporatie is zeker niet onbegrensd. We zien dat met name de verhuurderheffing er behoorlijk inhakt. De gemeente zal dus samen met de corporatie moeten vaststellen welke prioriteiten gekozen moeten worden en hoe de gemeente de corporatie in staat stelt om niet alleen maar uitgaven te doen, maar ook voldoende inkomsten kan genereren. En dat laatste betekent dus huurverhoging en verkoop van bezit. En daar zit hem dus een fors dilemma: aan de ene kant zal de corporatie geld moeten verdienen aan hogere huur en aan verkoop, aan de andere kant kan dat ten koste gaan van de betaalbaarheid en de bestaande kernvoorraad in de gemeente. In de Herzieningswet en de Novelle wordt ook geregeld dat de gemeente tal van informatie gaat krijgen over de financiële situatie van de corporatie. U krijgt inzicht in de voorgenomen activiteiten van de corporatie, u wordt geïnformeerd hoeveel leningen de corporatie heeft uitstaan bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. U 06/10

7 weet straks of de corporatie nog meer kan lenen bij het WSW of dat zo n beetje de koek op is en u krijgt inzicht in de investeringscapaciteit van de corporatie. Dat is een hele bak aan gegevens en we zullen bij de VNG bekijken hoe we het zo kunnen regelen dat u makkelijk wegwijs wordt in de stroom van gegevens die straks op u af gaat komen. Een ander belangrijk gegeven is dat corporaties straks administratief of juridisch gescheiden worden in een deel dat gaat over de met staatssteun gefinancierd vastgoed en een commercieel deel. Of anders gezegd: het zogenaamde DAEB en niet-daeb deel. Ook daar heeft de gemeente positie om te bekijken hoe dat in zijn werk zal gaan. Het is voor u straks dan met name de vraag in hoeverre de corporatie ook meer commerciële activiteiten kan ontplooien zoals investeren in middeldure huur. In samenhang hiermee krijgt de gemeente een nieuw instrument in handen met de nieuwe Huisvestingswet. Deze nieuwe Huisvestingswet verschilt op een aantal punten van de wet waar u bekend mee bent. <Huisvestingswet> Ter geruststelling kan ik u melden dat we bij de VNG bezig zijn met het ontwikkelen van een model-huisvestingsverordening met een uitgebreide toelichting daarop. We verwachten dat we daar ergens deze zomer mee klaar zijn. In de verordening en de toelichting zullen we bijvoorbeeld ook ingaan op de relatie tot de Rotterdamwet, die gemeenten het instrumentarium biedt om uit leefbaarheidsoverwegingen eisen te stellen aan woningzoekenden, bijvoorbeeld met betrekking tot minimuminkomen. De Huisvestingswet treedt waarschijnlijk in werking per 1 januari Vanaf dat moment kunt u een nieuwe verordening vaststellen. En als u de datum van 1 januari niet haalt is uw huidige verordening nog een half jaar geldig. De huisvestingsverordening kan gaan over het in gebruik geven en nemen van goedkope woonruimte en wijzigingen in de bestaande woonruimtevoorraad. In de huisvestingsverordening zal geregeld moeten zijn op welk deel van de woonruimtevoorraad de huisvestingsverordening betrekking heeft en op welk deel van de gemeente de huisvestingsverordening betrekking heeft. Daarnaast wordt in de verordening geregeld op welke wijze de benodigde vergunning kan worden verkregen, wie in aanmerking komt voor de 07/10

8 huisvestingsvergunning en eventueel welke voorrangscategorieën daarbij nog worden onderscheiden. Centraal in de Huisvestingswet staat het beginsel van vrije vestiging: iedereen moet kunnen wonen waar hij of zij wil. De gemeente mag dus in de verordening daar uitzonderingen op maken; maar die zijn dan dus ook bedoeld als echte uitzonderingen. Als de gemeente een huisvestingsverordening wenst vast te stellen zal de gemeente moeten aantonen dat er ten gevolge van schaarste aan goedkope woonruimte sprake is van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten. Als er dus sprake is van zo n schaarste dan mag de raad een verordening vaststellen. De wetgever wil ook dat de raad dat regelmatig herijkt. De verordening is daarom in principe 4 jaar geldig. Daarna moet opnieuw bekeken worden of die schaarste er nog steeds is. Er zijn in de wet drie categorieën van schaarste genoemd: schaarste aan goedkope woonruimte in het algemeen, schaarste aan woonruimte met specifieke voorzieningen (bijvoorbeeld voor ouderen of gehandicapten) en schaarste aan woonruimte voor de eigen bevolking; en dan moet het dus gaan om een gebied waar het niet mogelijk of niet is toegestaan om nieuwbouw te realiseren. In de huisvestingsverordening kan de gemeenteraad bepalen dat bij de verlening van huisvestingsvergunningen voor ten hoogste 50 procent van een of meer daarbij aangewezen categorieën woonruimte, voorrang wordt gegeven aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de woningmarktregio. Voor ten hoogste de helft van dat percentage mag bij de verlening van een huisvestingsvergunning voorrang worden gegeven aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de eigen gemeente. De Huisvestingswet ziet vooral op het goedkoopste gedeelte van de woningmarkt en is bedoeld om de positie van kwetsbare groepen te beschermen. Anders gezegd: het gaat doorgaans vooral om mensen met minder financiële mogelijkheden. Als richtlijn kunnen gemeenten de inkomensgrens waaronder men nog in aanmerking komt voor 08/10

9 huurtoeslag nemen. Huurtoeslagontvangers dienen bij voorkeur in de goedkope voorraad gehuisvest te worden. Waar de grens van de goedkope voorraad ligt, kan per gemeente verschillen. In de Randstad kan die grens bijvoorbeeld hoger liggen dan in Groningen of Limburg. Het is aan de gemeenteraad om de goedkope voorraad af te bakenen in de huisvestingsverordening. Wel kan in het algemeen gesteld worden dat voor de afbakening van de goedkope voorraad aansluiting gezocht kan worden bij een huurprijs waarvoor de bewoners nog in aanmerking komen voor huurtoeslag. De Huisvestingswet biedt u dus de mogelijkheid om woonruimte te verdelen onder burgers. Uiteraard ligt het voor de hand om een verordening in samenspraak met de corporatie te ontwikkelen. Verder zal bestuurlijk afgestemd moeten worden met de overige gemeenten die deel uitmaken van de woningmarktregio. Hiermee wordt beoogd inhoud te geven aan het feit dat een woningmarkt zich slechts zelden beperkt tot één gemeente. Vooral een verschijnsel als schaarste doet zich meestal op regionaal niveau voor. Het ligt daarom in de rede dat een gemeente, alvorens een huisvestingsverordening vast te stellen, zich hierover verstaat met de andere gemeenten die gelegen zijn in dezelfde woningmarktregio. <Grondbeleid> Laatste onderdeel dat vanmiddag aan de orde komt is het gemeentelijk grondbeleid. Daar waar het grondbeleid de gemeente decennialang in staat heeft gesteld om een goede ruimtelijke ordening te kunnen bedrijven, vormt de grondexploitatie de laatste jaren vaak een behoorlijke last voor de gemeente. Uit recent onderzoek komt naar voren dat de Nederlandse gemeenten gezamenlijk inmiddels 3,3 miljard euro aan verliezen hebben genomen op de grondexploitatie. Bovendien zijn lopende grondexploitaties tegen het licht gehouden en aangepast aan de nieuwe verwachtingen. Hetzelfde onderzoek laat overigens ook zien dat de verliezen de komende jaren nog wel enigszins kunnen oplopen, afhankelijk van de snelheid en de mate waarin het herstel zal optreden. Voor veel gemeenten vormt dit dan ook de aanleiding om van een actief grondbeleid met gemeentelijke grondverwerving over te gaan op een passief, faciliterend 09/10

10 grondbeleid waar de grondposities aan de markt worden gelaten. De huidige wet- en regeling biedt daarvoor al goede instrumenten in de vorm van het exploitatieplan, en in het kader van de nieuwe Omgevingswet wordt bovendien gekeken of er nog meer nieuwe instrumenten noodzakelijk zijn. Voor de goede orde, het voeren van een passief, faciliterend grondbeleid wil niet zeggen dat de gemeente niet meer actief kan sturen of zelfs de regie nemen in het ruimtelijk beleid, het wil alleen maar zeggen dat dit niet langer perse via gemeentelijke gronduitgifte behoeft te gebeuren. Bovendien zullen in de komende jaren ook de diverse maatschappelijke opgaven, waar ik eerder al over sprak, hun neerslag krijgen op het gemeentelijk grondbeleid. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat er een verschuiving zal plaatshebben van grootschalige, vooral buitenstedelijke en van overheidswege geplande ontwikkelingen naar ontwikkelingen die kleinschaliger, meer binnenstedelijk en, zogezegd organisch van aard zijn. Welke gevolgen dat heeft voor het gemeentelijk grondbeleid, zal in de sessie van vanmiddag meer uitgebreid aan de orde komen. Dames en heren, Ik heb u in vogelvlucht meegenomen in een aantal thema s en wettelijke instrumenten. In het najaar krijgt u de gelegenheid om in een VNG-cursus nog eens uitgebreid bij de verschillende onderdelen stil te staan. Ondertussen werken we bij de VNG door aan een aantal instrumenten waar u uw voordeel mee kan doen. In de tussentijd is ons ROMnetwerk beschikbaar, te vinden op om met elkaar in discussie te gaan en vragen aan elkaar te stellen. Antwoorden geven mag natuurlijk ook. Graag zelfs. Ik hoop dat de informatie die u vandaag krijgt interessant voor u is en u verder kan helpen in uw eigen situatie. We nemen nu even een korte pauze en gaan vervolgens naar de deelsessies. 10/10

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet Lokaal woonbeleid Woningwet en Huisvestingswet Wens van de Haagse politiek : meer grip op de corporaties Toezicht op corporaties: volkshuisvestelijk en financieel Minder commerciële activiteiten Versterking

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed Gerard Koster VNG Opbouw presentatie 1. Ontwikkelingen 2. Opgaven regionaal/lokaal 3. Samenwerking 4. Voorbeelden 5. Vragen aan u 1. Ontwikkelingen Extramuralisering:

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Drimmelen

Woonvisie gemeente Drimmelen Woonvisie gemeente Drimmelen Deel 2 informatieverstrekking 15 sept. 2011 Opzet bijeenkomst Korte beschrijving vorige informatieronde Nieuwe informatie over gedane onderzoeken: Onderzoek senioren Onderzoek

Nadere informatie

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Scheidings- en splitsingsvoorstel van woningcorporaties Stek (incl. Warmunda) en Vooruitgang In september 2016 is een scheidings- en splitsingsvoorstel

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van woonmilieus?

Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van woonmilieus? Woningmarktonderzoek Resultaat 8 oktober De vraag Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is de aard en omvang van de vraag? Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van

Nadere informatie

VNG woensdag 2 april :39 Stadhuis Lbr.14/024 - Wijzigingen Woningwet: "Novelle" uw kenmerk. ons kenmerk ECFD/U Lbr.

VNG woensdag 2 april :39 Stadhuis Lbr.14/024 - Wijzigingen Woningwet: Novelle uw kenmerk. ons kenmerk ECFD/U Lbr. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: VNG [VNG@VNG.NL] woensdag 2 april 2014 11:39 Stadhuis Lbr.14/024 - Wijzigingen Woningwet: "Novelle" Gemeente Woerden 14.005315-2 APR. 2014 Registratiedatum: Behandelend

Nadere informatie

Woonbeleid Woonstrategie Limburg

Woonbeleid Woonstrategie Limburg Woonbeleid Woonstrategie Limburg Limburg inleiding voor Vastgoed Belang Zuid Wim Sniedt, 26 maart 2015 Trend: Minder & kleinere huishoudens Prognose aantal huishoudens in Limburg Samenstelling huishoudens

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Regionale woonafspraken en veranderende nationale beleidskaders Inleiding tijdens conferentie De regio Zuid- Kennemerland/IJmond geeft thuis, Tweede conferentie Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid- Kennemerland/IJmond,

Nadere informatie

Huisvestingswet 2014/ Woningwet Nieuwe spelregels voor de sociale huursector

Huisvestingswet 2014/ Woningwet Nieuwe spelregels voor de sociale huursector Huisvestingswet 2014/ Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector Aanleiding nieuwe wetgeving: - Steeds meer maatschappelijke taken naar corporaties; - Steeds meer maatschappelijk geld

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. In deze wet is bepaald dat voor bestaande

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Besluitvorming Herzieningswet Toegelaten Instellingen; Gevolgen voor gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie Hugo Priemus, OTB, Technische Universiteit Delft Presentatie voor woningcorporatie

Nadere informatie

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015 Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 29 april 2015 AB15.00258 CN2015.002 Gemeente Bussum Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi

Nadere informatie

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Woningmarkt Leiderdorp DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Gemeenteraad, 1 september 2014 Het werk van mij = simpel + - - Ca 3 miljoen!

Nadere informatie

4Nieuwbouw" Discussienotitie"werkconferentie"Regionale"Woonvisie!!! 17!maart!2015!!!!!!!!!

4Nieuwbouw DiscussienotitiewerkconferentieRegionaleWoonvisie!!! 17!maart!2015!!!!!!!!! 4Nieuwbouw DiscussienotitiewerkconferentieRegionaleWoonvisie 17maart2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Vragenvoordediscussie 2 3 Provinciaalenregionaalbeleid 4 4 Laddervoorduurzameverstedelijking 6 5 Nieuweverhoudingen

Nadere informatie

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015 Kennisavond Woningwet 28 April 2015 Agenda 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Huurbeleid en prestatieafspraken 4 Scheiding DAEB en niet-daeb 5 Aandachtspunten implementatie 2 Hoofdpunten Woningmarktgebieden

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Stec Groep aan gemeente Vught Esther Geuting en Joep Arts 12 november 2015 Waar staan we nu? 10 september Informatieavond raad (startdocument) 17 september Commissie

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

De woning(beleggings)markt in beeld 2016

De woning(beleggings)markt in beeld 2016 Research A Capital Value production De woning(beleggings)markt in beeld 2016 Samenvatting Ondanks de grote vraag krimpt de voorraad huurwoningen als er geen verdere maatregelen worden genomen. Er wordt

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. 26 September 2011 Woonvisie

Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. 26 September 2011 Woonvisie Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting 26 September 2011 Woonvisie Van buiten naar binnen Crisis Regeerakkoord Klanten kritischer Staatssteunregels EU Vergrijzing Duurzaam Woonvisie kabinet Rijksbegroting

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Retouradres / Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Uw kenmerk Datum 6 juni 2013 Betreft vergrijzing, extramuralisering

Nadere informatie

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Evaluatie pilot woonruimteverdeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Aanleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet van kracht. Deze nieuwe wet vraagt van gemeenten en woningcorporaties

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Onderwerp: Vragen en inrichting nieuwe Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond 1. Aanleiding Per 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. Gemeenten hebben tot 1 juli 2015 de tijd om een nieuwe, op deze wet gebaseerde

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

1 Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen 8 april 2015

1 Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen 8 april 2015 Nota van Antwoorden 1 Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen 8 april 2015 1.1 De woningmarktontwikkelingen zijn in de visie expliciet neergelegd bij marktpartijen. Verzocht

Nadere informatie

Oplegnotitie Woonvisie d.d. 11 augustus 2016

Oplegnotitie Woonvisie d.d. 11 augustus 2016 Oplegnotitie Woonvisie 2013-2021 d.d. 11 augustus 2016 Aanleiding In 2013 is de huidige woonvisie 2013-2021 vastgesteld. Op dit moment, in 2016, is er aanleiding om de huidige woonvisie aan te vullen met

Nadere informatie

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam thema; financiering van de woningmarkt Ik ben blij dat ik deze bijeenkomst kan bijwonen

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2015.84 RIS 282096 HUISVESTINGSVERORDENING 2015 2019 GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gelet op artikel 2 van de Huisvestingswet 2014 en artikel 149 van

Nadere informatie

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 Inleiding In de gemeente Geertruidenberg staan al geruime tijd woonzorgcomplexen op de nominatie om herontwikkeld

Nadere informatie

Daeb / niet-daeb. Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties VOORBEELD

Daeb / niet-daeb. Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties VOORBEELD Daeb / niet-daeb Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties Inhoud daeb / niet-daeb Samenvatting 4 1 De regelgeving in het kort 6 Beoordelingskader Daeb/niet-Daeb 7 Wat is Daeb bezit? 7 Wat

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen gemeenten zich voorbereiden op het geven van een zienswijze bij het

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Evaluatie pilot woonruimteverdeling

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Evaluatie pilot woonruimteverdeling Aanleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet van kracht. Deze nieuwe wet vraagt van gemeenten en woningcorporaties een herbezinning op eventuele

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

RUIMTE VOOR VERDELING. Tineke Booi ORKA-advies

RUIMTE VOOR VERDELING. Tineke Booi ORKA-advies RUIMTE VOOR VERDELING Tineke Booi ORKA-advies Thema s Regeerakkoord Eu Beschikking Staatssteun Huisvestingswet Van Woonruimteverdeling naar Woonmarketing: de klant centraal Regeerakkoord en Wonen Afschaffing

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Bijlage 5. Wonen met zorg, Ouderenhuisvesting

Bijlage 5. Wonen met zorg, Ouderenhuisvesting Bijlage 5. Wonen met zorg, Ouderenhuisvesting 4.1 Analyse Meer mensen met vraag naar zorg en ondersteuning De komende jaren zal de groep mensen met beperkingen als gevolg van ouderdom toenemen. Dit heeft

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015)

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) De Herzieningswet ligt voor vaststelling bij de Eerste Kamer. Deze Wet gaat over taken, toezicht

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland ONTWIKKELING Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college Maart 2015 Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college B&W gemeente Smallingerland Maart 2015 Visie

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Naar een nieuwe Woonvisie Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Inhoud presentatie Aanleiding woonvisie Hervormingsagenda Doel en proces woonvisie Gevoel bij de woningmarkt Hoeveel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016 Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2016 De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016 gelet op de artikelen 2, eerste lid, 4, eerste lid,

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

De Woningwet 2015 in vogelvlucht

De Woningwet 2015 in vogelvlucht De Woningwet 2015 in vogelvlucht Nieuwe spelregels voor de sociale huursector De invoering van de herziene Woningwet die op 1 juli 2015 van kracht wordt schept duidelijkheid op de woningmarkt door heldere

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting Praktische informatie over staatssteun voor woningcorporaties per 1 januari 2011 Woord vooraf Ter uitvoering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring Beleidsnotitie t.a.v. invoering Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting, voor wat betreft de toewijzing van sociale huurwoningen door toegelaten

Nadere informatie

Verwijzingen bij de Woonvisie Boxtel 2016-2025. 1 Link naar de strategische visie (website gemeente)

Verwijzingen bij de Woonvisie Boxtel 2016-2025. 1 Link naar de strategische visie (website gemeente) Verwijzingen bij de Woonvisie Boxtel 2016-2025 1 Link naar de strategische visie (website gemeente) 2 1. Boxtel blijft voorop met duurzaamheid; 2. Boxtel ontwikkelt toerisme en recreatie tot een volwaardige

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Het goede gesprek Hoe kunnen we sociale huurwoningen zo goed mogelijk inzetten? Hoe zorgen we

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: L.Garnie@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale Staten Datum 1 juni 2017 Ons kenmerk

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

WOONONTWIKKELING IN DE BINNENSTAD. Politiek beraad 25 november 2014

WOONONTWIKKELING IN DE BINNENSTAD. Politiek beraad 25 november 2014 WOONONTWIKKELING IN DE BINNENSTAD Politiek beraad 25 november 2014 Doel van vandaag Dialoog over het wonen in de binnenstad Programma Nader kennismaken Informatie & verdieping op vraagstukken Dilemma s

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Besluit Raad Nr. Datum "WNMS

Besluit Raad Nr. Datum WNMS gerneente Besluit Raad Nr. Datum "WNMS RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum ; 8 juni 2015

Nadere informatie

Samenvatting Novelle Blok

Samenvatting Novelle Blok Samenvatting Novelle Blok Woningbouwcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publieke belang in hun werkgebied. Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Rizoem mijmert over Groningen

Rizoem mijmert over Groningen Rizoem mijmert over Groningen Visie op een onverdeelde stad Wie eenmaal in Groningen is geweest, gunt deze stad een plekje in zijn hart. Een stad die bol staat van nationale en internationale evenementen,

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken STVISIE TOEKOM VAN SSW 19 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken 1 Een eerlijk verhaal SSW helpt mensen met een smalle beurs in de gemeente De Bilt aan sociale woonruimte.

Nadere informatie

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Inhoud presentatie Woonvisie: kansen benutten, basis op orde Woningmarkt Eindhoven/regio Lokaal

Nadere informatie

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel Woonvisie 2015-2025 Gemeenteraad Boxtel Aanleiding Woonvisie 2010-2014 afgerond Regionale agenda wonen Veranderde dynamiek op de woningmarkt Extramuralisering Woningwet 2015 2 Vorm van de woonvisie Visie

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie