De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering"

Transcriptie

1 De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 20 april Plaats: Tijd: restaurant de BoatHouse, Noorderplassenweg 150, Almere. 20:00 uur; koffie en thee staan klaar vanaf 19:30 uur. Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Notulen vergadering2l april Bestuursverslag en verslag gemeentecontacten 5. Financieel verslag 2008 en bevindingen kascommissie 6. Benoeming nieuwe kascommissie 7. Begroting Collectief maaien JA of NEE 9. Vaststellen contributie 2010 l0.voorstel uitbreíding beplanting rotonde 11.PAUZE l2.joost van cleef, wijkagent, over veiligheid en buurtpreventie l3.rondvraag l4.afsluiting

2 Verslag van de Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Noorderplassen, gehouden op 20 april2009; Iocatie Boathouse. Aanwezig: 58 leden volgens de presentielijst en het bestuur. bestaande uit: Paul Slingerland, voorzitter; Ed de Vries, secretaris, Kees Renard, penningmeester; Susanne Klinkenberg, I edenadministratie ; Mari anne Vo ssen, redacti e magazine. 1. Opening en welkom door de voorzitter met het verzoek voor zover nog van toepassing om de presentielijste tekenen. Mededelingen: - Met dank aantonny Kreutzer wordt haar een boeket bloemen overhandigd voor het onderhouden van de lavendelrand op de rotonde. - Hans Kesteloo zal een hulpmiddel demonstreren voor het grasvrij houden van de vaarten; dit komt aan de orde onder punt 8. - Gasten: kennismaken met de nieuwe wijkagent Joost van Cleef en mevr. Diana van Peppel van de Stichting Veiligheidszorg Almere; agendapunt De welkomstkoffie/thee is aangeboden door de Boathouse. In de pauze zal frisdrank klaarstaan; na afloop is er gelegenheid om samennog een drankje te nuttisen. 2. Ingekomen stukken. Er zrjn 6 afmeldingen voor deze vergadering binnengekomen. Voor het onderwerp "maaien" zijn 3 stemvolmachten afgegeven, I x voor en 2x tegen. Er is een verzoek ontvangen om de wanorde in het bos langs de Noorderleedeweg te aan de orde te stellen. a J. 4. Notulen van de ledenvergadering van2l april2008. Er zijn geen op- enlof aanmerkingen op deze notulen en deze worden goedgekeurd en vastgesteld. Bestuursverslag a. Stand vanzaken ledenaantal: in 2008 waren 223leden. Door verloop zijn er 5 afgevallen en 6 bij gekomen. Inmiddels zljner nog 4 nieuwe aanmeldingen binnengekomen. 10 percelen zijn geen lid van de vereniging. b. Het bestuur heeft 6 x vergaderd. c. Er is 2x een magazine uitgekomen en 1 x een nieuwsbrief. d. Er zijn 7 besprekingen geweest met de gemeente. e. Na het aftreden van de vorige penningmeester heeft het bestuur deze taak tijdelijk waargenomen en de begroting samengesteld. f. Veelvuldige contacten met de brandweer inzake de ontruimingsoefening. Er hebben bewoners van 52 huizen deelgenomen. Als dank was er een concert in het Topsportcentrum. g. Contact met scholen uit Noorderplassen west inzake de schoonmaakactie h. Contact met de wijkregisseur (gemeente) en een inspectie van de wijk. Dit heeft opgeleverd dat het zr,verfiruil langs de oevers van de plas is opgeruimd. Het verzoek om het bos op te ruimen is niet gehonoreerd; hier wordt het principe ecologisch onderhoud gepropageerd. Voorbereiding beplanting rotonde (zie ook agendapunt l0) l. j. Afstandsbediening van de Schateilandbrug. In eerste instantie werd alleen volstaan met een drukknop en nog een drukknop op een betere hoogte, míur naar aanleiding van 28 reacties vanuit de leden heeft gemeente een nieuwe afstandsbediening

3 geplaatst. De daarbij behorende brugzenders kunnen individueel worden aangeschaft. Dit nieuwe systeem heeft een bereik van ca. 100 meter, hetgeen een eerdere brugbediening mogelijk maakt. k. Metingen op 45 meetpunten naar de diepte van het vaarwater. Deze metingen worden herhaald zodat er inzicht komt in eventuele veranderingen in diepte. Het waterschap Zuiderzeeland meet elke maand de waterkwaliteit (zomer 2 x per maand). l. Financiën: het bestuur heeft het verínogen ondergebracht bij twee verschillende banken, Alex en ABN. m. Plan Noorderleedweg: de gemeente heeft het nieuwe plan gepresenteerd op het stadhuis, er zijn 5 belangstellenden geweest. De reconstructie zal2l oï22 aprrl starten. Naar aanleiding van deze opsomming komen er vragen: - blijven de glasbak en papierbak opdezelíde plaats? En kan er een parkeerplaats komen voor gebruikers? Antwoord: geen informatie van de gemeente hierover ontvangen. - overlast van waterplanten op de plas. Er is een schade aan een schroef ontstaan en kan het waterschap hiervoor aansprakelijk worden gesteld? Antwoord: de gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud op de plas. - onderhoud bos. Voor alle bewoners een grote ergemis. Er wordt ook niet meer gemaaid langs de kanten. De papierbak wordt niet geleegd. Wordt onze wijk vergeten? Antwoord: er is inderdaad geen ophaalschema voor papier terug te vinden voor onze wijk op de gemeentelijke website. Het blijkt dat onze wijk van A naar een B status is gegaan (:70% onderhoud in plaasts van 100%). De voorzitter zeg! toe nogmaals actie te ondememen richting gemeente. 5. Financieel verslag. De financiële overzichten worden op een scherm getoond. De penningmeester heeft de overzichten in een excel-programma gezet. Toegelicht werd dat er 50Á niet inbare contributie wordt afgeschreven als gevolg van verhuizing zonder een nieuw adres achter te laten. De vorig jaar ingestelde reservepot voor het maaien van 500,- wordt na instemming van de leden toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor het onderhoud vuurwegen. De kascontrolecommissie, de heren Lex Burgersdijk en Rob de Wijs hebben een rapport opgesteld en aanbevelingen gedaan. 10% is geen lid van de vereniging. Er wordt op gewezen dat deze percelen moeten meebetalen als er een gezamenlijke actie komt ten aanzien van het onderhoud víurwegen. De kascontrolecommissie beveelt aan moeite te doen om deze mensen te overtuigen van het nut van het lidmaatschap. De adminstratie ziet er goed uit, inkomsten en uitgaven zijn goed geadministreerd; de gepresenteerde cijfers geven een getrouw beeld van de financiële positie van de vereniging. De kascontrolecommissie stelt de ALV voor de penningmeester décharge te verlenen voor de gevoerde financiële administratie. De penningmeester bedankt de kascontrolecommissie. Naar aanleiding van een vraag van een van de leden wordt vastgesteld dat vertrekkende bewoners geen aanspraak kunnen maken op hun deel van de opgebouwde reserve voor het onderhoud víurwegen. De doelstelling van de vereniging: het op diepte houden van de waterwegen is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

4 6. Benoeming kascontrolecommissie Bij acclamatie worden de heren Lex Burgersdijk en Jaap de Groot benoemd. 7. Begroting De getoonde begroting 2009 geeft geen aanleiding tot vragen. De penningmeester legt uit dat het verïnogen is belegd bij twee banken, n.l. Alex, onderdeel van Binck bank (rente 3,8%) en ABN Amro (4,9oÁ). 8. Collectief maaien -ja of nee Als inleiding legt de voorzitter uit dat er diverse pogingen zijn ondernomen om eí achter te komen wie de eigenaar c.q. verantwoordelijkheid heeft voor de Noorderplassen. Hierover zijn contacten geweest met provincie, waterschap en gemeente. Uiteindelijk is door de provincie vastgesteld dat de gemeente eigenaar is en dus ook verantwoordelijk voor het onderhoud. De provincie zal dit aan de gemeente bevestigen. Met betrekking tot de overlast van de waterplanten heeft het bestuur aan de gemeente het Arcadisrapport aangeboden. De gemeente wil zelf onderzoek uitvoeren. Het blijkt dat er geen enkel beleidsprogramma is opgesteld voor het onderhoud. Het bestuur zal hierover aan het college van B&W een brief sturen. Vanuit de vergadering wordt gewezen op het feit dat er veel zand in de plas wordt gestort door de afgravingen in Noorderplassen west. Bewoners zijn hierover niet geinformeerd. Er is geen melding gevonden in de plaatselijke media over een afgeven van een stortvergunning. Ondanks het feit dat het waterschap de kwaliteit en kwantiteit van het water controleert, is de gemeente verantwoordelijk. De vergadering is van mening dat ook dit punt in de brief aan B&W moet worden meegenomen. Blijft voor nu de vraag hoe we de overlast van het schadefonteinkruid te lijf gaan om de vaarten tussen de bebouwing bevaarbaar te houden. Vastgesteld kan worden dat het niet is uit te roeien; het komt elk jaar terug. De volgende mogelijkheden komen aan bod: 1. collectief maaien door een maaibedrijf, start over ca. 3 weken, kosten uit de pot. 2. eigen acties. Voor het verwijderen van de planten heeft Hans Kesteloo een soort hark laten maken, die achter een boot gemonteerd kan worden en effectief zou kunnen zijn. Vanuit de zaal komen er suggesties voor diverse andere soorten hulpmiddelen met als conclusie dat dit een tijdelijke oplossing is en diverse keren per seizoen moet worden herhaald. Het collectief maaien wordt in stemming gebracht. Uitslag: meerderheid is tegen, 14 stemmen voor. De begroting behoeft dientengevolge niet te worden aangepast. Nieuwe bewoners vragen om meer informatie. Zij missen een stukje historie over dit onderwerp. Er wordt uitgelegd dat er in2007 voor het eerst is gemaaid, naar aanleiding van een enquete onder de bewoners, met een response van 80oÁ voor maaien. In 2008 is er in de ledenvergadering besloten een jaar over te slaan. Reden: het maaien werd niet door iedereen als positief ervaren. Het was eigenlijk al te laat in het seizoen. De afspraak is gemaakt dit in 2009 weer aan de orde te stellen zodatbij positief besluit de maaiboot half mei kan worden besteld. Het maaien gaat tot 150 cm diep. Bij het begin van het groeiseizoen kan er van worden uitgegaan dat de víurgangen ca. 6 weken grasvrij zljn.inaugustus beginnen de waterplanten al af te sterven. De heer Boersma vindt het jammer dat dit proces zo is verlopen. Er is wel een positieve

5 uitkomst via een enquete, maar tijdens de vergadering haken er veel mensen af. Er is geld in de pot voor het onderhoud van vaarwegen. Daarbij behoort ook het verwijderen van waterplanten. Waterplanten veroorzaken veel ergernis, het is niet alleen voor bootbezitters, maar ook voor zwemmers (kinderen) hinderlijk. Hij wijst ook nog op het aspect van veiligheid, er is al eens een gevaarlijke situatie ontstaan door de hoeveelheid waterplanten. Na deze uitleg wordt er via een ordevoorstel opnieuw gestemd. De uitkomst is 26 voor,28 tegen,4 onthoudingen. De volmachten en schriftelijk ingebrachte stemmen zijn hierin (uiteraard) meegenomen. Het voorstel om collectief te maaien wordt afgewezen. Er wordt gevraagd om per vaargang op kosten van de vereniging een hark, zoals door Hans Kesteloo is getoond, te laten maken. Dit wordt afgewezen. Deze actie is eigen werk. 9. Contributie 2010 De hoogte van de contributie van 35,-- per huis per jaar wordt gehandhaafd. Dit voorstel wordt aangenomen. In 2010 wordt overwogen het contributie bedrag te indexeren. 10. Beplanting rotonde De gemeente (Stichting Mooi zo, goed zo) heeft nog een subsidiebedrag van 1000,- beschikbaar gesteld voor de beplanting van de rotonde. De rotonde zou volgens de getoonde tekening kunnen worden ingericht in de vorm van een kompasroos. De vier punten worden beplant met lavendel. De open stukken worden gevuld met grind. De huidige ring lavendelbeplanting blij ft bestaan. Dit betekent dat het gras van de rotonde moet worden verwijderd en moet worden voorzien van worteldoek. Daarop nieuwe aarde in de perken en grind. Voor deze klus worden vrijwilligers gezocht. Ook een ter beschikking gestelde aanhanger wordt op prijs gesteld. Het ontwerp wordt goedgekeurd en er meldenzich 6 vrijwilligers. ll. Pauze. 12. Voorstellen nieuwe wijkagent en medewerkster Stichting Veitigheidszorg Almere De heer Joost van Cleef, wijkagent o.a. voor Noorderplassen oost stelt zich voor. Hij begint met het overhandigen van een bloemetje aan Henk Vermeer, die door zijn doortastend optreden een inbraak heeft weten te verijdelen en de politie in de gelegeneheid heeft gesteld de daders op te pakken. Joost benadrukt het belang van alertheid van bewoners in de eigen wijk. Een vorín van sociale controle is belangrijk. In 2008 waren er relatief weinig incidenten in deze wijk. In 2009 is er een toename van inbraken en de teller staat op 4. De wijkagent heeft een signalerende en adviserende functie en is de spil tussen politie en bewoners. In geval van onraad kunt u contactopnemen met de wijkagent. Joost is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de politie voor minder dringende zaken kan via contact worden gezocht: Mevrouw Diane van Peppel is adviseur van de Stichting Veiligheidszorg in Almere. Zlj leg! uit dat door een goede beveiliging van de eigen woonomgeving en het gebruik van goed hang- en sluitwerk al een groot deel van de inbraken kan worden teruggebracht. Zij stuurt een preventieteam van adviseurs Íurn. Deze adviseurs komen op verzoek kosteloos. bij u thuis en adviseren u hoe de woning het best kan worden beveiligd. Als u volgens de voorschriften uw hang- en sluitwerk in orde heeft kunt u in aanmerking

6 komen voor een certificaat politiekeurmerk veilig wonen. Dit certificaat kan recht geven op korting op de premie van uw opstal/inboedelverzekering. Dit is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij. Het preventieteam stichting Veiligheidszorg Almere is te bereiken via telefoon of De voorzitter dankt beide gastsprekers en overhandigt een attentie. 13. Rondvraag (5): Bart Peters: Hij pleit voor - een speelgelegenheid voor oudere kinderen b.v. voetbal-/ hockeyveldje. - een parkeerplaats bij de glasbak - fietspad langs de Noorderleedeweg (in plaats van het schelpenpad Kunnen deze wensen gerealiseerd worden bij de reconstructie van de Noorderleedeweg? De voorzitter neemt dit mee. De heer Peters bedankt het bestuur voor de acties in het afgelopen verenigingsjaar. Martien van den Broek: Is er contact mogelijk met Vereniging van Eigenaren van Noorderplassen west voor een gezamenlijk aanpak van waterplanten op de plas? Secretaris: er zijn per straat verenigingen van eigenaren. Er zljnpogingen ondernomen om contacten te leggen maar door de veelheid is dit bijna ondoenlijk. Bovendien is er tot nu toe niet gereageerd. Tonny Kreutzer: Signaleert op de brug veel hondepoep. Ook in het speeltuintje en in de graskant. Zij doet nogmaals een oproep aan hondebezitters om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun hond(en) en de poep op te ruimen. Veel kinderen lopen en spelen daar vaak op blote voeten...u ziet het voor u! Hierop reagerend vraagt Lucienne Evers om bij de reconstructie van de Noorderleedeweg te vragen om een hondenuitlaatveld. Actie: voorzitter. Tonny vraagt tevens de bewoners om de lege dozen die achtergelaten worden bij de glasbak plat te maken in de de daarnaast staande papiercontainer te gooien of mee terug te nemen naar huis. Overstag Uitdiepen van vaarten in de stad. Almere pretendeert een waterstadte zijn, maar onderhoudt zijn waterwegen slecht. De voorzitter reageert hierop met de mededeling dat het schoonhouden van de stadsvaarten niet behoort de competentie van de VvEN. Eigen actie. Hans Kesteloo Op het voorstel om internet beter te benutten en beveiligingscamera's in de wijk op te hangen wordt door onze beide gasten gereageerd. In het kader van de Wet op de privacy is het niet toegestaan camera's te plaatsen in openbaar gebied. Dit idee blijft echter wel op de agenda en zal later nog worden besproken met de wijkagent. 14. Sluiting De voorzitter dankt de aanwezigen en de gasten voor hun aanwezigheid en inbreng. De vergadering wordt om uur gesloten en aanwezigen worden uitgenodigd voor een drankie.

7 Vereniging von Eiganoren Noorderplossen Balans per OOg Í Vlottende activa Debiteuren / contributie 2007 Contributie 2008 Te ontvangen maaivergoeding niet-leden Abusieve ovêrboeking ,00 540,00 36,00 175,00 Liquide middelen 751,00 175,00 Kas Àlex Internet Spaar N - Amro Rekening Courant ABN - Amro Deposito Postbank / ING Rekening Courant Postbank / ING Rentemeer 108, , , ro??,s? ,00 219, , , , ïotaal activa t-ffi lr Passiva Eigen vermogen Reserve onderhoud vaaruegen Reserve maaien Crediteuren 2008 Totaal passiva 1.828, , , ,00 35, ,27 Ontwikkelinq eioen vermoqen,en vermogen 1-1-'07/ 1-1 r0b Arboeking oninbare maaivergoeding AÍboeking oninbare contributie 5.442,35 540,00 105, ,87-645, ,87 Balans mutaties 34, ,87 Saldo baten/lasten , ,87 7j80, ,27 Reservering vaaruegen Eigen vermogen per ultimo '07 l' ,27

8 Vereniging von Eigenoren Noorderplossen Overzicht van baten en lasten Baten 2007 werkelijk begroting werkelijk 2009 begíoting Inschrijfgeld Contributie Maaivergoeding NIET-leden Ontvangen rente minus bankkosten Advertentie opbrengsten 200, ,00 'L020, ,51 25,00 200, , , , , , , , , , ^00 Buitenoewone Baten Terug storting balanspost 2007 Contributie '07 achteraf /'09 vooruit 36,00 105, ,84 Lasten Ledenvergadering Nieuwsbulletin Bestuurskosten Representatiekosten Verzekeringen/Abonnementen Website VVËN Boei rotonde onderhoud Baggeren / maaien 394,00 582, ,08 20,00 397,18 233,99 79,00 q 7Áa A< 710,00 650,00 510,00 100,00 480,00 250,00 100,00 706,05 690,29 605,63 59,12 390,87 347,48 800,00 650,00 150,00 400,00 380,00 100,00 Tolaal 7.973, , , ^00 Saldo 3.386, EoFo- ---7m;o-d- Builenqewone lasten Reservering onderhoud vaardiepte Reservering maaíen Netto Saldo 5.000, , , , , ,00

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur.

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Aanwezig bestuur: Tanja Beelen (algemeen/technisch bestuur) Hans

Nadere informatie

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout 2012 Jaarbulletin Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout INHOUD: Van de Voorzitter 1 Uitnodiging jaarvergadering De Atlas Bericht Cultuur Historisch Genootschap De Vleeshal 3 2 2 VERENIGING DORPSBEHOUD

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nummer 31-1 e kwartaal 2013 Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nuttige informatie 2 Postadres Postbus 40, 1777 ZG Hippolytushoef Bezoekadres Kerkplein 29, 1777

Nadere informatie

redactie@bvaarlanderveen.nl

redactie@bvaarlanderveen.nl Februari 2014 redactie@bvaarlanderveen.nl BESTUUR Rob van Haastrecht Voorzitter, zaken buitengebied Noordeinde 65, 0172-23 3694 Natasha van der Salm Secretaris, communicatie gemeente Stationsweg 6, 0172-57

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig:

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig: Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging T.S.J. Meester RA, voorzitter

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4 Algemene ledenvergodering von de VvE 'woonqmbionce Jqn de Loulerhof' Dotum: dinsdog 24 opril2012 Tijd: 19.30 uur Locotie: "Multibox", Jon de Louïerstroot I5 Agendo L Opening en mededelinqen door de voorzitier

Nadere informatie