De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering"

Transcriptie

1 De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 20 april Plaats: Tijd: restaurant de BoatHouse, Noorderplassenweg 150, Almere. 20:00 uur; koffie en thee staan klaar vanaf 19:30 uur. Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Notulen vergadering2l april Bestuursverslag en verslag gemeentecontacten 5. Financieel verslag 2008 en bevindingen kascommissie 6. Benoeming nieuwe kascommissie 7. Begroting Collectief maaien JA of NEE 9. Vaststellen contributie 2010 l0.voorstel uitbreíding beplanting rotonde 11.PAUZE l2.joost van cleef, wijkagent, over veiligheid en buurtpreventie l3.rondvraag l4.afsluiting

2 Verslag van de Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Noorderplassen, gehouden op 20 april2009; Iocatie Boathouse. Aanwezig: 58 leden volgens de presentielijst en het bestuur. bestaande uit: Paul Slingerland, voorzitter; Ed de Vries, secretaris, Kees Renard, penningmeester; Susanne Klinkenberg, I edenadministratie ; Mari anne Vo ssen, redacti e magazine. 1. Opening en welkom door de voorzitter met het verzoek voor zover nog van toepassing om de presentielijste tekenen. Mededelingen: - Met dank aantonny Kreutzer wordt haar een boeket bloemen overhandigd voor het onderhouden van de lavendelrand op de rotonde. - Hans Kesteloo zal een hulpmiddel demonstreren voor het grasvrij houden van de vaarten; dit komt aan de orde onder punt 8. - Gasten: kennismaken met de nieuwe wijkagent Joost van Cleef en mevr. Diana van Peppel van de Stichting Veiligheidszorg Almere; agendapunt De welkomstkoffie/thee is aangeboden door de Boathouse. In de pauze zal frisdrank klaarstaan; na afloop is er gelegenheid om samennog een drankje te nuttisen. 2. Ingekomen stukken. Er zrjn 6 afmeldingen voor deze vergadering binnengekomen. Voor het onderwerp "maaien" zijn 3 stemvolmachten afgegeven, I x voor en 2x tegen. Er is een verzoek ontvangen om de wanorde in het bos langs de Noorderleedeweg te aan de orde te stellen. a J. 4. Notulen van de ledenvergadering van2l april2008. Er zijn geen op- enlof aanmerkingen op deze notulen en deze worden goedgekeurd en vastgesteld. Bestuursverslag a. Stand vanzaken ledenaantal: in 2008 waren 223leden. Door verloop zijn er 5 afgevallen en 6 bij gekomen. Inmiddels zljner nog 4 nieuwe aanmeldingen binnengekomen. 10 percelen zijn geen lid van de vereniging. b. Het bestuur heeft 6 x vergaderd. c. Er is 2x een magazine uitgekomen en 1 x een nieuwsbrief. d. Er zijn 7 besprekingen geweest met de gemeente. e. Na het aftreden van de vorige penningmeester heeft het bestuur deze taak tijdelijk waargenomen en de begroting samengesteld. f. Veelvuldige contacten met de brandweer inzake de ontruimingsoefening. Er hebben bewoners van 52 huizen deelgenomen. Als dank was er een concert in het Topsportcentrum. g. Contact met scholen uit Noorderplassen west inzake de schoonmaakactie h. Contact met de wijkregisseur (gemeente) en een inspectie van de wijk. Dit heeft opgeleverd dat het zr,verfiruil langs de oevers van de plas is opgeruimd. Het verzoek om het bos op te ruimen is niet gehonoreerd; hier wordt het principe ecologisch onderhoud gepropageerd. Voorbereiding beplanting rotonde (zie ook agendapunt l0) l. j. Afstandsbediening van de Schateilandbrug. In eerste instantie werd alleen volstaan met een drukknop en nog een drukknop op een betere hoogte, míur naar aanleiding van 28 reacties vanuit de leden heeft gemeente een nieuwe afstandsbediening

3 geplaatst. De daarbij behorende brugzenders kunnen individueel worden aangeschaft. Dit nieuwe systeem heeft een bereik van ca. 100 meter, hetgeen een eerdere brugbediening mogelijk maakt. k. Metingen op 45 meetpunten naar de diepte van het vaarwater. Deze metingen worden herhaald zodat er inzicht komt in eventuele veranderingen in diepte. Het waterschap Zuiderzeeland meet elke maand de waterkwaliteit (zomer 2 x per maand). l. Financiën: het bestuur heeft het verínogen ondergebracht bij twee verschillende banken, Alex en ABN. m. Plan Noorderleedweg: de gemeente heeft het nieuwe plan gepresenteerd op het stadhuis, er zijn 5 belangstellenden geweest. De reconstructie zal2l oï22 aprrl starten. Naar aanleiding van deze opsomming komen er vragen: - blijven de glasbak en papierbak opdezelíde plaats? En kan er een parkeerplaats komen voor gebruikers? Antwoord: geen informatie van de gemeente hierover ontvangen. - overlast van waterplanten op de plas. Er is een schade aan een schroef ontstaan en kan het waterschap hiervoor aansprakelijk worden gesteld? Antwoord: de gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud op de plas. - onderhoud bos. Voor alle bewoners een grote ergemis. Er wordt ook niet meer gemaaid langs de kanten. De papierbak wordt niet geleegd. Wordt onze wijk vergeten? Antwoord: er is inderdaad geen ophaalschema voor papier terug te vinden voor onze wijk op de gemeentelijke website. Het blijkt dat onze wijk van A naar een B status is gegaan (:70% onderhoud in plaasts van 100%). De voorzitter zeg! toe nogmaals actie te ondememen richting gemeente. 5. Financieel verslag. De financiële overzichten worden op een scherm getoond. De penningmeester heeft de overzichten in een excel-programma gezet. Toegelicht werd dat er 50Á niet inbare contributie wordt afgeschreven als gevolg van verhuizing zonder een nieuw adres achter te laten. De vorig jaar ingestelde reservepot voor het maaien van 500,- wordt na instemming van de leden toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor het onderhoud vuurwegen. De kascontrolecommissie, de heren Lex Burgersdijk en Rob de Wijs hebben een rapport opgesteld en aanbevelingen gedaan. 10% is geen lid van de vereniging. Er wordt op gewezen dat deze percelen moeten meebetalen als er een gezamenlijke actie komt ten aanzien van het onderhoud víurwegen. De kascontrolecommissie beveelt aan moeite te doen om deze mensen te overtuigen van het nut van het lidmaatschap. De adminstratie ziet er goed uit, inkomsten en uitgaven zijn goed geadministreerd; de gepresenteerde cijfers geven een getrouw beeld van de financiële positie van de vereniging. De kascontrolecommissie stelt de ALV voor de penningmeester décharge te verlenen voor de gevoerde financiële administratie. De penningmeester bedankt de kascontrolecommissie. Naar aanleiding van een vraag van een van de leden wordt vastgesteld dat vertrekkende bewoners geen aanspraak kunnen maken op hun deel van de opgebouwde reserve voor het onderhoud víurwegen. De doelstelling van de vereniging: het op diepte houden van de waterwegen is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

4 6. Benoeming kascontrolecommissie Bij acclamatie worden de heren Lex Burgersdijk en Jaap de Groot benoemd. 7. Begroting De getoonde begroting 2009 geeft geen aanleiding tot vragen. De penningmeester legt uit dat het verïnogen is belegd bij twee banken, n.l. Alex, onderdeel van Binck bank (rente 3,8%) en ABN Amro (4,9oÁ). 8. Collectief maaien -ja of nee Als inleiding legt de voorzitter uit dat er diverse pogingen zijn ondernomen om eí achter te komen wie de eigenaar c.q. verantwoordelijkheid heeft voor de Noorderplassen. Hierover zijn contacten geweest met provincie, waterschap en gemeente. Uiteindelijk is door de provincie vastgesteld dat de gemeente eigenaar is en dus ook verantwoordelijk voor het onderhoud. De provincie zal dit aan de gemeente bevestigen. Met betrekking tot de overlast van de waterplanten heeft het bestuur aan de gemeente het Arcadisrapport aangeboden. De gemeente wil zelf onderzoek uitvoeren. Het blijkt dat er geen enkel beleidsprogramma is opgesteld voor het onderhoud. Het bestuur zal hierover aan het college van B&W een brief sturen. Vanuit de vergadering wordt gewezen op het feit dat er veel zand in de plas wordt gestort door de afgravingen in Noorderplassen west. Bewoners zijn hierover niet geinformeerd. Er is geen melding gevonden in de plaatselijke media over een afgeven van een stortvergunning. Ondanks het feit dat het waterschap de kwaliteit en kwantiteit van het water controleert, is de gemeente verantwoordelijk. De vergadering is van mening dat ook dit punt in de brief aan B&W moet worden meegenomen. Blijft voor nu de vraag hoe we de overlast van het schadefonteinkruid te lijf gaan om de vaarten tussen de bebouwing bevaarbaar te houden. Vastgesteld kan worden dat het niet is uit te roeien; het komt elk jaar terug. De volgende mogelijkheden komen aan bod: 1. collectief maaien door een maaibedrijf, start over ca. 3 weken, kosten uit de pot. 2. eigen acties. Voor het verwijderen van de planten heeft Hans Kesteloo een soort hark laten maken, die achter een boot gemonteerd kan worden en effectief zou kunnen zijn. Vanuit de zaal komen er suggesties voor diverse andere soorten hulpmiddelen met als conclusie dat dit een tijdelijke oplossing is en diverse keren per seizoen moet worden herhaald. Het collectief maaien wordt in stemming gebracht. Uitslag: meerderheid is tegen, 14 stemmen voor. De begroting behoeft dientengevolge niet te worden aangepast. Nieuwe bewoners vragen om meer informatie. Zij missen een stukje historie over dit onderwerp. Er wordt uitgelegd dat er in2007 voor het eerst is gemaaid, naar aanleiding van een enquete onder de bewoners, met een response van 80oÁ voor maaien. In 2008 is er in de ledenvergadering besloten een jaar over te slaan. Reden: het maaien werd niet door iedereen als positief ervaren. Het was eigenlijk al te laat in het seizoen. De afspraak is gemaakt dit in 2009 weer aan de orde te stellen zodatbij positief besluit de maaiboot half mei kan worden besteld. Het maaien gaat tot 150 cm diep. Bij het begin van het groeiseizoen kan er van worden uitgegaan dat de víurgangen ca. 6 weken grasvrij zljn.inaugustus beginnen de waterplanten al af te sterven. De heer Boersma vindt het jammer dat dit proces zo is verlopen. Er is wel een positieve

5 uitkomst via een enquete, maar tijdens de vergadering haken er veel mensen af. Er is geld in de pot voor het onderhoud van vaarwegen. Daarbij behoort ook het verwijderen van waterplanten. Waterplanten veroorzaken veel ergernis, het is niet alleen voor bootbezitters, maar ook voor zwemmers (kinderen) hinderlijk. Hij wijst ook nog op het aspect van veiligheid, er is al eens een gevaarlijke situatie ontstaan door de hoeveelheid waterplanten. Na deze uitleg wordt er via een ordevoorstel opnieuw gestemd. De uitkomst is 26 voor,28 tegen,4 onthoudingen. De volmachten en schriftelijk ingebrachte stemmen zijn hierin (uiteraard) meegenomen. Het voorstel om collectief te maaien wordt afgewezen. Er wordt gevraagd om per vaargang op kosten van de vereniging een hark, zoals door Hans Kesteloo is getoond, te laten maken. Dit wordt afgewezen. Deze actie is eigen werk. 9. Contributie 2010 De hoogte van de contributie van 35,-- per huis per jaar wordt gehandhaafd. Dit voorstel wordt aangenomen. In 2010 wordt overwogen het contributie bedrag te indexeren. 10. Beplanting rotonde De gemeente (Stichting Mooi zo, goed zo) heeft nog een subsidiebedrag van 1000,- beschikbaar gesteld voor de beplanting van de rotonde. De rotonde zou volgens de getoonde tekening kunnen worden ingericht in de vorm van een kompasroos. De vier punten worden beplant met lavendel. De open stukken worden gevuld met grind. De huidige ring lavendelbeplanting blij ft bestaan. Dit betekent dat het gras van de rotonde moet worden verwijderd en moet worden voorzien van worteldoek. Daarop nieuwe aarde in de perken en grind. Voor deze klus worden vrijwilligers gezocht. Ook een ter beschikking gestelde aanhanger wordt op prijs gesteld. Het ontwerp wordt goedgekeurd en er meldenzich 6 vrijwilligers. ll. Pauze. 12. Voorstellen nieuwe wijkagent en medewerkster Stichting Veitigheidszorg Almere De heer Joost van Cleef, wijkagent o.a. voor Noorderplassen oost stelt zich voor. Hij begint met het overhandigen van een bloemetje aan Henk Vermeer, die door zijn doortastend optreden een inbraak heeft weten te verijdelen en de politie in de gelegeneheid heeft gesteld de daders op te pakken. Joost benadrukt het belang van alertheid van bewoners in de eigen wijk. Een vorín van sociale controle is belangrijk. In 2008 waren er relatief weinig incidenten in deze wijk. In 2009 is er een toename van inbraken en de teller staat op 4. De wijkagent heeft een signalerende en adviserende functie en is de spil tussen politie en bewoners. In geval van onraad kunt u contactopnemen met de wijkagent. Joost is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de politie voor minder dringende zaken kan via contact worden gezocht: Mevrouw Diane van Peppel is adviseur van de Stichting Veiligheidszorg in Almere. Zlj leg! uit dat door een goede beveiliging van de eigen woonomgeving en het gebruik van goed hang- en sluitwerk al een groot deel van de inbraken kan worden teruggebracht. Zij stuurt een preventieteam van adviseurs Íurn. Deze adviseurs komen op verzoek kosteloos. bij u thuis en adviseren u hoe de woning het best kan worden beveiligd. Als u volgens de voorschriften uw hang- en sluitwerk in orde heeft kunt u in aanmerking

6 komen voor een certificaat politiekeurmerk veilig wonen. Dit certificaat kan recht geven op korting op de premie van uw opstal/inboedelverzekering. Dit is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij. Het preventieteam stichting Veiligheidszorg Almere is te bereiken via telefoon of De voorzitter dankt beide gastsprekers en overhandigt een attentie. 13. Rondvraag (5): Bart Peters: Hij pleit voor - een speelgelegenheid voor oudere kinderen b.v. voetbal-/ hockeyveldje. - een parkeerplaats bij de glasbak - fietspad langs de Noorderleedeweg (in plaats van het schelpenpad Kunnen deze wensen gerealiseerd worden bij de reconstructie van de Noorderleedeweg? De voorzitter neemt dit mee. De heer Peters bedankt het bestuur voor de acties in het afgelopen verenigingsjaar. Martien van den Broek: Is er contact mogelijk met Vereniging van Eigenaren van Noorderplassen west voor een gezamenlijk aanpak van waterplanten op de plas? Secretaris: er zijn per straat verenigingen van eigenaren. Er zljnpogingen ondernomen om contacten te leggen maar door de veelheid is dit bijna ondoenlijk. Bovendien is er tot nu toe niet gereageerd. Tonny Kreutzer: Signaleert op de brug veel hondepoep. Ook in het speeltuintje en in de graskant. Zij doet nogmaals een oproep aan hondebezitters om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun hond(en) en de poep op te ruimen. Veel kinderen lopen en spelen daar vaak op blote voeten...u ziet het voor u! Hierop reagerend vraagt Lucienne Evers om bij de reconstructie van de Noorderleedeweg te vragen om een hondenuitlaatveld. Actie: voorzitter. Tonny vraagt tevens de bewoners om de lege dozen die achtergelaten worden bij de glasbak plat te maken in de de daarnaast staande papiercontainer te gooien of mee terug te nemen naar huis. Overstag Uitdiepen van vaarten in de stad. Almere pretendeert een waterstadte zijn, maar onderhoudt zijn waterwegen slecht. De voorzitter reageert hierop met de mededeling dat het schoonhouden van de stadsvaarten niet behoort de competentie van de VvEN. Eigen actie. Hans Kesteloo Op het voorstel om internet beter te benutten en beveiligingscamera's in de wijk op te hangen wordt door onze beide gasten gereageerd. In het kader van de Wet op de privacy is het niet toegestaan camera's te plaatsen in openbaar gebied. Dit idee blijft echter wel op de agenda en zal later nog worden besproken met de wijkagent. 14. Sluiting De voorzitter dankt de aanwezigen en de gasten voor hun aanwezigheid en inbreng. De vergadering wordt om uur gesloten en aanwezigen worden uitgenodigd voor een drankie.

7 Vereniging von Eiganoren Noorderplossen Balans per OOg Í Vlottende activa Debiteuren / contributie 2007 Contributie 2008 Te ontvangen maaivergoeding niet-leden Abusieve ovêrboeking ,00 540,00 36,00 175,00 Liquide middelen 751,00 175,00 Kas Àlex Internet Spaar N - Amro Rekening Courant ABN - Amro Deposito Postbank / ING Rekening Courant Postbank / ING Rentemeer 108, , , ro??,s? ,00 219, , , , ïotaal activa t-ffi lr Passiva Eigen vermogen Reserve onderhoud vaaruegen Reserve maaien Crediteuren 2008 Totaal passiva 1.828, , , ,00 35, ,27 Ontwikkelinq eioen vermoqen,en vermogen 1-1-'07/ 1-1 r0b Arboeking oninbare maaivergoeding AÍboeking oninbare contributie 5.442,35 540,00 105, ,87-645, ,87 Balans mutaties 34, ,87 Saldo baten/lasten , ,87 7j80, ,27 Reservering vaaruegen Eigen vermogen per ultimo '07 l' ,27

8 Vereniging von Eigenoren Noorderplossen Overzicht van baten en lasten Baten 2007 werkelijk begroting werkelijk 2009 begíoting Inschrijfgeld Contributie Maaivergoeding NIET-leden Ontvangen rente minus bankkosten Advertentie opbrengsten 200, ,00 'L020, ,51 25,00 200, , , , , , , , , , ^00 Buitenoewone Baten Terug storting balanspost 2007 Contributie '07 achteraf /'09 vooruit 36,00 105, ,84 Lasten Ledenvergadering Nieuwsbulletin Bestuurskosten Representatiekosten Verzekeringen/Abonnementen Website VVËN Boei rotonde onderhoud Baggeren / maaien 394,00 582, ,08 20,00 397,18 233,99 79,00 q 7Áa A< 710,00 650,00 510,00 100,00 480,00 250,00 100,00 706,05 690,29 605,63 59,12 390,87 347,48 800,00 650,00 150,00 400,00 380,00 100,00 Tolaal 7.973, , , ^00 Saldo 3.386, EoFo- ---7m;o-d- Builenqewone lasten Reservering onderhoud vaardiepte Reservering maaíen Netto Saldo 5.000, , , , , ,00

Algemene ledenvergadering 2012 VvE Noorderplassen

Algemene ledenvergadering 2012 VvE Noorderplassen Notulen van de Algemene ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Noorderplassen op 19 april 2012 in de BoatHouse, Noorderplassenweg 150, Almere. Aanwezig: Bestuur: Richard de Louwere, voorzitter, Ed de

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Noorderplassen, gehouden op 19 april 2011 in de Boathouse.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Noorderplassen, gehouden op 19 april 2011 in de Boathouse. Verslag van de Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Noorderplassen, gehouden op 19 april 2011 in de Boathouse. Aanwezig: Bestuur: Adviseurs: Notuliste: Leden: Richard de Louwere - voorzitter,

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Noorderplassen, gehouden op 24 april 2013 in de Boathouse (Hudsonzaal).

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Noorderplassen, gehouden op 24 april 2013 in de Boathouse (Hudsonzaal). Verslag van de Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Noorderplassen, gehouden op 24 april 2013 in de Boathouse (Hudsonzaal). Aanwezig: Bestuur: Afwezig: Notuliste: Opkomst: Richard de Louwere,

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Nationale Opera

Vereniging Vrienden van de Nationale Opera Jaarrekening 2013/2014 Vereniging Vrienden van de Nationale Opera Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam Adres: Waterlooplein 22 1011 PG Amsterdam Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Algemeen 2. Bestuur 3. Verwerking

Nadere informatie

ALV Geesterens Belang. WELKOM 27 november 2014

ALV Geesterens Belang. WELKOM 27 november 2014 ALV Geesterens Belang WELKOM 27 november 2014 Agenda Deel 1. Huishoudelijk 20:00 20:45 uur PAUZE 20:45 21:00 uur Deel 2. Thematisch deel 21:00 ca 22:15 uur Napraten 4-1-2015 2 Huishoudelijk deel 1. Ingekomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS

JAARREKENING 2016 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS JAARREKENING 2016 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS, INHOUD ALGEMEEN 3 pagina JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 5 Staat van baten en lasten over 2016 6 Toelichting Grondslagen

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 1 Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 18 november 2015 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden Aanwezige leden

Nadere informatie

Vereniging de Parel JAARREKENING 2016

Vereniging de Parel JAARREKENING 2016 Vereniging de Parel JAARREKENING 2016 Status: Definitief Versie: 1.0 Datum: 29-03-2017 Staat van Baten en lasten Baten Prognose 2017 2016 2015 Ouderbijdrage vereniging 0 150 300 Giften / Rente 350 458

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Lets Zwolle 2014

Jaarrekening Lets Zwolle 2014 Jaarrekening Lets Zwolle 2014 Inhoudsopgave Baten & Lasten 2014 Toelichting Balans 2014 (Aangepaste) Begroting 2014 (Oorspronkelijke) Begroting 2014 Begroting 2015 Verklaring van de kascontrolecommissie

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Jaarverslag 2012/2013

Jaarverslag 2012/2013 Jaarverslag 2012/2013 het bestuur Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera, Amsterdam Inhoudsopgave Algemeen 1 Algemene opmerkingen 2 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 Zoals goedgekeurd op de ALV 13 maart 2010

Jaarrekening 2009 Zoals goedgekeurd op de ALV 13 maart 2010 Jaarrekening 2009 Zoals goedgekeurd op de ALV 13 maart 2010 Toelichting staat van baten en lasten 2009 Contributies Het aantal leden is in 2009 niet zo hard gestegen als verwacht. Als gevolg hebben we

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ)

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ) pagina 1 van 5 16-002 - Pootlaan, Huibert (86/244), gevestigd te Alkmaar Besluiten 15 juni 2010 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 30 juni, 27 augustus en 22 september 2009. Benoeming bestuur

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag en Begroting

Financieel Jaarverslag en Begroting Financieel Jaarverslag 2016-2017 en Begroting 2017-2018 Bijlage 4 1. Algemeen Het boekjaar 2016-2017 is financieel gunstig verlopen. De totale lasten zijn ruim onder het begrootte totaalbedrag van ca 18.000

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: vrijdag 29 oktober 2010 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 19.30 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Stichting Zwammerdam der Maatschappij tot Nut van t Algemeen

Stichting Zwammerdam der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Stichting Zwammerdam der Maatschappij tot Nut van t Algemeen RSIN: 804717060 Het Nutsgebouw is gevestigd: Brugstraat 2, 2471 AT te Zwammerdam. Doelstelling Stichting De doelstelling van de stichting is

Nadere informatie

CONCEPT. Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar Geen accountantscontrole toegepast

CONCEPT. Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar Geen accountantscontrole toegepast Vereniging voor Bouwrecht te 's-gravenhage Financiële verantwoording over het jaar 2015 Geen accountantscontrole toegepast Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 Voorwoord Voor u ligt het financiële halfjaarverslag van het XXIIe bestuur der SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen.

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

bladzijde =========================================================

bladzijde ========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg

Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg Het Algemeen bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Spinozalaan 33 2273 XC Voorburg Voorburg, 4 maart 2014 Geacht

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Almere, 10 februari 2015. 1. Opening vergadering Remco (voorzitter) opent de vergadering. 2. Mededelingen. Er is een overzicht beschikbaar van de Bestuursactiviteiten welke het afgelopen jaar plaats hebben

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

VERENIGING SMARAGD Jaarverslag 2015

VERENIGING SMARAGD Jaarverslag 2015 VERENIGING SMARAGD Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Pagina: 1. Bestuur 1.1 Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging 3 1.2 Bestuursverslag 2015 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans 2015 4 2.2 Staat van Baten &

Nadere informatie

Exploitatie overzicht 2006 Stichting Gebouwenbeheer Petrus Campersingel 31-1 tot en met 31-65

Exploitatie overzicht 2006 Stichting Gebouwenbeheer Petrus Campersingel 31-1 tot en met 31-65 Exploitatie overzicht 2006 Stichting Gebouwenbeheer Petrus Campersingel 31-1 tot en met 31-65 Begroting Exploitatie/ Realisatie 2007 2007 Bijdrage VVE 113.735 113.735 Rente 6.250 Totaal inkomsten 119.985

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Zoogdiervereniging. Jaarrekening 2012. Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen

Zoogdiervereniging. Jaarrekening 2012. Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen Jaarrekening 2012 Zoogdiervereniging Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen Jaarrekening Zoogdiervereniging 2012 1 van 8 Inhoudsopgave Jaarrekening

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20. Vereniging Van Eigenaren Flat Jan Steenstraat nrs.42-144 Maassluis Uitnodiging 13 maart 2008 Geachte mede-eigenaren, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die

Nadere informatie

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten.

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten. Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 5 mei 2011 Betreft: Toelichting financiële stukken 2010 In bijlage ontvangt u: - Stufib Baten en Lasten 2010 - Stufib Balans

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Vaststellen agenda Er zijn geen toe te voegen agendapunten, daarmee is de agenda vastgesteld.

Vaststellen agenda Er zijn geen toe te voegen agendapunten, daarmee is de agenda vastgesteld. Notulen van de jaarvergadering van woensdag 9 maart 2016 Aanwezig bestuur Wim Vilters (voorzitter), Wim Tekampe (penningmeester), Jan Knol (secretaris), Pieter Meijer, Ben van Onna en Klaas Zeelte. Algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening Inhoudsopgave

Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening Jaarrekening Inhoudsopgave Ondertekening 3 Verslag kascontrole 5 Lasten en baten 7 Toelichting algemeen en lasten en baten 8 BALANS per 31 december 13 Toelichting op de BALANS per 31 december

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

INCLUDEPICTURE "http://marinalog.web-log.nl/photos/uncategorized/postduif.gif" \*

INCLUDEPICTURE http://marinalog.web-log.nl/photos/uncategorized/postduif.gif \* INCLUDEPICTURE "http://marinalog.web-log.nl/photos/uncategorized/postduif.gif" \* Nieuwsbrief VWG nr. MERGEFORMATINET 9 Februari 2013 Beste bewoner, Hierbij de eerste nieuwsbrief in 2013. Oscar Strijker

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Financieel verslag 2015 Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Inhoud Blz. Balans per 31 december 2015 3 Exploitatierekening 2015

Nadere informatie

VvE Croonstaete Mijdrecht

VvE Croonstaete Mijdrecht Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16-06-2017 Aanwezigen: (zie presentielijst) Aanwezige bestuursleden: Voorzitter Kees Bakker Penningmeester Ruud Bakker Technisch bestuurslid Huib Verburg Algemeen

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 2011

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 2011 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 211 Beurtvaartadres Hofweg 33 - Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. 13.4.21 3. Terugkoppeling VBBO 4. Financiën

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk HVMB Algemene Ledenvergadering 14 april 2015 Bestuursverslag en financiële verantwoording 2014 Inhoudsopgave: pagina: 1. Inleiding 2 2. Bestuursverslag over 2014 2 2.1 Bestuurssamenstelling 2 2.2 Technisch

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Buurtvereniging Het Oude Buurtje Hoofddorp

Buurtvereniging Het Oude Buurtje Hoofddorp Verslag Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Het Oude Buurtje Nr. : 1 Datum : 11 juni 2015 Aanwezig bestuur : Leo Spruit (voorzitter), Larissa Dortland (penningmeester), Harm van Nieuwenhuijzen (algemeen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Algemene 'ledenvergadering'

Algemene 'ledenvergadering' Algemene 'ledenvergadering' Beheervereniging de Bomenweide 03-09-2013 Agenda Welkom Status update. Financiële situatie en vaststellen hoogte en ingangstijdstip onderhouds bijdrage / stemmen. Doornemen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Aan de leden van zwemvereniging de watertrappers Haarlem, 14 april 2015 Geachte leden, Bijgaand vindt u het financieel

Nadere informatie

Stifting Freonen fan Tresoar/Stichting Vrienden van Tresoar Leeuwarden. Rapport inzake jaarrekening 2012

Stifting Freonen fan Tresoar/Stichting Vrienden van Tresoar Leeuwarden. Rapport inzake jaarrekening 2012 Rapport inzake jaarrekening 2012 26 februari 2013 Inhoud Blad Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Nadere informatie

De bestuurskosten zijn iets lager dan begroot, en bestaan voornamelijk uit een bijdrage aan de bestuursexcursie.

De bestuurskosten zijn iets lager dan begroot, en bestaan voornamelijk uit een bijdrage aan de bestuursexcursie. Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 24 april 2008 Betreft: Toelichting financiële stukken (aanpassing n.a.v. vaststelling jaarvergadering 24 april) In bijlage ontvangt

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

DE BRUG Jaarverslag 2012

DE BRUG Jaarverslag 2012 1 Directe hulp aan de allerarmsten versie: definitief 2 Bestuursverslag Naam en vestigingsplaats De Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 22 mei

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement. Huishoudelijk Reglement. Dit reglement dient uitsluitend ter aanvulling van de statuten van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 24

Nadere informatie

HISTORISCHE KRING "TUSSEN RIJN EN LEK"

HISTORISCHE KRING TUSSEN RIJN EN LEK FINANCIEEL VERSLAG 2016 Inhoud: Balans Staat van baten en lasten Toelichtingen op de balans en de staat van baten en lasten Begroting 2017 Houten, januari 2017 Namens het bestuur: W.C.G. van Zijl Penningmeester

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Jaardocument Stichting Fiere Vrienden

Jaardocument Stichting Fiere Vrienden Jaardocument 2015 Stichting Fiere Vrienden 22-6-2016 JAARSTUKKEN 2015 INHOUDSOPGAVE pagina VERSLAG Hoofdstuk 1 Algemeen 3 JAARREKENING 2015 Bijlage A Balans per 31 december 2015 4 B Exploitatie overzicht

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014 Nederlandse Rope Skipping Organisatie Brediusweg 15 1401 AA, Bussum ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014 Plaats: UWC Maastricht, Discusworp 65, 6225XP, Maastricht Aanvang vergadering: 15:00 Copyright

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering HSV Naarden-Bussum

Algemene Leden Vergadering HSV Naarden-Bussum Algemene Leden Vergadering HSV Naarden-Bussum Notulist: Elly Brandenburg. Onderwerp: ALV HSV Naarden-Bussum. Locatie: Sporthal De Lunet in Naarden. Datum: 21-03-2017 Aanwezig: Ca. 25 Leden en het bestuur

Nadere informatie