HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV"

Transcriptie

1 HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [1]

2 INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV DIRECTIEVERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV Macro- economische ontwikkelingen Vooruitzichten voor de tweede helft Verslag per subfonds: - Hof Hoorneman Value Fund (aandelenserie 1) 7 - Hof Hoorneman Income Fund (aandelenserie 2) 14 - Hof Hoorneman European Value Fund (aandelenserie 3) 20 - Hof Hoorneman Obligatie Fonds (aandelenserie 4) 26 - Hof Hoorneman Phoenix Fund (aandelenserie 5) 31 - Hof Hoorneman Emerging Markets Fund (aandelenserie 6) 37 - Hof Hoorneman Real Estate Value Fund (aandelenserie 7) 44 - Hof Hoorneman China Value Fund (aandelenserie 8) 49 Corporate governance FINANCIEEL VERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV Balans per 30 juni 2014 Winst- en- verliesrekening over het eerste halfjaar 2014 Kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar 2014 Toelichting Financieel verslag per subfonds 65 - Hof Hoorneman Value Fund (aandelenserie 1) 65 - Hof Hoorneman Income Fund (aandelenserie 2) 74 - Hof Hoorneman European Value Fund (aandelenserie 3) 83 - Hof Hoorneman Obligatie Fonds (aandelenserie 4) 92 - Hof Hoorneman Phoenix Fund (aandelenserie 5) Hof Hoorneman Emerging Markets Fund (aandelenserie 6) Hof Hoorneman Real Estate Value Fund (aandelenserie 7) Hof Hoorneman China Value Fund (aandelenserie 8) 127 ADRESGEGEVENS 136 Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [2]

3 PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV Hof Hoorneman Fund Management NV beheert de beleggingsinstelling Hof Hoorneman Investment Funds NV (hierna ook het Paraplufonds ), een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en statutair gevestigd te Gouda. Het Paraplufonds geeft verschillende series aandelen uit. Iedere serie wordt aangeduid als een subfonds. In het Paraplufonds zijn per 30 juni 2014 de volgende subfondsen opgenomen: Hof Hoorneman Value Fund (aandelenserie 1) Hof Hoorneman Income Fund (aandelenserie 2) Hof Hoorneman European Value Fund (aandelenserie 3) Hof Hoorneman Obligatie Fonds (aandelenserie 4) Hof Hoorneman Phoenix Fund (aandelenserie 5) Hof Hoorneman Emerging Markets Fund (aandelenserie 6) Hof Hoorneman Real Estate Value Fund (aandelenserie 7) Hof Hoorneman China Value Fund (aandelenserie 8) Per subfonds wordt een aparte administratie gevoerd. De houders van aandelen van het desbetreffende subfonds zijn economisch gerechtigd tot het vermogen van dat subfonds, zoals dat uit de administratie blijkt. Elk subfonds heeft een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel, kostenstructuur en intrinsieke waarde. Alle aan een subfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten worden in de voor het subfonds gevoerde administratie separaat verantwoord. Zowel de positieve als de negatieve waardeveranderingen in de beleggingsportefeuille van een subfonds komen ten gunste respectievelijk ten laste van de aandeel- houders in het desbetreffende subfonds. Dit komt tot uitdrukking in de intrinsieke waarde van een aan- deel van het desbetreffende subfonds. Voor een nadere toelichting op de paraplustructuur en de hieraan verbonden risico s wordt verwezen naar het meest recente basisprospectus en aanvullend prospectus per subfonds. Het Paraplufonds heeft geopteerd voor de status van fiscale beleggingsinstelling. Een van de voor- waarden hiervan is dat binnen acht maanden na afloop van het boekjaar het Paraplufonds ten minste alle voor uitdeling beschikbare fiscale winst aan zijn aandeelhouders uitkeert. De dividend- uitkeringen kunnen per subfonds verschillen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De beheerder beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft. De subfondsen zijn gere- gistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Voor de subfondsen is een EBI (Essentiële Beleggersinformatie, de opvolger van de financiële bij- sluiter) opgesteld met informatie over de subfondsen, de kosten en de risico s. Dit financieel verslag, het basisprospectus, het aanvullend prospectus en de EBI per subfonds zijn kosteloos verkrijgbaar bij Hof Hoorneman Fund Management NV en kunnen ook worden geraadpleegd op en gedownload via de website van de beheerder, Op deze Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [3]

4 website staat ook actuele informatie over de koers van de aandelen en de laatstberekende intrin- sieke waarde van de subfondsen. Ontwikkelingen na de rapportageperiode Op 22 juli 2014 is Hof Hoorneman Fund Management NV opgericht. Eveneens per 22 juli 2014 is ontslag verleend aan beheerder Hof Hoorneman Bankiers NV en is Hof Hoorneman Fund Management NV tot beheerder benoemd. Deze wijziging is doorgevoerd in verband met de imple- mentatie van de vereisten die voortvloeien uit richtlijn 2011/61/EU met betrekking tot beheerders van beleggingsinstellingen (Alternative Investment Fund Managers Directive), hierna "AIFMD". Een van deze vereisten is dat een beheerder van beleggingsinstellingen slechts een beperkt aantal nevenactiviteiten mag verrichten. Het uitoefenen van een bankbedrijf behoort niet tot de toegestane nevenactiviteiten en derhalve kan Hof Hoorneman Bankiers NV niet langer als beheerder van Hof Hoorneman Investment Funds NV optreden. De werkzaamheden die verband houden met het beheren van Hof Hoorneman Investment Funds NV en die voor 22 juli 2014 door Hof Hoorneman Bankiers NV werden verricht, worden door Hof Hoorneman Fund Management NV op dezelfde voet voortgezet. De splitsing heeft verder geen invloed op het beleggingsbeleid van de sub- fondsen, zodat de voor de aandeelhouders merkbare wijzigingen beperkt zijn. De directie van Hof Hoorneman Fund Management NV bestaat uit G.J.J. van t Hof, P.M.J. Hoorneman en J.P. Aardoom. Onder de AIFMD- wetgeving is het instellen van een bewaarder per beleggingsinstelling verplicht. Deze AIFMD- bewaarder heeft verschillende taken, waaronder het in bewaring houden van de financiële activa van de beleggingsinstelling en het verrichten van ondersteunende en controlerende taken ten aanzien van de beheerder. De overige taken bestaan onder meer uit het zorgdragen voor een ordentelijk verloop van de operationele afhandeling van toe- en uittredingen en (des)investeringen. De bewaarder dient onafhankelijk van de beheerder op te treden, wat inhoudt dat de beheerder geen invloed op de bewaarder mag kunnen uitoefenen. Aan de bewaarder worden kwalitatieve eisen gesteld. Bovendien is de bewaarder aansprakelijk richting de beleggingsinstelling en haar deel- nemers indien zij de aan haar opgedragen taken onbehoorlijk uitoefent. De werkzaamheden van de bewaarder zijn deels gelijk aan de werkzaamheden van de raad van toe- zicht en derhalve heeft de raad van toezicht van Hof Hoorneman Investment Funds NV haar functie per 22 juli 2014 neergelegd. De directie dankt de leden van de raad van toezicht hartelijk voor hun niet aflatende inzet voor het Paraplufonds en de subfondsen in de afgelopen jaren. Door deze inzet en betrokkenheid heeft de raad van toezicht in hoge mate bijgedragen aan de ontwikkeling van Hof Hoorneman Investment Funds. Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [4]

5 DIRECTIEVERSLAG MACRO- ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN Het eerste halfjaar bracht mooie rendementen voor de merendeel van de subfondsen van Hof Hoorneman Investment Funds NV. Beleggers speelden in op de positieve economische ontwikke- lingen. Ook de dalende rente en aantrekkelijke risicopremies waren belangrijke factoren. In dit klimaat hebben zes van de acht Hof Hoorneman beleggingsfondsen een positief resultaat neergezet, alleen Emerging Markets Fund en China Value Fund noteerden een negatief rendement. Lage kapitaalmarktrente De eerste helft van 2014 kenmerkte zich door een dalende rente. In januari bedroeg de Duitse 10- jaarsrente 1,9%. Weinigen hadden verwacht dat deze nog verder zou dalen, maar bijna zes maanden later was deze rente tot 1,3% gedaald. Italië en Spanje leenden niet lang geleden nog tegen meer dan 6%, dit is nu al minder dan 3%. Hierdoor hebben obligaties en vastgoed het erg goed gedaan. Er zijn verschillende verklaringen voor deze rentedaling. Allereerst spelen de zorgen van de Amerikaans Centrale Bank (hierna ook de Fed ) mee. Het lijkt erop dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten iets minder snel herstelt dan verwacht. Het werkloosheidspercentage daalt wel, maar dit wordt deels verklaard door de dalende participatiegraad. Steeds meer mensen zijn langdurig werkloos en stoppen (tijdelijk) met het zoeken naar een baan. Hierdoor worden ze niet meer meegerekend als onderdeel van de beroepsbevolking. Dit kan uiteindelijk een negatief effect op de economie hebben. Hierdoor is de Fed voorlopig nog niet sneller gaan taperen (het geleidelijk afbouwen van het opkoopprogramma van Amerikaans staatsobligaties), aangezien een stijgende rente doorgaans een negatief effect op de werkloosheid heeft. Ook in Europa zijn er redenen om de rente laag te houden. De eerste is de werkloosheid, die nog hoger is dan in de Verenigde Staten. Bovendien is de economische groei lager. In de tweede plaats zijn de staatsschulden dusdanig hoog dat een forse rentestijging voor problemen zou zorgen. Landen als Spanje, Italië en Portugal zouden een staatsrente van 7% nu nog niet kunnen dragen. Ten slotte betekenen hogere rentes een sterkere euro, waardoor de inflatie nog lager zou worden. Wij verwachten dan ook dat de rente op een laag niveau zal blijven. Actie van de Europese Centrale Bank Gedurende het tweede kwartaal werd vooral over de mogelijke, naderende deflatie gesproken. De afgelopen tijd is erg veel geld bijgedrukt in de wereld. De Verenigde Staten hebben met lage rente en kwantitatieve verruiming veel geld in de Amerikaanse economie gepompt en ook de Europese Centrale Bank (hierna ook de ECB ) heeft haar steentje bijgedragen aan het verruimen van de hoeveelheid geld in de wereldeconomie. Deze verruiming heeft echter niet geleid tot een stijgende inflatie. Hiervoor zijn verschillende verklaringen te geven. De belangrijkste factor is de dalende vraag naar goederen in de afgelopen jaren: mensen kochten minder waardoor de prijzen niet konden stijgen. Het bijgedrukte geld van de ECB werd gebruikt om schulden af te lossen en bankbalansen te versterken. Het weer op gang brengen van vraag naar producten en services is een belangrijke stap om deflatie te voorkomen. De tweede factor die bijdroeg aan minder hard stijgende prijzen is de geïmporteerde inflatie. Europa importeert veel uit Japan en andere Aziatische landen, zoals Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [5]

6 elektronica en auto s. In deze landen is de lokale munt sterk gedevalueerd, waardoor de exportproducten goedkoper zijn geworden en dus minder kosten in Europa. Desalniettemin verwachten wij geen periode van deflatie. Het inflatiepercentage ligt weliswaar dichter bij 0% dan bij de doelstelling van circa 2%, maar de kosten van deflatie zullen dusdanig hoog zijn dat de ECB dit zal willen voorkomen. De eerste stap hiertoe is reeds gezet: de depositorente is op - 0,10% gezet. Banken moeten nu geld betalen om hun liquiditeiten bij de ECB te stallen. Dit heeft als doel banken ertoe te bewegen meer geld uit te lenen, bijvoorbeeld in de vorm van hypotheken of leningen aan het MKB. Mocht dit niet werken dan kan de ECB staatsobligaties van Europese landen opkopen. Wij denken dan ook dat de ECB voldoende mogelijkheden heeft om de inflatie aan te wakkeren. Dit alles wijst overigens ook op een langdurig lage rente in Europa. China In China waren de macro- economische ontwikkelingen prima. Ook de bedrijfscijfers van onze beleg- gingen waren overwegend sterk. Mede hierdoor hebben onze Chinese beleggingen met name in het tweede kwartaal een prima resultaat laten zien. Ondanks deze goede ontwikkelingen werd toch weer over een vastgoedbubbel gesproken. Er is sprake van veel bouwactiviteiten en ook veel leegstand. Dit is een bericht dat geregeld in de media naar voren komt, en helaas ook moeilijk te ontkrachten is. De Chinese huizenmarkt laat zich echter niet categoriseren als één markt. De huizenmarkt in Beijing of Shanghai is anders dan bijvoorbeeld in Ningbo. Dat sprake is van astronomische huizenprijzen in Shanghai of Hangzhou betekent niet dat dit in geheel China zo is. Wij zien de situatie niet zo somber in. In sommige steden zijn huizen inder- daad overgewaardeerd, maar dit zal waarschijnlijk niet tot een directe vastgoedcrash leiden. Wij blijven ons richten op bedrijven die inspelen op de groeiende middenklasse. In dit segment zien wij mooie mogelijkheden. VOORUITZICHTEN VOOR DE TWEEDE HELFT 2014 Aan het begin van 2014 gingen wij voor de meeste van onze fondsen uit van rendementen tussen de 5% en 10%. Halverwege het jaar hebben de meeste fondsen het verwachte rendement al gerea- liseerd. Wij zijn dan ook tevreden met de resultaten tot nu toe. De onderliggende situatie is in onze ogen echter niet veranderd. De marktbrede onderwaardering is verdwenen en dit maakt het moeilijker om rendement te vinden. Outperformance zal gerealiseerd moeten worden door de focus te leggen op ondergewaardeerde bedrijven, wat wij in de rest van het jaar zullen blijven doen. De afgelopen periode hebben er verschillende politieke conflicten plaatsgevonden in Oost- Europa en het Midden- Oosten. Dit heeft weinig consequenties gehad voor de belangen in de fondsen. Alleen Hof Hoorneman Emerging Markets Fund investeert in Rusland, maar slechts in beperkte mate. Geen van de bedrijven in onze fondsen is actief in de regio waar de strijders van de Islamitische Staat zich bevinden en ook de olieprijs heeft beperkt gereageerd op de schermutselingen aldaar. Wij houden rekening met de mogelijkheid van escalatie van de situatie in Rusland, maar zien momenteel weinig reden nog meer maatregelen te treffen. Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [6]

7 HOF HOORNEMAN VALUE FUND PROFIELSCHETS Het subfonds Hof Hoorneman Value Fund correspondeert met de aandelen die in serie 1 door het Paraplufonds worden uitgegeven. Hof Hoorneman Value Fund belegt in beursgenoteerde en niet- beursgenoteerde effecten die volgens de analyse van de directie onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld, waarbij wordt getracht door diversificatie het risico te beperken. Hof Hoorneman Value Fund is gericht op absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een gespecificeerde benchmark geen doelstelling van het beleggingsbeleid op zich is. Subfondskarakteristieken Startdatum 1 oktober 2005 Beursnotering Ja ISIN- code NL Benchmark Geen Dividend Twee keer per jaar op basis van intrinsieke waarde begin boekjaar Beheervergoeding 0,375% per kwartaal Variabele vergoeding 10% van de performance boven 10%¹ Gemiddeld rendement per jaar op basis van de intrinsieke waarde 1 jaar 30,4% 3 jaar 9,2% 5 jaar 17,4% ¹ Zie voor een nadere uitleg het aanvullend prospectus van Hof Hoorneman Value Fund. Hof Hoorneman Value Fund 30 juni 2014 [7]

8 KERNCIJFERS Beurskoers in (ultimo)¹ Uitgekeerd dividend per aandeel in Rendement op basis van beurskoers² Eigen vermogen in (ultimo) Aantal uitstaande aandelen (ultimo) Intrinsieke waarde per aandeel in (ultimo) Rendement op basis van intrinsieke waarde² 1e halfjaar ,59 26,90 22,58 18,78 24,64 0,45 1,05 1,05 1,00 1,20 11,7% 21,9% 26,2% - 20,1% ,40 26,72 22,73 19,01 24,98 11,7% 22,6% 25,5% - 20,2% 19,1% Lopende kosten factor³ 0,97% 1,96% 1,98% 1,87% 2,12% ¹ De vermelde beurskoers betreft de beurskoers op de laatste beursdag van de verslagperiode en is gebaseerd op de intrinsieke waarde aan het einde van de een na laatste beursdag vermeerderd of verminderd met een vaste vergoeding van 0,75% van de intrinsieke waarde. Hof Hoorneman Value Fund is vanaf 15 maart 2010 beursgenoteerd. ² De rendementspercentages zijn berekend op basis van het koersresultaat per aandeel plus her- belegging van de dividenduitkeringen in aandelen in dezelfde serie. ³ Tot en met 2011 expense ratio (kostenratio) exclusief de eventuele performance fee. Geïndexeerde performance Hof Hoorneman Value Fund over de laatste drie jaar na herbelegging van dividend ( = 100) Hof Hoorneman Value Fund 30 juni 2014 [8]

9 BELEGGINGSBELEID Algemeen Hof Hoorneman Value Fund belegt wereldwijd in beursgenoteerde en niet- beursgenoteerde effecten die volgens de analyse van de directie onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld. Dat kunnen (hoog)dividenduitkerende aandelen, (hoogrentende) obligaties, aandelen in vastgoed- fondsen, preferente aandelen en in aandelen converteerbare obligaties zijn. Beleggingen in illiquide effecten en hoog- rendementsschuldbewijzen en in opkomende markten zijn toegestaan. De basisvaluta is de euro en derhalve zullen vreemde valuta in beginsel worden afgedekt. Maximaal 7,5% van het fondsvermogen mag zijn belegd in effecten van één uitgevende instelling. De mogelijk- heid met geleend geld te beleggen is beperkt tot maximaal 20% van het fondsvermogen. Bij het beheer kan gebruik worden gemaakt van afgeleide instrumenten. Deze instrumenten bieden de mogelijkheid efficiënt te anticiperen op verwachte marktontwikkelingen en kunnen voorts als afdekking van beleggingsrisico s dienen. Eveneens kunnen met deze instrumenten additionele inkomsten worden gegenereerd. Doordat gebruik gemaakt wordt van (afgeleide) financiële instru- menten is sprake van diverse financiële risico s, zoals prijs-, krediet-, liquiditeits-, valuta- en kas- stroomrisico s. Een uitgebreide beschrijving van de risico s is in het aanvullend prospectus van Hof Hoorneman Value Fund opgenomen. Financiële markten Aandelen De aandelenmarkten lieten een wisselend beeld zien. Enerzijds profiteerden aandelen van de dalende rente en de economische verbetering in Europa. Anderzijds hadden zorgen om zwakke valuta s van opkomende economieën en Russische agressie een negatieve invloed op de aandelen- koersen. Onze Chinese posities hebben hieronder licht geleden, niet omdat deze bedrijven kwalita- tief slecht zijn, maar omdat investeerders gedurende de eerste helft van het jaar per saldo geld weghaalden uit China. Wij verwachten dat dit een tijdelijk fenomeen is. Deze koersdalingen boden een mooi moment om bij te kopen. In Europa lieten de aandelen een lichte plus zien, met name door de dalende rente. Het gaat ook steeds iets beter in de PIIGS- landen, wat zichtbaar wordt in de rentepercentages die deze landen op hun staatsleningen moeten betalen. Obligaties Onze obligaties hebben een sterk halfjaarresultaat neergezet. Dit lag deels aan de dalende rente. Om werkloosheid tegen te gaan en deflatie te bestrijden heeft de ECB de rente verlaagd, waarbij de depositorente op - 0,10% is gezet. De obligaties in onze portefeuille hebben hiervan geprofiteerd, daar de risicopremie van hoog- rendementsobligaties relatief aantrekkelijker werd. De obligaties in portefeuille zijn zogenaamde hoogrenderende obligaties met overwegend bedrijfs- specifieke achtergronden. De rendementen op deze leningen lagen aan het begin van het jaar gemiddeld rond 8% en hebben gegeven de hoge(re) rendementen geprofiteerd van rentestijgingen. Het betreft achtergestelde obligaties van Europese financiële instellingen, waarbij de aanpassingen in het toezicht (Basel III en Solvency II) een grote impact hebben. De belangrijkste consequentie is dat het merendeel van de uitstaande achtergestelde obligaties in de komende tien jaar niet meer tot het eigen vermogen van de uitgevende instelling mag worden gerekend, waardoor ze hun nut Hof Hoorneman Value Fund 30 juni 2014 [9]

10 verliezen. Dit is voor banken en verzekeraars een prikkel om deze leningen vervroegd af te lossen of in te kopen. Deze markt heeft in de eerste helft van het jaar per saldo een stijging laten zien en ligt er sterk bij vanwege de verbeterde solvabiliteit en liquiditeit van veel banken. Aan het eind van het halfjaar zijn de spreads tussen hoog- rendementsobligaties en investment grade obligaties wederom kleiner geworden, waardoor het belangrijk is om het renterisico enigszins te beperken. Top 5 belangen in portefeuille per 30 juni 2014 Land Belang SRLEV Nederland 4,1% Northern Rock Asset Management Groot- Brittannië 4,1% Lloyds Banking Group Groot- Brittannië 3,5% Bradford & Bingley Groot- Brittannië 3,1% Enterprise Inns Groot- Brittannië 2,9% Gevoerd beleggingsbeleid in het eerste halfjaar 2014 De belangrijkste ontwikkelingen in de portefeuille waren bedrijfsspecifiek, zowel negatief als positief. Een uitgesproken positieve ontwikkeling was er bij Northern Rock en Bradford & Bingley. Deze leningen hebben een aantrekkelijk profiel en hebben wel een aflossingsdatum, maar vanwege regels van de Europese Unie mogen momenteel geen uitkeringen (rente of aflossing) plaatsvinden. Het ligt dan ook niet in de lijn der verwachtingen dat de leningen binnenkort afgelost zullen worden. De niet- betaalde rente wordt op de hoofdsom bijgeschreven en in enkele gevallen wordt daarover ook nog (straf)rente betaald. De Engelse overheid heeft vorig jaar wederom gemeld dat alle crediteuren volledig betaald zullen worden, dus in feite zijn de regels van de EU onnodig duur voor de Engelse belastingbetaler. Wij hebben deze obligaties al lange tijd in de portefeuille vanwege het grote opwaartse koerspotentieel. Dit halfjaar kwam in beide gevallen de casus uit. De leningen verschenen op de radar van verschillende nieuwe partijen en de vraagprijs steeg in sommige gevallen ruim 80%. Wij hebben een deel van onze posities met een forse koerswinst verkocht, zodat de weging de nieuwe risico- rendementsverhouding goed weergeeft. Aan de negatieve kant zat Labixiaoxin Food. Een Chinese krant zette vraagtekens bij de omzetcijfers, zonder overigens bewijs hiervoor te leveren. Hierop werd de handel in het aandeel geschorst. Labixiaoxin heeft vervolgens om het vertrouwen van de markt te herstellen een zeer grondig onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door BDO, waaruit naar voren kwam dat de cijfers kloppen. Deze jaarcijfers lieten een prima ontwikkeling zien. Beleggers zijn nooit blij met de mogelijkheid van fraude, dus bij hervatting van de handel is de koers verder gedaald. Vanwege uitdagende omstan- digheden in de sector zal 2014 een moeilijk jaar worden, maar Labixiaoxin is goed gepositioneerd om van een eventuele consolidatieslag te kunnen profiteren. Wij bestuderen de nieuwe situatie en houden de positie voorlopig nog aan. Mutaties In de verslagperiode zijn verschillende mutaties doorgevoerd. Een van de aankopen betreft Belle, een Chinese verkoper van damesschoenen met een aantal eigen merken. De onderneming heeft het de afgelopen jaren moeilijk gehad met toegenomen concurrentie, maar het ziet ernaar uit dat het bedrijf weer goed gepositioneerd is voor omzet- en winstgroei. De balans is solide en de waardering interessant. Verder is de Chinese band- en koordmaker Xingda aangekocht. Dit bedrijf is actief in een duopolie en heeft aantrekkelijke groeivooruitzichten. Dit komt nog niet in de waardering tot uitdruk- king, die slechts 8 à 9 keer de winst van 2014 is. De balans is gezond en het dividendrendement is Hof Hoorneman Value Fund 30 juni 2014 [10]

11 met 4% aantrekkelijk. De positie in Evergreen International is verkocht, daar wij meer opwaarts potentieel zagen in andere Chinese posities. Ook zijn verschillende nieuwe posities in Europese aandelen aangekocht. Het Britse ingenieurs- bureau Hyder kwam onlangs met een winstwaarschuwing, waarop de koers daalde. Dit had te maken met moeilijkheden in Australië. Op basis van onze ervaring met dit soort bedrijven verwachten wij dat Hyder in staat is de operationele winst op historische niveaus terug te krijgen. De Ierse vastgoedfondsen Hibernia REIT en Green REIT zijn aangekocht, waarmee wij van de aantrekkende Ierse vastgoedmarkt willen profiteren. De positie in Vastned Retail is verkocht. Bij Vastned waren wij ontevreden over de verkoop van het Spaanse vastgoed op 70% van de laatst gerapporteerde boekwaarde. Hoewel het aandeel een aardige prestatie heeft laten zien, zeker inclusief dividend, hebben wij besloten de positie af te stoten. Ook de aandelen in de Co- Operative Bank zijn verkocht vanwege de vertraagde beursgang en de extra aandelenemissie. Aan de obligatiezijde is besloten tot aankoop van de 11,5% NatWest perpetuele lening. National Westminster is onderdeel van de Royal Bank of Scotland en de lening is daardoor voldoende gedekt. Aangezien deze lening geen aflossingsoptie heeft, zal National Westminster de lening in de markt (tegen een premie) moeten opkopen om onder de hoge rentebetalingen uit te komen. De Depfa lening is verkocht, evenals de Paragon- lening. Laatstgenoemde lening zat al jaren in de portefeuille van het fonds en heeft nu eindelijk haar koersdoel bereikt. Wij nemen met pijn in het hart, maar met een prachtig rendement, afscheid van deze lening. De Depfa- lening heeft ook in korte tijd een goed rendement opgeleverd. Ten slotte is een lening van het Amerikaanse warenhuis Sears aangekocht. Valutaire verdeling van de portefeuille (inclusief dekkingstransacties) Euro EUR 97,3% 96,3% Hongkongse dollar HKD 26,7% 26,5% Chinese Renminbi CNY 0,6% 0,4% Britse pond GBP 0,2% 1,4% Maleisische ringgit MYR 0,0% 0,2% Amerikaanse dollar *) USD - 24,8% - 24,8% *) De shortpositie in USD dient als afdekking van de positie in HKD. 100% 100% Ter illustratie van het gevoerde beleggingsbeleid volgt hierna een tweetal uitgewerkte voorbeelden. Royal Dutch Shell Veel investeerders hadden de verwachting dat na jaren van forse investeringen de kasstromen van Shell duidelijk zouden gaan verbeteren. Het bedrijf gaf echter aan ook de komende jaren veel te blijven investeren. In combinatie met tegenvallende halfjaarcijfers, door onder meer afschrijvingen op exploratie en schaliegas in de Verenigde Staten en problemen in Nigeria, zorgde dit bericht voor een flinke waardedaling van het aandeel. Wij waren van mening dat deze negatieve factoren al voor een groot deel in de waardering verdisconteerd zaten en zagen de koers als een goed moment om in te stappen. Voorts is positief dat Shell haar productiedoelstellingen heeft losgelaten en een Hof Hoorneman Value Fund 30 juni 2014 [11]

12 desinvesteringsprogramma voor kleinere projecten opstart. Hierdoor kan de focus op grote projecten worden gelegd, hetgeen schaalvoordelen oplevert en de kosteninflatie beteugelt. In tegenstelling tot hetgeen de markt denkt, achten wij de kasstromen gezond. De balans is ijzersterk en aan het huidige dividend hoeft niet getwijfeld te worden. 9% SNS Reaal Leven 2041 In 2013 is SNS Reaal genationaliseerd vanwege de verliezen die door Property Finance veroorzaakt zijn. Wat er uiteindelijk op termijn met de bank en de verzekeraar zal gebeuren is nog onduidelijk. Er wordt gewerkt aan de ontvlechting van de holding, bank en verzekeraar. Een mogelijke beursgang of verkoop hangt uiteindelijk af van de beslissing van de grootaandeelhouder, de Nederlandse Staat. De 9% SNS Reaal Leven 2041 lening kent een cumulatieve rentebetaling van 9% rente op de overgeslagen rente zolang er niet wordt uitgekeerd. Daarnaast betekent het stopzetten van de dividenduitkering dat de solvabiliteit toeneemt en de zekerheid van deze lening verbetert. Hoewel SNS heeft aangegeven dat geen rente wordt betaald zolang er staatssteun is, denken wij dat hervatting van de betalingen eerder zal plaatsvinden. Dit biedt een goede mogelijkheid tegen een relatief klein risico. RESULTATEN De intrinsieke waarde van het aandeel Hof Hoorneman Value Fund bedroeg per 30 juni ,40 en per 31 december ,72. Op basis van intrinsieke waarde en inclusief herbelegging van het in 2014 uitgekeerde dividend bedroeg het rendement van Hof Hoorneman Value Fund over de verslagperiode 11,7%. Ten laste van het resultaat over het eerste halfjaar 2014 is een variabele vergoeding (performance fee) ad gereserveerd (eerste halfjaar 2013 nihil). Het aantal uitstaande aandelen nam met of 5,1% toe van tot Het eigen vermogen steeg van 93,4 miljoen per 31 december 2013 naar 108,0 miljoen per 30 juni Op 18 juni 2014 werd 0,45 dividend per aandeel uitgekeerd. Waardering beleggingen Het resultaat van Hof Hoorneman Value Fund wordt in belangrijke mate bepaald door de gerea- liseerde en niet- gerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen (koersresultaten). De niet- gerealiseerde waardeveranderingen vloeien voort uit de waardering van de beleggingen in de porte- feuille tegen marktwaarde. De marktwaarde wordt in beginsel berekend volgens een vaste systematiek, waarbij beleggingen in verschillende categorieën worden ingedeeld die als volgt op hoofdlijnen kunnen worden omschreven: 1. Laatstbekende notering (slotkoersen) zoals opgenomen in ons externe datasysteem; 2. Koersopgaven (quotes) volgens het externe datasysteem, in beginsel dagelijks beschikbaar. Indien een bied- en laatkoers beschikbaar is, wordt als waardering het gemiddelde van de bied- en midkoers aangehouden. De midkoers is het gemiddelde van bied- en laatkoers; 3. Periodieke koersopgaven door externe brokers die in het betreffende financiële instrument handelen. Deze opgaven worden dagelijks of een of meerdere keren per maand verstrekt. Waardering geschiedt tegen de opgegeven koers of het gemiddelde van de bied- en midkoers; Hof Hoorneman Value Fund 30 juni 2014 [12]

13 4. Indien geen (recente) koers beschikbaar is geschiedt waardering op basis van algemeen aan- vaarde waarderingsmodellen en - technieken, de intrinsieke waarde of de marktwaarde van gelijksoortige beleggingen. In individuele gevallen kan van de systematiek worden afgeweken. In het uitzonderlijke geval dat geen betrouwbare marktwaarde kan worden berekend, geschiedt waardering tegen verkrijgingsprijs. Bij de waardering van een belegging uit de categorie 2 tot en met 4 zal in hogere mate sprake zijn van schattingen dan bij een belegging uit de eerste categorie. In onderstaande tabel is de onder- verdeling van de effectenportefeuille per jaareinde naar de verschillende categorieën weergegeven: Laatstbekende notering 92% 99% 2. Koersopgaven (quotes) volgens extern datasysteem 0% 0% 3. Periodieke koersopgaven door brokers 8% 1% 4. Overig 0% 0% VOORUITZICHTEN VOOR DE TWEEDE HELFT % 100% De markten gedragen zich in 2014 zoals wij dit verwachtten. De koersen stijgen, maar er is ook wel wat angst in de markt. Wij zijn dan ook tevreden met de resultaten tot op heden. De onderliggende situatie is in onze ogen echter niet veranderd. De marktbrede onderwaardering is verdwenen, waar- door het moeilijker is om rendement te vinden. Outperformance zal gerealiseerd moeten worden door goed te zoeken naar ondergewaardeerde bedrijven. In een klimaat van lage rente, kleine spreads en relatief hoge waarderingen kunnen wij besluiten een ruimere kaspositie aan te houden indien wij geen goede beleggingsmogelijkheden zien. Hof Hoorneman Value Fund 30 juni 2014 [13]

14 HOF HOORNEMAN INCOME FUND PROFIELSCHETS Het subfonds Hof Hoorneman Income Fund correspondeert met de aandelen die in serie 2 door het Paraplufonds worden uitgegeven. Hof Hoorneman Income Fund belegt voornamelijk in Europese, hoogrenderende obligaties. De doelstelling is het realiseren van een rendement dat op lange termijn boven de Markit iboxx Eur Liquid high yield Total Return Index (IBOXXMJA) ligt door middel van beleggingen die naar verwachting relatief hoge inkomsten genereren, waarbij de nadruk zal liggen op obligaties van Europese bedrijven. Dit rendement zal per kwartaal worden uitgekeerd. Subfondskarakteristieken Startdatum maart 1991 Beursnotering Ja ISIN- code NL Referentie- index Markit iboxx Eur Liquid high yield Total Return Index (IBOXXMJA)¹ Dividend Vier keer per jaar Beheervergoeding 0,25% per kwartaal Variabele vergoeding 10% van de performance boven de referentie- index² Gemiddeld rendement per jaar op basis van de intrinsieke waarde 1 jaar 28,0% 3 jaar 15,3% 5 jaar 19,9% ¹ De referentie- index vormt niet het uitgangspunt voor het te voeren beleggingsbeleid, maar is de index die het meest aansluit op de wijze waarop wij uitvoering geven aan ons beleggingsbeleid. Wij bieden de referentie- index alleen aan als vergelijkingsmaatstaf. ² Zie voor een nadere uitleg het aanvullend prospectus van Hof Hoorneman Income Fund. Hof Hoorneman Income Fund 30 juni 2014 [14]

15 KERNCIJFERS Beurskoers in (ultimo)¹ Uitgekeerd dividend per aandeel in Rendement op basis van beurskoers² Eigen vermogen in (ultimo) Aantal uitstaande aandelen (ultimo) Intrinsieke waarde per aandeel in (ultimo) Rendement op basis van intrinsieke waarde² 1e halfjaar ,03 19,49 17,44 14,40 16,11 0,64 1,28 1,28 1,28 1,28 11,4% 20,1% 31,6% - 3,3% 14,1% ,93 19,40 17,36 14,41 16,38 11,4% 20,1% 30,9% - 4,8% 15,6% Lopende kosten factor³ 0,74% 1,49% 1,65% 1,66% 1,43% ¹ De vermelde beurskoers betreft de beurskoers op de laatste beursdag van de verslagperiode en is gebaseerd op de intrinsieke waarde aan het einde van de een na laatste beursdag vermeerderd of verminderd met een vaste vergoeding van 0,4% van de intrinsieke waarde. ² De rendementspercentages zijn berekend op basis van het koersresultaat per aandeel plus her- belegging van de dividenduitkeringen in aandelen in dezelfde serie. ³ Tot en met 2011 expense ratio (kostenratio) exclusief de eventuele performance fee. Geïndexeerde performance Hof Hoorneman Income Fund over de laatste drie jaar na herbelegging van dividend ( = 100) Hof Hoorneman Income Fund 30 juni 2014 [15]

16 BELEGGINGSBELEID Algemeen Hof Hoorneman Income Fund belegt in beginsel in financiële instrumenten die (wereldwijd) op effectenbeurzen, gereglementeerde markten en andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markten worden verhandeld of waarvoor een frequente notering bestaat. Hof Hoorneman Income Fund belegt voornamelijk in Europese, hoogrenderende obligaties. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te beleggen in vastgoedfondsen, preferente aandelen, converteerbare obligaties en gestructureerde producten. Hof Hoorneman Income Fund kan boven- dien voor maximaal 5% van het vermogen beleggen in aandelen. Maximaal 5% van het vermogen van Hof Hoorneman Income Fund mag zijn belegd in één uitgevende instantie, tenzij het een over- heid met een AAA- status betreft. Doordat gebruik gemaakt wordt van (afgeleide) financiële instrumenten is sprake van diverse financiële risico s, zoals prijs-, krediet-, liquiditeits-, valuta- en kasstroomrisico s. Een uitgebreide beschrijving van de risico s is in het aanvullend prospectus van Hof Hoorneman Income Fund opgenomen. Financiële markten Hof Hoorneman Income Fund profiteerde van gunstige ontwikkelingen op de markt voor hoog- rendementsobligaties. Door de dalende rente in Europa waren beleggers bereid om nog lagere rendementen te ontvangen op hoog- rendementsobligaties. De spreads werden kleiner en de koersen stegen nog verder. De spread tussen investment grade en high yield ligt momenteel op een historisch laag niveau. Dit betekent dat de obligaties een mooi rendement hebben gemaakt, maar ook dat het effectief rendement in de portefeuille is afgenomen. Het effectief rendement van het fonds op 30 juni 2014 is 6,0%. Een tweede positieve ontwikkeling is het versterken van balansen van banken. Met name onze achtergestelde bankleningen profiteren hiervan. Banken richten zich al geruime tijd op het verstevigen van hun kapitaalposities door minder uit te lenen en meer verliesabsorberend kapitaal uit te geven, zoals de zogenaamde 'coco- bonds'. Deze obligaties worden omgezet in aandelen wanneer de kapitaalratio van de bank onder een bepaald niveau zakt. Deze coco- bonds worden eerder aangesproken dan de achtergestelde leningen waarin wij doorgaans beleggen. De terug- betaling van onze achtergestelde leningen wordt daarom steeds zekerder, wat een koersverhogend effect heeft. Tegen deze achtergrond, met een steeds kleiner wordend verschil tussen veilige obligaties en zogenaamde junk- bonds en een historisch lage rente, blijft het fonds op zoek naar goede mogelijk- heden in de markt. Deze worden echter wel schaarser. Top 5 ondernemingen in portefeuille per 30 juni 2014 Land Belang The Co- Operative Group Groot- Brittannië 5,0% Lloyds Banking Group Groot- Brittannië 4,5% SRLEV Nederland 4,3% Enterprise Inn Groot- Brittannië 4,2% BNP Paribas België 4,1% Hof Hoorneman Income Fund 30 juni 2014 [16]

17 Gevoerd beleggingsbeleid in het eerste halfjaar 2014 Hof Hoorneman Income Fund heeft het afgelopen halfjaar relatief weinig posities verkocht en een klein aantal nieuwe posities aangekocht. De posities die verkocht zijn hadden hun koersdoel bereikt. Nieuw in de portefeuille is Cache Logistics, een vastgoedbedrijf dat kwaliteitsvastgoed verhuurt en hiermee goede resultaten behaalt. Het dividendrendement van het aandeel is circa 7,7%. Het bedrijf heeft een solide balans en van de uitstaande leningen hoeft in 2014 slechts 3% heronderhandeld te worden. Dit maakt het bedrijf een interessante toevoeging aan het fonds. Verder is de 6.984% Abbey 2049 lening aangekocht. Deze biedt een aantrekkelijk rendement van 7,6% tot de eerste calldatum. Afgezet tegen het risico is dit in onze ogen erg aantrekkelijk. Er zijn ook verschillende Britse leningen in het fonds opgenomen, waaronder de 10,375% Hemingway- lening. Dit is een senior secured- lening op een cluster van kwaliteitsvastgoed met goede voorwaarden en kleine coupures. Deze lening maakt ingeval van faillissement als eerste aanspraak op het vastgoed en is daarmee goed gedekt. Het effectief rendement van circa 8% is aantrekkelijk gezien het beperkte risico. Ook is de 13% Bradford & Bingley perpetuele lening aangekocht. Leningen van deze uitgevende instantie zijn ook te vinden in de subfondsen Hof Hoorneman Value Fund en Hof Hoorneman Phoenix Fund. Wij kennen het bedrijf dan ook erg goed en zijn enthousiast over de vooruitzichten van deze lening. Verder is belegd in de 6,5% Liverpool Victoria 2043 lening. De lening van deze Britse verzekeraar biedt een aantrekkelijk rendement tegen een beperkt risico. De laatste twee nieuwe aankopen zijn de 6,625% Sears en de 8% Nobina Sears draait al jaren moeizaam, waardoor de lening aantrekkelijk is geprijsd. De dekking is ruim voldoende en met een effectief rendement van circa 8,5% voldoet de lening aan de criteria om in het fonds op te nemen. Nobina, waarvan wij recent de aandelen met een mooie winst hebben verkocht, heeft ook een interessante lening uitstaan. De onlangs uitgegeven 8%- lening staat rond pari en levert een interessant rendement (effectief circa 7,8%) voor het te nemen risico. De Paragon lening is verkocht. Deze lening heeft erg lang in de portefeuille van het fonds gezeten en heeft een prachtig rendement opgeleverd. Het resterende rendement is echter niet aantrekkelijk genoeg om deze lening nog langer aan te houden. Ook de variabele perpetuele lening van ASR is na een mooie koersstijging verkocht. Drie oude restposities zijn in de verslagperiode verkocht. Het gaat om twee CDO s (Collateralized Debt Obligation), de FAB en Harbourmaster, en een CLO (Collateralized Loan Obligation), de Mercator. Verder is er een tender geweest op de 11,75% Wind. Enkele kleinere mutaties van bestaande posities betreffen de aankoop van de 11% Co- Operative Bank 2013 en de verkoop van de recent verkregen aandelen in deze bank en de uitbreiding van de posities in obligaties van Kensington, Enterprise Inns en de Fortis Cashes. Hof Hoorneman Income Fund 30 juni 2014 [17]

18 Valutaire verdeling van de portefeuille (inclusief dekkingstransacties) Euro EUR 91,1% 99,8% Britse pond GBP 7,3% - 0,6% Australische dollar AUD 0,9% 0,0% Chinese renminbi CNY 0,7% 0,6% Zwitserse frank CHF 0,0% 0,1% Amerikaanse dollar USD 0,0% 0,1% Ter illustratie van het gevoerde beleggingsbeleid volgt hierna een uitgewerkt voorbeeld. 100% 100% 5,5% Royal Bank of Scotland Perpetual De Royal Bank of Scotland (RBS) is een systeembank en behoort tot de vier grootste banken van het Verenigd Koninkrijk. De onderneming kwam in 2008 in de problemen, onder meer door de aankoop van ABN Amro en investeringen in verpakte Amerikaanse hypothecaire leningen. RBS moest, teneinde uit de problemen te geraken, aankloppen bij de Britse overheid. In ruil hiervoor moest RBS geherstructureerd worden. RBS heeft in de afgelopen jaren de balans kunnen versterken en hervormingen kunnen doorvoeren. Uit de stresstest eind 2011 bleek dat zelfs in het slechtste scenario de bank nog aan de minimale kapitaalseisen voldoet zonder dat additioneel kapitaal moet worden bijgestort. De lening kan elk kwartaal vervroegd worden afgelost op 100% en daarnaast bestaat de mogelijkheid dat RBS een bod op deze lening uitbrengt. De lening bood een aantrekkelijk rendement tegen een beperkt risico. Gedurende het halfjaar is de positie na een mooie koersstijging verkocht, omdat het effectief rendement niet interessant genoeg meer was. RESULTATEN De intrinsieke waarde van het aandeel Hof Hoorneman Income Fund bedroeg per 30 juni ,93 en per 31 december ,40. Op basis van intrinsieke waarde en inclusief herbelegging van het in 2014 uitgekeerde dividend bedroeg het rendement van Hof Hoorneman Income Fund over de verslagperiode 11,4%. De referentie- index van het subfonds, de Markit iboxx Eur Liquid high yield Total Return Index, steeg in 2014 met 4,0%. Ten laste van het resultaat over het eerste halfjaar 2014 is een variabele vergoeding (performance fee) ad gereserveerd (eerste halfjaar 2013: ). Het aantal uitstaande aandelen nam met of 6,1% toe van tot Het eigen vermogen steeg van 77,2 miljoen per 31 december 2013 naar 88,3 miljoen per 30 juni In de verslagperiode is door Hof Hoorneman Income Fund tweemaal dividend uitgekeerd. Zowel op 14 januari als op 8 april werd 0,32 per aandeel uitgekeerd. Hof Hoorneman Income Fund 30 juni 2014 [18]

19 Waardering beleggingen Het resultaat van Hof Hoorneman Income Fund wordt in belangrijke mate bepaald door de gereali- seerde en niet- gerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen (koersresultaten). De niet- gerealiseerde waardeveranderingen vloeien voort uit de waardering van de beleggingen in de portefeuille tegen marktwaarde. De marktwaarde wordt in beginsel berekend volgens een vaste systematiek, waarbij beleggingen in verschillende categorieën worden ingedeeld die als volgt op hoofdlijnen kunnen worden omschreven: 1. Laatstbekende notering (slotkoersen) zoals opgenomen in ons externe datasysteem; 2. Koersopgaven (quotes) volgens het externe datasysteem, in beginsel dagelijks beschikbaar. Indien een bied- en laatkoers beschikbaar is, wordt als waardering het gemiddelde van de bied- en midkoers aangehouden. De midkoers is het gemiddelde van bied- en laatkoers; 3. Periodieke koersopgaven door externe brokers die in het betreffende financiële instrument handelen. Deze opgaven worden dagelijks of een of meerdere keren per maand verstrekt. Waardering geschiedt tegen de opgegeven koers of het gemiddelde van de bied- en midkoers; 4. Indien geen (recente) koers beschikbaar is geschiedt waardering op basis van algemeen aan- vaarde waarderingsmodellen en - technieken, de intrinsieke waarde of de marktwaarde van gelijksoortige beleggingen. In individuele gevallen kan van de systematiek worden afgeweken. In het uitzonderlijke geval dat geen betrouwbare marktwaarde kan worden berekend, geschiedt waardering tegen verkrijgingsprijs. Bij de waardering van een belegging uit de categorie 2 tot en met 4 zal in hogere mate sprake zijn van schattingen dan bij een belegging uit de eerste categorie. In onderstaande tabel is de onder- verdeling van de effectenportefeuille per jaareinde naar de verschillende categorieën weergegeven: Laatstbekende notering 91% 95% 2. Koersopgaven (quotes) volgens extern datasysteem 4% 0% 3. Periodieke koersopgaven door brokers 5% 5% 4. Overig 0% 0% VOORUITZICHTEN VOOR DE TWEEDE HELFT % 100% Met het oog op de tweede helft van 2014 zijn wij redelijk tevreden met de positionering van het fonds. Het effectief rendement is nog steeds interessant, mede door de relatief grote hoeveelheid achtergestelde bankleningen. Hierop is het effectief rendement hoger dan op de doorsnee high yield obligatie. Desalniettemin houden wij rekening met de mogelijkheid dat de rente niet jarenlang op dit niveau blijft. Hier ligt de uitdaging voor het fonds: het renterisico beperken zonder hiervoor rendement in te leveren. Wij zijn tevreden met de prestatie van het fonds in de eerste helft van het jaar en verwachten wij ook in het resterende deel van 2014 een goed rendement te kunnen behalen. Hof Hoorneman Income Fund 30 juni 2014 [19]

20 HOF HOORNEMAN EUROPEAN VALUE FUND PROFIELSCHETS Het subfonds Hof Hoorneman European Value Fund correspondeert met de aandelen die in serie 3 door het Paraplufonds worden uitgegeven. Hof Hoorneman European Value Fund belegt in een gediversifieerde Europese aandelenportefeuille. Tot het beleggingsgebied behoren de landen die lid zijn van de Europese Unie, alsmede Noorwegen, Zwitserland en de kandidaat- lidstaten van de Europese Unie. De beleggingen bestaan voornamelijk uit beursgenoteerde effecten, te weten gewone aandelen, in aandelen converteerbare effecten, warrants en preferente aandelen. Bij de invulling van de portefeuille worden de in aanmerking komende ondernemingen zorgvuldig geselecteerd door middel van zogenoemde bottom- up analyses. De focus ligt vooral op effecten die naar het oordeel van de directie zijn ondergewaardeerd. Hiervan zal sprake zijn als de intrinsieke waarde van het desbetreffende effect hoger is dan de op dat moment geldende beurskoers of als de toekomstige groeipotentie van de betrokken onderneming onvoldoende in de beurskoers tot uiting komt. Subfondskarakteristieken Startdatum 27 juli 2007 Beursnotering Ja ISIN- code NL Benchmark Geen Dividend Op basis van fiscale uitdelingsverplichting Beheervergoeding 0,3125% per kwartaal Variabele vergoeding 10% van de performance boven 10%¹ Gemiddeld rendement per jaar op basis van de intrinsieke waarde 1 jaar 20,6% 3 jaar 10,9% 5 jaar 15,5% ¹ Zie voor een nadere uitleg het aanvullend prospectus van Hof Hoorneman European Value Fund. Hof Hoorneman European Value Fund 30 juni 2014 [20]

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. drs. J.A. Oosterhaven (tot en met 20 juni 2013) prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V.

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Verslag van de raad van commissarissen 3 A Verslag over het beleid

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie