FINANCIEEL VERSLAG OVER 2014 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIEEL VERSLAG OVER 2014 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV"

Transcriptie

1 FINANCIEEL VERSLAG OVER 2014 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [1]

2 INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV... 3 VERKLARING BEWAARDER BANK OF NEW YORK MELLON... 7 DIRECTIEVERSLAG... 9 MACRO- ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN... 9 ALGEMENE VOORUITZICHTEN Verslag per subfonds: HOF HOORNEMAN VALUE FUND HOF HOORNEMAN INCOME FUND HOF HOORNEMAN EUROPEAN VALUE FUND HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS HOF HOORNEMAN PHOENIX FUND HOF HOORNEMAN EMERGING MARKETS FUND HOF HOORNEMAN REAL ESTATE VALUE FUND HOF HOORNEMAN CHINA VALUE FUND CORPORATE GOVERNANCE HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV VERKLARING DIRECTIE JAARREKENING HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV BALANS PER 31 DECEMBER WINST- EN- VERLIESREKENING OVER KASSTROOMOVERZICHT OVER TOELICHTING Jaarrekening per subfonds HOF HOORNEMAN VALUE FUND HOF HOORNEMAN INCOME FUND HOF HOORNEMAN EUROPEAN VALUE FUND HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS HOF HOORNEMAN PHOENIX FUND HOF HOORNEMAN EMERGING MARKETS FUND HOF HOORNEMAN REAL ESTATE VALUE FUND HOF HOORNEMAN CHINA VALUE FUND OVERIGE GEGEVENS BELANGEN DIRECTIE RESULTAATBESTEMMING CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT ADRESGEGEVENS Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [2]

3 PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV Structuur Hof Hoorneman Fund Management NV (hierna ook: Fund Management) beheert de beleggingsinstelling Hof Hoorneman Investment Funds NV (hierna ook: het Paraplufonds of Investment Funds), een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en statutair gevestigd te Gouda. Het Paraplufonds geeft verschillende series aandelen uit. Iedere serie wordt aangeduid als een subfonds. In het Paraplufonds zijn per 31 december 2014 de volgende subfondsen opgenomen: - Hof Hoorneman Value Fund (aandelenserie 1) - Hof Hoorneman Income Fund (aandelenserie 2) - Hof Hoorneman European Value Fund (aandelenserie 3) - Hof Hoorneman Obligatie Fonds (aandelenserie 4) - Hof Hoorneman Phoenix Fund (aandelenserie 5) - Hof Hoorneman Emerging Markets Fund (aandelenserie 6) - Hof Hoorneman Real Estate Value Fund (aandelenserie 7) - Hof Hoorneman China Value Fund (aandelenserie 8). Per subfonds wordt een aparte administratie gevoerd. De houders van aandelen van het desbetref- fende subfonds zijn economisch gerechtigd tot het vermogen van dat subfonds, zoals dat uit de administratie blijkt. Elk subfonds heeft een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel, kostenstructuur en intrinsieke waarde. Alle aan een subfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten worden in de voor het subfonds gevoerde administratie separaat verantwoord. Zowel de positieve als de negatieve waardeveranderingen in de beleggingsportefeuille van een subfonds komen ten gunste respectievelijk ten laste van de aandeel- houders in het desbetreffende subfonds. Dit komt tot uitdrukking in de intrinsieke waarde van een aan- deel van het desbetreffende subfonds. Voor een nadere toelichting op de paraplustructuur en de hieraan verbonden risico s wordt verwezen naar het meest recente basisprospectus en aanvullend prospectus per subfonds. Beheerder De Beheerder van het Paraplufonds is Fund Management. Zij houdt een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 onder a Wft. De Beheerder is tevens enig directeur van het Paraplufonds en vormt derhalve tevens de Directie. De vergunning ligt ter inzage ten kantore van Fund Management. De Beheerder is primair verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid, het portefeuillebeheer en het risicobeheer, alsmede voor de overige bij wet aan een beheerder opgedragen taken. Directie Fund Management is een 100% dochtermaatschappij van Hof Hoorneman Bankiers NV (hierna ook Hof Hoorneman). Fund Management en Hof Hoorneman vallen onder de Hof Hoorneman Groep. De directie van Fund Management wordt gevoerd door de heren Drs. G.J.J. van t Hof, P.M.J. Hoorneman en Drs. J.P. Aardoom RBA. Het toezicht op de Hof Hoorneman Groep, en dus ook op Fund Management, wordt gehouden door de raad van commissarissen van Hof Hoorneman, zulks op basis van interne reglementen. De raad van commissarissen van Hof Hoorneman bestaat uit de heren Ir. W.P.M. van der Schoot (voorzitter), Mr. B.F.M. Knüppe en Prof. Dr. S.J.G. van Wijnbergen. Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [3]

4 Fund Management heeft aan Hof Hoorneman enkele taken uitbesteed. Dit zijn het portefeuille- beheer, operationele en administratieve activiteiten. Het risicobeheer wordt volledig door de Beheerder uitgevoerd. Bewaarder De Beheerder heeft The Bank of New York Mellon SA/NV, handelend vanuit Amsterdam Branch, aangesteld als bewaarder van Hof Hoorneman Investment Funds. De Bewaarder is belast met de bewaarneming van financiële instrumenten, de eigendomsverificatie en administratie van overige activa, alsmede het verrichten van een aantal monitorings- en toezichtstaken op de werkzaamheden van de Beheerder (waaronder de monitoring van de kasstromen en het zorgdragen dat de waardering van aandelen van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden). Fiscale status Het Paraplufonds heeft geopteerd voor de status van fiscale beleggingsinstelling. Een van de voor- waarden hiervan is dat binnen acht maanden na afloop van het boekjaar het Paraplufonds ten minste alle voor uitdeling beschikbare fiscale winst aan zijn aandeelhouders uitkeert. De dividend- uitkeringen kunnen per subfonds verschillen. Maatschappelijk verantwoord beleggen Fund Management onderschrijft de OESO aanbevelingen en de 10 principes van de UN Global Compact. De Beheerder werkt niet mee aan beleggingstransacties die op grond van het internationale recht verboden zijn. Ook onthoudt de Beheerder zich van een belegging als daardoor strafbare of moreel verwerpelijke gedragingen worden bevorderd, of als de belegging zo zij zou worden verricht in onmiddellijk verband staat met een schending van mensenrechten of funda- mentele vrijheden. Het beleid en de beleggingen van de beleggingsfondsen waarover Fund Management het beheer voert, worden periodiek getoetst door Sustainalytics. Dit is een inter- nationaal opererend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van duurzaam beleggen. Informatie Voor de subfondsen is een EBI (Essentiële Beleggersinformatie) opgesteld met informatie over de subfondsen, de kosten en de risico s. Dit financieel verslag, het basisprospectus, het aanvullend prospectus en de EBI per subfonds zijn kosteloos verkrijgbaar bij Fund Management en kunnen ook worden geraadpleegd op en gedownload via de website van de Beheerder, hofhoornemanfundmanagement. Op deze website staat ook actuele informatie over de koers van de aandelen en de laatst berekende intrinsieke waarde van de subfondsen. Ontwikkelingen in het rapportagejaar AIFMD Op 22 juli 2014 is Hof Hoorneman Fund Management NV opgericht. Eveneens per 22 juli 2014 is ontslag verleend aan beheerder Hof Hoorneman Bankiers NV en is Hof Hoorneman Fund Management NV tot beheerder benoemd. Deze wijziging is doorgevoerd in verband met de imple- mentatie van de vereisten die voortvloeien uit richtlijn 2011/61/EU met betrekking tot beheerders van beleggingsinstellingen (Alternative Investment Fund Managers Directive), hierna "AIFMD". Een van deze vereisten is dat een beheerder van beleggingsinstellingen slechts een beperkt aantal Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [4]

5 nevenactiviteiten mag verrichten. Het uitoefenen van een bankbedrijf behoort niet tot de toe- gestane nevenactiviteiten en derhalve kan Hof Hoorneman Bankiers NV niet langer als beheerder van Investment Funds optreden. De werkzaamheden die verband houden met het beheren van Investment Funds en die voor 22 juli 2014 door Hof Hoorneman Bankiers NV werden verricht, worden door Hof Hoorneman Fund Management NV op dezelfde voet voortgezet. De splitsing heeft verder geen invloed op het beleggingsbeleid van de subfondsen, zodat de voor de aandeelhouders merkbare wijzigingen beperkt zijn. Onder de AIFMD- wetgeving is het instellen van een bewaarder per beleggingsinstelling verplicht. Deze AIFMD- bewaarder heeft verschillende taken, waaronder het in bewaring houden van de financiële activa van de beleggingsinstelling en het verrichten van ondersteunende en controlerende taken ten aanzien van de beheerder. De overige taken bestaan onder meer uit het zorgdragen voor een ordentelijk verloop van de operationele afhandeling van toe- en uittredingen en (des)investeringen. De bewaarder dient onafhankelijk van de beheerder op te treden, wat inhoudt dat de beheerder geen invloed op de bewaarder mag kunnen uitoefenen. Aan de bewaarder worden kwalitatieve eisen gesteld. Bovendien is de bewaarder aansprakelijk richting de beleggingsinstelling en haar deel- nemers indien zij de aan haar opgedragen taken onbehoorlijk uitoefent. De werkzaamheden van de bewaarder zijn deels gelijk aan de werkzaamheden van de raad van toe- zicht en derhalve heeft de raad van toezicht van Investment Funds haar functie per 22 juli 2014 neergelegd. Jaarlijkse evaluatie vaste op- en afslag In juni 2014 is de vaste op- en afslag bij plaatsing en inkoop van aandelen geëvalueerd. Besloten is deze vaste op- en afslagen niet te wijzigen. De vaste op- en afslagen worden jaarlijks geëvalueerd. Jaarlijkse evaluatie vereisten subfondsen De beleggingsfondsen die worden aangeboden door Fund Management moeten voldoen aan de volgende kenmerken en vereisten: nuttig, kostenefficiënt, veilig en begrijpelijk. Jaarlijks wordt geëvalueerd of de beleggingsfondsen hieraan nog voldoen. In 2014 heeft deze evaluatie in november plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de subfondsen nog aan genoemde kenmerken en vereisten voldoen. Fund governance code De bepalingen voor integere bedrijfsvoering schrijven voor dat een fondsbeheerder, de (zelfstandige) beleggingsinstelling of de bewaarders daarvan moeten zorgdragen voor onafhankelijk toezicht op de uitvoering van het beleid en de procedures en maatregelen van de organisatie van de fondsbeheerder. DUFAS heeft in 2008 bij wege van zelfregulering Principles of Fund Governance gepubliceerd. Hof Hoorneman Fund Management wenst deze principes na te leven en heeft daartoe een Fund Governance Code opgesteld. Deze code is van toepassing op de door Fund Management beheerde beleggingsinstellingen, die onder de vergunning van Fund Management zijn of worden aangeboden. De compliance officer ziet toe op een correcte naleving van de code en doet daartoe minimaal een keer per jaar een onderzoek. Dit onderzoek is in 2014 in augustus verricht. Op grond van de rapportage van de compliance officer is geconstateerd dat Fund Management de in de Code opgenomen principes naleeft. Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [5]

6 Disclaimer De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [6]

7 VERKLARING VAN DE BEWAARDER BANK OF NEW YORK MELLON Overwegende: - The Bank of New York Mellon SA/NV ( de bewaarder ) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Hof Hoorneman Investment Funds en de daaronder vallende subfondsen ( het fonds ) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ( AIFM Richtlijn ); - De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de bewaarovereenkomst d.d. 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen (de bewaarovereen- komst ); - De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in het kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 22 juli 2014 tot en met 31 december Verantwoordelijkheden van de bewaarder De bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeenstemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de regelgeving ). De verantwoordelijkheden van de bewaarder zijn beschreven in de bewaarovereenkomst en omvatten, naast het in bewaarneming nemen van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een register van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn, ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten: - Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds; - Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving; - Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt; - Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeen- stemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving; - Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten. Verklaring van de bewaarder De bewaarder heeft van 22 juli 2014 tot en met 31 december 2014 die activiteiten uitgevoerd die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen als bewaarder van het fonds. De bewaarder is van mening dat, op basis van de aan hem beschikbare informatie en de door de beheerder verstrekte verklaringen, in alle materiële aspecten, de beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings- en toezichtstaken van de bewaarder, heeft uitgevoerd in lijn met regelgeving en fondsdocumentatie. Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [7]

8 Overig Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren, voor individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de bewaarovereenkomst. Amsterdam, 9 maart 2015 The Bank of New York Mellon SA/NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [8]

9 DIRECTIEVERSLAG MACRO- ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN Het merendeel van de subfondsen van Investment Funds heeft in 2014 prima rendementen behaald. Beleggers speelden in op de dalende rente en de steeds aantrekkelijker wordende risicopremies. In dit klimaat hebben zeven van de acht Hof Hoorneman beleggingsfondsen een positief resultaat neergezet. Hof Hoorneman Emerging Markets Fund heeft een klein negatief rendement behaald. Lage kapitaalmarktrente De daling van de rente in Europa zette het afgelopen jaar gewoon door. De rente is hard gedaald en de Nederlandse 10- jaars staatsrente stond aan het einde van het verslagjaar op ongeveer 0,7%. Zelfs in Frankrijk is de 10- jaars rente onder de 1% gedoken. Dit heeft te maken met de verwachting dat de ECB verdergaande kwantitatieve verruiming zal gaan toepassen om de inflatie aan te wakkeren. In de europeriferie is de rentedaling in het afgelopen jaar echter het sterkst geweest. Moesten Italië en Spanje vorig jaar nog tegen 6 à 7% lenen, dit is nu nog maar 1 à 1,5%. Er zijn nog genoeg uitstaande dure leningen die tegen aantrekkelijker rentepercentages geherfinancierd kunnen worden. Hier- door krijgen deze overheden tijd om hervormingen door te voeren. Er zijn genoeg redenen om de rente laag te houden. De eerste is de werkloosheid, die nog hoger is dan in de VS. Bovendien is de economische groei lager. Een hogere rente is slecht voor de werk- gelegenheid, zeker in deze fase van het economisch herstel. In de tweede plaats zijn de staats- schulden dusdanig hoog dat een forse rentestijging voor problemen zou zorgen. Landen als Spanje, Italië en Portugal zouden een staatsrente van 7% nu nog niet kunnen dragen. Ten slotte betekenen hogere rentes een sterkere euro, waardoor de inflatie nog lager zou worden. Wij verwachten dan ook dat de rente op een laag niveau zal blijven. Maar de economie herstelt wel Hoewel de krantenkoppen anders doen vermoeden, is er wel degelijk goed nieuws te melden in Europa. Spanje en Portugal hebben de hoogste groei in de eurozone en ook in Griekenland gloort er licht aan het einde van de tunnel. Er zijn zelfs voorspellingen dat de Griekse economie weer kan gaan groeien, een indicatie dat de structurele hervormingen hun uitwerking niet missen. Er zijn voldoende tekenen van een Europees herstel, maar het verloopt allemaal wat langzamer dan aanvankelijk werd gedacht. Uiteindelijk is een recessie niets anders dan een herschikking van kapitaal en arbeid. Spanje is hier- van een mooi voorbeeld. Ongeveer 12% van de beroepsbevolking in Spanje was werkzaam in de bouwsector, tegenover circa 5% in andere Westerse landen. Toen de Spaanse vastgoedmarkt instortte, moest ongeveer 7% van de beroepsbevolking dus op zoek naar ander werk. Op de langere termijn is dit een veel efficiëntere verdeling van arbeid en kapitaal. Eenzelfde ontwikkeling hebben wij gezien in landen als Griekenland en Portugal, waar hervormingen tot een meer efficiënte publieke sector hebben geleid. Salarissen van ambtenaren zijn aangepakt, evenals bepaalde publieke investeringen. Op termijn zal deze herschikking van arbeid en kapitaal wel degelijk zijn vruchten afwerpen. Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [9]

10 De stresstest voor banken is een sleutelmoment In de eurozone werd reikhalzend uitgekeken naar de zogenoemde Asset Quality Review (AQR) in oktober Dit was het grote examen voor Europese banken gericht op de kwaliteit en hoogte van hun kapitaalbuffers. In de nasleep van de financiële crisis hebben toezichthouders banken verplicht om sterkere kapitaalbuffers aan te houden. Op deze manier zouden de gevolgen van een volgende bankencrisis beperkt moeten blijven. Dit is dan ook de reden dat banken relatief weinig hebben uitgeleend: ontvangen gelden werd aangewend om de bank zo solide mogelijk te maken. De AQR zou een formele afsluiting van dit proces kunnen zijn. Wanneer blijkt dat banken ruimschoots aan de strenge eisen voldoen, zouden ze kunnen beslissen om weer meer aandacht te geven aan groei, aandeelhouderswaarde en kredietverlening met positieve gevolgen voor de omloopsnelheid van geld en de bedrijvigheid. Dit heeft positieve effecten op de arbeidsmarkt, consumptie- bestedingen en uiteindelijk ook op de inflatie. Op deze manier kan de Europese economie zich onttrekken aan wat economen een Japans scenario noemen: een langjarig scenario van lage groei en lage inflatie. Toen de stresstest niet voor negatieve verrassingen zorgde, reageerden investeerders positief, en zowel aandelen als achtergestelde bankleningen lieten een positieve koersbeweging zien. In de VS gaat het voor de wind Het lijkt allemaal niet op te kunnen in de VS. De consumentenbestedingen trekken aan, de huizen- prijzen stijgen, de werkloosheid neemt af en de eerste tekenen van loonstijgingen zijn nu ook in sommige steden zichtbaar. De Amerikaanse industrie leeft op door het competitieve voordeel van lage energiekosten. Met de lage olieprijs hebben consumenten een extra stimulans om meer uit te geven aan andere dingen dan benzine. De grootste vraag is wat de Amerikaanse Centrale Bank (de Fed) met de rente zal doen. Vanwege de groei en de dalende werkloosheid verwachtten de meeste analisten het afgelopen jaar dat de rente zou gaan stijgen. De voorzitter van de Fed, Janet Yellen, dacht echter dat de arbeidsmarkt niet sterk genoeg zou zijn om een rentestijging te kunnen dragen. De werkloosheidsdaling wordt namelijk deels verklaard door de kleiner wordende arbeidsparticipatiegraad. Voor een robuust herstel is salarisgroei nodig. Deze laatste voorwaarde is pas recentelijk enigszins zichtbaar geworden, met name in de grote steden, en geeft aan dat er nu ook concurrentie op de arbeidsmarkt plaats gaat vinden. De verwachting is dat de economie nu wel sterk genoeg zal zijn om een zeer geleidelijke renteverhoging te kunnen dragen. De positieve ontwikkelingen hebben de koersen in de VS omhoog gestuwd, en de Chinese en Europese economie kunnen hiervan wellicht profiteren. China In China waren de macro- economische ontwikkelingen in 2014 prima. De groeidoelstelling is gehaald, de dienstensector wordt steeds belangrijker en consumptie neemt verder toe. Ook de bedrijfscijfers van onze beleggingen waren overwegend sterk. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat de winsten van de bedrijven in onze portefeuilles met zo n 10% tot 20% gestegen zijn, terwijl de koersen stabiliseerden. Hierdoor zijn de koers- winstverhoudingen verbeterd. Koersen van grotere bedrijven in Hongkong en met name Shanghai zijn fors opgelopen, terwijl de koersen van small- en midcapbedrijven in Hongkong juist zijn achtergebleven. De eerder beschreven ontwikkelingen van de dollar en grondstoffen zijn voor deze bedrijven niet of nauwelijks van toepassing, wat de propositie des te interessanter maakt. Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [10]

11 De olieprijs is ook hard gedaald, met een netto positief effect De olieprijs daalde hard en stond ultimo 2014 rond de $ 55 per vat, een daling van ruim 50% ten opzichte van het hoogtepunt van $ 115 medio juni Er zijn winnaars zoals netto olie- importeurs, industriebedrijven en consumenten, maar ook verliezers zoals Venezuela, Canada, oliemaatschappijen, aan oliemaatschappijen gelieerde bedrijven en hun leveranciers, schaliegasproducenten in de VS en uiteraard Rusland. Wij zien de lage olieprijs uiteindelijk vooral als een overdracht van kapitaal van netto- exporteurs naar netto- importeurs. Per saldo heeft de lagere olieprijs een positief effect op de wereldeconomie. Het IMF bevestigde deze visie en noemde de lage olieprijzen onlangs een injectie in de Europese economie, zelfs als de recessie in Rusland wordt meegeteld. Voorlopig zien wij de olieprijs niet structureel stijgen en blijven dan ook voorzichtig met het oog op beleggingen die hiermee te maken hebben. ALGEMENE VOORUITZICHTEN 2015 Er zijn ook volop risico s te onderkennen: (gevolgen van de) verkiezingen in Griekenland en Groot- Brittannië, centrale banken hebben belangrijke beslissingen te nemen, zowel in de VS als in de eurozone en Japan, en geopolitieke risico s in Rusland en het Midden- Oosten. Bovendien zijn er forse valutaschommelingen waardoor voorzichtigheid geboden is. Kansen zien wij zeker, bijvoorbeeld in China. Verder zien wij op de high yield- obligatiemarkten steeds meer kansen ontstaan. Vooral de obligatiekoersen van bedrijven die niet actief zijn in de financiële sector in het bijzonder bedrijven uit de retailsector, toeleveranciers van supermarkten en toeleveranciers van de oliesector zijn sterk gedaald. In deze hoek verwachten wij komend jaar selectief te kunnen investeren, waarbij voorzichtigheid wel geboden is gegeven de zwakke staat van de Europese economie en onze verwachting dat de olieprijs voorlopig geen sterk herstel zal laten zien. Het komend jaar lijkt een jaar met marktbreed redelijke waarderingen en lage rentes te worden. De outperformance zal moeten komen uit het kiezen van de beste ondergewaardeerde aandelen en obligaties. Wij verwachten met onze Value- beleggingsstijl ook in 2015 weer goede rendementen te kunnen laten zien. Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [11]

12 HOF HOORNEMAN VALUE FUND PROFIELSCHETS Het subfonds Hof Hoorneman Value Fund (hierna ook: Value Fund) correspondeert met de aandelen die in serie 1 door het Paraplufonds worden uitgegeven. Value Fund belegt in beursgenoteerde en niet- - beursgenoteerde effecten die volgens de analyse van de directie onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld, waarbij wordt getracht door diversificatie het risico te beperken. Value Fund is gericht op absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een gespecificeerde benchmark geen doelstelling van het beleggingsbeleid op zich is. Het subfonds is een voortzetting van het fonds voor gemene rekening (FGR) Hof Hoorneman Value Fund, dat op 14 november 2011 is geliquideerd. De in dit verslag opgenomen cijfers van het sub- fonds hebben tot 14 november 2011 betrekking op FGR Hof Hoorneman Value Fund. Subfondskarakteristieken Startdatum 1 oktober 2005 Beursnotering Ja ISIN- - - code NL Benchmark Geen Dividend Twee keer per jaar op basis van intrinsieke waarde begin boekjaar Beheervergoeding 0,375% per kwartaal Performance fee 10% van de performance boven 10%¹ Gemiddeld rendement per jaar op basis van de intrinsieke waarde 1 jaar 11,8% 3 jaar 19,8% 5 jaar 10,3% Sinds de start van het fonds 4,4% ¹ Zie voor een nadere uitleg het aanvullend prospectus van Hof Hoorneman Value Fund. Hof Hoorneman Value Fund 2014 [12]

13 KERNCIJFERS Beurskoers in (ultimo)¹ Uitgekeerd dividend per aandeel in Rendement op basis van beurskoers² Eigen vermogen in (ultimo) Aantal uitstaande aandelen (ultimo) Intrinsieke waarde per aandeel in (ultimo) Rendement op basis van intrinsieke waarde² ,48 26,90 22,58 18,78 24,64 1,05 1,05 1,05 1,00 1,20 9,8% 21,9% 26,2% - 20,1% ,82 26,72 22,73 19,01 24,98 11,8% 22,6% 25,5% - 20,2% 19,1% Lopende kosten factor³ 1,90% 1,96% 1,98% 1,87% 2,12% ¹ De vermelde beurskoers betreft de beurskoers op de laatste beursdag van het jaar en is gebaseerd op de intrinsieke waarde aan het einde van de een na laatste beursdag vermeerderd of verminderd met een vaste vergoeding van 0,75% van de intrinsieke waarde. Hof Hoorneman Value Fund is vanaf 15 maart 2010 beursgenoteerd. ² De rendementspercentages zijn berekend op basis van het koersresultaat per aandeel plus her- belegging van de dividenduitkeringen in aandelen in dezelfde serie. ³ Tot en met 2011 expense ratio (kostenratio) exclusief de eventuele performance fee. Geïndexeerde performance Hof Hoorneman Value Fund over de laatste drie jaar na herbelegging van dividend Value Fund (3- jaars) Hof Hoorneman Value Fund 2014 [13]

14 ONTWIKKELINGEN FINANCIËLE MARKTEN Aandelen De aandelenmarkten hebben in 2014 met een wisselende beurs te maken gehad. Enerzijds waren er de positieve ontwikkelingen van een verder dalende rente, licht groeiende bedrijfswinsten en liquiditeiten die beschikbaar kwamen voor beleggingen. Anderzijds zorgden macro- economische ontwikkelingen voor volatiliteit. Deze ontwikkelingen zijn hiervoor reeds besproken. Desalniettemin was het netto- effect positief voor aandelen. Zowel in Europa als in VS werd marktbreed een kleine plus gerealiseerd. In China bleef de markt voor small- en midcaps iets achter bij grotere bedrijven, maar de waarderingen zijn in dit segment nog steeds aantrekkelijk. Obligaties Ook in 2014 is de rente verder gedaald. Dit leidde tot koersstijgingen van obligaties, met name de achtergestelde leningen uit de financiële sector. Een bijkomende factor is dat de balansen van banken steeds sterker worden en het risico derhalve steeds verder afneemt. In de tweede helft van het jaar zijn mede door de dalende olieprijs de koersen van verschillende leningen scherp gedaald. Wij hebben wederom geconstateerd dat het belangrijk is om degelijke analyses van hoogrentende, risicovolle obligaties te blijven uitvoeren. Mede hierdoor was het rendement op obligaties in 2014 positief. BELEGGINGSBELEID Algemeen Hof Hoorneman Value Fund belegt wereldwijd in beursgenoteerde en niet- - - beursgenoteerde effecten die volgens de analyse van de directie onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld. Dat kunnen (hoog)dividenduitkerende aandelen, (hoogrentende) obligaties, aan- delen in vastgoedfondsen, preferente aandelen en in aandelen converteerbare obligaties zijn. Beleggingen in illiquide effecten en hoogrendementsschuldbewijzen en in opkomende markten zijn toegestaan. Bij het beheer kan gebruik worden gemaakt van afgeleide instrumenten. Deze instrumenten bieden de mogelijkheid efficiënt te anticiperen op verwachte marktontwikkelingen en kunnen voorts als afdekking van beleggingsrisico s dienen. Eveneens kunnen met deze instrumenten additionele inkomsten worden gegenereerd. Posities in vreemde valuta zullen in beginsel worden afgedekt. Risico s Doordat belegd wordt in financiële instrumenten kan sprake zijn van diverse risico s, waarvan de belangrijkste hieronder zijn toegelicht. Een uitgebreide beschrijving is in het aanvullend prospectus opgenomen. Markt- en prijsrisico Dit omvat het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van (i) veranderingen in valutawisselkoersen, (ii) veranderingen in de marktrente en/of (iii) verande- ringen in marktprijzen, veroorzaakt door factoren die uitsluitend gelden voor het individuele Hof Hoorneman Value Fund 2014 [14]

15 instrument of de emittent hiervan of door factoren die alle in de markt verhandelde instrumenten beïnvloeden. De waarde van vastrentende waarden is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de marktrente. De gevoeligheid voor marktveranderingen kan toenemen indien wordt belegd met geleend geld (hefboomwerking). Zolang de rentelasten lager zijn dan de directe en indirecte baten van de gefinancierde beleggingen is er sprake van een zogenaamde positieve hefboom, die tot een hoger rendement voor de belegger kan leiden. Hiertegenover staat uiteraard dat, indien de financieringsrente door marktomstandigheden stijgt en/of de directe en indirecte baten van de gefinancierde beleggingen dalen, deze hefboomwerking vermindert en zelfs kan omslaan in een negatief effect op het rendement. Value Fund tracht deze risico s te beheersen door de beleggingsportefeuille te spreiden over verschillende uitgevende instellingen, (structureel) nooit meer dan 7,5% van het vermogen te beleggen in de effecten van één enkele uitgevende instelling en valutakoersrisico s in beginsel af te dekken. De mogelijkheid met geleend geld te beleggen is beperkt tot maximaal 20% van het vermogen. Kredietrisico Het kredietrisico of debiteurenrisico is het risico dat de ene partij van een financieel instrument niet aan haar verplichtingen zal voldoen, waardoor de andere partij een financieel verlies te verwerken krijgt. Bij beleggingen in vastrentende waarden bestaat het risico dat de uitgevende instelling niet kan voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen. Het kredietrisico is in het algemeen groter bij transacties die buiten de beurs of in vreemde valuta worden afgesloten. Teneinde deze risico s zoveel als mogelijk te beperken, wordt de nodige zorgvuldigheid betracht bij het aangaan van contractuele relaties, worden diepgaande kredietanalyses met betrekking tot de debiteurenkwaliteit uitgevoerd en worden de beleggingen gespreid over verschillende uitgevende instellingen. Liquiditeitsrisico Dit is het risico dat een rechtspersoon niet de mogelijkheid heeft om de financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn om aan de verplichtingen uit hoofde van de financiële instrumenten te voldoen, bijvoorbeeld doordat een financieel actief niet op korte termijn kan worden verkocht tegen nagenoeg de reële waarde. Value Fund tracht dit risico onder meer te beperken door slechts een beperkt gedeelte van de portefeuille te beleggen in illiquide effecten en het merendeel in frequent verhandelde effecten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid kortlopend krediet op te nemen, waardoor het liquiditeitsrisico verder kan worden beperkt. Value Fund kan onder meer beleggen in illiquide effecten. Effecten zijn illiquide wanneer deze beperkt worden verhandeld. Er is derhalve bij illiquide effecten over het algemeen geen sprake van een brede of consistente koersvorming. De koers wordt immers bepaald door enkele kopers en verkopers. De laatst gedane transactie kan weken geleden hebben plaatsgevonden. De illiquiditeit kan onder meer worden veroorzaakt door de risicoperceptie van de markt, de onbekendheid met aspecten van bepaalde effecten en/of bepaalde (relevante) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Uitgebreide analyses en onderzoeksrapporten zijn veelal niet voorhanden. Indien er geen liquide markt bestaat voor de beleggingen waarin Value Fund belegt, kan dit tot gevolg hebben dat de beleggingen of de onderliggende waarden van deze beleggingen niet tegen de gewenste prijs en voorwaarden en op het gewenste tijdstip kunnen worden verkocht. Hof Hoorneman Value Fund 2014 [15]

16 Dit risico houdt ook verband met het ontbreken van een gereglementeerde markt waarop bepaalde typen beleggingen kunnen worden verhandeld. Het risico neemt in de regel toe naarmate de rating van de betreffende vastrentende beleggingen lager is. De beperkte verhan- delbaarheid van deze illiquide effecten kan echter veelal wel een aantrekkelijke beloning voor de belegger opleveren, in de vorm van een lagere koers en derhalve een hoger rendement. De fondsmanager zal bij het innemen van posities ernaar streven dat Hof Hoorneman Value Fund in voldoende mate in staat is om door aandeelhouders aangeboden stukken op te nemen. Kasstroomrisico Kasstroomrisico is het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument in omvang zullen fluctueren. Indien bijvoorbeeld sprake is van een schuldinstrument met een variabele rente dan resulteren dergelijke fluctuaties in een verandering van de effectieve interestvoet van het financiële instrument, veelal zonder een overeenkomstige veran- dering in de bijbehorende reële waarde. Slechts een beperkt gedeelte van de portefeuille zal in dergelijke instrumenten worden belegd. Gevoerd beleggingsbeleid in 2014 Top 5 ondernemingen in portefeuille per 31 december 2014 Land Belang Phoenix Group Groot- Brittannië 6,0% Northern Rock Groot- Brittannië 5,0% Bradford & Bingley Groot- Brittannië 4,9% SRLEV Nederland 4,2% Hibernia REIT Ierland 3,8% In 2014 heeft Value Fund voor het derde opeenvolgende jaar een dubbelcijferig rendement op basis van intrinsieke waarde weten te realiseren. Het rendement was dit jaar nagenoeg volledig te danken aan de al jarenlang aangehouden grote positie in achtergestelde bankobligaties. Marktbreed wist deze categorie te profiteren van aanhoudende versteviging van de balansen bij de banken, in combinatie met de lage rente en de zoektocht naar rendement door beleggers. De biedingen op de obligaties van Bradford & Bingley en op Northern Rock waren in het afgelopen jaar de uitschieters. Evenals in voorgaande jaren stonden dit jaar twee thema s in onze aandelenselectie centraal, namelijk de opkomst van de Chinese middenklasse en de toenemende mate van outsourcing. Het eerste thema is veruit het belangrijkste en wordt vooral ingevuld via small- en midcapaandelen die aan de beurs in Hongkong zijn genoteerd. Deze categorie liet een zeer gemengd beeld zien, met grote uitschieters zowel naar boven als naar beneden. Enkele (vermeende) fraudegevallen zorgden voor fors lagere koersen. Dit was onder meer het geval bij Labixiaoxin, waardoor de handel in dit aandeel een lange periode heeft stilgelegen. Hoewel de resultaten over 2013 zijn bevestigd, blijft er de nodige twijfel in de markt bestaan en een accountantswisseling helpt daarbij niet. Vanwege de magere vooruitzichten en verschillende voedselschandalen is de positie in Labixiaoxin teruggebracht. Per saldo biedt de markt van aandelen in Hongkong, in het bijzonder van small- en midcap aandelen, aantrekkelijke kansen en hebben wij de weging van dit segment in de portefeuille uitgebreid. De Hof Hoorneman Value Fund 2014 [16]

17 markt is met verschillende bedrijven nog zeer interessant en wij blijven alert op nieuwe mogelijkheden tegen aantrekkelijke waarderingen. In de portefeuille zijn de nodige mutaties doorgevoerd. De aandelen van de Amerikaanse IT- gigant IBM zijn aangekocht. De onderneming heeft sterke marktposities, laat een gezonde groei in winst per aandeel zien en gaat vanwege de ijzersterke balans door met het inkopen van eigen aandelen. Daarnaast is de waardering voor een dergelijke multinationale onderneming aantrekkelijk. Ook nieuw in portefeuille is de Britse supermarktketen Tesco. Tesco heeft al veel slecht nieuws naar buiten gebracht, waardoor de beurskoers scherp is gedaald. De laatste, onverwachte onthulling van een onjuiste rapportage over de omzet was echter niet ingecalculeerd, evenmin als de sterker dan verwachte verlaging van het dividend. We houden de situatie nauwgezet in de gaten en wachten met belangstelling de halfjaarcijfers af alvorens te beslissen over continuering van deze positie. De markt voor commercieel vastgoed in Ierland trekt sinds het najaar van 2013 sterk aan. De breed gedeelde verwachting is dat in de komende vier jaar de huurniveaus nagenoeg zullen verdubbelen. De belangrijkste reden is de aantrekkende vraag door, met name Amerikaanse, multinationals die zich vanwege fiscale redenen in Dublin willen vestigen, terwijl er in de komende jaren nagenoeg geen nieuwe kantoren worden bijgebouwd. Met de aanschaf van Green REIT en Hibernia REIT spelen we in op deze ontwikkelingen. De positie in Hyder is geheel verkocht, nadat Arcadis een bod van maar liefst 65% boven de laatste beurskoers heeft uitgebracht. Het ingenieursbedrijf is in het voorjaar van 2014 in portefeuille gekomen, nadat het een winstwaarschuwing had afgegeven en de koers fors daalde. Per saldo is Hyder een korte, maar zeer succesvolle belegging geweest. De wegingen in Ageas, Synthomer, Paragon, Phoenix Group en Interserve zijn verhoogd, terwijl de positie in Nokia is verkocht. In het Hongkong- deel van de portefeuille zijn diverse mutaties doorgevoerd. Allereerst is Belle aangekocht. Belle verkoopt damesschoenen onder haar eigen merknamen. De onderneming heeft het de afgelopen jaren lastig gehad met toenemende concurrentie, maar het bedrijf is weer goed gepositioneerd voor omzet- en winstgroei. De balans is solide en de waardering interessant. Ook is de Chinese band- en koordmaker Xingda aangekocht. Dit bedrijf is actief in een duopolie en heeft aantrekkelijke groeivooruitzichten. Dit laatste komt nog niet tot uitdrukking in de waardering op slechts acht à negen keer de winst van De balans is gezond en het dividendrendement is met 4% zeer aantrekkelijk. De positie in Evergreen International is verkocht, omdat wij meer opwaarts potentieel in andere Chinese posities zagen. Ook de positie in Art Textile Technologies is verkocht. Afgezien van de grote kaspositie draait het bedrijf matig. De recent onverwacht toegenomen koop- interesse bood een mooie gelegenheid om de stukken te verkopen. Aan obligatiezijde is in het derde kwartaal van 2014 de weging van twee obligaties van HSH Nordbank verlaagd. Hoewel de kwartaalcijfers relatief goed zijn, bleef het onduidelijk of na de eerdere verlaging de verhoging van staatsgaranties een tweede ronde staatssteun zou betekenen. De uitkomst van de juridische strijd met de Europese Commissie hierover is moeilijk in te schatten. Voorts speelde nog de door de bankensector uit te voeren stresstest, waarbij extra scherp gekeken Hof Hoorneman Value Fund 2014 [17]

18 zou worden naar scheepvaartleningen, een segment waarin HSH Nordbank groot is. De mooie koersontwikkeling dit jaar was een goede gelegenheid om winst te nemen. Eveneens aan de obligatiezijde zijn de LCH Clearnet, Depfa en Kensington leningen verkocht, aangezien het resterende rendement door de sterke koersontwikkeling te laag was geworden en meer interessante alternatieven voorhanden waren. Hetzelfde geldt voor de Paragon 2017 lening. Deze laatste belegging zat al jaren in de portefeuille van het fonds en heeft eindelijk haar koersdoel bereikt. In 2014 is de 11,5% National Westminster perpetuele lening aangekocht. National Westminster is onderdeel van de Royal Bank of Scotland en de lening heeft daardoor een prima dekking. Bovendien heeft deze lening geen aflossingsoptie, waardoor National Westminster de lening in de markt zal moeten opkopen (met een premie) om de hoge rentebetalingen te verminderen. Ten slotte zijn de 6,625% Sears 2018 lening en de 6,82% Punch Taverns 2020 lening aan de portefeuille toegevoegd. De laatstgenoemde lening is bij de herstructurering omgezet in twee nieuwe leningen met een rendement van ongeveer 7%. Door de herstructurering wordt de schuldenlast fors teruggebracht. Dit zal waarschijnlijk een positief effect zal hebben op de koers van deze leningen, die hierdoor meer in lijn zullen handelen met leningen met een vergelijkbaar risicoprofiel. Valutaire verdeling van de portefeuille (inclusief dekkingstransacties) Euro 100,2% 96,3% Hongkongse dollar 21,1% 26,5% Chinese renminbi 0,6% 0,4% Britse pond 0,3% 1,4% Maleisische ringgit 0,0% 0,2% Amerikaanse dollar *) - 22,2% - 24,8% *) De shortpositie in USD dient als afdekking van de positie in HKD. 100% 100% Ter illustratie van het gevoerde beleggingsbeleid volgen hieronder enkele uitgewerkte voorbeelden. Wasion Wasion is een producent van met name elektriciteitsmeters. Ze fabriceren zowel zogenaamde een- fasemeters voor residentieel gebruik als driefasemeters voor commercieel gebruik (industrieel). Daarnaast maakt Wasion ook nog zogenaamde data collection terminals. Deze terminals verzamelen de informatie die door de smartmeters automatisch naar deze terminals worden verzonden (AMR). Naast elektriciteitsmeters maakt Wasion ook meters voor de gas-, warmte- en waterindustrie en leveren ze energie- efficiënte oplossingen. De door de Chinese overheid afgedwongen vervanging van bestaande meters is een gigantische markt, die gepaard gaat met een verbetering van de al hoge marges. Daarnaast heeft Wasion nog een joint- venture met Siemens om toegang te krijgen tot de internationale markt. Wasion is een gestaag groeiende onderneming met goede vooruitzichten, wat volgens ons nog onvoldoende in de waardering tot uiting komt. Daarbij is sprake van een progressief dividendbeleid dat ruim gedekt wordt door de inkomsten. Hof Hoorneman Value Fund 2014 [18]

19 TSB Banking Group Het afgelopen jaar heeft Lloyds Banking Group de helft van haar belang in TSB naar de beurs gebracht. TSB is een retailbank van Lloyds in het Verenigd Koninkrijk en wordt door Lloyds afgestoten in het kader van het herstructureringsprogramma, dat met de EU is overeengekomen vanwege de verkregen staatssteun. TSB wil de komende jaren inzetten op groei van de leningen- portefeuille en verwacht daarbij hogere rentemarges te generen. Verder kan TSB nog aanzienlijke kostenreducties doorvoeren door een efficiëntere inzet van het kantorennetwerk en door schaal- vergroting. Veel Engelse banken hebben problemen met affaires uit het verleden, waaronder de Engelse woekerpolisaffaire ( PPI ). TSB is echter een schone bank, waarbij Lloyds zich garant stelt voor eventuele problemen uit het verleden. De vooruitzichten voor TSB zijn goed, terwijl de waardering lager is dan van de grote Engelse banken. Een verdere groei van de leningenportefeuille, een hogere winstmarge en toekomstige dividenduitkeringen zouden tot een koersstijging van het aandeel moeten kunnen leiden. 11% Co- operative Bank 2023 De Co- operative Bank is een grote gediversifieerde Britse onderlinge met een historie die teruggaat tot 1867 en actief is op het gebied van sparen, private leningen, hypotheken, financieel advies en creditcards. In 2009 is Britannia overgenomen, een andere Britse onderlinge met naar achteraf bleek een slechte leningenportefeuille. De aankoop vergroot enerzijds het marktaandeel van de bank in een consoliderende markt, maar zorgt anderzijds voor een aanzienlijk slechtere balans en een kapitaaltekort. Om de balans te verstevigen, bracht de bank een bod uit op de uitstaande leningen, dat aanzienlijk onder pari ligt. De obligatiehouders gingen akkoord en kregen in ruil onder meer een nieuwe LT2 lening met een coupon van 11% en een aflossingsdatum in Door deze herstructurering en de kapitaalinjectie van de Coop Groep is de balans van de bank aanzienlijk verbeterd. Het rendement van ruim 8% op deze lening is, met het oog op de verbeterde kapitaal- positie, aantrekkelijk te noemen. RESULTATEN De intrinsieke waarde van het aandeel Value Fund bedroeg per 31 december ,82 en per 31 december ,72. Op basis van intrinsieke waarde en inclusief herbelegging van het in 2014 uitgekeerde dividend bedroeg het rendement 11,8%. In het aanvullend prospectus van het subfonds is (samengevat) opgenomen dat, indien in een kalenderjaar de intrinsieke waarde per aandeel per 31 december vermeerderd met de in het jaar uitgekeerde dividenden met meer dan 10% is gestegen, de beheerder over het meerdere een variabele vergoeding (performance fee) van 10% ontvangt. Eventuele verliezen over de voorgaande twee jaren dienen eerst te worden gecompenseerd. Het behaalde rendement over 2014 geeft de beheerder recht op de in het prospectus vastgelegde variabele vergoeding. De vergoeding bedraagt (in ). Het aantal uitstaande aandelen nam met of 5,4% toe van tot Het eigen vermogen nam toe van 93,4 miljoen per 31 december 2013 naar 106,2 miljoen per 31 december De totale dividenduitkering bedroeg in ,05 per aandeel. Op 11 juni 2014 werd 0,45 per aandeel en op 17 december 2014 werd 0,60 per aandeel uitgekeerd. Hof Hoorneman Value Fund 2014 [19]

20 Resultaat per aandeel (in 1) Inkomsten 1,26 0,93 1,37 1,14 1,50 Waardeverandering van beleggingen 2,42 4,92 3,85-5,68 3,08 Kosten - 0,60-0,80-0,42-0,44-0,51 Nettoresultaat per aandeel 3,08 5,05 4,80-4,98 4,07 Het nettoresultaat per (bij derden uitstaand) aandeel wordt berekend door het resultaat over het boekjaar te delen door het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het boekjaar. Het gemiddeld aantal aandelen is op maandbasis berekend. Waardering beleggingen Het resultaat van Value Fund wordt in belangrijke mate bepaald door de gerealiseerde en niet- gerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen (koersresultaten). De niet- gerealiseerde waardeveranderingen vloeien voort uit de waardering van de beleggingen in de portefeuille tegen marktwaarde. De marktwaarde wordt in beginsel berekend volgens een vaste systematiek, waarbij beleggingen in verschillende categorieën worden ingedeeld die als volgt op hoofdlijnen kunnen worden omschreven: 1. Laatstbekende notering (slotkoersen) zoals opgenomen in ons externe datasysteem; 2. Koersopgaven (quotes) volgens het externe datasysteem, in beginsel dagelijks beschikbaar. Indien een bied- en laatkoers beschikbaar is, wordt als waardering het gemiddelde van de bied- en midkoers aangehouden. De midkoers is het gemiddelde van bied- en laatkoers; 3. Periodieke koersopgaven door externe brokers die in het betreffende financiële instrument handelen. Deze opgaven worden dagelijks of een of meerdere keren per maand verstrekt. Waardering geschiedt tegen de opgegeven koers of het gemiddelde van de bied- en midkoers; 4. Indien geen (recente) koers beschikbaar is, geschiedt waardering op basis van algemeen aan- vaarde waarderingsmodellen en - technieken, de intrinsieke waarde of de marktwaarde van gelijksoortige beleggingen. In individuele gevallen kan van de systematiek worden afgeweken. In het uitzonderlijke geval dat geen betrouwbare marktwaarde kan worden berekend, geschiedt waardering tegen verkrij- gingsprijs. Bij de waardering van een belegging uit de categorie 2 tot en met 4 zal in hogere mate sprake zijn van schattingen dan bij een belegging uit de eerste categorie. In de hiernavolgende tabel is de onderverdeling van de effectenportefeuille per jaareinde naar de verschillende categorieën weergegeven: Laatstbekende notering 89% 99% 2. Koersopgaven (quotes) volgens extern datasysteem 0% 0% 3. Periodieke koersopgaven door brokers 11% 1% 4. Overig 0% 0% 100% 100% Hof Hoorneman Value Fund 2014 [20]

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2014 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2014 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV FINANCIEEL VERSLAG OVER 2014 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV... 3 VERKLARING BEWAARDER BANK OF

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV DIRECTIEVERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2015 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV. Hof Hoorneman Investment Funds NV 2015 [1]

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2015 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV. Hof Hoorneman Investment Funds NV 2015 [1] FINANCIEEL VERSLAG OVER 2015 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 2015 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV... 3 VERKLARING VAN DE BEWAARDER

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

VERMOGENSBEHEER MET HOF HOORNEMAN BELEGGINGSFONDSEN FONDSENREKENING

VERMOGENSBEHEER MET HOF HOORNEMAN BELEGGINGSFONDSEN FONDSENREKENING VERMOGENSBEHEER MET HOF HOORNEMAN BELEGGINGSFONDSEN FONDSENREKENING FONDSEN- REKENING VERMOGENSBEHEER MET DE FONDSENREKENING Uw vermogen wordt op basis van uw persoonlijke risicobereidheid, beleggingsdoelstelling(en)

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV INFORMATIEMEMORANDUM HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV Bestemd voor certificaathouders en geïnteresseerden in Hof Hoorneman Houdstermaatschappij BV ( Houdstermaatschappij BV ). Datum informatiememorandum:

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN INCOME FUND

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN INCOME FUND AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN INCOME FUND Aandelenserie 2 in het kapitaal van Hof Hoorneman Investment Funds NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Vastgoed Fundament

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. 1.12.2016 Voorstel tot wijziging voorwaarden van deelname De directie (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V., (hierna

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie