FINANCIEEL VERSLAG OVER 2014 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIEEL VERSLAG OVER 2014 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV"

Transcriptie

1 FINANCIEEL VERSLAG OVER 2014 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [1]

2 INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV... 3 VERKLARING BEWAARDER BANK OF NEW YORK MELLON... 7 DIRECTIEVERSLAG... 9 MACRO- ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN... 9 ALGEMENE VOORUITZICHTEN Verslag per subfonds: HOF HOORNEMAN VALUE FUND HOF HOORNEMAN INCOME FUND HOF HOORNEMAN EUROPEAN VALUE FUND HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS HOF HOORNEMAN PHOENIX FUND HOF HOORNEMAN EMERGING MARKETS FUND HOF HOORNEMAN REAL ESTATE VALUE FUND HOF HOORNEMAN CHINA VALUE FUND CORPORATE GOVERNANCE HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV VERKLARING DIRECTIE JAARREKENING HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV BALANS PER 31 DECEMBER WINST- EN- VERLIESREKENING OVER KASSTROOMOVERZICHT OVER TOELICHTING Jaarrekening per subfonds HOF HOORNEMAN VALUE FUND HOF HOORNEMAN INCOME FUND HOF HOORNEMAN EUROPEAN VALUE FUND HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS HOF HOORNEMAN PHOENIX FUND HOF HOORNEMAN EMERGING MARKETS FUND HOF HOORNEMAN REAL ESTATE VALUE FUND HOF HOORNEMAN CHINA VALUE FUND OVERIGE GEGEVENS BELANGEN DIRECTIE RESULTAATBESTEMMING CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT ADRESGEGEVENS Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [2]

3 PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV Structuur Hof Hoorneman Fund Management NV (hierna ook: Fund Management) beheert de beleggingsinstelling Hof Hoorneman Investment Funds NV (hierna ook: het Paraplufonds of Investment Funds), een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en statutair gevestigd te Gouda. Het Paraplufonds geeft verschillende series aandelen uit. Iedere serie wordt aangeduid als een subfonds. In het Paraplufonds zijn per 31 december 2014 de volgende subfondsen opgenomen: - Hof Hoorneman Value Fund (aandelenserie 1) - Hof Hoorneman Income Fund (aandelenserie 2) - Hof Hoorneman European Value Fund (aandelenserie 3) - Hof Hoorneman Obligatie Fonds (aandelenserie 4) - Hof Hoorneman Phoenix Fund (aandelenserie 5) - Hof Hoorneman Emerging Markets Fund (aandelenserie 6) - Hof Hoorneman Real Estate Value Fund (aandelenserie 7) - Hof Hoorneman China Value Fund (aandelenserie 8). Per subfonds wordt een aparte administratie gevoerd. De houders van aandelen van het desbetref- fende subfonds zijn economisch gerechtigd tot het vermogen van dat subfonds, zoals dat uit de administratie blijkt. Elk subfonds heeft een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel, kostenstructuur en intrinsieke waarde. Alle aan een subfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten worden in de voor het subfonds gevoerde administratie separaat verantwoord. Zowel de positieve als de negatieve waardeveranderingen in de beleggingsportefeuille van een subfonds komen ten gunste respectievelijk ten laste van de aandeel- houders in het desbetreffende subfonds. Dit komt tot uitdrukking in de intrinsieke waarde van een aan- deel van het desbetreffende subfonds. Voor een nadere toelichting op de paraplustructuur en de hieraan verbonden risico s wordt verwezen naar het meest recente basisprospectus en aanvullend prospectus per subfonds. Beheerder De Beheerder van het Paraplufonds is Fund Management. Zij houdt een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 onder a Wft. De Beheerder is tevens enig directeur van het Paraplufonds en vormt derhalve tevens de Directie. De vergunning ligt ter inzage ten kantore van Fund Management. De Beheerder is primair verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid, het portefeuillebeheer en het risicobeheer, alsmede voor de overige bij wet aan een beheerder opgedragen taken. Directie Fund Management is een 100% dochtermaatschappij van Hof Hoorneman Bankiers NV (hierna ook Hof Hoorneman). Fund Management en Hof Hoorneman vallen onder de Hof Hoorneman Groep. De directie van Fund Management wordt gevoerd door de heren Drs. G.J.J. van t Hof, P.M.J. Hoorneman en Drs. J.P. Aardoom RBA. Het toezicht op de Hof Hoorneman Groep, en dus ook op Fund Management, wordt gehouden door de raad van commissarissen van Hof Hoorneman, zulks op basis van interne reglementen. De raad van commissarissen van Hof Hoorneman bestaat uit de heren Ir. W.P.M. van der Schoot (voorzitter), Mr. B.F.M. Knüppe en Prof. Dr. S.J.G. van Wijnbergen. Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [3]

4 Fund Management heeft aan Hof Hoorneman enkele taken uitbesteed. Dit zijn het portefeuille- beheer, operationele en administratieve activiteiten. Het risicobeheer wordt volledig door de Beheerder uitgevoerd. Bewaarder De Beheerder heeft The Bank of New York Mellon SA/NV, handelend vanuit Amsterdam Branch, aangesteld als bewaarder van Hof Hoorneman Investment Funds. De Bewaarder is belast met de bewaarneming van financiële instrumenten, de eigendomsverificatie en administratie van overige activa, alsmede het verrichten van een aantal monitorings- en toezichtstaken op de werkzaamheden van de Beheerder (waaronder de monitoring van de kasstromen en het zorgdragen dat de waardering van aandelen van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden). Fiscale status Het Paraplufonds heeft geopteerd voor de status van fiscale beleggingsinstelling. Een van de voor- waarden hiervan is dat binnen acht maanden na afloop van het boekjaar het Paraplufonds ten minste alle voor uitdeling beschikbare fiscale winst aan zijn aandeelhouders uitkeert. De dividend- uitkeringen kunnen per subfonds verschillen. Maatschappelijk verantwoord beleggen Fund Management onderschrijft de OESO aanbevelingen en de 10 principes van de UN Global Compact. De Beheerder werkt niet mee aan beleggingstransacties die op grond van het internationale recht verboden zijn. Ook onthoudt de Beheerder zich van een belegging als daardoor strafbare of moreel verwerpelijke gedragingen worden bevorderd, of als de belegging zo zij zou worden verricht in onmiddellijk verband staat met een schending van mensenrechten of funda- mentele vrijheden. Het beleid en de beleggingen van de beleggingsfondsen waarover Fund Management het beheer voert, worden periodiek getoetst door Sustainalytics. Dit is een inter- nationaal opererend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van duurzaam beleggen. Informatie Voor de subfondsen is een EBI (Essentiële Beleggersinformatie) opgesteld met informatie over de subfondsen, de kosten en de risico s. Dit financieel verslag, het basisprospectus, het aanvullend prospectus en de EBI per subfonds zijn kosteloos verkrijgbaar bij Fund Management en kunnen ook worden geraadpleegd op en gedownload via de website van de Beheerder, hofhoornemanfundmanagement. Op deze website staat ook actuele informatie over de koers van de aandelen en de laatst berekende intrinsieke waarde van de subfondsen. Ontwikkelingen in het rapportagejaar AIFMD Op 22 juli 2014 is Hof Hoorneman Fund Management NV opgericht. Eveneens per 22 juli 2014 is ontslag verleend aan beheerder Hof Hoorneman Bankiers NV en is Hof Hoorneman Fund Management NV tot beheerder benoemd. Deze wijziging is doorgevoerd in verband met de imple- mentatie van de vereisten die voortvloeien uit richtlijn 2011/61/EU met betrekking tot beheerders van beleggingsinstellingen (Alternative Investment Fund Managers Directive), hierna "AIFMD". Een van deze vereisten is dat een beheerder van beleggingsinstellingen slechts een beperkt aantal Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [4]

5 nevenactiviteiten mag verrichten. Het uitoefenen van een bankbedrijf behoort niet tot de toe- gestane nevenactiviteiten en derhalve kan Hof Hoorneman Bankiers NV niet langer als beheerder van Investment Funds optreden. De werkzaamheden die verband houden met het beheren van Investment Funds en die voor 22 juli 2014 door Hof Hoorneman Bankiers NV werden verricht, worden door Hof Hoorneman Fund Management NV op dezelfde voet voortgezet. De splitsing heeft verder geen invloed op het beleggingsbeleid van de subfondsen, zodat de voor de aandeelhouders merkbare wijzigingen beperkt zijn. Onder de AIFMD- wetgeving is het instellen van een bewaarder per beleggingsinstelling verplicht. Deze AIFMD- bewaarder heeft verschillende taken, waaronder het in bewaring houden van de financiële activa van de beleggingsinstelling en het verrichten van ondersteunende en controlerende taken ten aanzien van de beheerder. De overige taken bestaan onder meer uit het zorgdragen voor een ordentelijk verloop van de operationele afhandeling van toe- en uittredingen en (des)investeringen. De bewaarder dient onafhankelijk van de beheerder op te treden, wat inhoudt dat de beheerder geen invloed op de bewaarder mag kunnen uitoefenen. Aan de bewaarder worden kwalitatieve eisen gesteld. Bovendien is de bewaarder aansprakelijk richting de beleggingsinstelling en haar deel- nemers indien zij de aan haar opgedragen taken onbehoorlijk uitoefent. De werkzaamheden van de bewaarder zijn deels gelijk aan de werkzaamheden van de raad van toe- zicht en derhalve heeft de raad van toezicht van Investment Funds haar functie per 22 juli 2014 neergelegd. Jaarlijkse evaluatie vaste op- en afslag In juni 2014 is de vaste op- en afslag bij plaatsing en inkoop van aandelen geëvalueerd. Besloten is deze vaste op- en afslagen niet te wijzigen. De vaste op- en afslagen worden jaarlijks geëvalueerd. Jaarlijkse evaluatie vereisten subfondsen De beleggingsfondsen die worden aangeboden door Fund Management moeten voldoen aan de volgende kenmerken en vereisten: nuttig, kostenefficiënt, veilig en begrijpelijk. Jaarlijks wordt geëvalueerd of de beleggingsfondsen hieraan nog voldoen. In 2014 heeft deze evaluatie in november plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de subfondsen nog aan genoemde kenmerken en vereisten voldoen. Fund governance code De bepalingen voor integere bedrijfsvoering schrijven voor dat een fondsbeheerder, de (zelfstandige) beleggingsinstelling of de bewaarders daarvan moeten zorgdragen voor onafhankelijk toezicht op de uitvoering van het beleid en de procedures en maatregelen van de organisatie van de fondsbeheerder. DUFAS heeft in 2008 bij wege van zelfregulering Principles of Fund Governance gepubliceerd. Hof Hoorneman Fund Management wenst deze principes na te leven en heeft daartoe een Fund Governance Code opgesteld. Deze code is van toepassing op de door Fund Management beheerde beleggingsinstellingen, die onder de vergunning van Fund Management zijn of worden aangeboden. De compliance officer ziet toe op een correcte naleving van de code en doet daartoe minimaal een keer per jaar een onderzoek. Dit onderzoek is in 2014 in augustus verricht. Op grond van de rapportage van de compliance officer is geconstateerd dat Fund Management de in de Code opgenomen principes naleeft. Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [5]

6 Disclaimer De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [6]

7 VERKLARING VAN DE BEWAARDER BANK OF NEW YORK MELLON Overwegende: - The Bank of New York Mellon SA/NV ( de bewaarder ) is aangesteld om op te treden als bewaarder van Hof Hoorneman Investment Funds en de daaronder vallende subfondsen ( het fonds ) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ( AIFM Richtlijn ); - De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de bewaarovereenkomst d.d. 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen (de bewaarovereen- komst ); - De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in het kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 22 juli 2014 tot en met 31 december Verantwoordelijkheden van de bewaarder De bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeenstemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de regelgeving ). De verantwoordelijkheden van de bewaarder zijn beschreven in de bewaarovereenkomst en omvatten, naast het in bewaarneming nemen van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een register van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn, ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten: - Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds; - Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving; - Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt; - Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeen- stemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving; - Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten. Verklaring van de bewaarder De bewaarder heeft van 22 juli 2014 tot en met 31 december 2014 die activiteiten uitgevoerd die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen als bewaarder van het fonds. De bewaarder is van mening dat, op basis van de aan hem beschikbare informatie en de door de beheerder verstrekte verklaringen, in alle materiële aspecten, de beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings- en toezichtstaken van de bewaarder, heeft uitgevoerd in lijn met regelgeving en fondsdocumentatie. Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [7]

8 Overig Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren, voor individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de bewaarovereenkomst. Amsterdam, 9 maart 2015 The Bank of New York Mellon SA/NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [8]

9 DIRECTIEVERSLAG MACRO- ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN Het merendeel van de subfondsen van Investment Funds heeft in 2014 prima rendementen behaald. Beleggers speelden in op de dalende rente en de steeds aantrekkelijker wordende risicopremies. In dit klimaat hebben zeven van de acht Hof Hoorneman beleggingsfondsen een positief resultaat neergezet. Hof Hoorneman Emerging Markets Fund heeft een klein negatief rendement behaald. Lage kapitaalmarktrente De daling van de rente in Europa zette het afgelopen jaar gewoon door. De rente is hard gedaald en de Nederlandse 10- jaars staatsrente stond aan het einde van het verslagjaar op ongeveer 0,7%. Zelfs in Frankrijk is de 10- jaars rente onder de 1% gedoken. Dit heeft te maken met de verwachting dat de ECB verdergaande kwantitatieve verruiming zal gaan toepassen om de inflatie aan te wakkeren. In de europeriferie is de rentedaling in het afgelopen jaar echter het sterkst geweest. Moesten Italië en Spanje vorig jaar nog tegen 6 à 7% lenen, dit is nu nog maar 1 à 1,5%. Er zijn nog genoeg uitstaande dure leningen die tegen aantrekkelijker rentepercentages geherfinancierd kunnen worden. Hier- door krijgen deze overheden tijd om hervormingen door te voeren. Er zijn genoeg redenen om de rente laag te houden. De eerste is de werkloosheid, die nog hoger is dan in de VS. Bovendien is de economische groei lager. Een hogere rente is slecht voor de werk- gelegenheid, zeker in deze fase van het economisch herstel. In de tweede plaats zijn de staats- schulden dusdanig hoog dat een forse rentestijging voor problemen zou zorgen. Landen als Spanje, Italië en Portugal zouden een staatsrente van 7% nu nog niet kunnen dragen. Ten slotte betekenen hogere rentes een sterkere euro, waardoor de inflatie nog lager zou worden. Wij verwachten dan ook dat de rente op een laag niveau zal blijven. Maar de economie herstelt wel Hoewel de krantenkoppen anders doen vermoeden, is er wel degelijk goed nieuws te melden in Europa. Spanje en Portugal hebben de hoogste groei in de eurozone en ook in Griekenland gloort er licht aan het einde van de tunnel. Er zijn zelfs voorspellingen dat de Griekse economie weer kan gaan groeien, een indicatie dat de structurele hervormingen hun uitwerking niet missen. Er zijn voldoende tekenen van een Europees herstel, maar het verloopt allemaal wat langzamer dan aanvankelijk werd gedacht. Uiteindelijk is een recessie niets anders dan een herschikking van kapitaal en arbeid. Spanje is hier- van een mooi voorbeeld. Ongeveer 12% van de beroepsbevolking in Spanje was werkzaam in de bouwsector, tegenover circa 5% in andere Westerse landen. Toen de Spaanse vastgoedmarkt instortte, moest ongeveer 7% van de beroepsbevolking dus op zoek naar ander werk. Op de langere termijn is dit een veel efficiëntere verdeling van arbeid en kapitaal. Eenzelfde ontwikkeling hebben wij gezien in landen als Griekenland en Portugal, waar hervormingen tot een meer efficiënte publieke sector hebben geleid. Salarissen van ambtenaren zijn aangepakt, evenals bepaalde publieke investeringen. Op termijn zal deze herschikking van arbeid en kapitaal wel degelijk zijn vruchten afwerpen. Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [9]

10 De stresstest voor banken is een sleutelmoment In de eurozone werd reikhalzend uitgekeken naar de zogenoemde Asset Quality Review (AQR) in oktober Dit was het grote examen voor Europese banken gericht op de kwaliteit en hoogte van hun kapitaalbuffers. In de nasleep van de financiële crisis hebben toezichthouders banken verplicht om sterkere kapitaalbuffers aan te houden. Op deze manier zouden de gevolgen van een volgende bankencrisis beperkt moeten blijven. Dit is dan ook de reden dat banken relatief weinig hebben uitgeleend: ontvangen gelden werd aangewend om de bank zo solide mogelijk te maken. De AQR zou een formele afsluiting van dit proces kunnen zijn. Wanneer blijkt dat banken ruimschoots aan de strenge eisen voldoen, zouden ze kunnen beslissen om weer meer aandacht te geven aan groei, aandeelhouderswaarde en kredietverlening met positieve gevolgen voor de omloopsnelheid van geld en de bedrijvigheid. Dit heeft positieve effecten op de arbeidsmarkt, consumptie- bestedingen en uiteindelijk ook op de inflatie. Op deze manier kan de Europese economie zich onttrekken aan wat economen een Japans scenario noemen: een langjarig scenario van lage groei en lage inflatie. Toen de stresstest niet voor negatieve verrassingen zorgde, reageerden investeerders positief, en zowel aandelen als achtergestelde bankleningen lieten een positieve koersbeweging zien. In de VS gaat het voor de wind Het lijkt allemaal niet op te kunnen in de VS. De consumentenbestedingen trekken aan, de huizen- prijzen stijgen, de werkloosheid neemt af en de eerste tekenen van loonstijgingen zijn nu ook in sommige steden zichtbaar. De Amerikaanse industrie leeft op door het competitieve voordeel van lage energiekosten. Met de lage olieprijs hebben consumenten een extra stimulans om meer uit te geven aan andere dingen dan benzine. De grootste vraag is wat de Amerikaanse Centrale Bank (de Fed) met de rente zal doen. Vanwege de groei en de dalende werkloosheid verwachtten de meeste analisten het afgelopen jaar dat de rente zou gaan stijgen. De voorzitter van de Fed, Janet Yellen, dacht echter dat de arbeidsmarkt niet sterk genoeg zou zijn om een rentestijging te kunnen dragen. De werkloosheidsdaling wordt namelijk deels verklaard door de kleiner wordende arbeidsparticipatiegraad. Voor een robuust herstel is salarisgroei nodig. Deze laatste voorwaarde is pas recentelijk enigszins zichtbaar geworden, met name in de grote steden, en geeft aan dat er nu ook concurrentie op de arbeidsmarkt plaats gaat vinden. De verwachting is dat de economie nu wel sterk genoeg zal zijn om een zeer geleidelijke renteverhoging te kunnen dragen. De positieve ontwikkelingen hebben de koersen in de VS omhoog gestuwd, en de Chinese en Europese economie kunnen hiervan wellicht profiteren. China In China waren de macro- economische ontwikkelingen in 2014 prima. De groeidoelstelling is gehaald, de dienstensector wordt steeds belangrijker en consumptie neemt verder toe. Ook de bedrijfscijfers van onze beleggingen waren overwegend sterk. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat de winsten van de bedrijven in onze portefeuilles met zo n 10% tot 20% gestegen zijn, terwijl de koersen stabiliseerden. Hierdoor zijn de koers- winstverhoudingen verbeterd. Koersen van grotere bedrijven in Hongkong en met name Shanghai zijn fors opgelopen, terwijl de koersen van small- en midcapbedrijven in Hongkong juist zijn achtergebleven. De eerder beschreven ontwikkelingen van de dollar en grondstoffen zijn voor deze bedrijven niet of nauwelijks van toepassing, wat de propositie des te interessanter maakt. Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [10]

11 De olieprijs is ook hard gedaald, met een netto positief effect De olieprijs daalde hard en stond ultimo 2014 rond de $ 55 per vat, een daling van ruim 50% ten opzichte van het hoogtepunt van $ 115 medio juni Er zijn winnaars zoals netto olie- importeurs, industriebedrijven en consumenten, maar ook verliezers zoals Venezuela, Canada, oliemaatschappijen, aan oliemaatschappijen gelieerde bedrijven en hun leveranciers, schaliegasproducenten in de VS en uiteraard Rusland. Wij zien de lage olieprijs uiteindelijk vooral als een overdracht van kapitaal van netto- exporteurs naar netto- importeurs. Per saldo heeft de lagere olieprijs een positief effect op de wereldeconomie. Het IMF bevestigde deze visie en noemde de lage olieprijzen onlangs een injectie in de Europese economie, zelfs als de recessie in Rusland wordt meegeteld. Voorlopig zien wij de olieprijs niet structureel stijgen en blijven dan ook voorzichtig met het oog op beleggingen die hiermee te maken hebben. ALGEMENE VOORUITZICHTEN 2015 Er zijn ook volop risico s te onderkennen: (gevolgen van de) verkiezingen in Griekenland en Groot- Brittannië, centrale banken hebben belangrijke beslissingen te nemen, zowel in de VS als in de eurozone en Japan, en geopolitieke risico s in Rusland en het Midden- Oosten. Bovendien zijn er forse valutaschommelingen waardoor voorzichtigheid geboden is. Kansen zien wij zeker, bijvoorbeeld in China. Verder zien wij op de high yield- obligatiemarkten steeds meer kansen ontstaan. Vooral de obligatiekoersen van bedrijven die niet actief zijn in de financiële sector in het bijzonder bedrijven uit de retailsector, toeleveranciers van supermarkten en toeleveranciers van de oliesector zijn sterk gedaald. In deze hoek verwachten wij komend jaar selectief te kunnen investeren, waarbij voorzichtigheid wel geboden is gegeven de zwakke staat van de Europese economie en onze verwachting dat de olieprijs voorlopig geen sterk herstel zal laten zien. Het komend jaar lijkt een jaar met marktbreed redelijke waarderingen en lage rentes te worden. De outperformance zal moeten komen uit het kiezen van de beste ondergewaardeerde aandelen en obligaties. Wij verwachten met onze Value- beleggingsstijl ook in 2015 weer goede rendementen te kunnen laten zien. Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [11]

12 HOF HOORNEMAN VALUE FUND PROFIELSCHETS Het subfonds Hof Hoorneman Value Fund (hierna ook: Value Fund) correspondeert met de aandelen die in serie 1 door het Paraplufonds worden uitgegeven. Value Fund belegt in beursgenoteerde en niet- - beursgenoteerde effecten die volgens de analyse van de directie onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld, waarbij wordt getracht door diversificatie het risico te beperken. Value Fund is gericht op absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een gespecificeerde benchmark geen doelstelling van het beleggingsbeleid op zich is. Het subfonds is een voortzetting van het fonds voor gemene rekening (FGR) Hof Hoorneman Value Fund, dat op 14 november 2011 is geliquideerd. De in dit verslag opgenomen cijfers van het sub- fonds hebben tot 14 november 2011 betrekking op FGR Hof Hoorneman Value Fund. Subfondskarakteristieken Startdatum 1 oktober 2005 Beursnotering Ja ISIN- - - code NL Benchmark Geen Dividend Twee keer per jaar op basis van intrinsieke waarde begin boekjaar Beheervergoeding 0,375% per kwartaal Performance fee 10% van de performance boven 10%¹ Gemiddeld rendement per jaar op basis van de intrinsieke waarde 1 jaar 11,8% 3 jaar 19,8% 5 jaar 10,3% Sinds de start van het fonds 4,4% ¹ Zie voor een nadere uitleg het aanvullend prospectus van Hof Hoorneman Value Fund. Hof Hoorneman Value Fund 2014 [12]

13 KERNCIJFERS Beurskoers in (ultimo)¹ Uitgekeerd dividend per aandeel in Rendement op basis van beurskoers² Eigen vermogen in (ultimo) Aantal uitstaande aandelen (ultimo) Intrinsieke waarde per aandeel in (ultimo) Rendement op basis van intrinsieke waarde² ,48 26,90 22,58 18,78 24,64 1,05 1,05 1,05 1,00 1,20 9,8% 21,9% 26,2% - 20,1% ,82 26,72 22,73 19,01 24,98 11,8% 22,6% 25,5% - 20,2% 19,1% Lopende kosten factor³ 1,90% 1,96% 1,98% 1,87% 2,12% ¹ De vermelde beurskoers betreft de beurskoers op de laatste beursdag van het jaar en is gebaseerd op de intrinsieke waarde aan het einde van de een na laatste beursdag vermeerderd of verminderd met een vaste vergoeding van 0,75% van de intrinsieke waarde. Hof Hoorneman Value Fund is vanaf 15 maart 2010 beursgenoteerd. ² De rendementspercentages zijn berekend op basis van het koersresultaat per aandeel plus her- belegging van de dividenduitkeringen in aandelen in dezelfde serie. ³ Tot en met 2011 expense ratio (kostenratio) exclusief de eventuele performance fee. Geïndexeerde performance Hof Hoorneman Value Fund over de laatste drie jaar na herbelegging van dividend Value Fund (3- jaars) Hof Hoorneman Value Fund 2014 [13]

14 ONTWIKKELINGEN FINANCIËLE MARKTEN Aandelen De aandelenmarkten hebben in 2014 met een wisselende beurs te maken gehad. Enerzijds waren er de positieve ontwikkelingen van een verder dalende rente, licht groeiende bedrijfswinsten en liquiditeiten die beschikbaar kwamen voor beleggingen. Anderzijds zorgden macro- economische ontwikkelingen voor volatiliteit. Deze ontwikkelingen zijn hiervoor reeds besproken. Desalniettemin was het netto- effect positief voor aandelen. Zowel in Europa als in VS werd marktbreed een kleine plus gerealiseerd. In China bleef de markt voor small- en midcaps iets achter bij grotere bedrijven, maar de waarderingen zijn in dit segment nog steeds aantrekkelijk. Obligaties Ook in 2014 is de rente verder gedaald. Dit leidde tot koersstijgingen van obligaties, met name de achtergestelde leningen uit de financiële sector. Een bijkomende factor is dat de balansen van banken steeds sterker worden en het risico derhalve steeds verder afneemt. In de tweede helft van het jaar zijn mede door de dalende olieprijs de koersen van verschillende leningen scherp gedaald. Wij hebben wederom geconstateerd dat het belangrijk is om degelijke analyses van hoogrentende, risicovolle obligaties te blijven uitvoeren. Mede hierdoor was het rendement op obligaties in 2014 positief. BELEGGINGSBELEID Algemeen Hof Hoorneman Value Fund belegt wereldwijd in beursgenoteerde en niet- - - beursgenoteerde effecten die volgens de analyse van de directie onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld. Dat kunnen (hoog)dividenduitkerende aandelen, (hoogrentende) obligaties, aan- delen in vastgoedfondsen, preferente aandelen en in aandelen converteerbare obligaties zijn. Beleggingen in illiquide effecten en hoogrendementsschuldbewijzen en in opkomende markten zijn toegestaan. Bij het beheer kan gebruik worden gemaakt van afgeleide instrumenten. Deze instrumenten bieden de mogelijkheid efficiënt te anticiperen op verwachte marktontwikkelingen en kunnen voorts als afdekking van beleggingsrisico s dienen. Eveneens kunnen met deze instrumenten additionele inkomsten worden gegenereerd. Posities in vreemde valuta zullen in beginsel worden afgedekt. Risico s Doordat belegd wordt in financiële instrumenten kan sprake zijn van diverse risico s, waarvan de belangrijkste hieronder zijn toegelicht. Een uitgebreide beschrijving is in het aanvullend prospectus opgenomen. Markt- en prijsrisico Dit omvat het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van (i) veranderingen in valutawisselkoersen, (ii) veranderingen in de marktrente en/of (iii) verande- ringen in marktprijzen, veroorzaakt door factoren die uitsluitend gelden voor het individuele Hof Hoorneman Value Fund 2014 [14]

15 instrument of de emittent hiervan of door factoren die alle in de markt verhandelde instrumenten beïnvloeden. De waarde van vastrentende waarden is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de marktrente. De gevoeligheid voor marktveranderingen kan toenemen indien wordt belegd met geleend geld (hefboomwerking). Zolang de rentelasten lager zijn dan de directe en indirecte baten van de gefinancierde beleggingen is er sprake van een zogenaamde positieve hefboom, die tot een hoger rendement voor de belegger kan leiden. Hiertegenover staat uiteraard dat, indien de financieringsrente door marktomstandigheden stijgt en/of de directe en indirecte baten van de gefinancierde beleggingen dalen, deze hefboomwerking vermindert en zelfs kan omslaan in een negatief effect op het rendement. Value Fund tracht deze risico s te beheersen door de beleggingsportefeuille te spreiden over verschillende uitgevende instellingen, (structureel) nooit meer dan 7,5% van het vermogen te beleggen in de effecten van één enkele uitgevende instelling en valutakoersrisico s in beginsel af te dekken. De mogelijkheid met geleend geld te beleggen is beperkt tot maximaal 20% van het vermogen. Kredietrisico Het kredietrisico of debiteurenrisico is het risico dat de ene partij van een financieel instrument niet aan haar verplichtingen zal voldoen, waardoor de andere partij een financieel verlies te verwerken krijgt. Bij beleggingen in vastrentende waarden bestaat het risico dat de uitgevende instelling niet kan voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen. Het kredietrisico is in het algemeen groter bij transacties die buiten de beurs of in vreemde valuta worden afgesloten. Teneinde deze risico s zoveel als mogelijk te beperken, wordt de nodige zorgvuldigheid betracht bij het aangaan van contractuele relaties, worden diepgaande kredietanalyses met betrekking tot de debiteurenkwaliteit uitgevoerd en worden de beleggingen gespreid over verschillende uitgevende instellingen. Liquiditeitsrisico Dit is het risico dat een rechtspersoon niet de mogelijkheid heeft om de financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn om aan de verplichtingen uit hoofde van de financiële instrumenten te voldoen, bijvoorbeeld doordat een financieel actief niet op korte termijn kan worden verkocht tegen nagenoeg de reële waarde. Value Fund tracht dit risico onder meer te beperken door slechts een beperkt gedeelte van de portefeuille te beleggen in illiquide effecten en het merendeel in frequent verhandelde effecten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid kortlopend krediet op te nemen, waardoor het liquiditeitsrisico verder kan worden beperkt. Value Fund kan onder meer beleggen in illiquide effecten. Effecten zijn illiquide wanneer deze beperkt worden verhandeld. Er is derhalve bij illiquide effecten over het algemeen geen sprake van een brede of consistente koersvorming. De koers wordt immers bepaald door enkele kopers en verkopers. De laatst gedane transactie kan weken geleden hebben plaatsgevonden. De illiquiditeit kan onder meer worden veroorzaakt door de risicoperceptie van de markt, de onbekendheid met aspecten van bepaalde effecten en/of bepaalde (relevante) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Uitgebreide analyses en onderzoeksrapporten zijn veelal niet voorhanden. Indien er geen liquide markt bestaat voor de beleggingen waarin Value Fund belegt, kan dit tot gevolg hebben dat de beleggingen of de onderliggende waarden van deze beleggingen niet tegen de gewenste prijs en voorwaarden en op het gewenste tijdstip kunnen worden verkocht. Hof Hoorneman Value Fund 2014 [15]

16 Dit risico houdt ook verband met het ontbreken van een gereglementeerde markt waarop bepaalde typen beleggingen kunnen worden verhandeld. Het risico neemt in de regel toe naarmate de rating van de betreffende vastrentende beleggingen lager is. De beperkte verhan- delbaarheid van deze illiquide effecten kan echter veelal wel een aantrekkelijke beloning voor de belegger opleveren, in de vorm van een lagere koers en derhalve een hoger rendement. De fondsmanager zal bij het innemen van posities ernaar streven dat Hof Hoorneman Value Fund in voldoende mate in staat is om door aandeelhouders aangeboden stukken op te nemen. Kasstroomrisico Kasstroomrisico is het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument in omvang zullen fluctueren. Indien bijvoorbeeld sprake is van een schuldinstrument met een variabele rente dan resulteren dergelijke fluctuaties in een verandering van de effectieve interestvoet van het financiële instrument, veelal zonder een overeenkomstige veran- dering in de bijbehorende reële waarde. Slechts een beperkt gedeelte van de portefeuille zal in dergelijke instrumenten worden belegd. Gevoerd beleggingsbeleid in 2014 Top 5 ondernemingen in portefeuille per 31 december 2014 Land Belang Phoenix Group Groot- Brittannië 6,0% Northern Rock Groot- Brittannië 5,0% Bradford & Bingley Groot- Brittannië 4,9% SRLEV Nederland 4,2% Hibernia REIT Ierland 3,8% In 2014 heeft Value Fund voor het derde opeenvolgende jaar een dubbelcijferig rendement op basis van intrinsieke waarde weten te realiseren. Het rendement was dit jaar nagenoeg volledig te danken aan de al jarenlang aangehouden grote positie in achtergestelde bankobligaties. Marktbreed wist deze categorie te profiteren van aanhoudende versteviging van de balansen bij de banken, in combinatie met de lage rente en de zoektocht naar rendement door beleggers. De biedingen op de obligaties van Bradford & Bingley en op Northern Rock waren in het afgelopen jaar de uitschieters. Evenals in voorgaande jaren stonden dit jaar twee thema s in onze aandelenselectie centraal, namelijk de opkomst van de Chinese middenklasse en de toenemende mate van outsourcing. Het eerste thema is veruit het belangrijkste en wordt vooral ingevuld via small- en midcapaandelen die aan de beurs in Hongkong zijn genoteerd. Deze categorie liet een zeer gemengd beeld zien, met grote uitschieters zowel naar boven als naar beneden. Enkele (vermeende) fraudegevallen zorgden voor fors lagere koersen. Dit was onder meer het geval bij Labixiaoxin, waardoor de handel in dit aandeel een lange periode heeft stilgelegen. Hoewel de resultaten over 2013 zijn bevestigd, blijft er de nodige twijfel in de markt bestaan en een accountantswisseling helpt daarbij niet. Vanwege de magere vooruitzichten en verschillende voedselschandalen is de positie in Labixiaoxin teruggebracht. Per saldo biedt de markt van aandelen in Hongkong, in het bijzonder van small- en midcap aandelen, aantrekkelijke kansen en hebben wij de weging van dit segment in de portefeuille uitgebreid. De Hof Hoorneman Value Fund 2014 [16]

17 markt is met verschillende bedrijven nog zeer interessant en wij blijven alert op nieuwe mogelijkheden tegen aantrekkelijke waarderingen. In de portefeuille zijn de nodige mutaties doorgevoerd. De aandelen van de Amerikaanse IT- gigant IBM zijn aangekocht. De onderneming heeft sterke marktposities, laat een gezonde groei in winst per aandeel zien en gaat vanwege de ijzersterke balans door met het inkopen van eigen aandelen. Daarnaast is de waardering voor een dergelijke multinationale onderneming aantrekkelijk. Ook nieuw in portefeuille is de Britse supermarktketen Tesco. Tesco heeft al veel slecht nieuws naar buiten gebracht, waardoor de beurskoers scherp is gedaald. De laatste, onverwachte onthulling van een onjuiste rapportage over de omzet was echter niet ingecalculeerd, evenmin als de sterker dan verwachte verlaging van het dividend. We houden de situatie nauwgezet in de gaten en wachten met belangstelling de halfjaarcijfers af alvorens te beslissen over continuering van deze positie. De markt voor commercieel vastgoed in Ierland trekt sinds het najaar van 2013 sterk aan. De breed gedeelde verwachting is dat in de komende vier jaar de huurniveaus nagenoeg zullen verdubbelen. De belangrijkste reden is de aantrekkende vraag door, met name Amerikaanse, multinationals die zich vanwege fiscale redenen in Dublin willen vestigen, terwijl er in de komende jaren nagenoeg geen nieuwe kantoren worden bijgebouwd. Met de aanschaf van Green REIT en Hibernia REIT spelen we in op deze ontwikkelingen. De positie in Hyder is geheel verkocht, nadat Arcadis een bod van maar liefst 65% boven de laatste beurskoers heeft uitgebracht. Het ingenieursbedrijf is in het voorjaar van 2014 in portefeuille gekomen, nadat het een winstwaarschuwing had afgegeven en de koers fors daalde. Per saldo is Hyder een korte, maar zeer succesvolle belegging geweest. De wegingen in Ageas, Synthomer, Paragon, Phoenix Group en Interserve zijn verhoogd, terwijl de positie in Nokia is verkocht. In het Hongkong- deel van de portefeuille zijn diverse mutaties doorgevoerd. Allereerst is Belle aangekocht. Belle verkoopt damesschoenen onder haar eigen merknamen. De onderneming heeft het de afgelopen jaren lastig gehad met toenemende concurrentie, maar het bedrijf is weer goed gepositioneerd voor omzet- en winstgroei. De balans is solide en de waardering interessant. Ook is de Chinese band- en koordmaker Xingda aangekocht. Dit bedrijf is actief in een duopolie en heeft aantrekkelijke groeivooruitzichten. Dit laatste komt nog niet tot uitdrukking in de waardering op slechts acht à negen keer de winst van De balans is gezond en het dividendrendement is met 4% zeer aantrekkelijk. De positie in Evergreen International is verkocht, omdat wij meer opwaarts potentieel in andere Chinese posities zagen. Ook de positie in Art Textile Technologies is verkocht. Afgezien van de grote kaspositie draait het bedrijf matig. De recent onverwacht toegenomen koop- interesse bood een mooie gelegenheid om de stukken te verkopen. Aan obligatiezijde is in het derde kwartaal van 2014 de weging van twee obligaties van HSH Nordbank verlaagd. Hoewel de kwartaalcijfers relatief goed zijn, bleef het onduidelijk of na de eerdere verlaging de verhoging van staatsgaranties een tweede ronde staatssteun zou betekenen. De uitkomst van de juridische strijd met de Europese Commissie hierover is moeilijk in te schatten. Voorts speelde nog de door de bankensector uit te voeren stresstest, waarbij extra scherp gekeken Hof Hoorneman Value Fund 2014 [17]

18 zou worden naar scheepvaartleningen, een segment waarin HSH Nordbank groot is. De mooie koersontwikkeling dit jaar was een goede gelegenheid om winst te nemen. Eveneens aan de obligatiezijde zijn de LCH Clearnet, Depfa en Kensington leningen verkocht, aangezien het resterende rendement door de sterke koersontwikkeling te laag was geworden en meer interessante alternatieven voorhanden waren. Hetzelfde geldt voor de Paragon 2017 lening. Deze laatste belegging zat al jaren in de portefeuille van het fonds en heeft eindelijk haar koersdoel bereikt. In 2014 is de 11,5% National Westminster perpetuele lening aangekocht. National Westminster is onderdeel van de Royal Bank of Scotland en de lening heeft daardoor een prima dekking. Bovendien heeft deze lening geen aflossingsoptie, waardoor National Westminster de lening in de markt zal moeten opkopen (met een premie) om de hoge rentebetalingen te verminderen. Ten slotte zijn de 6,625% Sears 2018 lening en de 6,82% Punch Taverns 2020 lening aan de portefeuille toegevoegd. De laatstgenoemde lening is bij de herstructurering omgezet in twee nieuwe leningen met een rendement van ongeveer 7%. Door de herstructurering wordt de schuldenlast fors teruggebracht. Dit zal waarschijnlijk een positief effect zal hebben op de koers van deze leningen, die hierdoor meer in lijn zullen handelen met leningen met een vergelijkbaar risicoprofiel. Valutaire verdeling van de portefeuille (inclusief dekkingstransacties) Euro 100,2% 96,3% Hongkongse dollar 21,1% 26,5% Chinese renminbi 0,6% 0,4% Britse pond 0,3% 1,4% Maleisische ringgit 0,0% 0,2% Amerikaanse dollar *) - 22,2% - 24,8% *) De shortpositie in USD dient als afdekking van de positie in HKD. 100% 100% Ter illustratie van het gevoerde beleggingsbeleid volgen hieronder enkele uitgewerkte voorbeelden. Wasion Wasion is een producent van met name elektriciteitsmeters. Ze fabriceren zowel zogenaamde een- fasemeters voor residentieel gebruik als driefasemeters voor commercieel gebruik (industrieel). Daarnaast maakt Wasion ook nog zogenaamde data collection terminals. Deze terminals verzamelen de informatie die door de smartmeters automatisch naar deze terminals worden verzonden (AMR). Naast elektriciteitsmeters maakt Wasion ook meters voor de gas-, warmte- en waterindustrie en leveren ze energie- efficiënte oplossingen. De door de Chinese overheid afgedwongen vervanging van bestaande meters is een gigantische markt, die gepaard gaat met een verbetering van de al hoge marges. Daarnaast heeft Wasion nog een joint- venture met Siemens om toegang te krijgen tot de internationale markt. Wasion is een gestaag groeiende onderneming met goede vooruitzichten, wat volgens ons nog onvoldoende in de waardering tot uiting komt. Daarbij is sprake van een progressief dividendbeleid dat ruim gedekt wordt door de inkomsten. Hof Hoorneman Value Fund 2014 [18]

19 TSB Banking Group Het afgelopen jaar heeft Lloyds Banking Group de helft van haar belang in TSB naar de beurs gebracht. TSB is een retailbank van Lloyds in het Verenigd Koninkrijk en wordt door Lloyds afgestoten in het kader van het herstructureringsprogramma, dat met de EU is overeengekomen vanwege de verkregen staatssteun. TSB wil de komende jaren inzetten op groei van de leningen- portefeuille en verwacht daarbij hogere rentemarges te generen. Verder kan TSB nog aanzienlijke kostenreducties doorvoeren door een efficiëntere inzet van het kantorennetwerk en door schaal- vergroting. Veel Engelse banken hebben problemen met affaires uit het verleden, waaronder de Engelse woekerpolisaffaire ( PPI ). TSB is echter een schone bank, waarbij Lloyds zich garant stelt voor eventuele problemen uit het verleden. De vooruitzichten voor TSB zijn goed, terwijl de waardering lager is dan van de grote Engelse banken. Een verdere groei van de leningenportefeuille, een hogere winstmarge en toekomstige dividenduitkeringen zouden tot een koersstijging van het aandeel moeten kunnen leiden. 11% Co- operative Bank 2023 De Co- operative Bank is een grote gediversifieerde Britse onderlinge met een historie die teruggaat tot 1867 en actief is op het gebied van sparen, private leningen, hypotheken, financieel advies en creditcards. In 2009 is Britannia overgenomen, een andere Britse onderlinge met naar achteraf bleek een slechte leningenportefeuille. De aankoop vergroot enerzijds het marktaandeel van de bank in een consoliderende markt, maar zorgt anderzijds voor een aanzienlijk slechtere balans en een kapitaaltekort. Om de balans te verstevigen, bracht de bank een bod uit op de uitstaande leningen, dat aanzienlijk onder pari ligt. De obligatiehouders gingen akkoord en kregen in ruil onder meer een nieuwe LT2 lening met een coupon van 11% en een aflossingsdatum in Door deze herstructurering en de kapitaalinjectie van de Coop Groep is de balans van de bank aanzienlijk verbeterd. Het rendement van ruim 8% op deze lening is, met het oog op de verbeterde kapitaal- positie, aantrekkelijk te noemen. RESULTATEN De intrinsieke waarde van het aandeel Value Fund bedroeg per 31 december ,82 en per 31 december ,72. Op basis van intrinsieke waarde en inclusief herbelegging van het in 2014 uitgekeerde dividend bedroeg het rendement 11,8%. In het aanvullend prospectus van het subfonds is (samengevat) opgenomen dat, indien in een kalenderjaar de intrinsieke waarde per aandeel per 31 december vermeerderd met de in het jaar uitgekeerde dividenden met meer dan 10% is gestegen, de beheerder over het meerdere een variabele vergoeding (performance fee) van 10% ontvangt. Eventuele verliezen over de voorgaande twee jaren dienen eerst te worden gecompenseerd. Het behaalde rendement over 2014 geeft de beheerder recht op de in het prospectus vastgelegde variabele vergoeding. De vergoeding bedraagt (in ). Het aantal uitstaande aandelen nam met of 5,4% toe van tot Het eigen vermogen nam toe van 93,4 miljoen per 31 december 2013 naar 106,2 miljoen per 31 december De totale dividenduitkering bedroeg in ,05 per aandeel. Op 11 juni 2014 werd 0,45 per aandeel en op 17 december 2014 werd 0,60 per aandeel uitgekeerd. Hof Hoorneman Value Fund 2014 [19]

20 Resultaat per aandeel (in 1) Inkomsten 1,26 0,93 1,37 1,14 1,50 Waardeverandering van beleggingen 2,42 4,92 3,85-5,68 3,08 Kosten - 0,60-0,80-0,42-0,44-0,51 Nettoresultaat per aandeel 3,08 5,05 4,80-4,98 4,07 Het nettoresultaat per (bij derden uitstaand) aandeel wordt berekend door het resultaat over het boekjaar te delen door het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het boekjaar. Het gemiddeld aantal aandelen is op maandbasis berekend. Waardering beleggingen Het resultaat van Value Fund wordt in belangrijke mate bepaald door de gerealiseerde en niet- gerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen (koersresultaten). De niet- gerealiseerde waardeveranderingen vloeien voort uit de waardering van de beleggingen in de portefeuille tegen marktwaarde. De marktwaarde wordt in beginsel berekend volgens een vaste systematiek, waarbij beleggingen in verschillende categorieën worden ingedeeld die als volgt op hoofdlijnen kunnen worden omschreven: 1. Laatstbekende notering (slotkoersen) zoals opgenomen in ons externe datasysteem; 2. Koersopgaven (quotes) volgens het externe datasysteem, in beginsel dagelijks beschikbaar. Indien een bied- en laatkoers beschikbaar is, wordt als waardering het gemiddelde van de bied- en midkoers aangehouden. De midkoers is het gemiddelde van bied- en laatkoers; 3. Periodieke koersopgaven door externe brokers die in het betreffende financiële instrument handelen. Deze opgaven worden dagelijks of een of meerdere keren per maand verstrekt. Waardering geschiedt tegen de opgegeven koers of het gemiddelde van de bied- en midkoers; 4. Indien geen (recente) koers beschikbaar is, geschiedt waardering op basis van algemeen aan- vaarde waarderingsmodellen en - technieken, de intrinsieke waarde of de marktwaarde van gelijksoortige beleggingen. In individuele gevallen kan van de systematiek worden afgeweken. In het uitzonderlijke geval dat geen betrouwbare marktwaarde kan worden berekend, geschiedt waardering tegen verkrij- gingsprijs. Bij de waardering van een belegging uit de categorie 2 tot en met 4 zal in hogere mate sprake zijn van schattingen dan bij een belegging uit de eerste categorie. In de hiernavolgende tabel is de onderverdeling van de effectenportefeuille per jaareinde naar de verschillende categorieën weergegeven: Laatstbekende notering 89% 99% 2. Koersopgaven (quotes) volgens extern datasysteem 0% 0% 3. Periodieke koersopgaven door brokers 11% 1% 4. Overig 0% 0% 100% 100% Hof Hoorneman Value Fund 2014 [20]

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV DIRECTIEVERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN VALUE FUND

HOF HOORNEMAN VALUE FUND AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN VALUE FUND Aandelenserie 1 in het kapitaal van Hof Hoorneman Investment Funds NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening Robeco ONE Fonds voor gemene rekening Verslag over Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per subfonds 5 Verslag van de beheerder 6 Algemene inleiding 6 Beleggingsresultaat 8 Vermogensontwikkeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2013 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Investment Fund NV Delta Lloyd Europa Fonds NV Delta Lloyd Nederland Fonds NV Delta Lloyd Donau Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie Mn Services Levensloop Fonds 3 Profiel Mn Services Levensloop Fonds 4 Kerncijfers 10 Verslag van de beheerder 11 Geconsolideerde

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Verslag over 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per aandelenklasse 5 Verslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Robeco Hollands Bezit N.V.

Robeco Hollands Bezit N.V. Robeco Hollands Bezit N.V. Verslag over 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 Algemene inleiding 6 Economie 6 Beleggingsresultaat 7 Beleggingsbeleid 7 Sustainability

Nadere informatie

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Verslag over 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per aandelenklasse 6 Verslag

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 I N H O U D S O P G A V E 1. A L G E M E E N 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2012-30 september 2013. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2012-30 september 2013. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2012-30 september 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2012

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Jaarverslag 2011/2012 30 september 2012 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201,

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013-30 september 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013

Nadere informatie

Inhoud HALFJAARBERICHT 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 2

Inhoud HALFJAARBERICHT 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 2 Halfjaarbericht 2013 Inhoud 1 Profielschets SNS Beleggingsfondsen 4 1.1 Inleiding 5 1.2 Onze beleggingsfilosofie in het kort 5 1.3 Maatschappelijk bewust vermogensbeheer 6 1.4 Risicomanagement 7 1.5 Juridische

Nadere informatie

INTERNATIONALE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

INTERNATIONALE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 INTERNATIONALE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Internationale Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Internationale Aandelenfonds Internationale Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers...

Nadere informatie