Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag GEMEENTE: 2950 KAPELLEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN"

Transcriptie

1 Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR PLAATS: raadzaal gemeentehuis, Chr. Pallemansstraat 71, 2950 Kapellen AANVANG: UUR. Aanwezige effectieve leden: de heren en dames: Peter Korteweg, Annie De Koninck, Anne Hoefnagels, Eric Heystraeten, Rob Schelfout, Staf Rooms, Marc Smeets, Stef Vandersypen, Margaretha Guidone, Anne Eliaerts (voorzitter), Marc De Roeck (ondervoorzitter) Verontschuldigd: de dames en heren: Jef Dezuttere, Erwin Jönsson, Rudy Snoeys, Francine Van de Paer, Irène Maes, Maddy Janssens, Steven Verlinden, Danny Deckers, Nathalie Leten Aanwezige plaatsvervangende leden: de dames en heren: Verontschuldigd: Erna Plompen, Ferre Michielsen, Marie-Paule Schelfout Aanwezige niet stemgerechtigde leden: de dames en heren: Frederic van Haaren (schepen voor leefmilieu), Ronny Denisse (hoofddeskundige milieu en groen), Sofie Vincke (deskundige milieu & groen), Mireille Martens (duurzaamheidsambtenaar), Jacobus Verhoeven, Koen De Winter Verontschuldigd: de dames en heren: Marcel Op de Beeck, Walter Van Assche VERSLAG De voorzitter bedankt Anne Hoefnagels en Annie De Koninck voor hun inzet tijdens de milieuweek. Mevr. Guidone stelt zich voor als nieuw lid van de milieuraad. Ze is bezorgd om de gevolgen die de expansie van de haven van Antwerpen met zich meebrengt. 1. Goedkeuring verslag van 12 februari 2008 Het verslag van de milieuraad van 12 februari 2008 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 2. Brief fietsersbond bezwaren advisering verkavelingsplan Klinkaard -De opsteller van de brief ligt zijn bezwaren toe. Door het korte tijdsbestek was de MR in de onmogelijkheid om een gefundeerd advies te geven. -De ondervoorzitter legt de procedure uit. Het Schepencollege is in deze fase nog niet verplicht om een advies aan de Gecero, noch aan de MR te vragen. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp werd het verkavelingplan Klinkaard onder de noemer Varia op de agenda geplaatst. Het Schepencollege koos ervoor om de MR reeds in een vroeg stadium te betrekken bij het ontwerp. Momenteel bevindt het verkavelingsplan Klinkaard zich in de voorontwerpfase. De normale wettelijke inspraak staat veel later op het programma.

2 Het besluit van de Schepencollege gaat nu samen met het advies van de MR en de Gecero naar het Departement Ruimtelijke Ordening van het Vlaamse Gewest. Er wordt een ontwerp van een RUP door de Vlaamse regering opgemaakt. Daarna komt dit terug naar de gemeente zodat de bevolking en de MR de kans krijgen om hier hun opmerkingen over kenbaar te maken. De MR heeft dan 60 dagen de tijd om een gefundeerd advies uit te brengen. -Een lid van de MR geeft aan dat ze overvallen werden door de vraag en aangezet werden om over te gaan tot stemming. -Het onderwerp een week verdagen was in deze geen optie gezien de deadline. -Een lid van de MR geeft aan dat een verdeeld advies geen goede indruk geeft als men wil pleiten voor het behoud van groen. -Dit advies kan altijd in een latere fase herzien worden. -Een lid van de MR wijst op de melding- en voorleggingplicht van het schepencollege. De agenda is te laat verstuurd. De andere adviesraad, Gecero, was wel op voorhand per mail op de hoogte gebracht. Waarom is dat niet gebeurd voor de MR? -Het agendapunt verkavelingsplan Klinkaard was geweten door de administratie op dinsdag voormiddag rond 11u30. Dit was te laat om de MR-leden nog te informeren. -In het verleden zijn zware agendapunten meermaals te laat op de agenda vermeld en dit is een zware tekortkoming. -Het advies van de MR is een facultatief advies. Er volgt nog een tweede inspraakronde. Aangezien een schorsing van het agendapunt in deze geen optie was, had de MR kunnen beslissen om niet tot een adviesverlening over te gaan. De meerderheid was echter van mening om wel advies uit te brengen. 3. Jaarrapportering samenwerkingsovereenkomst 2007 In het milieujaarprogramma (MJP) van 2008 volgt er enkel een rapportage van de uitgevoerde acties van Het bevat geen planning aangezien er in 2008 wordt gestart met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. In het milieujaarprogramma is de milieubarometer opgenomen met de parameters die door de Milieuraad zelf werden gekozen. -Een MR-lid vraagt verdere uitleg over de grafiek van de kwaliteit van het oppervlakte water (10). -In Kapellen neemt het PIH (Provincieaal Instituut voor Hygiëne) om de 5 jaar op 16 plaatsen stalen om het oppervlakte water te kunnen evalueren. De laatste meting dateert van Dit wil zeggen dat in 2009 het PIH zal overgaan tot een nieuwe meting. Voorlopig geeft dit het volgende resultaat. 3 putten Goede kwaliteit oppervlakte water 5 putten Matige kwaliteit oppervlakte water 3 putten Slechte kwaliteit oppervlakte water 5 putten Zeer slechte kwaliteit oppervlakte water De mindere kwaliteit van het oppervlakte water is mogelijk te wijten aan lozingen van huishoudelijk afvalwater. Als voorbeeld wordt de nieuwe riolering aan het einde van de Voetbeek aangehaald. Hierdoor vindt er geen lozing van huisafvalwater meer plaats waardoor de kwaliteit van oppervlakte water in de Voetbeek verbetert. Aangezien het slib langer vervuilt blijft zal de verbetering van het oppervlakte water maar merkbaar zijn na verloop van tijd. -Een Lid van de MR wil graag weten welke parameters er zijn opgenomen in deze metingen? -Dit zal opgezocht worden.

3 -Het watergebruik in het AC (3) is drastisch verminderd. Hoe komt dit? had een erg droge zomer waardoor de planten in juli noch augustus besproeid zijn. -Kan de gemeente aan het AC geen regenwaterput voorzien om dit waterverbruik zo laag te houden, oppert een MR-lid? -Dit behoort tot een van de mogelijkheden bij een eventueel nieuw AC-project. -Waaraan ligt de grote vermindering in elektriciteitsverbruik (6) bij het AC? -De gemeente heeft hier geen pasklaar antwoord voor maar hoopt dat dit te maken heeft met de sensibilisering van de medewerkers en het kiezen voor energiezuinige toestellen. -Het valt de MR op dat het gasverbruik (5) van het AC stabiel blijft en zelfs ligt stijgt. -In de cijfers is er een groot verschil tussen het gecorrigeerd verbruik en het werkelijk verbruik. Op het AC is er minder gas verbruikt in 2007 dan de jaren voordien. Toch is het gecorrigeerde verbruik hoger. Dit wil zeggen dat de verwarming te veel open staat als het niet nodig is. Dit kan te wijten zijn aan de natte zomer. Het personeel stookt om de vochtigheid buiten te krijgen. De thermosstatische kranen zullen nogmaals nagekeken worden. Daarnaast heeft de gemeente in 2007 een nieuwe stookinstallatie geplaatst waardoor er minder gaat verbruikt worden. -Hoe verklaart de gemeente de grote groei aan klachten (12)? -Zowel de politie als gemeente beschikt over een beter registratiesysteem. De klachten worden nu beter geregistreerd/opgevolgd. -Hoe komt het dat er geen data beschikbaar is van het elektriciteitsverbruik door openbare verlichting (16) alsook het huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten huishouden (17)? -Deze gegevens worden de gemeente geleverd door de distributienetbeheerder. Deze data zouden de gemeente in de loop van de maand april of mei bereiken. -De MR geeft aan dat de terminologie verwarrend is aangezien er soms wordt gesproken van een milieuconvenant en soms van een jaarprogramma. De gemeente erkent dit. -In de tekst van het MJP 2008 is er ruimte voorzien voor beoordeling en indicator. Waarom is dit niet ingevuld? -De gemeente legt uit dat deze ruimte voorbehouden is voor CAPLO (Centraal AanspreekPunt Lokale Overheden). -Waarvoor staat het cijfer 4,23% bij gesaneerde gronden (14)? -Dit is het aantal gekende bodemverontreinigde gronden ten opzichte van het aantal gesaneerde gronden omgezet in percentage. In totaal zijn er nu 3ha gesaneerde gronden in Kapellen. -Is de grond van het nieuwe dorpsplein ook gesaneerd? -Bij de aankoop van gronden laat de gemeente preventief een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren. De bevolking is verplicht om dit ook te doen indien er op die grond ooit een activiteit is geweest die vermeld staat in het Vlarebo. -Een lid van de MR vraagt sinds wanneer de gemeente Kapellen bodemsanering uitvoert. -De gemeente Kapellen saneert al erg lang gronden. De eerste bodemsanering dateert van De werken in de Lievenswijk, waarbij de leeflaag werd verwijderd, werden voltrokken uit veiligheidsoogpunt.

4 Milieujaarprogramma Mobiliteit -Een lid uit de MR geeft aan dat de gemeente Kapellen te weinig doet rond het fietsvriendelijk maken van de gemeente. Er zijn te weinig veilige alternatieven voor de wagen. Het parkeerbeleid staat vooral centraal in Kapellen. -De administratie geeft aan dat het document dat voorhanden ligt enkel een rapportering is van de ondernomen acties van Mobiliteit valt eigenlijk ook niet prioritair onder de noemer milieu. -Wordt er dan een nieuw mobiliteitsplan voor 2009 opgesteld? -De gemeente antwoordt dat er een sneltoets zal plaatsvinden in Deze sneltoets is uitgebreider dan het voortgangsrapport. -Waarom onderneemt de gemeente Kapellen niet meer concrete acties rond mobiliteit? -De gemeente heeft er in het milieuconvenant van voor gekozen om zich te engageren voor mobiliteit op niveau 1 en niet op niveau 2. De acties die werden genomen door de gemeente situeren zich voornamelijk rond sensibilisering van eigen personeel en bevolking. -Een lid van de MR vraagt of ze de bijlagen mogen komen inkijken van het MJP Dit kan op de milieudienst. Milieujaarprogramma Natuurlijke Entiteiten -Het aanleggen van een amfibieënpoel aan het Kerkske is gebeurd maar deze zou beter onderhouden moeten worden. De opvolging zou dus beter moeten. -De gemeente herhaalt dat dit document enkel een rapportage is van Het onderhoud van de poel wordt meegenomen naar Stemming: Goedkeuring: 10 Onthouding: 1 4. Toelichting en goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst Extra informatie over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst vindt u op de website van Caplo of u kan de overeenkomst (58p) op de milieudienst inkijken. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst loopt 6 jaar maar dient jaarlijks ondertekent te worden. De structuur is een beetje veranderd. De gemeente is verplicht om in te tekenen op het basisniveau. Om de subsidies te verkrijgen van het onderscheidingsniveau moet de gemeente 35 punten verzamelen, te kiezen uit 10 thema s. Deze 35 acties mogen à la carte gekozen worden. De keuze van de punten moet dit jaar niet op voorhand bepaald zijn. De thema s zijn 1) Thema Instrumentarium 2) Thema Afval 3) Thema Milieuverantwoord productgebruik 4) Thema Water 5) Thema Hinder 6) Thema Energie 7) Thema Mobiliteit 8) Thema Natuur 9) Thema Bodem 10) Thema Duurzame ontwikkeling

5 Enkel het onderscheidingsniveau werkt met punten, het basisniveau is een standaardpakket. De projecten worden gesubsidieerd aan de hand van standaardbudgetten. Deze budgetten kunnen niet jaar na jaar gecumuleerd worden. Indien de subsidie voor een bepaald jaar niet is opgenomen, kan men het jaar nadien zich hier niet meer op beroepen. Kapellen kan 2 Mina-werkers aanwerven. De gemeente ziet dit enkel haalbaar als deze personen, die recht hebben op permanente begeleiding, in dienst zijn van een sociaal tewerkstellingsinitiatief, bijvoorbeeld via Aralea. De gemeente moet voor de samenwerkingsovereenkomst intekenen voor 1 mei De projectaanvragen voor dit jaar moeten op hetzelfde moment worden ingediend. Naar volgend jaar toe valt de datum voor intekening en indiening projecten op 1 januari 2009 en de rapportering op 1 april Een MR-lid stelt voor dat Kapellen zich engageert om een Fair Trade gemeente te worden. -De gemeente geeft aan dat zij nu reeds erg veel producten aankopen bij de wereldwinkel. Dit gaat van koffie en thee tot mooie prijzen voor de quiz. -Een MR-lid vraagt of de gemeente groene stroom verbruikt en welke energieleverancier de gemeente heeft. -De gemeente legt uit hoe een aanbesteding werkt en dat zij gebonden is aan allerlei procedures. -Welke punten wenst de gemeente op te nemen voor het onderscheidingsniveau? Wie beslist voor welke punten en thema s de gemeente zich engageert? -Het is onmogelijk om op alle punten te scoren. De gemeente kiest ervoor om de reeds genomen acties te bestendigen. Daarnaast zal het kiezen van de punten een keuze zijn die gemaakt wordt door de schepen van leefmilieu en de administratie. De MR speelt in dit geheel mogelijks een adviserende rol. De gemeente engageert zich voor deze samenwerkingsovereenkomst en niet uitsluitend voor het behalen van punten. -De gemeente maakt een inventarisatie van de reeds behaalde punten: wat doen we al, waar staan we nu? Beslissing De MR adviseert de gemeente in te tekenen op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst De MR wenst in te stappen op basis en onderscheidingsniveau. 5. Goedkeuring jaarverslag milieuraad Er werd een overzicht gemaakt van de milieuraden van 2007: de bureaus, de MR, de leden en de onderwerpen die besproken werden met de beslissingen. -Volgens de leden van de MR is het aangewezen om het verslag aan te vullen met een aanwezigheidslijst. -Wanneer vindt de zelfevaluatie van de MR plaats in 2008 zoals er in het verslag vermeld wordt? -Op het volgend bureau zal de vorm en het tijdstip van de zelfevaluatie bepaald worden. De leden krijgen ter voorbereiding een document met gesloten vragen. Dit document wordt aangevuld met een open ruimte om opmerkingen te noteren. Beslissing Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

6 6. Varia - Asbest gratis naar het containerpark Asbest: Kan Asbest gratis op het containerpark worden afgeleverd? Neen, de gemeente wacht nog op duidelijk instructies van minister Crevits. Het is nog steeds niet duidelijk omschreven wat er met kleine hoeveelheid bedoeld wordt. Zolang het retributiereglement niet is aangepast, kan de gemeente het asbest niet gratis inzamelen. Dat kan wel tegen betaling. Ongeveer om de 2 maanden wordt de container geledigd. De container bevat vooral eternietplaten. - Deelname aan dorpsdag Dorpsdag: Neemt de MR deel aan de dorpsdag? Neen - Bepaling data van de komende (open) milieuraden 8 april 2008 Open 20 mei juni september 2008 Open 21 oktober 2008 De volgende milieuraad heeft plaats op dinsdag 8 april De Voorzitter Anne Eliaerts Secretaris Mireille Martens

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten)

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp unaniem vastgesteld door Gemeenteraad van 28 januari 2010 (na unaniem gunstig

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Energiemeesterhandleiding voor professionele energiemeesters

Energiemeesterhandleiding voor professionele energiemeesters KLIMAATWIJKEN 2009-2010 Energiemeesterhandleiding voor professionele energiemeesters [1] Wat zijn Klimaatwijken? Wat? Een Klimaatwijk is een groep van ongeveer 15 gezinnen die op uitdaging van het gemeentebestuur,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden?

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden? Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 52 3 Algemene wetgeving In dit gedeelte worden de verschillende aspecten besproken waarmee een hotelier te maken krijgt bij de opstartprocedure.

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies ADVIES-20090918-081 betreffende het Rapport van de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA over de uitvoering van de openbaredienstopdrachten

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak eenergiezorg IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak 2 Inhoud Inleiding 4 Doelstellingen 5 Voorbeeld actieplan 6 Stap 0 -Kader scheppen voor energiezorg binnen

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Zichtbaarheid energielabels in publieke gebouwen. Een half jaar later...

Zichtbaarheid energielabels in publieke gebouwen. Een half jaar later... Zichtbaarheid energielabels in publieke gebouwen Een half jaar later... Inhoud Inleiding 03 1 Samenvatting 04 2 De regelgeving 05 3 De voorbereiding 06 4 De steekproef 07 5 De uitvoering van de controles

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie