Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 15 mei 2012 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 15 mei 2012 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN"

Transcriptie

1 Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 15 mei 2012 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR OPEN ZITTING PLAATS: Beukenhof, raadzaal, Christiaan Pallemansstraat 71, 2950 Kapellen AANVANG: 20:02 UUR Aanwezige effectieve leden: de heren en dames: Hilde Balbaert, Danielle Vandenkerckhove, Anne Hoefnagels, Mady Janssens, Francine Van de Paer, Marc de Roeck (ondervoorzitter), Steven Verlinden, Erna Plompen, Anne Eliaerts (voorzitter), Stef Vandersypen, Gust Oorts, Eliane Pottié Verontschuldigd: de dames en heren: Luc Devos, Peter Korteweg, Irène Maes, Staf Rooms Aanwezige plaatsvervangende leden: de dames en heren: Ferre Michielsen Verontschuldigd: Tom De Leeuw Aanwezige niet-stemgerechtigde leden: de dames en heren: Jacobus Verhoeven, Pieter Buysse, Sofie Vincke (deskundige milieu en groen), Ronny Denisse (hoofddeskundige milieu en groen), Frederic van Haaren (schepen voor milieu en groen) Verontschuldigd: Eric Simons, Mireille Martens, Marcel Op de Beeck VERSLAG 1. Voordracht: Elektrische Voertuigen in Actie De heer Ivo Claes (Eandis) komt een uiteenzetting geven over het EVA-project van Eandis: Elektrische Voertuigen in Actie. Tijdens de voordracht wordt er veel informatie gegeven over het doel van het project, het onderzoek en de ontwikkeling van elektrische voertuigen en de oplaadinfrastructuur (laadeilanden voor auto s en fietsen). Verder wordt er ook een overzicht van het aanbod aan elektrische voertuigen gegeven. Er wordt gevraagd om de volledige presentatie ter beschikking te stellen via de website van Kapellen. (OPM: De heer Ivo Claes meldt nadien per dat de presentatie niet op de website geplaatst mag worden, degenen die de presentatie nog eens willen bekijken kunnen ze opvragen via de milieudienst). Vragen en opmerkingen van het publiek na de voordracht: Gebruik van de elektrische wagen van Eandis voor een periode van 3 maanden door het gemeentebestuur is gratis (verzekering inbegrepen, gemeente betaalt enkel de stroom voor het opladen). Het is immers een pilootproject om het gebruik van elektrische wagens te promoten. Een proefpersoon van het gemeentebestuur zal gedurende 2 maanden met de auto rijden en de resultaten worden overgemaakt aan Eandis. Kan het huidige netwerk het laden van veel elektrische wagens aan? Eandis doet veel nieuwe investeringen om het huidige netwerk op peil te houden. Er worden nieuwe dikke kabels getrokken voor de laadeilanden om de bestaande netwerken niet over te belasten. Eandis geeft 1

2 ook de nodige input bij beleidsbeslissingen over het energiegebruik (kernenergie vs. groene stroom, zonnepanelen, e.d.) ifv de opkomst van de elektrische wagens. Accijnzen voor de elektriciteit voor het opladen van elektrische wagens zijn nog niet gekend. Momenteel bestaan er wel fiscale stimuli (fiscaal aftrekbaar) bij de aankoop van een elektrische wagen. Momenteel worden laadeilanden geplaatst met een laadpaal voor 2 wagens en een laadpaal voor 6 fietsen (of scooters). Aangezien er een behoorlijk grote elektriciteitskast ter plaatse wordt voorzien, bestaat de mogelijkheid om het laadeiland in de toekomst uit te breiden tot 6 laadpalen. Het gebruik van de verschillende laadeilanden over Vlaanderen wordt opgevolgd door Eandis en afhankelijk van de resultaten kan dan beslist worden of een bepaald eiland uitgebreid wordt. Electrabel promoot een laadbox. In feite kan het opladen van een wagen gebeuren aan een gewoon stopcontact met 16A, maar misschien niet alle dagen de hele nacht lang. Vandaar dat de laadbox in het leven is geroepen, een speciaal stopcontact voor het laden van de wagen (een dikkere kabel vanuit de zekeringskast). Dit is in feite een veiligheidsoplossing. Iedereen met een elektrische wagen of fiets kan gebruik maken van de laadpalen. Er is geen elektrocutiegevaar daar er pas stroom naar de stopcontacten wordt gevoerd na identificatie van de gebruiker. Palen zijn extra beschermd tegen vandalisme. 2. Goedkeuring verslag 20 maart 2012 Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 3. Milieubarometer 2011 De milieubarometer van 2011 werd reeds gerapporteerd in het milieujaarprogramma 2012 en ook daarin besproken. Een artikel over de milieubarometer verschijnt in de komende Info Kapellen en de MB is ook beschikbaar op de website van Kapellen. Enkele opvallende punten worden nog eens kort overlopen: Het totaal aantal kwh groene stroom is spectaculair gestegen met 46%. Dit komt doordat de productie van groene stroom door zonnepanelen verdrievoudigde in Kapellen. Er was ook de samenaankoop groene stroom van de Provincie Antwerpen waarin Kapellen participeerde. Hierdoor hebben vele burgers gekozen voor een groene energieleverancier. Ook in 2012 is er een nieuwe samenaankoop groene stroom. De hoeveelheid restafval per inwoner steeg opnieuw in Het gaat om een stijging van +11kg restafval per jaar en per inwoner t.o.v De intensieve beter-sorteer-campagne van 2010 heeft dus niet het verhoopte resultaat. De hoeveelheid verbruikte pesticiden is opnieuw gestegen volgens de barometer. Waarschijnlijk gaat dit om een administratieve fout, daar er zeker niet dubbel zoveel Round-Up Max verbruikt werd. De technische diensten verbruikten zeer gelijkaardige hoeveelheden bestrijdingsmiddelen als in Er werd wel 29% meer rattenvergif opgehaald door de burgers en de brandweer moest ook 60% meer uitrukken voor de bestrijding van wespennesten. Het pesticidengebruik wordt systematisch verder afgebouwd tot 0 eind december

3 De CO2-uitstoot van het wagenpark is erg gestegen. Dit komt enerzijds door de uitbreiding van het gemeentelijke wagenpark, anderzijds zijn de zware dieselvoertuigen 9% meer de baan op gegaan. 4. RUP Fort van Kapellen en spoorlijntracé Het gemeentebestuur heeft een RUP opgemaakt voor het domein van het fort van Kapellen en het militaire spoorlijntracé (tot aan grens met Brasschaat). Het ontwerp van het RUP werd voorlopig vastgelegd in de gemeenteraad van 23 april Het openbaar onderzoek loopt van 26 april tot en met zondag 24 juni In die periode kunnen alle opmerkingen en bezwaren schriftelijk worden overgemaakt aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), dit per aangetekende post of afgeven tegen een ontvangstbewijs (Antwerpsesteenweg 130 Kapellen). Er worden enkele plannen van het RUP uitgedeeld en het plan wordt kort besproken: spoorlijntracé: bedoeling dat er hier railbikes op gaan rijden in de toekomst, naast de sporen wordt een wandel- en ruiterpad voorzien. Dit vanaf de Fortsteenweg tot in Brasschaat. Het gedeelte van het spoorlijntracé vanaf lijn 12 tot aan de Fortsteenweg wordt voorzien voor openbaar nut (fietspad en parkeergelegenheid tussen Koning Albertlei en Kon. Elisabethlei). centrale natuurzone rond het oude fort: fort en vijver, evenals de natuurzone rondom blijven in de huidige toestand behouden. Het domein zal slechts beperkt toegankelijk zijn om de natuur zo veel mogelijk te vrijwaren. Er wordt een extra landschapsbuffer voorzien rond de natuurzone van het fort. zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut: gelegen op de locatie van de hangars en betonbaan (links van het fort): in de zone blijven de 2 eerste hangars (beste staat) behouden, de ene wordt mogelijk gebruikt door de gemeentediensten, de andere (waar het spoorlijntraject in uitmondt wordt gebruikt voor de opslag van de railbikes). Achteraan in deze zone wordt een Provinciale sporthal voor gym voorzien (geen topsporthal, enkel een trainingshal). Vooraan in de zone wordt een ruime parking voorzien (voor de sociale huurwoningen aan de overzijde, bezoekers van de sporthal en toeristen ifv railbike-project). woonzone voor sociale huurwoningen: gelegen vooraan rechts aan de Fortsteenweg, 2 appartementsblokken voor max. 20 sociale huurwoningen. woonzone one voor sociale koopwoningen: gelegen achteraan op de plaats van huidige hangars en betonbaan, maximaal 50 sociale koopwoningen zones natuurgebied met verbindingsfunctie: 2 zones, links en rechts van de zone voor sociale koopwoningen achteraan. Deze zones worden groen aangelegd zodat ze als groene corridor en vliegroute kunnen dienen voor de vleermuizen (verbindingen naar andere boszones en fort van Ertbrand en fort van Brasschaat) boszones: driehoekige spie bos blijft behouden links naast spoorlijn als buffer naar naastgelegen woongebied, op het einde van de Fortsteenweg blijft het bos behouden er wordt enkel een fietsverbinding door het bos naar de Bernard de Vadderlaan voorzien ontsluitingsweg : vanaf de Fortsteenweg tot achteraan de sociale koopwoningen, nog discussie of deze aan de binnen- of buitenkant t.o.v. het natuurgebied van het fort wordt aangelegd Verder voorziet het RUP een actualisatie van de bouwvoorschriften van de woningen langsheen de Fortsteenweg. 3

4 Na de bespreking volgen een aantal opmerkingen van leden en burgers: Kan er effectief achteraan gebouwd worden? Het is daar zeer nat en moerassig, de grondwatertafel ligt daar zeer hoog. Dit zal worden nagekeken. Zijn er alternatieve locaties voor de sporthal bekeken? Ja, de locatie van de sporthal werd bepaald in samenspraak met de Provincie en aan de hand van de resultaten van het bovenlokaal sportinfrastructuurplan. Klopt het aantal ingetekende woningen langsheen de Fortsteenweg, zijn dat er niet 6 ipv 4? Juist ingetekend slechts 4 woningen aan de kant van het fort. Is er een MER-plicht voor dit RUP? Er is een voortoets geweest om te onderzoeken of een MER opgemaakt diende te worden. Dit bleek echter niet nodig te zijn. Is het sociale woonproject niet te ver van het centrum gelegen? Nee, bushalte Vredenburch op 1km, Kapellen centrum is 1,5km wandelen en ook zeer goed bereikbaar met de fiets. Het ontwerp van het RUP ligt tijdens het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst RO op het administratief centrum (Antwerpsesteenweg 130). Een aantal plannen en richtlijnen kunnen ook geraadpleegd worden via de website (onder RO Ruimtelijke planning GRS of onder nieuw ). Het volledige bestand is te groot om online te plaatsen. De milieuraad zal tegen volgende raad een advies opmaken voor de GECORO i.v.m. het RUP fort van Kapellen. 5. Geboortebos In het RUP fort van Kapellen worden 2 zones voorzien achteraan -links en rechts van de sociale woonzone- die ingekleurd zijn als natuurgebied met verbindingsfunctie. Deze 2 zones zullen groen worden aangelegd in functie van de vliegroutes voor de vleermuizen naar omliggende groene gebieden (verbindingsroutes naar het fort van Ertbrand en het fort van Brasschaat). Het is de bedoeling om deze 2 zones aan te leggen als geboortebos. In elke zone wordt een centrale dreef voorzien (belangrijk lijnvormig element voor vliegroute vleermuizen) waardoor er 4 delen worden gecreëerd die dan gedurende 4 opeenvolgende jaren bebost kunnen worden ifv het geboortebos. In maart zullen de ouders een boom kunnen planten voor hun kindje (geboren het jaar voordien). Afhankelijk van het bodemtype zal gekozen worden voor geschikte inheemse loofbomen om aan te planten. Het gemeentebestuur zal het geboortebos verder aanplanten met bufferende houtkanten en struikgewas, zodat de verplichte bosstructuur voor het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) gerealiseerd kan worden. Momenteel heeft het bestuur ook een subsidiedossier ingediend bij ANB om aanspraak te maken op subsidies uit het bossencompensatiefonds voor de realisatie van het geboortebosproject. 6. Varia Effecten van kunstverlichting op fauna en flora. Bestaande reglementen? Het is al in verschillende studies bewezen dat een overmaat van kunstlicht een nadelig effect kan hebben op fauna en flora. De natuur richt zich immers op licht als informatiebron, licht geeft informatie over het tijdstip en plaats van bevinden. Een overmaat van licht kan het bioritme van allerlei organismen verstoren en dit kan leiden dat gedragswijzigingen (bijv. trek- 4

5 en broedgedrag, voedselzoeken van vogels, insecten en amfibieën). Sommige dieren worden aangetrokken door licht (bijv. insecten waardoor ze een gemakkelijke prooi zijn voor andere dieren). Andere dieren zoals vleermuizen worden dan weer afgestoten door een overmaat van licht, dit heeft dan effect op hun mogelijkheden om foerageergebieden of verblijfplaatsen te bereiken. Een overmaat van kunstlicht heeft ook op planten een effect, de fotosynthese wordt immers gestuurd door licht. Onder continue belichting kunnen planten groeiafwijkingen vertonen (bijv. blad van bomen aan straatlantaarns dat langer blijft hangen). In buitengebieden heeft het gemeentebestuur een beleid om enkel kruispunten en gevaarlijke punten te verlichten, zodat een overmaat aan kunstlicht in bosrijke gebieden vermeden kan worden. Er bestaan geen gemeentelijke (of andere) reglementen mbt het gebruik van tuinverlichting. In feite zijn dergelijke zaken burengeschillen en dient de burgerrechtelijke weg van het Vredegerecht gevolgd te worden. Via het GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) kan er actie ondernomen worden als er echt sprake is van overlast of hinder voor de omgeving. Er wordt gevraagd om via de VVSG navraag te doen of er in andere gemeentes wel reglementen bestaan omtrent tuinverlichting. Dit werd ondertussen nagevraagd maar er zijn geen reglementen bekend in andere gemeentes. De VVSG verwijst naar hoofdstuk 6.3 van Vlarem II beheersing van hinder door licht, waarin zeer beknopt en algemeen verwezen wordt naar lichthinder voor niet-ingedeelde inrichtingen. Eventueel kan hierop worden teruggevallen, maar ook dat is in het verleden nog nergens gebeurd. Er wordt voorgesteld om een sensibiliserend artikel te publiceren over tuinverlichting en lichthinder in de Info Kapellen. De volgende milieuraad vindt plaats op dinsdag 19 juni 2012 en het bureau op dinsdag 12 mei om 8u30. Anne Eliaerts voorzitter Sofie Vincke wnd. secretaris 5

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR PLAATS: raadzaal gemeentehuis, Chr. Pallemansstraat

Nadere informatie

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 17 juni 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 17 juni 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 17 juni 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR PLAATS: raadzaal gemeentehuis, Chr. Pallemansstraat

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen 1 Instrumentarium 1.1 Basis 1.1.1 Gemeentelijke diensten 1.1.1.1 Organisatie A. Stand van zaken De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om de taken die zijn

Nadere informatie

WIJKVERGADERING CENTRUM

WIJKVERGADERING CENTRUM WIJKVERGADERING CENTRUM 23 juni 2011 Aanwezig: Dirk Van Mechelen (burgemeester), Luc Janssens (schepen), Sabine Van Dooren (schepen), Marc De Smet (schepen), Ria Janssens-Van Oncen (schepen), Lieve De

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Milieuraad 24 maart 2014

Milieuraad 24 maart 2014 Milieuraad 24 maart 2014 Aanwezig, stemgerechtigd: S. Windey, P. Sillis, A. Wauters, K. Laureys, P. Moeseke, A. Van Osselaer, Y. Stassyns, P. Van Geyte, W. Vermeir, M. De Bonte, L. Colman, W. Wuytack,

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel. Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2012 2016

Gemeente Wuustwezel. Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2012 2016 Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2012 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 A. MILIEUBELEIDSPLANNING: ALGEMEEN JURIDISCH KADER...4 B. MILIEUBELEIDSPLANNING OP VERSCHILLENDE NIVEAUS...4

Nadere informatie

Milieubeleidsplan Kapellen

Milieubeleidsplan Kapellen Milieubeleidsplan Kapellen 2010 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 A. Milieubeleidsplanning : algemeen juridisch kader... 5 B. Milieubeleidsplanning op verschillende niveaus... 5 B.1. Gew estelijk

Nadere informatie

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG Stuk 2032 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 12 januari 2009 HOORZITTING over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 20 september 2011 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Freddy Wyffels (ACW), Carlos Van Moeffaert (individueel

Nadere informatie

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING LOKAAL MILIEU-, NATUUR- EN ENERGIEBELEID IN DE GEMEENTE BEVEREN: IDEEËN, BELEIDSVOORSTELLEN EN -PRIORITEITEN VANWEGE DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LEEFMILIEU EN NATUUR VOOR DE PERIODE 2013-2018 GROENBOEK

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

VRAGENUUR VAN 26 juni 2007

VRAGENUUR VAN 26 juni 2007 S T A D A A L S T BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Verwerking: dienst Algemene Administratie VRAGENUUR VAN 26 juni 2007 Voorzitterschap: Christoph D Haese Aanvang: 19.15 uur Einde: 19.50 uur 1. Verhoging

Nadere informatie

Inhoud. Deze publicatie bevat de volgende delen: pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 5 3 Activiteiten 2011 7

Inhoud. Deze publicatie bevat de volgende delen: pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 5 3 Activiteiten 2011 7 Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Merelbeke Beleidsnota 2011 Vastgesteld in het College van Burgemeester en Schepenen van 2 december 2010 en ter discussie voorgelegd aan de gemeenteraad van 21 december

Nadere informatie

Bewonersoverleg Windpark E40. Reacties en antwoorden (gemeente Boutersem)

Bewonersoverleg Windpark E40. Reacties en antwoorden (gemeente Boutersem) Bewonersoverleg Windpark E40 Reacties en antwoorden (gemeente Boutersem) Toelichting bij het document: Afgelopen zomer kregen de inwoners van de gemeenten Oud-Heverlee, Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Bruno Stevenheydens, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken vergadering C18 OPE2 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van 6 oktober 2011 VOORLOPIGE VERSIE Niet citeren zonder de bron te vermelden 2

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT RUP WEESBEEK

GEMEENTE KAMPENHOUT RUP WEESBEEK GEMEENTE KAMPENHOUT RAADPLEGINGSRAPPORT RUP WEESBEEK 23 DECEMBER 2009 OVERZICHT AANGESCHREVEN ADVIESINSTANTIES EN ADVIEZEN RUP WEESBEEK KAMPENHOUT Adviesinstanties De adviesvragen werden verstuurd op 28

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 januari 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Wortel-Kolonie en omgeving

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september Inspraak plus P.B. 9185 Wachtebeke CD2/145/1 ANDERS: kartel voor politieke vernieuwing in Wachtebeke Rek. nr. 068-2476238-49 Website: www.wachtebeke-anders.be Jaargang 29 nummer 2 juli 2011 v.u. Rosita

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 2 Activiteitenverslag IMEA 2013 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Jaarvergadering 25 juni

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Dina Spruyt kondigt ook aan dat ze zich geen kandidaat meer stelt als voorzitter in de nieuw samengestelde MilieuAdviesRaad (MAR).

Dina Spruyt kondigt ook aan dat ze zich geen kandidaat meer stelt als voorzitter in de nieuw samengestelde MilieuAdviesRaad (MAR). Verslag milieuadviesraad Vergadering van 19/02/2013 Aanwezig Rebecca Vertenten, Anne Nijns, Valère Boesmans, René Beelen, Yvo Langen, Marc Buydens, Kurt Peeters, Joel Fontaine, Marcel Secretin Afwezig

Nadere informatie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE. Voorlopige niet gecorrigeerde versie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE. Voorlopige niet gecorrigeerde versie C133 - OPE12 Zitting 2005-2006 7 februari 2006 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE Voorlopige niet gecorrigeerde versie Niet citeren zonder de bron te

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering Adviesraad voor Lokale Economie en Handel Merelbeke dd. 15/03/2012 om 20.30 uur

Verslag Algemene Vergadering Adviesraad voor Lokale Economie en Handel Merelbeke dd. 15/03/2012 om 20.30 uur 1 Verslag Algemene Vergadering Adviesraad voor Lokale Economie en Handel Merelbeke dd. 15/03/2012 om 20.30 uur Aanwezigheden: Aanwezigheidslijst - Schepen inzake lokale economie en handel Pascal Rousseaux

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie