Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 17 juni 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 17 juni 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN"

Transcriptie

1 Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 17 juni 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR PLAATS: raadzaal gemeentehuis, Chr. Pallemansstraat 71, 2950 Kapellen AANVANG: UUR. Aanwezige effectieve leden: de heren en dames: Anne Hoefnagels, Eric Heystraeten, Staf Rooms, Marc Smeets, Margaretha Guidone, Jef Dezuttere, Francine Van de Paer, Irène Maes, Nathalie Leten, Anne Eliaerts (voorzitter), Marc De Roeck (ondervoorzitter) Verontschuldigd: de dames en heren: Rudy Snoeys, Danny Deckers, Luc Devos, Peter Korteweg, Annie De Koninck, Danielle Vandenkerckhove, Gust Oorts Aanwezige plaatsvervangende leden: de dames en heren: Ferre Michielsen, Verontschuldigd: Erna Plompen,, Marie-Paule Schelfout, Aanwezige niet stemgerechtigde leden: de dames en heren: Ronny Denisse (hoofddeskundige milieu en groen), Mireille Martens (duurzaamheidsambtenaar), Jacobus Verhoeven, Koen De Winter, Walter Van Assche, Titiaan Van Kerckhoven, Walter Van Look, Verontschuldigd: de dames en heren: Frederic van Haaren (schepen van leefmilieu en groen), Marcel Op de Beek VERSLAG 1. Goedkeuring verslag van 20 mei 2008 Walter van Hoof geeft aan dat hij op de vorige vergadering wel aanwezig was. Het verslag werd goedgekeurd. 2. Ontslag en nieuwe kandidatuur ACV De MR gaat akkoord met de ontslagname van Rob Schelfout en het aanstellen van de nieuwe kandidaat voor het ACV, Willem Moelans. Een lid van de MR informeert naar het profiel van de nieuwe kandidaat. De voorzitter geeft aan dat de organisatie zelf een nieuw lid voordraagt en dat enkel de organisatie in vraag kan gesteld worden. Het ACV is een organisatie die zijn plaats in de MR heeft. 3. Advies begrotingswijziging 1+11 en 2+12 De leden van de MR geven aan dat de timing van het begrotingsadvies hoogst ongepast is, aangezien de begrotingswijziging reeds gestemd werd in de Gemeenteraad voor de MR de kans kreeg om advies uit te brengen.

2 De administratie legt uit dat dit een terugkerend probleem is, aangezien de documenten van de begrotingswijziging pas voorradig zijn op maandag na het schepencollege. Op vrijdag wordt het geheel aan documenten naar de GR opgestuurd. Dit wil zeggen dat alle adviesraden 4 dagen de tijd hebben om te vergaderen. Ook het huishoudelijk reglement van de MR verplicht de administratie om de agenda met bijgevoegde documenten een week op voorhand te versturen. De leden van de MR geven toch aan dat ze zich niet au serieux genomen voelen aangezien er in de begeleidende brief expliciet wordt gesteld Hiervoor hebben wij het advies nodig van de MR. De administratie geeft aan dat het schepencollege niet verplicht is om het advies van de MR in te winnen voor de begrotingswijziging maar er toch op staat. Desalniettemin voelen de leden van de raad zich in hun hemd gezet. De administratie zal nakijken of er een andere timing mogelijk is en of er een advies van de MR dient ingewonnen te worden bij elke begrotingswijzigingen en de begrotingaanvraag. De leden van de MR staan er op om via dit verslag een signaal te geven aan het schepencollege dat ze te laat geconsulteerd worden en dat ze toch een advies willen geven. Begroting 1 & 11: zie bijlage van vorige vergadering Dit is een opkuis van facturen uit 2007 waarvoor er onvoldoende geld voorzien was. Deze technische begrotingswijziging is in april door de GR goed gekeurd. Een lid vraagt wat er wordt bedoeld met de term derving. De administratie antwoord dat er in 2007 meer jacobuscheques zijn ontvangen dan ingeschat, dwz dat er minder cash geld ontvangen is: minder inkomsten. Begroting 2 & 12: zie bijlage van vorige vergadering In de begroting van 2008 is er minder geld voorzien voor het subsidiëren van groendaken aangezien er in 2007 maar 1 aanvraag was binnengekomen. Een lid van de MR vraagt of er in de begroting is opgenomen hoeveel het geschatte energieverbruik is per gebouw. Aangezien het energieverbruik van gebouwen behoort tot de verantwoordelijkheid van de patrimoniumbeheerder, heeft de administratie van de milieu-en groendienst daar geen gegevens over. Deze worden opgezocht. Een MR lid vraagt waarom er nog geen bloembakken hangen aan de tunnel en er wel bloemen staan in het centrum. De administratie geeft aan dat er een verschil is tussen bloemzuilen en bloembakken. De bloemzuilen staan in het centrum van Kapellen en zijn voor een groot stuk gehuurd. In 2007 werden ook de bloembakken aan de tunnel gehuurd. Aangezien het huren ongeveer evenveel kost als het aankopen van de bakken is er dit jaar voor de andere optie gekozen. Het opplanten van de bloembakken aan de tunnel zal een week na de MR vergadering plaatsvinden. Een Lid van de MR geeft aan dat de ijspiste erg veel geld kost en ook veel energie verspilt en dat de koelvloeistof milieuverontreiniging kan veroorzaken. De andere leden geven aan dat deze piste veel wordt gebruikt door scholen, verenigingen en gezinnen tijdens de kerstvakantie. De administratie antwoordt dat reeds jaren in het bestek van de ijspiste is opgenomen dat de koelvloeistof uit propyleen glycol (MPG) bestaat die in de voedingsector mag gebruikt worden. Een MR lid vraagt of de gemeente weet hoeveel particulieren reeds een zonne-installatie op hun dak hebben. De gemeente geeft aan dat ze enkel gegevens hebben over de bevolking die een subsidie aangevraagd hebben. In de begroting is er minder geld voorzien voor regenwaterputten. Hoe komt dit vraagt een MR lid?

3 Sinds 2004 zijn er geen subsidies meer voorzien voor nieuwbouw. Enkel mensen die op vrijwillige basis een hemelwaterinstallatie plaatsen en voldoen aan de voorwaarde van de gemeente krijgen een subsidie. De MR leden vragen of de gemeente kan inschatten hoeveel regenwaterputten er geplaatst zijn op haar grondgebied? Er wordt opgezocht hoeveel hemelwaterputten er gesubsidieerd werden door de gemeente. Een MR lid vraagt waarom er zoveel geld is begroot voor het containerpark. In het containerpark wordt er een kaartlezer geïnstalleerd zodat de scan-kaart van het containerpark kan afgeschaft worden. Er wordt overgegaan op de elektronische ID. Een lid van de MR geeft aan dat deze nieuwe identiteitskaarten helemaal niet veilig zijn en dat hij het gebruik ervan ten zeerste afraadt. De MR wenst toch over te gaan tot een advies over de begrotingswijziging. De MR adviseert de begroting gunstig. 4. Zelfevaluatie MR in bijlage De voorzitter geeft aan dat de nieuwe versie van de zelfevaluatie niet tijdig ontvangen werd door het bureau. Daarom wordt er gevraagd om de oude evaluatie in te vullen en op te sturen voor 1 juli Een lid van de MR geeft aan dat hij het maken van de nieuwe evaluatie uit het oog was verloren maar dit nog altijd wil maken. Staat er een tijdslimiet op het invullen van deze zelfevaluatie? Er wordt afgesproken dat de nieuwe evaluatie nog steeds naar het bureau kan gestuurd worden. Voorlopig vult elk lid de oude evaluatie in en stuurt deze naar de administratie, ten laatste op 1 juli Aankoop groene stroom voor de gemeente (mothers for mother earth) De administratie legt uit dat de gemeente een contract heeft met Luminus dat loopt tot eind Om betere voorwaarden af te dwingen heeft de gemeente zich verenigd met 10 andere gemeenten. Indien de gemeente nu uit de overeenkomst stapt om groene energie aan te vragen, dient zij een opzeggingsvergoeding te betalen. De werkgroep van de 11 gemeenten zal vanaf juni 2009 van start gaan met het opmaken van een nieuwe overheidsopdracht waarin groene stroom als criterium zal opgenomen worden. Een lid van de MR geeft aan dat Luminus zijn contract zelf verbreekt door het verhogen van hun prijs. De administratie antwoordt dat er in het contract een herzieningsformule is opgenomen waardoor zij volledig in orde zijn volgens de wetgeving. Een ander lid van de MR stelt vast dat steden als Hasselt en Antwerpen 100% groene stroom wensen te gebruiken. De administratie nuanceert dit. De schepen van Antwerpen heeft aangegeven dat hij graag 100% groene stroom wil afnemen maar dit is nog niet beslist door het volledige stadsbestuur. Een ander lid van de MR geeft aan dat er onvoldoende groene stroom aanwezig is voor iedereen. Een lid van de MR legt uit dat het aantal groene stroom aanvragen bij een leverancier hen verplicht tot een grotere productie van groene stroom. Iemand die dus groene stroom aankoopt bij de leverancier krijgt daarom zelf niet uitsluitend groene KWh maar verplicht de leverancier wel om zijn productie groene stroom percentueel te verhogen. Een MR lid vraagt hoe het staat met de plannen rond een windmolen in Kapellen. De administratie legt uit dat deze piste opnieuw wordt bewandeld. Momenteel brengt de provincie samen met de intercommunalen in kaart waar de inplanting van windturbines het meest geschikt is.

4 6. Heraanplantingsplan SPAK lanen Kapellenbos West (vereniging Natuurbehoud Kapellenbos West) In de oude galgenstraat zijn er nog geen nieuwe bomen aangeplant. Er waren weinig boomkwekers die een 260 tal Lindebomen konden verkopen. De geschikte boomkweker levert de bomen aan 320 per boom ( 169 excl. BTW voor de boom zelf). Hij werd gevonden net na het plantseizoen. Het eerstvolgende plantseizoen (oktober 2008) worden de Lindes geplant. Het heraanplantingsplan van het SPAK is uitgetekend en kan ingekeken worden op de gemeente. Het heraanplanten van bomen is een bindende voorwaarde die opgenomen is in de vergunning. Zowel de soort, maat, locatie, enz. zijn opgenomen in de plannen. Een 12 tal verschillende inlandse soorten zijn opgenomen. Op donkere plaatsen zullen vooral Eiken worden geplant. 7. Mededeling 7.1. Kapvergunningen Kapellenbos West Het rooien van de bomen is gestart in Kapellenbos West. Een MR lid vraagt of bij het heraanplanten van de bomen er rekening is gehouden met bomen die om een of andere reden niet kunnen blijven staan. De administratie geeft aan dat elke boom die het niet overleeft wordt vervangen door een andere. Een lid van de MR heeft 3 opmerkingen: In het plan is er sprake van hoofd- en nevengrachten. Bij de hoofdgrachten die breder zijn dan de nevengrachten zouden er in principe meer bomen moeten geveld worden. Vóór het kappen van de bomen waren er reeds grachten gegraven. Na een rondrit door de straten met nevengrachten is gebleken dat er veel te veel bomen gerooid zijn, zeker naast grachten die er reeds waren. De gemeente controleert dit te weinig. De administratie geeft aan dat de opdracht duidelijk is: als er een boom kan blijven staan mag deze niet gekapt worden. Enkel de bomen die opgenomen zijn in de vergunning mogen verdwijnen. Ronny neemt dit nog eens mee naar de werfvergadering. Het MR lid geeft aan dat de houthakker vertelde dat hij alle bomen met een rood kruis moest verwijderen. De administratie verklaart dat enkel bomen met een witte K werden gekapt. Er werd gekozen voor een witte K omdat er al zoveel verschillende markeringen op verschillende bomen stonden. De witte K werd enkel op bomen geplaatst die zijn opgenomen in de plannen en waar een vergunning voor afgeleverd is. De MR vraagt waarom de houthakker aangaf dat hij bomen met een rood kruis moest omdoen. Ook was er erg weinig tijd tussen het aanbrengen van de witte K en het vellen van de bomen. Het plaatsen van de witte K is niet gecontroleerd door de gemeente. De administratie geeft aan de het korte tijdsbestek tussen de plaatsen van de witte K en het omhakken van de bomen bewust gekozen is zodat de derden niet snel zelf dezelfde markering zouden plaatsen op niet vergunde bomen. Anderzijds is het de taak van het studiebureau om de werken te controleren. Ook Riant en de aannemer volgen de werken op. Een lid uit de MR verwijst naar het verslag van de MR uit april, punt 3.2) Mogelijk sparen van 3 bomen in Kapellenbos. De neergeschreven stappen werden uitgevoerd: de MR bezorgde een plan met de juiste locatie van de 3 bomen. Nadien kreeg het MR lid het antwoord van de administratie dat deze 3 bomen gespaard zouden blijven. Toch is de Eik op de hoek van de Corsicalaan en de Pretlaan verdwenen. Wat is er gebeurd? De administratie is verbouwereerd aangezien zij niet op de hoogte is van het illegaal verwijderen van de Eik. Dit wordt meteen de volgende dag op de werfvergadering besproken om klaarheid te brengen. Een lid van de MR stelt voor om iemand aan te stellen wiens taak vooral bestaat uit het opvolgen en controleren van de bomen op het grondgebied van Kapellen.

5 Er wordt gevraagd aan het lid van de MR om deze vraag aan het college van burgemeester en schepenen over te maken Van Wellen In 2007 waren er veel klachten over de uitbreidingsaanvraag van bouwbedrijf Van Wellen van de omwonende. Het aannemersbedrijf vraagt nu opnieuw een milieuvergunning aan om hun gebouwen en werkzaamheden verder te regulariseren. De activiteiten die vooraan aan de straat gebeurden, worden nu naar achteren geplaatst zodat er minder hinder voor de omwonende zou ontstaan. Van Wellen stockeert er een beperkte hoeveelheid chemische producten zoals silicone. Aangezien het een klasse 1 inrichting is voert de provinciale milieu-inspectie de controles uit. Varia De actie Vergroot de Hoop is weer van start gegaan. Dit jaar loopt de campagne van 15 juni tot 15 september. Inwoners van Kapellen mogen de eenjarige scheuten van de Taxus snoeien en droog afleveren op het containerpark van Kapellen. De vereniging voor bossen van Vlaanderen organiseert een vergadering rond het thema: Uitgebreid beheersplan bossen regio Kapellen Brasschaat Schoten. De uitnodiging wordt naar elk lid van de MR persoonlijk doorg d. In het najaar start er een werkgroep voor het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan ( ) in samenwerking met Igean. Het milieubeleidsplan moet afgewerkt zijn tegen juni 2009 zodat er voldoende tijd over is voor een openbaar onderzoek. Tegen de volgende MR geven geïnteresseerden hun namen door. De volgende milieuraad heeft plaats op dinsdag 9 september De Voorzitter Anne Eliaerts Secretaris Mireille Martens

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR PLAATS: raadzaal gemeentehuis, Chr. Pallemansstraat

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen 1 Instrumentarium 1.1 Basis 1.1.1 Gemeentelijke diensten 1.1.1.1 Organisatie A. Stand van zaken De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om de taken die zijn

Nadere informatie

Milieuraad 24 maart 2014

Milieuraad 24 maart 2014 Milieuraad 24 maart 2014 Aanwezig, stemgerechtigd: S. Windey, P. Sillis, A. Wauters, K. Laureys, P. Moeseke, A. Van Osselaer, Y. Stassyns, P. Van Geyte, W. Vermeir, M. De Bonte, L. Colman, W. Wuytack,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september Inspraak plus P.B. 9185 Wachtebeke CD2/145/1 ANDERS: kartel voor politieke vernieuwing in Wachtebeke Rek. nr. 068-2476238-49 Website: www.wachtebeke-anders.be Jaargang 29 nummer 2 juli 2011 v.u. Rosita

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Milieubeleidsplan Kapellen

Milieubeleidsplan Kapellen Milieubeleidsplan Kapellen 2010 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 A. Milieubeleidsplanning : algemeen juridisch kader... 5 B. Milieubeleidsplanning op verschillende niveaus... 5 B.1. Gew estelijk

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Bruno Stevenheydens, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Verslag van de ouderraadvergadering van 26 april 2014

Verslag van de ouderraadvergadering van 26 april 2014 OUDERRAAD GBS DWORP Verslag van de ouderraadvergadering van 26 april 2014 Aanwezig Ouders: Ann DEK, Sofie, Hélène, Marleen, Iris, Ingrid, Pim leerkrachten: juf Veerle To Do vorige vergadering Gesloten

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013)

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) Groepsaankoop Groene Energie Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) 1 Inleiding Dit document beschrijft het proces van iemand die

Nadere informatie

Uitnodiging. algemene vergadering

Uitnodiging. algemene vergadering GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 15, nr. 1, april 2010 Uitnodiging Het bestuur van de culturele

Nadere informatie

Verslag ouderraad donderdag 20 november 2011

Verslag ouderraad donderdag 20 november 2011 Verslag ouderraad donderdag 20 november 2011 Aanwezig: Nathalie, Stefanie, Lucinda, meester Johan, juf Suzanne, meester Wilfried, Patrick, Ann, Bieke, Valerie, Sam, Bernard, Luc, Glenn, Bart, Filip, Eva,

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Bewonersvereniging www.kern-schoorl.nl Nieuwsbrief nr 14 april 2010 Schoorl-Centrum secretariaat@kern-schoorl.nl Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Het bestuur nodigt

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie