RAPPORTAGE CGR REGELS GUNSTBETOON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORTAGE CGR REGELS GUNSTBETOON"

Transcriptie

1 RAPPORTAGE CGR REGELS GUNSTBETOON

2 INHOUDSOPGAVE + Inleiding & leeswijzer 3 + Management summary 6 + Resultaten s 34 + Profiel & s

3 INLEIDING & LEESWIJZER RIJNSBURGSTRAAT AT AMSTERDAM

4 INLEIDING ACHTERGROND + In 1998 is de Gedragscode geneesmiddelenreclame opgesteld door acht partijen uit het veld die zijn verenigd in de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). + Met deze enquête wilde de CGR samen met de KNMG, KNMP, NAPA en V&VN de bekendheid van de regels uit de Gedragscode in de praktijk meten onder apothekers, artsen, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen (hierna te noemen: verpleegkundigen) en physician assistants. ONDERZOEKSVRAGEN + In hoeverre zijn artsen, apothekers, verpleegkundigen en physician assistants bekend met de regels uit de Gedragscode? + Hebben de artsen, apothekers, verpleegkundigen en physician assitants een beleid afgesproken met collega s over geneesmiddelen, geschenken en gastvrijheid? En wat houdt dit beleid dan in? + In hoeverre zijn artsen, apothekers, verpleegkundigen en physician assistants bekend met het Transparantieregister Zorg? + Wat is volgens de artsen, apothekers, verpleegkundigen en physician assistants het doel van het Transparantieregister Zorg en wat vinden ze ervan? METHODE + Het onderzoek werd online afgenomen via een kwantitatieve vragenlijst. De gemiddelde invulduur hiervan was ongeveer 5 minuten. + Het veldwerk vond plaats van 23 juni tot en met 21 juli KNMP en V&VN schreven zelf hun achterban aan, V&VN via een gerichte mail met de link naar de enquête en KNMP via een nieuwsbrief. Voor KNMG, het Transparantieregister en NAPA verzond MWM2 de uitnodigingen. + In totaal hebben respondenten het onderzoek volledig ingevuld. Op de volgende sheet is inzichtelijk gemaakt wat de respons per organisatie en per doelgroep is. 4

5 LEESWIJZER RESPONS Het aantal completes per organisatie: Het aantal completes per beroep: Organisatie Respons N Respons % KNMG % 15% 2% apotheker (n=33) NAPA % Transparantieregister % V&VN % KNMP 36 2% 41% 42% arts (n=687) verpleegkundige (n=666) physician assistant (n=248) Totaal % + In het rapport wordt uitgegaan van hoe de deelnemers zichzelf noemen. LEESWIJZER + In de grafieken wordt het juiste antwoord aangegeven met de groene kleur. Het goede antwoord kan of zijn, dit staat achter de stelling aangegeven. + De resultaten zijn weergegeven per doelgroep: 1. (resultaten indicatief vanwege lage aantal waarnemingen) 2. (in het hoofdstuk artsen is onderscheid gemaakt tussen artsen die niet in het transparantieregister staan (N-TR) en artsen die wel in het transparantieregister staan (TR)) 3. (verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen) 4. s 5

6 MANAGEMENT SUMMARY RIJNSBURGSTRAAT AT AMSTERDAM

7 SAMENVATTING 1 Onderwerpen waar CGR regels betrekking op hebben, zijn in het algemeen redelijk goed bekend + Merendeel van alle doelgroepen weet dat de regels van de CGR betrekking hebben op sponsoring door de farmaceutische industrie (gemiddeld: 77%). Opvallend is dat de doelgroepen onevenredig op de hoogte zijn van de regels omtrent de overige onderwerpen. + Het merendeel van de artsen weet dat er regels zijn die betrekking hebben op het betalen voor deelname aan congressen en nascholing, de waarde van geschenken van de farmaceutische industrie en het vergoeden van werkzaamheden. + Circa de helft van de verpleegkundigen en physician assistants weten dat de regels betrekking hebben op het te woord staan van artsenbezoekers. Het valt op dat slechts een vijfde van de artsen hiervan op de hoogte is. Regels van de CGR hebben betrekking op: (% juist getoond) 91% 90% 87% 77% 79% 79% 76% 76% 75% 78% 75% 74% 76% 73% 70% 67% 70% 67% 67% 65% 60% 58% 58% 60% 59% 58% 60% 55% 52% 53% 53% 49% 50% 51% 42% 44% 47% 36% 18% 20% Sponsoring door de farmaceutische industrie van congressen Het betalen voor deelname aan nascholing en congressen De waarde van geschenken Het vergoeden van werkzaamheden Het bijwonen van nascholingen en congressen in het buitenland Advertenties van farmaceutische industrie in (medische) tijdschriften Voorlichting over Het te woord staan geneesmiddelen aan van artsenbezoekers het algemeen publiek Totaal apotheker arts verpleegkundige physician assistant 7

8 SAMENVATTING 2 Merendeel weet dat regels voor de financiering van reis- en verblijfskosten ook voor bijeenkomsten in het buitenland gelden + Gemiddeld weet circa driekwart van de ondervraagden dat de regels over het financieren van reis- en verblijfskosten ook voor bijeenkomsten in het buitenland gelden. zijn hier het best van op de hoogte. + De meeste artsen weten dat ze geen partners mogen meenemen als de farmaceutische industrie kosteloos een partnerprogramma aanbiedt. + Zeven op de tien verpleegkundigen en physician assistants zijn op de hoogte van de verplichtingen van artsenbezoekers. 78% 85% 90% 69% 71% 78% 72% 72% 71% 58% 59% 76% 85% Scenario s: (% juist getoond) 62% 52% 64% 52% 54% 71% 73% 27% 18% 35% 21% 24% 15% 21% 21% 9% 9% Regels financiering van reisen verblijfkosten gelden ook voor bijeenkomsten buitenland Geen geschenken aannemen met een waarde van 100 euro Deelname partner aan een door industrie gefinancierd programma is niet toegestaan bezoekers zijn verplicht om informatie over het geneesmiddel achter te laten De vergoeding voor dienstverlening is niet gemaximeerd tot 100 Bij niet-wmo plichtig onderzoek mag [beroep] per geïncludeerde patiënt betaald worden Totaal apotheker arts verpleegkundige physician assistant 8

9 SAMENVATTING 3 Bij de meeste ondervraagden is het bekend dat ze een klacht kunnen indienen tegen een leverancier die de code niet naleeft + Onder alle doelgroepen weten meer dan drie op de vijf ondervraagden hiervan (apothekers: 82%, physician assistants: 75%, artsen: 68%, verpleegkundigen 65%). + Een aanzienlijk kleiner aandeel onder alle doelgroepen weet dat ze ook een klacht kunnen indienen tegen een collega die de regels niet naleeft (apothekers: 39%, physician assistants: 40%, artsen: 29%, verpleegkundigen 35%). + Daarnaast is een relatief select aandeel onder alle doelgroepen ervan op de hoogte dat de uitspraken bindend zijn (apothekers: 45%, physician assistants: 35%, artsen: 28%, verpleegkundigen 37%) of dat de uitspraken door de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet herzien kunnen worden (apothekers: 24%, physician assistants: 6%, artsen: 7%, verpleegkundigen 5%). Merendeel van alle doelgroepen heeft geen beleid afgesproken met collega s + Van de verpleegkundigen en physician assistants geven de minste ondervraagden aan dat ze een beleid hebben afgesproken (11%). Van de artsen heeft ongeveer een derde een beleid afgesproken, bij de apothekers is dit 15%. + Reden voor het niet afspreken van een beleid is voor alle doelgroepen met name dat het (nog) niet aan de orde is. De afspraken die wel gemaakt zijn, hebben voornamelijk betrekking op transparantie, niets aannemen en geen artsenbezoekers ontvangen. Transparantieregister Zorg enkel onder de artsen enigszins bekend + Van de artsen kent 54% het Transparantieregister Zorg, hierbij moet wel een kanttekening gemaakt worden: 53% van de artsen die deelgenomen hebben aan het onderzoek, kwamen uit een bestand aangeleverd door het Transparantieregister. Ruim vier op de vijf van hen hebben aangegeven dat ze het register kennen. + Onder de overige doelgroepen is het Transparantieregister veel minder bekend; driekwart van de apothekers kent het niet, onder de physician assistants is dit ruim vier op de tien en slechts een tiende van de verpleegkundigen kent het register. + Ondervraagden die bekend zijn met het Transparantieregister weten vaak niet welke financiële relaties er precies in vermeld staan. Van alle doelgroepen weet een meerderheid wel dat er financiële relaties vanaf 500 euro per jaar in staan, maar van de overige genoemde financiële relaties weet een meerderheid niet of ze vermeld staan in het register. + Aan alle doelgroepen werd gevraagd wat zij van het Transparantieregister vinden. Een meerderheid heeft een positieve houding, ze vinden het een goed initiatief en belangrijk. kijken echter een stuk negatiever tegen het register aan dan de overige doelgroepen. Zo n 15% van hen vindt het overbodig,betuttelend of te bureaucratisch. 9

10 RESULTATEN 1. APOTHEKERS RIJNSBURGSTRAAT AT AMSTERDAM

11 CGR REGELS VRIJWEL ALLE APOTHEKERS WETEN DAT DE CGR REGELS BETREKKING HEBBEN OP DE WAARDE VAN GESCHENKEN VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE + Ook is het merendeel bekend met de meeste overige onderwerpen. + Slechts een vijfde van de apothekers is op de hoogte van de CGR regels omtrent het te woord staan van artsenbezoekers. V. De regels van de CGR hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Basis: allen (n=33) De waarde van geschenken van de farmaceutische industrie aan een apotheker ##V3## Het Het betalen betalen voor voor deelname deelname van van een een ##V3## apotheker aan nascholing aan nascholing en congressen en congressen Het Het vergoeden van van werkzaamheden van van een een ##V3## apotheker door door de de farmaceutische industrie industrie Het bijwonen van nascholingen en congressen in het buitenland 70% 70% 79% 91% 21% 21% 15% Juiste antwoord: 9% 9% 9% 6% Het te woord staan van artsenbezoekers 18% 61% 21% Sponsoring door de farmaceutische industrie van congressen 76% 18% 6% Advertenties van farmaceutische industrie in (medische) tijdschriften 76% 12% 12% Voorlichting over geneesmiddelen aan het algemeen publiek 73% 15% 12% Juist Onjuist Weet niet 11

12 SCENARIO S CIRCA DRIE OP DE VIJF VERPLEEGKUNDIGEN WETEN DAT ZE GEEN GESCHENKEN MOGEN AANNEMEN DIE 100 EURO WAARD ZIJN. + Ruim vier op de vijf apothekers weten dat de regels over financiering van reis- en verblijfskosten ook gelden voor bijeenkomsten in het buitenland. Daarnaast weet driekwart dat ze geen partner mogen meenemen als er kosteloos een partnerprogramma wordt aangeboden. V. Kunt u voor de volgende scenario's aangeven of deze volgens u juist of niet juist zijn? Basis: allen (n=33) Juiste antwoord: Een Een ##V3## apotheker mag een mag geschenk een geschenk aannemen aannemen met een met waarde een waarde van 100 van euro 100 euro 58% 27% 15% Een apotheker Een ##V3## mag mag een een partner meenemen als als een een farmaceutische industrie industrie kosteloos een een partnerprogramma aanbiedt aanbiedt 76% 18% 6% Als artsenbezoekers een nieuw geneesmiddel presenteren, zijn ze verplicht informatie over dat geneesmiddel achter te laten 52% 30% 18% Een apotheker ##V3## mag mag bij niet-wmo plichtig onderzoek per per geïncludeerde patiënt betaald worden 21% 36% 42% De regels uit de gedragscode over financiering van reis- en verblijfkosten gelden ook voor bijeenkomsten in het buitenland 85% 3% 12% De De vergoeding vergoeding die die een een ##V3## apotheker voor voor dienstverlening dienstverlening van een farmaceutisch van een farmaceutisch bedrijf mag bedrijf ontvangen, mag ontvangen is gemaximeerd is gemaximeerd tot tot % 21% 61% Juist Onjuist Weet niet 12

13 AFSPRAKEN MET COLLEGA S RUIM VIER OP DE VIJF APOTHEKERS HEBBEN GEEN BELEID AFGESPROKEN MET COLLEGA S + hebben veelal geen beleid afgesproken omdat ze er nooit over hebben nagedacht of omdat het geen aandachtsgebied is. + De apothekers die wel een beleid hebben afgesproken geven aan dat dit inhoudt dat ze niets aannemen om belangenverstrengeling te voorkomen. V. Hebt u met collega s (in maatschap, de instelling, de huisartsengroep) een beleid afgesproken over geneesmiddelenreclame, geschenken en gastvrijheid? Basis: allen (n=33) Wat houdt u tegen? Wat houdt het beleid in? Zelfstandige apotheek, artsen wensen niet allerlei afspraken Nooit over nagedacht om een apart beleid te formuleren naast de geldende regels Gedrag op gebied van geschenken e.d. Is zeer beperkt Nooit over nagedacht om afspraken te maken 15% 85% Niets aannemen Op afspraak en alleen met nieuwe informatie Een apotheker selecteert en ontvangt wetenschappelijke informatie. Zakelijke setting We nemen niets aan om te voorkomen dat er verstrengeling optreedt Is niet mijn taak, is taak van beherend apotheker en commercieel manager in onze apotheek Onlangs gestart als tweede apotheker, geen idee of er afspraken zijn en wat die dan evt. zouden zijn Geen aandachtsgebied 13

14 STELLINGEN CGR RUIM VIER OP DE VIJF APOTHEKERS WETEN DAT ZE EEN KLACHT KUNNEN INDIENEN TEGEN EEN LEVERANCIER DIE DE GEDRAGSCODE NIET NALEEFT + Minder dan de helft van de apothekers weet echter dat ze ook een klacht kunnen indienen tegen een collega. Ook weet een minderheid niet dat uitspraken bindend zijn. + Slechts een kwart weet dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg een uitspraak niet kan herzien. V. Welke van de volgende stellingen zijn juist en welke niet juist? Basis: allen (n=33) Juiste antwoord: Bij Bij de Codecommissie van van de de CGR CGR kunt kunt u als u als apotheker ##V3## een klacht indienen tegen een leverancier die de de gedragscode niet naleeft 82% 0% 18% Bij de Codecommissie van de CGR kunt u als als apotheker ##V3## een klacht klacht indienen tegen tegen een een collega collega die die de de gedragscode niet niet naleeft naleeft 39% 21% 39% Tegen de uitspraken van de Codecommissie van de CGR kan beroep ingesteld worden 70% 3% 27% De Inspectie voor de Gezondheidszorg kan de uitspraak herzien 24% 27% 48% De uitspraken zijn bindend 45% 15% 39% Juist Onjuist Weet niet 14

15 TRANSPARANTIEREGISTER ZORG DRIEKWART VAN DE APOTHEKERS IS NIET BEKEND MET HET TRANSPARANTIEREGISTER ZORG V. Kent u het Transparantieregister Zorg? Basis: allen (n=33) V. Heeft u één of meer van de volgende ervaringen met het Transparantieregister Zorg? Basis: allen (n=8) Ik heb mijzelf in het Transparantieregister Zorg opgezocht 25% 24% Ik ken collega s die in het Transparantieregister Zorg staan 25% Ik sta in het Transparantieregister Zorg genoemd 13% 76% Ik heb anderen in het Transparantieregister Zorg opgezocht 13% Ik heb contact gehad de Stichting Transparantieregister Zorg 0% Geen van deze 63% 15

16 FINANCIËLE RELATIES TRANSPARANTIEREGISTER RUIM DRIE OP DE VIJF APOTHEKERS WETEN DAT FINANCIËLE RELATIES VANAF 500 EURO PER JAAR VERMELD STAAN IN HET REGISTER. + Een kwart denkt ten onrechte dat geschenken vermeld staan in het Transparantieregister Zorg. V. Staan de volgende financiële relaties tussen zorgverleners/instellingen en farmaceutische bedrijven in het Transparantieregister Zorg vermeld? Basis: allen (n=8) Juiste antwoord: Financiële relaties vanaf 500 euro per jaar. 63% 38% Vergoedingen voor WMO-plichtig medischwetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek. 13% 38% 50% Vergoedingen voor niet WMO-plichtig medischwetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek. 38% 63% Geschenken. 25% 25% 50% Juist Onjuist Weet niet 16

17 DOEL TRANSPARANTIEREGISTER ZORG APOTHEKERS NOEMEN M.N. TRANSPARANTIE OVER BELANGENVERSTRENGELING ALS DOEL V. Wat is volgens u het doel van het Transparantieregister Zorg? Basis: allen (n=8) V. Wat vindt u van het Transparantieregister Zorg? Basis: allen (n=8) Maant de zorgverlener tot voorzichtigheid zich te laten beïnvloeden door de farmaceutische industrie Erg onhandig zoeken Transparantie: duidelijkheid over relaties industrie zorgprofessionals Goed initiatief Mogelijke belangenverstrengeling openbaar maken, wat de zorgverlener maant tot voorzichtigheid Prima Mogelijke belangenverstrengeling openbaar maken Onafhankelijkheid 17

18 RESULTATEN 2. ARTSEN RIJNSBURGSTRAAT AT AMSTERDAM

19 CGR REGELS VRIJWEL ALLE ARTSEN WETEN DAT DE REGELS VAN DE CGR BETREKKING HEBBEN OP DE WAARDE VAN GESCHENKEN VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE + Circa vier op de vijf artsen weten tevens dat de regels betrekking hebben op het betalen voor deelname aan congressen en nascholing, sponsoring door de farmaceutische industrie van congressen en het vergoeden van werkzaamheden. + Slechts een vijfde weet dat de regels betrekking hebben op het te woord staan van artsenbezoekers. V. De regels van de CGR hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Basis: allen (n=687) De waarde De waarde van van geschenken geschenken van van de farmaceutische de farmaceutische industrie industrie aan aan een een arts ##V3## Het Het betalen voor voor deelname van van een een ##V3## arts aan nascholing en congressen Het Het vergoeden van van werkzaamheden van van een een ##V3## arts door door de farmaceutische industrie 90% 87% 78% 3% 8% 4% 9% 10% 12% Juiste antwoord: % juist N-TR TR 86% 93% 81% 92% 70% 85% Het bijwonen van nascholingen en congressen in het buitenland 60% 27% 13% 56% 63% Het te woord staan van artsenbezoekers 20% 58% 22% 19% 21% Sponsoring door de farmaceutische industrie van congressen 79% 9% 11% 79% 80% Advertenties van farmaceutische industrie in (medische) tijdschriften 42% 30% 27% 43% 42% Voorlichting over geneesmiddelen aan het algemeen publiek 44% 29% 27% 45% 44% Juist Onjuist Weet niet 19

20 SCENARIO S 90% WEET DAT DE REGELS UIT DE GEDRAGSCODE OVER DE FINANCIERING VAN REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN OOK GELDEN VOOR BIJEENKOMSTEN IN HET BUITENLAND + Circa driekwart weet dat een arts geen geschenken mag aannemen met een waarde van 100 euro. + Bijna vier op de vijf artsen weten niet dat een arts per geïncludeerde patiënt mag worden betaald bij niet WMO-plichtig onderzoek. V. Kunt u voor de volgende scenario's aangeven of deze volgens u juist of niet juist zijn? Basis: allen (n=687) Een Een ##V3## arts mag een geschenk aannemen met een waarde van 100 euro 78% 10% 12% Juiste antwoord: % juist N-TR TR 75% 81% Een Een ##V3## arts mag mag een een partner meenemen als als een een farmaceutische industrie kosteloos een partnerprogramma aanbiedt Als artsenbezoekers een nieuw geneesmiddel presenteren, zijn ze verplicht informatie over dat geneesmiddel achter te laten 54% 85% 16% 6% 9% 30% 78% 92% 57% 52% Een ##V3## arts mag mag bij niet-wmo bij niet-wmo plichtig plichtig onderzoek onderzoek per per geïncludeerde patiënt betaald worden 21% 32% 47% 16% 26% De regels uit de gedragscode over financiering van reis- en verblijfkosten gelden ook voor bijeenkomsten in het buitenland 90% 2% 8% 84% 94% De De vergoeding die die een een arts ##V3## voor dienstverlening voor dienstverlening van een van farmaceutisch een farmaceutisch bedrijf bedrijf mag mag ontvangen ontvangen, is gemaximeerd is gemaximeerd tot tot % 10% 55% 20% 49% Juist Onjuist Weet niet 20

21 AFSPRAKEN MET COLLEGA S ZEVEN OP DE TIEN ARTSEN HEBBEN GEEN BELEID AFGESPROKEN MET COLLEGA S + Zij vinden dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. V. Hebt u met collega s (in maatschap, de instelling, de huisartsengroep) een beleid afgesproken over geneesmiddelenreclame, geschenken en gastvrijheid? * Basis: allen (n=687) Wat houdt u tegen? Wat houdt het beleid in? Ieder houdt zich al individueel aan de regels Geen nood aan om dit als groep te gaan afspreken Niks, niet aan de orde geweest De regels lijken me voldoende en daaruit kan afgeleid worden wat mag en wat niet Dat kan ieder voor zichzelf bepalen 31% 69% Wij verspreiden geen reclamemateriaal en zijn kritisch t.a.v. brochures over geneesmiddelen. en volgen anderszins de regelgeving. Wij ontvangen geen artsenbezoekers. Transparantie, erover blijven praten en open zijn en vragen blijven stellen aan elkaar. Moet conform CGR zijn. Terughoudendheid. Ieder heeft een individueel beleid Individuele verantwoordelijkheid wat mij betreft * N-TR: 35% ja TR: 28% ja Alleen contact met artsenbezoeker indien medisch strikt noodzakelijk. Alles melden. 21

22 STELLINGEN CGR CIRCA ZEVEN OP DE TIEN ARTSEN WETEN DAT ZE EEN KLACHT KUNNEN INDIENEN TEGEN EEN LEVERANCIER DIE DE GEDRAGSCODE NIET NALEEFT + Voor alle stellingen geldt dat een groot gedeelte niet weet of ze juist of onjuist zijn. Het percentage is het hoogst voor de stelling de uitspraken zijn bindend. + Slechts 7% weet dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de uitspraak niet kan herzien. V. Welke van de volgende stellingen zijn juist en welke niet juist? Basis: allen (n=687) Bij de Bij Codecommissie Codecommissie van van de de CGR CGR kunt kunt u als u als ##V3## arts een een klacht indienen klacht indienen tegen een tegen leverancier een leverancier die de gedragscode die de gedragscode niet naleeft niet naleeft 68% 32% Juiste antwoord: % juist N-TR TR 65% 71% Bij Bij de de Codecommissie Codecommissie van van de de CGR CGR kunt kunt u als u als ##V3## arts een een klacht klacht indienen indienen tegen tegen een een collega collega die die de de gedragscode gedragscode niet niet naleeft naleeft 29% 12% 59% 26% 32% Tegen de uitspraken van de Codecommissie van de CGR kan beroep ingesteld worden 49% 3% 48% 48% 51% De Inspectie voor de Gezondheidszorg kan de uitspraak herzien 7% 30% 64% 5% 8% De uitspraken zijn bindend 28% 6% 66% 27% 28% Juist Onjuist Weet niet 22

23 TRANSPARANTIEREGISTER ZORG EEN VIJFDE VAN DE ARTSEN DIE IN HET TRANSPARANTIEREGISTER GENOEMD STAAN GEEFT AAN NIET BEKEND TE ZIJN MET HET REGISTER + Van de artsen die niet in het Transparantieregister staan denkt circa een vijfde ten onrechte dat zij wel in het register staan. V. Kent u het Transparantieregister Zorg? * Basis: allen (n=687) V. Heeft u één of meer van de volgende ervaringen met het Transparantieregister Zorg?** Basis: allen (n=369) Ik sta in het Transparantieregister Zorg genoemd 69% Ik heb mijzelf in het Transparantieregister Zorg opgezocht 44% 46% 54% Ik ken collega s die in het Transparantieregister Zorg staan Ik heb anderen in het Transparantieregister Zorg opgezocht Ik heb contact gehad de Stichting Transparantieregister Zorg 14% 6% 24% Geen van deze 18% * N-TR: 21% is bekend met het Transparantieregister TR: 83% is bekend met het Transparantieregister **N-TR: 19% zegt dat ze in het Transparantieregister genoemd staan TR: 82% geeft aan dat ze in het Transparantieregister genoemd staan 23

24 FINANCIËLE RELATIES TRANSPARANTIEREGISTER EEN VIJFDE DENKT TEN ONRECHTE DAT GESCHENKEN VERMELD STAAN IN HET REGISTER + Circa vier op de vijf artsen weten dat financiële relaties vanaf 500 euro per jaar vermeld staan in het Transparantieregister Zorg. + Slechts een kwart weet dat vergoedingen voor WMO-plichtig onderzoek niet vermeld staan. V. Staan de volgende financiële relaties tussen zorgverleners/instellingen en farmaceutische bedrijven in het Transparantieregister Zorg vermeld? Basis: allen (n=369) Juiste antwoord: % juist N-TR TR Financiële relaties vanaf 500 euro per jaar. 83% 2% 15% 64% 88% Vergoedingen voor WMO-plichtig medischwetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek. 24% 36% 40% 13% 27% Vergoedingen voor niet WMO-plichtig medischwetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek. 35% 11% 54% 33% 35% Geschenken. 43% 19% 38% 33% 45% Juist Onjuist Weet niet 24

25 DOEL TRANSPARANTIEREGISTER ZORG DOEL VOLGENS ARTSEN MET NAME TRANSPARANTIE EN HELDERHEID + vinden het in principe goed dat het Transparantieregister er is maar er echt gebruik van maken doen ze niet. Ze vragen zich af wat het nut ervan is. V. Wat is volgens u het doel van het Transparantieregister Zorg? Basis: allen (n=369) V. Wat vindt u van het Transparantieregister Zorg? Basis: allen (n=369) Betutteling van beroepsgroep Helder krijgen hoeveel een arts van de industrie krijgt en waarvoor Prima en noodzaak. mmer dat het nodig is. Wie doet er nu wat mee? Wat is er bekend over het nut tot nu toe? Goed initiatief. Voorkomen van ongewenst beïnvloeden van behandelaars bv. in voorschrijfbeleid en bevorderen van eerlijke concurrentie Het transparant maken van financiële vergoedingen van farmaceutische industrie aan artsen Weinig bijdragend, regels werden al streng gecontroleerd. Opzich goed, echter, zoals zo vaak in NL, te ver doorgeschoten en te betuttelend Overdreven. Transparantie In essentie goed maar potentieel wel gevaarlijk. 25

26 RESULTATEN 3. VERPLEEGKUNDIGEN RIJNSBURGSTRAAT AT AMSTERDAM

27 CGR REGELS DRIEKWART VAN DE VERPLEEGKUNDIGEN WEET DAT DE CGR REGELS BETREKKING HEBBEN OP SPONSORING VAN CONGRESSEN DOOR DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE + Circa de helft van de verpleegkundigen weet dat de regels betrekking hebben op het vergoeden van werkzaamheden, op voorlichting over geneesmiddelen aan het algemeen publiek of het te woord staan van artsenbezoekers. V. De regels van de CGR hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Basis: allen (n=666) Juiste antwoord: De waarde De waarde van geschenken van geschenken van de van farmaceutische de farmaceutische industrie industrie aan een ##V3## verpleegkundige 60% 15% 25% Het Het betalen voor voor deelname van van een een ##V3## verpleegkundige aan nascholing aan nascholing en congressen en congressen 67% 12% 21% Het vergoeden Het vergoeden van werkzaamheden van werkzaamheden van een van ##V3## een door verpleegkundige de farmaceutische door de farmaceutische industrie industrie 55% 15% 30% Het bijwonen van nascholingen en congressen in het buitenland 59% 17% 25% Het te woord staan van artsenbezoekers 47% 24% 29% Sponsoring door de farmaceutische industrie van congressen 76% 5% 19% Advertenties van farmaceutische industrie in (medische) tijdschriften 58% 14% 28% Voorlichting over geneesmiddelen aan het algemeen publiek 53% 21% 26% Juist Onjuist Weet niet 27

28 SCENARIO S BIJNA DRIEKWART VAN DE VERPLEEGKUNDIGEN WEET DAT ZE GEEN GESCHENKEN MOGEN AANNEMEN MET EEN WAARDE VAN 100 EURO V. Kunt u voor de volgende scenario's aangeven of deze volgens u juist of niet juist zijn? Basis: allen (n=666) Juiste antwoord: Een Een ##V3## verpleegkundige mag een geschenk mag een aannemen geschenk aannemen met een waarde met een waarde van 100 van euro 100 euro 72% 6% 22% Een Een verpleegkundige ##V3## mag een mag partner een partner meenemen meenemen als een als een farmaceutische industrie kosteloos een partnerprogramma aanbiedt 62% 12% 26% Als artsenbezoekers een nieuw geneesmiddel presenteren, zijn ze verplicht informatie over dat geneesmiddel achter te laten 71% 11% 18% Een Een ##V3## verpleegkundige mag bij niet-wmo mag bij plichtig niet WMO- onderzoek plichtig per onderzoek geïncludeerde per geïncludeerde patiënt patiënt betaald betaald worden worden 9% 45% 46% De regels uit de gedragscode over financiering van reis- en verblijfkosten gelden ook voor bijeenkomsten in het buitenland 69% 6% 26% De vergoeding De vergoeding die een die ##V3## een verpleegkundige voor dienstverlening voor van een dienstverlening farmaceutisch bedrijf van een mag farmaceutisch ontvangen, bedrijf is gemaximeerd mag ontvangen is gemaximeerd tot tot % 9% 70% Juist Onjuist Weet niet 28

29 AFSPRAKEN MET COLLEGA S BIJNA NEGEN OP DE TIEN VERPLEEGKUNDIGEN HEBBEN GEEN BELEID AFGESPROKEN + Met name omdat ze vinden dat het niet op hen van toepassing is. V. Hebt u met collega s (in maatschap, de instelling, de huisartsengroep) een beleid afgesproken over geneesmiddelenreclame, geschenken en gastvrijheid? Basis: allen (n=666) Wat houdt u tegen? Wat houdt het beleid in? Niet over nagedacht omdat wij niet persoonlijk benaderd worden voor dit onderwerp Geen idee of er afspraken zijn Niets, maar is tot op heden nog niet gebeurd Niet van toepassing binnen mijn werk Tot nu toe niet nodig geweest. Wij worden niet rechtstreeks benadert door farmaceuten Factor tijd, gaat ten koste van patientenzorg en productie 89% 11% In prinicipe geen individuele contacten met de farmaceutische industrie. Alleen daar waar het bijdraagt aan scholingsbehoeften voor de gehele medische dienst zijn conacten toegestaan Schenkingen zijn voor het gehele team en niet individueel De afspraak is dusdanig dat er niets wordt aangenomen aan geld. Je mag luisteren naar de informatie maar er worden geen financiele vergoedingen, schrijfwaren met de naam erop e.d. aangenomen 29

30 STELLINGEN CGR 65% VAN DE VERPLEEGKUNDIGEN WEET DAT ZE EEN KLACHT KUNNEN INDIENEN TEGEN EEN LEVERANCIER DIE DE CODE NIET NALEEFT + Een aanzienlijk minder groot aandeel weet dat ze ook een klacht kunnen indienen tegen een collega (35%). V. Welke van de volgende stellingen zijn juist en welke niet juist? Basis: allen (n=666) Juiste antwoord: Bij de Bij Codecommissie Codecommissie van van de CGR de CGR kunt kunt u als u ##V3## als een verpleegkundige klacht indienen een tegen klacht een indienen leverancier tegen die een de leverancier gedragscode die de gedragscode niet naleeft niet naleeft 65% 1% 34% Bij Bij de de Codecommissie van van de de CGR CGR kunt kunt als u verpleegkundige als ##V3## een een klacht klacht indienen indienen tegen tegen een een collega collega die de die gedragscode de gedragscode niet niet naleeft naleeft 35% 16% 50% Tegen de uitspraken van de Codecommissie van de CGR kan beroep ingesteld worden 49% 3% 48% De Inspectie voor de Gezondheidszorg kan de uitspraak herzien 5% 38% 56% De uitspraken zijn bindend 37% 6% 57% Juist Onjuist Weet niet 30

31 TRANSPARANTIEREGISTER ZORG EEN FLINKE MEERDERHEID IS NIET BEKEND MET HET TRANSPARANTIEREGISTER ZORG + Circa een tiende van de verpleegkundigen weet van het bestaan van het Transparantieregister Zorg af. V. Kent u het Transparantieregister Zorg? Basis: allen (n=666) V. Heeft u één of meer van de volgende ervaringen met het Transparantieregister Zorg? Basis: allen (n=72) Ik heb mijzelf in het Transparantieregister Zorg opgezocht 15% 11% Ik ken collega s die in het Transparantieregister Zorg staan 14% Ik sta in het Transparantieregister Zorg genoemd Ik heb anderen in het Transparantieregister Zorg opgezocht 10% 4% 89% Ik heb contact gehad de Stichting Transparantieregister Zorg 1% Geen van deze 68% 31

32 FINANCIËLE RELATIES TRANSPARANTIEREGISTER CIRCA DRIE OP DE VIJF VERPLEEGKUNDIGEN WETEN DAT FINANCIËLE RELATIES VANAF 500 EURO PER JAAR VERMELD STAAN IN HET TRANSPARANTIEREGISTER ZORG + Een derde van hen weet dat vergoedingen voor niet WMO-plichtig onderzoek tevens vermeld staan. + Een derde denkt ten onrechte dat vergoedingen voor WMO-plichtig onderzoek en/of geschenken vermeld staan in het register. V. Staan de volgende financiële relaties tussen zorgverleners/instellingen en farmaceutische bedrijven in het Transparantieregister Zorg vermeld? Basis: allen (n=72) Juiste antwoord: Financiële relaties vanaf 500 euro per jaar. 58% 1% 40% Vergoedingen voor WMO-plichtig medischwetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek. 26% 36% 38% Vergoedingen voor niet WMO-plichtig medischwetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek. 33% 18% 49% Geschenken. 26% 33% 40% Juist Onjuist Weet niet 32

33 DOEL TRANSPARANTIEREGISTER ZORG TRANSPARANTIEREGISTER EEN GOED INITIATIEF EN BELANGRIJK VOLGENS VERPLEEGKUNDIGEN + die het Transparantieregister Zorg kennen, geven aan dat het doel hiervan is om inzicht te bieden over relaties tussen de farmaceutische industrie en zorgverleners. Het moet duidelijkheid en transparantie bieden. V. Wat is volgens u het doel van het Transparantieregister Zorg? Basis: allen (n=72) V. Wat vindt u van het Transparantieregister Zorg? Basis: allen (n=72) Aangeven of onderzoek of personen vrij zijn van mogelijke beïnvloeding door de farmaceutische industrie Belangrijk. Kan en moet meer aandacht krijgen Duidelijkheid creëren in de samenwerking arts/vs/ PA met farmacie en of dergelijke belangenverstrengeling een mogelijkheid is. Prima en noodzaak Inzicht geven in financiële relaties tussen bedrijven en zorgverleners/instellingen Ik vind het goed dat het er is Voorschrijven van geneesmiddelen en het sponsoren van geneesmiddelen transparant te houden Goed initiatief Inzicht geven over relaties tussen farmaceutische industrie en zorgverleners Goede zaak. Neven belangen van beroepsbeoefenaren in de Gezondheidszorg dienen inzichtelijk te zijn voor belanghebbende 33

34 RESULTATEN 4. PHYSICIAN ASSISTANT RIJNSBURGSTRAAT AT AMSTERDAM

35 CGR REGELS DRIEKWART VAN DE PHYSICIAN ASSISTANTS WEET DAT DE REGELS VAN DE CGR BETREKKING HEBBEN OP SPONSORING VAN CONGRESSEN DOOR DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE + Circa zeven op de tien physician assistants weten dat er CGR regels zijn m.b.t. de waarde van geschenken van de farmaceutische industrie en het betalen voor deelname aan nascholing en congressen. + De helft is niet op de hoogte van de regels omtrent het te woord staan van artsenbezoekers en het bijwonen van nascholingen en congressen in het buitenland. V. De regels van de CGR hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Basis: allen (n=248) De waarde De waarde van geschenken van geschenken van de van de farmaceutische industrie industrie aan een ##V3## physician assistant 67% 10% Juiste antwoord: 23% Het betalen voor deelname van een ##V3## physician aan assistant nascholing aan nascholing en congressen en congressen 67% 11% 22% Het Het vergoeden van van werkzaamheden van van een een ##V3## physician door assistant de door farmaceutische de farmaceutische industrie industrie 58% 15% 27% Het bijwonen van nascholingen en congressen in het buitenland 49% 27% 24% Het te woord staan van artsenbezoekers 51% 25% 24% Sponsoring door de farmaceutische industrie van congressen 75% 8% 17% Advertenties van farmaceutische industrie in (medische) tijdschriften 60% 15% 25% Voorlichting over geneesmiddelen aan het algemeen publiek 53% 20% 27% Juist Onjuist Weet niet 35

36 SCENARIO S DRIEKWART VAN DE PHYSICIAN ASSITANTS WEET DAT ARTSENBEZOEKERS INFORMATIE MOETEN ACHTERLATEN BIJ HET PRESENTEREN VAN EEN NIEUW GENEESMIDDEL + Ook weten zeven op de tien physician assistants dat de regels uit de gedragscode over financiering van reis- en verblijfskosten ook voor bijeenkomsten in het buitenland gelden. V. Kunt u voor de volgende scenario's aangeven of deze volgens u juist of niet juist zijn? Basis: allen (n=248) Juiste antwoord: Een Een ##V3## physician mag assistant een geschenk mag een aannemen geschenk met aannemen een waarde met een waarde van 100 van euro 100 euro 59% 8% 33% Een physician Een ##V3## assistant mag mag een een partner partner meenemen als als een een farmaceutische industrie kosteloos een een partnerprogramma aanbiedt Als artsenbezoekers een nieuw geneesmiddel presenteren, zijn ze verplicht informatie over dat geneesmiddel achter te laten 52% 73% 16% 9% 32% 19% Een ##V3## physician mag assistant bij niet-wmo mag bij plichtig niet-wmo onderzoek plichtig per onderzoek geïncludeerde per geïncludeerde patiënt patiënt betaald betaald worden worden 9% 43% 48% De regels uit de gedragscode over financiering van reis- en verblijfkosten gelden ook voor bijeenkomsten in het buitenland 71% 4% 25% De vergoeding De vergoeding die een die physician een ##V3## assistant voor voor dienstverlening dienstverlening van van een een farmaceutisch bedrijf mag mag ontvangen, is is gemaximeerd tot tot % 6% 70% Juist Onjuist Weet niet 36

37 AFSPRAKEN MET COLLEGA S SLECHTS EEN TIENDE VAN DE PHYSICIAN ASSITANTS HEEFT EEN BELEID AFGESPROKEN MET COLLEGA S OVER GENEESMIDDELENRECLAME, GESCHENKEN EN GASTVRIJHEID + Dit beleid houdt bijvoorbeeld in dat ze geen geschenken aannemen en geen reclame maken. + De physician assistants die (nog) geen beleid hebben afgesproken hebben, geven aan dat dit komt omdat het nog niet aan de orde is geweest. V. Hebt u met collega s (in maatschap, de instelling, de huisartsengroep) een beleid afgesproken over geneesmiddelenreclame, geschenken en gastvrijheid? Basis: allen (n=248) Wat houdt u tegen? Wat houdt het beleid in? Niet aan de orde. Ben er zeer strikt in. Wil niet "gekocht" worden. Wil meewerken aan onderzoek, maar dat geld gaat dan in de pot vd maatschap waarmee bijvoorbeeld eventueel congresbezoek betaald kan worden Het is nog niet aan de orde geweest, dat er geschenken of congresskosten werden vergoed door een farmaceutisch bedrijf. We hebben er intern wel over gesproken, maar geen beleid in vastgelegd 89% 11% Geen geschenken aannemen Geen reclame maken of sponsorgelden aannemen Ziekenhuis afspraak/ beleid Geen seeding trials, geen voorschrijfgedrag door de industrie gestimuleerd Bedragen tot 50 euro zijn toegestaan. Bij bedragen boven 50 euro wordt melding gedaan Niet ter sprake gekomen tot op heden 1x per jaar mag een farmaceut een presentatie komen geven waar alle artsen en PAs bij aanwezig zijn 37

38 STELLINGEN CGR DRIEKWART VAN DE PHYSICIAN ASSISTANTS WEET DAT ZE EEN KLACHT KUNNEN INDIENEN TEGEN EEN LEVERANCIER BIJ DE CODECOMMISSIE VAN DE CGR + Echter weten slechts twee op de vijf dat ze tevens een klacht kunnen indienen tegen een collega. Circa de helft weet dat tegen de uitspraken van de Codecommissie van de CGR een beroep ingesteld kan worden. + Ongeveer een derde weet dat de uitspraken bindend zijn en slechts 6% weet dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de uitspraken niet kan herzien. V. Welke van de volgende stellingen zijn juist en welke niet juist? Basis: allen (n=248) Juiste antwoord: Bij de Bij Codecommissie van de van CGR de kunt CGR kunt als physician u als ##V3## assistant een een klacht indienen tegen een leverancier die de gedragscode niet niet naleeft 75% 0% 25% Bij Bij de de Codecommissie van de de CGR kunt u als physician ##V3## een klacht assistant indienen een klacht tegen indienen een collega tegen die een de gedragscode collega die de niet gedragscode naleeft niet naleeft 40% 14% 46% Tegen de uitspraken van de Codecommissie van de CGR kan beroep ingesteld worden 53% 2% 44% De Inspectie voor de Gezondheidszorg kan de uitspraak herzien 6% 44% 50% De uitspraken zijn bindend 35% 7% 58% Juist Onjuist Weet niet 38

39 TRANSPARANTIEREGISTER ZORG RUIM VIER OP DE VIJF PHYSICIAN ASSISTANTS ZIJN NIET BEKEND MET HET TRANSPARANTIEREGISTER ZORG V. Kent u het Transparantieregister Zorg? Basis: allen (n=248) V. Heeft u één of meer van de volgende ervaringen met het Transparantieregister Zorg? Basis: allen (n=42) Ik ken collega s die in het Transparantieregister Zorg staan 17% 17% Ik heb mijzelf in het Transparantieregister Zorg opgezocht 10% Ik heb anderen in het Transparantieregister Zorg opgezocht Ik sta in het Transparantieregister Zorg genoemd 7% 2% 83% Ik heb contact gehad de Stichting Transparantieregister Zorg 2% Geen van deze 74% 39

40 FINANCIËLE RELATIES TRANSPARANTIEREGISTER VAN DE PHYSICIAN ASSISTANTS DIE BEKEND ZIJN MET HET REGISTER, WETEN RUIM DRIE OP DE VIJF DAT ER FINANCIËLE RELATIES VANAF 500 EURO PER JAAR IN VERMELD STAAN V. Staan de volgende financiële relaties tussen zorgverleners/instellingen en farmaceutische bedrijven in het Transparantieregister Zorg vermeld? Basis: allen (n=42) Juiste antwoord: Financiële relaties vanaf 500 euro per jaar. 64% 5% 31% Vergoedingen voor WMO-plichtig medischwetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek. 12% 55% 33% Vergoedingen voor niet WMO-plichtig medischwetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek. 40% 14% 45% Geschenken. 21% 33% 45% Juist Onjuist Weet niet 40

41 DOEL TRANSPARANTIEREGISTER ZORG DOEL VOLGENS PHYSICIAN ASSISTANTS MET NAME INZICHT EN TRANSPARANTIE + De physician assistants vinden het in het algemeen goed dat het Transparantieregister Zorg er is. V. Wat is volgens u het doel van het Transparantieregister Zorg? Basis: allen (n=42) Het monitoren en inzichtelijk maken van geldstromen tussen farmaceutische bedrijven en zorgverleners Transparantie in geldstromen tussen zorgverleners en industrie V. Wat vindt u van het Transparantieregister Zorg? Basis: allen (n=42) Goed, duidelijk verhaal en overzichtelijke website Niet duidelijk waarvoor financiën ontvangen zijn Inzichtelijk maken van de samenwerking van zorgverleners met farmaceutische bedrijven en de vergoedingen die zij hiervoor ontvangen Prima instelling Geeft inzicht in samenwerking tussen zorgverlener en industrie Goede zaak Voorkomen van belangenverstrengeling Nog weinig mee van doen gehad, maar wel goed dat er een plek is waar duidelijkheid gegeven wordt over de relatie tussen farmaceuten en zorgverleners/instellingen 41

42 PROFIEL RIJNSBURGSTRAAT AT AMSTERDAM

43 PROFIEL 1 s 52% 48% Man Vrouw 33% Man Vrouw 67% 39% 36% 54% 39% 18% 6% 7% 0% Jonger dan Ouder dan 60 Jonger dan Ouder dan 60 Openbaar Ziekenhuis 100% 43

44 PROFIEL 2 VERPLEEGKUNDIGEN 13% 57% Man 35% Vrouw 87% 5% Jonger dan 30 3% Ouder dan 60 Diabetesverpleegkundigen 0% Longverpleegkundigen 12% Preventieve zorg bij somatische aandoeningen 1% 58% 42% Verpleegkundige Verpleegkundig specialist Acute zorg bij somatische aandoeningen Intensieve zorg bij somatische aandoeningen Chronische zorg bij somatische aandoeningen 3% 13% 33% Geestelijke gezondheidszorg 13% Overige 24% 44

45 PROFIEL 3 ARTSEN 29% 37% 8% 63% 5% Jonger dan 30 Anesthesiologie Cardiologie Cardio-thoracale chirurgie Dermatologie en venerologie Man Heelkunde Vrouw Interne geneeskunde Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische genetica 49% Klinische geriatrie Longziekten en tuberculose Maag-, darm- en leverziekten 31% Medische microbiologie Neurochirurgie Neurologie 15% Nucleaire geneeskunde Ouder dan 60 Obstetrie en gynaecologie Oogheelkunde Orthopedie Pathologie Plastische chirurgie Psychiatrie Radiologie Radiotherapie Reumatologie Revalidatiegeneeskunde Spoedeisende geneeskunde (profiel KNMG) Urologie Anders Basisarts niet in opleiding Arts in opleiding Medisch specialist Huisarts 5% 1% 3% 1% 2% 0% 2% 2% 1% 0% 0% 5% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 3% 7% 8% 6% 9% 14% 18% 61% Profielarts 45

46 RIJNSBURGSTRAAT AT AMSTERDAM In opdracht van: Yvonne Drewes, Edith van Rijs, KNMG Auteur(s): Milou Welsink, Merel de Lange Datum: 6 november 2014

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen?

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Verslag van de resultaten van een enquête maart 2016 De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Enquête 5 3 Resultaten

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB)

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Datum: 17 maart 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Bijlage: Beroepsverenigingen

Bijlage: Beroepsverenigingen Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Vervolgtrainingen Mi Expert training (6 dagen) Verdiepingsdag Weerstand (1 dag) Verdiepingsdag Verandertaal (1 dag) Bijlage: Beroepsverenigingen

Nadere informatie

Onderdeel III sub d, aanpassing van de definitie beroepsbeoefenaar met toelichting:

Onderdeel III sub d, aanpassing van de definitie beroepsbeoefenaar met toelichting: NOTITIE 24 januari 2012 Aanpassing Gedragscode Geneesmiddelenreclame Inleiding In verband met de wijziging van de Geneesmiddelenwet per 1 januari 2012 en inwerkingtreding van nieuwe Beleidsregels gunstbetoon

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2015

MEDISCH SPECIALIST 2015 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2015 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg De trein dendert door De medisch specialist in nieuwe tijden Actualiteitensymposium Woensdag

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

HET PRAKTISCHE PATIENTEN BOEK

HET PRAKTISCHE PATIENTEN BOEK HET PRAKTISCHE PATIENTEN BOEK Over patiëntenrecht, medicijngebruik, pijnbestrijding en meer GEORGIE DOM Het praktische patiëntenboek GEORGIE DOM HET PRAKTISCHE PATIENTEN BOEK 1 e druk, juni 2014 2014 Consumentenbond,

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Bereik nu uw medische doelgroep! Download GRATIS!

Bereik nu uw medische doelgroep! Download GRATIS! Bereik nu uw medische doelgroep! Download GRATIS! 17.000 downloads Met de app MedZine krijgt de medisch specialist toegang tot de meest recente content uit zijn vakgebied. Dit zijn alle belangrijke (inter)nationale

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Werkinstructie toevoegen

Werkinstructie toevoegen Werkinstructie toevoegen categorie A punten VERSIE 13-03-2015 AUTEUR Maarten van Alphen, Akke Bakker, Jason Doppenberg, Nanda van der Stap POST NVvTG P/A Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Transparantieregister Zorg. 11 november 2015 Björn Eussen

Transparantieregister Zorg. 11 november 2015 Björn Eussen Transparantieregister Zorg 11 november 2015 Björn Eussen Inhoud Achtergrond register Aanleveren financiële relaties Vragen 2 Achtergrond register Structuur: Onafhankelijke stichting die werkt in opdracht

Nadere informatie

Toelichting nadere uitwerking van artikel 16 Gedragscode Geneesmiddelenreclame inzake niet-wmo-plichtig onderzoek

Toelichting nadere uitwerking van artikel 16 Gedragscode Geneesmiddelenreclame inzake niet-wmo-plichtig onderzoek Toelichting nadere uitwerking van artikel 16 Gedragscode Geneesmiddelenreclame inzake niet-wmo-plichtig onderzoek Inleiding 1. De CGR heeft deze Richtlijnen over niet-wmo-plichtig onderzoek vastgesteld

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

De gang van zaken op de poliklinieken

De gang van zaken op de poliklinieken De gang van zaken op de poliklinieken De gang van zaken op de poliklinieken in het Kennemer Gasthuis Met deze folder kunt u zich voorbereiden op een bezoek aan één van de poliklinieken van het Kennemer

Nadere informatie

Transparantie. 4 november 2014 Frederik Schutte Björn Eussen

Transparantie. 4 november 2014 Frederik Schutte Björn Eussen Transparantie 4 november 2014 Frederik Schutte Björn Eussen Inhoud Achtergrond Gedragsregels openbaarmaking Het register Beheer database Q&A 4 november 2014 2 Achtergrond Motie Tweede Kamer nav positie

Nadere informatie

Compliance en CGR. Frederik Schutte Regned, Utrecht 12 november 2015

Compliance en CGR. Frederik Schutte Regned, Utrecht 12 november 2015 Compliance en CGR Frederik Schutte Regned, Utrecht Onderwerpen Achtergrond CGR Toezicht op geneesmiddelenreclame Directe compliance verplichtingen Afgeleide compliance verplichtingen Toezicht IGZ Risicogestuurd

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE GUNSTEBETOON

ZELFEVALUATIE GUNSTEBETOON ZELFEVALUATIE GUNSTEBETOON bij aanvraag accreditatie nascholing Onderdeel van Inleiding - aanleiding Nascholingsbijeenkomsten van zorgaanbieders kunnen (mede) worden gefinancierd door leveranciers van

Nadere informatie

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Het Deventer Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis met alle basisspecialismen in huis. Veiligheid, snelle toegang en persoonlijke aandacht staan centraal.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 25-06-2014) Besluit van 24 augustus 2012, houdende aanwijzing van de vormen van zorg die in aanmerking kunnen komen voor een beschikbaarheidbijdrage op grond van de Wet marktordening

Nadere informatie

VS en PA op eigen benen

VS en PA op eigen benen VS en PA op eigen benen De wettelijke regeling van bevoegdheden per 1-1-2012 Context Toenemende en complexer wordende zorgvraag, groeiende personeelstekorten, groeiende behoefte aan kostenbeheersing en

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2003/2009)

Trends in tevredenheid (2003/2009) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2003/2009) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends

Nadere informatie

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink Analyserapport Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011 Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9496 4 april 2014 Beleidsregels van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 maart 2014, kenmerk 336714-118094-GMT,

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995 ICT-kostenbeheersing Over ICT-kostenonderzoek in de zorg en ICT Benchmark GGZ Patrick van Eekeren Atlanta, 1 maart 2010 Agenda Onderzoek naar ICT-kosten in de zorg i.o.v. VWS Wat zijn de totale ICT-kosten

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE GUNSTEBETOON

ZELFEVALUATIE GUNSTEBETOON ZELFEVALUATIE GUNSTEBETOON bij aanvraag accreditatie nascholing Onderdeel van Inleiding - Aanleiding Nascholingsbijeenkomsten van zorgaanbieders kunnen (mede) worden gefinancierd door leveranciers van

Nadere informatie

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Resultaten jonge klaren enquête 2014 Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Enquête 2014 1322 respondenten 79% Medisch specialist 21% Aios Opleidingsregio s evenredig verdeeld M/V verdeling:

Nadere informatie

Beroepskwalificaties

Beroepskwalificaties Vragen voor het bepalen van het beroep Omschrijving van het beroep 1. 1. 1 Is het beroep van [${Profession}] op uw grondgebied gereglementeerd? # - Ja 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 # - Nee # # Welke

Nadere informatie

Richtlijn Gunstbetoon door bedrijven

Richtlijn Gunstbetoon door bedrijven Richtlijn Gunstbetoon door bedrijven November 2010 10.3611 Richtlijn Gunstbetoon door bedrijven Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Postbus 9696 3506 GR Utrecht T: 030-2739880

Nadere informatie

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen Wegwijs in het Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG-terrein Ingangnummers Accare, Kinder- en Jeugdpsychiatrie (poli) 9 Accare, Kinderpsychiatrie 30 Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde Centrum

Nadere informatie

Tariefkaart 2016. News. Bereik uw medische doelgroep

Tariefkaart 2016. News. Bereik uw medische doelgroep Tariefkaart 2016 News Bereik uw medische doelgroep Inhoud Inleiding 3 Facts 4 Communicatieoplossingen 5 Specialismen 6 Beknopt overzicht 7 Tarieven, aanleverspecificaties & condities 8 Contact 9 Veel zorgprofessionals

Nadere informatie

implementatie taakherschikking

implementatie taakherschikking Handreiking implementatie taakherschikking Implementatie van de wettelijke regeling om taakherschikking mogelijk te maken november 2012 Handreiking implementatie taakherschikking Implementatie van de wettelijke

Nadere informatie

Nieuwe beroepen in de Nederlandse

Nieuwe beroepen in de Nederlandse Nieuwe beroepen in de Nederlandse gezondheidszorg en taakherschikking Dr Lode Wigersma, arts, voormalig algemeen directeur KNMG Nu voorzitter Raad van Toezicht, Flevoziekenhuis Almere, en adviseur gezondheidszorgvraagstukken

Nadere informatie

Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig. Utrecht, november 2012

Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig. Utrecht, november 2012 Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig Utrecht, november 2012 Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende,

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 61 4 62 Volksgezondheid Ruim 2.000 inwoners op 1 huisarts Op 1 januari 2008 zijn er in Hengelo 39 huisartsen gevestigd, 2 minder dan vorig jaar. Dit betekent dat er per 2.079 inwoners 1 huisarts actief

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2007/08)

Trends in tevredenheid (2007/08) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2007/08) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends in

Nadere informatie

Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit

Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in 2012 tot begin 2013 een thematoezicht

Nadere informatie

Omgaan met de farmaceutische Industrie

Omgaan met de farmaceutische Industrie Omgaan met de farmaceutische Industrie CGR Nascholing voor beroepsbeoefenaren 27 juni 2013 Copyright 2013 Operatie Farma Pre-toets 1 - Diabetesverpleegkundige Henny Wijden krabbelt op Facebook dat zij

Nadere informatie

Harry Wagenvoort, documentalist Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, UMC St Radboud

Harry Wagenvoort, documentalist Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, UMC St Radboud Feiten en cijfers over (aanstaande) artsen m/v Wij willen een woord van dank uitspreken aan allen die zijn of haar bijdrage hebben geleverd, en zonder wie deze publicatie niet tot stand had kunnen komen.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Conclusies 9 3.1 Inleiding 9 3.2 Bijeenkomst voldoet overwegend aan de reclameregels 9 3.3 Te nemen maatregelen 111

1 Inleiding 3. 3 Conclusies 9 3.1 Inleiding 9 3.2 Bijeenkomst voldoet overwegend aan de reclameregels 9 3.3 Te nemen maatregelen 111 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan de Nascholing individuele behandeling van diabetes type 2: Is insuline het einde? georganiseerd door AstraZeneca B.V. op 10 maart 2015 te Zwijndrecht

Nadere informatie

Persbijlage. Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist?

Persbijlage. Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist? Persbijlage Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist? Contents Inleiding... 3 Gegevensverzameling... 4 Het enquêteformulier... 4 Respons... 5 Analyse... 5 1. Respecteren van conventietarieven...

Nadere informatie

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inleiding Nederland telt acht medische faculteiten, welke alle een ander curriculum

Nadere informatie

Samenvatting. Carrièrewensen en beroepskeuze

Samenvatting. Carrièrewensen en beroepskeuze Inhoudsopgave Samenvatting... 2 Man-vrouw verschillen in medische specialismen en carrièrewensen... 4 0. Algemeen... 5 1. Huisartsen... 11 1.1 Aantal geregistreerde mannelijke en vrouwelijke huisartsen...

Nadere informatie

Informatie en tips voor uw bezoek. Welkom in de polikliniek van VUmc. foto: patiënteninformatiecentrum

Informatie en tips voor uw bezoek. Welkom in de polikliniek van VUmc. foto: patiënteninformatiecentrum Informatie en tips voor uw bezoek Welkom in de polikliniek van VUmc foto: patiënteninformatiecentrum Binnenkort komt u voor onderzoek en/of behandeling naar de polikliniek van VU medisch centrum (VUmc).

Nadere informatie

BIG-register Externe webservices

BIG-register Externe webservices Title Subject Version 2.0 Date 11-03-2016 Document BIG register services extern name 1.9 voor extern gebruik Author CIBG / IV en ICT unit Inhoud 1 Revisie historie... 3 2 Inleiding... 4 3 Wijzigingen...

Nadere informatie

Kwaliteit van de bij- en nascholing voor artsen

Kwaliteit van de bij- en nascholing voor artsen Kwaliteit van de bij- en nascholing voor artsen Rapportage op verzoek van het Ministerie van VWS Artsenfederatie KNMG, Utrecht, juni 2014 1 Inhoudsopgave 1. Vragen over kwaliteit van bij- en nascholing

Nadere informatie

Gezondheidszorg Competenties en Profielen

Gezondheidszorg Competenties en Profielen Gezondheidszorg Competenties en Profielen Reviews kent de volgende competenties en competentieprofielen voor de sector Gezondheidszorg. Apotheker Arbeid- en ergotherapeut Arts Assistent (tandarts, apotheek,

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Home no. 3 Juni 2015 Juridische aspecten Eerdere edities Verenso.nl De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Dr. Corry Ketelaars, coördinerend specialistisch

Nadere informatie

medisch centrum alkmaar

medisch centrum alkmaar medisch centrum alkmaar Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN Om na te gaan in welke mate de huisartsen en apothekers uit dezelfde wijk contact hebben en met elkaar overleggen, verstuurden de Apothekers van Brussel

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Instroom aios ziekenhuizen

Instroom aios ziekenhuizen Instroom aios ziekenhuizen Jaarbeeld 2011 inclusief: regionale verdeling fte-jaarratio terug-vooruitblik april 2012 Joris Meegdes 1 Woord vooraf In het kader van de monitorfunctie van het Capaciteitsorgaan

Nadere informatie

ONDERZOEK. Kent de Nederlander zijn rechten in de zorg?

ONDERZOEK. Kent de Nederlander zijn rechten in de zorg? ONDERZOEK In dit onderzoeksverslag treft u een samenvatting aan van het onderzoek Clientenrechten.nl; voor uw recht in de zorg. Vijf samenwerkende partijen hebben de opdracht voor dit onderzoek gegeven

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête MPU

Tevredenheidsenquête MPU Tevredenheidsenquête MPU Florian van Hunnik MPU-verpleegkundige 6 maart 204 Arts-assistenten ICU WAN hoofden SEH Verpleegafdelingen Inhoud Inleiding Methode Resultaten Conclusies Discussie Inleiding Arts-assistenten

Nadere informatie

Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns naar eerstelijnszorg

Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns naar eerstelijnszorg Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns naar eerstelijnszorg CE van Dijk, JC Korevaar, JD de Jong, B Koopmans, M van Dijk, DH de Bakker Presentatie, 20 maart 2014. Dr. JC Korevaar, programmaleider

Nadere informatie

Rapportage Weergave journaalregels in de ZorgDomein verwijsbrief

Rapportage Weergave journaalregels in de ZorgDomein verwijsbrief Rapportage Weergave journaalregels in de ZorgDomein verwijsbrief September 2013 Pieter Langers Laurens Pronk ZorgDomein, 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Doel onderzoek... 3 Werkwijze

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant

Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant Een stage onderzoek gericht op de ervaringen met de ZorgDomein applicatie. Managementsamenvatting Januari 2011 Annelieke Niezen, student Maastricht University

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

3.1 (Medische) vervolgopleidingen De (medische) vervolgopleidingen waarop deze beleidsregel van toepassing is, zijn te verdelen in twee categorieën:

3.1 (Medische) vervolgopleidingen De (medische) vervolgopleidingen waarop deze beleidsregel van toepassing is, zijn te verdelen in twee categorieën: BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Intro 1. Waarom is taakherschikking zo belangrijk? Voor VWS en naar mijn mening voor de samenleving.

Intro 1. Waarom is taakherschikking zo belangrijk? Voor VWS en naar mijn mening voor de samenleving. Toespraak drs. H.C.M. Middelplaats (hoofd afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt van het ministerie van VWS) ten behoeve de opening NAPAcongres INVEST 2012 d.d. 9 november 2012. Intro - Het ministerie

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker 61 4 62 Volksgezondheid Jaarlijks een huisarts erbij Op 1 januari 2004 zijn er 41 huisartsen in de gevestigd. Sinds 2000 komt er gemiddeld elk jaar een huisarts bij. Het aantal tandartsen en specialisten

Nadere informatie

BIG-register Externe webservices

BIG-register Externe webservices Title Subject Version 1.8 Date 12-12-2014 BIG register services extern Documentname 1 8_definitief voor extern gebruik Author CIBG / ICT unit Inhoud 1 Revisie historie... 3 2 Inleiding... 4 3 Wijzigingen...

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Lijst van bevoegde autoriteiten voor de gereglementeerde beroepen, zoals weergegeven in het Nationaal actieplan gereglementeerde beroepen.

Lijst van bevoegde autoriteiten voor de gereglementeerde beroepen, zoals weergegeven in het Nationaal actieplan gereglementeerde beroepen. BIJLAGE bij nota naar aanleiding van het verslag (Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60%

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60% 61 4 62 Volksgezondheid Aantal patiënten van huisartsen boven norm Op 1 januari 2004 zijn er 39 huisartsen in de gevestigd, één minder dan een jaar daarvoor. De gemiddelde praktijkgrootte wordt daardoor

Nadere informatie

Beroepsprofiel Physician Assistant

Beroepsprofiel Physician Assistant Beroepsprofiel Physician Assistant januari 2012 Nederlandse Associatie van Physician Assistants 31-01-2012 Copyright 2005 NAPA - K.v.K. 30200557 - Rabobank 1040.88.168 www.napa.nl Page 1 of 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie Inhoudsopgave Wat neemt u mee? 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 3 Uw bezoek aan de polikliniek 3 Behandelaars 4 Maartensapotheek 5 Wordt de

Nadere informatie

Poliklinische vragenlijst 2012 Gynaecologie & verloskunde

Poliklinische vragenlijst 2012 Gynaecologie & verloskunde Poliklinische vragenlijst 2012 Gynaecologie & verloskunde Deze rapportage heeft betrekking op de verslagperiode 01-11-2012 tot 20-03-2013.. Máxima Medisch Centrum Afdeling Kwaliteit & Veiligheid TEL: 9126

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST (VRAAG GP.06. EN SP.06. - mondelinge vragenlijst) 1. Wegens een klacht, ziekte 2. Diagnostisch of preventief onderzoek, test 3. Voor een behandeling

Nadere informatie

Uitwerking enquête NVB leden

Uitwerking enquête NVB leden Uitwerking enquête NVB leden 1. Inleiding en aanleiding Aanleiding voor de enquête was de wens van het bestuur om de activiteiten voor de leden uit te breiden. Hiertoe is meer inzicht in de aarde en de

Nadere informatie

CVZ presenteert 25 ste editie Farmacotherapeutisch Kompas Farmacotherapeutisch Kompas belangrijkste bron onafhankelijke geneesmiddeleninformatie

CVZ presenteert 25 ste editie Farmacotherapeutisch Kompas Farmacotherapeutisch Kompas belangrijkste bron onafhankelijke geneesmiddeleninformatie Persbericht Persbericht Pb. 01/2009 Diemen, 22 januari 2009 CVZ presenteert 25 ste editie Farmacotherapeutisch Kompas Farmacotherapeutisch Kompas belangrijkste bron onafhankelijke geneesmiddeleninformatie

Nadere informatie

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen JORIS DE JONGH MARIEKE BOERMA AMSTERDAM, FEBRUARI 2014

Nadere informatie

I.P.C. SINDRAM VERWEIJ ADVOCATEN NIJMEGEN 024-324 37 09 / 06-49968172 SINDRAM@VERWEIJADVOCATEN.NL

I.P.C. SINDRAM VERWEIJ ADVOCATEN NIJMEGEN 024-324 37 09 / 06-49968172 SINDRAM@VERWEIJADVOCATEN.NL 1 I.P.C. SINDRAM VERWEIJ ADVOCATEN NIJMEGEN 024-324 37 09 / 06-49968172 SINDRAM@VERWEIJADVOCATEN.NL 2 ONDERWERPEN Aansprakelijkheid Titelbescherming wet BIG Voorbehouden handelingen Experimenteerartikel

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie