Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project)"

Transcriptie

1 Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project)

2 Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014

3 Eeklo (i.s.m. de Vlaamse Overheid) Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) I. Projectbeschrijving 4 A. Context 4 B. Werking 4 C. Doelstellingen 6 D. Doelgroep 7 II. Middelen 8 III. Evaluatie 9 IV. Overdraagbaarheid 11 V. Meer info? 12 A. Contactpersoon 12 B. Ondersteuningsmateriaal 12

4 Eeklo - Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) I. Projectbeschrijving A. Context Het project werd ontwikkeld in het kader van het Rosettaplan (1999). Dit plan heeft als doel de tewerkstelling van jonge schoolverlaters te bevorderen door hen een baan en/of een aanvullende opleiding te verschaffen. In die context werden via het samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Federale Overheid en de Vlaamse Gemeenschap twee startbanenprojecten tot stand gebracht. Het eerste project betreft de preventie van antisociaal gedrag op school en ging van start onder de naam Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen, kortweg JoJo-project. Het tweede project (zie andere fiche Eeklo) is het startbanenproject Verkeersveiligheid kortweg VeVe-project en werkt rond verkeersveiligheid in de schoolomgeving en een veiliger school-woonverkeer. Het JoJo-project: werken aan een positief schoolklimaat! B. Werking Het JoJo-startbanenproject startte op in 2001 en wil jongeren een leerrijke eerste werkervaring aanbieden, waarbij ze tegelijkertijd de kans krijgen om aanvullende opleidingen te volgen. Het project richt zich specifiek tot laaggeschoolde jongeren. 4

5 Jongeren van allochtone afkomst en/of jongeren met een kansarme achtergrond worden in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren, aangezien zij zich in de meest kwetsbare positie op de arbeidsmarkt bevinden. Binnen het JoJo-project wordt vooreerst getracht om de totstandkoming van een positief schoolklimaat te bevorderen via de tewerkstelling van preventiemedewerkers, die optreden als een laagdrempelige brugfiguur tussen de school, de leerlingen en de ouders. Dit houdt concreet in dat zij taken opnemen die pedagogisch ondersteunend zijn en die verband houden met de preventie van risicogedrag, de bevordering van leerling- en ouderparticipatie en de naleving van het schoolreglement. Geïnteresseerde werkgevers kunnen deelnemen aan dit preventieproject indien zij behoren tot één van de volgende categorieën: Secundaire scholen die beschikken over GOK-uren en die minstens 100 leerlingen tellen, Scholen van het buitengewoon secundair onderwijs: type 1 OV3, Centra voor Deeltijdse Vorming of Centra voor Deeltijds Onderwijs. Daarnaast wordt binnen het JoJo-project geprobeerd om een positief klimaat op scholen te ondersteunen door middel van onderhoudsmedewerkers, die instaan voor een goed onderhouden schoolinfrastructuur. Als volwaardig lid van het onderhoudsteam kunnen zij ingeschakeld worden voor allerlei klussen zoals herstellingen, groenonderhoud, schilderwerken, Alle scholengemeenschappen van het basis- en secundair onderwijs komen in aanmerking om als werkgever deel te nemen aan dit onderhoudsproject. Eeklo - Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) Aangezien het JoJo-project erop gericht is om de arbeidsmarktpositie van laaggeschoolde jongeren te versterken, is het belangrijk dat de startbaners zo veel mogelijk bijleren en voldoende kansen krijgen om een aantal competenties te verwerven die ze in hun verdere loopbaan kunnen aanwenden. Het is daarom noodzakelijk dat iedere werkgever een coach aanduidt die de startbaner voorziet van voldoende begeleiding, ondersteuning 5

6 Eeklo - Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) en waardering. De coach is eveneens het aanspreekpunt en moet zorgen voor een vlot verloop en een goede invulling van het project. Deze coach moet een personeelslid van de school of scholengemeenschap zijn. Het project wordt in goede banen geleid door drie coördinatoren binnen het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Zij zorgen voor de opvolging van het project, fungeren als aanspreekpunt voor startbaners en coaches, handelen de administratie af en gaan op evaluatiebezoeken. Ter ondersteuning van de startbaners en hun coaches worden brochures uitgebracht met de nodige praktische informatie. Hiernaast organiseert de coördinatie vormingen voor startbaners en coaches, die hen voorzien in bijkomende expertise om het project goed in te vullen en hun taak uit te oefenen. Daarnaast wordt verwacht van de werkgevers (scholen en scholengemeenschappen) dat zij zelf voorzien in de nodige vorming, opdat startbaners hun takenpakket correct zouden kunnen uitvoeren. Tenslotte kunnen de startbaners op kosten van Agodi opleidingen volgen bij externe vormingsorganisaties (bv. CVO, VDAB, Syntra, Examencommissie). Deze opleidingen versterken immers de positie van de startbaners op de arbeidsmarkt. Geïnteresseerde werkgevers kunnen een aanvraag tot deelname aan het project indienen bij de Vlaamse overheid, door een formulier in te vullen dat terug te vinden is op C. Doelstellingen Het project streeft twee doelstellingen na: Het aanbieden van een leerrijke eerste werkervaring aan de jongeren, waarbij ze tegelijkertijd de kans krijgen om aanvullende opleidingen te volgen. Daardoor krijgen zij immers meer kansen op de arbeidsmarkt. Scholen met een publiek van jongeren met (schoolse) problemen 6

7 een extra werkkracht bieden om te werken aan een positief schoolklimaat en een goed onderhouden schoolinfrastructuur. D. Doelgroep De JoJo-startbaners werken voor en/of met schoolgaande jongeren. JoJo-startbaners werken voornamelijk binnen de schoolmuren van één bepaalde school of scholengemeenschap. Eeklo - Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) 7

8 Eeklo - Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) II. Middelen Partners: Vlaamse overheid: Beleidsdomein Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (coördinatie en financiering), Federale overheid (financiering), Scholen (werkgevers). Kost: Een deel van de startbaners wordt betaald door de Vlaamse overheid en een deel door de federale overheid. Dit betekent concreet dat de werkgevers (scholen en scholengemeenschappen) in principe geen kosten moeten dragen om de projecten te kunnen realiseren. 8

9 III. Evaluatie Het project wordt jaarlijks geëvalueerd aan de hand van een jaarverslag (zie bijlage). Daarnaast werd in 2012 ook een meer diepgaand, kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zullen in de loop van 2013 gepubliceerd worden. Positieve punten / meerwaarde: Het project biedt heel wat kansen aan jongeren die moeilijk hun weg naar de arbeidsmarkt vinden. Daarbij heeft men niet enkel oog voor een eerste werkervaring, maar vormt opleiding eveneens een belangrijk punt. Zowel de JoJo ers als de coaches ervaren het project als zeer positief. De JoJo ers zien het vaak als een nieuwe kans. Eén van de coaches tijdens het projectbezoek was de mening toegedaan dat dit project een echte meerwaarde vormt voor de school om de leerlingen te begrijpen (taal, gewoonten, cultuur, ) en zo conflicten (en de escalatie ervan) te voorkomen. Ter ondersteuning van de JoJo ers en de coaches worden geregeld introductietrainingen georganiseerd zodat ze voorbereid zijn op het werk dat hen te wachten staat. Eeklo - Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) Aanbevelingen: De begeleiding van de jongeren door een coach is een niet te onderschatten element voor het welslagen van het project en verdient dus de nodige aandacht. Vorming op maat door de diensten op lokaal niveau is zeker aan te raden. Vanuit het Agentschap voor Onderwijsdiensten wordt best voldoende voorzien in ondersteuning voor de coaches die de startbaners in de scholen zullen begeleiden. Momenteel gebeurt dit al via evaluatiebezoeken en vormingen. Het creëren van samenwerkingsverbanden tussen JoJo ers en 9

10 Eeklo - Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) VeVe ers wordt aangeraden. In de praktijk werken zij wel eens naast elkaar terwijl ze elkaar op verschillende vlakken zouden kunnen aanvullen. Een structurele inbedding van dit project strekt tot aanbeveling, gezien de meerwaarde die het op lange termijn kan betekenen. Op die manier zijn de nodige middelen ook in de toekomst voorhanden. Het betrekken van de omgeving rond de school in zijn werking kan eveneens interessant zijn, bv. in het kader van problemen rond speelpleintjes en dergelijke waar veel jongeren samenscholen. Begeleiding tijdens het project is cruciaal. Uitwisseling van projecten tussen JoJo ers en coaches is dan ook aan te raden zodat ze uit elkaars ervaringen kunnen leren. De intervisies die sinds 2012 georganiseerd worden, komen hier al deels aan tegemoet. Zowel de JoJo ers als de coördinatoren van dit project zijn startbaners wat betekent dat zij deze functie maximum tot hun 26 jaar kunnen uitoefenen. Vooral bij de coördinatoren kan dit tot gevolg hebben dat een groot deel van de opgebouwde expertise verloren gaat wanneer een andere coördinator wordt aangesteld. Het is dan ook van groot belang dat er voorzien wordt in een goede informatieoverdracht bij vertrek. Momenteel vangt men dit reeds op via onder meer algemene coördinatie vanuit het agentschap, een uitgebreid draaiboek en het opnemen van nieuwe coördinatoren in een team met meer ervaren coördinatoren. 10

11 IV. Overdraagbaarheid Voor beide projecten geldt dat het aantal plaatsen beperkt is, waardoor niet alle scholen en scholengemeenschappen een dergelijk project kunnen uitwerken. Momenteel is er geen budgettaire ruimte om deze projecten uit te breiden. Daarom wordt er gewerkt met een wachtlijst. Bijkomend is het project beperkt tot Vlaanderen waardoor Franstalige scholen zich hier niet voor kunnen opgeven. Aandachtspunten: Elke gemeente en stad heeft zijn eigen kenmerken waaraan het project moet aangepast worden. Het is van groot belang dat de school waar de startbaner tewerkgesteld wordt, voorziet in een goede opvang en begeleiding van de jongere. Eeklo - Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) 11

12 Eeklo - Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) V. Meer info? A. Contactpersoon Lien GEERINCK, coördinator startbanenproject JoJo-VeVe Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs en Vorming - Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) - Startbanenprojecten JoJo-VeVe Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel Tel.: B. Ondersteuningsmateriaal Jaarverslag AgODi (zie bijlage), Onderzoek 2012, Presentatie Startbanenprojecten (zie bijlage), Presentatie JoJo-project (zie bijlage), Brochure voor de preventiemedewerkers (zie bijlage), Brochure voor de onderhoudsmedewerkers LSO (zie bijlage), Brochure voor de onderhoudsmedewerkers DBSO (zie bijlage). Sleutelwoorden Positief schoolklimaat, preventie, onderhoud, laaggeschoolde jongeren, startbaan, Agentschap voor Onderwijsdiensten, 12

13 Eeklo - Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) Het is verboden om de inhoud van dit project te kopiëren, een uittreksel ervan te maken, te verspreiden of te wijzigen, zonder de schriftelijke goedkeuring van de projectverantwoordelijke, behalve als het gaat om gebruik voor strikt private doeleinden. 13

14 Voor meer informatie: Algemene Directie Veiligheid en Preventie Waterloolaan 76 T Brussel F V.U.: Philip Willekens, Directeur-generaal, Waterloolaan Brussel

Eeklo Verkeersveiligheid VeVe-project

Eeklo Verkeersveiligheid VeVe-project www.besafe.be Eeklo Verkeersveiligheid VeVe-project Eeklo (i.s.m. de Vlaamse Overheid) Verkeersveiligheid (VeVe-project) FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale

Nadere informatie

Mechelen PrOS-project

Mechelen PrOS-project www.besafe.be Mechelen PrOS-project Mechelen PrOS-project FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Mechelen PrOS-project I. Projectbeschrijving

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Antwerpen School aan de beurt

Antwerpen School aan de beurt www.besafe.be Antwerpen School aan de beurt Antwerpen - School aan de beurt 1 Antwerpen School aan de beurt FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid

Nadere informatie

www.besafe.be Evere Project Conflictbeheersing

www.besafe.be Evere Project Conflictbeheersing www.besafe.be Evere Project Conflictbeheersing Evere Project Conflictbeheersing FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Evere Project

Nadere informatie

www.besafe.be Lokeren SOVA-project

www.besafe.be Lokeren SOVA-project www.besafe.be Lokeren SOVA-project Lokeren SOVA-project: Sociale vaardigheidstraining voor leerkrachten en leerlingen secundair onderwijs FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Nadere informatie

www.besafe.be Gent Sociale veiligheid in de schoolomgeving

www.besafe.be Gent Sociale veiligheid in de schoolomgeving www.besafe.be Gent Sociale veiligheid in de schoolomgeving Gent Sociale veiligheid in de schoolomgeving FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo

Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo www.besafe.be Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Vlaamse

Nadere informatie

STARTBANENPROJECTEN. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid. Jaarverslag 2010 en 2011

STARTBANENPROJECTEN. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid. Jaarverslag 2010 en 2011 STARTBANENPROJECTEN Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Jaarverslag 2010 en 2011 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Scholen

Nadere informatie

Startbanenproject scholen voor jongeren - jongeren voor scholen verkeersveiligheid

Startbanenproject scholen voor jongeren - jongeren voor scholen verkeersveiligheid 1 Startbanenproject scholen voor jongeren - jongeren voor scholen verkeersveiligheid jaarrapport 2016 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN www.onderwijs.vlaanderen.be Eindredactie Marlies De Witte Judith

Nadere informatie

STARTBANENPROJECTEN. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid

STARTBANENPROJECTEN. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid STARTBANENPROJECTEN Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Jaarverslag 2012 Eindredactie Joke Goemaere Lien Geerinck Sander D Huys Peter Bex AgODi, Afdeling Scholen Secundair Onderwijs

Nadere informatie

STARTBANENPROJECTEN. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen. Verkeersveiligheid. Jaarverslag Agentschap voor Onderwijsdiensten

STARTBANENPROJECTEN. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen. Verkeersveiligheid. Jaarverslag Agentschap voor Onderwijsdiensten STARTBANENPROJECTEN Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Jaarverslag 2013 Agentschap voor Onderwijsdiensten Eindredactie Kelly Machtelinckx Lien Geerinck Sander D Huys Peter Bex

Nadere informatie

www.besafe.be Bergen Project Welzijn op school

www.besafe.be Bergen Project Welzijn op school www.besafe.be Bergen Project Welzijn op school Bergen Project Welzijn op school FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Bergen Project

Nadere informatie

STARTBANEN PROJECTEN. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid 2014 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN

STARTBANEN PROJECTEN. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid 2014 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN 1 STARTBANEN PROJECTEN Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid 2014 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN www.onderwijs.vlaanderen.be 2 Eindredactie Hannah Boakye Karen Wens Sofie

Nadere informatie

STARTBANEN PROJECTEN. Vlaanderen. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Jaarrapport 2015

STARTBANEN PROJECTEN. Vlaanderen. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Jaarrapport 2015 Vlaanderen is onderwijs & vorming STARTBANEN PROJECTEN 1 Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Jaarrapport 2015 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN www.agodi.be/startbanenprojecten-jojo-en-veve

Nadere informatie

VACATURE TWEE NIEUWE COÖRDINATOREN 2018:

VACATURE TWEE NIEUWE COÖRDINATOREN 2018: VACATURE TWEE NIEUWE COÖRDINATOREN 2018: Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband 2 coördinatoren Startbanenproject JoJo/VeVe (startbaanovereenkomst) Vlaams ministerie

Nadere informatie

Startbanenprojecten. Scholen voor jongeren - Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid

Startbanenprojecten. Scholen voor jongeren - Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid E VA LUAT I E V E R S L AG s ch o o l j a a r 2 0 0 9 Startbanenprojecten Scholen voor jongeren - Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/veve http://www.ond.vlaanderen.be/jojo Eindredactie Katrien

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. ONDERHOUD DBSO Algemene informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. ONDERHOUD DBSO Algemene informatie STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN ONDERHOUD DBSO Algemene informatie STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN ONDERHOUD DBSO Algemene informatie Beleidsdomein

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. ONDERHOUD DBSO Algemene informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. ONDERHOUD DBSO Algemene informatie STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN ONDERHOUD DBSO Algemene informatie STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN ONDERHOUD DBSO Algemene informatie Beleidsdomein

Nadere informatie

Belgische Prijs voor Veiligheid en Preventie Deelnameformulier 1/9

Belgische Prijs voor Veiligheid en Preventie Deelnameformulier 1/9 Belgische Prijs voor Veiligheid en Preventie 2015 Deelnameformulier 1/9 Deelnemingsvoorwaarden 1: U bent actief binnen een Belgische stad of gemeente, een Belgische politiezone, een Belgische provincie,

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN PREVENTIE Algemene informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN PREVENTIE Algemene informatie STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN PREVENTIE Algemene informatie STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN PREVENTIE Algemene informatie Beleidsdomein Onderwijs

Nadere informatie

Actielijst arbeidsbeperking Een focus op redelijke aanpassingen tijdens werkplekleren

Actielijst arbeidsbeperking Een focus op redelijke aanpassingen tijdens werkplekleren Actielijst arbeidsbeperking 2020 Een focus op redelijke aanpassingen tijdens werkplekleren Evenredige arbeidsdeelname kansengroepen Diversiteit Gelijke behandeling Actielijst arbeidsbeperking 2020-2 december

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT VOOR VERKEERSVEILIGHEID (VEVE)

STARTBANENPROJECT VOOR VERKEERSVEILIGHEID (VEVE) STARTBANENPROJECT SCHOLEN JONGEREN VOOR JONGEREN SCHOLEN (JOJO) VERKEERSVEILIGHEID (VEVE) ONDERZOEKSRAPPORT 2012 Inhoudsopgave 1. Het JoJo-preventieproject 7 1.1 Wat? 1.2 Onderzoeksopzet en methode 1.3

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN Onderhoud DBSO Juni 2015 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN

Nadere informatie

Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming

Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming Onderhoud DBSO Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN April 2018 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN ONDERHOUDSMEDEWERKERS

Nadere informatie

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van VERA CELIS datum: 23 mei 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs

Nadere informatie

Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming

Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming Preventie Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

M-decreet. BuBaO type1/8 > basisaanbod BUSO OV3 type 1 > basisaanbod Evaluatie om de 2 jaar (BuBaO), na de opleidingsfase (BUSO)

M-decreet. BuBaO type1/8 > basisaanbod BUSO OV3 type 1 > basisaanbod Evaluatie om de 2 jaar (BuBaO), na de opleidingsfase (BUSO) M-decreet BuBaO type1/8 > basisaanbod BUSO OV3 type 1 > basisaanbod Evaluatie om de 2 jaar (BuBaO), na de opleidingsfase (BUSO) M-decreet Type 7 ook voor kinderen met spraak- of taalstoornis Creatie van

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN September 2017 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN PREVENTIEMEDEWERKERS

Nadere informatie

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag pagina 1 van 5 Deze vacature is niet langer gepubliceerd. Zoek jobs Meer info over POD Maatschappelijke Integratie POD Maatschappelijke Integratie in BRUSSEL zoekt Coördinator Ervaringsdeskundigen - project

Nadere informatie

VeVe. VeVe. Startbanenproject. verkeersveiligheid. Startinformatie voor startbaners. Januari 2014

VeVe. VeVe. Startbanenproject. verkeersveiligheid. Startinformatie voor startbaners. Januari 2014 VeVe Startbanenproject Verkeersveiligheid Startinformatie voor startbaners verkeersveiligheid Januari 2014 VeVe De opleidingen die georganiseerd worden door de coördinatie zijn heel interessant en leerrijk.

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT Grafische ondersteuning

Nadere informatie

Advies BVR duaal leren BuSO

Advies BVR duaal leren BuSO Raad Secundair Onderwijs 12 februari 2019 RSO-RSO-ADV-1819-004 Advies BVR duaal leren BuSO Vlaamse Onderwijsraad Koning Albert II-laan 37 BE-1030 Brussel T +32 2 219 42 99 www.vlor.be info@vlor.be Advies

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Onderwijs & Vorming --- dossiernummer: 1505515 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever Flankerend onderwijsbeleid Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering

Nadere informatie

Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming

Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming Onderhoud LSO Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN

Nadere informatie

VeVe. VeVe. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Startinformatie voor schoolspotters. Juni 2015

VeVe. VeVe. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Startinformatie voor schoolspotters. Juni 2015 VeVe Startbanenproject Verkeersveiligheid Startinformatie voor schoolspotters Juni 2015 VeVe De opleidingen die georganiseerd worden door de coördinatie zijn heel interessant en leerrijk. (Gunther, 23

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN Preventie Juni 2015 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN PREVENTIEMEDEWERKERS

Nadere informatie

REGLEMENT SUBSIDIËRING PROJECTEN TER BEVORDERING VAN GELIJKE ONDERWIJSKANSEN

REGLEMENT SUBSIDIËRING PROJECTEN TER BEVORDERING VAN GELIJKE ONDERWIJSKANSEN REGLEMENT SUBSIDIËRING PROJECTEN TER BEVORDERING VAN GELIJKE ONDERWIJSKANSEN Artikel 1. Voorwerp Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurde kredieten en

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN September 2016 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN ONDERHOUDSMEDEWERKERS

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd www.leertijd.be

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN September 2017 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN VOLTIJDSE

Nadere informatie

Organisatie van opvang en vrijetijdsbesteding van schoolkinderen [1]

Organisatie van opvang en vrijetijdsbesteding van schoolkinderen [1] Organisatie van opvang en vrijetijdsbesteding van schoolkinderen [1] Ten gevolge van de goedkeuring van de bisconceptnota betreffende de organisatie van opvang en vrijetijdsbesteding van schoolkinderen,

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van CVO Zuid- Limburg te Sint-Truiden

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van CVO Zuid- Limburg te Sint-Truiden Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers. Januari 2014

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers. Januari 2014 JoJo Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers Januari 2014 JoJo Ik ben een volwaardig lid van het schoolteam. (Joery, 24 jaar) 3 Dag onderhoudsmedewerker!

Nadere informatie

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid Inleiding 1 Ankerpersonen gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Onderwijs & Vorming --- dossiernummer: 1109135 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever Flankerend onderwijsbeleid Wijzigingen reglement subsidiëring projecten ter bevordering van gelijke onderwijskansen

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Overzicht programma. Kennismaking met de werking van AGODI

Overzicht programma. Kennismaking met de werking van AGODI Opleiding voor schoolsecretariaten 2017-2018 AGODI-Academie Academie Overzicht programma Kennismaking met de werking van AGODI Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit 7e Directie Dienst 71 Personeelsbeheer, Wedden en Pensioenen Provincieraadsbesluit betreft verslaggever FLANKEREND ONDERWIJSBELEID Wijziging aan het reglement subsidiëring projecten ter bevordering van

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

1/09/ /12/2015

1/09/ /12/2015 Extra tewerkstellingsplaatsen in PC 319.01 voor laatstejaars studenten uit het deeltijds onderwijs 1/09/2014 31/12/2015 BROCHURE VOOR CLW PC 319.01 1. Het project Werken en studeren Situering project Eind

Nadere informatie

Hoe ziet je schooljaar eruit?

Hoe ziet je schooljaar eruit? Wat is het? Hoe ziet je schooljaar eruit? Soorten overeenkomsten Bij duaal leren leer je vaardigheden in je school, Centrum voor Deeltijds Onderwijs of in je Syntra-lesplaats en op de werkvloer. Wil je

Nadere informatie

Departement Onderwijs & Vorming

Departement Onderwijs & Vorming Leren en werken Departement Onderwijs & Vorming Inhoud Huidig stelsel leren en werken Stand van zaken: Duaal Leren. Een volwaardig kwalificerende leerweg. Stelsel leren en werken Deeltijds leerplichtige

Nadere informatie

2 jobstudenten baliebediende

2 jobstudenten baliebediende / Departement Cultuur, Jeugd en Media werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten baliebediende Afdeling: Waarborgen en beheren Alden Biesen Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd en Media Standplaats:

Nadere informatie

Samenwerking GO!-VDAB Jaarverslag onderwijs van de. Vlaamse Gemeenschap

Samenwerking GO!-VDAB Jaarverslag onderwijs van de. Vlaamse Gemeenschap Samenwerking GO!-VDAB Jaarverslag 2017-2018 onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Inleiding In januari 2015 vernieuwden het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de VDAB hun overeenkomst om hun

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID Schoolspotters - September 2017 - Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID SCHOOLSPOTTERS Algemene informatie Beleidsdomein

Nadere informatie

Vooraf. 3 juli 2015: conceptnota bis goedgekeurd VR

Vooraf. 3 juli 2015: conceptnota bis goedgekeurd VR Duaal leren Vooraf 23 januari 2015: eerste conceptnota goedgekeurd VR Formele adviezen: VLOR, RvB SYNTRA Vlaanderen, SERV Informele adviezen: sectoren, BNCTOO, Aandachtspunten 3 juli 2015: conceptnota

Nadere informatie

VeVe. VeVe. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Startinformatie voor Medewerkers Verkeersveiligheid. Juni 2015

VeVe. VeVe. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Startinformatie voor Medewerkers Verkeersveiligheid. Juni 2015 VeVe Startbanenproject Verkeersveiligheid Startinformatie voor Medewerkers Verkeersveiligheid Juni 2015 VeVe De opleidingen die georganiseerd worden door de coördinatie zijn heel interessant en leerrijk.

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS)

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS) Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS) Zie website VDAB FUNCTIEOMSCHRIJVING Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair

Nadere informatie

Hoe oprichten van een GID? Samenwerken in een Gemeenschappelijke Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Hoe oprichten van een GID? Samenwerken in een Gemeenschappelijke Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk. Samenwerken in een Gemeenschappelijke Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk. 1. Wettelijk? Hoe oprichten van een GID? WW: Art. 33.- 1. Elke werkgever is verplicht een Interne Dienst

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld 27-28 S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: voltijds secundair deeltijds secundair gewoon 438.315 deeltijds beroepssecundair 6.687 buitengewoon 18.263 deeltijds

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00187 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst 'Co-creatie van een lokaal traject rond duaal leren' - periode

Nadere informatie

Aanvraag van een projectsubsidie STEM-klimaat voor het basis-, secundair en volwassenenonderwijs

Aanvraag van een projectsubsidie STEM-klimaat voor het basis-, secundair en volwassenenonderwijs VR 2017 3103 DOC.0328/5 Aanvraag van een projectsubsidie STEM-klimaat voor het basis-, secundair en volwassenenonderwijs 1F2B8P-01-170222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE STUDIEDAG OPENSTELLEN SPORTINFRASTRUCTUUR

SOCIALE ECONOMIE STUDIEDAG OPENSTELLEN SPORTINFRASTRUCTUUR SOCIALE ECONOMIE STUDIEDAG OPENSTELLEN SPORTINFRASTRUCTUUR Wat is Sociale Economie? Dit is een test Dit is een test Dit is een test 1 Wat is Sociale Economie? Sociale Economie bestaat uit een verscheidenheid

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Buitengewoon Secundair Onderwijs De Einder te Oudenaarde

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Buitengewoon Secundair Onderwijs De Einder te Oudenaarde Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Wat is nieuw op 1 september?

Wat is nieuw op 1 september? Wat is nieuw op 1 september? Algemeen Mentoren begeleiden starters Alle beginnende leraren krijgen aanvangsbegeleiding door een mentor. Sinds 1 januari 2006 is dat al het geval voor startende leraren in

Nadere informatie

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven Dienst Beroepsopleiding ALTERNEREND LEREN DBSO 01.09.2010 31.08.2011 Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

INSTAPSTAGES: GEEF JONGEREN EEN KANS!

INSTAPSTAGES: GEEF JONGEREN EEN KANS! INSTAPSTAGES: GEEF JONGEREN EEN KANS! WILT U EEN SCHOOLVERLATER ZONDER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS DE KANS GEVEN OM DE SECTOR BETER TE LEREN KENNEN EN EEN EERSTE WERKERVARING OP TE DOEN? DAN IS EEN INSTAPSTAGE

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Netwerk Samen tegen Schooluitval

Netwerk Samen tegen Schooluitval Netwerk Samen tegen Schooluitval 16/11/2017 Els Dupon Projectverantwoordelijke Provincie Antwerpen KADER Conceptnota "Samen Tegen Schooluitval" juni 2015 -> tussen onderwijs, welzijn en werk -> 52 acties

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van WICO campus Mater Dei te Overpelt

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van WICO campus Mater Dei te Overpelt Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Kinderopvang en MFC s realiseren samen inclusieve kinderopvang voor elk kind en elke ouder

Kinderopvang en MFC s realiseren samen inclusieve kinderopvang voor elk kind en elke ouder Open oproep Pionieren in samenwerking Kinderopvang en MFC s realiseren samen inclusieve kinderopvang voor elk kind en elke ouder INLEIDING Vlaams minister Jo Vandeurzen streeft naar een sterkere samenwerking

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT Technische ondersteuning

Nadere informatie

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd en Media Standplaats: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de gekwalificeerde uitstroom uit het leerplichtonderwijs.

Reglement met betrekking tot de gekwalificeerde uitstroom uit het leerplichtonderwijs. PAULO Reglement met betrekking tot de gekwalificeerde uitstroom uit het leerplichtonderwijs. Het Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van de gekwalificeerde uitstroom

Nadere informatie

Ontwerp van decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! technisch atheneum 1 Oostende te Oostende

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! technisch atheneum 1 Oostende te Oostende Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten

Opleiding voor schoolsecretariaten Opleiding voor schoolsecretariaten 2018-2019 AGODI-Academie Academie Overzicht programma Kennismaking met de werking van AGODI Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN September 2016 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN VOLTIJDSE

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! CLB De Klaver te BRUGGE

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! CLB De Klaver te BRUGGE Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Intercommunale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs De Wissel te Genk

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Intercommunale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs De Wissel te Genk Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! basisschool Hofkouter Sint-Lievens-Houtem te Sint-Lievens-Houtem

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! basisschool Hofkouter Sint-Lievens-Houtem te Sint-Lievens-Houtem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen Afdeling: Cultureel

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie