STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN"

Transcriptie

1 Preventie Juni 2015 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming

2

3 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN PREVENTIEMEDEWERKERS Algemene informatie Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten

4

5 INHOUD SITUERING De startbanenprojecten Ontstaan Doelstellingen Uitbreiding... 8 HET PREVENTIEPROJECT Deelname aan het project: nieuwe school Aanvraagprocedure Toetredingsvoorwaarden Deelname aan het project: nieuwe startbaner Aanvraagprocedure Welke kandidaten komen in aanmerking? Vacature Selectie Kennisgeving Invulling en omkadering van het project Takenpakket Begeleiding van de startbaner Coördinatie Trajectbegeleiding DOCUMENTEN EN ZENDINGEN Een nieuwe startbaner in dienst nemen Aanmaken van het dossier Sluiten van de arbeidsovereenkomst Elektronische zending Aandachtspunten Verlengen van een arbeidsovereenkomst Aanvraagprocedure tweede jaar Aanvraagprocedure uitzonderlijke verlenging met een derde jaar Beëindigen van een arbeidsovereenkomst Einde van het contract Ontslag Af te leveren documenten Elektronische zending VORMING Vorming betaald door de werkgever Vorming ingericht door de coördinatie Individuele vorming Richtlijnen Diplomagerichte opleidingen Beroepsgerichte opleidingen Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie - 5

6 3.4 Vormingsverlof Terugbetaling VARIA Loon Andere vergoedingen Vakantiegeld Eindejaarstoelage Vergoeding van woon-werkverkeer Extralegale voordelen Verlof Gewettigde afwezigheden Klein verlet Ziekte en ongeval Arbeidsongeval Belastingaangifte Andere vragen NOTITIES COLOFON Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie

7 SITUERING Deze brochure bevat de meest relevante informatie over het deelproject Preventie van het startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Ze richt zich zowel tot onderwijsinstellingen die deelnemen aan het project of erin geïnteresseerd zijn, als tot jongeren die in het project werken of willen werken. 1. De startbanenprojecten 1.1 Ontstaan In 1999 kwam het zogenaamde Rosettaplan tot stand. Dat plan heeft als doel de tewerkstelling van jonge schoolverlaters te bevorderen door hen een baan, een aanvullende opleiding of beide te verschaffen. In die context ging de federale overheid het engagement aan om, via het samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000, 315 startbanen die aan de Vlaamse overheid waren toegewezen, te financieren. Voor de tewerkstelling van die startbaners werden twee nieuwe projecten opgericht, namelijk Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen (JoJo) en Verkeersveiligheid (VeVe). 1.2 Doelstellingen De projecten streven twee doelstellingen na. De eerste doelstelling is voor beide projecten dezelfde: Jongeren een leerrijke eerste werkervaring aanbieden, waarbij ze tegelijkertijd de kans krijgen om aanvullende opleidingen te volgen. Daardoor krijgen de jongeren meer kansen op de arbeidsmarkt. In de eerste plaats worden de startbaners aangemoedigd om hun diploma secundair onderwijs te behalen via het secundair volwassenenonderwijs of door deel te nemen aan de examens van de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Jongeren die ervoor kiezen om het diploma secundair onderwijs niet te behalen, krijgen de raad om een beroepsgerichte opleiding te volgen. Het engagement om doelgroepjongeren beter te integreren in de arbeidsmarkt past binnen de brede visie van de Vlaamse overheid om groepen die oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheidsstatistieken, extra te beschermen. Bepaalde groepen hebben door hun afkomst, scholingsniveau of sociaaleconomische achtergrond immers nog steeds beperkte mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De startbanenprojecten richten zich daarom tot laaggeschoolde jongeren. Die jongeren zijn niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs. Jongeren van allochtone afkomst of jongeren met een kansarme achtergrond worden in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren voor de startbanen. Voor hen is het vaak nog moeilijker om een job te vinden. De tweede doelstelling is specifiek voor elk project. De specifieke doelstelling van het JoJo-preventieproject is: Scholen met een publiek van jongeren met (schoolse) problemen een extra werkkracht bieden om te werken aan een positief schoolklimaat. Het project Verkeersveiligheid heeft als specifieke doelstelling: Steden en gemeenten een extra werkkracht bieden om te werken aan een verkeersveilige schoolomgeving en om het school-woonverkeer veiliger te maken. Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie - 7

8 1.3 Uitbreiding De startbanenprojecten hebben in 2006 enkele veranderingen ondergaan. Zo kreeg het startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen naar aanleiding van het Vlaamse Meerbanenplan vijf miljoen euro extra toegewezen. Daarmee heeft de Vlaamse overheid 200 extra tewerkstellingsplaatsen gecreëerd. Het project werd ook inhoudelijk uitgebreid door de middelen niet meer uitsluitend te besteden aan de preventie van antisociaal gedrag in scholen, maar ook aan het onderhoud van de schoolinfrastructuur. Ten gevolge van deze inhoudelijke verbreding ontstond het JoJo-onderhoudsproject, dat over eigen criteria en aanwervingsvoorwaarden beschikt. 8 - Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie

9 HET PREVENTIEPROJECT Het deelproject Preventie van het startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen wordt gekenmerkt door specifieke voorwaarden en criteria inzake aanwerving, invulling en omkadering. 1. Deelname aan het project: nieuwe school 1.1 Aanvraagprocedure Onderwijsinstellingen die in het startbanenproject willen stappen, moeten daarvoor het formulier Aanvraag tot aanstelling van een JoJo-startbaner Preventie per mail indienen bij de coördinatie U vindt dit formulier op de website van het startbanenproject ( Nieuwe scholen kunnen maximaal één preventiemedewerker aanvragen. Scholen die reeds deel uitmaken van het project kunnen geen extra preventiemedewerkers aanwerven. Ingediende aanvragen worden binnen de tien werkdagen behandeld. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, kan de school in het project stappen. Als er op dat moment geen beschikbare plaatsen zijn binnen het project, wordt de school op een wachtlijst geplaatst. 1.2 Toetredingsvoorwaarden Alleen instellingen die tot een van de volgende categorieën behoren, komen in aanmerking om een JoJo-preventiemedewerker aan te werven: Scholen gewoon secundair onderwijs met GOK-uren in het kader van het decreet Gelijke Onderwijskansen die minstens honderd leerlingen tellen; Scholen buitengewoon secundair onderwijs die type 1 OV3 aanbieden; Centra voor deeltijdse vorming; Centra voor deeltijds onderwijs. 2. Deelname aan het project: nieuwe startbaner 2.1 Aanvraagprocedure Scholen die een nieuwe startbaner wensen aan te werven, moeten daarvoor steeds het formulier Aanvraag tot aanstelling van een JoJo-startbaner Preventie per mail indienen bij de coördinatie U vindt dit formulier op de website van het startbanenproject ( Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie - 9

10 De aanvraag voor de aanwerving van een nieuwe startbaner wordt twee maanden voor het einde van de huidige tewerkstelling ingediend. Zo kan de school tijdig starten met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe startbaner en kunnen de tewerkstellingen op elkaar aansluiten. Ingediende aanvragen worden binnen de tien werkdagen behandeld. Pas wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, mag de school een vacature openen. 2.2 Welke kandidaten komen in aanmerking? Voor een baan als preventiemedewerker komt iedereen in aanmerking die: Niet meer leerplichtig is; Jonger is dan 26 jaar; Laaggeschoold is; Nog alle politieke en burgerlijke rechten bezit; Medisch geschikt is. Laaggeschoolden zijn personen die niet in het bezit zijn van een diploma van het secundair onderwijs: Jongeren die nooit geslaagd zijn voor het tweede jaar van de derde graad ASO, KSO of TSO; Jongeren die nooit geslaagd zijn voor het derde jaar van de derde graad BSO; Jongeren die geen diploma behaald hebben via het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO); Jongeren die buitengewoon secundair onderwijs volgen of gevolgd hebben. In functie van de projectdoelstellingen is het belangrijk dat scholen kandidaten selecteren die voldoende gemotiveerd zijn om aanvullende opleidingen te volgen. 2.3 Vacature Zodra de coördinatie het licht op groen zet om een startbaner aan te stellen, is de school verantwoordelijk voor de selectie en aanwerving van een nieuwe preventiemedewerker. Bijgevolg mag de school zelf een vacature voor een preventiemedewerker openen Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie

11 Enkele nuttige tips: Vermeld alle voorwaarden waaraan de startbaner moet voldoen, zodat u geen tijd verliest met niet-geschikte kandidaten; Vermeld in de vacature dat vorming een essentieel onderdeel vormt van de tewerkstelling, zodat de kandidaten gemotiveerd zijn om een aanvullende kwalificatie te behalen; Stel een duidelijk en realistisch takenpakket op dat de juiste verwachtingen creëert bij kandidaat-startbaners. 2.4 Selectie Scholen kunnen via diverse kanalen op zoek gaan naar geschikte kandidaten: JoJo-coördinatie Indien scholen dit wensen, kan de JoJo-coördinatie een vacature publiceren op de website van het startbanenproject ( Om beroep te doen op deze mogelijkheid, dient de school dit aan te duiden op het formulier Aanvraag tot aanstelling van een JoJo-startbaner Preventie (vraag 13). VDAB-Werkwinkel Scholen kunnen een vacature publiceren in de jobdatabank van de VDAB door zich online te registeren via Mijn VDAB ( of door contact op te nemen met de servicelijn op het nummer Actiris - Tracé Voor de scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Actiris vaak het eerste aanspreekpunt om een vacature te publiceren ( Het loont ook de moeite om contact op te nemen met Werkwinkel Tracé ( Uiteraard kunnen Brusselse scholen ook een vacature bekendmaken via de VDAB. Jobkanaal Jobkanaal is een interessant wervingsinstrument om gratis en op een efficiënte wijze geschikte en gemotiveerde kandidaten te vinden voor een openstaande vacature. Scholen kunnen een vacature publiceren via de website ( Minderhedenforum Het minderhedenforum verspreidt vacatures met aandacht voor gelijke kansen. Scholen kunnen een vacature plaatsten via de website ( Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie - 11

12 OCMW Ten gevolge van de invoering van de Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie kregen de OCMW s in 2002 een belangrijke tewerkstellingsopdracht toebedeeld. In de praktijk doet het OCMW aan bemiddeling van steuntrekkende jongeren. Het kan dus de moeite lonen om contact op te nemen met het plaatselijke OCMW. 2.5 Kennisgeving Zodra een kandidaat geselecteerd is, moet de school de coördinatie daarvan op de hoogte brengen (zie Documenten en zendingen ). 3. Invulling en omkadering van het project 3.1 Takenpakket De JoJo-preventiemedewerker vervult een brugfunctie tussen de school, de leerlingen en de ouders. Hij treedt op als een laagdrempelig aanspreekpunt voor de leerlingen. De werkgever beslist zelf welke taken de preventiemedewerker uitvoert. Er wordt een evenwichtig takenpakket uitgewerkt dat beantwoordt aan de behoeften van de school en aan de capaciteiten van de startbaner. De school houdt daarbij rekening met de beperkte verantwoordelijkheid van de preventiemedewerker. Hij treedt immers ondersteunend op ten aanzien van andere leden van het personeelsteam van de school. De startbaner draagt bijgevolg nooit eindverantwoordelijkheid; deze ligt altijd bij de school. Het takenpakket van de startbaner moet afgestemd zijn op de totstandkoming van een positief schoolklimaat. Administratieve taken, logistieke ondersteuning en onderhoudstaken moeten tot een minimum beperkt worden. Het is wel toegestaan dat de startbaner zijn preventietaken administratief verwerkt, maar dit mag niet het overgrote deel van de arbeidstijd uitmaken. Als bij een evaluatiebezoek door de coördinatoren blijkt dat het takenpakket van een startbaner niet aan de projectdoelstellingen beantwoordt, kan de school haar recht op een plaats in het project verliezen. Hieronder vindt u een niet-exhaustieve lijst van taken die een preventiemedewerker kan uitvoeren. Andere taken die eveneens bijdragen tot de projectdoelstellingen, mogen ook in het takenpakket van de startbaner worden opgenomen. Preventie van risicogedrag Initiatieven rond preventie van roken, drugs, pesten en racisme nemen en ondersteunen Afwezigheden en spijbelproblematiek opvolgen (telefoneren naar ouders, huisbezoeken afleggen voor gevorderde startbaners,...) Deelnemen aan werkgroepen Extra toezicht houden in moeilijke klassen 12 - Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie

13 Contacten leggen met moeilijke leerlingen Aanspreekpunt zijn voor de leerlingen Leerlingen met problemen opvangen Problemen gericht signaleren Leerlingen met problemen correct doorverwijzen Tussenbeide komen bij problemen tussen leerlingen en samen de situatie trachten op te lossen Signalen van ouders opvangen en doorgeven Bij ziekte of een ongeval: hulp bieden; onmiddellijk iemand van het schoolteam verwittigen; de ouders, een dokter of het ziekenhuis contacteren; de leerlingen begeleiden naar het ziekenhuis in de ziekenwagen Ondersteuning bieden bij gesprekken (tolken) Mededelingen en beslissingen van de school aan de ouders bezorgen Pedagogische ondersteuning Steun verlenen aan opvoeders en leerlingenbegeleiders Brugfiguur vormen tussen leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en andere actoren Leerlingen begeleiden en motiveren Leerlingen normen, waarden en sociale vaardigheden bijbrengen (hen aanspreken op hun voorkomen, taalgebruik, beleefdheid, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen ) Leerlingen begeleiden en volgen in het kader van alternatieve straffen Toezicht op de naleving van het schoolreglement Bewaken van de veiligheid binnen de schoolterreinen Beperken van overlast voor de omgeving Vandalisme tegengaan en bespreekbaar maken Een groter milieubewustzijn creëren Participatiebevordering Leerlingen- en ouderparticipatie versterken Initiatieven opzetten met andere organisaties uit de buurt in het kader van de brede school Ideeën geven die de werking van de school ten goede komen Ondersteuning bieden bij het begeleiden van activiteiten Huiswerkklassen begeleiden Een actieve rol spelen bij de planning, voorbereiding, uitvoering en evaluatie van vakoverschrijdende activiteiten: uitstappen, oudercontactavonden, sportdagen, opendeurdagen, projecten Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie - 13

14 Informatieavonden organiseren over de werking van de school, proclamatie Activiteiten organiseren tijdens lesvrije momenten Meewerken aan de promotie van de school Meedenken over verfraaiingswerkzaamheden op de school en ze mee vormgeven Taken die NIET worden opgenomen door de preventiemedewerker Busbegeleiding EHBO Toezicht/begeleiding buiten de schoolterreinen Leerlingen vervoeren met de eigen wagen of met de wagen van iemand anders 3.2 Begeleiding van de startbaner Alle jongeren in het project Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen zijn tewerkgesteld met een startbaanovereenkomst. Dat houdt onder andere in dat zij gedurende hun tewerkstellingsperiode als startbaner zoveel mogelijk bijleren en voldoende kansen krijgen om een aantal competenties te verwerven die ze in hun verdere loopbaan kunnen aanwenden. Het is daarom belangrijk dat iedere startbaner voldoende begeleiding en ondersteuning krijgt. Elke school moet hiervoor een coach aanduiden. Een goede coach neemt verschillende taken op zich: De coach staat in voor een goede verwelkoming van de startbaner op zijn nieuwe werkplek. Alle collega s moeten op de hoogte zijn van de functie van de startbaner en wat zijn/haar taken zijn. De coach bewaakt dat de startbaner de juiste taken uitvoert. De taakverdeling verloopt altijd via de coach. De coach is iemand die de jongere kan begeleiden en sturen tijdens de uitvoering van het takenpakket, iemand die ook bereid is om de jongere te motiveren en te waarderen. Het is eigenlijk een vertrouwenspersoon bij wie de startbaner steeds terecht kan met vragen. Deze taak vraagt een uitdrukkelijk engagement om een laaggeschoolde jongere te ondersteunen in de werksituatie. Opdat de startbaner zijn taken goed kan uitvoeren, zal de coach de nodige opleiding en vorming op de werkvloer voorzien. Deze taak impliceert dat de coach bij voorkeur ervaring heeft met werken met leerlingen, zodat de jongere ook wat het inhoudelijke aspect van het takenpakket betreft ondersteund kan worden. De coach zoekt samen met de startbaner naar een geschikte opleiding, stimuleert de startbaner om deze opleiding te volgen en volgt het vormingsproces op. De coach denkt mee na over een manier waarop de combinatie tussen werk en opleiding mogelijk gemaakt kan worden. Ook stimuleert de coach de startbaner om deel te nemen aan de door de coördinatie georganiseerde vormingen. 14 -

15 De coach last op regelmatige tijdstippen een evaluatiemoment in, waarbij het functioneren en de vooruitgang van de startbaner uitgebreid aan bod komen. Hier wordt bij voorkeur een schriftelijke neerslag van bijgehouden. Aan het einde van elke tewerkstelling vult de coach online een evaluatieformulier in over het functioneren van de startbaner. De aanstelling van een geschikte coach die zijn ondersteunende rol voor de startbaner ernstig neemt, is van groot belang om het project te laten slagen. De coach moet een personeelslid van de school zijn. In de praktijk wordt de functie van coach meestal opgenomen door opvoeders, leerlingenbegeleiders, GOKcoördinatoren, De coach wordt in zijn rol ondersteund door de coördinatie. Elk jaar wordt er een introductiecursus georganiseerd voor coaches. Daarin krijgen zij een beter beeld van hun specifieke taak als begeleider. Het is sterk aan te raden dat elke beginnende coach hierop aanwezig is. Indien een coach slechts sterk is in één van de genoemde taken, kan er geopteerd worden voor bijkomende ondersteuning (een tweede coach). 3.3 Coördinatie Het startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen wordt gecoördineerd vanuit het Agentschap voor Onderwijsdiensten. De coördinatie is verantwoordelijk voor de goede werking van het project: In eerste instantie staat de coördinatie in voor het beheer en de administratie van de personeelsdossiers en treedt zij op als contactpersoon tussen het Beleidsdomein Onderwijs & Vorming en externe partners. Daarnaast voert de coördinatie op regelmatige tijdstippen evaluatiebezoeken uit, om na te gaan in hoeverre de doelstellingen van het project verwezenlijkt worden. Indien nodig, wordt het takenpakket en/of de begeleiding bijgestuurd. Indien hier geen rekening mee gehouden wordt, kan de school haar plaats in het project verliezen. Een evaluatiebezoek biedt aan scholen en startbaners ook de mogelijkheid om vragen te stellen over het project en om problemen aan de projectcoördinatie te signaleren. Verder organiseert de coördinatie vormingssessies voor coaches en startbaners. Deze opleidingen hebben als doel de werking van de startbaner in de school te ondersteunen. Tenslotte is de coördinatie ook rechtstreeks bereikbaar om vragen van alle betrokkenen te beantwoorden. Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie - 15

16 Contact: Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Secundair Onderwijs Coördinatie startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Koning Albert II-laan 15 (kamer 3C07) 1210 Brussel Tel: of Fax: Trajectbegeleiding Om de startbaner nog beter te ondersteunen tijdens de tewerkstelling kan u bij de VDAB gebruik maken van trajectbegeleiding. U kan contact opnemen met de VDAB: om informatie en begeleiding te krijgen in functie van het kiezen van een opleiding voor de startbaner. Dit kan meteen na de indiensttreding. om een andere job voor de startbaner te vinden na de tewerkstelling. Een trajectbegeleider kan helpen bij het zoeken naar vacatures en bij sollicitaties. Hij zal samen met de startbaner nagaan welk werk er bij hem/haar past. Het is aangeraden om ruim voor het einde van de arbeidsovereenkomst contact op te nemen met een trajectbegeleider. Als u geïnteresseerd bent in trajectbegeleiding, kan u contact opnemen met de contactpersoon van uw regio: Regio Contactpersoon adres Telefoon Limburg Edgard Vandebroek 011/ Antwerpen Britt Van Tongerloo 014/ Vlaams-Brabant Kim Neven 016/ Oost-Vlaanderen Frank Schockaert 092/ West-Vlaanderen Virginie Meyfroot 056/ Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie

17 DOCUMENTEN EN ZENDINGEN Binnen het startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen is de school (vertegenwoordigd door de directeur) de juridische werkgever. Bijgevolg is de school de dossierbehandelaar en draagt ze de verantwoordelijkheid voor de aanwerving en voor alle personeelszaken (o.a. registratie van afwezigheden en ontslag). Ze is aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen. 1. Een nieuwe startbaner in dienst nemen Het is niet de bedoeling om jongeren aan te werven die reeds eerder in het project tewerkgesteld werden. Dit zou immers de kansen beperken van andere laaggeschoolde jongeren om zichzelf via dit project te versterken op de arbeidsmarkt. 1.1 Aanmaken van het dossier Wanneer de school een geschikte kandidaat-startbaner geselecteerd heeft, maakt ze een dossier op. Een volledig dossier bevat de volgende documenten: Bewijs van laaggeschooldheid via de Leer en Ervaringsbewijzen Databank (LED) De startbaner zorgt voor een afdruk van zijn/haar studiegegevens door zich in de LED in te loggen via zijn/haar eid ( Via deze afdruk kan bewezen worden dat de startbaner laaggeschoold is. Het is ook mogelijk om dit te laten nakijken door de coördinatie door het rijksregisternummer door te geven. Dit kan telefonisch of per mail aangevraagd worden. Melding van gegevens Het formulier Melding van gegevens van een JoJo-startbaner verschaft de projectcoördinatie aanvullende informatie over de startbaner, zoals zijn contactgegevens. Het formulier maakt het bovendien mogelijk om een aantal belangrijke statistische gegevens te verzamelen over de deelnemers aan het startbanenproject. Die gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. Uittreksel uit het strafregister - model 2 Het uittreksel uit het strafregister (model 2) moet minder dan één jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding. Een blanco strafblad is niet vereist. De startbaner moet wel beschikken over alle politieke en burgerlijke rechten. Een burger verliest die rechten pas als hij veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden. Het uittreksel uit het strafregister is verkrijgbaar bij de politie of bij het gemeente of stadsbestuur van de plaats waar de jongere gedomicilieerd is. Het is belangrijk dat de startbaner het document tijdig aanvraagt. Soms duurt het een tijdje vooraleer de politie of het gemeente of stadsbestuur het attest kan overhandigen. Medisch attest De startbaner heeft een verklaring van een arts nodig dat hij medisch geschikt is voor de uitoefening van zijn functie. Die verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden. Start-

18 Let op! Indien de startbaner onderdaan is van een land buiten de EU moet het dossier bijkomend de volgende documenten bevatten: Aanvraag van een afwijking van de taal- en/of nationaliteitsvereiste Indien de startbaner onderdaan is van een land buiten de EU moet ook het formulier Aanvraag van een afwijking van de taal- en/of nationaliteitsvereiste ingediend worden. Gezien de aard van het project wordt een afwijking steeds toegestaan. Arbeidskaart Indien de startbaner onderdaan is van een land buiten de EU moet hij beschikken over een arbeidskaart om als loontrekkende te mogen werken in België. Meer informatie over deze arbeidskaart kan u vinden via -werknemers-belgie/arbeidskaart. Zonder deze documenten kan er geen arbeidsovereenkomst afgesloten worden. Als na de ondertekening zou blijken dat de jongere één van de documenten niet kan voorleggen, dan kan de startbaner immers niet gesubsidieerd worden door het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. De school zal dan als juridische werkgever zelf moeten instaan voor het verschuldigde loon aan de jongere! 1.2 Sluiten van de arbeidsovereenkomst Met uitzondering van het bewijs van de LED, het uittreksel uit het strafregister (model 2), het medisch attest en de arbeidskaart, kunnen alle noodzakelijke formulieren voor het dossier gevonden worden op de website van het startbanenproject ( Het volledige dossier moet ten laatste op de vijftiende van de maand volgend op de indiensttreding in het bezit zijn van de projectcoördinatie. Enkel dan kan de uitbetaling van het loon in diezelfde maand gegarandeerd worden. De arbeidsovereenkomst wordt steeds voor een kalenderjaar gesloten. Dit document moet in vier exemplaren worden opgesteld en ten laatste op het moment van de indiensttreding worden ondertekend. Bij voorkeur gebruikt u de modelovereenkomst die u terugvindt op de website ( De vier exemplaren zijn bestemd voor: De jongere De school De inrichtende macht De coördinatie (doorsturen naar 18 - Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie

19 1.3 Elektronische zending Bij de aanwerving van een nieuwe startbaner dient de school telkens een elektronische zending te doen via WebEDISON. Om de uitbetaling van de startbaner goed te laten verlopen, volgt de personeelsdienst de volgende stappen: 1. Elektronische zending RL9: aanvragen immatriculatienummer 2. Elektronische zending RL1: opdracht ambtscode= 166 vakcode= 696 prestatie uren per week= 38 administratieve toestand= 9 Voor vragen over de zendingen kan u steeds contact opnemen met Werkstation 3 (02/ ). 1.4 Aandachtspunten Een jongere kan maximaal tewerkgesteld worden in het startbanenproject tot de laatste dag van het kwartaal waarin hij 26 jaar wordt. In dat geval kan een arbeidsovereenkomst uitzonderlijk gesloten worden voor minder dan één kalenderjaar. Voorbeeld 1: Koen treedt in dienst op 28 december 2013 en is 22 jaar oud. Zijn arbeidsovereenkomst loopt af op 27 december Voorbeeld 2: Meryem treedt in dienst op 26 februari 2013 en wordt 26 jaar op 5 oktober Haar arbeidsovereenkomst loopt af op 31 december De salarisschaal is steeds 229 bij aanvang van de tewerkstelling. Alleen wanneer de jongere het diploma van het secundair onderwijs behaalt, kan de salarisschaal verhoogd worden naar 252. De school moet hiervoor een bijlage bij de arbeidsovereenkomst voegen die bevestigt dat de jongere effectief het diploma van het secundair onderwijs heeft behaald. Een voorbeeld van deze bijlage kan u vinden op de website van het startbanenproject ( Wij moedigen zoveel mogelijk aan om de documenten van de startbaners via elektronische weg aan het ministerie bezorgen. Je scant de documenten zelf in op school en mailt ze naar Je plaatst slechts één document per scan. Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie - 19

20 2. Verlengen van een arbeidsovereenkomst 2.1 Aanvraagprocedure tweede jaar Wanneer een jongere in het eerste tewerkstellingsjaar gestart is met een opleiding of in het tweede tewerkstellingsjaar zal starten met een opleiding, kan hij een verlenging krijgen. Wij verwachten van elke coach dat hij de startbaner aanmoedigt om al in het eerste jaar te starten met een opleiding. Indien de school én de startbaner een verlenging van de arbeidsovereenkomst wensen, moet het formulier Aanvraag tot verlenging van het contract van een JoJostartbaner Preventie samen met een inschrijvingsbewijs van de opleiding per mail ingediend worden bij de coördinatie U vindt dit formulier op de website van het startbanenproject ( U doet er goed aan om minstens een maand voor het einde van het eerste tewerkstellingsjaar met deze procedure te starten, zodat het loon van de startbaner zonder onderbreking doorbetaald kan worden. Ingediende aanvragen worden binnen de tien werkdagen behandeld. Alleen wanneer de school een goedkeuring ontvangen heeft, mag er een nieuwe arbeidsovereenkomst afgesloten worden. De school doet daarvan een elektronische zending RL1 via WebEDISON en stuurt één exemplaar van de arbeidsovereenkomst naar de coördinatie van het project. 2.2 Aanvraagprocedure uitzonderlijke verlenging met een derde jaar Wanneer een jongere in zijn eerste tewerkstellingsjaar met een opleiding gestart is en een derde jaar nodig heeft om diezelfde opleiding te kunnen afmaken, kan hij eventueel een uitzonderlijke verlenging krijgen. Hierbij wordt ook gekeken naar de voortgang van het opleidingstraject. Een uitzonderlijke verlenging moet door twee instanties goedgekeurd worden: De coördinatie Indien de school én de startbaner een uitzonderlijke verlenging van de arbeidsovereenkomst wensen, moet het formulier Aanvraag tot verlenging van het contract van een JoJo-startbaner Preventie per mail ingediend worden bij de coördinatie U vindt dit formulier op de website van het startbanenproject ( Het is noodzakelijk dat u deze aanvraag zo goed mogelijk documenteert met inschrijvingsbewijzen en rapporten van de opleiding Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie

21 De Dienst voor Toezicht op Sociale Wetten Voor een uitzonderlijke verlenging moet daarnaast ook toestemming gevraagd worden aan de Dienst voor Toezicht op Sociale Wetten. Deze dienst oordeelt over het juridische aspect van de verlenging in het kader van de arbeidswetgeving. De school dient hiervoor het formulier Aanvraag tot toestemming voor het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur. U vindt dit formulier op de website van het startbanenproject ( Pas na het verkrijgen van beide goedkeuringen kan de werkgever overgaan tot de verlenging van het contract van de startbaner. U doet er goed aan om minstens twee maanden voor het einde van het tweede tewerkstellingsjaar met deze procedure te starten, zodat het loon van de startbaner zonder onderbreking doorbetaald kan worden. Ingediende aanvragen worden zo snel mogelijk behandeld. Alleen wanneer de werkgever een goedkeuring ontvangen heeft, mag er een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten worden. De school doet daarvan een elektronische zending RL1 via WebEDISON en stuurt één exemplaar van de arbeidsovereenkomst naar de coördinatie van het project. 3. Beëindigen van een arbeidsovereenkomst 3.1 Einde van het contract Binnen het startbanenproject worden jongeren tewerkgesteld met een contract van bepaalde duur van één jaar. Wanneer de school of de startbaner niet wil dat de arbeidsovereenkomst wordt verlengd, stopt de tewerkstelling op de einddatum van het contract. Indien de school een nieuwe startbaner wenst, dient u opnieuw het formulier Aanvraag tot aanstelling van een JoJo-startbaner Preventie per mail in bij de coördinatie U vindt dit formulier op de website van het startbanenproject ( De coördinatie werkt samen met de VDAB om de overstap naar de reguliere arbeidsmarkt vlotter te laten verlopen. Drie maanden voor het einde van het contract krijgen startbaners en coaches een mail met de contactgegevens van een trajectbegeleider uit de regio. De startbaner kan een afspraak maken met deze trajectbegeleider om verdere begeleiding op te starten (Zie 3.4 Trajectbegeleiding). Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie - 21

22 3.2 Ontslag In de volgende paragrafen wordt beknopt weergegeven op welke manieren een startbaanovereenkomst voortijdig beëindigd kan worden (privé-wetgeving van 3 juli 1978). De coördinatie kan echter geen juridisch advies verlenen in verband met ontslagen. Uitgebreide informatie over alle ontslagmogelijkheden vindt u op Daarnaast kan u met vragen over de arbeidsreglementering, de arbeidsovereenkomst (bv. opzegging, ontslagvergoeding,...) of de toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten terecht bij de Regionale Directies van het Toezicht op de Sociale Wetten van het ambtsgebied waarbinnen de onderwijsinstelling gelegen is. Regio Telefoonnummer Antwerpen 03/ Brussel 02/ Halle-Vilvoorde 02/ Leuven 016/ Limburg 011/ Mechelen 015/ Oost-Vlaanderen 078/ Turnhout 014/ West-Vlaanderen 078/ Contacteer bij een eenzijdige beëindiging van het contract steeds de Dienst Toezicht op de Sociale Wetten voor de meest recente en accurate informatie! Eenzijdige beëindiging zonder dringende reden Naar aanleiding van de regelgeving rond het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden wordt er vanaf 1 januari 2014 geen proefperiode meer voorzien in een arbeidsovereenkomst gesloten voor bepaalde duur. Er wordt echter een nieuwe regel voorzien waarbij arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk vroegtijdig kunnen worden beëindigd zonder een dringende reden. Elke partij kan de bestaande overeenkomst immers eenzijdig beëindigen tijdens de eerste helft van de looptijd van het contract, met een maximum van zes maanden. Deze mogelijkheid tot vroegtijdige beëindiging is een recht van zowel de werkgever als de werknemer, ook als ze dit niet hebben voorzien in hun overeenkomst. Wanneer een partij hiervan gebruik maakt, moeten de nieuwe algemene opzegtermijnen die gelden bij arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur gerespecteerd worden: Tewerkstelling Opzegtermijn indien werkgever het contract beëindigt Opzegtermijn indien werknemer het contract beëindigt Eerste 3 maanden 2 weken 1 week Tussen 3 en 6 maanden 4 weken 2 weken 22 - Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie

23 De kennisgeving van de opzegging gebeurt op dezelfde wijze als bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. De opzegging vangt aan op de maandag die volgt op de week waarin ze ter kennis werd gebracht. Als gevolg van de afschaffing van de proefperiode heeft de werknemer onmiddellijk recht op 30 dagen gewaarborgd loon. Beëindiging bij het vinden van een andere job Gedurende de eerste twaalf maanden van de uitvoering van de startbaanovereenkomst kan de startbaner deze beëindigen, indien hij een andere baan heeft gevonden. Hierbij moet wel een opzeggingstermijn van zeven kalenderdagen, die aanvangt op de dag volgend op de betekening, in acht genomen worden. Beëindiging in onderling akkoord De arbeidsovereenkomst kan beëindigd worden in onderling akkoord. Beide partijen kunnen hierbij overeenkomen dat de arbeidsovereenkomst ofwel onmiddellijk een einde neemt, ofwel na het verstrijken van een zelf te bepalen termijn. Een geschrift is niet noodzakelijk, maar in de praktijk is dit toch aan te bevelen (in twee exemplaren: één voor de werkgever en één voor de startbaner). Beëindiging omwille van dringende redenen Onder dringende reden verstaat men de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. De dringende reden vereist een fout, die effectief gemaakt moet zijn. Een dringende reden kan ook ingeroepen worden bij het herhaaldelijk voorkomen van een lichte fout (vb. veelvuldig te laat komen op het werk). Wie de dringende reden inroept, moet het bewijs leveren van de feiten die hij aanvoert. Bij een ontslag om dringende redenen moeten strenge vorm- en termijnvereisten geeerbiedigd worden. Indien een procedurefout wordt gemaakt, brengt dit met zich mee dat de arbeidsovereenkomst onrechtmatig werd beëindigd. In dat geval is de juridische werkgever een opzeggingsvergoeding verschuldigd aan de startbaner. Er kan nooit een verbrekingsvergoeding betaald worden vanuit het Ministerie van Onderwijs en Vorming. LET OP! Wanneer de startbaner zelf het initiatief neemt om het contract vroegtijdig te beëindigen of wanneer de startbaner ontslagen wordt wegens dringende redenen, kan dit gevolgen hebben voor de werkloosheidsuitkering. Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie - 23

24 3.3 Af te leveren documenten Ongeacht de manier waarop de arbeidsovereenkomst werd beëindigd, dient de werkgever (in dit geval de school waar de startbaner werkt) de volgende documenten aan de startbaner te bezorgen na afloop van de tewerkstelling: De werkloosheidsverklaring C4 Indien u gegevens wenst op te vragen voor de invulling van dit document, kan u steeds contact opnemen met de coördinatie van het project (02/ ) of met Werkstation 3 (02/ ). Een tewerkstellingsattest Dit attest mag enkel het begin en het einde van de arbeidsovereenkomst, de functie en eventuele afwezigheden vermelden. Op dit document mag geen enkele andere vermelding voorkomen, tenzij de werknemer daarom verzoekt. Een vakantieattest Op het einde van de tewerkstelling vullen zowel de coach als de startbaner online een evaluatieformulier in. U vindt beide formulieren op de website van het startbanenproject ( 3.4 Elektronische zending Indien de tewerkstelling van een startbaner vroegtijdig afloopt, dient de school ook een elektronische zending RL4 te doen via WebEDISON Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie

25 VORMING Jongeren die werken in het startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen krijgen de kans om aanvullende opleidingen te volgen. Zo hebben zij nadien een extra troef in handen om duurzaam ingeschakeld te worden op de arbeidsmarkt. 1. Vorming betaald door de werkgever De school voorziet in de nodige vorming zodat de startbaner zich goed kan inwerken en het takenpakket correct kan uitvoeren. Ze doet dat op dezelfde manier als voor alle andere personeelsleden. Werkgevers worden ook aangemoedigd om de JoJopreventiemedewerkers te laten deelnemen aan vormingssessies voor leerkrachten, aan pedagogische studiedagen en dergelijke meer. 2. Vorming ingericht door de coördinatie Op regelmatige tijdstippen krijgen de startbaners een uitnodiging om deel te nemen aan cursussen waarin ze meer expertise kunnen opdoen voor hun taak als JoJopreventiemedewerker. We verwachten dat de coach de startbaner stimuleert om zich in te schrijven voor deze cursussen. Zeker de introductiecursus is belangrijk voor een vlotte start van de tewerkstelling. Wij rekenen er dan ook op dat elke startbaner minstens één keer deelneemt aan deze cursus. Daarnaast organiseert de coördinatie ook vormingssessies voor de coaches. Hierdoor krijgen zij een beter beeld van hun specifieke taak als begeleider. Het is sterk aan te raden dat elke coach minimum één keer deelneemt aan de introductiecursus. 3. Individuele vorming 3.1 Richtlijnen De startbaner wordt aangemoedigd om zelf op zoek te gaan naar een geschikte opleiding die gericht is op het uitbouwen van een toekomstige loopbaan. De rol van de coach hierin is van groot belang. De coördinatie moedigt aan dat de startbaner een opleiding volgt die diploma of beroepsgericht is. Deze opleiding kan van korte of lange duur zijn en sluit aan bij de eigen interesses, vaardigheden en motivatie van de jongere. Let op: niet elke opleiding wordt als voldoende geacht om een verlenging te krijgen! Voor vragen hieromtrent kan je steeds bij de coördinatie terecht. Volgende tips kunnen helpen bij het maken van een juiste studiekeuze: Maak een afspraak met een trajectbegeleider van de VDAB. Start-

26 Leden van een vakbond kunnen vragen om een gesprek met een bijblijfconsulent. Die consulent kan helpen om een geschikte opleiding te zoeken en maakt mensenwegwijs in de arbeidsmarkt. Bovendien bieden de vakbonden zelf ook vormingen aan. Bij een Jongereninformatiepunt ( of een Jongerenadviescentrum ( kunt u met heel uiteenlopende vragen terecht. Ook over opleidingen kunnen ze informatie bezorgen. Ook vele andere instellingen zorgen voor studiekeuzebegeleiding. Adressen vindt u via de website van de VDAB ( 3.2 Diplomagerichte opleidingen De startbaner kan het diploma van het secundair onderwijs op verschillende manieren behalen: Algemene Vorming Het vroegere tweedekansonderwijs heeft een nieuwe naam, namelijk Algemene Vorming. De centra voor volwassenenonderwijs organiseren zelf de examens en reiken het diploma van het secundair onderwijs uit. Meer informatie vindt u op de website van het volwassenenonderwijs ( Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap De startbaner kan een diploma van het secundair onderwijs ook behalen via de Examencommissie. Hij studeert dan alle leerstof zelfstandig en legt vervolgens de examens af voor deze commissie. Hij plant de examens zelf, naargelang de beschikbare data. Om te kunnen inschrijven voor de examens is het verplicht om eerst een infosessie te volgen. Meer informatie vindt u op de website van de Examencommissie ( deren.be/secundair/examencommissie). 3.3 Beroepsgerichte opleidingen De volgende instellingen bieden cursussen aan rond uiteenlopende thema s: De opleidingscentra van de VDAB ( SYNTRA ( De centra voor basiseducatie ( De centra voor volwassenenonderwijs ( Via de onderstaande websites kan u meer informatie vinden over uiteenlopende opleidingen: Onderwijskiezer is een handig zoekinstrument voor iedereen die op zoek is naar 26 -

27 objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap. In deze databank kunt u opleidingen zoeken op trefwoord, door een regio te selecteren of door de naam van een cursus of opleidingscentrum in geven. De VDAB beschikt over een uitgebreide databank met opleidingen. Het Info- en Adviescentrum voor Vorming en Opleiding beheert een databank met daarin alle opleidingen uit de provincie Oost-Vlaanderen. Op de website van Onderwijs voor Volwassenen Antwerpen kan u opleidingen vinden die doorgaan in de provincie Antwerpen. 3.4 Vormingsverlof Om de startbaners maximale kansen te geven om te slagen in de gekozen opleiding, wordt de school sterk aangemoedigd om de startbaner vormingsverlof te verlenen. Het aantal dagen vormingsverlof kan in overleg tussen de school en de startbaner opgetrokken worden tot maximaal twee dagen per week. Tijdens het vormingsverlof wordt de startbaner voltijds betaald. Gezien de aard van het project wordt van de school verwacht dat ze de jongere voldoende tijd biedt om extra kwalificaties te behalen. Jongeren die ervoor kiezen om zelfstandig te studeren, bijvoorbeeld via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, kunnen met hun werkgever de mogelijkheid bespreken om tijdens de zittijden extra tijd voor studie te krijgen. Het is van belang dat de coach de staat van aan- en afwezigheden op de opleiding opvraagt en bijhoudt. Als de jongere onwettig afwezig is op de opleiding, geldt dat als een onwettige afwezigheid binnen de arbeidstijd. De school moet die afwezigheid steeds doorgeven aan Werkstation 3 met een elektronische zending RL2 via WebEDISON. 3.5 Terugbetaling De coördinatie trekt een budget uit voor de vorming van de startbaners, waarmee het inschrijvingsgeld van een individuele opleiding helemaal of gedeeltelijk gefinancierd kan worden (tot 700 euro per startbaner per jaar). Enkel de inschrijvingskosten van het lopende school of kalenderjaar kunnen terugbetaald worden. Alleen opleidingen die leiden tot een diploma of die beroepsgericht zijn, komen in aanmerking voor terugbetaling. Hobbycursussen worden dus niet terugbetaald. Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie - 27

28 De procedure voor de terugbetaling van een opleiding, verloopt als volgt: 1. De startbaner kiest in samenspraak met de school voor een bepaalde opleiding. Voor sommige opleidingen zal hij een toelatingsproef moeten doen. 2. De startbaner controleert of deze opleiding in aanmerking komt voor een terugbetaling. Daarvoor raadpleegt hij de lijst met terugbetaalde opleidingen op de website van het startbanenproject ( Wanneer de gekozen opleiding in de lijst wordt vermeld, komt de opleiding sowieso in aanmerking voor een terugbetaling. 3. Wanneer de gekozen opleiding niet in de lijst wordt vermeld, stuurt de startbaner een Aanvraag tot terugbetaling van een opleiding voor een JoJo-startbaner naar de coördinatie. U vindt dit formulier op de website van het startbanenproject ( Binnen de tien werkdagen delen wij per mail aan de startbaner mee of de gekozen opleiding in aanmerking komt voor een terugbetaling. 4. Wanneer de startbaner op de hoogte is of de opleiding in aanmerking komt voor een terugbetaling, regelt hij met de school het uurrooster van de opleiding. 5. De startbaner vraagt opleidingscheques aan door te bellen naar het gratis nummer (elke werkdag van 8u tot 19u) of door te surfen naar de website van de VDAB ( De Vlaamse Overheid betaalt de helft van deze cheques, de startbaner de andere helft. Om deze persoonlijke bijdrage * te kunnen betalen, ontvangt de startbaner een overschrijving. Het is belangrijk dat hij het betalingsbewijs bijhoudt na de betaling. Nadien ontvangt hij de opleidingscheques. 6. De startbaner betaalt de opleiding met de opleidingscheques. Indien hij zelf nog inschrijvingskosten moet betalen, kan er een extra tegemoetkoming gevraagd worden aan de projectcoördinatie. Hiervoor vult de startbaner het formulier Vereffeningsborderel voor een gevolgde opleiding door een JoJo-startbaner in. U vindt dit formulier op de website van het startbanenproject ( jojo). Dit vereffeningsborderel moet afgestempeld worden door de vormingsinstelling. Daarna moet het samen met het inschrijvings- en betalingsbewijs van de opleiding opgestuurd worden naar de JoJo-coördinatie. 7. Het Ministerie van Onderwijs en Vorming betaalt het bedrag terug aan de startbaner, tot een maximum van 700 euro per jaar. Enkel de inschrijvingskosten van het lopende school of kalenderjaar kunnen terugbetaald worden. Opgelet! De JoJo-coördinatie betaalt enkel de inschrijvingskosten van opleidingen voor startbaners. Handboeken en verplaatsingskosten worden dus niet vergoed. *Voor sommige opleidingen kan de startbaner ook zijn persoonlijke bijdrage terugvragen aan de VDAB. Meer informatie vindt u op de website van de VDAB ( Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie

29 VARIA 1. Loon Een preventiemedewerker wordt uitbetaald door het beleidsdomein Onderwijs & Vorming en ontvangt: een loon volgens barema 229 indien de jongere niet beschikt over een diploma van het secundair onderwijs. Brutobedragen vindt u op wedde. een loon volgens barema 252 indien de jongere in de loop van de tewerkstelling het diploma van het hoger secundair onderwijs behaalt. Brutobedragen vindt u op een haardvergoeding indien de jongere gehuwd, samenwonend of alleenstaand met kinderen ten laste is én indien de echtgeno(o)t(e) of partner niet reeds een haardvergoeding krijgt. U vraagt de haardvergoeding aan met een formulier dat de coördinatie u kan bezorgen. een standplaatsvergoeding indien de jongere niet voldoet aan de voorwaarden om een haardtoelage te ontvangen. Preventiemedewerkers verwerven geen dienst-, ambts- of geldelijke anciënniteit binnen het onderwijs tijdens de duur van startbaanovereenkomst. 2. Andere vergoedingen 2.1 Vakantiegeld Het vakantiegeld wordt eind juni uitbetaald en wordt berekend op basis van de prestaties van het voorgaande werkjaar (van januari tot en met december). 2.2 Eindejaarstoelage De eindejaarstoelage wordt eind december uitbetaald en wordt berekend op basis van de prestaties van het lopende jaar (van januari tot en met september). Dit betekent dat een startbaner enkel recht heeft op een eindejaarstoelage wanneer hij vóór oktober van het lopende jaar aan het werk was. 2.3 Vergoeding van woon-werkverkeer De vergoeding van woon-werkverkeer voor startbaners is onderhevig aan de onderwijswetgeving. U kan hierover meer lezen in de omzendbrief met referentie 13AC/CR/ JVM/JS via Edulex. Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie - 29

30 2.4 Extralegale voordelen Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming betaalt geen vergoeding van maaltijdcheques, of andere extralegale voordelen. De startbaner kan deze vergoedingen slechts verkrijgen indien de werkgever deze zelf geeft én betaalt. 3. Verlof Een preventiemedewerker volgt de verlofregeling van het secretariaatspersoneel in de school waar hij tewerkgesteld is. Deze regeling wordt bepaald door de onderwijskoepel waartoe de school behoort. 4. Gewettigde afwezigheden 4.1 Klein verlet Voor de toekenning van klein verlet moeten de richtlijnen gevolgd worden die in voege zijn bij de juridische werkgever, m.a.w. zoals ze in het arbeidsreglement van de school vermeld zijn. 4.2 Ziekte en ongeval In geval van ziekte wordt het arbeidsreglement van de school gevolgd. De algemene procedures kunnen geraadpleegd worden via De belangrijkste regels houden in: Bij ziekte voor één dag De startbaner moet onmiddellijk de school/directie verwittigen. Hij mag zijn woning enkel verlaten om gerechtvaardigde medische redenen (bv. een bezoek aan de dokter, het ziekenhuis of de apotheek). Bij ziekte voor meerdere dagen De startbaner moet onmiddellijk de school/directie verwittigen. Hij moet een afwezigheidsattest opsturen naar de school/directie en hij moet een medisch attest opsturen naar Mensura Absenteïsme. De eerste 24 uur van de ziekteperiode mag de startbaner de woon- of verblijfplaats niet verlaten, tenzij omwille van gerechtvaardigde medische redenen (bv. een bezoek aan de dokter, het ziekenhuis of de apotheek). Bij verlenging van het ziekteverlof De startbaner moet de school/directie opnieuw onmiddellijk verwittigen. Hij moet een nieuw afwezigheidsattest opsturen naar de school/directie en hij moet een nieuw medisch attest opsturen naar Mensura Absenteïsme Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie

31 Ongewettigde afwezigheid De startbaner is ongewettigd afwezig als hij de school niet tijdig op de hoogte brengt of geen doktersattest kan voorleggen. Alle gewettigde en ongewettigde afwezigheden wegens ziekte moeten door de school tijdig doorgegeven worden aan het werkstation door middel van een elektronische zending via WebEDISON. Gewaarborgd loon Gedurende de eerste 30 dagen van een langdurige ziekteperiode wordt het loon gewaarborgd. Vanaf de 31ste dag valt de jongere terug op een uitkering van het ziekenfonds. Het ziekenfonds kan dus best zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden zodra de jongere weet dat hij voor een langere periode ziek zal zijn. 5. Arbeidsongeval In het geval van een arbeidsongeval moet de school contact opnemen met de cel Arbeidsongevallen, zodat de nodige formulieren in orde kunnen worden gebracht: Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Cel Arbeidsongevallen Koning Albert II - laan 15, kamer 1 C Brussel Tel Belastingaangifte De fiscale fiches worden afgeleverd door het Ministerie van Onderwijs & Vorming. Indien u vragen heeft over de loonfiche voor belastingaangifte of indien u hiervan een duplicaat wenst, kunt u zich wenden tot DINCO/Cel wedden: Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) DINCO/Cel wedden - lokaal 1C04 Koning Albert II-laan Brussel Tel of Fax Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie - 31

32 7. Andere vragen Voor andere vragen kunt u terecht op Wetwijs ( U vindt er onder andere informatie over arbeidsongevallen, kinderbijslag, controle op afwezigheid wegens ziekte, zwangerschapsverlof,... U mag ook steeds contact opnemen met de projectcoördinatie Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie

33 NOTITIES Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie - 33

34 COLOFON Verantwoordelijk uitgever Guy Janssens, Administrateur-generaal Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel Eindredactie Hannah Boakye, Sofie Moons en Karen Wens, Coördinatie Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Druk Vlaamse overheid Depotnummer D/2015/3241/153 Uitgave Juni 2015 Contact: Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten Afdeling Scholen Secundair Onderwijs Coördinatie startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Koning Albert II-laan 15 (kamer 2M08) 1210 Brussel Tel.: en Fax: startbanenprojecten 34 - Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, Preventie

Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming

Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming Preventie Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN

Nadere informatie

www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project)

www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN PREVENTIE Algemene informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN PREVENTIE Algemene informatie STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN PREVENTIE Algemene informatie STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN PREVENTIE Algemene informatie Beleidsdomein Onderwijs

Nadere informatie

Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming

Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming Onderhoud LSO Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN Onderhoud DBSO Juni 2015 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN

Nadere informatie

Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming

Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming Onderhoud DBSO Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN

Nadere informatie

VeVe. VeVe. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Startinformatie voor schoolspotters. Juni 2015

VeVe. VeVe. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Startinformatie voor schoolspotters. Juni 2015 VeVe Startbanenproject Verkeersveiligheid Startinformatie voor schoolspotters Juni 2015 VeVe De opleidingen die georganiseerd worden door de coördinatie zijn heel interessant en leerrijk. (Gunther, 23

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN September 2016 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN PREVENTIEMEDEWERKERS

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN Onderhoud LSO Juni 2015 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN September 2017 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN PREVENTIEMEDEWERKERS

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. ONDERHOUD DBSO Algemene informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. ONDERHOUD DBSO Algemene informatie STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN ONDERHOUD DBSO Algemene informatie STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN ONDERHOUD DBSO Algemene informatie Beleidsdomein

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. ONDERHOUD DBSO Algemene informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. ONDERHOUD DBSO Algemene informatie STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN ONDERHOUD DBSO Algemene informatie STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN ONDERHOUD DBSO Algemene informatie Beleidsdomein

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID Schoolspotters - Juni 2015 - Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID SCHOOLSPOTTERS Algemene informatie Beleidsdomein

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID Schoolspotters - September 2016 - Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID SCHOOLSPOTTERS Algemene informatie Beleidsdomein

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN September 2017 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN VOLTIJDSE

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN September 2016 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN ONDERHOUDSMEDEWERKERS

Nadere informatie

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor preventiemedewerkers. Juni 2015

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor preventiemedewerkers. Juni 2015 JoJo Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Startinformatie voor preventiemedewerkers Juni 2015 JoJo Ik mag mezelf zijn en groeien in de richting die ik wil. (Pieter, 21 jaar, Gent) 3 3 Dag preventiemedewerker!

Nadere informatie

VeVe. VeVe. Startbanenproject. verkeersveiligheid. Startinformatie voor startbaners. Januari 2014

VeVe. VeVe. Startbanenproject. verkeersveiligheid. Startinformatie voor startbaners. Januari 2014 VeVe Startbanenproject Verkeersveiligheid Startinformatie voor startbaners verkeersveiligheid Januari 2014 VeVe De opleidingen die georganiseerd worden door de coördinatie zijn heel interessant en leerrijk.

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID Startbaners Verkeersveiligheid - Januari 2014 - Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID STARTBANERS VERKEERSVEILIGHEID

Nadere informatie

Eeklo Verkeersveiligheid VeVe-project

Eeklo Verkeersveiligheid VeVe-project www.besafe.be Eeklo Verkeersveiligheid VeVe-project Eeklo (i.s.m. de Vlaamse Overheid) Verkeersveiligheid (VeVe-project) FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale

Nadere informatie

VeVe. VeVe. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Startinformatie voor Medewerkers Verkeersveiligheid. Juni 2015

VeVe. VeVe. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Startinformatie voor Medewerkers Verkeersveiligheid. Juni 2015 VeVe Startbanenproject Verkeersveiligheid Startinformatie voor Medewerkers Verkeersveiligheid Juni 2015 VeVe De opleidingen die georganiseerd worden door de coördinatie zijn heel interessant en leerrijk.

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID Schoolspotters - Januari 2014 - Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID SCHOOLSPOTTERS Algemene informatie Beleidsdomein

Nadere informatie

VeVe. VeVe. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Startinformatie voor schoolspotters. September 2016

VeVe. VeVe. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Startinformatie voor schoolspotters. September 2016 VeVe Startbanenproject Verkeersveiligheid Startinformatie voor schoolspotters September 2016 VeVe De opleidingen die georganiseerd worden door de coördinatie zijn heel interessant en leerrijk. (Gunther,

Nadere informatie

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers. Januari 2014

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers. Januari 2014 JoJo Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers Januari 2014 JoJo Ik ben een volwaardig lid van het schoolteam. (Joery, 24 jaar) 3 Dag onderhoudsmedewerker!

Nadere informatie

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor preventiemedewerkers. Januari 2014

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor preventiemedewerkers. Januari 2014 JoJo Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Startinformatie voor preventiemedewerkers Januari 2014 JoJo Ik mag mezelf zijn en groeien in de richting die ik wil. (Pieter, 21 jaar, Gent) 3 3 Dag preventiemedewerker!

Nadere informatie

VeVe. VeVe. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Startinformatie voor Medewerkers Verkeersveiligheid. September 2016

VeVe. VeVe. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Startinformatie voor Medewerkers Verkeersveiligheid. September 2016 VeVe Startbanenproject Verkeersveiligheid Startinformatie voor Medewerkers Verkeersveiligheid September 2016 VeVe De opleidingen die georganiseerd worden door de coördinatie zijn heel interessant en leerrijk.

Nadere informatie

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers. Juni 2015

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers. Juni 2015 JoJo Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers Juni 2015 JoJo Ik ben een volwaardig lid van het schoolteam. (Joery, 24 jaar) 3 Dag onderhoudsmedewerker! Proficiat

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v):

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): 1 deeltijds administratief medewerker 26/36 uren per week voor de gemeentelijke basisschool te Borgt vervangingstewerkstelling opdrachten: Zelfstandig zorg dragen voor

Nadere informatie

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers. September 2016

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers. September 2016 JoJo Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers September 2016 JoJo Ik ben een volwaardig lid van het schoolteam. (Joery, 24 jaar) 3 Dag onderhoudsmedewerker!

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID Medewerkers Verkeersveiligheid - September 2016 - Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID MEDEWERKERS VERKEERSVEILIGHEID

Nadere informatie

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Algemene Infobundel

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Algemene Infobundel Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten Startbanenproject Verkeersveiligheid Algemene Infobundel Schoolspotters Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT Grafische ondersteuning

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld 27-28 S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: voltijds secundair deeltijds secundair gewoon 438.315 deeltijds beroepssecundair 6.687 buitengewoon 18.263 deeltijds

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap De VDAB ook voor personen met een arbeidshandicap Onze dienstverlening op een rijtje Je bent werkzoekend, werknemer of zelfstandige en je hebt een langdurige beperking van fysieke, verstandelijke, psychische,

Nadere informatie

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE BERICHT AAN DE WERKNEMERS PROJECT «VORMING 600» OPENBARE SECTOR DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE OF GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE MET LOONBEHOUD NIEUWE SELECTIES VOOR HET

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID Medewerkers Verkeersveiligheid - September 2017 - Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID MEDEWERKERS VERKEERSVEILIGHEID

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

STARTBANEN PROJECTEN. Vlaanderen. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Jaarrapport 2015

STARTBANEN PROJECTEN. Vlaanderen. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Jaarrapport 2015 Vlaanderen is onderwijs & vorming STARTBANEN PROJECTEN 1 Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Jaarrapport 2015 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN www.agodi.be/startbanenprojecten-jojo-en-veve

Nadere informatie

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011 Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.028 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

Startbanenprojecten. Scholen voor jongeren - Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid

Startbanenprojecten. Scholen voor jongeren - Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid E VA LUAT I E V E R S L AG s ch o o l j a a r 2 0 0 9 Startbanenprojecten Scholen voor jongeren - Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v):

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): 1 deeltijds administratief medewerker 26/36 uren per week voor de gemeentelijke basisschool te Borgt vervangingstewerkstelling opdrachten: Zelfstandig zorg dragen voor

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

Staken: formaliteiten & FAQ

Staken: formaliteiten & FAQ Staken: formaliteiten & FAQ Staken: formaliteiten & Faq Maatschappelijke zetel: VSOA Onderwijs Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel Tel: 02/529.81.30 Fax:02/529.81.39 info@vsoa-onderwijs.be www.vsoa-onderwijs.be

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Persoonlijke werkloosheidsverklaring

Persoonlijke werkloosheidsverklaring Persoonlijke werkloosheidsverklaring Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor onder meer het toekennen van de stage-uitkering, het evalueren van de inspanningen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ARCHIEF

Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ARCHIEF functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT

Nadere informatie

Attest doorstromingsprogramma (DSP)

Attest doorstromingsprogramma (DSP) Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de aflevering van attesten betreffend het recht op activeringsuitkeringen overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse

Nadere informatie

1. Verhoogde staatstoelage

1. Verhoogde staatstoelage Vragen naar: E-mail: Tel : I Fax : Url : http://socialeconomy.fgov.be Aan de Voorzit(s)ter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Dienst uw brief uw Ons Datum Bijlage(n) van kenmerk kenmerk

Nadere informatie

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers. November 2013

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers. November 2013 JoJo Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers November 2013 JoJo Ik ben een volwaardig lid van het schoolteam. (Joery, 24 jaar) 3 Dag onderhoudsmedewerker!

Nadere informatie

EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG

EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG Bisdom Gent, 11 januari 2013 Bisdom Brugge, 15 januari 2013 Bisdom Hasselt, 17 januari 2013 Bisdom Mechelen-Brussel, 22 januari 2013 Bisdom Antwerpen, 24 januari 2013 An De

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen Werken in het secundair onderwijs Tips voor een vlotte start van een onderwijscarrière Inhoud 1. Situering onderwijs in Vlaanderen 2. Onderwijsbevoegdheid 3. Klaar voor de start? 4. Meer info? 1. Situering

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige Werk jij in een dienst thuiszorg van een gemeente of OMCW? Wil jij ook graag de

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

1/09/ /12/2015

1/09/ /12/2015 Extra tewerkstellingsplaatsen in PC 319.01 voor laatstejaars studenten uit het deeltijds onderwijs 1/09/2014 31/12/2015 BROCHURE VOOR CLW PC 319.01 1. Het project Werken en studeren Situering project Eind

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP WAT? De dienstverlening Arbeidsbemiddeling is geïntegreerd in het dienstverleningspakket van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en vereist dus geen

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

nr. 2 van KATHLEEN HELSEN datum: 25 september 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs - Erkenning nuttige ervaring

nr. 2 van KATHLEEN HELSEN datum: 25 september 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs - Erkenning nuttige ervaring SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2 van KATHLEEN HELSEN datum: 25 september 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Erkenning nuttige ervaring

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie