Woongoed GO. Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Landbouwweg MV Middelharnis Postbus AB Middelharnis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woongoed GO. Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Landbouwweg MV Middelharnis Postbus AB Middelharnis"

Transcriptie

1 Eerste uitgave: Middelharnis, juni 2012 Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Woongoed GO Landbouwweg MV Middelharnis Postbus AB Middelharnis tel fax

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz Welke aanpassingen zijn mogelijk? blz Aan welke eisen moeten de aanpassingen voldoen? blz Algemene voorwaarden blz Hoe vraag ik toestemming aan? blz Uitbetalen van vergoedingen blz Veranderingen tegen betaling blz Overgangsregeling voor bestaande ZAV blz Geschillen blz. 8 Bijlage: ZAV-lijst blz

3 1. Inleiding Zaken als tegelwerk, een keukenblok of een dakraam vallen onder voorwaarden daarbij een rol spelen. B. Onderhoudstechnische eisen Woongoed GO wil het u graag gemakkelijker maken om uw de onroerende zaken. Dit zijn aanpassingen die aard- en nagel- Daarom is er een trefwoordenlijst met zelf aangebrachte voorzie- Er worden ook een aantal eisen gesteld aan bijvoorbeeld de ma- woning aan te passen aan uw eigen wensen. Ons uitgangspunt is vast aan de woning zitten. Over het algemeen zijn deze aanpas- ningen samengesteld (zie ZAV-lijst achter in deze folder). terialen die worden gebruikt. dat u allerlei aanpassingen in uw woning mag aanbrengen, als er singen niet te verwijderen zonder beschadigingen aan de woning Op deze trefwoordenlijst staat aangegeven welke zelf aange- Daarmee willen we voorkomen dat de voorzieningen binnen maar bepaalde regels in acht worden genomen waardoor, als u de aan te brengen. brachte voorziening wij accepteren en welke niet. afzienbare tijd weer gerepareerd of vervangen moeten worden. woning verlaat, de verhuurbaarheid niet in het geding komt. Daarnaast wordt Woongoed GO in veel gevallen eigenaar van de De gedachte opleveren in oorspronkelijke staat is niet meer aan Waarom is dat onderscheid tussen roerende en onroerende zaken 3. Aan welke eisen moeten de aanpassingen voldoen? door u aangebrachte voorziening als u te zijner tijd de woning de orde. De woning die u bij het verlaten aan ons oplevert, moet zo belangrijk? De acceptatie van de aanpassingen hangt af van een aantal eisen, verlaat. wel in een aanvaardbare staat zijn. Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat het antwoord op deze te weten: Uiteraard willen wij voorkomen dat onze onderhoudsuitgaven te Dat betekent dat we aanpassingen die u in de woning heeft vraag in de juridische wereld gevonden moet worden. hoog worden door extra onderhoud dat nodig wordt door de door aangebracht in veel, maar niet in alle gevallen zullen goedkeuren Roerende zaken zullen juridisch gezien namelijk nooit eigendom A. Verhuurtechnische eisen; huurders aangebrachte voorzieningen. en overnemen. worden van de eigenaar van de woning. Bij onroerende zaken is B. onderhoudstechnische eisen; Net als bij punt A is het dus belangrijk dat u met de ZAV-lijst in Als de aanpassingen aan onze eisen voldoen en u heeft vooraf dat juist wel het geval. C. bouwtechnische eisen. de hand kijkt welke zaken invloed hebben op het onderhoud en schriftelijke goedkeuring van ons gekregen dan mogen de In het kort betekent dit dat Woongoed GO bij het verlaten van waarvoor u schriftelijk toestemming moet vragen of waarvoor een voorzieningen bij het verlaten van de woning in principe blijven de woning eigenaar wordt van die zaken. Dat is toch mooi, zult Om u een idee te geven waar u hierbij aan moet denken, volgt schriftelijke melding vereist is. zitten. u misschien zeggen. Je hoeft er niets voor te doen en je wordt hierna per categorie een korte toelichting. In sommige gevallen kunt u voor bepaalde woningaanpassingen zomaar eigenaar. Maar een belangrijk aspect wordt dan over het C. Bouwtechnische eisen zelfs in aanmerking komen voor een vergoeding. hoofd gezien. A. Verhuurtechnische eisen Wanneer u van plan bent om fors te gaan verbouwen, bijvoor- Om welke aanpassingen het gaat en aan welke eisen deze moe- Als eigenaar is Woongoed GO verantwoordelijk voor het onder- Als u de woning verlaat, verhuren wij de woning weer door aan beeld door een dakkapel te plaatsen of een aanbouw aan uw ten voldoen, geven wij u in deze folder een antwoord. houd van die voorziening. Dat betekent dat Woongoed GO moet iemand anders. woning te realiseren, dan moet u zeker eerst schriftelijk toestem- controleren of de voorziening onderhouden kan worden, zowel op We moeten dus een inschatting maken of de aanpassing, die u in ming vragen aan Woongoed GO. 2. Welke aanpassingen zijn mogelijk? technisch als op verhuurtechnisch gebied. de woning wilt achterlaten, daarbij niet belemmerend werkt voor Woongoed GO stelt bepaalde bouwtechnische eisen waaraan de Bij een woningaanpassing wordt onderscheid gemaakt tussen Wordt dat een te ingewikkelde of te kostbare zaak, dan kan de verhuurbaarheid. woningaanpassing moet voldoen. roerende en onroerende zaken. Woongoed GO afzien van overname en de vertrekkende huurder Een badkamer waarin bijvoorbeeld een bruinkleurig bad is Gaan wij akkoord met de ingreep, dan moet u (zo nodig) zelf nog Vloerbedekking, gordijnen, losse kasten en dergelijke zijn in juri- verplichten deze zaken weg te halen en de woning in de aan- geplaatst en waarvan de tegels oranje zijn, kan een probleem een aanvraag (bouwaanvraag of melding) indienen bij de ge- dische termen zogenaamde roerende zaken. Deze zaken zijn over vaardbare staat op te leveren. opleveren bij het doorverhuren van de woning. meente in uw woonplaats. Pas als de gemeente officieel toestem- het algemeen eenvoudig uit de woning te verwijderen, zonder dat Die verplichting staat in onze brief, waarin we onze beslissing Bepaalde wandafwerkingen (vooral grof stucwerk) zijn vaak ook ming heeft gegeven, mag u starten met de geplande werkzaam- de woning daarbij noemenswaardig wordt beschadigd. op uw verzoek om de woning te mogen wijzigen, aan u kenbaar een belemmering. heden. Deze goederen kunt u eventueel over laten nemen door de nieu- maken. In deze brief leest u ook de voorwaarden waaraan de Zelf Het is dus van belang dat u met de ZAV-lijst in de hand kijkt Een kopie van de goedkeuring van de gemeente moet u vooraf- we huurder, maar worden nooit door Woongoed GO overgenomen. Aangebrachte Voorziening (ZAV) moet voldoen. welke zaken de verhuurbaarheid schaden en waarvoor u schrifte- gaand aan de start van de werkzaamheden aan Woongoed GO Woongoed GO heeft daarvoor een speciaal formulier Overname lijk toestemming moet vragen of waarvoor alleen een schriftelijke overleggen. oude huurder, nieuwe huurder. Dit formulier krijgt u toegezonden Zowel u als huurder en Woongoed GO als verhuurder hebben er melding vereist is. Iedere keer zullen wij uw aanvraag hieraan wanneer u de woning gaat verlaten. dus belang bij om te weten, wat wel en niet mogelijk is en welke toetsen. 4 35

4 4. Algemene voorwaarden de uitvoert, dan gebeurt dit alsnog door Woongoed GO, maar U ontvangt geen goedkeuring voor de uit te voeren werkzaamhe- De definitieve toestemming wordt bij ingewikkelde klussen onder Woongoed GO stelt ook algemene voorwaarden, waaraan u zich wel voor uw rekening. den tenzij er onoverkomelijke bezwaren zijn. Er wordt dan binnen voorbehoud gegeven. als huurder moet houden. 8. Een voorziening waarvoor Woongoed GO tijdelijke toestem- 1 week contact met u opgenomen. Dat betekent dat de tijd tussen Tijdens en na de uitvoering zal de opzichter controleren of de Deze gelden voor alle werkzaamheden en luiden als volgt: ming heeft verleend, moet worden verwijderd bij vertrek uit een melding en de uitvoering minimaal 1 week moet bedragen. aanpassing daadwerkelijk wordt uitgevoerd volgens de door ons 1. U heeft vooraf toestemming gevraagd en gekregen voor alle de woning. vastgestelde eisen. voorzieningen die niet zonder noemenswaardige kosten Uitzondering hierop is, als de opvolgende huurder de voor- Schriftelijke aanvraag Is de opzichter akkoord met de uitvoering, dan wordt het voor- ongedaan gemaakt kunnen worden. ziening wil overnemen. Een volgende huurder kan nooit Wanneer u een ingrijpende verandering in de woning wilt gaan behoud omgezet in een definitieve toestemming en wordt dit 2. De voorzieningen behoren te worden aangebracht met deug- verplicht worden om een overnamebedrag te betalen aan de uitvoeren, moet u voordat u start met deze werkzaamheden een vastgelegd in het woningdossier. delijke materialen en op een juiste wijze. De voorzieningen vertrekkende huurder, die de voorziening heeft aangebracht. schriftelijke aanvraag indienen met daarin de volgende gegevens: Hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging waarin de toe- moeten voldoen aan de eisen beschreven in het Bouwbesluit, 9. U behoudt altijd het recht de voorziening ongedaan te stemming en de beoordeling is vastgelegd. de kwaliteitseisen van Woongoed GO, alsook de eisen van maken. Naam, adres en telefoonnummer; In de trefwoordenlijst achter in deze folder vindt u die aanpassin- Bouw- en Woningtoezicht, de nutsbedrijven en de brandweer. U bent in dat geval verplicht de woning terug te brengen in wat u wilt wijzigen of aanbrengen; gen onder kolom 1 en Wijzigingen aan gas- en elektrische installaties moeten door de aanvaardbare staat en zoals deze was vóór het aanbren- wie de werkzaamheden gaat uitvoeren; een erkende installateur worden uitgevoerd. Als dit niet gen van de voorziening. welke materialen u wilt gebruiken; C. Geen toestemming gebeurt, moet u bij controle een keuringsrapport kunnen 10. U dient er bij uw zelf aangebrachte voorziening rekening een situatietekening en schetstekening waarop de afmetin- Als Woongoed GO zich niet kan vinden in uw voornemen tot aan- overleggen van een erkend bureau. mee te houden dat onderhoud, door of namens Woongoed gen vermeld staan (indien van toepassing). passing van de huurwoning krijgt u geen toestemming. U wordt 4. Alle uit de zelf aangebrachte voorzieningen voortkomende GO, altijd gewaarborgd blijft en de bereikbaarheid niet ge- hierover schriftelijk geïnformeerd. kosten, risico s en gevolgschade, zowel financieel als bouw- schaad wordt. U krijgt dan binnen 2 weken schriftelijk bericht of er toestemming kundig, zijn voor uw rekening (bijvoorbeeld de aansprakelijk- kan worden verleend of niet. 6. Uitbetalen van vergoedingen heid voor gebreken, het afsluiten van verzekeringen). 5. Hoe vraag ik toestemming aan? U kunt van Woongoed GO een tijdelijke, definitieve of geen In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk dat u bij het verla- 5. U draagt er zorg voor dat de voorziening, en de hieraan voor- Wanneer u de wens heeft bepaalde zaken in de woning te ver- toestemming krijgen. In alle gevallen krijgt u een schriftelijke ten van de woning een vergoeding ontvangt voor de zelf aange- afgaande werkzaamheden, niet leidt tot overlast of hinder anderen is het belangrijk allereerst te kijken voor welke zaken u bevestiging van de soort toestemming. brachte voorziening. voor buren en/of omwonenden. toestemming nodig heeft. In de bijgevoegde ZAV-lijst is duidelijk U vindt die voorzieningen in kolom 1 van de lijst achter in deze 6. Al het onderhoud van de voorziening is voor uw rekening (zie aangegeven wanneer u een schriftelijke aanvraag moet doen of A. Tijdelijke toestemming folder. ook de algemene huurvoorwaarden). wanneer u kan volstaan met een schriftelijke melding. Er is sprake van tijdelijke toestemming wanneer de voorziening Woongoed GO betaalt alleen een vergoeding op basis van fac- 7. Wanneer bij vertrek uit de woning wordt geconstateerd dat bij vertrek uit de woning verwijderd moet worden. turen. Indien door u zelf de werkzaamheden zijn uitgevoerd dan voorzieningen zijn aangebracht die niet voldoen aan de kwa- Wat is het verschil tussen een aanvraag en een melding? In de lijst achter in deze folder vindt u die voorzieningen onder wordt voor de arbeidsuren een door Woongoed GO te bepalen liteitseisen van Woongoed GO en waar u geen toestemming kolom 3. bedrag aan arbeidsloon vergoed. voor heeft gekregen en welke niet zonder noemenswaar- Schriftelijke melding Voor het toekennen van een vergoeding wordt gewerkt met dige kosten door Woongoed GO ongedaan kunnen worden Wanneer u een kleine verandering in de woning wilt gaan uitvoe- B. Definitieve toestemming afschrijvingstermijnen en vastgestelde bedragen. gemaakt, dan moeten deze worden verwijderd en de schade ren dan kunt u dit aangeven via een schriftelijke melding. U ont- Er is sprake van definitieve toestemming als de voorziening bij In de toestemmingsbrief zal duidelijk aangegeven worden of u in worden hersteld. vangt dan alleen een bevestiging dat de melding is ontvangen. vertrek uit de woning mag blijven zitten. aanmerking komt voor een vergoeding. Wanneer u deze herstelwerkzaamheden niet of niet voldoen- 6 7

5 7. Veranderingen tegen betaling In sommige gevallen kunnen wij op uw verzoek tegen betaling voorzieningen aanbrengen in de woning. Dit geldt voor het plaatsen van dubbel glas, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, vervanging C.V.-ketel voor een H.R.-combiketel, vaste trap, dakraam en dergelijke zaken. U betaalt hiervoor een bedrag via de maandelijkse huur. De huur wordt dan met dit bedrag verhoogd. Bij het vervangen van een C.V.-ketel, welke nog niet is afgeschreven, door een H.R.-combiketel betaalt u een afkoopsom voor de restwaarde van de te vervangen C.V.-ketel. 8. Overgangsregeling voor bestaande ZAV Voor de reeds in het verleden zelf aangebrachte voorzieningen, is een overgangsregeling van toepassing. U kunt aan de hand van nog aanwezige rekeningen een verzoek doen om de vergoeding te bepalen. Een andere mogelijkheid is om bij het einde van de huurovereenkomst een verzoek te doen voor een vergoeding aan de hand van dan nog aanwezige rekeningen. Indien geen oude facturen voorhanden zijn, wordt door Woongoed GO zo objectief mogelijk de huidige waarde van de zelf aangebrachte voorzieningen vastgesteld. 9. Geschillen Bent u het niet eens met een beslissing van Woongoed GO dan kunt u bezwaar maken bij de directie. Dat bezwaar moet u schriftelijk doen. De directie zal dan uw argumenten overwegen en ter zake een besluit nemen waarna u binnen 14 dagen een reactie ontvangt. Is er hierna nog steeds een geschil dan kunt u een klacht indienen bij de Federatieve Klachtencommissie op Goeree-Overflakkee. Deze commissie past hoor en wederhoor toe, stelt haar advies op, waarna Woongoed GO beslist. Leidt dit alles tot niets, dan kunt u zich altijd nog wenden tot de kantonrechter. ZAV-lijst trefwoordenlijst met zelf aangebrachte voorzieningen 8 9

6 1. = Verbeter ZAV, mogelijkheid van vergoeding, onder voorwaarden. 2. = Verander ZAV, geen vergoeding, mag blijven zitten bij het opzeggen van de huurovereenkomst. 1. = Schriftelijk aanvragen. 3. = Verwijder ZAV, wordt gedoogd tijdens huurperiode, verwijderen bij einde verhuur, tenzij overname door nieuwe huurder. 4. = Niet toegestaan. 3. = Schriftelijk melden. 1 Algemeen Aanbouw aan de woning a Bijkeuken en andere aanbouwen. Mits met goedkeuring gebouwd en volgens het Bouwbesluit uitgevoerd en passend binnen het strategisch voorraadbeleid. Desbetreffende cluster moet dan wel het scenario hebben van: doorexploiteren met verbetering. Aansluitingen a Aardlekschakelaar aanbrengen. b Elektra (uitbreiding groepen). c Elektra in berging aanbrengen. d Gasleiding uitbreiden of veranderen. e Krachtstroomleiding aanbrengen. f Waterleidingen uitbreiden. g Extra schakelaars, contactdozen, dimmers aanbrengen. Mits aangebracht door erkend installateur. Centrale verwarming Mits aangebracht door erkend installateur. a Aanbrengen complete c.v.-installatie. b H.R. combiketel plaatsen. Mits passend in c.v.- beleid, anders vallend onder 3. c Klokthermostaat aanbrengen. d Thermostaatkranen op radiatoren aanbrengen. e Weersafhankelijke regeling aanbrengen. f Verwijderen van radiatoren. Niet toegestaan vanwege de speciale aard van de werkzaamheden. g Vloerverwarming aanbrengen. h Plaatsen van extra radiatoren. Niet toegestaan vanwege de speciale aard van de werkzaamheden. Deuren a Binnendeur vervangen. Mits met goedkeuring door verhuurder. b Buitendeur vervangen. c Kattenluik aanbrengen. Er wordt een nieuwe deur verlangd door verhuurder. d Verwijderen van deuren en dorpels. Algemeen Indeling van de woning a Plaatsen van een niet dragende scheidingswand. Mits niet in strijd met Bouwbesluit. b Plaatsen van een toog, daar waar een wand Mits de bovenliggende constructie dit verwijderd mag worden. toelaat. c Woonkamer vergroten door weghalen tussenwand. Let op bovenliggende constructie. e Vaste trap plaatsen naar de zolderruimte. Mits vloerconstructie dit toelaat en passend binnen het strategisch voorraadbeleid. Desbetreffende cluster moet dan wel het scenario hebben van: doorexploiteren met verbetering. f Verwijderen van vaste kasten. g Verwijderen van niet dragende scheidingswand. h Vlizotrap plaatsen. Isolatie a Dakisolatie in woning aanbrengen. Volgens voorschriften. b Dubbele beglazing HR++. c (Spouw) muurisolatie. Niet toegestaan vanwege de speciale aard van de werkzaamheden. d Tochtwering en tochtstrips. e Begane grondvloer isolatie. Niet toegestaan vanwege de speciale aard van de werkzaamheden. Plafonds a Gipsplafonds aanbrengen. Alleen vergoeding op materiaal. b Houten schrotenplafond aanbrengen. c Kunststof schrotenplafond aanbrengen. I.v.m. brandveiligheid. d Systeemplafond aanbrengen. e Verlaagd plafond maken. Verven, sausen, spuiten, granollen a Buitenwerk. b Granol, sierpleister, structuur, spuitwerk en pasta: * korrelgrootte kleiner dan 3 mm Geen kleuren die achteraf niet te dekken zijn. * korrelgrootte groter dan 3 mm Geen kleuren die achteraf niet te dekken zijn. Vloeren a Kurk op vloeren aanbrengen. Op isolerende platen aanbrengen. b Parket, laminaat, houten vloer aanbrengen. Op isolerende platen aanbrengen. c Plavuizen, tegels, natuursteenvloer, e.d. aanbrengen. Op isolerende platen aanbrengen. d Steenachtige vloer- en overige vloerafwerkingen. Op isolerende platen aanbrengen

7 1. = Verbeter ZAV, mogelijkheid van vergoeding, onder voorwaarden. 2. = Verander ZAV, geen vergoeding, mag blijven zitten bij het opzeggen van de huurovereenkomst. 1. = Schriftelijk aanvragen. Wanden a Lambriseringen aanbrengen. Geen kunststof toegestaan. b Schroten van hout of andere natuurlijke materialen aanbrengen. c Kunststof schroten aanbrengen. I.v.m. brandveiligheid. d Steenstrips (metselwerk) aanbrengen. Bij verwijdering muur vlakken! 2 Algemeen Binnenruimte 3. = Verwijder ZAV, wordt gedoogd tijdens huurperiode, verwijderen bij einde verhuur, tenzij overname door nieuwe huurder. 4. = Niet toegestaan. 3. = Schriftelijk melden Badkamer, doucheruimte a Aansluiting wasmachine en/of wasdroger. Mits op aparte groep aangesloten door vakmensen. b Badkamermeubel aanbrengen. c Wastafel plaatsen en aansluiten op water en afvoer. d Dakraam aanbrengen. Velux of gelijkwaardig. e Douchebak plaatsen en aansluiten op afvoer. f Douchecabine plaatsen en aansluiten. g Ligbad of zitbad plaatsen en aansluiten. Wastafel moet altijd aanwezig blijven bij vertrek uit de woning. h Radiator aanbrengen (design, e.d.). i Tegelwerk vervangen, min 1m² voorraad aanwezig. Bij aan vervanging toe, dan punt 1. j Schilderwerk tegels en sauswerk voegen. k Tweede toilet aanbrengen. Mogelijk als afvoer aanwezig is. l Whirlpool plaatsen (of vergelijkbare luxe voorziening). Hal, gang a Elektrische bel aanbrengen. b Nieuwe brievenbus plaatsen. Moet voldoen aan wettelijke eisen van Post NL. Keuken a Inbouwapparatuur aanbrengen. Mits op bestaande aparte groep aangesloten. b Gat in gevel aanbrengen voor afzuigkap Keuken c Aansluiting afzuigkap maken op elektra en afvoer. d Aansluiting wasmachine, wasdroger Mits op bestaande aparte groep (elektra/afvoer/kraan). aangesloten. e Open keuken maken. In samenhang met mechanische ventilatie indien dit aanwezig is. f Aansluiting maken voor elektrisch koken. Mits op aparte groep aangesloten door vakmensen. g Aansluiting vaatwasser op elektra en afvoerleiding. Mits op aparte groep aangesloten door vakmensen. h Plaatsen van een close-in boiler in keukenkastje. i Open keuken wijzigen in gesloten keuken. Denk aan verwarmingsinstallatie! j Plaatsen nieuwe keuken, of uitbreiding, of het veranderen van de huidige keuken, incl. tegelwerk. k Wandtegels, min. 1 m² in voorraad aanwezig. Indien aan vervanging toe, dan categorie 1. l Aanbrengen van een bar. m Schilderen op tegelwerk of sauswerk van voegen. Slaapkamer(s) a Wastafel aanbrengen en aansluiten. b Vergroten slaapkamer door uitbreken wand. Toilet a b c d e f Binnenruimte Fonteintje aanbrengen, incl. kraan. Hangend toilet aanbrengen. Stortbak vervangen. Schilderwerk op tegels of sauzen van de voegen. Closetpot vervangen. Verhoogde closetpot aanbrengen. Woonkamer a Aanbrengen, vervangen, verbreden van vensterbanken. b Aftimmering van open trap. c Open haard aanbrengen in de woonkamer. Haard en kanalen moeten voldoen aan alle brandweer- en milieueisen. d Verwijderen schoorsteenkanaal. Zolderruimte, vliering a Aansluiting wasmachine en/of wasdroger. Bij zolder welke alleen bereikbaar is via vaste trap. b Dakkapel aanbrengen. c Dakraam plaatsen. Velux of gelijkwaardig

8 1. = Verbeter ZAV, mogelijkheid van vergoeding, onder voorwaarden. 2. = Verander ZAV, geen vergoeding, mag blijven zitten bij het opzeggen van de huurovereenkomst. 1. = Schriftelijk aanvragen. 3. = Verwijder ZAV, wordt gedoogd tijdens huurperiode, verwijderen bij einde verhuur, tenzij overname door nieuwe huurder. 4. = Niet toegestaan. 3. = Schriftelijk melden. Binnenruimte Zolderruimte, vliering d Radiator aanbrengen. Aanbrengen op een onverwarmde zolder. e Slaapkamer aanbrengen op zolderruimte. Mits voldaan aan Bouwbesluit. 3 Buitenruimte, en om de woning a Afdakje boven buitendeur. b Alarminstallatie. c Bloembak, steen. d Bomen planten of kappen. Wettelijke regels van toepassing. e Buitenkraan (incl. aftapkraan). f Schilderwerk, sauswerk op buitenmuren. g Carport. h Dierenverblijven, volières, e.d. i Rolluiken voor ramen en deuren. j Schotelantenne Moet per geval bekeken worden. Schotelantennes mogen uitsluitend aan de achterzijde van woning worden aangebracht. Het aanbrengen van een schotelantenne aan de achterzijde van een woning is alleen toegestaan indien de schotel niet zichtbaar is vanaf de openbare weg en het uitzicht voor omwonenden niet wordt aangetast. Dit ter beoordeling van Woongoed GO. k Schutting tussen buren. l Schuurtje, steen. m Sierbestrating. n Terrastegels aanbrengen of verwijderen. Bij vertrek tenminste 6m² + pad achterlaten en goed gelegd. o Tuinhuisje van hout. Omgevingsvergunning vereist. p Vijver. q Zitkuil. r Zolder in berging of schuur. s Zonwering

Woningbouwcorporatie: Woningbouwvereniging Beter Wonen adres: Markt 7, postbus 1, internet webside: telefoon:

Woningbouwcorporatie: Woningbouwvereniging Beter Wonen adres: Markt 7, postbus 1, internet webside:  telefoon: 1 ZAV op Goeree- Overflakkee Uitwerking op de Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen, in, aan en om de huurwoningen van de Woningbouwcorporaties op Goeree Overflakkee. Versie WBV Beter Wonen Goedereede

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN A ALGEMEEN Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Beleidskader 7 3. Wat voor soort aanpassingen zijn mogelijk? 8 4. Aan welke eisen moeten de aanpassingen voldoen? 9 5. Algemene

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN A ALGEMEEN 1. Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

Uw woning zelf veranderen

Uw woning zelf veranderen Uw woning zelf veranderen Natuurlijk wilt u zich thuis voelen in uw woning. QuaWonen geeft u de vrijheid om uw woning aan te passen aan uw eigen smaak en wensen. Daarom kan er heel veel als het gaat om

Nadere informatie

ZELF UW WONING VERANDEREN? Clavis geeft hierin vrijheid en denkt graag met u mee.

ZELF UW WONING VERANDEREN? Clavis geeft hierin vrijheid en denkt graag met u mee. ZELF UW WONING VERANDEREN? Clavis geeft hierin vrijheid en denkt graag met u mee. ZELF UW WONING VERANDEREN? Clavis geeft hierin vrijheid en denkt graag met u mee. Wanneer heeft u toestemming nodig? Er

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Wilt u als huurder van Rentree iets veranderen in uw woning? Houd er dan rekening mee dat: de veranderingen geen schade mogen veroorzaken aan de woning of het gebouw de

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) A ALGEMEEN A ALGEMEEN 1. Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS Wilt u een klus aanvragen? Ga naar /zelf-klussen INDELING Aan- of bijbouwen ja in overleg in overleg ja 1 ja Ontwerp en uitvoering in overleg met en afhankelijk van goedkeuring Laurentius. Dakkapel plaatsen

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) A ALGEMEEN A ALGEMEEN 1. Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

ZAV KLUSSEN NAAR WENS

ZAV KLUSSEN NAAR WENS KLUSSEN NAAR WENS De algemene spelregels Wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en woonwensen? Dat kan. WormerWonen vindt het goed als huurders veranderingen of voorzieningen aanbrengen in

Nadere informatie

Ik wil mijn woning veranderen

Ik wil mijn woning veranderen Ik wil mijn woning veranderen Let even op de spelregels Wie weet wilt u een dakraam plaatsen om op zolder meer licht te hebben. Het kan ook zijn dat u uw badkamer wilt verfrissen met nieuwe tegels. Dat

Nadere informatie

Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua

Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua Wilt u uw woning naar eigen wens opknappen of zelf veranderingen aanbrengen in uw huurwoning? Woningstichting

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen. De spelregels

Zelf uw woning veranderen. De spelregels Zelf uw woning veranderen De spelregels U maakt van uw huis uw thuis. Alleen al door de inrichting die u kiest, brengt u een eigen sfeer in uw woning. Misschien wilt u een stap verder gaan en wilt u ook

Nadere informatie

Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting-

Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting- Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting- In dit overzicht staan verschillende woningaanpassingen. Bij iedere aapassing is aangegeven of u toestemming nodig heeft en of de aanpassing

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname Klussen in huis 2 Een luxe keuken.. Een riant ligbad.. Een mooi tuinhuisje.. Natuurlijk richt u uw woning graag naar eigen smaak in. Woonservice Urbanus begrijpt dit en staat daar in principe positief

Nadere informatie

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen Schuifpui aanbrengen Afdak Luifel / afdak aanbrengen Antenne Antenne / zendmast aanbrengen* Schotelantenne aanbrengen* B Beglazing (zie isolatie) Bel Elektrische

Nadere informatie

Spelregels bij woningaanpassingen

Spelregels bij woningaanpassingen Spelregels bij woningaanpassingen In dit overzicht staan verschillende woningaanpassingen. Bij iedere aanpassing is aangeven of u toestemming nodig heeft en of de aanpassing in de woning kan blijven als

Nadere informatie

ZAV KLUSSEN NAAR WENS

ZAV KLUSSEN NAAR WENS KLUSSEN NAAR WENS De algemene spelregels Wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en woonwensen? Dat kan. WormerWonen vindt het goed als huurders veranderingen of voorzieningen aanbrengen in

Nadere informatie

Het Klus ABC van Sité

Het Klus ABC van Sité Alle veranderingen en aanpassingen aan uw woning in één duidelijk overzicht! Het Klus ABC van Sité Thuis in woondiensten Welkom thuis! Uw huis, u wilt er graag een thuis van maken. Huurt u bij Sité dan

Nadere informatie

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet Aan- en verbouw van de woning Aanbouw/bijkeuken aan woning Ja Ja 4500,- 20 1 Ja Ontwerp en uitvoering in overleg met Volksbelang Afdak of luifel aanbrengen aan woning Ja Nee - - 3 Nee Bij alleen overname

Nadere informatie

Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen

Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen Nergens voelt u zich lekkerder dan in uw eigen huis. En dat wilt u naar uw eigen smaak inrichten. Area begrijpt dat. Wij leveren als vertrouwd kwalitatief

Nadere informatie

Zelf klussen FORMULIER. Wat mag wel en niet

Zelf klussen FORMULIER. Wat mag wel en niet FORMULIER Zelf klussen Wat mag wel en niet Hieronder vindt u een overzicht van de meest voor komende veranderingen. In de kolommen geven wij u helder aan wat u mag aanpassen met of zonder toestemming van

Nadere informatie

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Inhoudsopgave 3 Spelregels voor het zelf aanbrengen of veranderen van voorzieningen in uw woning 4 Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

Nadere informatie

W Wo on niing v ng e v rander e en randeren regionaal & betrokken regionaal & betrokken

W Wo on niing v ng e v rander e en randeren regionaal & betrokken regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal regionaal & betrokken betrokken Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nu niet van

Nadere informatie

Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag

Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag Ieder woont op zijn eigen manier en naar eigen smaak. Een eigen huis kan helemaal naar eigen inzicht en wens verbouwd worden. Ook bij huurwoningen

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Woonstichting Etten-Leur Bredaseweg 1 Postbus 140 4870 AC ETTEN-LEUR (076) 502 46 00 www.woonwel.nl IBAN NL84RABO0114877777 KvK 20073996 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Zelf uw woning naar wens veranderen

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zelf klussen in uw huurwoning U wilt iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een keuken, een andere badkamer of misschien wel een dakkapel. Wij geven u graag de gelegenheid om zelf

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Overzicht mogelijke veranderingen

Overzicht mogelijke veranderingen Aan- en verbouw van de woning Aanbouw/bijkeuken aan woning Ja Ja 4.500,- 20 1 Ja Ontwerp en uitvoering in overleg met Viveste Afdak of luifel aanbrengen aan woning Ja Nee - - 3 Nee Bij alleen overname

Nadere informatie

WEGWIJZER Klussen in de woning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg.

WEGWIJZER Klussen in de woning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. WEGWIJZER Klussen in de woning Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Klussen in de woning Welke klussen kan ik in mijn huurwoning

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning veranderen

regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal & betrokken Woning veranderen Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nou niet van een mooiere badkamer,

Nadere informatie

Wonen op maat. Zelf veranderingen aanbrengen

Wonen op maat. Zelf veranderingen aanbrengen Wonen op maat Zelf veranderingen aanbrengen 1 In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij een woningverandering is

Nadere informatie

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk Woning aanpassen Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd Fijn wonen in uw ideale huis U woont het fijnst wanneer u uw woning naar eigen smaak kunt inrichten met leuke meubels, bijpassende

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

ZELF KLUSSEN IN UW WONING HET ZAV-BELEID

ZELF KLUSSEN IN UW WONING HET ZAV-BELEID HET ZAV-BELEID ZELF KLUSSEN IN UW WONING HET ZAV-BELEID U wilt zich thuis voelen in uw woning. De een droomt van een nieuwe keuken, de ander van een laminaatvloer. Woningbouwvereniging Reeuwijk geeft u

Nadere informatie

Ons beleid voor: Zelf aangebrachte voorzieningen WBV VAN ERFGOOIERS

Ons beleid voor: Zelf aangebrachte voorzieningen WBV VAN ERFGOOIERS WBV VAN ERFGOOIERS Ons beleid voor: Zelf aangebrachte voorzieningen Zelf klussen in uw huurwoning U wilt iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer

Nadere informatie

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Toelichting Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Indeling woning Verwijderen niet dragende binnenmuur Verwijderen dragende binnenmuur berekening nodig van erkend constructeur Verwijderen van vaste

Nadere informatie

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken U wilt een eigen plek, die voldoet aan al uw wensen? Dat kan! Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Daarom kunt u uw woning

Nadere informatie

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1 KLUSSEN IN UW WONING Iedereen heeft zo zijn ideeën over de prettigste indeling en inrichting van zijn huis. Beter Wonen Vechtdal weet dat en geeft doe-het-zelvende huurders daarom alle ruimte. Wel moeten

Nadere informatie

Zelf aan de slag in uw woning. Tips, richtlijnen en adviezen

Zelf aan de slag in uw woning. Tips, richtlijnen en adviezen Zelf aan de slag in uw woning Tips, richtlijnen en adviezen U wilt zelf in uw woning veranderingen aanbrengen? Wanneer het gaat om kleine aanpassingen heeft u daarvoor geen toestemming van Woonmeij nodig.

Nadere informatie

Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten?

Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten? Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten? Door uw woning naar uw eigen smaak, wensen en inzicht in te richten, maakt u van uw huis een thuis. Daarom wil Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Veranderingen in en aan uw woning. Wat moet u weten?

Lek en Waard Wonen. Veranderingen in en aan uw woning. Wat moet u weten? Lek en Waard Wonen Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten? Veranderingen in en aan uw woning Door uw woning naar uw eigen smaak, wensen en inzicht in te richten, maakt u van uw huis een thuis.

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning uitgave juli 2015 Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten?

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Juli 2019, Zelf klussen ZELF KLUSSEN Rhenam Wonen Postbus 188 3910 AD Rhenen 0317 68 32 00 Rhenen Binnenhof 9 3911 NP Rhenen ma t/m do 08.30-12.30 uur 13.30-16.30 uur vr 08.30-12.30 uur Amerongen Allemanswaard

Nadere informatie

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1 KLUSSEN IN UW WONING Iedereen heeft zo zijn ideeën over de prettigste indeling en inrichting van zijn huis. Beter Wonen Vechtdal weet dat en geeft doe-het-zelvende huurders daarom alle ruimte. Wel moeten

Nadere informatie

EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken

EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken. Het kán, ook als u huurt! Een nieuwe keuken, badkamer of een houten vloer. Veranderingen die

Nadere informatie

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning. Vanaf 1 juni 2017

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning. Vanaf 1 juni 2017 Klussen in uw woning Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning Vanaf 1 juni 2017 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 TOESTEMMING VRAGEN VOOR VERANDERINGEN... 3 Kleine veranderingen...

Nadere informatie

Uw woning zelf veranderen

Uw woning zelf veranderen Uw woning zelf veranderen Goed wonen in de Krimpenerwaard! Uw woning naar uw eigen smaak veranderen Natuurlijk wilt u zich thuis voelen in uw woning. QuaWonen geeft u de vrijheid om uw woning aan te passen

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Wilt u iets veranderen aan uw woning? RWS biedt u de mogelijkheid om uw woning naar uw eigen smaak in te richten zodat u zich er thuis voelt. Veranderingen die u zelf

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen onbelemmerd de ruimte 2 Wonen in je eigen huis Iedereen wil zich prettig voelen in zijn huis. Hij wil de woning aanpassen aan zijn persoonlijke smaak en wensen. In een koopwoning

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Klussen in huis Toestemming en kwaliteit bij verbouwen

wonen begint bij mensen Klussen in huis Toestemming en kwaliteit bij verbouwen wonen begint bij mensen Klussen in huis Toestemming en kwaliteit bij verbouwen Iedereen heeft zijn eigen woonwensen. U wilt uw woning graag op uw eigen manier inrichten, passend bij uw persoonlijke voorkeuren,

Nadere informatie

bij Elkien Uw woning aanpassen

bij Elkien Uw woning aanpassen bij Elkien Uw woning aanpassen We willen graag dat u naar uw zin woont in uw woning. Daarom mag u binnen bepaalde grenzen uw woning aanpassen zoals u dat wilt. We noemen dat zelf aan te brengen veranderingen,

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Als u wilt klussen in uw woning, geeft Woonpartners u daar graag de ruimte voor. Voor het aanbrengen van veranderingen

Nadere informatie

Zelf uw woning en woonomgeving inrichten naar uw wensen.

Zelf uw woning en woonomgeving inrichten naar uw wensen. Wonen op maat Zelf uw woning en woonomgeving inrichten naar uw wensen. In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zelf uw woning en woonomgeving wilt veranderen en aan uw eigen wensen wilt

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning U huurt een woning van Centrada. Als huurder kunt u de woning aanpassen naar uw eigen smaak. Misschien wilt u een luxe keuken plaatsen, of zou een dakkapel voor die extra ruimte

Nadere informatie

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken U wilt een eigen plek, die voldoet aan al uw wensen? Dat kan! Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Daarom kunt u uw woning

Nadere informatie

ZAV zelf aangebrachte veranderingen

ZAV zelf aangebrachte veranderingen ZAV zelf aangebrachte veranderingen In deze folder leest u meer over de voorzieningen die u zelf in uw woning kunt aanbrengen en de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Veranderen mag! Mensen zijn allemaal

Nadere informatie

Zelf klussen. WP_folder_zelf klussen_nov2014.indd 1 19-11-14 09:06

Zelf klussen. WP_folder_zelf klussen_nov2014.indd 1 19-11-14 09:06 Zelf klussen WP_folder_zelf klussen_nov2014.indd 1 19-11-14 09:06 Wilt u gaan klussen in uw woning? Lees dan eerst deze folder. Bij het klussen geldt namelijk een aantal spelregels. Zo moet u voor een

Nadere informatie

Veel voorkomende veranderingen

Veel voorkomende veranderingen uitgave juli 2015 Veel voorkomende veranderingen Wel of niet achterlaten in de woning? Bijlage bij de folder Veranderingen aan de woning Indeling woningen JA NEE JA NEE Kattenluik * Verwijderen/aanbrengen

Nadere informatie

Thuisvoelen in uw huurwoning

Thuisvoelen in uw huurwoning Thuisvoelen in uw huurwoning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) w s v a a l s a u g u s t u s 2010 THUISVOELEN IN UW HUURWONING U huurt een huis van onze woningcorporatie. Om deze woning echt tot uw

Nadere informatie

Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd.

Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd. Klussenoverzicht Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd. Pré Wonen houdt zich het recht voor in bepaalde gevallen anders

Nadere informatie

Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet?

Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Gids voor goed wonen 53 Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Hoofdstuk 5 van dit boekje gaat over zelf klussen in uw woning. Lees het goed door voor u begint. In de tabel op de volgende pagina

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Huurcontract en regelgeving Zelf klussen in uw woning U wilt graag uw huis aan uw persoonlijke smaak en wensen aanpassen. Wellicht wilt u een andere kleur schilderwerk of een nieuw behang. Deze eenvoudige

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning Informatie over veranderingen in uw woning Zelf klussen in uw woning Klussen mag! Veel mensen denken dat je in een huurhuis niets naar eigen wens mag veranderen. Doe je dit wel

Nadere informatie

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen.

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. Inhoud Wonen naar uw zin pagina 3 Waarom regels? pagina 5 Toestemming vragen pagina

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Wilt u uw woning naar uw eigen wensen aanpassen? Tegenwoordig is dat geen probleem. Als u even van tevoren met ons overlegt, dan zijn er veel mogelijkheden. Voor het aanbrengen

Nadere informatie

Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet?

Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? 48 Huren bij Stadgenoot Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Hoofdstuk 5 van dit boekje gaat over zelf klussen in uw woning. Lees het goed door voor u begint. In de tabel op de volgende pagina

Nadere informatie

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen?

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen? > Wonen op maat Wonen op maat In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij een woningverandering is het belangrijk dat

Nadere informatie

Verbouwen naar eigen wens

Verbouwen naar eigen wens Wonen zonder zorgen Verbouwen naar eigen wens woning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning v ning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning

Nadere informatie

KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Klussen in overleg met Woonlinie Wel of geen toestemming Bij het verlaten van de woning

KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Klussen in overleg met Woonlinie Wel of geen toestemming Bij het verlaten van de woning KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Veel mensen, veel wensen. De meeste mensen willen het huis waarin zij wonen graag aanpassen aan hun persoonlijke smaak. Voor bewoners van een huurwoning kan dat soms

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huis

Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Plaatsen close-in-boiler* Plaatsen thermostaatkraan c.v.* * Voor alle onderdelen aangaande gas, water en elektra geldt dat bij vertrek de aanleg wordt gekeurd op kosten van Wonen

Nadere informatie

Mag ik iets aan mijn woning veranderen?

Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Plezierig wonen is heel belangrijk. Als u een huis huurt van Woningstichting Hellendoorn, heeft u alle ruimte om uw huis

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning. Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming?

Veranderingen aan de woning. Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten? En hoort

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huis

Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Wonen Delden wil dat u zich thuis voelt in uw woning. Als dat betekent dat u hiervoor veranderingen wilt aanbrengen in uw woning, dan mag dat van ons. Echter,

Nadere informatie

Waarom spelregels? Wijzigingen Toestemming vragen De spelregels op een rij

Waarom spelregels? Wijzigingen Toestemming vragen De spelregels op een rij ZELF AANBRENGEN VAN VERANDERINGEN (ZAV) In uw woning brengt u een belangrijk deel van uw tijd door. U wilt uw woning daarom ongetwijfeld naar uw eigen smaak inrichten, zodat het prettig wonen is. Veel

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Als u wilt klussen in uw woning, geeft Woonpartners u daar graag de ruimte voor. Voor het aanbrengen van veranderingen

Nadere informatie

uw woning naar eigen wens aanpassen

uw woning naar eigen wens aanpassen uw woning naar eigen wens aanpassen Uw woning aanpassen Elkien streeft naar optimaal woongenot voor haar huurders. Daarom krijgt u bij Elkien de vrijheid om uw woning naar eigen inzicht aan te passen.

Nadere informatie

Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden?

Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden? Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden? Vroomshoop & Den Ham 1 Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden? DOE HET ZELF met advies van Mijande Wonen Ongetwijfeld zult u uw woning naar eigen smaak

Nadere informatie

KLUSSEN IN UW WONING. Wat mag u wel of niet laten zitten als u verhuist? KLUSSEN

KLUSSEN IN UW WONING. Wat mag u wel of niet laten zitten als u verhuist? KLUSSEN KLUSSEN IN UW WONING Wat mag u wel of niet laten zitten als u verhuist? KLUSSEN 2 KLUSSEN IN UW WONING U mag uw woning naar eigen smaak en inzicht aanpassen. Daarvoor gelden wel een aantal regels en voorwaarden.

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen U richt uw woning natuurlijk in naar eigen smaak en wens. Maar soms wilt u ook wat wijzigen in of aan de woning zelf. Wij werken daar graag aan mee. Voordat u aan de slag gaat

Nadere informatie

Wonen naar Wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens

Wonen naar Wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen naar Wens Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen Wateringen maakt Wonen naar Wens eenvoudig Eigen haard is goud waard. Oost-west, thuis best. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph 1 Zelf veranderingen aanbrengen 1. Algemeen Woningstichting St. Joseph vindt het belangrijk dat huurders zich thuis

Nadere informatie

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan.

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan. UW WONING AANPASSEN? Alle regelingen op een rij Openslaande deuren naar de tuin of een vijver aanleggen? Er mag veel, ook als u een woning huurt. Hieronder leest u over de mogelijkheden en de spelregels.

Nadere informatie

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent...

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent... Klussen en verbeteren waar je thuis bent... Maak van uw huis uw thuis Wij vinden het belangrijk dat u zich heem voelt in uw woning. Daarom kunt u de woning naar eigen smaak inrichten en veranderen. In

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet Klusrecht Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Aan de binnenzijde van uw gehuurde woning mag u veranderingen en toevoegingen aanbrengen, onder de voorwaarde dat deze zonder noemenswaardige kosten

Nadere informatie

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken.

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken. Zelf klussen in huis Als huurder wilt u uw woning graag naar uw persoonlijke smaak en wensen inrichten. Iedereen woont natuurlijk graag in een woning waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom kan het

Nadere informatie

klussen in de woning wegwijzer

klussen in de woning wegwijzer klussen in de woning wegwijzer Welke klussen kan ik in mijn huurwoning zelf doen en welke niet? Wat zijn hiervoor de richtlijnen? Voor welke klussen kan ik een krijgen? Mogen veranderingen blijven zitten

Nadere informatie

UW WONING AANPASSEN? alle regelingen op een rijtje. WBO Wonen. Thuis in de stad.

UW WONING AANPASSEN? alle regelingen op een rijtje. WBO Wonen. Thuis in de stad. UW WONING AANPASSEN? alle regelingen op een rijtje WBO Wonen. Thuis in de stad. Openslaande deuren naar de tuin of een vijver aanleggen? Er mag veel, ook als u een woning huurt. In deze folder leest u

Nadere informatie

Kranepoort 4A 2831 AK Gouderak Tel Regels bij het klussen

Kranepoort 4A 2831 AK Gouderak Tel Regels bij het klussen Kranepoort 4A 2831 AK ouderak el. 088 022 59 00 www.wsgouderak.nl Regels bij het klussen wand Dragende wand verwijderen Wand verwijderen Wand plaatsen noodzakelijk Wand verplaatsen aste kast slopen Schoorsteen

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Veranderingen

Zelf Aangebrachte Veranderingen Zelf Aangebrachte Veranderingen Veranderingen in de woning aanbrengen? WONINGSTICHTING BUITENLUST Een woning voldoet nooit helemaal aan al uw woonwensen en misschien denkt u er wel eens aan om een kleine

Nadere informatie

Versie 3.0. ZAV Beleid. Zelf aangebrachte veranderingen. Datum: Gewijzigd: Vastgesteld DT: ZAV beleid Stadlander

Versie 3.0. ZAV Beleid. Zelf aangebrachte veranderingen. Datum: Gewijzigd: Vastgesteld DT: ZAV beleid Stadlander Versie 3.0 ZAV Beleid Zelf aangebrachte veranderingen Datum: 09-02-2016 Gewijzigd: Vastgesteld DT: 09-02-2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Voorwaarden ZAV 1.1 Wet- en regelgeving 1.2 Klussen in een huurhuis

Nadere informatie

Woningverandering/ ZAV beleid

Woningverandering/ ZAV beleid 1 april 2011 Woningverandering/ ZAV beleid Baston Mercurion 20 6903 PZ Zevenaar Postbus 54 6900 AB Zevenaar Tel: 0316-58 03 58 Fax: 0316-52 38 30 info@baston.nl www.baston.nl Maak van uw huis een thuis

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen

Zelf veranderingen aanbrengen Zelf veranderingen aanbrengen Zelf veranderingen aanbrengen PAGINA 2 ZELF VERANDERINGEN AANBRENGEN Zelf veranderingen aanbrengen Uw huis is een plek waar u zich thuis voelt. U wilt uw woning naar eigen

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning Veranderingen aan de woning Spectrum Wonen Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl Openingstijden Maandag t/m donderdag van 08.30 t/m 16.30 uur Vrijdag van 08.30 uur t/m 12.30 uur Veranderingen

Nadere informatie

Wonen naar wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens

Wonen naar wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen naar wens Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen Wateringen maakt Wonen naar Wens eenvoudig Probleemloos aan de slag met het klus-beleid van Wonen Wateringen Bouwmarkten en doe-het-zelf zaken

Nadere informatie

Kluswijzer. Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com

Kluswijzer. Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com Kluswijzer Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com Wat mag u veranderen aan uw woning? Voor welke veranderingen heeft u toestemming nodig? In deze brochure vindt u de spelregels en handige tips.

Nadere informatie

Klussen en verbouwen. zelf aangebrachte veranderingen

Klussen en verbouwen. zelf aangebrachte veranderingen Klussen en verbouwen zelf aangebrachte veranderingen Het motto van Intermaris is: maak van uw huis uw thuis. Hiermee geven wij aan dat wij het belangrijk vinden dat u in uw woning de vrijheid heeft om

Nadere informatie