Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgangsnormen Mill-Hillcollege"

Transcriptie

1 Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND

2 ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement. Bevorderen of afwijzen Het bevorderen, afwijzen of het bespreken van leerlingen tijdens de overgangsvergadering wordt bepaald aan de hand van het aantal verliespunten. De exacte overgangsregeling staat hieronder in het overzicht per leerjaar uitgewerkt. Een leerling die conform de overgangsnormen wordt afgewezen, maar volgens dezelfde regels bij het derde rapport bevorderd zou worden, komt altijd in bespreking. Het resultaat van de bespreking is altijd bevorderen of doubleren. Voor het bepalen van het aantal verliespunten geldt: het cijfer vijf voor een vak geldt als één verliespunt, een cijfer lager dan een vijf geldt als twee verliespunten. Leerlingen mogen niet twee keer hetzelfde leerjaar doubleren of in twee opeenvolgende leerjaren doubleren, tenzij er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden. Leerlingen die onderwijs volgen aan de mavo hebben wettelijk gezien recht op een maximale verblijfsduur van 6 jaar. Bezwaar maken Tegen een besluit tot afwijzing tot een volgend leerjaar kan, alsmede tegen een besluit tot niet opstromen, binnen vijf werkdagen, nadat het besluit aan de kandidaat is medegedeeld, schriftelijk bezwaar gemaakt worden bij de rector. De rector beoordeelt of het normenstelsel juist is gehanteerd en of de besluitvormingsprocedure zorgvuldig heeft plaatsgevonden. De rector beslist binnen één werkweek na ontvangst van het bezwaarschrift. Indien de rector het bezwaar gegrond vindt, vernietigt de rector, schriftelijk en met redenen omkleed, het bestreden besluit en neemt een nieuw besluit (Schoolreglement art. 3 lid. 4). Berekening verliespunten In de overgangsvergadering wordt gewerkt met cijfers die zijn afgerond op hele cijfers. Cijfers worden afgerond op één decimaal. Een voorbeeld: een 6,45 wordt een 6. Voor de berekening van het aantal verliespunten geldt de volgende regeling: 5 = 1 verliespunt 4 of lager = 2 verliespunten Doorstromen naar een ander niveau 1 1. Als er in de vergadering van de C-periode blijkt dat een leerling qua capaciteiten het eindniveau niet kan halen, zal betreffende leerling worden aangemeld bij de afdeling een niveau lager; 2. In de C-periode heeft de leerling met zijn ouders/verzorgers een gesprek met de lobcoördinator en de mentor over de doorstroom naar een lager niveau. 3. Op het eind van de D-periode voert de coördinator leerlingenzaken van de ontvangende afdeling een kennismakingsgesprek met de ouders en leerling. 4. Ten slotte beslist de sectordirecteur van de ontvangende afdeling op het eind van het schooljaar definitief over de doorstroom. 1 Alleen in de 1 e klas kan de docentenvergadering een advies over de determinatie uitspreken op basis van de vastgestelde procedure. 2 Overgangsnormen MHC

3 Voor de leerlingen die om andere redenen dan capaciteit naar een lager niveau willen, geldt: 1. De leerling meldt bij zijn mentor dat hij de overstap wil gaan maken. 2. De LOB-coördinator bespreekt dit met de leerling en noteert een voorlopige keuze. 3. De overgangsvergadering beslist of een leerling bevorderd is of dat hij doubleert. Daarna wordt er bekeken of er plaats is voor betreffende leerling op het lagere niveau. De sectordirecteur van de ontvangende afdeling beslist vervolgens definitief over de doorstroom Taak De docentenvergadering kan een leerling een taak opleggen om de kans op succes in het nieuwe schooljaar te vergroten. Een taak dient met een voldoende te worden afgerond en op woensdag in de week voor de start van het schooljaar te worden ingeleverd. Indien de taak niet voldoende is, zal de leerling aan het begin van het schooljaar elke dag na de laatste les aan zijn taak moeten werken onder toezicht van de coördinator leerlingenzorg, totdat aan de eisen is voldaan. 3 Overgangsnormen MHC

4 OVERGANGSNORMEN KLAS 1 NAAR KLAS 2 KLAS 1 naar KLAS 2 Maximaal 3 verliespunten Bij een 3 of lager is de leerling altijd bespreekgeval BESPREKING Bij 4 of 5 verliespunten Meer dan 5 verliespunten AANVULLEND 1. Een leerling wordt bevorderd naar een volgende klas binnen dezelfde afdeling. Voor de A-stroom is dit mavo, voor de B-stroom is dit havo en voor de C-stroom is het atheneum of gymnasium. Voor eventuele opstroom zie punt In klas 1 kan een leerling niet doubleren. Indien een leerling niet voldoet aan de overgangsnormen, zal hij worden verwezen naar een andere vorm van onderwijs (indien het de A-stroom betreft) of naar een andere afdeling (bij de B of C-stroom). 3. Opstroom is mogelijk indien: er op het derde en vierde rapport alleen voldoendes staan; er voor Nederlands, Engels en wiskunde samen minimaal 22,0 punten (op basis van niet afgeronde cijfers) behaald zijn; Bij een gemiddelde van 8,0 of hoger is opstroom zonder bespreking mogelijk; een gemiddelde tussen 7,1 en 8,0 is opstroom alleen mogelijk als de meerderheid van de vakdocenten positief adviseert; een gemiddelde van 7,0 of lager is opstroom niet mogelijk. 4 Overgangsnormen MHC

5 PROCEDURE DETERMINATIE 1. Bij rapport 3 geeft elke vakdocent zijn voorstel voor de te volgen afdeling in magister. 2. Het advies is gebaseerd op vier aspecten: resultaten, inzicht, grote gehelen leerstof, werkhouding. 3. Ouders krijgen géén inzage in de oordelen van afzonderlijke vakdocenten. 4. In de determinatievergaderingen beslist het docententeam over de te volgen afdeling in klas 2. Vakken waarin je op het MHC (op de beoogde afdeling) examen kunt doen, hebben daarbij een voorstel dat twee keer telt. Voor alle andere vakken telt het voorstel één keer. 5. De meerderheid van stemmen in de vergadering beslist over de te volgen afdeling. Bij een gelijk aantal stemmen beslist de sectordirecteur. 6. Ouders ontvangen bij rapport 3 een beslissing ten aanzien van de te volgen afdeling in klas 2, dus geen voorsteloverzicht. De mentor mag geen uitspraak doen naar ouders over de verdeling van stemmen en/of voorstellen van vakdocenten, maar mag slechts het standpunt van de totale vergadering onder woorden brengen. 7. Leerlingen van de C-stroom die een atheneum-2 advies krijgen, kunnen niet kiezen voor gymnasium-2. Leerlingen die een gymnasium-2 advies krijgen, moeten binnen de gestelde tijd een keuze maken voor de te gaan volgen afdeling in klas 2. PROCEDURE OPSTROOM 1. Leerlingen die een onvoldoende (lager dan 5,5) op hun lijst hebben en/of niet de norm halen van 22,0 pt voor Ne, En en wi, hoeven niet besproken te worden. 2. Leerlingen die gemiddeld hoger scoren dan 8,0 hoeven niet besproken te worden. Zij hebben automatisch het recht om op te stromen. 3. Leerlingen die gemiddeld 7,0 of lager scoren hoeven ook niet besproken te worden. Zij hebben geen recht om op te stromen. 4. De beslissing ten aanzien van opstroom kan alleen nog teniet gedaan worden als op het eindrapport op basis van de eindcijfers een leerling de cijfercriteria niet behaalt. 5. Indien een leerling bij rapport 3 nog niet in beeld was om op te stromen, maar op het eind nog de cijfercriteria haalt, kan op verzoek van de ouders, de leerling alsnog besproken worden in de rapportvergadering. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de sectordirecteur vóór de laatste rapportvergadering. 6. Leerlingen van de A- en B-stroom die een opstroomadvies krijgen, moeten binnen de gestelde tijd een keuze maken voor de te gaan volgen afdeling in klas 2. 5 Overgangsnormen MHC

6 OVERGANGSNORMEN KLAS 2 MAVO NAAR KLAS 3 MAVO KLAS 2 MAVO naar KLAS 3 MAVO Maximaal 3 verliespunten Bij een 3 of lager is de leerling altijd bespreekgeval BESPREKING Bij 4 of 5 verliespunten Meer dan 5 verliespunten NB Deze overgangsnormen gelden ook voor leerlingen met een vrijstelling Frans of Duits. 6 Overgangsnormen MHC

7 OVERGANGSNORMEN KLAS 3 MAVO NAAR KLAS 4 MAVO KLAS 3 MAVO naar KLAS 4 MAVO Maximaal 3 verliespunten Bij een 3 of lager is de leerling altijd bespreekgeval BESPREKING Bij 4 of 5 verliespunten Bij meer dan 1 verliespunt in het examenpakket Bij het bespreken wordt de zak/slaagregeling mavo-4 als uitgangspunt genomen. Meer dan 5 verliespunten NB Deze overgangsnormen gelden ook voor leerlingen die een extra vak gekozen hebben in klas 3. 7 Overgangsnormen MHC

8 KLAS 4 MAVO naar KLAS 4 HAVO De scholen in Tilburg en Goirle hebben gezamenlijke afspraken gemaakt met betrekking tot de overstap van 4 vmbo-t/4 mavo naar 4 havo. Deze afspraken zijn conform de code die door de VO- Raad is vastgesteld. TOELATING EN PROCEDURE 1. Aanmelding: uiterlijk tijdens de aanmeldingsavonden voor brugklassers in maart. 2. Je mag je maar op één havoschool aanmelden. 3. Met elke leerling, die zich aanmeldt voor instroom op 4 havo vanuit 4 vmbo-t/4 mavo, wordt een toelatingsgesprek gehouden. 4. Om een goede aansluiting op de profielen van de havo te hebben, geldt met betrekking tot het vakkenpakket op de mavo: a. voor het profiel Natuur en Techniek is wiskunde en nask1 verplicht (nask2 aanbevolen). b. voor het profiel Natuur en Gezondheid is wiskunde en biologie verplicht (nask2 aanbevolen). c. voor het profiel Economie en maatschappij is wiskunde en economie verplicht (geschiedenis aanbevolen). d. voor het profiel Cultuur en maatschappij is een 2 e vreemde taal verplicht (geschiedenis aanbevolen). 5. De bovenschoolse toelatingsvergadering vindt plaats in twee ronden. De eerste ligt voor aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. Het tweede moment ligt tussen eerste en tweede tijdvak. 6. Een leerling is (onder voorbehoud van slagen voor vmbo-t/mavo) bij de eerste ronde toelaatbaar als: a. het advies van de afleverende school positief is. b. het gemiddelde van de (niet afgeronde) schoolexamencijfers op het moment van opvragen minimaal 6,8 over alle vakken bedraagt. c. voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde geen onvoldoende (< 5,5) voorkomt bij de gemiddelde schoolexamencijfers. 7. Als een leerling slechts aan twee van de drie eisen voldoet, bepaalt de bovenschoolse toelatingsvergadering van de scholen of de leerling toegelaten kan worden. Elke leerling krijgt de mogelijkheid om opnieuw, in de tweede ronde, bekeken te worden. 8. Voor de tweede ronde geldt in plaats van toelatingseis B de landelijke code van de VO-raad en wordt er gekeken naar het (niet afgeronde) gemiddelde van het centraal examen en het schoolexamen: dit gemiddelde moet tenminste 6,8 zijn. Hiervoor worden de cijfers gebruikt na vaststelling van de uitslag van het centraal examen van het eerste tijdvak. 9. Ouders en leerlingen hebben het recht om in beroep te gaan bij het bevoegd gezag van de school waarop de leerling is afgewezen. 10. Als je toelaatbaar bent, word je geplaatst op de school van aanmelding. Dit geldt zowel na de eerste als na de tweede ronde. 8 Overgangsnormen MHC

9 OVERGANGSNORMEN 2 HAVO NAAR 3 HAVO 2 HAVO naar 3 HAVO Maximaal 3 verliespunten Bij een 3 of lager is de leerling altijd bespreekgeval BESPREKING Bij 4 of 5 verliespunten Meer dan 5 verliespunten AANVULLENDE EISEN OVERGANG 2 HAVO NAAR 3 HAVO Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal één verliespunt toegestaan. Bij twee verliespunten voor deze vakken (twee keer een 5 of één keer een 4) is de leerling bespreekgeval. Bij meer dan twee verliespunten voor deze vakken wordt de leerling afgewezen. PROCEDURE DOORSTROOM VAN 2 HAVO NAAR 3 MAVO NB 1. In de C-periode wordt in kaart gebracht welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. De leerlingen worden aangemeld bij de afdeling mavo. 2. In de C-periode heeft de leerling met zijn ouders/verzorgers een gesprek met de lobcoördinator en de mentor over het vakkenpakket van klas mavo Op het eind van de D-periode voert de coördinator leerlingenzaken een kennismakingsgesprek met de ouders en leerling. 4. Ten slotte beslist de sectordirecteur mavo op het eind van het schooljaar definitief over de doorstroom naar de mavo. Indien er vanuit de docentenvergadering van 2 havo geen advies gegeven is om de schoolloopbaan te vervolgen op mavo en de leerling vrijwillig de overstap wil maken is de procedure als volgt: 11. De leerling meldt bij zijn mentor dat hij de overstap wil gaan maken. 12. De LOB-coördinator bespreekt dit met de leerling en noteert een voorlopige keuze. 13. De overgangsvergadering beslist of een leerling bevorderd is naar 3 havo of dat hij doubleert. 14. Daarna wordt er bekeken of er plaats is voor betreffende leerling op de mavo. 15. De sectordirecteur beslist vervolgens definitief over de doorstroom naar de mavo. 9 Overgangsnormen MHC

10 OVERGANGSNORMEN 3 HAVO NAAR 4 HAVO 3 HAVO naar 4 HAVO Maximaal 3 verliespunten. Bij een 3 of lager is de leerling altijd bespreekgeval. Maximaal één verliespunt voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. BESPREKING Bij 4 of 5 verliespunten. Bij twee verliespunten voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde (twee keer een 5 of één keer een 4). Bij meer dan twee verliespunten in het gekozen vakkenpakket voor havo4. Bij meer dan 5 verliespunten. Bij meer dan twee verliespunten voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde. Bij een combinatie van factoren genoemd onder bespreking. PROCEDURE DOORSTROOM VAN 3 HAVO NAAR 4 MAVO NB 1. In de C-periode wordt in kaart gebracht welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. De leerlingen worden aangemeld bij de afdeling mavo. 2. In de C-periode heeft de leerling met zijn ouders/verzorgers een gesprek met de lobcoördinator en de mentor over het vakkenpakket van klas mavo Op het eind van de D-periode voert de coördinator leerlingenzaken een kennismakingsgesprek met de ouders en leerling. 4. Ten slotte beslist de sectordirecteur mavo op het eind van het schooljaar definitief over de doorstroom naar de mavo. 5. Alle gemiste onderdelen uit klas mavo-3, die vermeld staan in het PTA, moeten door de leerling worden ingehaald. Indien er vanuit de docentenvergadering van 3 havo geen advies gegeven is om de schoolloopbaan te vervolgen op mavo en de leerling vrijwillig de overstap wil maken is de procedure als volgt: 1. De leerling meldt bij zijn mentor dat hij de overstap wil gaan maken. 2. De LOB-coördinator bespreekt dit met de leerling en noteert een voorlopige keuze. 3. De overgangsvergadering beslist of een leerling bevorderd is naar 4 havo of dat hij doubleert. 4. Daarna wordt er bekeken of er plaats is voor betreffende leerling op de mavo. 5. De sectordirecteur beslist vervolgens definitief over de doorstroom naar de mavo. 10 Overgangsnormen MHC

11 OVERGANGSNORMEN 4 HAVO NAAR 5 HAVO 4 HAVO naar 5 HAVO Voor alle vakken met een cijferbeoordeling maximaal één 5, waarbij alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn. Voor alle vakken met een cijferbeoordeling maximaal eenmaal 4 of tweemaal 5, waarbij het gemiddelde van alle cijfers hoger is dan 6,0. Voor alle vakken met een cijferbeoordeling maximaal één 5 en één 4, waarbij het gemiddelde van alle cijfers hoger is dan 6,0. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één vijf. De vakken culturele en kunstzinnige vorming, levensbeschouwing en lichamelijke opvoeding, het onderdeel loopbaanoriëntatie van het gemeenschappelijk deel van elk profiel en de sociale module met voldoende of goed zijn beoordeeld. BESPREKING Er één cijfer lager is dan 4; Twee cijfers lager zijn dan 6, waarvan ten hoogste één 4 en waarbij het gemiddelde van de cijfers lager is dan 6,0; Drie cijfers lager zijn dan 6, waarvan ten hoogste één 4 en waarbij het gemiddelde van de cijfers ten minste 6,0 bedraagt. Twee verliespunten (twee keer een 5 of één keer een 4) in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Voor één van de volgende onderdelen: culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding of loopbaanoriëntatie een beoordeling onvoldoende is behaald. Voor maximaal twee vakken (nog) geen cijfer is gegeven. Voor één van de genoemde onderdelen van het combinatiecijfer (maatschappijleer of profielwerkstuk) een cijfer lager dan 4 is behaald Een leerling door twee van de betrokken docenten, mentor, decaan of afdelingscoördinator voor bespreking wordt voorgedragen. Niet aan alle bovenstaande genoemde voorwaarden is voldaan. Er een combinatie van factoren is geconstateerd en hij/zij niet door de hierboven genoemde personen voor bespreking is voorgedragen. AANVULLING OVERGANG 4 HAVO NAAR 5 HAVO De vrijstellingsregeling voor doubleurs, gezakten en instromers is opgenomen in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). 11 Overgangsnormen MHC

12 OVERGANGSNORMEN 2 VWO NAAR 3 VWO 2 VWO naar 3 VWO Maximaal 3 verliespunten Bij een 3 of lager is de leerling altijd bespreking BESPREKING Bij 4 of 5 verliespunten Bij meer dan 5 verliespunten AANVULLENDE EISEN OVERGANG 2 VWO NAAR 3 VWO Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal één verliespunt toegestaan. Bij twee verliespunten voor deze vakken (twee keer een 5 of één keer een 4) is de leerling bespreekgeval. Bij meer dan twee verliespunten voor deze vakken wordt de leerling afgewezen. 12 Overgangsnormen MHC

13 OVERGANGSNORMEN 3 VWO NAAR 4 VWO 3 VWO naar 4 VWO Maximaal 3 verliespunten in totaal Bij een 3 of lager komt de leerling altijd in de bespreekzone terecht Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal één verliespunt toegestaan. Voor bevordering naar klas vwo-4 wordt naast het totaal aantal verliespunten ook gekeken naar het vakkenpakket voor klas 4. Dit vakkenpakket mag niet meer dan twee verliespunten bevatten. BESPREKING Bij 4 of 5 verliespunten in totaal Bij twee verliespunten voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde (twee keer een 5 of één keer een 4) Bij meer dan twee verliespunten in het gekozen vakkenpakket van 4 vwo Bij eer dan 5 verliespunten in totaal Bij meer dan twee verliespunten voor Nederlands, Engels of wiskunde Bij een combinatie van factoren genoemd onder bespreking. PROCEDURE DOORSTROOM VAN 3 GYMNASIUM NAAR 4 ATHENEUM Bij de overgang van gymnasium 3 naar atheneum 4 tellen de eindcijfers voor Grieks en Latijn normaal mee. Bij (een) verliespunt(en) in de klassieke talen komt een leerling met 6 verliespunten nog wel voor bespreking in aanmerking. 13 Overgangsnormen MHC

14 PROCEDURE DOORSTROOM VAN 3 VWO NAAR 4 HAVO Een leerling: is bevorderd naar havo-4 als hij/zij in het totaal niet meer dan 5 verliespunten heeft, waarvan er maximaal 3 in twee vakken uit het vakkenpakket van klas havo-4 staan. daarnaast is het totaal aantal van de punten voor alle vakken minimaal 84. Een leerling: komt in de bespreekzone in alle overige gevallen. Procedure: 1. In de C-periode wordt in kaart gebracht welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. De leerlingen worden aangemeld bij de afdeling havo. 2. In de C-periode heeft de leerling met zijn ouders/verzorgers een gesprek met de lobcoördinator en de mentor over het vakkenpakket van klas havo Op het eind van de D-periode voert de coördinator leerlingenzaken havo een kennismakingsgesprek met de ouders en leerling. 4. Ten slotte beslist de sectordirecteur havo op het eind van het schooljaar definitief over de doorstroom naar de havo. NB Indien er vanuit de docentenvergadering van 3 vwo geen advies gegeven is om de schoolloopbaan te vervolgen op havo en de leerling vrijwillig de overstap wil maken is de procedure als volgt: 1. De leerling meldt bij zijn mentor dat hij de overstap wil gaan maken. 2. De LOB-coördinator bespreekt dit met de leerling en noteert een voorlopige keuze. 3. De overgangsvergadering beslist of een leerling bevorderd is naar 4 vwo of dat hij doubleert. 4. Daarna wordt er bekeken of er plaats is voor betreffende leerling op de havo. 5. De sectordirecteur beslist vervolgens definitief over de doorstroom naar de havo. 14 Overgangsnormen MHC

15 OVERGANGSNORMEN 4 VWO NAAR 5 VWO 4 VWO naar 5 VWO Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal één vijf toegestaan. Voor alle vakken met een cijferbeoordeling is maximaal één 5 toegestaan, waarbij alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn. Voor alle vakken met een cijferbeoordeling is maximaal toegestaan: - tweemaal een 5; - of eenmaal een 4; - of één 5 in combinatie met één 4 en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt. De vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding, het onderdeel loopbaanoriëntatie en de maatschappelijke stage van het gemeenschappelijk deel van elk profiel moet voldoende of goed zijn beoordeeld. BESPREKING Bij twee verliespunten (twee keer een 5 of één keer een 4) in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Twee cijfers lager zijn dan 6, waarvan ten hoogste één 4, waarbij het gemiddelde lager is dan 6,0. Drie cijfers lager zijn dan 6, waarvan ten hoogste één 4 en geen cijfer lager dan 4, waarbij het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt. Voor één van de volgende onderdelen: culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding, loopbaanoriëntatie of de maatschappelijke stage een beoordeling onvoldoende is behaald. Voor één of maximaal twee vakken (nog) geen cijfer is gegeven. Een leerling door twee van de betrokken docenten, mentor, decaan of afdelingscoördinator voor bespreking wordt voorgedragen. Niet aan alle bovenstaande genoemde voorwaarden is voldaan. Er een combinatie van factoren is geconstateerd en hij/zij niet door de hierboven genoemde personen voor bespreking is voorgedragen. 15 Overgangsnormen MHC

16 OVERGANGSNORMEN 5 VWO NAAR 6 VWO 5 VWO naar 6 VWO Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal één vijf toegestaan. Voor alle vakken met een cijferbeoordeling van is maximaal één 5 toegestaan, waarbij alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn. Voor alle vakken met een cijferbeoordeling is maximaal toegestaan: - tweemaal een 5; - of eenmaal een 4; - of één 5 in combinatie met één 4 en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt. De vakken culturele en kunstzinnige vorming, levensbeschouwing en lichamelijke opvoeding, het onderdeel loopbaanoriëntatie van het gemeenschappelijk deel van elk profiel en de sociale module met voldoende of goed zijn beoordeeld. BESPREKING Bij twee verliespunten (twee keer een 5 of één keer een 4) in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Twee cijfers lager zijn dan 6, waarvan ten hoogste één 4, waarbij het gemiddelde lager is dan 6,0. Drie cijfers lager zijn dan 6, waarvan ten hoogste één 4 en geen cijfer lager dan 4, waarbij het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt. Voor één van de volgende onderdelen: culturele en kunstzinnige vorming, levensbeschouwelijke vorming, lichamelijke opvoeding of loopbaanoriëntatie een beoordeling onvoldoende is behaald. Voor één of maximaal twee vakken (nog) geen cijfer is gegeven. Een leerling door twee van de betrokken docenten, mentor, decaan of afdelingscoördinator voor bespreking wordt voorgedragen. Niet aan alle bovenstaande genoemde voorwaarden is voldaan. Er een combinatie van factoren is geconstateerd en hij/zij niet door de hierboven genoemde personen voor bespreking is voorgedragen. 16 Overgangsnormen MHC

17 AANVULLENDE EISEN OVERGANG 5 VWO NAAR 6 VWO 1. Bij het besluit over bevordering wordt het voortschrijdend gemiddelde van de volgende onderdelen, aangemerkt als eindcijfer van één vak, voor zover voor deze onderdelen al een cijfer is gegeven: maatschappijleer, het profielwerkstuk, algemene natuurwetenschappen en KCV. 2. Voor de leerling die instroomt van Havo-5 tellen alleen de gemaakte werken in Vwo5 voor de overgang. 3. De vrijstellingsregeling voor doubleurs, gezakten en instromers is opgenomen in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). 17 Overgangsnormen MHC

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN ONDERNEMEND september 2015 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 2 ONDERBOUW 4 MAVO 6 HAVO 9 VWO 14 Overgangsnormen 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Deze overgangsnormen

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill Hill College

Overgangsnormen Mill Hill College Overgangsnormen Mill Hill College Versterk Je Wereld 01-09-2017 Inhoudsopgave Pagina ALGEMEEN 2 - Bevorderen of afwijzen 2 - Berekening verliespunten 2 - Revisie 2 - Bezwaar maken 2 - Doorstromen naar

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Overgangsregelingen Sint Vituscollege

Overgangsregelingen Sint Vituscollege Overgangsregelingen Sint Vituscollege 2018-2019 Inhoud Opmerkingen vooraf... 2 Overgangsnormen eerste klassen...... 4 Overgangsnormen tweede klassen... 5 Overgangsnormen derde klassen... 7 Overgangsnormen

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2018-2019 12 juli 2018 Preambule Over het bevorderen van leerlingen naar een hoger leerjaar wordt (m.u.v. leerjaar 1) beslist tijdens de docentenvergadering op basis van de eindcijfers

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Overgangsregelingen Sint Vituscollege

Overgangsregelingen Sint Vituscollege Overgangsregelingen Sint Vituscollege 2017-2018 Inhoud Opmerkingen vooraf... 2 Overgangsnormen voor 1 atheneum-havo en 1 gymnasium... 5 Overgangsnormen tweede klassen... 8 Overgangsnormen derde klassen...

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het laatste rapportcijfer

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD 2018-2019 Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde. Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer

Nadere informatie

Overgangsnormen (bijlage bij schoolgids)

Overgangsnormen (bijlage bij schoolgids) Overgangsnormen 2018-2019 (bijlage bij schoolgids) Versie: 20 november 2018 (instemming verleend door MR op 13 november 2018) Algemene uitgangspunten overgang 1. De beslissing omtrent bevorderen of afwijzen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Alle vakken op de lessentabel tellen mee. Voor de vakken lichamelijk opvoeding en Culturele en Kunstzinnige Vorming wordt de beoordeling

Nadere informatie

Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar ) Voor alle leerjaren geldt:

Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar ) Voor alle leerjaren geldt: Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015

Bevorderingsnormen 2014-2015 Bevorderingsnormen 2014-2015 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2 e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts één verliespunt bij de kernvakken

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2018-2019 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Bijlage 3 Overgangsnormen

Bijlage 3 Overgangsnormen Bijlage 3 Overgangsnormen De rapportcijfers worden bepaald conform de afspraken over weging van toetsen, zoals elders in de schoolgids staat vermeld. Daarnaast geldt het volgende: - de cijfers worden rekenkundig

Nadere informatie

Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Kennemer College havo-atheneum-gymnasium

Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Kennemer College havo-atheneum-gymnasium Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Kennemer College havo-atheneum-gymnasium Op het Kennemer College werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dit wil zeggen dat op elk moment het gemiddelde voor een

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2018-2019 Vooraf een paar zaken die van belang zijn: - Overgangscijfers zijn getallen afgerond op gehelen. (toetscijfers zijn getallen met één decimaal, het gemiddelde daarvan

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Schooljaar 2016 2017 Ik heb zogezegd de moed om fouten te maken en behoud daar toch m n zelfvertrouwen bij Etty Hillesum, 14 januari 1942 Overgangsrichtlijnen

Nadere informatie

Overgangsnormen geldend vanaf 1 augustus 2019

Overgangsnormen geldend vanaf 1 augustus 2019 Overgangsnormen geldend vanaf 1 augustus 2019 ABCD-codering Bij alle rapportbesprekingen speelt de ABCD-codering een rol. Na iedere periode worden cijfers met één decimaal in Magister berekend/ingevoerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Inleiding de volgende onderwijsniveaus: Leerlingvolgsysteem 4

Inhoudsopgave 2. Inleiding de volgende onderwijsniveaus: Leerlingvolgsysteem 4 OVERGANGSNORMEN 2018-2019 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 4 1.1 de volgende onderwijsniveaus: 4 1.2 Leerlingvolgsysteem 4 Algemene bepalingen 4 2.1 Verantwoordelijkheden en uitgangspunten 4 2.2

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Rapportage en bevordering

Rapportage en bevordering Rapportage en bevordering Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor een persoonlijke

Nadere informatie

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Overgangsnormen 2015-2016 CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Tijdens de overgangsvergadering wordt aan de hand van de behaalde resultaten en de norm een uitslag vastgesteld. Deze kan luiden: Bevorderen

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

De eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over de bevordering ligt in handen van de schoolleiding van de desbetreffende afdeling.

De eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over de bevordering ligt in handen van de schoolleiding van de desbetreffende afdeling. BEVORDERINGSREGELING 2016 2017 Deze bevorderingsregeling bestaat uit een algemeen gedeelte waarna de verschillende bevorderingsnormen volgen. In het algemene gedeelte wordt een aantal zaken genoemd dat

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar, of mag/moet overstappen naar een andere afdeling. 2. Vakken Hieronder

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

Overgangsregeling. Schooljaar onderbouw (leerjaren 1 t/m 3) bovenbouw (leerjaren 4 t/m 6)

Overgangsregeling. Schooljaar onderbouw (leerjaren 1 t/m 3) bovenbouw (leerjaren 4 t/m 6) Overgangsregeling Schooljaar 2018 2019 onderbouw (leerjaren 1 t/m 3) bovenbouw (leerjaren 4 t/m 6) Cartesius Lyceum Onderdeel van Esprit scholengroep 27 september 2018 1 Inhoudsopgave Algemene bepalingen

Nadere informatie

Rapportage en bevordering

Rapportage en bevordering Rapportage en bevordering Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor een persoonlijke

Nadere informatie

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau.

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau. September 2016 De eindcijfers van het eindrapport geven een totaalbeeld van het niveau van dat leerjaar en hebben een voorspellende waarde voor het vervolg van de schoolloopbaan. De eindcijfers op het

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Regels voor bevordering

Regels voor bevordering Regels voor bevordering 1 1 Algemeen gedeelte 1.1 toetsing Het minimum aantal toetsen per vak wordt bij de aanvang van het schooljaar gepubliceerd. De vakgroepen streven ernaar de toetsen zo goed mogelijk

Nadere informatie

Overgangsnormen JTC Schooljaar

Overgangsnormen JTC Schooljaar Overgangsnormen JTC Schooljaar 2014-2015 Regeling rond doubleren en gericht bevorderen Doubleren a. Doubleren in klas 1 is niet toegestaan. Indien in de rapportvergadering met 2/3 meerderheid op deze regel

Nadere informatie

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Overgangsnormen 2014-2015 CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Tijdens de overgangsvergadering wordt aan de hand van de behaalde resultaten en de norm een uitslag vastgesteld. Deze kan luiden: Bevorderen:

Nadere informatie

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Overgangsnormen 2015-2016 CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Tijdens de overgangsvergadering wordt aan de hand van de behaalde resultaten en de norm een uitslag vastgesteld. Deze kan luiden: Bevorderen

Nadere informatie

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen Reglement beoordeling en bevorderingsnormen van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2015-2016 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van het Rietveld Lyceum d.d. 10 november 2015 hiervoor

Nadere informatie

REGLEMENT CIJFERS EN NORMEN

REGLEMENT CIJFERS EN NORMEN REGLEMENT CIJFERS EN NORMEN 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Definities... 3 Berekening rapportcijfer... 3 Wegingsfactoren... 3 Algemene regels... 4 Overgangsnormen klas 1... 7 1.1 Overgangsnormen

Nadere informatie

Overgangs- en doorstroomnormen

Overgangs- en doorstroomnormen Overgangs- en doorstroomnormen april 2018 1 Inhoud Algemeen... 3 Overgangsnormen klas 1 naar 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar 3... 5 Overgangsnormen klas 3 naar 4... 6 Overgangsnormen klas 4 naar 5...

Nadere informatie

Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h

Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h A. DEFINITIES 1. De docentenvergadering bestaat uit docenten, die les geven aan een bepaalde klas of clustergroep, plus de teamleider die de vergadering

Nadere informatie

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling 2015-2016 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts

Nadere informatie

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Overgangsnormen 2016-2017 CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Tijdens de overgangsvergadering wordt aan de hand van de behaalde resultaten en de norm een uitslag vastgesteld. Deze kan luiden: Bevorderen:

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen havo-vwo Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen havo-vwo Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Versienummer

Nadere informatie

Overgangsreglement Leerjaar 1, 2 vmbo/havo/vwo

Overgangsreglement Leerjaar 1, 2 vmbo/havo/vwo Overgangsreglement 2018-2019 Leerjaar 1, 2 vmbo/havo/vwo Elk schooljaar zal er worden gekeken of een leerling op het Agnieten College op het juiste niveau zit en voldoet aan de overgangsnormen, de overgangsnormen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 1. OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW GROENE DRIEHOEK 2014-2015 Algemeen De leerjaren 1 en 2 zijn ingedeeld in niveaugroepen tl/h, h/v en v/v+. Overgang van klas 1 naar

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR en doorstroming/instroming per schooljaar 2014-2015 Algemeen Een leerling heeft niet het recht om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren. Vanuit

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. Vastgestelde versie in MR vergadering 25 september 2017

BEVORDERINGSNORMEN. Vastgestelde versie in MR vergadering 25 september 2017 BEVORDERINGSNORMEN 2017 2018 Vastgestelde versie in MR vergadering 25 september 2017 1 Bevorderingsnormen 2017-2018 Inhoud Inleiding... 4 Rapporten... 4 Rapport 1, 2, 3 en 4... 4 De weging per rapportperiode...

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

Notitie Bevorderingsnormen Schooljaar

Notitie Bevorderingsnormen Schooljaar Notitie Bevorderingsnormen Schooljaar 2018-2019 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding, begrippenlijst 3 2. Algemene gang van zaken bij de bevordering 4 3. Aanvullende uitgangspunten 5 3.1. Eerste leerjaar 5 3.2.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen Reglement beoordeling en bevorderingsnormen van het Rietveld Lyceum 2018-2019 Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 17 september 2018 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 24 september 2018

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

Overgangsnormen geldig vanaf cursusjaar

Overgangsnormen geldig vanaf cursusjaar Overgangsnormen Algemene regels Enkele termen: - Opstromen: overgang naar het volgende leerjaar van het naast hogere niveau. - Bevordering: overgang naar het volgende leerjaar van hetzelfde niveau. - Gerichte

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2017-2018 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Rapportvergaderingen... 2 2.1 Algemene bepalingen... 2 2.2 Procedures... 2 3 Algemene normen... 3 4 Revisievergadering... 3 5 Bijzondere omstandigheden:

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 Algemeen Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het op het rapport vermelde jaarcijfer. Dit is het afgeronde voortschrijdend gemiddelde van het eindrapport.

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Overgangsnormen geldend vanaf 1 augustus 2018

Overgangsnormen geldend vanaf 1 augustus 2018 Overgangsnormen geldend vanaf 1 augustus 2018 ABCD-codering Bij alle rapportbesprekingen speelt de ABCD-codering een rol. Na iedere periode worden cijfers met één decimaal in Magister berekend/ingevoerd

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

8.4 Van mavo 4 naar havo Vanuit havo Vanuit tvwo 4 5

8.4 Van mavo 4 naar havo Vanuit havo Vanuit tvwo 4 5 OVERGANGSNORMEN 2018-2019 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Rapportvergaderingen 2 2.1 Algemene bepalingen 2 2.2 Procedures 2 3 Algemene normen 3 4 Revisievergadering 3 5 Bijzondere omstandigheden: hardheidsclausule

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Oktober 2018

Bevorderingsnormen Oktober 2018 Bevorderingsnormen Oktober 2018 Inhoud Bevorderingsnormen brugklas naar 2 e klas... 3 De mavo/havo brugklas... 3 De havo/vwo brugklas... 3 De vwo tto-allround klas... 4 Bevordering van 2e klas naar 3e

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM per schooljaar 2016-2017 ALGEMEEN Het is niet toegestaan om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren of dezelfde klas in een afdeling meer dan eenmaal

Nadere informatie

Commissie Overgangsnormen augustus Overgangsnormen klas 1 t/m

Commissie Overgangsnormen augustus Overgangsnormen klas 1 t/m Commissie Overgangsnormen augustus 2017 Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2017-2018 Inhoudsopgave ALGEMEEN OVERGANGSNORMEN KLAS 1 MAVO KLAS 2 MAVO OVERGANGSNORMEN KLAS 2 MAVO KLAS 3 MAVO OVERGANGSNORMEN KLAS

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2018-2019 Overgangsnormen Rapportage en bevordering Cijferoverzichten De resultaten die leerlingen behalen worden op Helinium geautomatiseerd verwerkt. Daarmee kunnen ouders en leerlingen zich elke dag

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

Overgangsnormen Determinatie

Overgangsnormen Determinatie Overgangsnormen Determinatie 23 Overgangsnormen Rapportcijfers en eindcijfers onderbouw en middenbouw (leerjaar 1 en 2 plus 3 havo en 3 vwo) Het schooljaar wordt opgedeeld in vier perioden. Per periode

Nadere informatie

Overgangsnormen derde klas

Overgangsnormen derde klas Overgangsnormen derde klas Van naar Verplichte normen Subnorm Let op! 3 mavo naar 4 mavo De verplichtingen die tot het schoolexamen behoren dienen te zijn afgerond (zie PTA). Voor het vak ckv dient een

Nadere informatie

Rapportage en bevordering onderbouw

Rapportage en bevordering onderbouw Rapportage en bevordering onderbouw Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor

Nadere informatie

Overgangsnormen Groene Driehoek klas 1 en 2 ( )

Overgangsnormen Groene Driehoek klas 1 en 2 ( ) Overgangsnormen Groene Driehoek klas 1 en 2 (2016-2017) Algemene bepalingen - Jaargemiddelde: Het doorlopend jaargemiddelde is het gewogen gemiddelde van alle meetellende resultaten die voor een bepaald

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in het

Nadere informatie

Bevorderingsnormen vmbo

Bevorderingsnormen vmbo Bevorderingsnormen 2018-2019 vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst;

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; OVERGANGSREGELS HAVO/VWO Leerjaar 1 naar 2 van 1 havo naar 2 havo van 1 vwo naar 2 vwo A1. Bevorderd A1. Bevorderd Een leerling wordt bevorderd als het gemiddelde cijfer van de op 1 decimaal afgeronde

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo

Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo 2010-2011 Bepaling eindcijfers: Tijdens het schooljaar 2010-2011 zal in de onderbouw van De Theaterhavo/vwo gewerkt worden met rapportcijfers die gebaseerd zijn op

Nadere informatie

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt:

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt: Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2015 2016 Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Klas 1 havo/mavo

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Algemene opmerkingen 1. Over de bevordering beslist de docentenvergadering. Hierbij bestaan de volgende mogelijkheden: a. bevordering zonder meer: voldoende rapport.

Nadere informatie

Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016

Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016 Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016 Haemstede-Barger Mavo Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 OVERGANGSNORMEN KLAS 1 MAVO KLAS 2 MAVO... 4 OVERGANGSNORMEN KLAS 2 MAVO KLAS 3 MAVO... 5 OVERGANGSNORMEN

Nadere informatie