Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant"

Transcriptie

1 (ingeleverd door Matty op ) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling na te streven dan de verlaging van de CO 2 -uitstoot met 20% zoals de Europese Unie in zijn algemeenheid voorstelt. Zo is het Covenant of Mayors initiatief ontstaan, bottom up, en meteen van harte gesteund door de Europese Commissie. Het werd een succes en meer dan 3000 gemeenten / burgemeesters hebben zich binnen drie jaar aangesloten en meer ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en CO 2 -uitstoot. Op dit moment zijn bijna 4500 Europese gemeenten aangesloten. In Brussel ziet men het COM met dit grote aantal ondertekenaars als een belangrijke bottom-up beweging van gemeenten en hun lokale partners. Klimaat en energie worden binnen Europa ook steeds belangrijker, waar niet alleen veel meer geld voor beschikbaar komt voor specifieke projecten rond dit thema, maar ook in projecten in vrijwel alle andere (subsidie)programma s aandacht aan moet worden besteed. Het COM wordt door zijn strategische en integrale benadering bovendien gezien als een belangrijk kwaliteitskeurmerk voor gemeenten bij het indienen van aanvragen van Europese financiering van projecten. In Nederland leverde het tot nu toe 20 ondertekenaars op, inclusief een regio. Het Klimaatverbond is door de uitvoerende Europese organisatie Energy-Cities gevraagd om het Covenant of Mayors in Nederland te versterken en te werken aan het vergroten van haar draagvlak en te zorgen voor meer ondertekenaars van het Covenant of Mayors in Nederland. Het Klimaatverbond heeft de kans om deel te nemen aan dit project, NET-CoM, dat staat voor Networking the Covenant of Mayors, aangegrepen om haar leden een alternatief te bieden voor financiering en projectontwikkeling in samenwerking met Europa en Europese partners. Dit project biedt een netwerk en platform aan ambitieuze Nederlandse gemeenten leden van het Klimaatverbond om kennis en ervaring te delen en op die manier efficiënter te kunnen werken en minder afhankelijk van de rijksoverheid te zijn. Agentschap NL ondersteunt het netwerk, en ook andere organisaties zoals VNG, GDO en Platform 31 hebben steun toegezegd. Sinds september 2012 is de Burgemeester van gemeente Midden-Delfland, zelf ook ondertekenaar, de ambassadeur van het Netwerk Burgemeestersconvenant. Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant In dit plan staan alle doelen geformuleerd die het Netwerk Burgemeestersconvenant wil realiseren en de manier waarop we deze doelen willen bereiken. Om alle huidige Nederlandse ondertekenaars de kans te geven om mee te denken over in dit plan is via diverse kanalen, zoals de nieuwsbrief aan alle contactpersonen van het Netwerk Burgemeestersconvenant ruchtbaarheid gegeven aan dit plan. Op 29 november is het besproken met een aantal van de belangrijkste betrokkenen, of wel key actors. 1

2 Bij de uitvoering van het plan is het van belang om goed in te blijven spelen op de ontwikkelingen binnen de landelijke politiek en Europa. In Nederland wordt op dit moment hard gewerkt aan een Nationaal energieakkoord voor duurzame groei door de SER (Sociaal Economische Raad). De SER gaat de komende tijd met genoemde partijen om tafel om de uitgangspunten voor een stabiel en ambitieus energiebeleid voor de lange termijn (volledig duurzaam in 2050) te formuleren. Binnen Europa is een nieuwe energie efficiency richtlijn ontwikkeld. Deze richtlijn bestaat uit een pakket maatregelen die energie efficiency en energiebesparing zodanig moeten bevorderen dat de EU het doel van 20% energiebesparing in 2020 gaat halen. Een groot deel van de toe te kennen fondsen in de periode zijn geoormerkt voor het realiseren van deze doelen. Ook op deze ontwikkeling moet het Netwerk Burgemeestersconvenant inspelen en kansen voor Nederlandse ondertekenaars benutten. 1. Doelstelling: Het Netwerk Burgemeestersconvenant in Nederland Het project heeft als primair doel om het bestaande netwerk te bestendigen en uit te breiden. De huidige ondertekenaars hebben aangegeven het belangrijk te vinden om middels dit project ervoor te zorgen dat ook de eigen activiteiten (die breder zijn dan de doelen van NET-COM project) beter uitgevoerd kunnen worden. De ondertekenaars van het Covenant of Mayors (CoM) moeten verder gaan dan de 3 x 20 doelstelling in 2020 van Europa (20% CO 2 -reductie, 20% energiebesparing en 20% duurzame energie in 2020). De huidige ondertekenaars werken hard aan activiteiten die bijdragen aan een leefbare stad en verdergaande lokale duurzame economische ontwikkeling, zoals de overstap naar lokale, duurzame energieopwekking. De belangrijkste manier waarop het netwerk haar bestaan bestendigd is via gerichte communicatie over zaken die specifiek voor Nederlandse ondertekenaars belangrijk zijn, zoals informatievoorziening en kennisdeling over de mogelijkheden van Europese subsidies en fondsen. Nederland heeft momenteel een situatie van onderuitputting op een aantal Europese subsidies en fondsen (constatering AgenschapNL en ministerie van IenM). AgentschapNL heeft daarom sinds kort extra menskracht om het indienen van Europese subsidieaanvragen door gemeenten en regio's te ondersteunen. Beoogde resultaten: In ieder deelnemend land meer deelnemers aan CoM, in Nederland 30 in 2013; Landelijke versterking van de ondersteunende structuren, minimaal drie organisaties; Het Netwerk Burgemeestersconvenant van het Klimaatverbond beter aanhaken bij Europese financiering en ontwikkelingen op gebied van duurzame energie en regionale samenwerking; Stimuleren van ambitieuze inhoudelijke doelstellingen, per CoM-ondertekenaar verschillend; Bijeenkomsten rondom het CoM, in NL zes bijeenkomsten tot en met december 2013 (o.a. de regionale bijeenkomsten); Een internationale bijeenkomst (deze staat gepland voor mei 2013); Website, nieuwsberichten, discussieforum en activiteiten via social media; Zorgen voor een toekomstig vervolg van het project, zodat het Netwerk Burgemeestersconvenant haar werkzaamheden ook na 2013 voort kan zetten. Informatievoorziening richting nieuwe en potentiële ondertekenaars. Extra doelstellingen specifiek voor de Nederlandse context: NET-COM verbinden aan de Lokale Klimaatagenda; NET-COM onderdeel laten zijn van de Green Deal regioaanpak; De Klimaatmonitor aanvaard zien te krijgen als Baseline Emission Inventory instrument. 2

3 2. Waarom het Covenant of Mayors ondertekenen? In Europese context is de meerwaarde van het ondertekenen van het Covenant of Mayors duidelijk. Daarom is het in eerste plaats van belang deze meerwaarde via het Netwerk Burgemeestersconvenant te vertalen naar de Nederlandse context en te communiceren naar de Nederlandse ondertekenaars. Vervolgens communiceert het Netwerk Burgemeestersconvenant en haar partners duidelijk en helder aan gemeenten en andere partijen. In samenspraak met AgentschapNL heeft het Klimaatverbond de meerwaarde als volgt omschreven: Herkenning door andere vooruitstrevende gemeenten, zowel in Nederland als in Europa; Profilering als vooruitstrevende duurzame energiegemeente; Informatie over Europese ontwikkelingen en fondsen; Betere mogelijkheden voor EU-financiering; Inspirerende voorbeelden vanuit het Europese CoM netwerk; Toegang tot Europese netwerken; Uitwisseling tussen gemeenten in Nederland en Europese projecten; Partners en partnerschappen buiten de lokale overheid, die zich committeren aan doelen; Omdat het CoM door Burgemeesters ondertekend moet worden, krijgt het gemeentelijk duurzaamheidbeleid een zwaardere status en meer betekenis voor de langere termijn. 3. Met wie gaan we de doelen bereiken? De belangrijkste partners of key actors zijn: De meeste actieve ondertekenaars, waaronder (in willekeurige volgorde) de gemeenten Zaanstad, Den Haag, Delft, Breda en Heerlen en de regio Haaglanden. De partners uit het parapluoverleg duurzaamheid: GDO, VNG, Klimaatverbond, Platform 31 (ondersteuning Platform Duurzaamheid G32), Agentschap NL en het Bestuurdersnetwerk Duurzaamheid. Met de organisaties in dit netwerk organiseren wij een viertal (regionale) bijeenkomsten verspreid over het land. Daarnaast zijn de belangrijkste partnerorganisaties en netwerken: Agentschap NL. AgentschapNL ondersteunt in opdracht van het Ministerie van I&M de Klimaatambassadeurs bij de uitvoering van de Lokale Klimaat Agenda. Het Agentschap is tevens Coordinating Structure van het CoM, ofwel Nationale Coördinator. Dit wordt gedefinieerd als overheidsdiensten die strategische aansturing en financiële en technische steun verlenen aan gemeenten die tot het Burgemeestersconvenant toetreden. Het Agentschap heeft de Klimaatmonitor ontwikkeld (zie F) en biedt vanaf januari 2013 ondersteuning aan gemeenten die EU subsidie willen aanvragen. Deze ondersteuning is een direct gevolg van de inzet van het Klimaatverbond in het kader van (de Green Deal) regionale samenwerking en NET-COM. Het Bestuurdersnetwerk Duurzaamheid (met een centrale rol voor Thijs de la Court, wethouder van Lochem en bestuurslid van het Klimaatverbond en E-decentraal) biedt een netwerk en inspiratiebijeenkomsten voor lokale bestuurders. Het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters (Arnoud Rodenburg is hierin actief en leidt een aantal acties zoals het organiseren van een burgemeestersontbijt en het versturen van artikelen via de nieuwsbrief van het burgemeestersnetwerk). Het Cittaslow netwerk (Arnoud Rodenburg is vice-president van dit internationale netwerk en leidt een aantal acties zoals het publiceren van een artikel over het CoM binnen dit netwerk). Het Europese project E-Harbours, waarvan de gemeente Zaanstad de lead partner is. E- Harbours kan een belangrijke inhoudelijke en personele bijdrage leveren aan het organiseren van de vier (regionale) bijeenkomsten. 3

4 4. Strategie voor 2013 Gebaseerd op interne plannen en in samenspraak met het Klimaatverbond, haar partners en Energy- Cities stelt het projectteam de volgende strategie voor. A. Bijeenkomsten en activiteiten voor het netwerk Hieropgewekt op 15 november 2012 Tijdens dit evenement over lokaal opgewekte, duurzame energie is er in de bijeenkomst voor bestuurders,, een film over het CoM gepresenteerd door Thijs de la Court. Daarnaast is er een nieuwe flyer op ansichtkaartformaat verspreid. Bijeenkomst Netwerk Burgemeestersconvenant op 29 november 2012 Overleg met de key actors van het Netwerk. Tijdens dit overleg is dit National Covenant Action Plan gepresenteerd en hebben de aanwezigen gelegenheid gehad om hun reactie en input te geven. Dit plan wordt aangepast en definitief gemaakt door het projectteam en vervolgens verspreid binnen het Netwerk Burgemeestersconvenant. Bijeenkomst medio maart 2013 Platformbijeenkomst met informatie uit Europa: interessante onderwerpen kunnen zijn een presentatie vanuit het DG Energy, een presentatie over alle activiteiten in Brussel (o.a. een preview van de Open Days) met filmpjes. Ofwel een kennismakingsbijeenkomst met de zogenaamde Managing Authorities (de verschillende overheidsinstanties die huidige structuurfondsen (ERDF)) managen. Doel zou zijn om meer inzicht te krijgen in het proces van de aanvraag en uitvoering van EU gesubsidieerde programma s. Tijdens deze bijeenkomst kan ook aandacht worden besteed aan het onderzoek rond (financiering van) energieneutrale scholen, en het afsluiten van een Green Deal rond dit thema. De gemeenten die deelnemen aan het vervolg en actief met de renovatie van een schoolgebouw aan de slag gaan, kunnen worden geholpen bij het gezamenlijk aanvragen van Europese financiering hiervoor. Bijeenkomst tijdens Climate Alliance Conferentie, 16 en 17 mei 2013 Tijdens deze bijeenkomst organiseert gemeente Den Haag, het CoM office en het projectteam van het Klimaatverbond een workshop. Doel is om zoveel mogelijk huidige en potentiële Nederlandse ondertekenaars te inspireren om hun commitment aan het CoM te bestendigen. Gekoppeld aan deze bijeenkomst stellen we voor om een lobbybijeenkomst te organiseren in de vorm van een burgemeestersontbijt voor alle burgemeesters die tot nu toe het CoM hebben ondertekend, met als doel hun ondertekening nieuw leven in te blazen en inzicht te krijgen in de stand van zaken bij de huidige ondertekenaars. Met als beoogd gastheer, samen met ambassadeur Arnoud Rodenburg, de burgemeester van Den Haag, en nog een interessante gast uit bijvoorbeeld de nationale politiek. (Eventuele uitwijkmogelijkheden voor dit ontbijt zijn het Smart City Event en het VNG jaarcongres.) Andere activiteiten en bijeenkomsten zijn: Smart City Event, mei 2013 VNG jaarcongres, juni 2013 Energiediner in Brussel voor Burgemeesters en wethouders voorafgaand aan de Open Days, 7-10 oktober Mogelijke start van een Energy Battle tussen Nederlandse burgemeesters. Bijeenkomst medio december 2013 B. Communicatie activiteiten In de uitvoering van dit plan speelt communicatie een belangrijke rol. De meerwaarde van het netwerk burgemeestersconvenant wordt gecommuniceerd via de volgende communicatiekanalen: website updates en nieuwsbrieven (EU en NL) via de discussionlist en Viadesk; filmpjes (ook op Youtube); Social media zoals Twitter en Linkedin groepen; Flyers en banners; Bijeenkomsten. 4

5 Op goed getimede momenten, gebaseerd op ontwikkelingen en gebeurtenissen in de Nederlandse en Europese politiek, maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het ontstaan van een bottom-up beweging van organisaties die lokale groene energie produceren en leveren, evenementen en andere logische momenten worden deze communicatiekanalen en het Klimaatverbond netwerk ingezet. Om constant via de beschikbare communicatiekanalen informatie te delen en (opnieuw) onder de aandacht te brengen, willen we de volgende acties ondernemen: Burgemeesters en/of wethouders van huidige of potentiële ondertekenaars regelmatig uitnodigen voor relevante bijeenkomsten in Brussel. Daar is veel betere gelegenheid om te netwerken en geïnspireerd te raken. Zorgen dat het Netwerk ook regelmatig PR krijgt via andere communicatiekanalen zoals de nieuwsbrieven van onze partners (Agentschap NL, VNG, GDO, platform 31) Samenwerkingsverbanden tussen EU projecten, en Nederlandse gemeenten die onderdeel uitmaken van andere EU projecten belichten. Via de website en de nieuwsbrief een overzicht bieden met alle geplande bijeenkomsten en activiteiten. C: NET-COM koppelen aan regionale samenwerking Het Klimaatverbond heeft met het ministerie van IenM zijn afspraken gemaakt voor het uitvoeren van een Green Deal Regionale Samenwerking. De Green Deal is officieel door de staatssecretaris en de voorzitter van Klimaatverbond ondertekend op 4 juni Inzet is dat er in drie regio's concrete projecten zichtbaar worden die andere regio's inspireren tot samenwerking. Deze regio s zijn Holland-Rijnland, Achterhoek en de regio Alkmaar e.o Waar mogelijk en wenselijk, zal in overleg met de projectleider Regionale Samenwerking tijdens deze bijeenkomsten het CoM onder de aandacht worden gebracht en worden uitgenodigd om het CoM te ondertekenen. Ook binnen de leergroep regionale samenwerking die het Klimaatverbond in 2013 zal starten, besteden we aandacht aan Europa en het COM. De manier waarop moet nog nader worden ingevuld. Ter voorbereiding van de leergroep zal met AgentschapNL nog een regiocoördinatorenoverleg worden georganiseerd, waarin ook de ondersteuning vanuit AgentschapNL bij het vinden van EU-financiering aan bod zal komen. D: NET-COM aanbieden via andere netwerken Burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland gaat zich inzetten als inspirator voor inhoudelijke doelstellingen en als ambassadeur richting Europa. Via onze ambassadeur (en Klimaatverbond voorzitter Linnekamp) zal het Netwerk Burgemeestersconvenant (opnieuw) op de kaart worden gezet binnen het netwerk van burgemeesters in Nederland. Om dit mogelijk te maken ontwikkelen we een aanbod voor het burgemeestersnetwerk en leggen we de contacten met het Europese CoM office. Doel is dat 5 burgemeesters uit dit netwerk besluiten om het Convenant te gaan ondertekenen. Ambassadeur Arnoud Rodenburg zal bij een bijeenkomst van Cittaslow op 15 en 16 januari in Brussel: alle leden in Europa informeren over het CoM en oproepen om ook te ondertekenen. Binnen de VNG commissie Europa al hij met een 1-minute pitch de commissie informeren over het Netwerk Burgemeestersconvenant. Vice-voorzitter Thijs de La Court van Het Klimaatverbond heeft aangeboden om het Covenant of Mayors netwerk te introduceren binnen het Bestuurdersnetwerk Duurzaamheid. Om dit mogelijk te maken ontwikkelen we een aanbod voor het bestuurdersnetwerk. Doel is dat 5 bestuurders van dit netwerk besluiten om het Convenant te laten ondertekenen.. Daarnaast zijn andere belangrijke netwerken G32, Klimaatverbond bestuurslid Olaf Prinsen is trekker van het platform duurzaamheid van G32. Via dit kanaal kunnen we G32 vragen om de intentieverklaring te tekenen en partner van NET-COM te worden. De VNG commissies Europa en Milieu, waarin respectievelijk Arnoud Rodenburg en Thijs de la 5

6 Court (en Olaf Prinsen) actief zijn. De Metropoolregio Amsterdam, waarin Klimaatverbond voorzitter Robert Linnekamp vanuit de stuurgroep Duurzaamheid werkt aan het doel om met de 36 gemeenten in de regio in 2040 energieneutraal te zijn. De overige regionale netwerken waarin de bestuursleden van het Klimaatverbond actief zijn. E: Directe werving Het Klimaatverbond benadert leden van het Klimaatverbond die een Routekaart hebben opgesteld en/of EU projecten (willen) uitvoeren. Dat benaderen doen wij via ons eigen netwerk en onze eigen communicatiekanalen. AgentschapNL ondersteunt hierbij door geïnteresseerden te informeren en naar het Klimaatverbond door te verwijzen. Vervolgens wordt geïnteresseerde lokale overheden voorgelegd om ofwel zich aan te melden bij het CoM, ofwel aan te sluiten bij het CoM netwerk en daartoe een intentieverklaring te ondertekenen. Daarnaast worden andere (potentieel) geïnteresseerden, die naar voren zijn gekomen in de diverse netwerken en tijdens landelijke en regionale bijeenkomsten, actief benaderd en voorzien van informatie over het COM. Dit vraagt om een continue wisselwerking tussen het bestuur en de projectorganisatie. Om het proces van werving van nieuwe ondertekenaars te voorspoedigen, bieden we inhoudelijke en praktische informatie over het proces van ondertekening bieden, zoals standaard formats voor het indienen van SEAP s en BEI s, een overzicht van alle SEAP s van de huidige ondertekenaars en de belangrijkste documenten vertaald naar het NL aanbieden. F. Regionale (platform)bijeenkomsten met NET-COM partners Samen met de partners uit het Paraplu-overleg, met I&M, E-Harbours organiseren we drie of vier (regionale) bijeenkomsten verspreid over het land. Het doel hiervan is het bestaande netwerk te verbreden, zodat gemeenten (en regio s) zich aansluiten bij het Europese burgemeestersconvenant. De lijnen A (netwerk), B (communicatie), C (regionale samenwerking), D (andere netwerken) en E (werving) komen hierin samen. We kiezen voor regio s waarvan de kans groot is dat gemeenten individueel of als regio (zoals Haaglanden) het COM willen ondertekenen: bij voorkeur met een aantal ondertekenaars in de regio, al een bestaande (regionale) routekaart, Europese projecten of ambitie(s) en goede (bestuurlijke) contacten vanuit het Klimaatverbond. Op het programma staan in ieder geval presentatie(s) over de energietransitie, ontwikkelingen binnen Europa en mogelijkheden voor EU financiering. Tijdens het parapluoverleg van 14 januari maken we nadere afspraken met de partners over de invulling van het programma. De planning is om één of twee bijeenkomsten te organiseren in het voorjaar (maart/april en juni), en twee in het najaar (september en november/december). De concrete data bepalen we in overleg met de regio. G: Lobby Een onderzoek onder de huidige Nederlandse ondertekenaars door het projectteam heeft uitgewezen dat het aanleveren van CO 2 monitoringsgegevens tot problemen leidt, omdat de EU (het Joint Research Centre) veel details vraagt die niet beschikbaar zijn in Nederland. Twee gemeenten hebben openlijk alle moeilijkheden met ons gedeeld. Deze knelpunten remmen de deelname door nieuwe Nederlandse ondertekenaars af. Het is dus essentieel dat deze drempels worden weggenomen. Daarom voert het projectteam, onze ambassadeur en andere betrokkenen lobby bij het CoM office om de Klimaatmonitor, een tool van het AgentschapNL, te laten accepteren als het data instrument voor het aanleveren van de zogenaamde BEI, Baseline Emission Inventory. Dit is een verplicht aan te leveren rapport door elke ondertekenaar waarmee de 0-meting wordt gedaan. Aan de hand van deze BEI wordt de CO2 uitstoot van een gemeente wordt bijgehouden. In samenwerking met AgentschapNL wordt deze lobby voortgezet. Ook zullen we een dialoog aangaan met het JRC om te onderzoeken of zij vaker en sneller kunnen communiceren met ondertekenaars. Daarnaast voeren we lobby bij het CoM office om met regio's (regionale Routekaarten) lid te kunnen worden van het CoM netwerk. Op beide punten wordt op dit moment veel vooruitgang geboekt. Regio Haaglanden zal als eerste Nederlandse regio het Burgemeestersconvenant ondertekenen. Het COM office heeft toegezegd dat 6

7 op korte termijn geregeld zal worden dat de Klimaatmonitor wordt geaccepteerd voor de BEI, maar het is goed om hier de vinger aan de pols te houden. Andere mogelijke lobby activiteiten op de korte termijn: Actie door Jasper Schilling via het bestuur van Climate Alliance: als het nodig is kan de Gemeente Den Haag kritiek op het ondertekeningsproces geven en aandacht vragen voor de langzame reactie van het JRC (Joint Research Centre) op het accepteren van de Klimaatmonitor. Actie door Maaike Kaiser via het bestuur van Energy Cities: als het nodig is kan de Gemeente Delft kritiek op het ondertekeningsproces geven en aandacht vragen voor de langzame reactie van het JRC (Joint Research Centre) op het accepteren van de Klimaatmonitor. Mogelijke steun van de brief die door alle Duitse CoM ondertekenaars is gestuurd met onder andere suggesties ter verbetering van de organisatie door het CoMo en het JRC. Op dit moment is niemand binnen de EC verantwoordelijk voor het Covenant of Mayors. Om aandacht te vragen binnen het EC voor de toekomst van het CoM van is het belangrijk dat iemand zich hiervoor gaat inzetten. Mogelijke kandidaat in Committee of the Regions Bas Verkerk, burgemeester Delft. 7

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie

Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie NL Een unieke bottomupbeweging Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie brengt lokale en regionale autoriteiten samen, die zich er vrijwillig

Nadere informatie

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Dienstverlening Directie Europa VNG uw kenmerk ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Energie- en klimaatdag. Sessie 1: Met intergemeentelijke samenwerking naar een efficiënt klimaatbeleid

Energie- en klimaatdag. Sessie 1: Met intergemeentelijke samenwerking naar een efficiënt klimaatbeleid Energie- en klimaatdag Sessie 1: Met intergemeentelijke samenwerking naar een efficiënt klimaatbeleid 1 Agenda Hoe helpt het Europese project gemeenten bij het uitvoeren en monitoren van hun klimaatactieplannen?

Nadere informatie

Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit

Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit Patrick BOUCNEAU provincie Limburg, namens de 5 Vlaamse provincies 15 december 2015 - Jaarforum FRDO-CFDD Steden in transitie

Nadere informatie

Green Deal. 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals

Green Deal. 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals Green Deal 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals Inhoud presentatie Overheidsbeleid Green Deal Green Deal Aanpak Voorbeelden van Green Deals Green Deal initiatief

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Workshop 1: Kostenbesparing door energiezuinig gebouwbeheer door Bas Ambachtsheer, algemeen-directeur Cofely GDF-Suez

Workshop 1: Kostenbesparing door energiezuinig gebouwbeheer door Bas Ambachtsheer, algemeen-directeur Cofely GDF-Suez Gevraagd: Duurzaam commitment Klimaattop Amstelveen Donderdag 14 oktober 2010 Ambitie: Duurzaam in Amstelveen Tijdens de klimaattop staan inspiratie, matchmaking en commitment centraal. Amstelveense voorlopers

Nadere informatie

Klimaatakkoord Rijk en UvW

Klimaatakkoord Rijk en UvW Klimaatakkoord Rijk en UvW Politieke en beleidsmatige context (klimaatbeleid) Rafaël Lazaroms 25 mei 2010 1 Inhoud presentatie Voorstellen Internationaal en nationaal klimaatbeleid Positie waterschappen

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder plan CO 2 -prestatieladder T.b.v. certificering CO 2 -prestatieladder (nr 3.C.1) U vindt in dit document de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen

Nadere informatie

ECFD/U201400578 Lbr. 14/019

ECFD/U201400578 Lbr. 14/019 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ondersteuningsprogramma Energie uw kenmerk ons kenmerk ECFD/U201400578 Lbr. 14/019 bijlage(n) 2 datum 20 maart

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0 Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 2.1 Datum: 22-06-2016 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inleiding

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE In kort bestek Rafael Lazaroms INHOUDSOPGAVE 1. Wat houdt het in? 2. Motieven, doelstellingen en ambities 3. Organisatiestructuur GELOOFWAARDIGE BOODSCHAP Waterschappen hebben

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties,

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PLAN C: COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE

COMMUNICATIEPLAN PLAN C: COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE COMMUNICATIEPLAN PLAN C: COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE Sapa Pole Products Alcoalaan 12 5151 RW Drunen Tel: 0416-386200 Fax: 0416-386230 E-mail: info.poleproducts.nl@sapagroup.com Website: www.sapapoleproducts.com

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer van Kleef De heer R. Verhoeven (extern adviseur) Datum 26-03-2014 Definitief rapport Inhoud 1.

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Pagina 1 van 8 Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Auteur(s): Dhr. G. Verwoerd De heer D. Slothouber 17 december 2013 Definitief rapport Pagina 2 van 8 Inhoud

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

Infosessie Opmaak gemeentelijke klimaatactieplannen (SEAP) Els Cornelis, 15 en 22 september 2015

Infosessie Opmaak gemeentelijke klimaatactieplannen (SEAP) Els Cornelis, 15 en 22 september 2015 Infosessie Opmaak gemeentelijke klimaatactieplannen (SEAP) Els Cornelis, 15 en 22 september 2015 Opmaak gemeentelijke klimaatactieplannen Programma 9u30 10u20 : SEAP-template, inschatting CO 2 -reductiecijfers,

Nadere informatie

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Reijm Groep I B.V. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Niveau 3

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Reijm Groep I B.V. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Niveau 3 Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van CO 2 -prestatieladder Reijm Groep I B.V. Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm (Reijm Groep I B.V.) A.T.

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V.

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V. Communicatieplan CO 2 -reductie B.V. Leusden, november 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Over dit communicatieplan

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N. Fintelman : Beleid en Projecten : G. (Gerhard) Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Oprichting en

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam

Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam 30 Oktober 2015 Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam De Partijen: - De gemeente Rotterdam (Rotterdam) - Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M/ DGMI) Overwegende

Nadere informatie

Informatiepakket bij de Tijdcapsule. VNG International

Informatiepakket bij de Tijdcapsule. VNG International Den Haag, Inhoudsopgave 02 Inhoudsopgave 1 Aanleiding voor de Tijdcapsule 3 2 Oproep Minister Ploumen en VNG Voorzitter Van Zanen _ 4 3 Tijdcapsule, hoe gaat het in zijn werk? 5 4 Instructie voor de foto

Nadere informatie

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN AKKOORDEN EN GREEN DEALS Rafaël Lazaroms Coördinator Energie en duurzaamheid Unie van Waterschappen 1. Duurzaamheid en taken waterschappen 2. Duurzame ambities in akkoorden

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Hierin wil GroenLinks in ieder geval de volgende vragen beantwoord hebben.

gemeente Eindhoven Hierin wil GroenLinks in ieder geval de volgende vragen beantwoord hebben. gemeente Eindhoven Inboeknummer 15bst00959 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.1) Raadsvragen Van het raadslid dhr. R. Thijs (GroenLinks) over klimaatambities Eindhoven na gerechtelijke

Nadere informatie

Strategie en structuur IBT

Strategie en structuur IBT Strategie en structuur IBT Datum: Augustus 2014 De werkgroep Interbestuurlijke Trainees (IBT) brengt trainees van verschillende overheidslagen bij elkaar en laat deze over actuele onderwerpen nadenken,

Nadere informatie

Plan van aanpak ZOJP-carrousel

Plan van aanpak ZOJP-carrousel Plan van aanpak ZOJP-carrousel Organisatie algemeen Definitieve datum hangt samen met de beschikbaarheid van de locatie en de sprekers. Check vooraf of er geen andere belangrijke bijeenkomsten zijn op

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inleiding Lobby Informatieverstrekking Netwerken Service Den Haag

Jaarplan 2015 Inleiding Lobby Informatieverstrekking Netwerken Service Den Haag Jaarplan 2015 Inleiding MKB Den Haag is met ingang van 1 januari 2015 onderdeel van MKB Nederland. Van een zelfstandige vereniging, die al aangesloten was bij MKB Nederland, is MKB Den Haag overgegaan

Nadere informatie

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Datum: 14 Juli 2016 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse activiteiten. CINERGIE

Nadere informatie

Virtueel Succes in de Praktijk

Virtueel Succes in de Praktijk Virtueel Succes in de Praktijk Lanceringsplan maken 19 oktober 2015 Waar staan we? Doel bepaald Plan van Aanpak gemaakt Start samenwerking met VA Start uitvoering: Gratis e-book/training/download aanbieden

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

Samen naar de Europese Agenda Stad

Samen naar de Europese Agenda Stad Samen naar de Europese Agenda Stad VNG Bestuurdersdag 30 November 2015 Nicolaas Beets Dutch Urban Envoy Inhoud Doelstellingen van het NL se EU Voorzitterschap 12 Thema s voor de Europese Agenda Stad Partnerschappen

Nadere informatie

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg Herijkingsvoorstel op basis van afstemming tussen Weert, Roermond, Venray, Venlo en consultatie overige gemeenten gepresenteerd op 3 juni

Nadere informatie

Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten

Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden en Zeist

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Communicatieplan

CO2 prestatieladder Communicatieplan CO2 prestatieladder Communicatieplan Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2014-2015 I Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 28-8-2015 Directievertegenwoordiger WPA van

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Communicatieplan CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

Virtueel Succes in de Praktijk

Virtueel Succes in de Praktijk Virtueel Succes in de Praktijk Lanceringsplan maken 11 maart 2015 Waar staan we? Doel bepaald Plan van Aanpak gemaakt Start samenwerking met VA Start uitvoering: Website maken / teksten aanpassen Gratis

Nadere informatie

Highlights resultaten partnerenquête DNZ

Highlights resultaten partnerenquête DNZ Highlights resultaten partnerenquête DNZ Peter Brouwer 28 mei 2015 1 van 8 Inleiding Jaarlijks organiseert De Normaalste Zaak (DNZ) een enquête onder haar leden. De enquête levert nuttige informatie op

Nadere informatie

Green Deal: Verduurzaming Schoolgebouwen

Green Deal: Verduurzaming Schoolgebouwen Green Deal: Verduurzaming Schoolgebouwen Frank de Wit, Wethouder Onderwijs, Sport en Duurzaamheid Huib Bulthuis, huisvesting SCO Leiden, schoolbestuur Eveline Botter, Projectmanager Gemeente Leiden 2 Inhoud

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Pagina 1 van 8 Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Gebr. Kloens B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 Definitief rapport

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0427 d.d. 13-4-2010 BB.nr. 10.033 d.d. 13-4-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant ter ondersteuning van de kandidatuur van de gemeente Den Haag als Europese Culturele

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL

communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL B O U W G R O N D S T O F F E N communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL verankerd in de bouw B O U W G R O N D S T O F F E N Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Bouwgrondstoffensector De

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Reijm Groep I B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Reijm Groep I B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Reijm Groep I B.V. Auteur(s): Fred Reijm, CO 2-functionaris, Reijm Groep I B.V. Patricia de Leeuw-Booltink,

Nadere informatie

Convenant De Plantage Amsterdam, het groene museumkwartier

Convenant De Plantage Amsterdam, het groene museumkwartier Convenant De Plantage Amsterdam, het groene museumkwartier Convenant De Plantage Amsterdam, het groene museumkwartier Ondergetekenden: 1 Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Concept Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 19 december 2014 Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten dat Tauw actief bezig

Nadere informatie

Registratienummer / 14Z Duurzame Energieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant

Registratienummer / 14Z Duurzame Energieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant Datum 02-06-2014 Nummer Datum commissievergadering 10-06-2014 Datum raadvergadering 24-06-2014 OPLEGGER Registratienummer 2014-15571 / 14Z.003878 Onderwerp Duurzame Energieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Hartelijk dank aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voor dit advies over de relatie tussen decentrale overheden en Europa.

Hartelijk dank aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voor dit advies over de relatie tussen decentrale overheden en Europa. Het gesproken woord geldt Speech VNG-voorzitter Jorritsma Rob, 25 november 2013 Hartelijk dank aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voor dit advies over de relatie tussen decentrale overheden en Europa.

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2015 PLAN C: COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE

COMMUNICATIEPLAN 2015 PLAN C: COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE COMMUNICATIEPLAN 2015 PLAN C: COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE Sapa Pole Products Alcoalaan 12 5151 RW Drunen Tel: 0416-386200 Fax: 0416-386230 E-mail: info.poleproducts.nl@sapagroup.com Website: www.sapapoleproducts.com

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

Regio-overleg milieu. HERNIEUWBARE ENERGIE EN KLIMAAT Inleiding. Ingelmunster 14 maart 2013. Dominiek Vandewiele

Regio-overleg milieu. HERNIEUWBARE ENERGIE EN KLIMAAT Inleiding. Ingelmunster 14 maart 2013. Dominiek Vandewiele Regio-overleg milieu HERNIEUWBARE ENERGIE EN KLIMAAT Inleiding Ingelmunster 14 maart 2013 Dominiek Vandewiele agenda 8:30 onthaal en inleiding 8:45 Inleiding: Europese, Vlaamse en lokale beleidsprioriteiten

Nadere informatie

De koppeling van EU-subsidies aan stadsprojecten:

De koppeling van EU-subsidies aan stadsprojecten: VNG Servicebureau Europa De koppeling van EU-subsidies aan stadsprojecten: Tips vanuit de Nederlandse praktijk Tim te Pas Wat gaan we vanochtend doen? 1. Korte introductie VNG Servicebureau Europa 2. EU

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Edith Sweep A00 Heike Gaasbeek Robert Jan Pullen 29 juli 2016 Definitief

Edith Sweep A00 Heike Gaasbeek Robert Jan Pullen 29 juli 2016 Definitief KETENINITIATIEVEN Contactpersoon Edith Sweep RPS advies- en ingenieursbureau bv Referentienummer Auteur Gecontroleerd door Datum Versie 1600210A00 Heike Gaasbeek Robert Jan Pullen 29 juli 2016 Definitief

Nadere informatie

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING IN DE BENELUX EN AANGRENZENDE GEBIEDEN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING IN DE BENELUX EN AANGRENZENDE GEBIEDEN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING IN DE BENELUX EN AANGRENZENDE GEBIEDEN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving in de Benelux en

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

VNG Raadsledencampagne

VNG Raadsledencampagne Duurzaam Drimmelen VNG Raadsledencampagne Klimaat niet zonder de Raad Invloed raadsleden Borging beleid Collegiaal bestuur Collegeakkoord 2010-2014 Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom

Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom Versie DEF maart 2013 Versies: 1 Debbie Braakman, 19 juni 2012 2 aanpassingen André Rosendaal na overleg kernteam 3 aanpassingen

Nadere informatie

Milieu Communicatieplan

Milieu Communicatieplan Milieu Communicatieplan Milieu Datum: 27-10-2014 ID: ALG-DC-011 Versie: 1.1 Status: Definitief Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse

Nadere informatie

Partnering en adverteren op nieuworganiseren.nu

Partnering en adverteren op nieuworganiseren.nu Partnering en adverteren op nieuworganiseren.nu nieuworganiseren.nu is het platform voor en over nieuw of anders organiseren. Het gaat uit van de overtuiging dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 6.11.2006 COM(2006) 661 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ

Nadere informatie

Memo. Onderwerp: Raadsbericht stand van zaken regionale Energievisie Datum: 20 januari 2014

Memo. Onderwerp: Raadsbericht stand van zaken regionale Energievisie Datum: 20 januari 2014 Memo Onderwerp: Raadsbericht stand van zaken regionale Energievisie Datum: 20 januari 2014 In april 2012 is tijdens de Conferentie Energie & Klimaat afgesproken dat de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Communicatieplan JOVD Friesland Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Versie 1.0 Bestuur Rigter Leeuwarden, November 2013 Achtergrond JOVD Friesland

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving:

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving: Samen Werken aan Duurzame Energie 2014-2018 Slim klimaatbeleid van deze tijd Slim klimaatbeleid van deze tijd Over anderhalve maand vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna zullen de collegeprogramma

Nadere informatie

Initiatieven Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2

Initiatieven Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2 Initiatieven 2016 Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2 Versie 2016/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2016 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Stichting GO! Groen Ondernemersnetwerk s-hertogenbosch e.o. Bevindingen inspiratiebijeenkomst Lokale Duurzame Energie Brabant (LDEB)

Stichting GO! Groen Ondernemersnetwerk s-hertogenbosch e.o. Bevindingen inspiratiebijeenkomst Lokale Duurzame Energie Brabant (LDEB) Bevindingen inspiratiebijeenkomst Lokale Duurzame Energie Brabant (LDEB) Datum : Donderdag 20 oktober 2011 Locatie Aan Van : Kloosterhotel ZIN, Vught : Deelnemers van de inspiratiebijeenkomst : Lili Mostard,

Nadere informatie