Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie"

Transcriptie

1 Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: Internet:

2 Voorwoord Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Als voorzitter van Klimaatverbond Nederland kijk ik vooruit naar de urgentie en de mogelijkheden die de toekomst brengt. Achteromkijken doe je niet alleen af en toe achter het stuur van een auto maar ook als bestuurder van een organisatie als Klimaatverbond Nederland. De ontwikkelingen die achter ons liggen in de jaren 2013 en 2014 hebben het speelveld op het gebied van klimaat en energie duidelijk veranderd. In 2013 werd (ook door Klimaatverbond Nederland) het Nationale Energieakkoord ondertekend. In 2014 waren de gemeenteraadsverkiezingen en de lancering van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie belangrijke gebeurtenissen. Gebeurtenissen in de transitie naar een duurzame samenleving. Klimaatverbond Nederland heeft deze ontwikkelingen aangegrepen om haar ambities en doelstellingen voor het voetlicht te brengen. Diverse overleggen en communicatiekanalen zijn daarvoor benut. Het bestuur (zowel het vorige als het huidige) heeft in deze periode kunnen rekenen op de inzet van een vijftiental professionals die een vergroting van onze slagkracht en bekendheid te weeg brachten. Het veranderde speelveld noodzaakte ook Klimaatverbond Nederland tot een moderniseringsslag. Afgelopen twee jaar is er binnen Klimaatverbond Nederland een transitie in gang gezet om voortaan vanuit een zelfstandige organisatie het ledencontact te versterken, nieuwe ontwikkelingen te signaleren en om klimaatbeleid op een hoger niveau te brengen. 2 In het onderhavige jaarverslag over de periode 2013 en 2014 kunt u lezen wat Klimaatverbond Nederland voor u heeft betekend in Nederland en binnen onze Europese samenwerkingsverbanden met Energy Cities en Climate Alliance. Ook lichten wij alle projecten en activiteiten toe, die wij door de professionals uit ons netwerk hebben laten uitvoeren. Dat hebben zij gedaan binnen een indrukwekkend aantal samenwerkingen met diverse organisaties. Maar vooral samen met u als gemeente, provincie en waterschap. In 2015 zetten wij ons werk voort, zowel op bestuurlijk niveau, als op het praktische niveau van gewoon doen: gewoon werk maken van klimaat! Hierbij wens ik u veel leesplezier en dank ik u voor uw betrokkenheid bij onze vereniging. Stephan Brandligt Wethouder Delft Voorzitter Klimaatverbond Nederland

3 Inhoud 1 KLIMAATVERBOND NEDERLAND Leden Bestuur Verenigingsbestuur Stichtingsbestuur Secretariaat Vereniging Stichting Jaarvergadering en congres ACTIVITEITEN KLIMAATVERBOND NEDERLAND - OP BASIS VAN INTERNE FINANCIERING Communicatie Belangenbehartiging Paraplu-overleg Energiebesparing Hernieuwbare energie Energieke samenleving SER-Energieakkoord Europa / internationaal Lidmaatschap Energy Cities Burgemeestersconvenant Adaptatie Moderniseringsslag PROJECTEN KLIMAATVERBOND NEDERLAND OP BASIS VAN EXTERNE FINANCIERING Energiebesparing Green Deal Verduurzaming scholen Greenchoice Warme Truiendag Klimaatverbond Energy Battle VNG Energiemonitoring Hernieuwbare energie Green Deal Regionale samenwerking rond klimaatinitiatieven Zonatlas Helpdesk Zon Gelderland Solar Days Zonne-energie op Waterschapsterreinen Zonnekaart... 27

4 3.3 Energieke samenleving Masterclasses Energietransitie voor nieuwe wethouders Klimaatcoalitie Gelders energieakkoord Voorlichtingscampagne Energiebesparing woonconsument Europa Groene Voetstappen Kinderklimaattop EU ondersteuning in regio's FINANCIEEL VERSLAG 2013/ KLIMAATVERBOND NEDERLAND

5 1 Klimaatverbond Nederland Vereniging Klimaatverbond Nederland is een ledenorganisatie van, voor en door decentrale overheden. De beperkte middelen worden ingezet voor de verschillende verenigingsactiviteiten. Daarbij horen ook enkele (project)activiteiten waar geen sprake is van externe financiering. Voor de uitvoering van de projectactiviteiten waarbij wel sprake is van externe financiering, is in 2007 een stichting opgericht. 1.1 Leden Het ledenaantal is in 2013/2014 licht gestegen tot 164 leden, bestaande uit 149 gemeenten, 11 provincies, 2 milieudiensten en 2 waterschappen. De gemeenten vertegenwoordigen samen circa 10 miljoen inwoners. Als nieuwe leden werden de volgende gemeenten verwelkomd: Castricum, Woudrichem, Lingewaard, Utrechtse Heuvelrug, Midden-Delfland, Blaricum, Zeist, Laren en Bloemendaal en de provincie Fryslân. 1.2 Bestuur Verenigingsbestuur Het verenigingsbestuur heeft in 2013/2014 jaarlijks 5 keer vergaderd. In 2013 bestond het bestuur formeel uit de volgende leden: Robert Linnekamp, wethouder gemeente Zaanstad (GL) voorzitter Olaf Prinsen, wethouder gemeente Apeldoorn (D66) penningmeester Thijs de la Court, wethouder gemeente Lochem (GroenLinks) vicevoorzitter Christel Portegies, wethouder gemeente Castricum (VVD) secretaris Gea Akkerman, wethouder gemeente Súdwest-Fryslân (CDA) bestuurslid. 5 Gea Akkerman en Olaf Prinsen zijn eind 2013 teruggetreden als bestuurslid en vanwege de naderende verkiezingen niet direct vervangen. Door de ledenvergadering van 6 juni 2014 en de extra ledenvergadering van 20 november 2014 is daarna een nieuw bestuur benoemd: Stephan Brandligt, wethouder gemeente Delft (GL) voorzitter Ronald van Meygaarden, wethouder gemeente Geldermalsen (Dorpsbelangen) - penningmeester en secretaris Hennie Roorda, heemraad Waterschap Rivierenland (Water Natuurlijk) vicevoorzitter Berend de Vries, wethouder gemeente Tilburg (D66) algemeen bestuurslid Annemieke Traag, gedeputeerde provincie Gelderland (D66) algemeen bestuurslid. De bestuursleden zijn uitgenodigd om lid van het bestuur te worden vanwege hun ambitie, expertise en ervaring met klimaatbeleid. Zo zijn bijvoorbeeld de heer De Vries, mevrouw Traag en mevrouw Roorda tevens Klimaatambassadeurs en zijn de heren Brandligt en De Vries tevens lid van de VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit. Zo is ieder van de bestuursleden actief in relevante andere besturen,

6 commissies, nationale en internationale netwerken. Dit helpt ons om onze rol als verbindende partij goed te kunnen uitvoeren. De heren Linnekamp en De la Court zijn door het nieuwe bestuur gevraagd om nog tot en met 2014 aan te blijven als adviseurs om de transitie van Klimaatverbond Nederland mee te begeleiden. Op de ledenvergadering van 20 november 2014 lag een statutenwijziging voor. Daarin werd onder andere geregeld dat het bestuur uitgebreid kan worden met 4 leden tot maximaal 9 leden (waarvan maximaal 2 oud-bestuurders). In de praktijk blijkt dat continuïteit en representativiteit van het bestuur belangrijke knelpunten zijn. Aangezien het benodigde quorum niet aanwezig was, is dit voorstel conform de regels op de ledenvergadering van 30 januari 2015 opnieuw voorgelegd en daarna ten uitvoer gebracht Stichtingsbestuur Het stichtingsbestuur vergaderde 9 maal per jaar, waarvan verscheiden malen samen met het bestuur van de vereniging en bestond tot eind 2014 uit de volgende leden: Thijs de la Court, namens Vereniging Klimaatverbond Nederland voorzitter Arnold Jansen, oud wethouder gemeente Gennip penningmeester Sjaak de Ligt, oud-ambtelijk secretaris Klimaatverbond Nederland secretaris. De heer De la Court is enkele maanden na zijn aftreden als wethouder ook afgetreden als bestuurslid van Vereniging Klimaatverbond Nederland en tevens als voorzitter van Stichting Klimaatverbond. Het nieuwe verenigingsbestuur heeft daarop besloten de bestuursleden: Brandligt (voorzitter), Roorda (secretaris) en Van Meygaarden (penningmeester) de belangen van de vereniging binnen het stichtingsbestuur te laten behartigen en andersom. De heren de Ligt en Jansen hebben gezorgd voor overdracht en zullen begin 2015 aftreden Secretariaat Vereniging Sinds 2012 is het secretariaat gevestigd bij de gemeente Zaanstad en dat is in 2013 en 2014 zo gebleven. Mireille Bedeschi is op kosten van Zaanstad en met goedkeuring van het bestuur, ambtelijk secretaris van Vereniging Klimaatverbond Nederland gebleven, nadat zij in 2013 haar functie als programmamanager klimaat van de gemeente Zaanstad vanwege een reorganisatie moest neerleggen. Zij kreeg daarnaast de opdracht om Klimaatverbond Nederland voor te bereiden op een verzelfstandiging en samen met de directeur van het projectbureau een moderniseringsslag door te voeren. Marina Schuit heeft in 2013 vanwege langdurige ziekte de werkzaamheden van coördinator Matty van Ewijk overgenomen. Daarnaast waren ook Enneke Vlaanderen en Hanna Bruijn voor een deel van hun tijd in beide jaren werkzaam voor Vereniging Klimaatverbond Nederland. De werkzaamheden betroffen onder meer het verzorgen van de leden- en de financiële administratie, de web content, de jaarlijkse ledenvergadering, de voorbereiding van bestuursvergaderingen en de inhoudelijk en strategische ondersteuning van de voorzitter en de penningmeester.

7 1.3.2 Stichting Sinds 20 december 2007 is Stichting Klimaatverbond verantwoordelijk voor alle projectmatige activiteiten, waarvoor gelden van derden waren verkregen. De stichting heeft (sinds februari 2012) haar eigen kantoor in Arnhem: het projectbureau. Het projectbureau werd aangestuurd door een directeur (Anna Schoemakers) en ondersteund door een bureaumanager (Cindy Gronouwe), beide in dienst van de stichting. Daarnaast waren op basis van een nul-urencontract ook in dienst: Matty van Veldhuizen ( , ten behoeve van algemene projectondersteuning) en Madeleen Helmer (2014, voor de opzet en inrichting van klimaatadaptatiebeleid en de tijdelijke vervanging van de directeur projectbureau, die met zwangerschapsverlof was in het laatste kwartaal van 2014). Bureaumanager en directeur opereerden als een duo, zowel voor de interne projectorganisatie als richting de vereniging. Beiden werden gefinancierd uit de overhead op uren van de projectleiders. Voor de uitvoering van de diverse projecten werd gebruik gemaakt van de diensten van zzp ers met wie er geen gezagsverhouding bestaat anders dan die van opdrachtgever-opdrachtnemer. Deze geselecteerde zzp ers is wel toegestaan zich extern te presenteren als partner van Klimaatverbond Nederland. Het eerste half jaar van 2013 is met de zzp ers maandelijks overleg geweest op het kantoor in Arnhem. Sinds de zomer van 2013 en heel 2014 zijn de projectleiders één keer in de drie maanden samengekomen. Bestuursleden sloten daarbij geregeld aan. 7 Alle activiteiten zijn uitgevoerd op basis van het werkplan 2013/2014 van het projectbureau en het lobby- beleidsplan van de vereniging. 1.4 Jaarvergadering en congres Ruim 300 mensen waren aanwezig tijdens het internationale congres van de Climate Alliance op 16 mei 2013 in Den Haag. Het bestuur van Klimaatverbond Nederland heeft de lunch genuttigd met het bestuur van Climate Alliance om de banden, die sinds de oprichting in 1992 hecht en sinds de opzegging van het lidmaatschap in 2010 verwaterd waren, weer goed aan te halen. Aansluitend vond de jaarvergadering plaats. Hoofdpunten uit de vergadering waren de inspirerende resultaten van het eerste deel van de Green Deal Regionale Samenwerking en de discussie over de notitie (Samen Sneller Duurzaam) ter ondersteuning aan gemeenten om duurzaamheid en klimaatproblematiek hoog op de agenda te houden in verkiezingstijd en de daarop volgende coalitieonderhandelingen. In 2014 heeft de jaarvergadering plaatsgevonden op 6 juni in Utrecht, aansluitend op het congres 'Energieakkoord in de praktijk' waar een kleine 200 mensen bij aanwezig waren. In het begin van de jaarvergadering is door gediscussieerd over Lokaal klimaatbeleid in tijden van krimpende budgetten door de heren Ed Nijpels, als voorzitter van de SER Borgingscommissie en Kees Jan de Vet als lid van de directieraad van de VNG, onder leiding van Thijs de la Court, als onderhandelaar bij het energieakkoord voor VNG en daarin ondersteund door Klimaatverbond Nederland. Hoofdpunten van de vergadering betroffen de benoeming van een volledig nieuw bestuur en de aankondiging van de benodigde moderniseringsslag van Klimaatverbond Nederland, bestaande uit een heroriëntatie, reorganisatie en verzelfstandiging. Omdat als onderdeel van die moderniseringsslag een wijziging van de statuten voorzien werd, is tegelijk

8 een extra ledenvergadering uitgeroepen voor 20 november 2014, gekoppeld aan het congres van de Unie van Waterschappen, De weg van het water de afvalwaterketen van de toekomst. In deze kleine vergadering heeft de moderniseringsslag centraal gestaan, alsmede een verslag van de verrichte projectactiviteiten in 2014 en een gesprek met elkaar over nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met de waterschappen. Vanwege ontbrekend voldoende quorum en de procedureel dan vereiste extra ALV voor de benodigde statutenwijziging, is destijds gelijk een tweede extra ledenvergadering uitgeroepen voor 30 januari De jaarvergaderingen worden over het algemeen slecht bezocht, gemiddeld door 10 tot 20 leden, ondanks de koppeling aan succesvolle (en meestal mee georganiseerde) congressen. 8

9 2 Activiteiten Klimaatverbond Nederland - op basis van interne financiering Klimaatverbond Nederland gebruikt haar beperkte middelen onder andere voor verenigings- en projectactiviteiten. Hieronder vallen communicatie, belangenbehartiging en diverse projecten voor de leden, waar geen sprake is van externe financiering. 2.1 Communicatie Klimaatverbond Nederland is goed in communicatie. We voeren al jaren succesvolle communicatiecampagnes zoals Warme Truiendag, Groene Voetstappen en de Energy Battle. We verzorgen aansprekende communicatie voor vele projecten zoals de Zonatlas en de VNG energiemonitor en we zijn succesvol in het ondersteunen van belangrijke acties, bijvoorbeeld afgelopen jaar de campagne en het manifest SchaliegasNee. Uiteraard geven we ook altijd acte de presence op belangrijke nationale en internationale congressen, zoals Smart Cities en HIER opgewekt. We kennen nut en noodzaak van de klimaatproblematiek en we weten hoe decentrale overheden bij de aanpak hiervan een cruciale rol spelen. Het is onze kracht en tegelijkertijd een zwakte, want bijvoorbeeld communiceren over ons eigen huis : wat we doen en waarom en wie we zijn, dat schiet er nog al eens bij in. Profileren, hebben we nog wat op te leren, daar werken we dus aan. 9 Website De website van Klimaatverbond Nederland is in 2013 vernieuwd. Op de website staat alle actuele informatie die Klimaatverbond Nederland voor haar leden en andere geïnteresseerden beschikbaar stelt. Klimaatverbond Nederland neemt bewust ook van andere organisaties nieuws en agenda items op in haar communicatiekanalen, voor zover deze relevant zijn voor haar leden en het bereiken van onze doelen. Projectleider: Steef Alblas en projectleiders Website: (eigen beheer)

10 Nieuwsbrief en ledennieuws In 2013/2014 is maandelijks een digitale nieuwsbrief verschenen, waarmee meer dan 1200 geïnteresseerden worden geïnformeerd over het laatste nieuws en bijeenkomsten op het gebied van klimaat en duurzame energie. Speciaal voor leden wordt periodiek per een Bericht van de Voorzitter verstuurd. Deze worden 3 á 4 keer per jaar verstuurd op het moment dat er specifiek voor de leden belangrijke zaken te melden zijn (330 wethouders en ondersteuners). Tussendoor wordt in het kader van een specifiek project of campagne regelmatig g d en contact gezocht met de leden. Projectleiders: Anna Schoemaker en Steef Alblas Sociale media Klimaatverbond Nederland is ook zeer actief op Twitter. Steeds meer mensen zijn hiervan op de hoogte. Het heeft eind 2014 circa 7500 volgers, onder wie ruim 130 wethouders, vele ambtenaren en invloedrijke personen in Nederland op het gebied van klimaat. Het Twitteraccount van Klimaatverbond Nederland bevat lijsten van de klimaatwethouders van onze leden die actief zijn op Twitter. Zij kunnen op deze manier goed worden gevolgd en direct benaderd door Klimaatverbond Nederland. De Facebook-pagina van Klimaatverbond Nederland wordt op een laag pitje bijgehouden. De LinkedIn-pagina 'Klimaatwethouders' is potentieel een goed kanaal om contact te houden, maar wordt in de praktijk onvoldoende beheerd en gebruikt. 10 Projectleider: Anne-Marie Pronk Pers Afgelopen twee jaar hebben we zelf 10 persberichten uitgegeven, zijn er meerdere publicaties/ artikelen in bladen (over/van ons) verschenen en is Klimaatverbond Nederland vele tientallen keren genoemd in andermans publicaties/artikelen, voornamelijk in regionale nieuwsuitingen. Om die regionale media te ondersteunen zijn we ook sympathisant van De Energiekrant (van Woonwijzer media) en werken we regelmatig mee aan spoof (nep-)kranten. Nieuwe database voor leden en contacten Met een online, open source CRM pakket is een eerste poging gewaagd om meer samenhang, historie en actualiteit in het relatiebeheer te krijgen, maar vanwege de klantonvriendelijkheid van het pakket en onduidelijke afspraken over de rechten en plichten van gebruikers, is dit weer even in de ijskast gezet. De bedoeling is dit bij de vernieuwing van onze ICT infrastructuur eind 2015 opnieuw ter hand te nemen. 2.2 Belangenbehartiging Op basis van de voorkeur, uitgesproken door de leden in 2012 is door Klimaatverbond Nederland gewerkt aan de lobby voor de volgende punten:

11 1. Regionale samenwerking resulterend in de Green Deal regionale samenwerking; 2. Afschaffen energiebelasting voor zelflevering resulterend in actieve deelname bij het proces dat leidde tot het Energieakkoord; 3. Energie-neutrale scholen resulterend in de voorbereidingen voor, en de uiteindelijke ondertekening eind 2014 van de Green Deal Verduurzaming Scholen. De grootste inzet op belangenbehartiging heeft plaatsgevonden in het kader van het Nationale Energieakkoord. Naast de zelfleveringsdiscussie is hier ook het onderwerp maatschappelijk vastgoed aan toegevoegd wat als eerste uitwerking krijgt in het verduurzamen van scholen. Naast de activiteiten in het kader van het Energieakkoord is er ingezet op de relatie met de ministeries van BZK, IenM en EZ. Ad hoc is er ingezet op de besluitvorming rond de begroting 2015 op het onderwerp klimaatadaptatie. Contacten met parlementariërs en hun beleidsmedewerkers verloopt eveneens ad hoc. Tot slot is er door Klimaatverbond Nederland eind 2014 een gezamenlijk lobby-overleg geïnitieerd met organisaties van decentrale overheden: IPO, VNG, UvW, G32 en G4. Projectleider: Donald van den Akker 2.3 Paraplu-overleg In 2013 heeft Klimaatverbond Nederland het parapluoverleg drie maal bijeengeroepen en de agenda verzorgd. Het parapluoverleg is een informeel overleg met verschillende organisatie waarin bestuurders van decentrale overheden actief zijn, in het kader van duurzaamheid. Hierin participeren naast Klimaatverbond ook de VNG, Platform 31 (namens het Themateam Duurzaamheid van G32), GDO, RWS en RVO (voormalig Agentschap NL). In 2013 zijn op uitnodiging van Klimaatverbond Nederland ook Duurzaam Door, IenM (Lokale Klimaatagenda), IPO en Unie van Waterschappen aangeschoven bij het parapluoverleg. In september 2013 vond een sessie plaats op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met aanwezigheid van alle paraplupartners over hoe we als organisaties kunnen samenwerken; hoe de activiteiten gericht op lokale overheden kunnen convergeren. 11 Klimaatverbond Nederland heeft in 2013 de paraplupartners bovendien uitgenodigd om mee te werken aan drie regionale bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn gehouden in Assen, Breda en Zaandam en werden redelijk goed bezocht en positief beoordeeld. Aansluitend vonden ook telkens bijeenkomsten plaats van het bestuurdersnetwerk. In de evaluatie door paraplupartners hiervan, werd geconstateerd dat de samenwerking hierbij niet optimaal was door verschillen in prioritering. Verdere samenwerkingsactiviteiten zijn daarop uitgebleven. De bijeenkomsten in 2014 werden, vooral na de totstandkoming van het Energieakkoord, gekenmerkt door informatie-uitwisseling. Projectleider: Donald van den Akker 2.4 Energiebesparing Tijdens de heroriëntatie in 2014 is in kaart gebracht wat Klimaatverbond Nederland doet en zou willen doen op gebied van mitigatie, adaptatie en internationalisatie. Een heel groot deel van onze activiteiten

12 en prestaties ligt op het gebied van energiebesparing. Dit is voornamelijk gefinancierd met extern geld, maar in vrijwel alle projecten is daar ook met eigen middelen op geïnvesteerd. In 2015 bepalen we welke strategisch keuzes we daarin maken en hoe we daar verder invulling aan willen geven. Klimaatverbond Nederland sympathiseert actief met goede initiatieven van anderen. Daarom hebben wij in 2014 bijvoorbeeld de deal Stroomversnelling Koopwoningen meeondertekend en meegedaan aan verschillende activiteiten van Urgenda, zoals de People s Climate March. 2.5 Hernieuwbare energie De inzet van Klimaatverbond Nederland op het thema hernieuwbare energie heeft vooral vorm gekregen in het proces van het Nationale Energieakkoord en is voor een belangrijk deel uit eigen middelen gefinancierd. Meer hierover leest u in paragraaf Daarnaast is samen met de waterschappen geïnvesteerd in het opzetten van een project om zon-pv op waterschapsterreinen te realiseren. Daarbij ging het om een tiental pilots die tegelijkertijd de toepasbaarheid van de salderingsregeling toetsten. Hieruit is een bruikbaar handboek gerealiseerd en is tevens belangrijke input ten behoeve van de belangenbehartiging geleverd. Sinds 2012 zorgt Klimaatverbond Nederland ervoor dat bij het jaarlijkse evenement HIER Opgewekt expliciet aandacht en ruimte is voor gemeenten, omdat zij degenen zijn die het eerst met bottum-up - initiatieven uit de maatschappij te maken krijgen en daar op een juiste manier mee om moeten zien te gaan. In 2013 hebben we mee gefinancierd en discussietafels georganiseerd, in 2014 waren we breed vertegenwoordigd met onze eigen professionals Energieke samenleving Het concept van Maarten Hajer van het Planbureau voor de Leefomgeving is (sinds 2011) door Klimaatverbond Nederland enthousiast omarmd. Er wordt op vele manieren invulling aan gegeven SER-Energieakkoord Doel: Meer continuïteit in het energiebeleid van de Rijksoverheid is de belangrijkste motivatie om te komen tot een breed gedragen energieakkoord. Voor Klimaatverbond Nederland een mogelijkheid om de rol en positie van decentrale overheden hierin te versterken. Gerealiseerd: Na een gezamenlijke oproep van VNG, G32 en Klimaatverbond Nederland eind 2012 is de VNG gevraagd om te participeren in het wordingsproces van het Energieakkoord. Bij het onderdeel gebouwde omgeving heeft Klimaatverbond Nederland de VNG-vertegenwoordiger intensief ondersteund. Hierbij ging het er voornamelijk om de sleutelrol van gemeenten duidelijk in het

13 Energieakkoord te benoemen en hiervoor middelen ter ondersteuning beschikbaar te krijgen. Dit is uiteindelijk ook gerealiseerd, waarmee de basis is gelegd voor de positionering van de VNG en haar ondersteuningsprogramma Energie. Belangrijk neveneffect is dat de VNG als instituut een actieve rol op zich heeft kunnen nemen waardoor duurzame energie op lokaal niveau een grotere vlucht kan gaan nemen. Een ander belangrijk onderwerp betrof de energiebelasting voor decentrale duurzame energieproductie. Na in 2012 dit onderwerp ( zelflevering ) samen met een brede (door het Klimaatverbond getrokken) alliantie op de politieke agenda te hebben gekregen, werd dit onderwerp in 2013 betrokken bij de gesprekken over het Energieakkoord. Tijdens deze onderhandelingen heeft Klimaatverbond Nederland zeer actief de inbreng vanuit de VNG en e-decentraal ondersteund. Dit kreeg concreet vorm door intensieve voorbereidingsgesprekken met de VNG vertegenwoordiger voor formele en informele onderhandelingen; het organiseren van financiering voor, en het begeleiden van aanvullende onderzoeken; overleg met gelijkgestemde organisaties en met de betrokken ministeries; terugkoppeling met (LKA-) gemeenten en uiteraard met de VNG-organisatie. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in concrete bijdragen aan het Energieakkoord, zeker waar het gaat om de regeling verlaagd tarief energiebelasting. En marge zijn ook bijdragen geleverd aan onderwerpen als de Wet Milieubeheer en Maatschappelijk Vastgoed. In het proces na het ondertekenen van het Nationaal Energieakkoord voor duurzame groei is de voorzitter van Klimaatverbond Nederland toegetreden tot de Borgingscommissie. Klimaatverbond Nederland heeft geparticipeerd in een werkgroep over de afspraken m.b.t. gebouwde omgeving en heeft het voortouw genomen bij de afspraak om te komen tot een Voorlichtingscampagne Energiebesparing Woonconsument. In de zomer van 2014 is dit overgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en is geparticipeerd in de hiervoor ingerichte werkgroep. Naast de Borgingscommissie heeft Klimaatverbond Nederland ook geparticipeerd in diverse thematische afstemmingsoverleggen en in het communicatieoverleg. 13 Projectleider: Donald van den Akker Website: 2.7 Europa / internationaal De klimaatproblematiek is mondiaal en hoewel Klimaatverbond Nederland in oorsprong goed verankerd was in de Climate Alliance, is dit in de loop der jaren verwaterd. In de statuten zijn nog steeds de gezamenlijke doelstellingen terug te lezen (broeikasgassen terugdringen) en ook op uitvoeringsniveau werken we veelal aan dezelfde speerpunten en herkennen we veel in elkaars aanpak, maar lid zijn we (vooral om financiële redenen) niet meer. In 2010 heeft het toenmalig bestuur besloten over te stappen naar Energy Cities, dat minder mondiaal en meer Europees te werk gaat en daarmee beter aansloot bij de activiteiten van Klimaatverbond Nederland en de leden. Een rol in de mondiale, internationale ontwikkelingen werd ook afgelopen jaren steeds minder gezien. Wel zijn we regelmatig gastspreker op mondiale evenementen, zoals bijvoorbeeld op de United Nations Climate Change Conference (COP19/CMP9) eind 2013 in Warschau.

14 2.7.1 Lidmaatschap Energy Cities Klimaatverbond Nederland is lid van Energy Cities. Zodoende zijn alle leden van Klimaatverbond Nederland via dit overkoepelende lidmaatschap aangesloten op de communicatie en lobby die Energy Cities biedt en kunnen zij deelnemen aan regelmatig aangeboden webinars. Ook de samenvattingen van relevante EU-financiering en adviezen richting de Europese Commissie komen in vroege stadia beschikbaar voor Klimaatverbond Nederland en haar leden. Andersom kan Klimaatverbond mee standpunten bepalen die in Europese speelveld van belang zijn. Voorzitter Brandligt is tevens bestuurder bij Energy Cities. Projectleider: Nienke Trap Website: Burgemeestersconvenant 14 Onder aanvoering van Energy Cities is Klimaatverbond Nederland samen met haar buitenlandse zusterorganisaties en met een subsidie van de Europese Commissie, het project NET-CoM gestart, dat staat voor Networking the Covenant of Mayors. Doel: Het doel van het NET-CoM project in Nederland was om het Covenant of Mayors te versterken en te werken aan het vergroten van haar draagvlak en te zorgen voor meer ondertekenaars van het Covenant of Mayors in Nederland. Het project biedt een netwerk en platform aan ambitieuze Nederlandse gemeenten - leden van Klimaatverbond Nederland- om kennis en ervaring te delen en efficiënter te kunnen werken en de mogelijkheid voor projectontwikkeling in samenwerking met Europa en Europese partners, met als directe meerwaarde grotere kansen op Europese financiering. Gerealiseerd: Tijdens het jaarcongres van Klimaatverbond Nederland in 2013 werd de ambassadeur van het burgemeestersconvenant, burgemeester Arnoud Rodenburg van gemeente Midden Delfland gepresenteerd. Ook vond de eerste bijeenkomst plaats van het Netwerk Burgemeestersconvenant voor gemeenten die het CoM hebben getekend. In 2013 heeft Klimaatverbond Nederland het netwerk rondom het Covenant of Mayors bekendheid gegeven. Het resultaat is dat gemeenten en regio's contact leggen met Klimaatverbond Nederland over het willen aanhaken aan een Europees netwerk en

15 Europese ontwikkelingen. Richting Europa hebben we succesvol samengewerkt met RVO en RWS om ervoor te zorgen dat de Nederlands Klimaatmonitor nu ingezet kan worden voor de nulmeting voor het Sustainable Energy Action Plan (SEAP), dat nodig is om formeel te mogen toetreden tot het CoMnetwerk. In de periode van zomer 2012 tot en met het einde van 2013 zijn 21 gemeenten lid geworden van het CoM. Inmiddels is het aantal ondertekenaars van CoM doorgegroeid naar bijna 40 Nederlandse gemeenten (van de ruim 6000 in totaal in Europa). Eind 2013 is de Europese subsidie voor het Net-CoM project financieel eind afgerekend en half 2014 is dat op een klein deel na toegekend. In dit project zat ook een belangrijk deel co-financiering uit eigen middelen. In 2014 heeft Klimaatverbond Nederland met eigen mensen en uit eigen middelen de ondersteuning van het CoM-netwerk in Nederland gefinancierd. Klimaatverbond Nederland onderhoudt alle contacten met CoM-leden en het contact met het Europese kantoor in Brussel. Klimaatverbond Nederland vervult een makelaarsfunctie tussen de Nederlandse gemeenten en regio's en de Europese ondersteuningsstructuur. 15 Projectleider: Nienke Trap Website: (in eigen beheer) (in eigen beheer) 2.8 Adaptatie Sinds de oprichting van Klimaatverbond Nederland heeft de focus voor de strategie en activiteiten gelegen op klimaatmitigatie: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen die het klimaatprobleem veroorzaken. Echter, omdat deze activiteiten nationaal en mondiaal te langzaam gaan, blijven de gevolgen van klimaatverandering niet uit. Iedereen zal er mee te maken krijgen en aanpassing aan deze gevolgen: klimaatadaptatie, is daarom noodzakelijk. Sinds begin 2014 oriënteren we ons actief op het klimaatadaptatievraagstuk en de mogelijke rol die Klimaatverbond Nederland hierin kan vervullen. Leden hebben het belang hiervan in 2014 ook bevestigd en daarop is deze doelstelling in de statuten bekrachtigd. In oktober 2014 hebben wij de Algemene Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie van IenM ondertekend in het kader van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Klimaatverbond Nederland benadert de problematiek echter breder (dus niet alleen vanuit water en techniek) en probeert daarmee

16 ook de sociale dimensie aan droogte, hitte, overstroming en wateroverlast op te pakken. Goed adaptatiebeleid biedt kansen om de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid te vergroten. Verschillende aanpakken zijn met leden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen geïnventariseerd (zoals vergroening van parkeerplaatsen), maar voor we daar keuzes in maken om capaciteit op in te zetten, is besloten eerst een intensieve consultatieronde onder leden te houden in De inzichten die de consultatieronde verschaffen zullen leiden tot een definitief visiestuk; een overzicht van bestaande activiteiten en kennis van de leden op adaptatiegebied en een werkplan. Daarnaast zal de consultatieronde leiden tot inzicht in de behoefte aan capaciteitsondersteuning van de leden. Projectleider: Madeleen Helmer 2.9 Moderniseringsslag In de ledenvergadering van 6 juni 2014 is ingestemd met de op te starten moderniseringsslag en 20 november 2014 zijn de belangrijkste resultaten gepresenteerd. De kosten die daarvoor gemaakt zijn, vielen voor een klein deel in 2013 (ter voorbereiding) en voor een groter deel in 2014 (voornamelijk ten behoeve van de realisatie van de verzelfstandiging en het door kunnen laten lopen van normale activiteiten). In 2013 heeft de Stichting een goede professionaliseringsslag met de betrokken zzp ers doorgevoerd en zijn een aantal mooie projecten gedraaid (zie hoofdstuk 3), maar moest er ook geconstateerd worden dat het lastig is financieel het hoofd boven water te houden, zonder ondersteuning van de vereniging. Bovendien kregen we vanuit de markt signalen dat het zelfstandig en gescheiden opereren van Vereniging Klimaatverbond Nederland en de Stichting Klimaatverbond als verwarrend werden ervaren. Het feit dat wij een ledenorganisatie zijn en zonder winstbejag klimaatdoelen nastreven raakte ondergesneeuwd. Dit heeft er, samen met het besluit van gemeente Zaanstad om eind 2014 de ondersteuning als gastgemeente aan de vereniging te stoppen, toe geleid dat de stichting en vereniging weer veel nauwer zijn gaan samenwerken. Ook het sterk veranderde speelveld noopte tot een goede heroriëntatie. Het Nederlandse Energieakkoord (NEA) voor duurzame groei van september 2013, dat ook door Klimaatverbond Nederland is ondertekend, speelde daarin een belangrijke rol. 16 Het was belangrijk dat de lopende zaken zo weinig mogelijk hinder ondervonden van de moderniseringsslag. In 2014 is daartoe een tijdelijk coördinatieteam opgezet waarbij de ambtelijk secretaris Mireille Bedeschi de functie van algemeen manager op zich heeft genomen en verantwoordelijk werd voor de dagelijkse gang van zaken, inclusief bestuursaangelegenheden, acquisitie, service, secretariële en communicatie-ondersteuning, financiën en P&O. De directeur van het projectbureau Anna Schoemakers, werd de manager van projecten, services en innovatie en hield zich bezig met ontwikkeling, aanbod en realisatie van projecten en services, relatiebeheer naar partners en begeleiding ingehuurde medewerkers op projecten. De belangenbehartiger Donald van den Akker zette zich in als manager doelen en beleidsontwikkeling en was daarmee trekker van externe communicatie en PR, lobby, fondsenwerving en campagnes. Veel zaken zijn zo pragmatisch mogelijk onderling verdeeld en altijd in een twee-eenheid opgepakt. In 2015 bekijken we hoe we een passende en meer permanente managementstructuur in kunnen richten.

17 In 2014 hebben we op een rijtje gezet waar we als Klimaatverbond Nederland voor staan, waar we voor gaan en hoe we dat doen. Stichting en vereniging vallen nu onder één bestuur en worden door één secretariaat ondersteund op dezelfde locatie (Arnhem). De mogelijkheden zijn geschapen om financieel beter inzicht te hebben en meer samen te werken (met dezelfde administratiesystematiek en mogelijk in de vorm van een fiscale eenheid) en statuten zijn aangepast. In 2015 wordt hier verder invulling aangegeven met een betere ICT infrastructuur, een sterker communicatiebeleid en een andere personele structuur (verhouding loondienst zzp ers). De missie, visie en strategie zullenl beter geformuleerd en gepubliceerd worden. Projectleider: Mireille Bedeschi 17

18 3 Projecten Klimaatverbond Nederland op basis van externe financiering 3.1 Energiebesparing Green Deal Verduurzaming scholen Doel: Partijen willen met deze Green Deal versnelde realisatie van een gezonde leer- en werkomgeving voor medewerkers en leerlingen bereiken in een duurzaam en betaalbaar onderwijsgebouw. Onder verduurzaming van scholen verstaan de Green Deal partijen maatregelen die leiden tot minder energiegebruik, meer duurzame energie-gebruik en verbetering van het binnenklimaat van scholen. Klimaatverbond Nederland heeft in 2012 richting het ministerie van IenM een initiatief genomen met als doel een Green Deal te ontwikkelen voor verduurzaming van scholen. De Green Deal past goed in diverse beleidsdoelen van het Rijk. Een belangrijke is de overheveling van het buitenonderhoud van schoolgebouwen van de gemeenten naar de schoolbesturen. Deze overheveling gaat gepaard met verschuiving van geldstromen en levert een nieuwe verantwoordelijkheid op voor schoolbesturen waar zij nog onvoldoende voor geëquipeerd zijn. Verder draagt de Green Deal bij aan energiebesparing in de bestaande omgeving, zorgt het ervoor dat scholen op termijn voldoen aan de Wet Milieubeheer en veroorzaakt de Green Deal groene groei door de stimulans voor de werkgelegenheid in de bouw. 18 In de voorbereiding van deze Green Deal hebben wij (deels gefinancierd door ministerie IenM, deels uit eigen middelen) in 2013 en 2014 een 'Action Research' onderzoek uitgevoerd naar belemmeringen voor energiebesparing bij scholen en zijn verschillende oplossingsgerichte business cases uitgewerkt. Op basis van die resultaten is Klimaatverbond Nederland in gesprek gegaan met de PO-raad (zij vertegenwoordigen 70 80% van de schoolbesturen van het primaire onderwijs) en zijn zij een betrokken samenwerkingspartner geworden. Voor de realisatie en uitvoering van de Green Deal zijn we in 2013 een strategische samenwerking aangegaan met Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK). Gezamenlijk voeren we gesprekken met de VNG en met de vier ministeries: OCW, BZK, IenM en EZ om op ambtelijk niveau overeenstemming te houden over de focus van de Green Deal en de resultaten die het moet opleveren. Eind 2014 is de Green Deal Verduurzaming Scholen door de vier ministeries, VNG, de PO-raad, de VO-raad en Ruimte-OK en Klimaatverbond ondertekend. Projectleider: Ruud van Vliet Financiering intern en extern: ministerie van Infrastructuur en Milieu & Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties Website:

19 3.1.2 Greenchoice Warme Truiendag Doel: Met de jaarlijkse Warme Truiendag zet Klimaatverbond Nederland het belang van energiebesparing op de kaart. Deelname is simpel en doeltreffend: van deelnemers wordt gevraagd om de thermostaat minimaal één graad lager te zetten om zodoende te laten zien dat op deze manier gemakkelijk 7% energie op één dag bespaard kan worden zonder verlies van comfort. Tegelijk biedt de Greenchoice Warme Truiendag een groots podium voor leden van Klimaatverbond Nederland, maar ook voor organisaties, bedrijven en individuen om hun energiebesparingen van het afgelopen stookseizoen te laten zien. Op de Warme Truiendag van 2014 vond de bijzondere gebeurtenis plaats dat Lenneke Kuijer van de TU Delft promoveerde op onderzoek over de Warme Truiendag. Haar proefschrift trok veel belangstelling. Zo laten ieder jaar een aantal Universiteiten en Hogescholen zien dat zij op die ene dag energie besparen ter waarde van Alliander en Sodexo verbinden de Warme Truiendag bijvoorbeeld aan hun MVO beleid. De NS, Heineken en Unox hebben op de Warme Truiendag hun communicatie hierop gebaseerd. En, wat Klimaatverbond het meest trots maakte het afgelopen jaar, was dat de Donald Duck ons verraste met een speciale Donald Duck editie gewijd aan de Warme Truiendag. Heel Duckstad maakte zich druk om energiebesparing en zonne-energie. Vooral de radiozenders gaven er aandacht aan, zij interviewden aan de lopende band vertegenwoordigers van Klimaatverbond Nederland en partner Greenchoice. Kortom, de Warme Truiendag edities van 2013 en 2014 waren een groot succes met wederom een groter bereik en meer deelname aan activiteiten op en in de aanloop naar de Greenchoice Warme Truiendag. 19 Ook internationaal geniet de Warme Truiendag belangstelling. In het voorjaar 2014 oordeelde de jury van de European Sustainability Award dat de Warme Truiendag van 'outstanding quality' is wat betreft inhoudelijke communicatie en bereik en deelname. Gerealiseerd: Met de Greenchoice Warme Truiendag editie 2014 is weer een kwart meer deelnemers aangetrokken dan in 2013, namelijk bijna Het totale bereik was ongeveer 13 miljoen mensen. Het mediabereik was overweldigend.

20 Projectleider: Emke Mol i.s.m. Nienke Trap en Anne-Marie Pronk Financiering extern: Greenchoice Website: (in eigen beheer) (in eigen beheer) Klimaatverbond Energy Battle Doel: Zo veel mogelijk gemeenten uitdagen om met teams van gemeenteambtenaren, raadsleden, bewoners of leerlingen zo veel mogelijk energie te besparen tijdens een Energy Battle. 20 In 2013 en 2014 vonden de Energy Battle edities III en IV plaats. Ieder jaar hebben een tiental gemeenten meegedaan, die ieder vervolgens drie tot zes teams mee laten doen aan een zeven weken durende wedstrijd om thuis energie te besparen. De Energy Battle bereikt niet alleen energiebesparing, het biedt ook een teamactiviteit en velen ervaren nu wat 'practice what you preach' betekent. Klimaatverbond werkt samen met de Wattcher en heeft voor de afgelopen vier jaren de totale energiebesparing uitgerekend. De besparing is vervolgens omgerekend in euro's en in vermeden CO2 uitstoot. Elf gemeenten en 330 deelnemers deden in het najaar en de winter van 2013/2014 mee aan de Energy Battle door thuis zoveel mogelijk energie te besparen. Via s met tips en vragen konden deelnemers de uitdaging aan gaan om zoveel als mogelijk elektriciteit en gas in hun huishouden te besparen. Nieuw bij deze derde editie was de aftrap in september met een Energy Battle-voorronde onder burgemeesters en wethouders, georganiseerd door Urgenda. Gemeente Schiedam heeft gewonnen en is er erg trots op. De deelnemers bespaarden gezamenlijk (gemiddeld) 34% op hun elektra en 31% op hun gas. Na Schiedam volgde respectievelijk op de tweede en derde plek: gemeenten Wijchen en gemeente Friese Meren. In het stookseizoen van 2014/2015 deden wederom 10 gemeenten mee en een scholengemeenschap uit de gemeente Zaanstad. Per ronde zijn de resultaten van de team gepresenteerd op de website van de Klimaatverbond Energy Battle. Gemeentes als Schiedam, Heemskerk, Zaanstad en Nijmegen zorgen voor publiciteit in lokale en regionale media over hun besparingsprestaties. Zo behaalde de teams uit de winnende gemeente Nijmegen gemiddeld een besparing van 28% per huishouden. Het aankomende stookseizoen wordt een jubileum editie van de Energy Battle georganiseerd.

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Regio Achterhoek en Stec Groep aan het Ministerie van I&M Peter van Geffen, Rien Ramerman en Frans Wittenberg januari

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Heeft het verleden nog een toekomst?

Heeft het verleden nog een toekomst? Heeft het verleden nog een toekomst? Perspectieven voor het middenbestuur Hedi van Dijk - Poot Jet Lepage Marc Plaum Remco Schimmel Juni 2010 Toepassingsfase MPA-opleiding In opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

Van contact tot contract

Van contact tot contract Van contact tot contract Onderzoek naar de optimalisering van de Beursvloer HIER EEN FOTO Auteurs: Mariska van der Willigen en Nathalie Verdonschot CIVIQ, oktober 2006 CIVIQ stimuleert, vernieuwt en versterkt

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie