Stichting E-hulp.nl Van Diemenstraat CN Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl"

Transcriptie

1 Stichting E-hulp.nl Van Diemenstraat CN Amsterdam Deze scriptie is aangemeld voor de Scriptieprijs Online Hulp Een overzicht van alle scripties over hulpverlening via internet is te vinden op Wij wensen u veel leesplezier. De Scriptieprijs is een initiatief van stichting E-hulp.nl, kennis- en adviescentrum voor online hulpverlening. E-hulp.nl adviseert instellingen uit Zorg en Welzijn bij het ontwikkelen en implementeren van online hulpverlening. Wij houden al het nieuws bij over online hulpverlening, hebben een handboek online hulpverlening geschreven, faciliteren een linkedin groep en een Netwerk Online Hulp en organiseren jaarlijks het Congres Online Hulp.

2 Maaike Aagten & Marije Veenvliet Bachelorrapport Sociaal Pedagogische Hulpverlening Academie Mens en Maatschappij Saxion Enschede 1

3 Waar het traject stopt, gaat social media verder Maaike Aagten : Marije Veenvliet : Bachelorbegeleider Opdrachtgever Praktijkbegeleider : K. Menkehorst : ROC van Twente, traject Playing for Success : A. ter Brugge Sociaal Pedagogische Hulpverlening Academie Mens en Maatschappij Saxion Enschede Almelo, 21 mei

4 VOORWOORD Voor u ligt het bachelorrapport dat is uitgevoerd in opdracht van Playing for Success Almelo. Playing for Success Almelo is een tien-weeks traject dat voortijdig schoolverlaten onder jongeren van 16 tot 23 jaar wil voorkomen. Dit doen zij in samenwerking met het ROC van Twente, Heracles Almelo en Gemeente Almelo. Dit rapport betreft het resultaat van het onderzoek, naar de manier waarop passende nazorg geboden kan worden aan de deelnemers van Playing for Success doormiddel van social media. Het nazorgtraject is bedoeld om (oud-)deelnemers te blijven ondersteunen na afloop van het tien-weekse traject. Dit bachelorrapport is ontstaan in het kader van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening van Saxion Hogeschool Enschede. Om belangstellenden gedurende het onderzoek op de hoogte te houden, hebben wij een weblog bijgehouden. Deze weblog is tevens ontstaan onder het motto practice what you preach en is te vinden op: Bij deze willen wij ook graag een aantal personen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit bachelorrapport. Allereerst is dat Alice ter Brugge, docent bij Playing for Success en tevens onze opdrachtgever. Zij heeft ons tijdens het gehele proces begeleid en ondersteund bij de uitvoering van het onderzoek. We zijn haar dank verschuldigd voor de tijd en moeite die ze hierin heeft gestoken. De tweede persoon die wij willen bedanken is Paulo Moekotte, hij heeft op vele momenten met ons meegedacht en een nuttige bijdrage geleverd aan het onderzoek. Daarnaast gaat onze dank uit naar Monique Engelbertink en Karin Menkehorst. Zij hebben ons gedurende het onderzoek deskundige begeleiding geboden, voorzien van zinvolle feedback en zij hebben verbeteringen aangedragen. Tot slot willen wij de docenten en de deelnemers bedanken die tijd hebben vrijgemaakt om mee te werken aan de interviews. Maaike Aagten & Marije Veenvliet Almelo, 21 mei

5 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 6 1 INLEIDING Aanleiding Projectkader Doelstelling Hoofd- en deelvragen Leeswijzer Samenvatting 11 2 THEORETISCH KADER Playing for Success Social media Passende nazorg Deskundigen Samenvatting 23 3 METHODE VAN ONDERZOEK Type onderzoek Onderzoekspopulatie Instrumenten Procedure Betrouwbaarheid Interne en externe geldigheid Ethische overwegingen Samenvatting 29 4 RESULTATEN Mogelijkheden deelnemers Mogelijkheden docenten Samenvatting 37 5 CONCLUSIES Conclusies deelvragen Conclusie hoofdvraag Aanbevelingen Sterktes en zwaktes onderzoek Discussie 57 REFERENTIES 60 BIJLAGEN 63 Bijlage I Benadering respondenten 63 Bijlage II Interview deelnemers 64 Bijlage III Interview docenten 66 Bijlage IV Interview deskundigen 68 4

6 Bijlage V Labelschema deelnemers 68 Bijlage VI Labelschema docenten 78 Bijlage VII Evaluatieformulier opdrachtgever 92 5

7 SAMENVATTING Social media is een steeds groter opkomend verschijnsel. Mensen zijn sociale wezens die graag kennis delen en meningen uiten. Vooral jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar, maken veel gebruik van sociale netwerken. Playing for Success wil de mogelijkheden van social media benutten. Playing for Success Almelo, onderdeel van het ROC van Twente, is een tien-weeks traject om voortijdig schoolverlaten te voorkomen onder jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. In de huidige situatie houdt de hulpverleningsrelatie na tien weken op. Er is een beperkte mogelijkheid voor eventuele verdere hulp. De docenten van Playing for Success locatie Almelo hebben geconstateerd dat er veel behoefte is aan ondersteuning na afloop van het traject. Playing for Success Almelo is de eerste locatie die een nazorgtraject wil gaan ontwikkelen. Deze locatie wil hiervoor gebruik gaan maken van social media. In opdracht van Playing for Success Almelo is onderzoek gedaan naar de vraagstelling: Op welke manier kan social media ingezet worden om passende nazorg te bieden aan de deelnemers van Playing for Success?. Hierbij is de volgende opdracht geformuleerd: Een concept ontwikkelen voor een nazorgtraject bij Playing for Success Almelo waarbij social media ingezet wordt. Om tot een antwoord te komen op de vraagstelling, is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarbij kwalitatieve gegevens verzameld werden. Het onderzoek betrof een behoeften- en ontwikkelingsonderzoek. Door middel van zestien diepte-interviews met deelnemers en docenten en twee diepte-interviews met deskundigen is inzicht verkregen in de huidige situatie en de gewenste situatie. Het is gebleken dat de deelnemers in de huidige situatie behoefte hebben aan contact na afloop van het tienweekse traject. Daarnaast bestaat er vanuit de docenten behoefte aan contact. Uit de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat Facebook de meest geschikte vorm is voor een passend nazorgtraject. Er wordt geadviseerd om een Facebook-pagina te ontwikkelen voor Playing for Success Almelo. Op deze pagina wordt aanbevolen om onderscheid te maken tussen een algemeen gedeelte en een privégedeelte. Door middel van social media hebben de (oud)-deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen na afloop van het traject. Hierdoor blijft de groep als netwerk bestaan. De docenten hebben op deze manier de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de jongeren en om het traject te evalueren. Om het traject te laten slagen zal het nazorgtraject aan de hand van social media geïmplementeerd moeten worden. De Facebook-pagina zal tijdens het tien-weekse traject onder de aandacht van de deelnemers worden gebracht. Het nazorgtraject zal getest moeten worden door middel van een pilot. Een suggestie voor een vervolgonderzoek zou een actieonderzoek kunnen zijn. Bij dit actieonderzoek kan op een interactieve manier het nazorgtraject getest worden. Het nazorgtraject kan tussentijds geëvalueerd en bijgesteld worden. 6

8 1 INLEIDING In het eerste hoofdstuk staat allereerst de aanleiding (1.1) van het onderzoek beschreven. Deze aanleiding geeft informatie over de achtergrond van het onderzoek, het nut, de relevantie en het ontstaan van het probleem. In de volgende paragraaf (1.2) staat het projectkader beschreven, hierin komen de kaders waarbinnen dit onderzoek plaatsvond naar voren. Vervolgens wordt in paragraaf 1.3 de doelstelling, op korte- en lange termijn, beschreven. Op basis van de doelstelling is de hoofdvraag geformuleerd (1.4). Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn deelvragen opgesteld, deze zijn te vinden in paragraaf 1.5. Hoofdstuk één zal afgesloten worden met een leeswijzer (1.6) en een samenvatting (1.7). 1.1 Aanleiding De laatste jaren is het gebruik van internet een steeds belangrijker onderdeel geworden van het dagelijks leven. Men beleefde de afgelopen dertig jaar de evolutie van analoge naar digitale technologie. De laatste vijftien jaar liet het internet toe om te verbinden met computers, servers en websites over de hele wereld. De laatste vijf jaar werd de kracht van mensen die zich met elkaar gaan groeperen en verbinden in sociale netwerken ontdekt. Momenteel ziet men de mogelijkheden van digitalisering en het internet (Caudron, 2011). In 1998 had 16% van de Nederlandse bevolking thuis toegang tot het internet. In 2009 steeg dit percentage naar 92% (Schalken e.a., 2010). Van Dale Online Professioneel Nederlands (2012) omschrijft het internet als een wereldwijd computernetwerk dat het mogelijk maakt informatie te verspreiden of te zoeken en te e- mailen. Internet is interactief en daarmee voor iedereen en vooral dóór iedereen te gebruiken (Engelfriet, 2008). Met de opkomst van het internet is ook het begrip social media geboren. Mensen zijn sociale wezens die graag kennis delen en meningen uiten. Vroeger stond men op de stoep een praatje te maken met de buren, tegenwoordig doet men dit via social media met de hele wereld (Caudron, 2012). Koeleman (2011) verstaat onder social media de, ook in het Nederlands gangbare, Engelse benaming voor websites waarvan de gebruiker, met geen (of weinig) tussenkomst van professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hierbij staat de dialoog tussen de gebruikers centraal. Hieronder worden de online communicatieplatformen als weblogs, social netwerksites als Hyves, Facebook, LinkedIn, Google+ en Twitter verstaan. Bij social media hoort ook de mogelijkheid om online conversaties te volgen. Volgens het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS, 2011a) gaf, in 2011, 53% van de internetgebruikers aan dat ze in de voorafgaande drie maanden actief waren geweest op deze sociale netwerken. Social media is ook erg populair onder de jeugd. Vooral jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar maken veel gebruik van sociale netwerken, namelijk 88%. Ze beschikken over vaardigheden om online te communiceren en te leren. De jongeren, van 16 tot 25 jaar, maken steeds meer gebruik van sociale netwerken om informatie uit te wisselen. Voorbeelden hiervan zijn: berichten of nieuwtjes op een chat-site, het deelnemen aan een nieuwsgroep of een online discussieforum en het lezen van weblogs. Het uitwisselen van tekstberichten komt het meest voor bij jongeren, 78% maakt hier gebruik van (CBS, 2011b). 7

9 In verschillende branches maakt men gebruik van het verschijnsel internet. In de hulpverlening is dit ook niet onopgemerkt gebleven. Online hulpverlening maakt een steeds groter deel uit van de gereedschapskist van moderne hulpverleners. Verdere groei van deze vorm van hulp of ondersteuning valt daarbij te verwachten (Schalken e.a., 2010). Instellingen uit het maatschappelijk werk, de GGZ en jeugdzorg bieden online hulp bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen. Er zijn verschillende benamingen voor hulp via internet, bijvoorbeeld e-hulp, digihulp, e-health, internet ondersteuning of online hulp (Nikken, 2007). Online hulpverlening is hulp die instellingen bieden bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen waarbij gebruikgemaakt wordt van internettechnologie. Het richt zich op het primaire zorgproces van informatie, advies, ondersteuning, begeleiding, behandeling of nazorg (Schalken e.a., 2010). Het richt zich op het bieden van informatie, advies of ondersteuning via internet op het gebied van zorg, welzijn of educatie in de vorm van preventie, behandeling of nazorg (E-hulp, 2007). Binnen online hulpverlening zijn drie typen hulpvormen te onderscheiden: passieve, actieve en interactieve hulpvormen. Passieve hulpvormen zijn hulpvormen waarbij de gebruiker geen invloed heeft op de inhoud ervan. Actieve hulpvormen zijn hulpvormen waarbij de gebruiker zelf de inhoud beïnvloedt, maar er geen interactie is met andere hulpvragers of hulpverleners. Interactieve hulpvormen zijn hulpvormen waarbij de gebruikers (hulpvragers en/of hulpverleners) elkaar wederzijds beïnvloeden. Het verschil met face-to-face hulpverlening is dat online hulpverlening onafhankelijk van plaats en tijd is, er minder zintuiglijke waarnemingen zijn en de communicatie via technische hulpmiddelen loopt (Schalken e.a., 2010). Online hulpverlening neemt ook een steeds grotere rol in binnen de jeugdhulpverlening. Een belangrijke ontwikkeling welke binnen de jeugdhulpverlening gaande is, is jeugdzorg 2.0. Laurens Waling is de initiatiefnemer van deze beweging. Jeugdzorg 2.0 (z.j.) gaat over de mogelijkheden van innovatie en social media om jongeren online te betrekken, kennis tussen professionals te delen en vernieuwing van de jeugdzorg te faciliteren. Volgens Laurens Waling kunnen hulpverleners jongeren beter bereiken met social media dan met face-to-face contact. Volgens hem leggen jongeren binnen vijf minuten hun problemen op tafel, terwijl je in een gesprek veel tijd nodig hebt om een vertrouwensband op te bouwen. Daarnaast scheelt het reistijd. Wanneer je een gesprek houdt via een webcam, kan er veel makkelijker besloten worden om zes keer tien minuten af te spreken in plaats van één keer een uur (De Goede, 2011). Het gebruik maken van online hulpverlening aan de hand van social media sluit aan bij leefwereld van de jeugdigen. Hulp via internet is zeer laagdrempelig. Door de groei van het internet de afgelopen jaren, heeft elke burger in principe toegang tot het internet. Jongeren kunnen vrijwel allemaal thuis op internet en anders kunnen zij uitwijken naar bibliotheken, vrienden en school (Duimel & de Haan, 2007). Daarnaast is het effectief, flexibel en goedkoop. Door gebruik te maken van de vele mogelijkheden van social media kan de hulpverlening verbeterd worden (Nederlands Jeugdinstituut [NJI], 2012). Playing for Success Almelo wil de mogelijkheden van social media benutten. In Almelo is Playing for Success een traject om voortijdig schoolverlaten onder jongeren tussen de 16 en 23 jaar te voorkomen. Het is een samenwerking tussen het ROC van Twente, Heracles Almelo en Gemeente Almelo. Momenteel bestaat het traject uit een tien-weeks programma. Tijdens deze tien weken werken de deelnemers aan zichzelf en aan hun 8

10 toekomst. De afsluiting bestaat uit een presentatie waarin de vragen wie ben ik, wat wil ik en hoe ga ik dit bereiken, worden beantwoord. Het effect hiervan is dat de deelnemers meer inzicht krijgen in zichzelf, daarnaast hebben zij hun toekomstbeeld helder voor ogen. Dit traject vindt zijn oorsprong in Engeland. Inmiddels zijn daar 160 centra waarin wordt samengewerkt met sportclubs. Door de successen in Engeland is het concept overgekomen naar Nederland. In Nederland worden op diverse locaties deelnemers van 9 tot 14 jaar begeleid om leerachterstanden op te heffen. Playing for Success Almelo wijkt enigszins af van de andere locaties elders in het land, doordat de leeftijd van de deelnemers hier 16 tot 23 jaar betreft. Playing for Success levert een belangrijke bijdrage aan het zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld van de deelnemers. Deze doelen worden behaald doordat er een uitdagende en inspirerende leerplek wordt aangeboden buiten school, namelijk een voetbalstadion. Hier worden zoveel mogelijk positieve leerervaringen opgedaan (Playing for Success, z.j.). Bij Playing for Success Almelo houdt de hulpverleningsrelatie na tien weken op. Er is een beperkte mogelijkheid voor eventuele verdere hulp. De docenten van Playing for Success locatie Almelo hebben geconstateerd dat er veel behoefte is aan ondersteuning na afloop van het traject. Onder de deelnemers ontstaan er na verloop van tijd hulpvragen. Vanwege het ontbreken van een nazorgtraject blijven hulpvragen bestaan. Voor de deelnemers is de drempel te hoog om te bellen of langs te komen om hun vragen te bespreken. Problemen kunnen op deze manier worden opgestapeld en een jongere kan verder afglijden (A. ter Brugge, persoonlijke communicatie, 10 januari 2012). Playing for Success Almelo is de eerste locatie die een nazorgtraject wil gaan ontwikkelen. Deze locatie wil hiervoor gebruik gaan maken van social media. Er zal een concept ontwikkeld moeten worden. Vervolgens kan er een pilot van start gaan en mocht de effectiviteit hiervan bewezen worden, dan zal dit nazorgtraject landelijk doorgevoerd kunnen worden. Dit onderzoek heeft bijgedragen aan het ontwerpen van een concept, over welke wijze een passend nazorgtraject kan worden aangeboden. Hierbij werd gekeken naar de mogelijkheden van social media. 1.2 Projectkader Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen het ROC van Twente. Het onderzoek richtte zich op een tien-weeks beroepskeuzetraject, namelijk Playing for Success in Almelo. De doelgroep die betrokken was bij dit onderzoek zijn de deelnemers en docenten van Playing for Success en deskundigen binnen het ROC van Twente. De deelnemers zijn jongeren van 16 tot 23 jaar die dreigen uit te vallen, of al uitgevallen zijn binnen het onderwijs. Na het afronden van het tien-weekse traject, werd duidelijk dat er behoefte is aan een vorm van contact. Zowel deelnemers als docenten lopen er tegenaan dat er in de huidige situatie geen eenduidig en passend nazorgtraject bestaat. Er is onderzocht wat er, met behulp van social media, ontwikkeld moest worden om een nazorgtraject op te zetten voor de deelnemers van Playing for Success. Het onderzoek heeft geleid tot een concept van een nazorgtraject, waarbij gebruik gemaakt wordt van social media. De resultaten zijn tegemoet gekomen aan de vraag van Playing for Success locatie Almelo, maar hebben ook een bijdrage geleverd aan de trajecten van andere locaties van Playing for Success in Nederland. 9

11 1.3 Doelstelling Korte termijn Het ontwikkelen van een concept voor een nazorgtraject voor deelnemers van Playing for Success, locatie Almelo, waarbij gebruikt gemaakt wordt van social media. Lange termijn Het concept van het nazorgtraject wordt getest door middel van een pilot bij Playing for Success, locatie Almelo. Het landelijk implementeren van een nazorgtraject, waarbij gebruikt gemaakt wordt van social media. 1.4 Hoofd- en deelvragen Hoofdvraag Op welke manier kan social media ingezet worden om passende nazorg te bieden aan de deelnemers van Playing for Success? Opdracht Een concept ontwikkelen voor een nazorgtraject bij Playing for Success Almelo waarbij social media ingezet wordt. Theoretische deelvragen 1. Wat houdt het traject Playing for Success in? 2. Wat zijn social media, welke vormen zijn er en wat zijn de voor- en nadelen? 3. Welke nazorg is passend, als er wordt gekeken naar de methode van Playing for Success? 4. Welke mogelijkheden zien deskundigen om social media in te kunnen zetten voor passende nazorg? Praktijkgerichte deelvragen 5. Welke mogelijkheden zien de deelnemers (jongeren van 16 tot 23 jaar) om social media in te kunnen zetten voor passende nazorg? 6. Welke mogelijkheden zien de docenten om social media in te kunnen zetten voor passende nazorg? 1.5 Leeswijzer In hoofdstuk twee wordt er antwoord gegeven op de theoretische deelvragen, zoals beschreven in paragraaf 1.4. In hoofdstuk drie is de methode van dit onderzoek uitgewerkt. In hoofdstuk vier zijn de resultaten van het onderzoek beschreven. In hoofdstuk vijf zijn aan de hand van deze resultaten de conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen vormen de basis voor het concept van het nazorgtraject. Daarnaast zijn er sterke en zwakke punten van het onderzoek beschreven en zijn discussiepunten uitgewerkt. 10

12 1.6 Samenvatting De laatste jaren is het gebruik van internet een steeds belangrijker onderdeel geworden van het dagelijks leven. Met de opkomst van het internet is ook het begrip social media geboren. Volgens het CBS (2011a) zijn het vooral jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar die gebruik maken van social media, namelijk 88%. Ook in de hulpverlening is internet niet onopgemerkt gebleven. Online hulpverlening richt zich op het primaire zorgproces van informatie, advies, ondersteuning, begeleiding, behandeling of nazorg. Online hulpverlening neemt ook een steeds grotere rol in binnen de jeugdhulpverlening. Een belangrijke ontwikkeling welke binnen de jeugdhulpverlening gaande is, is jeugdzorg 2.0. Het gebruik maken van online hulpverlening aan de hand van social media sluit aan bij leefwereld van de jeugdigen. Hulp via internet is zeer laagdrempelig, effectief, flexibel en goedkoop. Playing for Success Almelo wil de mogelijkheden van social media benutten. Bij Playing for Success houdt de hulpverleningsrelatie na tien weken op. Er is een beperkte mogelijkheid voor eventuele verdere hulp. De docenten van Playing for Success locatie Almelo hebben geconstateerd dat er veel behoefte is aan ondersteuning na afloop van het traject. Onder de deelnemers ontstaan er na verloop van tijd hulpvragen. Vanwege het ontbreken van een nazorgtraject blijven hulpvragen bestaan. Playing for Success Almelo is de eerste locatie die een nazorgtraject wil gaan ontwikkelen aan de hand van social media. Dit onderzoek heeft bijgedragen aan het ontwerpen van een concept, over welke wijze een passend nazorgtraject kan worden aangeboden. In hoofdstuk twee zullen de theoretische deelvragen aan bod komen. Met behulp van literatuur zullen de vier deelvragen beantwoord worden. 11

13 2. THEORETISCH KADER In dit hoofdstuk worden de theoretische deelvragen beantwoord. In paragraaf 2.1 wordt deelvraag één: Wat houdt het traject Playing for Success in? beantwoord. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 antwoord gegeven op deelvraag twee: Wat zijn social media, welke vormen zijn er en wat zijn de voor- en nadelen? In paragraaf drie staat deelvraag drie centraal: Welke nazorg is passend, als er wordt gekeken naar de methode van Playing for Success Almelo? De laatste deelvraag wordt beantwoord in paragraaf vier, deze deelvraag luidt: Welke mogelijkheden zien deskundigen om social media in te kunnen zetten voor passende nazorg? Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting in paragraaf Playing for Success In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de eerste theoretische deelvraag: Wat houdt het traject Playing for Success in? Playing for Success vindt zijn oorsprong in Engeland. Sinds 1997 heeft de organisatie als doel jongeren, tussen de 9 en 14 jaar te begeleiden bij leerachterstanden. Er is een samenwerking tussen de overheid, plaatselijke overheden en sportclubs. Sportclubs bieden een ruimte aan, waar de deelnemers les krijgen. De praktijk heeft uitgewezen dat een voetbalomgeving extra effect heeft bij Playing for Success, doordat deze omgeving aantrekkelijker is dan een schoolomgeving. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van allerlei sporten van rugby tot zeilen. Er zijn in Engeland 160 centra waarin wordt samengewerkt met sportclubs. Na deelname aan het programma bleken leerlingen één tot anderhalf jaar te zijn ingelopen op hun leerachterstand. Daarnaast is hun zelfvertrouwen gegroeid en is hun zelfbeeld positiever geworden. Door de successen in Engeland is het concept overgekomen in Nederland. In Nederland worden op diverse locaties deelnemers van 9 tot 14 jaar begeleid om leerachterstanden op te heffen. Daarnaast levert Playing for Success een belangrijke bijdrage aan het zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. Ze werken hieraan op een uitdagende en inspirerende plek buiten school waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen, namelijk het voetbalstadion. Playing for Success in Nederland is een samenwerking tussen betaalde voetbalclubs, primair en/of voortgezet onderwijs, gemeenten en mbo- en hboinstellingen (Playing for Success, z.j.). Op 15 september vond de kick off plaats van Playing for Success in Almelo (Playing for Success, z.j.). Dit is een traject om voortijdig schoolverlaten onder jongeren tussen de 16 en 23 jaar te voorkomen. Playing for Succes ging samenwerken met Assist. Assist is een samenwerkingsverband tussen Heracles Almelo, gemeente Almelo en ROC van Twente. Het intensieve beroepskeuzetraject Assist draait inmiddels drie jaar. Scholen uit de regio, waaronder ROC, AOC en voortgezet onderwijs maken gebruik van Assist. Ook deelnemers vanuit het 1000-jongerenplan volgen het beroepskeuzetraject zodat zij met begeleiding weer de arbeidsmarkt op kunnen. Daarnaast wordt er samengewerkt met Scoop Welzijn en Tactus Verslavingszorg om jongeren die moeite hebben met een opleiding succesvol af te ronden te stimuleren om na te denken over hun toekomstmogelijkheden. De deelnemers zijn vier dagdelen per week aanwezig in het Polmanstadion. Één dagdeel wordt besteed aan sport. Naast lichaamsbeweging is het doel, werken aan het groepsproces en het vergroten van het zelfvertrouwen. Tijdens de eerste weken worden beroepskeuzetesten afgenomen, dit vormt de basis voor het 12

14 traject. De uitkomsten hiervan worden als uitgangspunt gezien. Er wordt een stageplek gezocht welke passend is bij de uitkomsten van de test, indien mogelijk lopen de deelnemers twee dagen per week stage. De lessen bestaan verder uit individuele gesprekken waarbij stil wordt gestaan bij diens mogelijkheden en diens toekomstbeeld. Daarnaast wordt er veel tijd besteed aan groepsgesprekken, waarbij groepsdynamica een grote rol speelt: de deelnemers delen ervaringen, discussiëren over verschillende onderwerpen en ondersteunen elkaar in het maken van keuzes. Zij leren zichzelf kennen, waarbij gekeken wordt naar eigen kwaliteiten zodat vervolgens doelen gesteld kunnen worden. Tijdens het traject maken de deelnemers een portfolio, hierin worden het CV, de reflectieverslagen, de stageverslagen, het levensverhaal, de eindpresentatie en andere belangrijke stukken verzameld. Het traject wordt afgesloten met een eindpresentatie. In deze presentatie evalueren de deelnemers het traject, daarnaast wordt stilgestaan bij de vragen: wie ben ik, wat wil ik en hoe ga ik dat bereiken. Ouders, verwijzers zoals het ROC, RMC, Bureau Jeugdzorg, diverse scholen en andere betrokkenen worden uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te zijn. Aan de verwijzers wordt een deelnemersrapportage verstrekt, waarin evaluaties en adviezen staan (Methodiek Playing for Success, 2009). De verbinding tussen leren en sport draagt bij aan het verhogen van het niveau van het onderwijs en is een krachtig wapen in de strijd tegen leerachterstanden. Jongeren die niet gemotiveerd zijn, geen zelfwaardering of zelfvertrouwen hebben, volgen bij het ROC van Twente een beroepskeuzetraject, in het Polmanstadion van Heracles Almelo. Het topsportklimaat en het succes van de voetbalomgeving dragen bij aan een goede leeromgeving die uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties (Playing for Success, z.j.) Visie Bij Playing for Success staat de deelnemer centraal. Zij hebben vaak langdurig in een onderwijssysteem gezeten dat niet past, hierdoor lukt het hen niet te slagen in een omgeving waar de leerstof centraal stond. Ze hebben vaak al veel teleurstellingen achter de rug als ze aan het traject Playing for Success beginnen. Door te kiezen voor de uitgangspunten van natuurlijk leren, door zo praktisch mogelijk bezig te zijn en door aan te sluiten bij de belangstelling van de deelnemer wordt geprobeerd het traject zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het is belangrijk dat de deelnemer zich veilig voelt in de groep. Het traject Playing for Success laat deelnemers succeservaringen opdoen tijdens het leren, dit werkt motiverend. Er wordt tijdens het traject uitgegaan van wat een deelnemer kan, hierdoor voelt de deelnemer zich gewaardeerd. Dit draagt bij aan een positief zelfbeeld. Het initiatief tot leren wordt bij de deelnemer gelegd en de deelnemer moet zichzelf verantwoordelijk voelen voor zijn eigen leerproces. De deelnemers functioneren doorgaans niet in een grote groep doordat ze een korte spanningsboog hebben en moeilijk presteren in een omgeving met veel prikkels. De groep bestaat daarom uit maximaal vijftien deelnemers en de lessen worden gegeven in een overzichtelijke en duidelijk gestructureerde leeromgeving (Methodiek Playing for Success, 2009). 13

15 Missie Jongeren, van 16 tot 23 jaar, die nog niet in het bezit zijn van een startkwalificatie, in een periode van tien weken een betere kans bieden op een baan en / of zorgen voor een aansluiting op beroepskwalificerende opleidingen (Methodiek Playing for Success, 2009). Methodiek De gehanteerde methodiek is oplossingsgericht werken. De begeleiding is toekomstgericht en gericht op het creëren van oplossingen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden en kwaliteiten. De deelnemer is daarin deskundig: het gaat over zijn leven, zijn keuzes en zijn toekomst. Daarnaast speelt groepsdynamica een belangrijke rol. De groep moet een veilige plek zijn, waarbij de jongeren elkaar accepteren, erkennen en herkennen. De groep is een netwerk en moet daarnaast inspireren en stimuleren voor het maken van keuzes. Het doel van deze methodiek is om deelnemers in beweging te krijgen door ze bewust te maken van hun kracht, waardoor ze een keuze kunnen maken voor de toekomst. De volgende vier vragen lopen als een rode draad door het tienweeks-traject: Wie ben ik; Wat wil ik; Hoe ga ik dit bereiken; Wie en wat heb ik daarvoor nodig (Methodiek Playing for Success, 2009). Samen met de docent worden er vervolgens korte en lange termijn doelen geformuleerd, zodat de deelnemers weer grip krijgen op en de regie krijgen over hun eigen leven. Uitgangspunten bij het realiseren van de doelstellingen is onder andere ervarend leren. Door concrete ervaring en door beleving wordt er effectiever geleerd van bepaalde activiteiten. Het sluit meer aan bij de leefwereld van jongeren dan schoolse situaties. Hierbij valt te denken aan stage, het uitvoeren van een opdracht en vooral de groepsdynamica. Ervarend leren wordt om vijf redenen gezien als motiverend: Het is concreet en uitdagend; Het biedt mogelijkheden tot het ontdekken van interesses en eigen mogelijkheden; Het geeft aanknopingspunten voor zelfreflectie; Het biedt mogelijkheden voor het opdoen van positieve ervaringen wat bijdraagt aan de ontwikkeling van gevoelens van eigenwaarde; Het speelt in op de medeverantwoordelijkheid van de jongere (Methodiek Playing for Success, 2009). Empowerment als onderdeel van oplossingsgericht werken Een ander onderdeel van de benadering is de empowerment - gedachte. Hierbij wordt ingespeeld op de competenties en de behoefte aan zelfbepaling. In deze benadering worden de eigen krachten van jongeren nadrukkelijk aangesproken en geactiveerd. Belangrijk is dat de jongeren de resultaten toeschrijven aan eigen handelen. De doelstelling is het vergroten van het zelfoplossend vermogen. Het ervaren van competentiegevoelens en zelfmanagement werkt motiverend. Een integrale benadering is ook van groot belang. Problemen buiten het traject kunnen een jongere zo in beslag nemen dat het functioneren in het traject belemmerd wordt. Er wordt aandacht geschonken aan de totale leefsituatie, omdat alle zaken die voor een jongere zwaar zijn in beeld moeten worden gebracht. Motivatieproblemen kunnen veel verschillende oorzaken hebben. De docent zal zich eerst moeten richten op de achtergrond van het 14

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

Zelfevaluatie. Inleiding:

Zelfevaluatie. Inleiding: Sabine Waal Zelfevaluatie Inleiding: In dit document heb ik uit geschreven wat mijn huidige niveau is en waar ik mij al zoal in ontwikkeld heb ten opzichte van de zeven competenties. Elke competentie heb

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Mediawijsheid protocol Basisschool Op t Hof

Mediawijsheid protocol Basisschool Op t Hof Mediawijsheid protocol Basisschool Op t Hof Helga Bongers & Kim van Dooijeweert Tricht, 2013 'Mediawijsheid is niet gewoon belangrijk. Het is absoluut cruciaal. Mediawijsheid bepaalt of kinderen een instrument

Nadere informatie

Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden.

Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden. Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden. Huidige communicatie school : Electronische Leer Omgeving (ELO): informatie

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken.

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken. Creatief denken Het flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden. Associëren, brainstormen en het bedenken van nieuwe originele dingen en originele oplossingen voor problemen. Analytisch denken Het

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren hebben behoefte aan LOB Uit het onderzoek blijkt dat scholieren behoefte hebben aan meer LOB. Dat begint in leerjaar één. In de laatste

Nadere informatie

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 2 INLEIDING My community 4 Het kiezen van een geschikt platform 4 Twitter 4 Facebook 5 Conclusie 5 Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 5 Facebook groep 6 Verschillen tussen Facebook pagina

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Maart 2014

Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Maart 2014 Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Maart 2014 www.mediaenmaatschappij.nl De Social Media Professional opleiding wordt als goed en zelfs uitstekend beoordeeld, door enthousiasme en deskundigheid

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

In verbinding zelf keuzes maken. Petri Embregts

In verbinding zelf keuzes maken. Petri Embregts In verbinding zelf keuzes maken Petri Embregts Cliënten eigen keuzes laten maken, ze regie geven over hun eigen leven, dat is wat we nastreven Dhr Hans Bouter Leidsch Dagblad Eigen regie, zelf keuzes maken

Nadere informatie

Kader voor ontwikkeling - Vaardigheden

Kader voor ontwikkeling - Vaardigheden Kader voor ontwikkeling - Vaardigheden Zelfsturing Zelfsturing - Onderbouw O: Ik houd mijn aandacht er goed bij als dat nodig is O: Ik werk zelfstandig als dat nodig is O: Ik zorg dat mijn werk er netjes

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 www.nomc.nl De Nationale Opleiding MediaCoach wordt uitstekend en goed beoordeeld, door enthousiaste en kundige docenten, de link met de praktijk, prettig

Nadere informatie

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte De ontwikkeling van de ehealth-koffer Naam : Seline Kok en Marijke Kuipers School : Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding : HBO-Verpleegkunde voltijd

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor, WMO en Jeugdwet, consulenten om eigen initiatief en

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Social Mediaprotocol

Social Mediaprotocol Social Mediaprotocol Versie: februari 2014 Voorgenomen besluit : maart 2014 Behandeld in MR : juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Social media... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Inzet social media op het

Nadere informatie

Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl

Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl De terugkomdagen Najaar 2014 van de Nationale Opleiding MediaCoach werden als goed en zelfs uitstekend beoordeeld,

Nadere informatie

Projectplan. Open project Versie 2.0. Elga de Klerk 21 november CMD2F

Projectplan. Open project Versie 2.0. Elga de Klerk 21 november CMD2F Projectplan Open project Versie 2.0 Elga de Klerk 21 november 2011 0834991 CMD2F Inhoudsopgave Inleiding! 3 Achtergrond opdracht! 4 Partner! 5 Onderzoeksplan! 6 Succesfactoren en risico s! 8 Deliverables!

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Student: Vincent van der Maaden, MSc Studentnummer: 5783070 Opleiding: Interfacultaire lerarenopleiding, UvA Vakgebied: Aardrijkskunde

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten Bijlage 1: Methode In deze bijlage doen wij verslag van het tot stand komen van onze onderzoeksinstrumenten: de enquête en de interviews. Daarnaast beschrijven wij op welke manier wij de enquête hebben

Nadere informatie

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Marijke Lemal, Steven Wellens & Eric Goubin Juni 2012 # 1 Opzet en

Nadere informatie

Goed toegerust op ontdekkingsreis

Goed toegerust op ontdekkingsreis PE DAGO G I S C H B E L E I D S PL A N Goed toegerust op ontdekkingsreis Inhoudsopgave INLEIDING Voor alle duidelijkheid 5 Colofon SAMENVATTING Goed toegerust op ontdekkingsreis 7 TEKST Vlietkinderen UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Leerplein055 doet onderzoek naar de wensen en behoeften van ouders over de inzet van online communicatie. Waarom dit onderzoek? Leerplein055 is de

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Goed toegerust op ontdekkingsreis

Goed toegerust op ontdekkingsreis Pedagogisch beleidsplan Goed toegerust op ontdekkingsreis 1 Colofon Tekst Anneke van de Berg, 5D Ellen Bakker, Vlietkinderen Vormgeving Manon Hofstra, Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in

Nadere informatie

Linkedin; nut en gebruik. 19 april 2011. Frits Gubbels

Linkedin; nut en gebruik. 19 april 2011. Frits Gubbels Linkedin; nut en gebruik 19 april 2011 Frits Gubbels Programma De ontvangen vragen Social media Linkedin; wat heb ik eraan? Linkedin als Public Relations en reclame Wat zet je erop? Hoe kom ik erop? Bekijken

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Brochure. Primair onderwijs. Brochure. Primair onderwijs

Brochure. Primair onderwijs. Brochure. Primair onderwijs Brochure Primair onderwijs Brochure Primair onderwijs Positive Action Positive Action is een programma waarmee kinderen ondersteund en uitgedaagd worden in het ontwikkelen van hun unieke talenten. Het

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Geen Time-out, maar.. Time-In

Geen Time-out, maar.. Time-In Geen Time-out, maar.. Time-In Project Sportieve aanval op de uitval : Een verslag van de pilot Time-In gedraaid bij de opleiding ICT bij het lfa-college te Groningen Verslaglegging door:. Nap, themaleider

Nadere informatie

Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Juni 2015 www.mediaenmaatschappij.nl

Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Juni 2015 www.mediaenmaatschappij.nl Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Juni 15 www.mediaenmaatschappij.nl De Social Media Professional opleiding wordt als goed en zelfs uitstekend beoordeeld, door enthousiasme en duidelijkheid

Nadere informatie

en vast dagritme, een rustige omgeving, nuttige werkzaamheden en gezelligheid samen.

en vast dagritme, een rustige omgeving, nuttige werkzaamheden en gezelligheid samen. Zorg Onze opvatting over zorg is steeds in ontwikkeling. Tegenwoordig vinden we het belangrijk dat de zorgcliënten zo goed mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij en regie hebben over hun eigen

Nadere informatie

De mediawijze adolescent

De mediawijze adolescent De mediawijze adolescent Amber Walraven, 12 november 2014 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen 1 Inhoud Wat kunnen adolescenten wel op het gebied van mediawijsheid? Wat kunnen adolescenten niet op het gebied

Nadere informatie

leren in oss, zo doen we dat!

leren in oss, zo doen we dat! leren in oss, zo doen we dat! visie op een leven lang leren en ontwikkelen in de gemeente oss Oss is een open leergemeenschap waar individuen in verschillende omgevingen een leven lang leren en zichzelf

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen)

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van een gezondheidsprobleem,

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Erno Mijland. De beste leraar is hij, die het meest van zijn leerlingen opsteekt. #smiho 100 direct toepasbare tips JEAN DE BOISSON

Erno Mijland. De beste leraar is hij, die het meest van zijn leerlingen opsteekt. #smiho 100 direct toepasbare tips JEAN DE BOISSON Erno Mijland De beste leraar is hij, die het meest van zijn leerlingen opsteekt. JEAN DE BOISSON #smiho 100 direct toepasbare tips Inhoud Leeswijzer Voorwoord Inleiding Wat zijn sociale media? 7 9 13 17

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

Overzicht. Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media.

Overzicht. Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media. Overzicht Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media. Mindreader Wat zijn social media? Social media is een verzamelbegrip voor online

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

PRIVACY: WINT ETHIEK OF GEMAK?

PRIVACY: WINT ETHIEK OF GEMAK? PRIVACY: WINT ETHIEK OF GEMAK? Betreft: Onderzoeksvoorstel Regulier FP Naam: Thom Wouters Datum: 30 november 2012 Studentnr: 2091674 Email: thom.wouters@student-ke.hku.nl INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING pag.

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007

Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007 Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007 http://youngmarketing.web-log.nl/youngmarketing/2007/06/profielsites_ve.html 15 juni 2007 Profielsites versterken

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA Algemeen 1. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg. Programma. Tactus op De Rede. Gamen & Internet. Gamen. Bianca Swart Preventiewerker

Tactus Verslavingszorg. Programma. Tactus op De Rede. Gamen & Internet. Gamen. Bianca Swart Preventiewerker Tactus Verslavingszorg Stedendriehoek, Twente, Zwolle/Noord Veluwe en Flevoland Informatie, advies en hulp Alcohol, drugs, medicijnen, gamen, gokken Bianca Swart Preventiewerker Preventie basisonderwijs

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN SOCIAL MEDIA BINNEN HET ICHTHUS COLLEGE. Inleiding

AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN SOCIAL MEDIA BINNEN HET ICHTHUS COLLEGE. Inleiding AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN SOCIAL MEDIA BINNEN HET ICHTHUS COLLEGE Inleiding Het gebruik van sociale media heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Bijna 9 op de 10 Nederlanders maken gebruik van

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59 Inhoud Inleiding 7 1 Coaching en ontwikkeling van medewerkers in organisaties 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Professionele ontwikkeling in organisaties 13 1.3 Coaching in organisaties 14 1.4 Coachend leidinggeven

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Het intensieve contact komt de onderlinge beeldvorming ten goede. De helft van de deelnemende

Het intensieve contact komt de onderlinge beeldvorming ten goede. De helft van de deelnemende Samen Online is een basiscomputer- of tabletcursus voor ouderen, van 'hoe zet je een computer aan' tot 'hoe verstuur je een e-mail'. Wat Samen Online onderscheidt van andere cursussen zijn de docenten:

Nadere informatie

Sociale media en didactiek (en pedagogiek)

Sociale media en didactiek (en pedagogiek) Sociale media en didactiek (en pedagogiek) Twitter: #smhuis Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Wie van u? Wie van u? Laptop/tablet/smartphone bij u? Wie van u? Laptop/tablet/smartphone bij u?

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Samen een plan maken... Samen beslissen...over de toekomst!

Samen een plan maken... Samen beslissen...over de toekomst! Eigen Kracht-conferentie voor individuen en families Samen een plan maken... Samen beslissen......over de toekomst! Dat ik zelf kan kiezen wat er gaat gebeuren en zoveel mensen me daarbij steunen, dat

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie