Branche rapportage. Binnenvaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Branche rapportage. Binnenvaart"

Transcriptie

1 Branche rapportage Binnenvaart 26 april 2013

2 Klantgegevens Branche: 5040 Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart) Plaats: Nieuwegein Rechtsvorm: BV Boekjaar: 2011 Omzet: Jaarrek. d.d.: 25 april 2013 Referentiegroep Branche: 5040 Binnenvaart (vracht-, tanken sleepvaart) Aantal in groep: 82 Boekjaar: 2011 Peildatum: 25 april 2013 Deze rapportage is alleen bedoeld voor de geadresseerden. Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Zowel SRA als haar aangesloten leden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van een onjuiste of onvolledige weergave van de gegevens in dit rapport. Dit rapport bevat een verkorte weergave van de jaarrekening en kan niet als officiële plaatsvervanger van de wettelijke jaarstukken worden beschouwd. Op de in dit rapport opgenomen gegevens is geen accountantscontrole toegepast. 25 april 2013 Branche rapportage 2

3 1. Inhoud brancherapporage 26 april 2013 Branche rapportage 3

4 Visie op de binnenvaart Op de korte termijn houdt de binnenvaart het moeilijk, onder meer door overcapaciteit en uitval van de vervoersvraag. Dat geldt vooral voor de grote schepen in de droge ladingvaart. De eigenaars van kleine schepen zullen het, mede door de meer flexibele kostenstructuur, gemiddeld genomen beter redden, stelt Erik van Toor, directeur van Kantoor Binnenvaart. Al komen ook zij niet of nauwelijks aan het aflossen van hun schuld toe. Een structurele sanering in een of meerdere segmenten in de markt lijkt hoe dan ook onontkoombaar. Van Toor: Er zijn nog 200 tot 250 oudere, grotere schepen actief. Komt de overheid met een stimulans om die uit de markt te halen, dan heeft dat een positief effect op het milieu en op de tweedehandsmarkt en daarmee op de solvabiliteit in de sector. Voor de lange termijn zijn de vooruitzichten aanmerkelijk beter, onder meer dankzij de capaciteit van de vaarwegen, de duurzaamheid van de binnenvaart en de verwachte groei in ladingstromen. Vooral de containervaart heeft goede perspectieven, aldus Michiel Nijdam, haveneconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). In dat segment is sprake van elkaar versterkende effecten. Allereerst groeit de internationale handel en de haven van Rotterdam heeft daarin een belangrijke positie. Ook beschikt Nederland over een hoogwaardige containervloot. Dat levert logistiek gezien een erg sterke concurrentiepositie op. Om de mogelijkheden optimaal te benutten, moeten de organisatiegraad en de mate van samenwerking in de sector wel omhoog. De initiatieven die de branche hiertoe neemt, geven in elk geval vertrouwen voor de toekomst. Daarnaast kan de sector op termijn veel voordeel halen uit vernieuwing. De komst van de Tweede Maasvlakte zorgt voor een impuls op de lange termijn, mits er sprake is van een goede infrastructuur en een goede communicatie tussen de modaliteiten (spoor, weg en water) en de marktpartijen. Ik geloof in de strategische positie van de Rotterdamse haven en in groei van het marktaandeel, aldus haveneconoom Bart Kuipers, verbonden aan de EUR. De binnenvaart moet volgens hem een actieve positie innemen om te voorkomen dat de groeiende containeroverslag via zee wordt afgevoerd. De binnenvaart heeft een positie in de investeringen die aanbieders van containercapaciteit doen op de Tweede Maasvlakte. De terminals zijn speciaal voor de sector ontworpen. Daar moet men actief op inspringen. We zien al nieuwe samenwerkingsinitiatieven ontstaan, maar er moet meer aandacht komen voor de rol van de bevrachters en operators. Als dat gebeurt, ben ik optimistisch. In 2020 hebben we een herstelde markt. 26 april 2013 Branche rapportage 4

5 2. Uw omgeving De binnenvaartsector heeft het moeilijk. De schuldencrisis in de eurozone heeft gezorgd voor een dalende vervoersvraag. In combinatie met een forse overcapaciteit heeft dit geleid tot zwaar weer in de sector, vooral voor exploitanten van grotere schepen. Op de lange termijn zijn de vooruitzichten echter positief, dankzij de capaciteit van de vaarwegen, de duurzaamheid van de binnenvaart en de verwachte ladinggroei. De sector weet deze mogelijkheden echter nog niet te benutten, vooral door de grote versnippering en een gebrek aan professionaliteit. Om de continuïteit te waarborgen, zijn samenwerking en de komst van jong, hoger opgeleid personeel dan ook cruciaal. De eerste stappen die de branche op deze gebieden heeft gezet, zijn hoopgevend. Trends en ontwikkelingen in de Binnenvaart 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Bron: CBS Omzetontwikkeling binnenvaartbedrijven % mutatie t.o.v. een jaar eerder 12% 8% 7% -18% 2% 12% % Aantal faillissementen binnenvaart Bron: CBS Flinke klap omzet in 2012 In het vierde kwartaal van 2012 daalde de omzet in de binnenvaart met 10% versus dezelfde periode een jaar eerder. Dat was te wijten aan het magere ladingaanbod en prijsdruk. Over heel 2012 daalde de omzet met bijna 7%. De sector genereerde vorig jaar een omzet van ruim 2,1 miljard euro. Aantal faillissementen loopt op In 2012 nam het aantal faillissementen fors toe. In totaal gingen 29 binnenvaartbedrijven failliet, ten opzichte van 18 in Het ging vooral vaak mis in de vracht- en sleepvaart. Overcapaciteit blijft het grootste probleem. 26 april 2013 Branche rapportage 5

6 Bron: CBS Totaal vervoerd gewicht binnenlandse en internationale binnenvaart (x1.000 ton) Totale goederenoverslag in de haven van Rotterdam (x miljoen ton) Bron: Port of Rotterdam Transportvolume binnenvaart stabiliseert Ondanks de recessie was het transportvolume in de binnenvaart in 2012 stabiel. Onderzoeksinstituut Panteia/NEA verwacht dat dit in het eerste kwartaal van 2013 licht zal zijn gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt vooral door een toenemende export. Rotterdamse haven blijft groeien De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is in 2012 ondanks de sukkelende economie tot bijna 442 miljoen ton gestegen (versus bijna 435 miljoen ton in 2011). Vooral de overslag van ruwe olie en olieproducten nam toe. De aan- en afvoer van droog massagoed zakte in, vooral door het teruglopen van de Europese staalproductie (minder schroot) en mislukte oogsten (minder agribulk). Toevoeging van nieuwe schepen aan de Nederlandse vloot (aantal schepen per jaar) Bron: IVR Forse investeringen in nieuwe schepen In de jaren 2006 tot en met 2010 is de Nederlandse binnenvaartvloot met een groot aantal schepen uitgebreid. In totaal kwamen er in die periode bijna 800 (vooral grotere) schepen bij, op een huidige vloot van rond de schepen. 26 april 2013 Branche rapportage 6

7 Gemiddeld tonnage Europese Binnenvaart Droge lading vaart Tankvaart Bron: IVR Schaalvergroting in de tankvaart De binnenvaartvloot is gemeten in tonnage in de afgelopen jaren sneller uitgebreid dan gemeten in het aantal schepen. Dat duidt op schaalvergroting, in het bijzonder in de tankvaart. Het gemiddelde draagvermogen van de West-Europese binnenvaartschepen bedroeg in 2011 ongeveer ton in de droge ladingvaart en circa ton in de tankvaart. 26 april 2013 Branche rapportage 7

8 Thema s In de binnenvaartsector speelt een aantal generieke thema s waarmee alle bedrijven in meerdere of mindere mate te maken hebben. In deze rapportage noemen we de vijf belangrijkste: Overcapaciteit De binnenvaart kende van 2002 tot 2008 een bloeiperiode. De vraag naar scheepsruimte nam toe en dat leidde tot een investeringsgolf in vooral grotere schepen (110 meter en meer). Deze schepen zijn alleen rendabel bij een dagelijkse inzet. In 2008 sloeg het sentiment echter om. De eurocrisis zorgde voor het instorten van de wereldhandel en de vervoersvraag liep sterk terug, in sommige segmenten zelfs met 30%. De combinatie van grootschalige nieuwbouw en een afnemende vraag resulteerde in een aanzienlijke overcapaciteit van scheepsruimte en een slechte markt voor tweedehands schepen. Omdat de economische vooruitzichten beroerd blijven, neemt de overcapaciteit bij de grote schepen in de drogeladingvaart structurele vormen aan. In 2011 leek de vraag in dit segment aan te trekken. Dit zorgde samen met een lange periode van laagwater voor enig omzetherstel, maar dit bleek van tijdelijke aard. In de tweede helft van 2011 viel de vraag weer terug en die ontwikkeling was in 2012 niet anders. Al met al zal de markt de overcapaciteit naar verwachting pas op de middellange termijn absorberen. Ook de tankvaart heeft met het oog op de uitfasering van de enkelwandige vloot in 2018 in nieuwe dubbelwandige tankers geïnvesteerd. De overcapaciteit is hier echter niet structureel, omdat veel enkelwanders vanwege de hoge keuringskosten vroegtijdig naar de sloop gebracht zullen worden. Het geleidelijk wegvallen van dit type tankers zal vanaf 2015 naar verwachting meer ruimte bieden. 26 april 2013 Branche rapportage 8

9 Prijsdruk De overcapaciteit in de binnenvaart staat een redelijk prijsevenwicht in de weg. Brancheorganisaties stellen vast dat schippers al een aantal jaren regelmatig (ver) onder de kostprijs moeten varen. Het jaar 2011 was een uitzondering. De lage Rijnwaterstanden losten de overcapaciteit toen tijdelijk op, waardoor de vervoerstarieven stegen. In 2012 was dit effect echter weer helemaal verdwenen. Ook exploitanten van kleinere schepen moesten toen lagere tarieven accepteren. Panteia/NEA verwacht voor 2013 een lichte stijging van de exploitatiekosten in de sector, vooral als gevolg van hogere arbeids- en verzekeringskosten. Door de overcapaciteit wordt het moeilijk om dit goed te maken met een verhoging van de vervoerstarieven. De rentabiliteit komt hierdoor mogelijk nog verder onder druk te staan. In de tankvaart is de situatie anders. De tankers in de olie- en chemische industrie zijn gebonden aan het European Barge Inspection Scheme (EBIS). Door de EBIS-eisen kunnen binnenvaarttankers alleen met een vaste bevrachter werken. Deze constructie houdt de prijzen in dit segment enigszins stabiel. Daarnaast worden binnenvaarttankers dikwijls als drijvende opslag (floating storage) ingezet. Bij een verwachte stijging van de olieprijs, wordt het laden en lossen uitgesteld. Dat levert wachtgeld op en houdt in de huidige markt de vrachttarieven enigszins op peil. Krachtenbundeling Een ander knelpunt dat vraagt om een oplossing op korte termijn, is de gebrekkige samenwerking in de sector. De binnenvaart wordt gekenmerkt door een enorme versnippering op bedrijfseconomisch en brancheorganisatorisch niveau. De sector bestaat voor 90% uit bedrijven met 1 tot 5 werknemers die allemaal hun eigen koers varen. De innovatiekracht en het concurrentievermogen zijn daardoor beperkt. Daarnaast is er een groot aantal belangenorganisaties. Om de sector toekomstbestendig te maken, zijn samenwerking en schaalgrootte essentieel. In het segment met de grootste overcapaciteit - de grote schepen van 110 meter en langer kan een sterke samenwerking efficiëntievoordelen opleveren. Denk aan het delen van personeel, waardoor de kosten omlaag kunnen en de rentabiliteit stijgt. Het lijkt erop dat een aantal ondernemers, vooral in het kolenvervoer, de handen nu écht ineen wil slaan. De Europese mededingingswet biedt die mogelijkheid ook: binnenvaartschippers mogen tot ton commercieel samenwerken. Daarnaast blijven de drie partners in het Transitiecomité, Binnenvaart Branche Unie (BBU), Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke Schuttevaer (KSV), streven naar een brede brancheorganisatie Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN). 26 april 2013 Branche rapportage 9

10 Innovatie & duurzaamheid De strenger wordende duurzaamheidsrichtlijnen, wet- en regelgeving rond het zwavelgehalte van brandstoffen en de financiële crisis dwingen de binnenvaartsector tot vernieuwing en een groenere manier van werken. Dat geldt eveneens voor de officiële modal-split-doelstellingen: het aandeel van de binnenvaart in het totale vrachtvervoer in de Europese Unie moet omhoog (naar minimaal 45%) en per schip moet er meer worden vervoerd om de groei op de lange termijn veilig te stellen. Een van de groene innovaties waarop de overheid inzet, is het gebruik van LNG als scheepsbrandstof in de binnenvaart. In april kwam het eerste LNG-gestookte schip in de vaart en daar moeten binnen twee jaar 50 binnenschepen bij komen. Het gebruik van LNG maakt de sector in één klap een stuk duurzamer, maar de overstap kent een aantal obstakels. Zo neemt de LNG-opslag aan boord veel ruimte in, waardoor bestaande schepen een drastische verbouwing moeten ondergaan. Dat is voor de kleine vloot onuitvoerbaar en/of onbetaalbaar. Het is wel zo dat er minder opslagruimte nodig is als er eenmaal meer bunkerstations zijn. De vraag is echter hoe snel die er komen. Commercieel gezien is er meer mogelijk door organisatorisch (ook aan de wal) te innoveren. Een goed voorbeeld is synchromodaliteit, waarbij spoor, weg en water aaneensluitend worden ingezet (met de wensen van de klant in het achterhoofd). Dit zorgt voor kostenefficiëntie en een optimaal gebruik van de infrastructuur. Terminal haulage bouwt hierop voort. Bij deze organisatievorm liggen de terminals dieper in het binnenland, zodat het vervoer van en naar het achterland zo efficiënt kan worden ingericht. Nederland zou hierin een voortrekkersrol kunnen vervullen. Kortom, differentiatie en samenwerking met andere marktpartijen zijn de sleutelwoorden voor de toekomst. Personeel Innovatie zit ook in de manier waarop de sector personeel inzet. Ondanks de financiële crisis is er in de binnenvaart nog altijd sprake van een gespannen arbeidsmarkt. Enerzijds heeft de sector ingezet op nieuwe trajecten om praktijkexamen te doen. Zo moeten bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs en mensen uit de zeevaart op korte termijn beschikbaar komen voor de binnenvaart. De coöperatie Europese Logistieke Vervoerders (ELV, gericht op de kleinere schepen) heeft bijgedragen aan dit soort trajecten. Daarnaast is de instroom van jongeren nodig om de continuïteit van de sector te waarborgen. De gemiddelde leeftijd van schippers/eigenaren van kleinere schepen is 55 jaar. Om de naderende uitstroom op te vangen, is nieuwe aanwas nodig. Door financiële beperkingen is het voor starters echter moeilijk toetreden. Tot slot is er, met het oog op de broodnodige professionalisering, veel behoefte aan hoger opgeleid personeel. Langzaamaan neemt het aantal hbo ers in de sector toe, maar meer initiatieven om gekwalificeerde jongeren voor het vak te interesseren, zijn wenselijk. 26 april 2013 Branche rapportage 10

11 3. Financieel inzicht Resultatenrekening Hieronder is de verkorte resultatenrekening weergegeven waarin de netto omzet, de kosten van de omzet, de personeelskosten, de overige bedrijfskosten, de afschrijvingen en de financiële baten en lasten met het gemiddelde van de referentiegroep worden vergeleken. Omdat in de referentiegroep verschillende rechtsvormen zijn opgenomen ontbreekt de winstbelasting en is alleen het resultaat vóór belastingen opgenomen. Test Binnenvaart x 1 % Referentiegroep (n=82) x 1 % Netto omzet % % Voorraadmutaties 0 0 % 0 0 % Inkoopwaarde % % Brutowinst % % Overige bedrijfsopbrengsten % % Bedrijfskosten % % Personeelskosten % % Exploitatiekosten % % Inventariskosten 0-0 % % Huisvestingskosten % % Autokosten % % Verkoopkosten % % Algemene kosten % % Overige bedrijfskosten % % Bedrijfskosten % % Afschrijvingen % % Bedrijfsresultaat % % Financiële baten en lasten % % Gewoon resultaat vóór belasting % % Diverse posten van de resultatenrekening worden hieronder nader toegelicht. In de grafieken zijn de bandbreedtes per kwartiel (laagste 25%, 25%-50% etc.) weergegeven, alsmede de positie voor het desbetreffende kengetal van uw onderneming. Hiermee kunt u dus zien hoe uw onderneming op de verschillende aspecten scoort ten opzichte van branchegenoten. Indien uw onderneming zich bijvoorbeeld bevindt in het eerste kwartiel (de eerste 25%) dan scoort uw onderneming op dit aspect als één van de laagste 25 op 100 ondernemingen. Indien uw onderneming een score heeft in het tweede kwartiel kan gesproken worden van een gemiddelde score. Wanneer uw onderneming zich bevindt in het laatste kwartiel (75%-100%) dan scoort uw onderneming op dit aspect als één van de hoogste 25 op 100 ondernemingen. Netto omzet De netto-omzet bestaat uit de bruto-omzet minus de teruggenomen goederen en/of onderhanden projecten, de schadevergoedingen aan afnemers voor slechte producten en de betalingskortingen aan afnemers voor contante betaling. 26 april 2013 Branche rapportage 11

12 Inkoopwaarde De inkoopwaarde bevat de kostprijs van de verkochte goederen (grond- en hulpstoffen), alsook de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Bedrijfskosten Hierin zijn alle bedrijfskosten, zoals personeelskosten, auto- en transportkosten, huisvestingskosten, onderhoudskosten, verkoopkosten en andere bedrijfskosten in opgenomen. Afschrijvingen De afschrijvingen omvatten zowel de afschrijvingskosten van immateriële activa (o.a. goodwill) en materiële vaste activa (gebouwen, machines en inventaris etc.) alsook bijzondere waardeverminderingen van vaste of vlottende activa. Financiële baten en lasten Hierin zijn zowel de ontvangen en betaalde rente (voor zover dit betrekking heeft op het boekjaar) alsook soortgelijke opbrengsten en kosten opgenomen. Winst voor belastingen De winst voor belastingen is het commerciële resultaat; omdat geen rekening is gehouden met fiscale correcties kan dit afwijken van het resultaat volgens de fiscale aangifte. 26 april 2013 Branche rapportage 12

13 Balans Hieronder is de verkorte balans opgenomen, waarin de hoofdgroepen van de balans met het gemiddelde van de referentiegroep worden vergeleken. Test Binnenvaart x 1 % Referentiegroep (n=82) x 1 % Activa Immateriële vaste activa 0 0 % % Materiële vaste activa % % Financiële vaste activa % % Voorraden % % Vorderingen % % Liquide middelen % % Totaal activa % % Passiva Eigen vermogen % % Voorzieningen % % Langlopende schulden % % Kortlopende schulden % % Vermogensbehoefte Totaal passiva % % Een aantal posten van de balans wordt hieronder nader toegelicht. In de grafieken zijn de bandbreedtes per kwartiel (laagste 25%, 25%-50% etc.) weergegeven, alsmede de positie voor het desbetreffende kengetal van uw onderneming. Hiermee kunt u dus zien hoe uw onderneming op de verschillende aspecten scoort ten opzichte van branchegenoten. Indien uw onderneming zich bijvoorbeeld bevindt in het eerste kwartiel (de eerste 25%) dan scoort uw onderneming op dit aspect als één van de laagste 25 op 100 ondernemingen. Indien uw onderneming een score heeft in het tweede kwartiel kan gesproken worden van een gemiddelde score. Wanneer uw onderneming zich bevindt in het laatste kwartiel (75%-100%) dan scoort uw onderneming op dit aspect als één van de hoogste 25 op 100 ondernemingen. Immateriële vaste activa Bevat goodwill, geactiveerde rechten en andere geactiveerde niet-stoffelijke kosten. Materiële vaste activa Bestaat uit grond, gebouwen, machines, vervoermiddelen en inventaris. Financiële vaste activa Bevat onder meer deelnemingen, vorderingen uit hoofde van uitgegeven leningen etc. Voorraden Hieronder zijn alle voorraden handelsgoederen, grondstoffen en gereed product begrepen, evenals de kosten van onderhanden projecten. 26 april 2013 Branche rapportage 13

14 Vorderingen Deze post bevat alle kortlopende vorderingen op handelsdebiteuren, belastingvorderingen en overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten. Liquide middelen Naast alle geldmiddelen (kas, bank) zijn hierin ook effecten begrepen. Eigen vermogen Bevat naast het (aandelen)kapitaal ook de wettelijke, statutaire en overige reserves. Langlopende schulden Dit zijn alle bedragen uit hoofde van leningen en andere financieringen op langere termijn moeten worden afgelost. De aflossingsverplichting voor het komende jaar is hier niet bij inbegrepen. Kortlopende schulden Hierin zijn alle schulden aan leveranciers, aflossingsverplichtingen, belastingschulden en overige schulden en nog te betalen kosten opgenomen. Balanstotaal Dit is het totaal van alle activa, hetgeen ook gelijk is aan het totaal van alle passiva. 26 april 2013 Branche rapportage 14

15 Kengetallen Op basis van de resultatenrekening en de balans kunnen verschillende ratio s (kengetallen) worden berekend. Deze kengetallen worden meestal in drie groepen ingedeeld: rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Hoewel er binnen deze groepen verschillende ratio s kunnen worden berekend, volstaan we in deze rapportage met de drie belangrijkste per groep. Rentabiliteit Onder rentabiliteit verstaat men de verhouding tussen winst en het vermogen (eigen vermogen, dan wel totaal vermogen) dat deze winst heeft gegenereerd. De rentabiliteit is een belangrijke maatstaf voor beslissingscalculaties op de lange termijn. Bruto winstmarge De bruto winstmarge wordt berekend door de omzet verminderd met de kostprijs van de omzet te delen door de omzet. Rentabiliteit eigen vermogen De rentabiliteit van het eigen vermogen wordt berekend door de winst (voor belastingen) te delen door het eigen vermogen. Rentabiliteit totaal vermogen De rentabiliteit van het totaal vermogen bestaat uit winst (voor belastingen) plus rentekosten te delen door het totale vermogen (balanstotaal). Solvabiliteit Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (langlopende en kortlopende schulden) kan nakomen met behulp van alle activa. Solvabiliteit Dit is de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen (langlopende en kortlopende schulden). Interest coverage ratio Geeft aan hoeveel maal een onderneming haar interestlasten verdient. Het is om die reden een maatstaf voor de mate waarin de winst voor interest en belasting kan terugvallen zonder dat de onderneming in financiële moeilijkheden komt. Debt to EBITDA Deze ratio wordt berekend door de schulden te delen door de winst (voor belastingen), rente en afschrijvingen. Hiermee bepalen kredietverstekkers hoe lang het gemiddeld duurt om de totale financiering te betalen en of er zodoende nog financieringsruimte aanwezig is. 26 april 2013 Branche rapportage 15

16 Liquiditeit De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Current ratio De current ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen (kortlopende schulden) uit de vlottende activa (voorraden, vorderingen en liquide middelen) kunnen worden betaald. Quick ratio Deze ratio geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Hier worden alleen de voorraden niet meegerekend. Defensive interval (weken) Het defensive interval (aangegeven in weken) geeft aan in hoeverre een onderneming door kan gaan zonder bedrijfsactiviteiten en daarmee niet in liquiditeitsproblemen komt. 26 april 2013 Branche rapportage 16

17 4. Verbeterscenario s Teneinde het rendement te verhogen kunnen er diverse maatregelen en acties worden ondernomen. Per kengetal treft u een aantal maatregelen aan die, hoewel ze het totaalrendement beïnvloeden, zijn gegroepeerd per kengetallen waarop ze het meest van toepassing zijn. Kengetal Brutowinstmarge Directe kosten Inkoopwaarde verlagen/beter beheersen door bijvoorbeeld te werken met brandstofclausules Benutten van schaalvoordelen door samenwerking Omzet Manieren om omzet te verhogen (acquisitie, upsell, cross sell, klantloyaliteit, prijsverhoging) Verhoging omzetgarantie door te werken met vervoerscontracten op langere termijn Kengetal Solvabiliteit Eigen vermogen Achtergesteld vermogen, dit impliceert het inbrengen van kapitaal of achterstellen door aandeelhouders Dividendstroom reguleren Onroerend goed: afschrijven irrationele overcapaciteit Balanstotaal Verlagen balans door sneller innen debiteuren, van belang is om een check te doen op de verkoopvoorwaarden en de bepalingen daarbinnen die hierop betrekking hebben Onroerend goed van de balans Kengetal Liquiditeit Leveranciers later betalen Inkoopvoorwaarden en verkoopvoorwaarden aanpassen Debiteurenbeheer 26 april 2013 Branche rapportage 17

Branche rapportage CONCEPT Test Bouw Fake Accountancy 13 maart 2013

Branche rapportage CONCEPT Test Bouw Fake Accountancy 13 maart 2013 Branche rapportage CONCEPT Test Bouw Fake Accountancy 13 maart 2013 Klantgegevens Branche: 4120 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Plaats: Nieuwegein Rechtsvorm: BV Boekjaar: 2011 Omzet: 1.201.244

Nadere informatie

Basisprognose

Basisprognose Bedrijfsnaam: RestauRanto Vestigingsplaats: Voorwoord Opsteldatum: 28 oktober 216 Periode: 1 januari 215 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Opsteller: Telefoonnummer: E-mail adres: RestauRanto

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer:

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer: Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteldatum: 3 januari 214 Periode: 1 januari 212 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Balans & Verlies en Winst

Balans & Verlies en Winst Balans & Verlies en Winst July 212 t.o.v. planning en vorig jaar Bloxxs BV Groningen Inhoudsopgave Page Balans Winst- en verliesrekening Kengetallen Grafische overzichten Grafische overzichten Omzet per

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur Jaarrekening 2016 Rapportageperiode 31 dec 2016 31 december 2016 Benchmarkperiode 31 dec 2015 31 december 2015 Printdatum 07-06-2017 om 15:55 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

VOORBEELD V.O.F. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2015

VOORBEELD V.O.F. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2015 VOORBEELD V.O.F. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsrapport 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 5 5 Kengetallen 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Plus Datum 29-04-2016 Naam Groesman International BV Samenvatting Bedrijfsnaam Groesman International B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,5 Betalingsscore 7,8 Rating

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX

TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX 1 HALFJAAR CIJFERS CTOUCH 2017 Over het eerste halfjaar 2017 wordt er een groepsbedrijfsresultaat voor belastingen gerapporteerd van 591.800 ten opzichte van 616.436 over het

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

Jaarrekening Test BV 2015

Jaarrekening Test BV 2015 Jaarrekening Test BV 2015 Aan: t.a.v. Test BV De heer Test Teststraat 20 1234 TT Testdorp Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inhoudsopgave/Voorwoord Pagina 2 Bedrijfsinformatie Pagina 4 Balans: Activa Pagina

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 22-04-2015 Bedrijf Adres AMSTERDAM - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,6 Betalingsscore 7,8 Rating Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave:

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave: Jaarcijfers 2015 Vrouwe Udasingel 235 6663 GT LENT Inhoudsopgave: - Balans (en toelichting op de balans) - Winst- en verliesrekening - Kengetallen Balans per 31-12-2015 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

Branche rapportage. Praktijken van fysiotherapeuten. Branche Praktijken van fysiotherapeuten. Branche Praktijken van fysiotherapeuten

Branche rapportage. Praktijken van fysiotherapeuten. Branche Praktijken van fysiotherapeuten. Branche Praktijken van fysiotherapeuten Praktijken van fysiotherapeuten Voorbeeld B.V. Referentiegroep Branche 86912 Praktijken van fysiotherapeuten Rechtsvorm Plaats Amsterdam Boekjaar 215 Omzet 1. Referentiegroep Branche 86912 Praktijken van

Nadere informatie

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017 De directie van Stichting de Ster Jaarrekening 2016 Relatiebeheerder: Frank Kanen Datum: 28 februari 2017 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Kengetallen 2 1.2 Grafieken 4 2 Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK De heer N.H.G. Voorbeeldklant Voorbeeldstraat 23 1234 AA Amsterdam Barneveld, 22 november 2016 Betreft: Rapport Bepaling Ondernemersinkomen Geachte heer Voorbeeldklant, Zoals

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Benchmark rapportage. Kwartaal

Benchmark rapportage. Kwartaal rapportage 211 Datum: 17-5-211 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Inleiding Ranking in branche-organisatie Grafische overzichten Kengetallen Winst- en verliesrekening Balans 1 2 3 7 1 13 Inleiding Rapportage

Nadere informatie

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792 Kredietrapport Plus Rapport datum 15-08-2013 Bedrijf Adres Am sterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam G roen Verhuur B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Rating 7,3 Betalingsscore 7 Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Groesman International

Groesman International Uitgebreid kredietonderzoek Rapport datum 24-02-2015 Bedrijf Adres Groesman International Amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7.3 Betalingsscore 7.8

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting. Vpb

Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting. Vpb VPB 83-1Z91PL 12345 2009 Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting 09 Vpb < Waaruit bestaan deze jaarstukken bij de aangifte? Jaarstukken bij de aangifte vennootschapsbelasting Deze jaarstukken

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel verslag 2014 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven

Financieel verslag 2014 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven Financieel verslag 2014 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 3 2 Financiële positie 4 3 Kengetallen 5 JAARREKENING 1 Balans per 31

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Benchmark rapport. Handel in en reparatie van personenauto0s en lichte bedrijfsauto0s (geen import van nieuwe)

Benchmark rapport. Handel in en reparatie van personenauto0s en lichte bedrijfsauto0s (geen import van nieuwe) Handel in en reparatie van personenautos en lichte bedrijfsautos (geen import van nieuwe) Uw bedrijf? Branche 452 Handel in en reparatie van personenautos en lichte bedrijfsautos (geen import van nieuwe)

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Bedrijfsnaam: Stichting Den Haag Texel. Van t/m

Bedrijfsnaam: Stichting Den Haag Texel. Van t/m Bedrijfsnaam: Van 1-1-2014 t/m 31-12-2014 Algemeen Balans per 31-12-2014 In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING Inleiding In feite is het jaarlijks opmaken van de rekening, de jaarrekening, een onnatuurlijk fenomeen: de levensduur van een onderneming is over het algemeen

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

De directie van Stichting Ko Makandi p/a Dobbelmannweg KT Nijmegen. Jaarrekening Datum: 30 mei 2017

De directie van Stichting Ko Makandi p/a Dobbelmannweg KT Nijmegen. Jaarrekening Datum: 30 mei 2017 De directie van Stichting Ko Makandi p/a Dobbelmannweg 1 6531 KT Nijmegen Jaarrekening 2016 Relatiebeheerder: J. Koster Datum: 30 mei 2017 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 3 1.1 Kengetallen 3 1.2 Grafieken

Nadere informatie

Jaarrekening Visionplanner

Jaarrekening Visionplanner Jaarrekening 26 Inhoudsopgave ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Uitgebreid kredietonderzoek Datum 12-07-2016 Naam Groesman International Samenvatting Bedrijfsnaam Groesman International B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7 Betalingsscore 5.5 Rating

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 oktober 2012 Periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2015. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 30 oktober 2012 Periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2015. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Uitkeringstoets 2013-2015 Bedrijfsnaam: Van Driel periodes Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 30 oktober 2012 Periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2015 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel

Nadere informatie

Branche 4334 Schilderen en glaszetten

Branche 4334 Schilderen en glaszetten Branche rapportage Schilderen en glaszetten De Jonge Accountants Waalwijk Branche 4334 Schilderen en glaszetten Rechtsvorm Aantal in groep 56 Plaats Waalwijk Boekjaar 2013 Boekjaar 2013 Omzet 0 0 Referentiegroep

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel JAARREKENING 2014 Stichting Dol Fijne Therapie Bavel INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 5 1.4 Meerjarenoverzicht 7 1.5 Financiële positie

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Branche rapportage. Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) Voorbeeld bedrijf (fictief) Referentiegroep

Branche rapportage. Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) Voorbeeld bedrijf (fictief) Referentiegroep Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) Voorbeeld bedrijf (fictief) Branche 4941 Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) Rechtsvorm BV Plaats Nieuwegein Boekjaar 215 Omzet 1.338.79 Referentiegroep

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Exploitatierekening over 2013 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Excelsior 4All

Jaarrekening Stichting Excelsior 4All Jaarrekening 2016 Stichting Excelsior 4All JAARREKENING BOEKJAAR: 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 STICHTING EXCELSIOR 4ALL Rotterdam INHOUDSOPGAVE JAARREKENING A - Waarderingsgrondslagen B -

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle Jaarrekening 2014 Hebbus Meppelerstraatweg 15 8022 AE Voorblad 0 Inhoud Resultaatvergelijk 2 Balans 4 V en W 6 Vlottende activa 7 Langlopende schulden 8 Kortlopende schulden 9 Toelichting V&W 10 1 Pagina

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Koninklijke Brill meldt groei in eerste helft van 2013

Koninklijke Brill meldt groei in eerste helft van 2013 Koninklijke Brill meldt groei in eerste helft van 2013 Leiden, 30 augustus 2013 Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 HJ 2012 HJ 2012 JE Omzet 12,9 11,6 27,5 EBITDA 1,2 0,8 4,2 Winst voor belastingen 0,7

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 [verkort]

Jaarrekening 2013 [verkort] Jaarrekening 2013 [verkort] Stichting voor de Kunst Kleine- Gartmanplantsoen 21 1017RP &van der kloet is een Besloten Vennootschap. Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing,

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1 Woensdag 30 mei 9.00 12.00 uur

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1 Woensdag 30 mei 9.00 12.00 uur Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 1 Woensdag 30 mei 9.00 12.00 uur 20 01 100016 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

Branche rapportage. Winkels in schoenen. De Jonge Accountants Waalwijk. Referentiegroep. Rechtspersoonlijkheid Met rechtspersoonlijkheid

Branche rapportage. Winkels in schoenen. De Jonge Accountants Waalwijk. Referentiegroep. Rechtspersoonlijkheid Met rechtspersoonlijkheid Winkels in schoenen De Jonge Accountants Waalwijk Branche 47721 Winkels in schoenen Rechtsvorm Plaats Waalwijk Boekjaar 213 Omzet Referentiegroep Branche 47721 Winkels in schoenen Aantal in groep 41 Boekjaar

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie