Benchmark rapport. Handel in en reparatie van personenauto0s en lichte bedrijfsauto0s (geen import van nieuwe)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benchmark rapport. Handel in en reparatie van personenauto0s en lichte bedrijfsauto0s (geen import van nieuwe)"

Transcriptie

1 Handel in en reparatie van personenautos en lichte bedrijfsautos (geen import van nieuwe) Uw bedrijf? Branche 452 Handel in en reparatie van personenautos en lichte bedrijfsautos (geen import van nieuwe) Rechtsvorm Besloten Vennootschap Plaats Branche 452 Handel in en reparatie van personenautos en lichte bedrijfsautos (geen import van nieuwe) Aantal in groep 29 Boekjaar 23 Boekjaar 23 Omzet Referentiegroep Rechtspersoonlijkheid Alle Omvang Alle Regio Heel Nederland Grondslag Alle Status Alle Deze rapportage is alleen bedoeld voor de geadresseerden. Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Zowel SRA als haar aangesloten leden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van een onjuiste of onvolledige weergave van de gegevens in dit rapport. Dit rapport bevat een verkorte weergave van de jaarrekening en kan niet als officiële plaatsvervanger van de wettelijke jaarstukken worden beschouwd. Op de in dit rapport opgenomen gegevens is geen accountantscontrole toegepast.

2 . Inhoud brancherapportage 2. Actuele trends en thema s in de automotive 3. Uw financiële prestatie ten opzichte van branchegenoten 4. Visie van experts op de automotive 5. Kansen en bedreigingen in de branche Leeswijzer In deze brancherapportage combineren we algemene brancheontwikkelingen met een overzicht van uw financiële positie. In hoofdstuk 2 gaan we in op de actuele trends en thema s in de branche. Uw financiële situatie komt aan bod in hoofdstuk 3. We zoemen in op uw balans en resultatenrekening en zetten deze af tegen die van uw branchegenoten. Hoofdstuk 4 biedt een blik op de toekomst: wat vinden experts van de vooruitzichten voor de automotive? We sluiten de brancherapportage af met een overzicht van de belangrijkste kansen en bedreigingen. 22 juni 24 Pagina 2

3 2. Actuele trends en thema s De autobranche maakt woelige tijden door. Merkdealers en universele garagebedrijven zien dat de omzet en winstgevendheid, of het nu gaat om de verkoop van nieuwe auto s, occasions of aftersales, flink onder druk staan. Daarvoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. De overheid bepaalt voor een groot deel de automotivemarkt door allerlei belastingmaatregelen, waarbij de consument en zakelijke rijder wordt gestimuleerd om kleinere zuinige en dus goedkopere auto s te kopen. Daarnaast is er de opkomst van internet, denk aan bijvoorbeeld AutoScout24, dat maakt dat de prijzen van nieuwe auto s en occasions goed zijn te vergelijken of direct via het onlinekanaal worden verkocht. Een langdurige economische recessie werkt dan ook niet mee, hoewel de verwachtingen voor komend jaar wat hoopvoller zijn. Bovendien moet er rekening worden gehouden met een veranderende consumentenvraag: er is een verschuiving van autobezit naar autogebruik. Met deze en andere ontwikkelingen zullen ondernemers in de automotive rekening moeten houden, willen zij profiteren van de te verwachte licht herstellende automarkt en de veranderende vraag van die consument. Trends en ontwikkelingen in de automotive Aantal verkochte (nieuwe) auto's (x ) Aantal verkochte occasions (x ) Bron: BOVAG / Rabobank Bron: Rabobank Nieuw verkochte auto s 23 en verwachting 24 Nederlanders zullen in de toekomst meer afhankelijk worden van de auto. Daartoe zal het autogebruik tussen 2 en 24 met 4 tot 68% toenemen, afhankelijk van de economische groei. Dat is een mooie boodschap. Voor 23 is in ieder geval de verwachting dat er 375. nieuwe auto s worden verkocht. In 24 zullen dat er 4. zijn. Verkochte occasions 23 en verwachting 24 De verkoop van occasions is in 22 licht gedaald en de prijzen van de verkochte auto s stonden onder druk. Dit speelde het sterkst bij de oudere auto s vanaf een leeftijd van acht jaar. Voor 23 is de verwachting dat de occasionhandel opnieuw licht daalt met circa 5% en dat zet de branche-omzet licht onder druk, zeker nu particulieren ook op onderhoud aan de auto bezuinigen. Effect fiscale maatregelen overheid De autoverkopen zijn altijd redelijk te voorspellen in relatie tot de conjunctuur. Maar de fiscale maatregelen van de overheid omtrent de auto gooien roet in het eten. Kijkt u maar naar het jaar 2 waar de autoverkopen stegen en piekten in 2, omdat de overheid een stimuleringsbeleid voerde voor de verkoop van zuinige auto s. 22 juni 24 Pagina 3

4 Dealerrendement merkdealers Absorptie Ratio After sales: merkdealers % 2,% 89%,8% 79% 8%,6% 7%,34%,4%,2% 6%,%,78%,8% 4%,6% 2%,44%,4%,2% %,% ,8%,% 29 Bron: Rabobank 2 Absorptie ratio aftersales dealers Voor 23 en 24 wordt een verdere afname van het absorptievermogen (de mate waarin het resultaat op aftersales de totale vaste kosten van het dealerbedrijf dekt) voorzien, hetgeen voor grote rendementsproblemen kan zorgen. Het autobedrijf wordt immers meer afhankelijk van rendement uit sales en dat is in de huidige tijd een zware uitdaging voor de merkdealers. 22 Q 23 Winstgevendheid autodealers Het dealerrendement in het eerste kwartaal van 23 was,44%, terwijl dit in 22 nog (gemiddeld),8% bedroeg. Het rendement van dealerbedrijven neemt over het algemeen af in de loop van het jaar. Dat komt omdat de autoverkopen normaliter het hoogst zijn aan het begin van een jaar, net zoals de aftersales. Voor de rest van 23 wordt een gemiddelde daling van het rendement verwacht. Omzet per fte (x ) 6 2 Bron: Rabobank Brutowinst per fte (x ) Bron: Rabobank Bron: Rabobank Omzet en brutowinst per fte Universele autobedrijven zien hun marktaandeel voor de verkoop van occasions toenemen. Dat geldt ook voor reparatie en onderhoud van auto s. Dit vertaalt zich in een hogere omzet per fte voor 2 en 22 ten opzichte van de omzet per fte van dealerbedrijven. De brutowinst per fte daarentegen ligt bij dealerbedrijven hoger. Dat komt door de toen nog hogere marges. 22 juni 24 Pagina 4

5 Thema s In de automotive speelt een aantal generieke thema s waarmee merkdealers en universele autobedrijven te maken hebben. In deze rapportage noemen we de vijf belangrijkste: Overheidsbeleid De overheid beïnvloedt door fiscaal beleid in grote mate het speelveld van de automotivebranche. Te denken valt aan btw-verhogingen of stimuleringsregelingen voor zuinige auto s. De groeicijfers van maandelijkse verkopen van nieuwe auto s kunnen daardoor in één jaar enorm schommelen. Ook de occasionmarkt ondervindt de invloeden van de overheid. Een focus van de overheid op kleinere zuinige auto s heeft tot gevolg dat er minder occasions uit het middensegment worden verkocht. Samenwerken & netwerken Om in te kunnen spelen op de consumentenvraag die aan het verschuiven is, zullen de spelers in de automotive zich moeten herbezinnen op hun bedrijfsstrategie. Daartoe moeten keuzes gemaakt worden en zullen samenwerkingen met andere partijen nodig zijn. Voorbeeld zijn leasemaatschappijen die een samenwerking aangaan met universele garagebedrijven die zijn aangesloten bij een keten. Of merkdealers die steeds meer occasions gaan verkopen. Veranderende consumentenvraag Er komen steeds meer alleenstaanden en kleine gezinnen. Daarnaast is er sprake van vergrijzing en verstedelijking. Dat zal leiden tot een andere consumentenvraag. Zo neemt het autobezit onder jongeren af, vooral in de grote steden, terwijl de koopkrachtige 65-plussers juist meer auto s kopen. De consument van nu hecht veel minder aan het merk van de auto. De total cost of ownership is doorslaggevend en dat wordt sterk beïnvloed door overheidsbeleid. Nieuwe mobiliteitsconcepten Ondernemingen als Car2Go en Greenwheels springen in op de trend dat de behoefte aan een auto afneemt, maar de consument de auto nog steeds wil gebruiken. Vooral in grote steden slaan deze milieuvriendelijke initiatieven aan. Ook zijn er al bedrijven die werken met een combinatie van mobiliteitsbudgetten, zoals een vaste vergoeding of een NS Businesscard. Microsoft is daar een voorbeeld van. De onderneming heeft een goede leaseregeling, maar ook een persoonlijk mobiliteitsbudget waarmee werknemers per dag kunnen besluiten de trein te nemen of de auto. Duurzaamheid & innovatie Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. Zo wil de overheid onder meer de CO2uitstoot terugbrengen. Dat vertaalt zich bij de overheid in fiscaal gunstige regelingen voor bijvoorbeeld kleinere en schone auto s. Ook zijn elektrische auto s en hybride auto s ten tonele gekomen. Hoewel beide auto s nog maar een klein deel van de markt vertegenwoordigen, zal hun aandeel wel groeien. Daarnaast komen er steeds zuinigere en schone motoren. 22 juni 24 Pagina 5

6 3. Uw financiële prestatie versus branchegenoten In onderstaande tabellen worden de verkorte resultatenrekening en verkorte balans afgezet tegen het gemiddelde van de referentiegroep. Uw bedrijf? Referentiegroep (n=29)* x % x % Netto omzet % Voorraadmutaties % Inkoopwaarde 84 % Brutomarge 6 % Overige bedrijfsopbrengsten % Bedrijfskosten 4 % Personeelskosten 8% Exploitatiekosten % Inventariskosten % Huisvestingskosten 2% Autokosten % Verkoopkosten % Algemene kosten 2% Overige bedrijfskosten % Afschrijvingen % Bedrijfsresultaat % Financiële baten en lasten - % Gewoon resultaat vóór belasting % * Posten in deze (rechter)kolom zijn geschaald op basis van de netto omzet van de testonderneming (linker kolom). Uw bedrijf? Referentiegroep (n=29)** x % x % Immateriële vaste activa % Materiële vaste activa 8 % Financiële vaste activa % Voorraden 54 % Vorderingen 9 % Liquide middelen 7% % Eigen vermogen % 9 % Voorzieningen 2% Langlopende schulden 4 % Kortlopende schulden 65 % Vermogensbehoefte % % Activa Totaal activa Passiva Totaal passiva ** Posten in deze (rechter)kolom zijn geschaald op het totaal vermogen van de testonderneming (linker kolom). 22 juni 24 Pagina 6

7 Bandbreedtes resultatenrekening en balansposten In onderstaande grafieken worden uw financiële prestaties afgezet tegen de referentiegroep. Hieronder staat middels een legenda toegelicht hoe u de grafieken dient te interpreteren. Gemiddelde 5% van alle waarnemingen binnen de referentiegroep Laagste waarneming binnen de referentiegroep* Gemiddelde van de referentiegroep Positie van uw onderneming* Hoogste waarneming binnen de referentiegroep* * Indien de laagste of hoogste waarneming, of de positie van uw onderneming buiten het bereik van de referentiegroep valt, wordt dit met een pijl aan het eind van de as weergegeven. Netto omzet De netto omzet is de totale omzet van alle verkochte goederen en diensten. Bedrijfskosten Hierin zijn alle bedrijfskosten, zoals personeelskosten, auto- en transportkosten, huisvestingskosten, onderhoudskosten, verkoopkosten en andere bedrijfskosten opgenomen. Winst voor belastingen De winst voor belastingen is het commerciële resultaat; omdat we geen rekening houden met fiscale correcties, kan dit afwijken van het resultaat volgens de fiscale aangifte. Materiële vaste activa Bestaat uit grond, gebouwen, machines, vervoermiddelen en inventaris. Voorraden Hieronder zijn alle voorraden handelsgoederen, grondstoffen en gereed product begrepen, evenals de kosten van onderhanden projecten. Eigen vermogen Bevat naast het (aandelen)kapitaal ook de wettelijke, statutaire en overige reserves. Langlopende schulden Dit zijn alle leningen en andere financieringen die op de langere termijn moeten worden afgelost. De aflossingsverplichting voor het komende jaar is hier niet bij inbegrepen. Balanstotaal Dit is het totaal van alle activa, gelijk aan het totaal van alle passiva. 22 juni 24 Pagina 7

8 Kengetallen Op basis van de resultatenrekening en de balans is een aantal kengetallen berekend. Van de belangrijkste kengetallen zijn de bandbreedtes hieronder weergegeven. Rentabiliteit Onder rentabiliteit verstaan we de verhouding tussen winst en het vermogen (eigen vermogen, dan wel totaal vermogen) dat deze winst heeft gegenereerd. De rentabiliteit is een belangrijke maatstaf voor beslissingscalculaties op de lange termijn. Brutomarge De brutomarge is de omzet minus de kostprijs van de omzet, gedeeld door de omzet. Rentabiliteit eigen vermogen De rentabiliteit van het eigen vermogen is de winst (voor belastingen) gedeeld door het eigen vermogen. Solvabiliteit De solvabiliteit geeft aan in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (lang- en kortlopende schulden) kan nakomen. Solvabiliteit Dit is de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen (langlopende en kortlopende schulden). Interest coverage ratio Dit geeft aan hoeveel maal een bedrijf zijn rentelasten verdient. Het is een maatstaf voor de mate waarin de winst voor rente en belasting kan dalen zonder dat het bedrijf in financiële moeilijkheden komt. Liquiditeit De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Current ratio De current ratio meet de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf. Het geeft de mate aan waarin een bedrijf de verschaffers van het kort vreemd vermogen (kortlopende schulden) kan betalen uit de vlottende activa (voorraden, vorderingen en liquide middelen). Defensive interval (weken) Het defensive interval geeft aan (in weken) hoe lang een bedrijf bij het ontbreken van activiteiten niet in liquiditeitsproblemen komt. 22 juni 24 Pagina 8

9 4. Visie op de automotive Nieuwe werkelijkheid De verkopen van nieuwe auto s (ook occasions) zullen naar verwachting in 24 stijgen. Maar dat wil niet zeggen dat merkdealers en universele autobedrijven daarmee opgelucht kunnen ademhalen. Integendeel, heel veel autobedrijven zijn inmiddels door hun reserves heen, waardoor zij de komende tijd in zwaar weer terecht komen. Toch zal de sector naar de trends op de lange termijn moeten kijken. De vraag van de consument verandert door bijvoorbeeld een andere bevolkingsamenstelling en de verstedelijking. Nederlanders, zo is de verwachting, worden steeds afhankelijker van de auto. Die uitdagingen moet de branche weten te verzilveren. De sector automotive zal hierdoor meer vraaggericht moeten gaan werken in plaats van productgericht. Wat wil de klant, of het nu de zakelijke rijder of de particulier is, in plaats van dat fabrikanten hun auto s de markt opduwen? De consument wil in deze tijd goedkope zuinige auto s en wisselt daarbij met gemak van merk. Het bedienen van jongeren, zeker in grote steden, vraagt een andere mobiliteitsaanpak, terwijl 65-plussers nu juist meer en duurdere auto s kopen. Deze en andere ontwikkelingen vergen wellicht een andere bedrijfsstrategie. Er moeten keuzes gemaakt worden. Dat geldt natuurlijk ook voor autofabrikanten en importeurs. Ook zij zullen moeten meebewegen, wil de merkdealer zijn bestaansrecht houden. Samenwerkingen bieden de automotivebedrijven kansen. Een heleboel kleinere autobedrijven, dealers of universeel, gaan vrijen met leasemaatschappijen omdat die leasemaatschappijen continue afnemers van nieuwe auto s zijn. Ook kunnen ze dan het onderhoud van de leaseauto s doen, zegt Kees Rijksen, zelfstandig adviseur met een rijk verleden in de automotive. Daarnaast is er de ontwikkeling dat dealers en kleine vakgarages, Profile Tyrecenter is daar een voorbeeld van, zich verenigen wat op termijn tot een voordeel voor de klant moet leiden. Net zoals supermarkten dat doen met een goed inkoopbeleid en controle over de gehele keten, zegt Max Erich, sectoreconoom van ING Economisch Bureau. Inkoopcombinaties van bedrijven zijn ook een mogelijkheid. Maar om zo slagvaardig mogelijk te zijn, zouden dealers, volgens Geurt Brouwers, met veertig jaar ervaring in de branche en nu zelfstandig adviseur, de sales en aftersales moeten loskoppelen. Realistisch investeren in sales, want daar wordt weinig meer in verdiend, en op goedkope locaties je aftersales inrichten en ook samenwerkingen aangaan met universele bedrijven. Kansen zijn er ook voor het kleinere universele autobedrijf. Zij kennen hun klant en hebben een laag kostenniveau, zegt Marcel Voskuilen, directeur Vectus Lease. Volgens Bart Kuijpers, adjunct-hoofddirecteur van het vakblad Automotive, moeten deze kleinere vakgarages dan wel in een omgeving werken waar er een hechte band bestaat met de lokale omgeving. Denk hierbij aan kleinere gemeenten. De wensen van de klant blijven de basis van waaruit automotivebedrijven moeten opereren. Klantensegmentatie kan, als daar schaalvergroting tegenover staat. Dat gebeurt al. En mobiliteitsvraagstukken zullen in de stad anders zijn, denk aan Greenwheels, dan in Drenthe. Zou de markt bereid zijn zich dusdanig te kunnen aanpassen als hierboven op hoofdlijnen wordt geschetst? Importeurs en fabrikanten zullen daartoe een andere kijk op de branche moeten krijgen, zegt Brouwers. Max Erich: Dealers zullen zich meer moeten focussen op aftersales en occasions. Daarin kun je ondernemen. 22 juni 24 Pagina 9

10 5. Kansen & bedreigingen Wil de automotive op de lange termijn gezond zijn, dan zal de branche slim moeten inspelen op kansen en verstandig moeten omgaan met bedreigingen. Kansen Fiscale overheidsmaatregelen Fiscale en milieumaatregelen van de overheid stimuleren de consument om kleinere zuinige auto s te rijden. Veranderende vraag Er is een ontwikkeling van autobezit naar autogebruik. Hoewel naar verwachting het wagenpark zal toenemen, zullen er minder kilometers worden gereden. Demografische ontwikkeling: bij 65-plussers neemt het autobezit in verhouding toe. Daarentegen kopen jongeren minder auto s. Verstedelijking biedt kansen voor initiatieven zoals, Car2Go en andere mobiliteitsconcepten. Klanten Merkdealers moeten zich meer richten op de klant in plaats van productgericht werken. Wat wil de klant nu echt? Daarbij kunnen zij gebruikmaken van betere klanteninformatie om ze vervolgens proactief te benaderen. Kleinere universele autobedrijven hebben buiten de grote stedelijke gebieden bestaansrecht. Zij weten de klant aan zich te binden. Samenwerking Nieuwe afspraken tussen merkdealers, importeurs en autofabrikanten zijn nodig over hoe zij de klant het beste kunnen bedienen. Merkdealers en universele autobedrijven gaan samenwerkingen aan met leasemaatschappijen. Die laatste zijn afnemers van nieuwe auto s. Daarnaast wordt bijvoorbeeld het onderhouden en de reparaties van het wagenpark van leasemaatschappijen ondergebracht bij dealers en/of universele autobedrijven. Oprichten van gezamenlijk inkoopcombinaties. Merkdealers richten zich ook op de markt voor occasions. Financieel management Ondernemers in de automotive moeten meer oog hebben voor goed financieel management, een van de pijlers van een goed lopend bedrijf. Dat behelst een toekomstvisie en strakke sturing van de organisatie. Bedreigingen Fiscale overheidsmaatregelen De overheid heeft de afgelopen jaren te veel invloed uitgeoefend op de automotivebranche. Om de markt weer in balans te brengen, moet de overheid pas op de plaats maken. Veel bedrijven zijn verzwakt Door de economische recessie is de slagkracht van merkdealers en universele autobedrijven danig verzwakt. Er zijn nog te veel showrooms. Consolideren Grootschaligheid van dealers onthecht de klant. 22 juni 24 Pagina

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020 ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen Autolease op weg naar 2020 Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Arjan Chrispijn ING Lease arjan.chrispijn@ing.nl

Nadere informatie

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop De automotive sector kent in 2014 een slechte start. Vooral de particuliere markt blijft een zorgenkind.

Nadere informatie

Integraal advies H8. Jeroen Dusseldorp Studentnummer:2041664 23-6-2014 Assessor 1: Marie-Jose Kanters

Integraal advies H8. Jeroen Dusseldorp Studentnummer:2041664 23-6-2014 Assessor 1: Marie-Jose Kanters 2014 Integraal advies H8 Jeroen Dusseldorp Studentnummer:2041664 23-6-2014 Assessor 1: Marie-Jose Kanters Inhoud Managementsamenvatting... 3 Organisatiebeschrijving / huidige strategie... 4 Omgevingsanalyse

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Blik in de toekomst Verder in automotive. Het is tijd voor de Rabobank.

Blik in de toekomst Verder in automotive. Het is tijd voor de Rabobank. Blik in de toekomst Verder in automotive Het is tijd voor de Rabobank. Blik in de toekomst Verder in automotive 4 Blik in de toekomst Verder in automotive Blik in de toekomst Verder in automotive 5 Voorwoord

Nadere informatie

Moduleopdracht. Financieel management

Moduleopdracht. Financieel management Moduleopdracht Financieel Management Naam B. (Diane) Vroegindeweij-Groenendijk Studentnummer xxxxxxxx Datum 10 december 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management, Economie & Recht Financieel management

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014 23 juli 2014 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

trendonderzoek personenwagenbranche Wat wordt van de medewerker gevraagd in 2015?

trendonderzoek personenwagenbranche Wat wordt van de medewerker gevraagd in 2015? trendonderzoek personenwagenbranche Wat wordt van de medewerker gevraagd in 2015? Rapportage Trendonderzoek - personenwagenbranche Wat wordt er van de medewerker in 2015 gevraagd? In opdracht van OOMT

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Investeren in de bouw zo bespaart u op bedrijfsmiddelen

Investeren in de bouw zo bespaart u op bedrijfsmiddelen Investeren in de bouw zo bespaart u op bedrijfsmiddelen 2 Colofon Algemene contactgegevens: ABN AMRO Lease N.V. Franz Lisztplantsoen 100 3533 JG Utrecht Postbus 3171 3502 GD Utrecht Telefoon: (030) 290

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst.

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Graydon Whitepaper De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Hoe doet de groothandel het? 4 2. Financiële trendanalyse 5 3. Trends & ontwikkelingen

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Stern gaat nog een stap verder

Stern gaat nog een stap verder Stern gaat nog een stap verder Het zijn momenteel weer zware tijden voor de Nederlandse autobranche. Zo dreigt 2013 met nog enkele maanden voor de boeg wat betreft de verkoop van nieuwe auto s zelfs een

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie