Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ). Alle rechten voorbehouden *connectedthinking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking"

Transcriptie

1 *connectedthinking

2

3 Een nieuwe werkelijkheid* Jaarbericht 2007/2008 Het thema Een nieuwe werkelijkheid is in dit jaarbericht verbeeld door zes verschillende fotografen met verschillende achtergronden (pers, mode, theater, jong talent, kunst, reclame) te vragen een portret te maken van één van onze mensen. Passend bij het thema, maar evenwel uniek, is dat de fotografen volledig vrij zijn gelaten om hun interpretatie van een nieuwe werkelijkheid vast te leggen. De enige richtlijn bestond uit het centraal stellen van de mens als onderdeel en katalysator van nieuwe werkelijkheden.

4 Een nieuwe werkelijkheid Bij PricewaterhouseCoopers Nederland werken ruim professionals met elkaar samen vanuit 16 vestigingen en drie verschillende invalshoeken: Assurance, Tax & HRS en Advisory. Op basis van ons gedachtegoed Connected Thinking leveren we sectorspecifieke diensten en zoeken we verrassende oplossingen, niet alleen voor grote nationale en internationale ondernemingen, maar ook voor overheden en notforprofitorganisaties en Private Companies. Als zelfstandig onderdeel van een wereldwijd netwerk met meer dan medewerkers in 150 landen beschikken we over veel kennis en ervaring. Die delen we met elkaar, onze klanten en andere stakeholders. We voelen ons betrokken, zijn gewend om goed te luisteren en vinden het de gewoonste zaak van de wereld om ook zelf verantwoording af te leggen over onze prestaties. In dit Jaarbericht kijken wij samen met u terug op 2007/2008. We kunnen terugkijken op een uitstekend jaar. Wederom zijn we erin geslaagd de resultaten van het voorgaande boekjaar te overtreffen. De basis voor dit succes is in belangrijke mate gelegd in de eerste helft van dit boekjaar. In die periode zijn we er vooral in geslaagd onze mensen optimaal in te zetten met als resultaat een uitstekende productiviteit. Hiermee is een stevige basis gelegd om de economische tegenwind, die in het eerste halfjaar van 2008 aan kracht heeft gewonnen, het hoofd te bieden. Een grote rol bij ons succes speelt de professionaliteit, het talent en de grote loyaliteit van onze medewerkers. Zij zetten zich elke dag weer maximaal in om onze klanten optimaal van dienst te zijn en om die toegevoegde waarde te leveren die van PricewaterhouseCoopers verwacht mag worden. Wij zijn hen daar meer dan dankbaar en erkentelijk voor. Onze medewerkers, in combinatie met onze strategie en onze inzet om vraagstukken vanuit verschillende competenties en invalshoeken te benaderen, zijn doorslaggevend voor de continuering van ons succes. Drie jaar geleden is de basis gelegd voor onze huidige strategie. Sindsdien hebben zich vele veranderingen voltrokken, met een steeds verder toenemende complexiteit tot gevolg. Elke dag weer worden we geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid, waarin veranderingen zo ongeveer de enige constante factor zijn. Het is ons vak die veranderingen te vertalen naar uitdagingen en die te delen met onze klanten en om vervolgens met oplossingen te komen die een toegevoegde waarde opleveren, die ons allen verder brengt. De hoofdlijnen van onze strategie staan ondanks een steeds nieuwe werkelijkheid, rechtovereind. Zij geven ook in het komende jaar de richting aan waarmee wij de uitdagingen van een nieuwe werkelijkheid tegemoet zullen treden. Onze mensen mogen van de moderne werkgever die PwC wenst te zijn, verwachten dat wij oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen en dat wij die vertalen naar adequate maatregelen in het belang van onze mensen. Zo hebben wij veel geïnvesteerd in ons streven om een organisatie met een menselijke maat te zijn. Een breed scala aan acties en maatregelen is in dat kader geïntroduceerd en geïmplementeerd. Het resultaat is een meer diverse organisatie, waarin breed respect aanwezig is voor een grote verscheidenheid aan opvattingen en culturele achtergronden. Maar het resultaat is ook dat er begrip en ruimte is voor de persoonlijke keuzes die mensen in de verschillende fases van hun leven maken. Dit wordt gefaciliteerd in de vorm van een verdere flexibilisering van onze arbeidsvoorwaarden. De invoering van het zogenaamde papaverlof is daar slechts één van de onderdelen van. De groei van onze omzet is de beste illustratie dat onze strategie, die gericht is op het samen naar de markt laten gaan van de professionals uit de verschillende Lines of Service, werkt. Maar ook hier worden we met nieuwe werkelijkheden geconfronteerd. De negatieve gevolgen van de kredietcrisis die een jaar geleden in de Verenigde Staten is ontstaan, beperken zich al lang niet meer tot alleen de Verenigde Staten en de financiële sector. De gevolgen hiervan, in combinatie met onder andere de sterk gestegen inflatie, die mede veroorzaakt wordt door de alsmaar oplopende olie en grondstofprijzen, hebben een grote impact op de economische ontwikkelingen. De mooie economische groeicijfers van de afgelopen jaren hebben plaatsgemaakt voor magere groeicijfers. Ondernemingen zien hun kosten toenemen

5 en marges kleiner worden. Hierdoor worden zij gedwongen kritisch en creatief te kijken naar hun bedrijfsvoering. Deze kan niet langer gebaseerd zijn op een voortdurende groei. Meer dan ooit zullen ondernemingen verwachten dat wij over de grenzen van onze verschillende disciplines heen kijken. Dat wij onze kennis bundelen en inzetten om hen te helpen in die gewijzigde economische omstandigheden het verschil te blijven maken. Dat vraagt van ons dat wij ons blijven bewijzen als een brede dienstverlener. Tegelijkertijd vereist dat van ons een nog intensievere focus op onze klanten. Het derde hoofdpunt uit onze strategie kiezen voor klanten sluit daar naadloos op aan. Dit vraagt van ons een voortdurende alertheid of wij bij onze klanten die toegevoegde waarde leveren die wij ambiëren en die klanten van ons mogen verwachten. Deze focus maakt het ons tegelijk mogelijk snel te anticiperen op veranderende wensen van onze klanten. Illustratief hiervoor is de groei van de assurancediensten, die verder gaan dan de controle van de jaarrekening en die tegemoetkomen aan de behoefte om op meer onderdelen van de bedrijfsvoering aan bijvoorbeeld stakeholders assurance te kunnen geven. Komend boekjaar rollen we onder de noemer PwC Experience een intern programma uit dat erop gericht is om al datgene wat wij met onze strategie beogen met nog meer kracht te implementeren en om de cultuurverandering die daarvoor nodig is te bewerkstelligen. Centraal daarbij staat onze overtuiging dat het eindresultaat verbetert als we oog hebben voor het proces ernaar toe. Klanten willen dat wij ons in hen verplaatsen, dat we werkelijk begrip hebben voor hun zorgen en problemen en dat we onze oplossingen daarop toesnijden. In het hoofdstuk Marktontwikkelingen en strategie gaan we hier verder op in. Tot een nieuwe werkelijkheid rekenen wij zeer zeker ook dat wij als grote werkgever en belangrijke speler in onze branche een verplichting hebben, die verder gaat dan uitsluitend ons eigen directe bedrijfsbelang. Aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij voelen, hebben wij in de afgelopen jaren op diverse wijze invulling gegeven. Als voorzitter van het Ambassadeursnetwerk hebben wij een bijdrage willen leveren aan het slechten van die barrières die een grotere participatie van vrouwen in topfuncties in de weg staan. Ook hebben wij met regelmaat aandacht gevraagd voor de verdere verslechtering van het (fiscale) vestigingsklimaat en voor de gevolgen van de filialisering van Nederland, die dreigt door het verdwijnen van hoofdkantoren. We hebben dat gedaan in de vorm van een intensieve Prinsjesdagmediacampagne waarin onder andere innovatie, milieu en deregulering centraal stonden. Een aantal van onze topfiscalisten heeft deelgenomen aan hoorzittingen van de vaste Kamercommissie Financiën, over onder andere de fiscale concurrentiepositie van Nederland en het wetsvoorstel voor de belasting van excessieve beloningen. Wij zijn van mening dat de fiscale concurrentiepositie van Nederland is aangetast door een gebrek aan stabiliteit in het belastingbeleid. Ook zijn wij van mening dat de discussie over het hoger belasten van topinkomens buitenlandse investeerders en ondernemers afschrikt en dus leidt tot een verslechtering van het ondernemersklimaat van ons land. Wij hebben in het afgelopen jaar onze stem regelmatig laten horen over deze zaken en we zullen dat blijven doen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is uit overtuiging een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering geworden. Passend daarbij maakt onze verantwoording daarover een integraal onderdeel van dit jaarbericht uit. Een nieuwe werkelijkheid met veranderde economische omstandigheden vraagt dat wij kritisch kijken naar onze eigen bedrijfsvoering. Ook dus naar al datgene wat wij doen op het vlak van Corporate Responsibility en Diversity. Wij doen dat vanuit de overtuiging dat ook in een economisch veranderende omgeving diversiteit en duurzaamheid van de bedrijfsvoering cruciaal zijn en blijven. In dit jaarbericht kijken we terug op de ontwikkelingen van het afgelopen boekjaar in onze organisatie en blikken we vooruit naar de lijnen die we voor de toekomst hebben uitgezet. Naast het verslag van de Raad van Bestuur bevat dit bericht ook weer ons maatschappelijk verslag en het transparantieverslag, waarin wij melding maken van de manier waarop onze accountancydienstverlening is georganiseerd. Na bijna zeven jaar voorzitterschap van PwC draag ik met ingang van 1 oktober aanstaande de voorzittershamer over aan mijn beoogd opvolger Robert Swaak. Na ruim 28 jaar aan PwC verbonden te zijn geweest, waarvan bijna zeven jaar als bestuursvoorzitter, verlaat ik de organisatie en begin aan een nieuwe uitdaging als president en CEO van de Schiphol Group. Tijdens mijn bestuursperiode is de omgeving waarin wij opereren ingrijpend veranderd en zijn de eisen die aan ons soort organisaties worden gesteld door klanten, medewerkers en toezichthouders steviger geworden. Het was voor ons allen steeds weer een uitdaging om snel en adequaat op die veranderingen te reageren en vooral om de eisen en verwachtingen te overtreffen. Het was voor mij een voorrecht en een unieke ervaring om leiding aan onze Nederlandse organisatie te mogen geven en om samen met mijn collegabestuurders, met de partners en medewerkers van PwC de strategie te ontwikkelen, daar inhoud aan te geven en deze tot een succes te maken. Tot dat succes reken ik het marktleiderschap in diverse segmenten, onze stevige marktpositie, de prachtige financiële resultaten en bovenal de trots van onze mensen deel uit te maken van onze organisatie. Tot dat succes reken ik ook de verandering van onze wereldwijde organisatiestructuur. Wij delen dit alles graag met u in dit jaarbericht. Ik verlaat PwC in de wetenschap dat de organisatie beschikt over de beste mensen die het zich kan wensen en met de overtuiging dat zij onder leiding van mijn beoogd opvolger Robert Swaak als geen ander in staat zullen zijn nieuwe werkelijkheden tegemoet te treden en uitdagingen te overtreffen. Ik dank mijn collegabestuurders, partners en medewerkers voor de inspirerende en constructieve wijze waarop ik samen met hen heb mogen werken aan de organisatie die er nu staat. Jos Nijhuis voorzitter Raad van Bestuur PricewaterhouseCoopers B.V.

6 Een nieuwe werkelijkheid Vaste grond* Fotografie: Michiel van Nieuwkerk Model: Armando Veringmeier Voor ondernemers, managers en beleidsmakers komt elke dag met nieuwe werkelijkheden. Dat lijkt onzeker, maar nieuwe werkelijkheden bieden juist ook kansen. Voor vooruitgang, voor verbetering, voor ontwikkeling. Voor wie het goed aanpakt tenminste. Want bij alle nieuwe ontwikkelingen blijft in ieder geval één oude wet onverminderd van kracht: bouw alleen op vaste grond.

7 Inhoud Kerncijfers 3 Marktontwikkelingen en strategie 5 Verslag Local Oversight Board 11 Verslag van de Raad van Bestuur 17 Jaarrekening 43 Maatschappelijk verslag 83 Transparantieverslag 113 Bijlagen Informatie over PwC 129 Begrippenlijst 138 GRItabel 140 Colofon 148

8 Kerncijfers PricewaterhouseCoopers B.V. 2007/ / / / /2004 Omzet Nettoomzet (x 1 mln.) 774,5 723,3 654,8 626,3 583,2 Groei +7,1% +10,5% +4,6% +7,4% +1,7% Nettoomzet per persoon (x 1.000) 173,0 166,6 157,1 154,3 143,7 Externe omzet per Line of Service (x 1 mln.) Assurance 408,5 403,1 367,1 360,1 343,8 Tax & HRS 250,0 233,1 212,5 194,0 184,4 Advisory 116,0 87,1 75,2 72,2 55,0 Totaal 774,5 723,3 654,8 626,3 583,2 Resultaten Bedrijfsresultaat (x 1 mln.) 134,9 118,2 101,2 88,8 72,8 Groei +14,1% +16,9% +14,0% +22,0% +17,2% Resultaat na belastingen (x 1 mln.) 131,2 112,5 94,1 77,3 61,3 Groei +16,7% +19,6% +21,7% +26,0% +10,2% Bedrijfsresultaat per Line of Service (x 1 mln.) Assurance 70,4 66,5 58,4 53,3 40,8 Tax & HRS 49,1 44,7 36,9 30,9 31,4 Advisory 17,1 7,8 7,2 5,3 4,8 Managementfee, salaris en emolumenten Beschikbaar voor uitkering aan partners 178,5 156,9 137,3 121,1 105,2 (x 1 mln.) Toename +13,8% +14,2% +13,4% +15,1% +15,8% Gemiddelde partnermanagementfee 1 708,4 653,7 589,4 526,5 453,4 (x 1.000) Gemiddelde financiering per aandeelhouder 777,1 762,6 736,5 700,2 662,5 (x 1.000) Bonuskosten voor medewerkers (x 1 mln.) 2 38,7 37,5 33,8 26,7 Gemiddelde loonkosten per FTE (x 1.000) 65,9 64,0 61,5 58,3 Gemiddelde bonus per FTE (x 1.000) 9,2 9,1 8,6 7,0 Gemiddelde bezetting (in FTE) Partners Professional staff Support staff Uit de managementfee worden de kosten betaald voor goodwillrechten, pensioenopbouw, sociale verzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering etc /2008 is niet geheel vergelijkbaar met eerdere jaren, als gevolg van een gedeeltelijke omzetting van variabele naar vaste beloning. Jaarbericht 2007/2008 3

9 Marktontwikkelingen en strategie Wij leven in een turbulent tijdperk. Ingrijpende gebeurtenissen volgen elkaar in hoog tempo op en de invloeden van de veranderingen zijn ingrijpender dan voorheen. Zaken als de verschuivende mondiale economische macht, stijgende energie en voedselprijzen, de crisis in de financiële wereld en het klimaatvraagstuk hebben op een of andere manier grote impact op het professionele en privéleven. De uitkomst van deze ontwikkelingen is niet altijd duidelijk. Met onze strategie, die inspeelt op mondiale bewegingen, bieden wij klanten oplossingen voor hun vraagstukken, waar mogelijk met de inzet van al onze competenties en altijd met oog voor de wereld om ons heen. Marktontwikkelingen Internationale verwevenheid De wereldeconomie wordt niet langer aangedreven door één motor. Kapitaalstromen lopen langs andere routes dan vroeger en de concurrentieverhoudingen verschuiven. Ondernemingen krijgen te maken met nieuwe markten, nieuwe investeringsvraagstukken en nieuwe concurrenten. De kredietcrisis die vorige zomer losbarstte, heeft primair gevolgen voor de financiële markten, maar via de stijgende prijs van kapitaal ook voor de reële economie. Bedrijven, grote en kleine, worden geconfronteerd met kredietverleners die hun businessplan kritischer bekijken. De credit crunch toont bij uitstek de verwevenheid van de mondiale economie aan. Problemen op de Amerikaanse hypotheekmarkt komen, verpakt in complexe financiële producten, uiteindelijk ook bij ons terecht. Hetzelfde geldt voor de politieke wereld. Het recente verleden heeft duidelijk gemaakt dat een deel van de wereldpolitiek instabiel is en het risico van extremisme in zich bergt; dit maakt ook onze politieke en economische vooruitzichten onzeker. Europa De huidige economische situatie in Europa doet denken aan een onstuimige herfst na een lange kalme zomer. Na jaren van een ongekende combinatie van lage inflatie en economische voorspoed, zwakt de economische groei af en loopt de inflatie flink op. We beginnen de gevolgen van de sterke euro te merken aan een afname van de uitvoer naar landen buiten de eurozone. Voor het eerst sinds vele jaren daalt de bezetting van de productiecapaciteit, loopt de werkloosheid op en zwakt de investeringsbereidheid af. Lagere bezettingsgraden leiden vooralsnog niet tot lagere binnenlandse inflatie, want dat wordt tenietgedaan door dure invoer en stijgende voedsel en olieprijzen. De zorgen van de Europese Centrale Bank (ECB) over de inflatie zijn terecht, want hoge inflatie is een hardnekkig fenomeen en een bron van onzekerheid. Daar komt bij dat de combinatie van een groeivertraging, hoge inflatie en een dure euro slecht te bestrijden zijn met het conventionele rentewapen van de ECB. Verenigde Staten Ook in de Verenigde Staten zijn de herfststormen nog niet gaan liggen en lijkt het erop dat er een strenge, lange winter aankomt. De economische groei is dit jaar bijna geheel tot stilstand gekomen. De inflatie loopt ook hier verder op, terwijl de werkgelegenheid in de Verenigde Staten sterk afneemt en de waarde van de dollar op een historisch dieptepunt is beland. Door de sterke afhankelijkheid van de auto in Amerika voelen huishoudens de dure olie nog veel meer dan in Europa. Door de huidige correctie op de huizenmarkt en de negatieve doorwerking van de kredietcrisis op de consumptie en investeringen, is de verwachting dat de zwakke economische ontwikkelingen voorlopig nog zullen aanhouden. Opkomende economieën Inmiddels neemt een aantal opkomende economieën (China, India, Turkije, Mexico, Rusland en Brazilië) een steeds belangrijkere plaats in in de wereldeconomie. De tijden dat deze landen met hun lage lonen zorgden voor lage prijzen op mondiale goederenmarkten lijken voorbij. Zij roeren zich dankzij de gestegen welvaart zelfs zo nadrukkelijk op de grondstoffen en voedselmarkten, dat zij zelf ook bij beginnen te dragen aan de mondiale inflatietrends. Mede als gevolg hiervan is de olieprijs tot een recordhoogte gestegen en rijzen voedselprijzen de pan uit. Het einde van de trend is nog niet in zicht, omdat de aanbodzijde van de grondstoffen en voedingsmarkten niet snel genoeg kan reageren op de gestegen vraag en de hoge prijzen. Redenen hiervoor zijn velerlei en per markt verschillend. Zo kan de agrarische markt door landbouwsubsidies en importbeperkingen niet snel genoeg het evenwicht herstellen en heeft de energiemarkt tijd nodig om productiecapaciteit te bouwen. Nederland Nederland kan zich niet aan de turbulentie in de wereldeconomie onttrekken. De deflatoire luwte waarin we jarenlang hebben verkeerd is ten einde gekomen: de inflatie is het eerste halfjaar van 2008 gestegen naar gemiddeld 3,2%. De prognose is dat de werkloosheid langzaam op gaat lopen en vanaf volgend jaar zal ook in Nederland een terugval van de economische groei optreden. Toch staat Nederland er relatief goed voor. De sterk gestegen aardgasbaten vangen voorlopig de verminderde belastinginkomsten op en er is (nog) geen sprake van een loonprijsspiraal. Nederland heeft de afgelopen decennia de economische structuur versterkt en flexibeler gemaakt en de aanbodzijde lijkt sneller te reageren dan vroeger. Maar zolang de wereldeconomie uit haar doen is, blijven de vooruitzichten voor de uiterst open Nederlandse economie ook op de iets langere termijn onzeker. Jaarbericht 2007/2008 5

10 Uitdagingen en kansen Filialisering en vestigingsklimaat Als gevolg van de globalisering en de mobiliteit van kapitaal en hooggeschoolde arbeid, is een strijd aan het ontstaan om de vestiging van hoofdkantoren en bedrijfsvestigingen met een hoge toegevoegde waarde en een kleine CO 2 footprint. Bedrijven zijn steeds minder gebonden. Nederland investeert nog altijd meer in het buitenland dan andersom, maar toch bestaat de zorg dat veel Nederlandse bedrijven worden overgenomen door nietnederlandse ondernemingen met een hoofdkantoor buiten Nederland. Daarmee verdwijnt beslissingsmacht naar het buitenland en filialiseert Nederland. Voor PwC is deze ontwikkeling cruciaal, omdat het een negatieve invloed heeft op de omvang en aard van de opdrachten. Net als voor onze klanten, is ook voor PwC een gunstig vestigingsklimaat belangrijk. Dan gaat het om een (betrouwbaar) fiscaal klimaat en een aanvaardbare regeldruk, maar ook om aspecten als de kwaliteit en het innovatieve vermogen van universiteiten en andere kenniscentra, de beschikbaarheid van talentvol personeel, de bereikbaarheid en meer in het algemeen de leefbaarheid van Nederland. Ook los van allerlei wet en regelgeving stellen consumenten en afnemers hogere eisen op het gebied van productie. Dit leidt tot nieuwe markten voor duurzaam en verantwoord ondernemen. Ondernemingen kijken nauwkeuriger naar hoe zij hun supply chain hebben georganiseerd. Voldoen hun toeleveranciers, die in andere landen en werelddelen kunnen zitten, aan onze regels? Produceren zij op een manier die voldoet aan eisen die de afnemer stelt? PwC ziet dit als een sterk groeiend aandachtsgebied en helpt bedrijven de uitdagingen op het vlak van duurzaam ondernemen het hoofd te bieden. Hierbij gaat het onder meer om de onder steuning bij het formuleren van de strategie, het opzetten van een administratieve organisatie en verificatie van duurzaamheidsrapporten. Vergrijzing en diversiteit De samenleving ontgroent en vergrijst. Waar eerder sprake was van een structureel overschot aan beroepskrachten, zal er in de toekomst naar verwachting een structureel tekort zijn. Dit tekort laat zich in verschillende sectoren nu al voelen. Het aantrekken van talent vormt een steeds grotere uitdaging voor bedrijven en organisaties. Ook retentie van medewerkers is een belangrijk aandachtsgebied. Vergrijzing en ontgroening brengen ook nieuwe economische activiteit op gang, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, wonen en onderwijs. Binnen deze speerpunten hebben wij een aantal onderliggende thema s benoemd, die cruciaal zijn voor het realiseren van de strategie: innovatie, kwaliteit, diversiteit, talentmanagement en Corporate Responsibility. De uitvoering van de strategie vordert gestaag. In ons streven om een organisatie met menselijke maat te zijn, hebben we belangrijke stappen gezet. Naast een aantal interne maatregelen, zoals het aanpassen van het coachingsmodel en het managementdevelopmentprogramma, is een van de meest in het oog springende aspecten ons besluit om de arbeidsvoorwaarden te moderniseren. Hierdoor wordt het in het komend boekjaar bijvoorbeeld mogelijk om, onder voorwaarden, betaald zorgverlof op te nemen en krijgen vaders na de geboorte van hun kind recht op tien dagen doorbetaald papaverlof. U leest over de invulling van dit strategiepunt in ons maatschappelijk verslag (blz ). Ook op het gebied van samen naar de markt zijn er vorderingen gemaakt. Voor het oplossen van klantproblemen is het samenbrengen van de juiste competenties cruciaal. In de huidige complexe samenleving kunnen vraagstukken niet meer vanuit één invalshoek benaderd worden. Een voorbeeld hiervan is de geïntegreerde dienstverlening op het gebied van fusies en overnames. Meer dan ooit wijzen we er in al onze opleidingsprogramma s op hoe belangrijk het is om vraagstukken vanuit de positie van de klant te benaderen. In het verlengde hiervan ligt het speerpunt kiezen voor klanten. Klanttevredenheid verdient permanente aandacht. Daarom is het belangrijk om ons bewust te zijn van de vraag bij welke klanten we, nationaal en internationaal, de meeste toegevoegde waarde kunnen leveren. Wij kunnen de strategie niet uitvoeren zonder ook de onderliggende thema s te realiseren. Door onze dienstverlening en onze organisatie te innoveren, onderscheiden we ons in de markt en profileren we ons als een aantrekkelijke werkgever. Diversiteit is geen doel op zich, maar staat in dienst van de strategie. We zijn ervan overtuigd dat onze dienstverlening verbetert als onze mensen de problemen benaderen vanuit verschillende achtergronden en culturen. Hetzelfde geldt voor Corporate Responsibility (CR). CR gaat over de manier van werken die we van onze medewerkers verwachten. Het is een middel om mensen aan onze organisatie te binden en ook een uiting van het bewustzijn van onze positie in de samenleving. Dat Nederland zich bewust is van het belang van een goed vestigingsklimaat, laat bijvoorbeeld de oprichting van het Holland Financial Centre zien waarin, naast verschillende partijen uit de financiële sector, ook de overheid deelneemt. Tegelijkertijd verwachten wij van de overheid dat zij haar ambities waarmaakt door het scheppen van stabiele (fiscale) randvoorwaarden en maatregelen met het oog op de internationale context waarin ons land opereert. Verschillende voorbeelden (vliegtax, plannen voor het belasten van topinkomens) laten zien dat de overheid op dit gebied steken laat vallen. Belang van duurzaamheid Overheden, burgers en ondernemingen zijn zich steeds meer bewust van het belang van een duurzame economische ontwikkeling. De Nederlandse en Europese overheden stellen ambitieuze doelstellingen op het gebied van CO 2 uitstoot, gebruik van duurzame energie en van chemische stoffen. De uitvoering van deze ambities legt een grote verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven. De bevolking wordt niet alleen ouder maar ook diverser. De economie die wordt aangedreven door de klassieke werknemerswerkgeversverhoudingen bestaat niet meer. Overal in de maatschappij bestaan verschillende arbeidspatronen, arbeidsrelaties en leefstijlen naast elkaar. Bedrijven zoeken naar manieren om een betere afspiegeling van de maatschappij te vormen. Ook voor PwC is dit een belangrijk aandachtsgebied. Strategie Strategische speerpunten en thema s Wij spelen met onze strategie in op de veranderende marktomstandigheden, zoals die hierboven beschreven zijn. In het boekjaar 2005/2006 hebben wij strategische speerpunten geformuleerd die nog steeds rechtovereind staan: Organisatie met menselijke maat; Samen naar de markt; Kiezen voor klanten; Aanpassen professioneel besturingsmodel. Horizontaal Toezicht en TMAS Horizontaal Toezicht is de naam van de nieuwe controleaanpak van de Belastingdienst. De belasting plichtige moet laten zien dat de organisatie controle heeft over haar fiscale processen en risico s en zij verplicht zich om alle mogelijke fiscale discussiepunten aan de Belastingdienst voor te leggen. In ruil daarvoor zal de aanpak van de Belastingdienst verschuiven van reactief (controles over oude jaren) naar proactief (in de actualiteit omgaan met relevante fiscale risico s). Om de fiscale discussiepunten boven tafel te krijgen, dient de belastingplichtige onderneming te beschikken over een Tax Control Framework, waarin het fiscale beleid van de onderneming, de procedures en de controles daarop zijn opgenomen. PwC speelt in op de nieuwe controleaanpak van de Belastingdienst door bedrijven te ondersteunen met het ontwerpen van hun Tax Control Framework. Dit is één van de activiteiten van Tax Management & Accounting Services (TMAS), onze nieuwe businessunit die vorige zomer van start is gegaan. Het waren bijvoorbeeld vragen van klanten over statutaire en fiscale complianceprocessen, die ons aanleiding gaven om onze propositie met TMAS aan te scherpen. Bedrijven ervaren soms dat er in de praktijk nauwelijks sprake lijkt van samenhang tussen deze processen. Met de oprichting van TMAS kunnen we inspelen op de behoefte van veel klanten om alle statutaire en fiscale complianceprocessen te integreren. De businessunit TMAS past binnen ons strategische speerpunt samen naar de markt. De groep bestaat uit zo n 600 medewerkers en circa 15 partners en directors. 6 PricewaterhouseCoopers B.V. Jaarbericht 2007/2008 7

11 Kwaliteit heeft de hoogste prioriteit in alle aspecten van ons bedrijf, of het nu gaat om ons werk voor klanten of onze interne organisatie. Dat uit zich door een voortdurende focus op vaktechniek en marktkennis, maar ook in aandacht voor houding en gedrag van onze medewerkers. In het verslag van de Raad van Bestuur (blz ) en het transparantieverslag (blz ) gaan we uitgebreid in op ons stelsel van kwaliteitsbeheersing. Nieuwe uitdagingen Hieronder willen we aandacht besteden aan enkele nieuwe ontwikkelingen die in het komende boekjaar een belangrijke rol spelen in onze marktbewerking of onze interne organisatie. Deze punten passen binnen de hierboven genoemde strategische thema s. Nieuwe vragen uit de markt We onderscheiden ons in de markt door het voortdurend verbeteren van onze processen en door zo goed mogelijk in te spelen op en gebruik te maken van nieuwe regelgeving en veranderende wensen van onze klanten. Wij proberen daarom onze medewerkers zoveel mogelijk aan te moedigen met innovatieve ideeën te komen. Toenemende behoefte aan (nietfinanciële) assurance In de samenleving bestaat behoefte aan zekerheid over steeds meer uiteenlopende zaken. Organisaties van evenementen, die de vervuiling die zij veroorzaken willen compenseren, laten hun CO 2 footprint door een accountant verifiëren. Multinationals die een deel van hun productie hebben ondergebracht in andere landen, willen zeker weten dat het productieproces aan hun standaarden voldoet en dat er bijvoorbeeld geen kinderarbeid wordt ingezet. Stakeholders kijken steeds verder dan de historische financiële informatie. Ze willen ook informatie over andere aspecten van de bedrijfsvoering, zoals de klanttevredenheid, de impact op het milieu, de reputatie van de onderneming of de interne beheersingssystemen. Tegelijk vinden ondernemingen het in toenemende mate belangrijk om transparant te zijn in hun bedrijfsvoering. Als een accountant assurance geeft over deze nietfinanciële waarden, leidt dat tot meer geloofwaardigheid, vertrouwen en aandeelhouderswaarde. Wij willen ons verder ontwikkelen tot brede, innovatieve assuranceaanbieders om in te spelen op de snel toenemende vraag naar nietfinanciële assurance. Hiertoe hebben we onze specialisten op het gebied van nietfinanciële assurance samengebracht in één groep. Deze specialisten werken nauw samen met hun collega s in de Tax & HRSpraktijk en de Advisorypraktijk. Binnen Advisory is de afgelopen periode de nieuwe dienstverlening aangepast aan nieuwe vragen uit de markt. Voorbeelden hiervan zijn Securities Litigation (kortweg: SEClit), een groep die vanuit de Assurancepraktijk overgekomen is en gekoppeld is aan de bestaande dienstverlening op het gebied van risicomanagement en forensische onderzoeken. SEClit adviseert bedrijven over de juiste reactie en maatregelen als er een justitieel onderzoek wordt ingesteld, waarbij onze ondersteuning is gericht op beperking van aansprakelijkheid en sancties. Een ander voorbeeld is Forensic Technology Solutions waarbij wij via dataminingtechnieken berichten, computerbestanden, netwerken en dergelijke kunnen scannen of kopiëren en daarna doorzoeken en gegevens analyseren. Compliance Game Het PwCinnovatiepanel heeft tot taak innovatieve ideeën aan te moedigen en te verspreiden. Het panel reikt jaarlijks een prijs uit aan medewerkers die in de praktijk nieuwe oplossingen hebben bedacht die organisatiebreed ingezet kunnen worden. Afgelopen boekjaar ging de prijs naar de Compliance Game. Dit is een digitaal multicompetence spel, waarin deelnemers worden uitgedaagd te reageren op praktijksituaties bij naleving van wet en regelgeving. Al spelenderwijs doen zij kennis op van complianceonderwerpen terwijl het management inzicht krijgt in het kennisniveau per individu. Vier PwC ers, werkzaam binnen Advisory en Assurance, ontwikkelden het spel samen met twee externe partijen. PwC Experience Om onze strategie optimaal uit te voeren is meer nodig dan vaktechnische kennis. Niet alleen wat wij doen is belangrijk, maar ook hoe we het doen. Daarom zijn we het afgelopen boekjaar begonnen met de uitrol van de PwC Experience, een programma dat gericht is op de gedragsmatige component van onze strategie. We hebben onderzocht wat er nodig is om de ervaring de experience die klanten verwachten van PwC, het beste te realiseren. Via onder meer tevredenheidsonderzoeken hebben klanten ons laten weten welk gedrag zij in een professionele dienstverlener waarderen. Klanten vertelden ons graag te willen samenwerken met mensen die bereid zijn om te investeren in een hechte relatie waarin kennisdeling en samenwerking voorop staan. Zij vragen om een dienst verlener die zich wezenlijk verplaatst in het perspectief van de klant en die zich richt op het vergroten van toegevoegde waarde. In het PwC Experienceprogramma hebben we de gedragscomponenten benoemd, die wij willen realiseren om onder scheidend te zijn. Niet alleen onderscheidend naar onze klanten, maar ook naar onze medewerkers. Want wanneer wij binnen PwC constructief met elkaar omgaan, zullen wij het beste in staat zijn ook naar klanten het gedrag te vertonen dat zij verwachten. Om de gewenste gedragscomponenten de juiste aandacht te geven, hebben wij de PwC Experience onderdeel gemaakt van ons Learning en Developmentprogramma en tevens geïncorporeerd in onze Client Deliveryprogramma s. Ons internationale netwerk Ons internationale netwerk van PricewaterhouseCoopers, waarbinnen wereldwijd mensen werken in 150 landen, is van cruciaal belang bij het bedienen van onze nationale en internationale klanten en voor de ontwikkeling van onze mensen en onze organisatie. Het is een voortdurende uitdaging om dit netwerk zo in te richten dat het maximaal aansluit op de wensen en behoeften van onze klanten. Het goed functioneren van dit netwerk zal altijd één van de belangrijkste succesfactoren blijven. In het verslagjaar is uitvoerig nagedacht over de inrichting van het netwerk om een optimale aansluiting te bereiken bij de integrerende markten en bij datgene wat onze klanten van ons vragen. Topkwaliteit leveren en impact maken op de door ons gekozen markten is daarbij onze ambitie. Het antwoord is het nieuwe PwC Network of the Future. Met ingang van 1 oktober van dit jaar wordt het netwerk van PwC verdeeld in drie grote geografische clusters (West, Central en East). De acties en initiatieven op wereldwijd niveau worden binnen de clusters gecoördineerd, gefaciliteerd en uitgevoerd, zodat eenduidigheid gewaarborgd wordt ten aanzien van de te bereiken resultaten, zoals de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten. Dit nieuwe organisatiemodel van onze internationale organisatie maakt meer adequate aansturing mogelijk en doet tegelijkertijd recht aan de specifieke eigenschappen die onze wereldwijze professionele organisatie zo uniek en sterk maakt, zoals lokaal management, eigenaarschap en ondernemerschap. Met deze wijzigingen blijft ons credo global service delivered locally volledig intact. Als onderdeel van de nieuwe internationale organisatiestructuur wordt ook het leadership model van het PwC global network veranderd. Vanaf 1 oktober aanstaande wordt het PwC Network geleid door een nieuw Network Leadership Team. Voordat het nieuwe organisatiemodel kan worden ingevoerd vindt er eind september nog een wereldwijde stemming plaats. Bij een positieve uitslag begint op 1 oktober de implementatie. Wij juichen deze plannen toe omdat de nieuwe structuur ons in staat stelt om in een globaliserende economie en in een integrerende Europese markt, onze klanten in alle marktsegmenten optimaal van dienst te kunnen zijn. Een van de belangrijke voordelen van de nieuwe clusterstructuur is ook dat wij hiermee in staat zijn onze focus op de opkomende markten te versterken. 8 PricewaterhouseCoopers B.V. Jaarbericht 2007/2008 9

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking *connectedthinking Een nieuwe werkelijkheid* Jaarbericht 2007/2008 Het thema Een nieuwe werkelijkheid is in dit jaarbericht verbeeld door zes verschillende fotografen met verschillende achtergronden (pers,

Nadere informatie

Ageing Tomorrow, Innovation Today*

Ageing Tomorrow, Innovation Today* Public Sector Ageing Tomorrow, Innovation Today* Point of view Januari 2009 *connectedthinking 1 PricewaterhouseCoopers verleent sectorspecifieke diensten op de gebieden Assurance, Tax & HRS en Advisory.

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Jaarbericht 2010-2011

Jaarbericht 2010-2011 Jaarbericht 2010-2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken: Assurance, Tax & HRS en Advisory. We leveren sectorspecifieke

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inleiding De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Wanneer zich een vacature in de Raad van

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Visiedocument Neutralis. Visiedocument Neutralis 2013-06- 07

Visiedocument Neutralis. Visiedocument Neutralis 2013-06- 07 Visiedocument Neutralis 1 Inhoudsopgave: 1. Doel Visiedocument.... 3 2. Ontwikkelingen in de wereldeconomie... 4 3. Ontwikkelingen in de Nederlandse economie. 6 4. Ontwikkelingen binnen de financiële branche

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien PERSCONFERENTIE Technologische industrie blijft groeien Groei activiteit en werkgelegenheid versterkt nog in 2016......maar verslechterende wereldconjunctuur...en we mogen aandacht voor herstel concurrentievermogen

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Persinformatie Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Mario Mehren: strategie Wintershall blijkt succesvol 2 juni 2015 Michael Sasse Tel. +49 561 301-3301

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

We create chemistry. Onze bedrijfsstrategie

We create chemistry. Onze bedrijfsstrategie We create chemistry Onze bedrijfsstrategie Het verhaal van BASF Al vanaf onze oprichting in 1865 richten wij ons op de evoluerende wereld om ons heen. Wanneer we kijken naar hoe we als bedrijf willen bijdragen

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

de verwachting van de klant centraal.*

de verwachting van de klant centraal.* de verwachting van de klant centraal.* The road ahead for public service delivery Groeiende verwachtingen van klanten, bezuinigingen en demografische ontwikkelingen zijn mondiale trends die de omgeving

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Realiseer uw inkoopambities met behulp van Data Workshop Dun & Bradstreet

Realiseer uw inkoopambities met behulp van Data Workshop Dun & Bradstreet Workshop Dun & Bradstreet NEVI INKOOPDAG 2015 BJÖRN VAN RAAK MIKE VAN KESSEL ROSANNA VAN DER WOUDE Agenda Introductie Dun & Bradstreet Welke trends & uitdagingen zien wij in de markt? Interactieve break-out

Nadere informatie

Suriname: een potentiële outsourcing

Suriname: een potentiële outsourcing Suriname: een potentiële outsourcing en offshoring bestemming Business process outsourcing in de financiële sector 27 October 2009, Banquet Hall Hotel Torarica Drs. J.D. Bousaid, CEO Hakrinbank N.V. Overzicht

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

CRB CCR SR/LVN Conclusies van de sociale gesprekspartners op basis van de documentatienota Macro economische context

CRB CCR SR/LVN Conclusies van de sociale gesprekspartners op basis van de documentatienota Macro economische context CRB 2016-0510 SR/LVN 03.02.2016 Conclusies van de sociale gesprekspartners op basis van de documentatienota Macro economische context 2 CRB 2016-0510 Overzicht groei sinds 1996 Onder invloed van de conjuncturele

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Jaarbericht 2011-2012

Jaarbericht 2011-2012 Jaarbericht 2011-2012 Begin van het jaarbericht Inhoudsopgave van het jaarbericht Inhoudsopgave van het hoofdstuk Pagina terug Pagina vooruit Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses Juni 16 Economisch Bureau Nederland Kasper Buiting Senior sector econoom 3376 kasper.buiting@nl.abnamro.com Inhoud Onderwerp Pag Kernpunten

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing Jaargang 6 17 mei 2006 ICTbarometer Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen Offshore ICT outsourcing

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025. De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025

INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025. De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025 INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025 De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025 Startnotitie: Naar een Visie voor de Nederlandse industrie 28 maart 2010 Naar de Visie 2025 -

Nadere informatie

Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers

Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers 1 Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers Duurzaam aandeelhouderschap begint met een goede voorbereiding Een beter bedrijfsresultaat, een hogere productiviteit en

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING-

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- Zorgfinancials binnen de geestelijke gezondheidszorg ziekenhuizen verwachten geen volledig goedkeurende

Nadere informatie

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 www.pwc.nl Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 29 maart 2017 Beste deelnemer, Bijgaand ontvangt u de "Kwartaalmonitor voor de Detacheringsbranche". De monitor ziet toe op het vierde

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vóór dat u beleid ontwikkelt is het van belang om de vraag: Waaròm zou ik MVO beleid ontwikkelen? te beantwoorden. Het antwoord op deze vraag bepaalt hóe u het MVO

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 s-hertogenbosch, 28 augustus 2014 Ctac continueert opgaande lijn in eerste halfjaar Netto resultaat stijgt met 54% Kerncijfers mln (tenzij anders vermeld)

Nadere informatie

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB.

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Speech Joanne Kellermann Pensioenseminar 2014 Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Voor mij is dit een bijzonder moment:

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

The Independence Company. Bedrijfspresentatie voor intermediairs

The Independence Company. Bedrijfspresentatie voor intermediairs The Independence Company Bedrijfspresentatie voor intermediairs Inhoudsopgave Pagina Wat doen wij? 2 Wat levert het u op? 3 Ons aanbod 4 Wie zijn wij? 5 Welke RA s? 6 1 Wat doen wij? Sinds 2008 biedt The

Nadere informatie

VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017

VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017 VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017 AMBITIE VOEGT ONDERNEMINGSZIN ONMISKENBAAR WAARDE RESULTAAT TOE VOORBIJE SEIZOEN & VERWACHTINGEN BOS- EN HAAGPLANTSOEN Het voorbije seizoen hebben de bos-

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten CPB Notitie Datum : 7 april 2004 Aan : Projectdirectie Administratieve Lasten Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten 1 Inleiding Het kabinet heeft in het regeerakkoord het

Nadere informatie

WIE IS. Kees-JanDiepstraten. Hij legt de branche het vuur na aan de schenen VISIONAIR

WIE IS. Kees-JanDiepstraten. Hij legt de branche het vuur na aan de schenen VISIONAIR VISIONAIR In zijn scriptie over strategische allianties stelde hij dat bezit zal verdwijnen en accountancy gebaseerd op kosten op een dood spoor zit. Hij zakte bijna omdat zijn docenten hem niet geloofden.

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ DUIDELIJKHEID 4 OMZETCIJFERS FREELANCERS EERSTE KWARTAAL VALLEN TEGEN 5 LICHT HERSTEL

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Saldo economisch klimaat. Q (verwacht) -39,8

Saldo economisch klimaat. Q (verwacht) -39,8 BEDRIJFSLEVEN TOTAAL 1. Bedrijfsleven eind 2008 in onzekerheid Het bedrijfsleven in het gebied van Kamer van Koophandel Den Haag heeft in het derde kwartaal van 2008 niet slecht gepresteerd, zeker niet

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie