Boekhouden voor het hbo deel 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekhouden voor het hbo deel 2"

Transcriptie

1 Boekhouden voor het hbo deel 2 Opgaven Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXCEL-WERKBLADEN + FILMPJES MET UITLEG

2 Boekhouden voor het hbo Deel 2 Opgaven Gerard van Heeswijk Stef Stienstra

3 Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V. Postbus BG Den Haag tel.: (070) Gebruik onderstaande code om dit boek eenmalig toe te voegen aan je boekenplank op Let op: je kunt deze code maar één keer gebruiken BIM Media B.V., Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media B.V. 1e druk, 2014 Zetwerk: emjee grafische vormgeving, Varik Omslag: Agraphics Design, Apeldoorn Basisontwerp omslag: Studio Bassa, Culemborg ISBN: NUR: 163 / 786 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij BIM Media B.V.. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich te wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk) fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher s prior consent. While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, BIM Media B.V. neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

4 Inhoud Woord vooraf vii BOEKHOUDING VAN INDUSTRIËLE ONDERNEMINGEN 1 Inleiding 1 2 Homogene massaproductie (make-to-stock) 3 Opslagmethode 3 Stukproductie (make-to-order, engineer-to-order) 15 4 Heterogene massaproductie 39 5 Dienstverlenende ondernemingen 53 Kostenplaatsenmethode 6 De kostprijsberekening bij de kostenplaatsenmethode 59 7 Boekingen bij toepassing van de kostenplaatsenmethode 63 8 Indirecte kostenbudgetten 89 9 Seizoencorrecties Activity Based Costing Variabele kostencalculatie 117 Diverse boekingen 12 Uitval en afval ERP-systemen 139 FISCALE VERSLAGGEVING, CONSOLIDATIE, FUSIES EN OVERNAME Belastingen 14 Belastingen naar de winst Belastingen en tijdelijke verschillen 165 Deelnemingen en consolidatie 16 Deelnemingen Consolidatie Fiscale eenheid 199

5 vi Inhoud Fusie en overname 19 Fusie en overname 209 Extra Opgaven 219 Op de portal 20 De analyse van het verkoopresultaat 21 Niet-proportioneel variabele kosten en indirecte kostenbudgetten 22 Initiële kosten 23 Revisie van duurzame productiemiddelen 24 Leasing 25 Tijdelijke correctieboekingen op de kosten 26 De economische voorraad in de boekhouding 27 Emballage en statiegeld 28 Boekingen bij quasigoederen 29 De filiaalboekhouding

6 Woord vooraf Boekhouden voor het hbo is een nieuwe serie boeken voor het economische onderwijs in het hbo. De serie bestaat uit twee delen: Boekhouden voor het hbo deel 1 verschijnt in het najaar van 2014 en is de opvolger van het Brugboek bedrijfsadministratie (3e druk). Boekhouden voor het hbo deel 2. Dit boek komt in de plaats van Boekhouden voor industriële ondernemingen (2e druk) en Boekhouden voltooid (1e druk). In Boekhouden voor het hbo deel 2 Opgaven zijn de onderwerpen opgenomen die op de meeste hbo-instellingen worden behandeld. Een volledig overzicht van de onderwerpen vindt u in de inhoudsopgave van het boek. De overige onderwerpen uit Boekhouden voor industriële ondernemingen Opgaven en Boekhouden voltooid Opgaven die niet in deze nieuwe uitgave zijn opgenomen, vindt u op de hbo-portal Deze negen hoofdstukken met opgaven zijn toegankelijk met de activeringscode op de colofonpagina voor in dit boek. Een volledige opgave van de hoofdstukken op de portal, vindt u aan het eind van de inhoudsopgave in dit boek. Boekhouden voor het hbo deel 2 behandelt twee grote onderwerpen: boekhouden voor industriële ondernemingen; fiscale verslaggeving, deelnemingen en consolidatie, fusies en overname. In dit boek is een grote hoeveelheid opgaven bijeengebracht behorend bij Boekhouden voor het hbo deel 2. Ten opzichte van de overeenkomstige onderwerpen uit de voorafgaande boeken Boekhouden voor industriële ondernemingen en Boekhouden voltooid, is het aantal opgaven flink uitgebreid en een aantal opgaven is, waar nodig, aangepast. In dit boek treft u bijna 140 opgaven aan (exclusief de hoofdstukken die op de website staan). Op de hbo-portal staan werkbladen in Excel. Hierdoor is het mogelijk de opgaven in al aanwezige spreadsheetbestanden te maken. Voor docenten zijn op de portal ook de uitwerkingen van alle opgaven, inclusief de opgaven behorend bij de website-hoofdstukken, beschikbaar in een Excel-bestand. Verdere aandachtspunten zijn: Achter elke opgave staat een verwijzing naar de paragraaf waar deze opgave bij hoort. Uiteraard is de BTW in alle opgaven aangepast naar het nieuwe tarief van 21%. Eveneens zijn de jaartallen geactualiseerd, waarbij in het hoofdstuk Belastingen naar de winst in verband met de regelgeving bij een aantal opgaven wel gekozen is voor handhaving van het daarbij horende jaartal. Aan het eind van het boek staat extra opgaven die betrekking hebben op onderwerpen bij het onderdeel Fiscale verslaggeving, deelnemingen en consolidatie, fusies en overname, die de stof van een aantal hoofdstukken afdekken.

7 De opgaven in dit boek zijn samengesteld door Gerard van Heeswijk en Stef Stienstra, met medewerking van Iwan van Dam. Wij staan open voor vragen, opmerkingen over het boek en voor suggesties ter verbetering van de inhoud en opzet van het boek. Hiermee kunt u zich wenden tot de uitgever, Academic Service (zie colofon). Februari 2014, Gerard van Heeswijk Stef Stienstra

8 1 Inleiding Opgave 1-1 par. 1.5 a. Beschrijf kort wat onder Management Accounting wordt verstaan. b. Beschrijf in eigen woorden hoe het transformatieproces bij een producent van surfplanken eruitziet. c. Geef twee voorbeelden van variabele en constante kosten bij een producent van kantoormeubilair. d. Variabele kosten kunnen een progressief karakter hebben. De loonkosten zijn hiervan een bekend voorbeeld. Licht dit in eigen woorden toe. e. Leg in eigen woorden uit waarom de kostprijsformule verandert als de variabele kosten een niet-proportioneel verloop hebben. f. Geef twee voorbeelden van indirecte loonkosten bij een producent van koffiemachines. g. Leg uit waarom er bij heterogene productie, in tegenstelling tot homogene productie, wel een onderscheid bestaat tussen directe en indirecte kosten. h. Welke methoden van kostprijsverbijzondering komen in aanmerking indien er sprake is van heterogene productie? i. Wat is de betekenis van de rationele productiecapaciteit in de kostprijsberekening? j. Wat is het kenmerkende verschil tussen de enkelvoudige en de verfijnde opslagmethode? k. Wat is het grote verschil tussen de ABC-methode van kostprijsberekening en de traditionele kostprijsberekeningen? Opgave 1-2 par. 1.6 a. Beschrijf kort wat het grote verschil is tussen MRP I en MRP II. b. Wat versta je onder logistiek? c. Geef een omschrijving van het KOOP. d. Welke hoofdindeling in logistieke systemen kun je maken bij industriële ondernemingen? e. Wat is het verschil tussen productie op voorraad en assembleren op order? f. Geef twee voorbeelden van (inkopen en) productie op order. g. Geef een voorbeeld van assembleren op order.

9 2 Homogene massaproductie Make-to-stock Bij de opgaven wordt steeds verondersteld dat de permanence wordt toegepast met maandelijkse resultaatbepaling. Bij het uitwerken van de opgaven mogen de volgende grootboekrekeningen gebruikt worden, tenzij anders vermeld: 011 Afschrijving gebouwen 012 Afschrijving machines 049 Winstsaldo Kas 110 Bank 130 Debiteuren 140 Crediteuren 145 Nog te ontvangen facturen 151 Te betalen loonheffingen 153 Te betalen pensioenpremies 155 Te betalen lonen 180 Te vorderen OB 181 Te betalen OB 190 Vooruitbetaalde bedragen 192 Nog te betalen bedragen 300 Voorraad grondstoffen 310 Nog te ontvangen grondstoffen 320 Prijsverschillen bij inkoop 400 Verbruik grondstoffen 405 Verbruik hulpstoffen 410 Loonkosten 430 Afschrijvingskosten 435 Interestkosten 440 Autokosten 450 Verzekeringskosten 460 Energiekosten 470 Onderhoudskosten 480 Overige kosten 499 Overboekingsrekening 600 Grondstofkosten 601 Lonen 602 Overige fabricagekosten 610 Standaardgrondstofkosten 611 Standaardlonen 612 Standaard overige fabricagekosten 630 Betaalde lonen 631 Verrekende lonen 699 Overboekingsrekening 700 Voorraad gereed product 800 Kostprijs verkopen 840 Opbrengst verkopen 899 Overboekingsrekening 900 Efficiencyresultaat op grondstoffen 905 Efficiencyresultaat op lonen 915 Prijsverschil op lonen 920 Resultaat op overige fabricagekosten 940 Transactieresultaat 950 Incidentele winsten en verliezen 999 Overboekingsrekening Opgave 2-1 par. 2.2 Gegeven Industriële onderneming Argena BV vervaardigt slechts één massaproduct. Met betrekking tot de benodigde grondstoffen zijn onder andere de volgende rekeningen in gebruik: 300 Voorraad grondstoffen 310 Nog te ontvangen grondstoffen

10 4 Boekhouden voor het hbo Deel 2 Eventuele prijsverschillen worden bij ontvangst van de grondstoffen geboekt. Over de maand april 2015 zijn onder andere de volgende gegevens uit de dagboeken verzameld: Inkoopboek Ontvangen facturen: voor grondstoffen huurnota magazijnen tweede kwartaal onderhoudskosten april reparatie bedrijfsauto omzetbelasting , ,30 Loonlijst Brutolonen april Ingehouden pensioenpremie Ingehouden loonheffingen Te betalen nettolonen Sociale lasten voor rekening van de werkgever: 15% van de brutolonen 1. Pensioenpremie voor rekening van de werkgever: 5% van de brutolonen. Magazijnontvangstenregister Ontvangen en opgeslagen in het magazijn grondstoffen: tegen factuurprijs tegen vaste verrekenprijs Bankboek Betaald: de nettolonen diverse leveranciers vooruitbetaalde verzekeringspremies interest eerste kwartaal benzine april energiekosten april omzetbelasting , ,80 Magazijnafgifteregister Afgegeven ten behoeve van de productie grondstoffen tegen vaste verrekenprijzen De sociale lasten voor rekening van de werkgever worden tegenwoordig als onderdeel van de loonheffingen aan de fiscus afgedragen.

11 2 Homogene massaproductie 5 Memoriaal Diverse kosten april 2015: afschrijvingskosten bedrijfspand (excl. magazijn) afschrijvingskosten machines verzekeringskosten interestkosten huurkosten Gevraagd Geef de journaalposten van bovenstaande gegevens. Opgave 2-2 par. 2.3 Gegeven Bij industriële onderneming Delvar BV wordt uitsluitend product Alvaro in massa vervaardigd. De standaardfabricagekostprijs van een eenheid Alvaro is voor 2015 als volgt samengesteld: 4 kg grondstof à 20 per kg 80 5 arbeidsuren à 32 per uur overige fabricagekosten - 70 Standaardfabricagekostprijs 310 Met betrekking tot de inkoop en ontvangst van de grond- en hulpstoffen zijn de volgende rekeningen in gebruik: 145 Nog te ontvangen facturen (VVP) 301 Voorraad hulpstoffen (VVP) 300 Voorraad grondstoffen (VVP) 320 Prijsverschillen bij inkoop Over de maand juni 2015 zijn onder andere de volgende dagboekgegevens verzameld: Magazijnontvangstenregister Ontvangen en opgeslagen in magazijn: Grondstoffen Hulpstoffen Tegen vaste verrekenprijzen Loonlijst Brutolonen april Ingehouden pensioenpremie Ingehouden loonheffingen Te betalen nettolonen Sociale lasten voor rekening van de werkgever: 15% van de brutolonen (zie voetnoot opgave 2-1, loonlijst). Pensioenpremie voor rekening van de werkgever: 3% van de brutolonen.

12 6 Boekhouden voor het hbo Deel 2 Inkoopboek Ontvangen facturen: Vaste ver- Factuurreken prijzen prijzen Grondstoffen Hulpstoffen Omzetbelasting Magazijnafgifteregister Verbruikt tegen vaste verrekenprijzen: grondstoffen hulpstoffen Overboekingsregister Het grondstofverbruik (zie 4) en de loonkosten (zie 2) overboeken naar rubriek 6. De overige fabricagekosten volgens rubriek 4 bedroegen De verkoopkosten volgens rubriek 4 bedroegen Productieregister Gereedgekomen en afgeleverd aan het magazijn voor gereed product: eenheden Alvaro. Aan het begin en eind van de maand waren er geen goederen in bewerking. Gevraagd a. Journaliseer de hiervoor vermelde dagboekgegevens. b. Bepaal met behulp van de rekeningen in rubriek 6: het efficiencyverschil op het grondstofverbruik; het fabricageresultaat op de lonen; het fabricageresultaat op de overige fabricagekosten. Geef ook aan of er sprake is van voordelige of nadelige resultaten. c. Geef een (extracomptabele) controleberekening van het efficiencyverschil op het grondstofverbruik. Opgave 2-3 par. 2.4 Gegeven Zie uitwerking opgave 2-2. Verder wordt nog het volgende gegeven verstrekt: Arbeidsurenregister In de maand juni 2015 is er uur gewerkt.

13 2 Homogene massaproductie 7 Gevraagd a. Geef de journaalpost die naar aanleiding van het arbeidsurenregister kan worden gemaakt. b. Geef de rekeningen in rubriek 6 met betrekking tot de lonen. c. Splits het fabricageresultaat op de lonen in: een efficiencyverschil; een prijsverschil. d. Geef een controleberekening van het efficiency- en prijsverschil op de lonen. Opgave 2-4 par. 2.4 Gegeven In de industriële onderneming Wildschut BV wordt uitsluitend massaproduct Alda vervaardigd. De standaardfabricagekostprijs van een eenheid Alda is voor 2015 als volgt samengesteld: 6 eenheden grondstof à 6,50 per eenheid 39 3 arbeidsuren à 24 per uur - 72 overige fabricagekosten - 55 Standaardfabricagekostprijs 166 De ingekochte grondstoffen worden tegen vaste verrekenprijzen opgenomen in het magazijn. De grondstoffen worden altijd eerder ontvangen dan de facturen. Met betrekking tot de maand mei 2015 worden de volgende gegevens verstrekt: Magazijnontvangstenregister Datum MB VVP Inkoopprijs 8/ , -, Totaal Inkoopboek Datum Fact. nr. Inkoopprijs OB Factuurbedrag grondstoffen 6/ , ,20 -, -, -, Totaal

14 8 Boekhouden voor het hbo Deel 2 Verbruiksregister grondstoffen Afgegeven grondstoffen ten behoeve van het productieproces debet Bankboek credit Datum Stuknr. Nr.+Tegenrekening Bedrag Datum Stuknr. Nr.+Tegenrekening Bedrag 23-5 B Te bet. loon B Loonkosten heffingen Memoriaal Het werkgeversaandeel in de sociale lasten bedraagt 12,5% van het brutoloon. Overboekingsregister Verbruik grondstoffen Loonkosten Overige (fabricage)kosten Arbeidsurenregister Het aantal arbeidsuren in mei is: Productieregister In de maand mei 2015 zijn eenheden Alda gereedgekomen. Er zijn aan het begin en eind van de maand mei 2015 geen goederen in bewerking. Gevraagd a. Journaliseer de hiervoor vermelde gegevens. b. Bepaal aan de hand van de rekeningen in rubriek 6 de efficiencyverschillen op: de grondstofkosten; de lonen; het prijsverschil op de lonen; het fabricageresultaat op de overige fabricagekosten. Opgave 2-5 par. 2.5 Gegeven Zie uitwerking opgave 2-4. Over de maand mei 2015 worden verder de volgende verkoopgegevens verstrekt: Verkoopboek Verkocht op rekening en afgeleverd eenheden Alda à Omzetbelasting 21%

15 2 Homogene massaproductie 9 Gevraagd a. Geef de journaalpost van het verkoopboek. b. Boek de resultaten uit rubriek 6 en 8 zo gedetailleerd mogelijk over naar rubriek 9. c. Stel de (bedrijfseconomische) winst-en-verliesrekening over de maand mei 2015 samen. d. Boek het perioderesultaat over de maand mei over naar rubriek 0. Opgave 2-6 par. 2.6 Gegeven Industriële onderneming Wijers BV heeft per 31 maart 2015 de volgende gedeeltelijke saldibalans samengesteld. Over de maand maart 2015 moeten de overboekingen van de resultaten vanuit rubriek 6, 8 en 9 nog plaatsvinden. SALDIBALANS nr. grootboekrekening debet credit 049 Winstsaldo lopend boekjaar Verbruik grondstoffen Verbruik hulpstoffen Loonkosten Afschrijvingskosten Interestkosten Autokosten Assurantiekosten Onderhoudskosten Schoonmaakkosten Administratiekosten Accountantskosten Energiekosten Overige kosten Overboekingsrekening Subtotaal rubriek Grondstofkosten Lonen Overige fabricagekosten Standaard grondstofkosten Standaardlonen Standaard overige fabricagekosten Betaalde lonen Verrekende lonen Overboekingsrekening Subtotaal rubriek (vervolg op volgende pagina)

16 10 Boekhouden voor het hbo Deel 2 SALDIBALANS nr. grootboekrekening debet credit 800 Kostprijs verkopen Rabatten Opbrengst verkopen Overboekingsrekening Subtotaal rubriek Efficiencyresultaat op grondstofkosten Efficiencyresultaat op lonen Prijsverschil op lonen Resultaat op overige fabricagekosten Transactieresultaat Overboekingsrekening Subtotaal rubriek Gevraagd a. Bereken de verschillende resultaten in rubriek 6 en 8 die in maart 2015 zijn behaald. b. Boek de resultaten van rubriek 6 en 8 over naar rubriek 9. c. Stel de gedeeltelijke kolommenbalans samen nadat alle overboekingen zijn verricht. Geef hierbij ook de journaalpost van de overboeking van het perioderesultaat over de maand maart 2015 naar rubriek 0. d. Stel de (bedrijfseconomische) winst-en-verliesrekening over de maand maart 2015 samen. Opgave 2-7 par. 2.7 Gegeven Industriële onderneming Skadi BV produceert uitsluitend massaproduct Redsnipper. De standaardkostprijs van een eenheid Redsnipper is als volgt opgebouwd: 1 kg grondstof à 6 per kg 6 1 arbeidsuur à 30 per uur - 30 overige fabricagekosten - 36 Standaardfabricagekostprijs 72 De grondstoffen worden altijd later dan de facturen ontvangen. Het prijsverschil wordt geboekt bij ontvangst van de grondstoffen. Bij Skadi zijn met betrekking tot de maand september 2015 de volgende financiële feiten verzameld:

17 2 Homogene massaproductie De volgende facturen zijn ontvangen voor: grondstoffen kg à 6, omzetbelasting 21% De onder 1 ingekochte grondstoffen in het magazijn opgeslagen tegen de VVP van 6 per kg. 3. De loonlijst geeft aan: brutolonen september ingehouden loonheffingen uit te betalen nettolonen Het werkgeversaandeel in de sociale premies bedraagt 10% van het brutoloon (zie voetnoot opgave 2-1, loonlijst). 4. Grondstoffenverbruik: kg 5. De grondstof- en loonkosten (zie 3 en 4) overboeken naar rubriek De overige fabricagekosten ten bedrage van eveneens overboeken naar rubriek Het aantal arbeidsuren in de maand september 2015 bedroeg uur. 8. Gereedgekomen en afgeleverd aan het magazijn voor gereed product: eenheden Redsnipper. 9. Berekend tegen standaardhoeveelheden en -prijzen is besteed aan goederen in bewerking: per 1 september 2015 per 30 september 2015 Grondstoffen 50 kg à 6 per kg kg à 6 per kg 900 Lonen 40 uur à 30 per uur uur à 30 per uur Overige fabricagekosten De verkopen in september bedroegen: gefactureerd en afgeleverd eenheden Redsnipper à omzetbelasting 21% Gevraagd a. Geef de journaalposten naar aanleiding van de gegevens over september b. Bepaal intracomptabel: 1. het efficiencyverschil op de grondstofkosten; 2. het efficiencyverschil op de loonkosten;

18 12 Boekhouden voor het hbo Deel 2 3. het fabricageresultaat op de overige fabricagekosten; 4. het prijsverschil op de lonen. Geef ook aan of er sprake is van voordelige of nadelige verschillen. c. Geef gemotiveerd aan of de efficiencyverschillen op de grondstof- en loonkosten is bepaald over: de gehele productie van september 2015 of; de gereedgekomen productie in september Opgave 2-8 par. 2.7 Gegeven In industriële onderneming Van Swieten wordt uitsluitend product Braspar vervaardigd. De standaardfabricagekostprijs van een eenheid Braspar is als volgt opgebouwd: grondstoffen: 2 eenheden à 5 per eenheid 10 lonen: 3 arbeidsuren à 25 per uur - 75 overige fabricagekosten - 40 Standaardfabricagekostprijs 125 Met betrekking tot de maand februari 2015 zijn de volgende gegevens bekend: Overboekingsregister Overboeken naar rubriek 6: het grondstofverbruik de lonen de overige fabricagekosten Arbeidsurenregister Het aantal arbeidsuren is Productieregister In de maand februari 2015 zijn eenheden Braspar gereedgekomen. Register goederen in bewerking per 1 februari 2015 per 28 februari 2015 Grondstoffen eenh. à 5 per kg eenh. à 5 per kg Lonen uur à 25 per uur uur à 25 per uur Overige fabricagekosten Gevraagd a. Journaliseer de hiervoor vermelde gegevens over de maand juni b. Bepaal intracomptabel het efficiencyverschil op de loonkosten en geef aan of dit een voordelig of een nadelig verschil is.

19 2 Homogene massaproductie 13 c. Bepaal intracomptabel het prijsverschil op de loonkosten en geef aan of dit een voordelig of een nadelig verschil is. d. Geef de (extracomptabele) controleberekening van de prijsverschillen en efficiencyverschillen op de lonen. Opgave 2-9 par. 2.7 Gegeven Zie opgave 2-7. Veronderstel nu dat bij Skadi BV de goederen in bewerking aan het eind van een boekingsperiode worden vastgesteld op basis van de werkelijke hoeveelheden. Register goederen in bewerking per 1 september 2015 per 30 september 2015 Grondstoffen 60 kg à 6 per kg eenh. à 6 per kg Lonen 45 uur à 30 per uur uur à 30 per uur Overige fabricagekosten Gevraagd a. Geef de journaalposten die van de goederen in bewerking aan het begin en eind van de maand september worden gemaakt. b. Bepaal met behulp van de rekeningen in rubriek 6 de efficiencyverschillen over de grondstof- en loonkosten en het fabricageresultaat op de overige fabricagekosten in september c. Verklaar dat de efficiencyverschillen en het fabricageresultaat nu over de gereedgekomen productie in september wordt bepaald.

20 Dit opgavenboek hoort bij Boekhouden voor het hbo, deel 2 (ISBN ). Op de hbo-portal zijn onder andere Excel-werkbladen beschikbaar voor het maken van de opgaven. Voor docenten zijn de uitwerkingen eveneens beschik- waarin opgaven worden besproken met het uitwerken daarvan in Excel live in beeld. Boekhouden voor het hbo is een serie boeken voor het economische onderwijs in het hbo. Dit tweede deel behandelt twee grote onderdelen van het vak: mingen; De belangrijke kenmerken van Boekhouden voor het hbo zijn: de onderwerpen; uitgewerkte voorbeelden; compacte methode; margewoorden; vaktermen in het Engels. jaar in het hbo. Daarvoor was hij werkzaam in de accountancy. Hij is medeauteur van een toonaangevende methode voor de administratieve opleidingen binnen het mbo. toonaangevende methode voor de administratieve opleidingen binnen het mbo. KIJK OP VOOR AANVULLEND MATERIAAL

Boekhouden voor het hbo Deel 2

Boekhouden voor het hbo Deel 2 Boekhouden voor het hbo Deel 2 Boekhouden voor het hbo Deel 2 Opgaven Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Met medewerking van Sascha Nieuwboer Inhoud Voorwoord vii DEEL A BOEKHOUDING VAN INDUSTRIËLE ONDERNEMINGEN

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk Bedrijfseconomie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfseconomie Uitwerkingen Bedrijfseconomie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Niveau 4 PDB Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de financiering Niveau 4 PDB Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Achtste druk Noordhoff

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Arbo- en verzuimbeleid

Arbo- en verzuimbeleid r i c h t l i j n v o o r d e a r b o c a t a l o g u s Arbo I n f o r m a t i e 1 Arbo- en verzuimbeleid Elfde herziene druk Arbo-Informatieblad 1 1-12-2010 11:02:47 colofon Uitgave Sdu Uitgevers Sdu

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Opgaven- en werkboek Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Jaarrekening Opgaven- en werkboek Jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren UITWERKINGEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Niveau 4 P Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de kostencalculatie Niveau 4 (P) Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Werkboek Niveau 4 PDB Hans Dijkink Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Niveau 4 PDB Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Opgaven

Boekhouden geboekstaafd Opgaven Boekhouden geboekstaafd Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Ontwerp omslag: www.gerhardvisker.nl Ontwerp binnenwerk: Ebel Kuipers, Sappemeer Omslagillustratie:

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden OPGAVEN Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Opgavenboek Opgavenboek Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren

Nadere informatie

Administratie van de industriële onderneming

Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Theorie en opgaven A.A. Bakker Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2011 Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Opmaak: Sander

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële administratie Uitwerkingen Financiële administratie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 1 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk

Nadere informatie

Onderzoek als project

Onderzoek als project Onderzoek als project Onderzoek als project Met MS Project Ben Baarda Jan-Willem Godding Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Studio Frank & Lisa, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN Tweede druk Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Yvonne van de Voort Tweede

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk opgaven- en werkboek Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

RESULTAATGERELATEERDE

RESULTAATGERELATEERDE erde OVER NO CURE NO PAY RESULTAATGERELATEERDE BELONING Resultaatgerelateerde beloning Over no cure no pay OVER NO CURE NO PAY RESULT AATGERELATEERDE BELONING RESULTAATGERELATEERDE BELONING 02 Resultaatgerelateerde

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen

Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende

Nadere informatie

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk Blommaert Blommaert & Bedrijfseconomische Analyses Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief OPGAVEN Zevende druk Bedrijfseconomische Analyses Opgaven en uitwerkingen Bedrijfseconomische Analyses

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Yvonne van de Voort

Nadere informatie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie onderdeel Bedrijfsadministratie journaalposten Proefexamen 1 De beschikbare tijd is 3 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP & CULTUUR VAK : ECONOMIE II DATUM : WOENSDAG 28 JULI 2015 TIJD : 7.45 10.45 UUR UNIFORM HEREXAMEN VWO 2015 tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2015 Aantal opgaven bij dit

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN Tweede druk Jaarrekening Uitwerkingen opgaven Jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 450 3

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 7

Internetopgaven hoofdstuk 7 Internetopgaven hoofdstuk 7 IO.7.1 Peter Wegen is productiechef bij een bedrijf dat onderdelen voor de scheepvaart produceert. Het productieproces bestaat uit de volgende stappen: productontwerp, procesanalyse,

Nadere informatie

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Periodeafsluiting Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS

Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS Groepstraining Emotie Detective 2015 - Simone van Geel & Paulien Foekens Ontwerp, omslag en binnenwerk: Simone van Geel, Paulien Foekens, Joep Deiman Opmaak: Simone van

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Opgave 1 Fabrieksboekhouding 25 punten

Bedrijfsadministratie Opgave 1 Fabrieksboekhouding 25 punten Bedrijfsadministratie 45 punten Opgave 1 Fabrieksboekhouding 25 punten De industriële onderneming NV Sabi fabriceert het product ETZES. De voorraad grondstoffen administreert zij steeds tegen een vaste

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl) economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten

Nadere informatie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie journaalposten Proefexamen 2 Beschikbare tijd 3 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden

Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Drs. H. Fuchs Prof. dr.

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 5.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

Uitwerkingen zelftoetsen

Uitwerkingen zelftoetsen Uitwerkingen zelftoetsen Hoofdstuk 2 a 1 140 paar 40 = 5.600 = VVP-waarde van de voorraad op 1 december - 5.320 = fifo-waarde van de voorraad op 1 december 280 Invoeren memoriaalboekingen Datum 1/12 1/12

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 8.1- Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht Handelswetenschappen en recht Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Vrijdag 28 mei 13.30 16.30 uur 19 99 Dit examen

Nadere informatie

Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 2

Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 2 Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 2 Werkboek Peter H.C. Hintzen Serienummer: Licentie: Te activeren tot: Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522 235235 info@edu actief.nl www.edu actief.nl

Nadere informatie

0 Herhaling hoofdzaken boekhoudcyclus Boekhoudcyclus bij handmatige boekhouding Boekhoudcyclus bij geautomatiseerde boekhouding 23

0 Herhaling hoofdzaken boekhoudcyclus Boekhoudcyclus bij handmatige boekhouding Boekhoudcyclus bij geautomatiseerde boekhouding 23 Inhoud Herhaling 1 0 Herhaling hoofdzaken boekhoudcyclus 1 0.1 Boekhoudcyclus bij handmatige boekhouding 2 0.2 Boekhoudcyclus bij geautomatiseerde boekhouding 23 Inleiding 31 1 Inleiding en algemene begrippen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING VAK : ECONOMIE II DATUM : WOENSDAG 24 JUNI 2015 TIJD : 7.45 10.45 UUR UNIFORM EINDEXAMEN VWO 2015 tevens 1 e ZITTING STAATSEXAMEN 2015 Aantal opgaven bij dit

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE LEGRO BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 1. Gelijke perioden waardoor de perioden eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

0 Herhaling hoofdzaken boekhoudcyclus Boekhoudcyclus bij handmatige boekhouding Boekhoudcyclus bij geautomatiseerde boekhouding 23

0 Herhaling hoofdzaken boekhoudcyclus Boekhoudcyclus bij handmatige boekhouding Boekhoudcyclus bij geautomatiseerde boekhouding 23 Inhoud Herhaling 1 0 Herhaling hoofdzaken boekhoudcyclus 1 0.1 Boekhoudcyclus bij handmatige boekhouding 2 0.2 Boekhoudcyclus bij geautomatiseerde boekhouding 23 Inleiding 31 1 Inleiding en algemene begrippen

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING uitwerkingen Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 454 1 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten van de industriële onderneming

Bedrijfseconomische aspecten van de industriële onderneming Bedrijfseconomische aspecten van de industriële onderneming Bedrijfseconomische aspecten van de industriële onderneming P. H. C. Hintzen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2011 Omslagontwerp: Proforma Barcelona

Nadere informatie

Serie: Elementaire theorie accountantscontrole. Auditing & Assurance: Bijzondere opdrachten. Hoofdredactie Prof. dr. G.C.M.

Serie: Elementaire theorie accountantscontrole. Auditing & Assurance: Bijzondere opdrachten. Hoofdredactie Prof. dr. G.C.M. Serie: Elementaire theorie accountantscontrole Auditing & Assurance: Bijzondere opdrachten Hoofdredactie Prof. dr. G.C.M. Majoor RA Auteurs Drs. B.A. Heikoop-Geurts RA M.J.Th. Mooijekind RA Drs. H.L. Verkleij

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 9 november 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Financiële rapportage en analyse MBA

Financiële rapportage en analyse MBA Financiële rapportage en analyse MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina

Nadere informatie

Boekhouden - Rekenvaardigheid

Boekhouden - Rekenvaardigheid Boekhouden - Rekenvaardigheid Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: E. Lockefeer, R. van Midde, A. Schouten Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: J. Benneker, R. van Midde

Nadere informatie

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord drs. P.C. van Arnhem J.W. Santing Msc RE MRICS mr. G.I. Sheer Mahomed GRONDEXPLOITATIEWET - VRAAG & ANTWOORD Berghauser Pont Publishing

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 Werkboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 Werkboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 Werkboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014 omslagontwerp:

Nadere informatie

Kostprijscalculatie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN. Tweede druk

Kostprijscalculatie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN. Tweede druk Kostprijscalculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN Tweede druk Kostprijscalculatie Opgaven Kostprijscalculatie Opgaven Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN Derde druk Basiskennis Calculatie Opgaven Basiskennis Calculatie Opgaven Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Bedrijfsadministratie niveau 6 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE HAVELAAR BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting 19 fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting Goed koopmansgebruik prof.dr. A.O. Lubbers Editie 2012 Sdu Uitgevers Den Haag, 2012 Meer informatie over

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd.

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI 2016 12.15 15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina

Nadere informatie

Cultureel erfgoed en ruimte

Cultureel erfgoed en ruimte Cultureel erfgoed en ruimte gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening Mr. J. Poelstra, Ir. A. E. de Graaf en Ir. R.J.M.M. Schram Mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie)

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

De waarde(n) van het arbeidsrecht

De waarde(n) van het arbeidsrecht De waarde(n) van het arbeidsrecht Liber amicorum voor prof. mr. Paul F. van der Heijden Guus Heerma van Voss en Evert Verhulp (red.) 2013 ) Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren UITWERKINGEN Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.3 -- deel 2a. Versie 1.02 -- 06-mei-10 1

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.3 -- deel 2a. Versie 1.02 -- 06-mei-10 1 BAD1.3 hfd. 16 programma Ontvangst van goederen en facturen Tijdsverschil ontvangst goederen en factuur Tijdsverschil in goederenstroom en facturen Inkoop van goederen eerst factuur, dan de goederen eerst

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

ARBOMANAGEMENT EN DUURZAAM WERKEN

ARBOMANAGEMENT EN DUURZAAM WERKEN ARBOMANAGEMENT EN DUURZAAM WERKEN 43 ARBO informatie Ongevallenonderzoek De eerste stap in het leren van ongevallen Auteurs: dr. W.J.T. van Alphen, Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde (PHOV)

Nadere informatie

Praktisch Verbintenissenrecht

Praktisch Verbintenissenrecht Praktisch Verbintenissenrecht Mr. dr. C. Phillips 2 e druk Toegang tot online studiehulp Als koper van dit e-book kun je een unieke code aanmaken die toegang geeft tot de website bij het e-book. 1. Ga

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DINSDAG 20 DECEMBER 2016 12.15-15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst 2016/2017

Arbeidsovereenkomst 2016/2017 Arbeidsovereenkomst en aanverwante regelgeving 2016/2017 Redactie: Ars Aequi Libri Ars Aequi Libri Nijmegen 2016 ISBN: 978-90-6916-839-5 NUR 825 2016 Ars Aequi Libri, Nijmegen. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

3 Voorcalculatie, nacalculatie en verschillenanalyse

3 Voorcalculatie, nacalculatie en verschillenanalyse 3 Voorcalculatie, nacalculatie en verschillenanalyse 3.1 Inleiding Voor je als ondernemer aan het werk gaat, moet je natuurlijk wel weten waar je aan begint. Of het nou gaat om een fabricagebedrijf of

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4 Opgave 4.1 5/4 700 Voorraad goederen 8.000* 170 Te verrekenen omzetbelasting 1.512 140 Aan Crediteuren 8.712 760 Aan Prijsverschillen bij inkoop 800 * 1.000 8 (vvp) = 8.000 10/4 130 Debiteuren 17.424 850

Nadere informatie

Hoofdstuk 26 Kosten en resultaten in de industriële onderneming Diagn.Toets

Hoofdstuk 26 Kosten en resultaten in de industriële onderneming Diagn.Toets Hoofdstuk 26 Kosten en resultaten in de industriële onderneming Diagn.Toets Opgave 1 Aangezien de aanschaf van een bietenrooimachine voor een individuele landbouwer te kostbaar is, schakelen landbouwers

Nadere informatie

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Mr. drs. T.H.G. Robbe model inkoopbeleid voor de (semi)overheid Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001 LB Amsterdam

Nadere informatie

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Toets 1 Toetscode: PHEKBA.D1.01.2016 Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Opleidingsgebied: Financieel-administratieve beroepen Profiel/niveau/crebocode: P1 Financieel-administratief

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 5 OKTOBER 2016 8.45-11.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie