jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie"

Transcriptie

1 jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine Juli 2009

2 Wie stuurt bij u de informatie? In een tijd waarin de hoeveelheid informatie elke dag sneller groeit, wordt het steeds belangrijker om de juiste informatie tijdig op de juiste plek te hebben. Om alle werkprocessen en afdelingen op elkaar af te stemmen en systemen elkaar te laten begrijpen. Om ervoor te zorgen dat werknemers niet worden overvoerd met informatie of gegevens juist niet krijgen. Dit vraagt om een integrale visie op uw informatielogistiek. Ricoh is wereldwijd marktleider op het gebied van IT en Document Solutions. Onze praktische en duurzame oplossingen brengen interne en externe partijen, processen en informatiebronnen bij elkaar. Zodat uw organisatie werkt als één geheel. Meer weten? Kijk dan op Ricoh Nederland B.V., Utopialaan 25, Postbus 93150, 5203 MB s-hertogenbosch,

3 C O L O F O N Bondskantoor Langsom 3a 1066 EW Amsterdam Tel Fax K.v.K. V ABN-AMRO: Postbank: Ledenadministratie Antwoordnummer TE Amsterdam Eindredactie F.R. Vos R. Hinse Redactie V. van Weelden J. Bronsdijk Advertentie-acquisitie MPA Meijers Publishing & Advertising BV Tel Fax Lay-out & druk Compact Drukwerken Postbus CD Maastricht DE ABGP is aangesloten bij Het ambtenarencentrum foto s Marja de Vries Internet Geachte Leden, AOW-notitie Op 5 juni 2009 heeft het kabinet een notitie uitgebracht met een nadere analyse van de verhoging van de AOW leeftijd. Het kabinet noemt hierin een aantal varianten om de AOW leeftijd te verhogen, zoals de vaste pensioen leeftijd te verhogen van 65 jaar naar 67 jaar, een flexibele pensioenleeftijd gekoppeld aan het arbeidsverleden of de zwaarte van de beroepen en flexibilisering rondom een vaste verhoogde pensioenleeftijd. De voorkeur van het kabinet lijkt vooral uit te gaan naar de laatste variant. Hoewel er door het kabinet nog geen definitieve variant keuze gemaakt is de. Kiest het kabinet in ieder geval voor verhoging van de AOW leeftijd van 65 jaar naar 67 jaar. Ook over de verschillende overgangsvarianten heeft het kabinet nog geen definitieve keuze bepaalt. Er worden er twee uitgeschreven. Variant één betreft een geleidelijke verhoging van de AOW leeftijd. De eerste drie jaar blijft de AOW leeftijd 65 jaar, de volgende drie kalenderjaren wordt de leeftijd jaarlijks met een maand verhoogt, de volgende vijf jaar jaarlijks met twee maanden en daarna jaarlijks met drie maanden. Het effect is dat iedereen van 50 jaar en jonger te maken krijgt met een AOW leeftijd van 67 jaar. Variant twee betreft de zware beroepen. Het kabinet constateert dat wat een zwaar beroep is, niet objectief is vast te stellen, en wil dit vraagstuk overlaten aan de sociale partners waarbij gedurende 10 jaar de zware beroepen worden zouden worden uitgezonderd voor werknemers die veertig jaar een zwaar beroep hebben uitgeoefend. Voorwaarde is wel dat de sociale partners ervoor zorgen dat niemand meer gedurende een hele carrière in een zwaar beroep blijft zitten, door bijvoorbeeld een wederzijdse scholingplicht, waardoor vervangend werk een optie is. SER is in de gelegenheid gesteld om voor 1 oktober 2009 met voorstellen te komen die als alternatief kunnen dienen voor de AOW leeftijdsverhoging, dat eenzelfde bijdrage moet leveren aan de overheidsfinanciën. De besprekingen hierover zijn inmiddels binnen een commissie van de SER gestart. In het vorige magazine zijn we al in een artikel ingegaan op dit onderwerp, ook heeft het bestuur van Dè Onafhankelijke vakorganisatie ABGP een brief gestuurd naar het Ambtenaren Centrum (AC) en de aangesloten collega vakbonden (zie onze website over dit onderwerp. Ondersteuning OR fractie door het bestuur ABGP Het bestuur van de ABGP heeft aan de ABGP fractie in de in de OR GVB laten weten deze volledig te ondersteunen op de ingeslagen weg, die uiteindelijk zal moeten resulteren in het verkrijgen van een onderhandse gunning met één ongedeelde GVB. Het ABGP bestuur zal de gemeente Amsterdam desgewenst wijzen op hun verantwoordelijkheid om de gemaakte afspraken met de OR-GVB over de ongedeelde concessie en de onderhandse gunning na te komen. Vakantie De vakantie staat voor de grootste groep leden weer voor de deur, een jaarlijks terugkerend ritueel waar een ieder ook zijn of haar eigen invulling aan geeft. We trekken er op uit met tent, caravan of stappen in een bus of vliegtuig voor de verdiende ontspanning. Ik wil een ieder een prettige vakantie toewensen en wat u ook gaat ondernemen op vakantie, wees voorzichtig en kom heelhuids en in goede gezondheid weer terug. Met vriendelijke groeten Rob Hinse voorzitter 3

4 Werkdruk Wat is werkdruk? Bij werkdruk kunt u als werknemer structureel niet voldoen aan de eisen. Dit komt doordat de eisen te hoog of te veel zijn. De termen werkdruk en werkstress worden nogal eens door elkaar gebruikt. Bij werkstress is sprake van een situatie van langdurige psychische overbelasting. Dit ontstaat wanneer u langere tijd niet aan de gestelde eisen kan voldoen, of wanneer u denkt dat u hier niet aan kan voldoen. Een hogere bloeddruk kan het gevolg zijn van stress. (RSI). Werkdruk kan u het gevoel geven dat u weinig kunt pauzeren, waardoor u te lang in eenzelfde (gespannen) houding werkt. Oorzaken werkdruk Werkdruk kan de volgende oorzaken hebben: een hoog werktempo, tijdsdruk, gebrek aan kennis en vaardigheden en te weinig invloed hebben op de arbeids en rusttijden. Wat moeten u en uw werkgever doen? Uw werkgever moet proberen een te hoge werkdruk en stress te beperken. Hij moet: onzekerheid (bijvoorbeeld bij een Oorzaken werkstress) U kunt last krijgen van werkstress door: 1. werkdruk; 2. te veel of juist te weinig werk; 3. te moeilijk of juist te makkelijk werk; 4. saai, repeterend of gevaarlijk werk; 5. steeds veranderende eisen op het gebied van kennis en vaardigheden 6. te weinig invloed op de eigen arbeidsomstandigheden (zoals opnemen vrije dagen, uitvoering en tempo van het werk, regelen van temperatuur en ventilatie) 7. slechte sfeer op het werk; 8. reorganisatie); 9. ontevredenheid over de beloning; 10. ontevredenheid over de arbeids- en rusttijden. Signaleren van werkdruk en stress De gevolgen van werkdruk en stress kunnen zich lichamelijk en geestelijk uiten, bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, oververmoeidheid, slaapstoornissen, depressiviteit. Ook kunnen ze leiden tot Repetitive Strain Injury het werk zoveel mogelijk aanpassen aan uw persoonlijke eigenschappen (ergonomische aanpassingen, ervaring); u zoveel mogelijk zelf het tempo van het werk laten bepalen; zorgen voor een goede verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hierbij moet uw werkgever rekening houden met uw mogelijkheden; risico s opsporen, bijvoorbeeld in de risicoinventarisatie en evaluatie; preventief beleid ontwikkelen; werknemers die met stress kampen begeleiden. Geef werkdruk aan U moet het altijd aangeven bij uw leidinggevende als u denkt het werk niet aan te kunnen. Hij kan immers niet in uw hoofd kijken! Ook is het nemen van pauze belangrijk, zelfs als u denkt daar eigenlijk geen tijd voor te hebben. 4

5 Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen als u in Nederland woont, niet genoeg inkomen of vermogen hebt om in uw levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunt u de periode totdat u weer een baan vindt overbruggen. Er is een aantal voorwaarden. Voorwaarden bijstandsuitkering U hebt in principe recht op een bijstandsuitkering als: - u rechtmatig in Nederland woont; - u 18 jaar of ouder bent; - u niet genoeg inkomen hebt om in uw levensonderhoud te voorzien; - u geen beroep kunt doen op een andere uitkering; - uw eigen vermogen niet boven een bepaald bedrag uitkomt. Eigen vermogen en bijstand Onder eigen vermogen valt niet alleen spaargeld, maar bijvoorbeeld ook een auto. Voor gezinnen is de grens ,00 euro, voor alleenstaanden 5.455,00 euro. Als u meer hebt dan dit bedrag, dan moet u dat eerst opmaken. De waarde van uw eigen huis valt ook onder uw vermogen. Van deze waarde wordt maximaal ,00 euro buiten beschouwing gelaten. Als de waarde van uw huis verminderd met de al afgeloste hypotheek meer is dan euro kan de gemeente u een bijstandsuitkering toekennen op basis van een lening met uw huis als onderpand. De gemeente sluit in dit geval een zogeheten krediethypotheek af. Bovengenoemde bedragen gelden vanaf 1 januari 2009 en worden elk jaar bijgesteld. aanvraag door naar de gemeente. Die neemt binnen acht weken een beslissing en meldt u dat schriftelijk. Voorschot na aanvragen bijstandsuitkering Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kan het enige tijd duren voor u deze ontvangt. U hebt recht op een voorschot van negentig procent van de uitkering. Dit voorschot wordt binnen vier weken na het aanvragen van de uitkering aan u uitbetaald. Tot het moment dat u uw eerste uitkering ontvangt, krijgt u dit voorschot elke vier weken opnieuw. Beschikking bijstandsuitkering U ontvangt een beschikking waarin onder andere de hoogte van uw uitkering staat. Ook staat erin wat u moet doen om werk te vinden en welke ondersteuning u daarbij krijgt. Verder ontvangt u informatie waarin staat wat er gebeurt als u uw afspraken niet nakomt. Bezwaar en beroep Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit kan ook als u vindt dat u te lang op een beslissing hebt moeten wachten. U dient het bezwaar in bij het college van Burgemeester en Wethouders. U doet dit schriftelijk en binnen zes weken na ontvangst van het besluit. Als u het niet eens bent met de uitkomst van het bezwaar, kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? U vraagt een bijstandsuitkering aan bij UWV werkbedrijf in uw woonplaats of regio. UWV werkbedrijf stuurt uw Hoe hoog is uw bijstandsuitkering? De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk van de bijstandsnormen die twee keer per jaar worden vastgesteld en van uw inkomsten. Uw inkomsten worden met een bijstandsuitkering aangevuld tot het normbedrag dat voor u geldt. De gemeente bepaalt uiteindelijk de hoogte van de uitkering. In bepaalde gevallen kan het normbedrag worden verlaagd. Ook kan de gemeente toeslagen geven of besluiten de uitkering (voor een deel) uit te betalen in natura. 5

6 Hoe hoog is de uitkering? Bijstandsnormen (netto bedragen per 1 januari 2009) Per maand Vakantietoeslag Totaal 21 jaar tot 65 Gehuwden of ongehuwd samenwonenden 1.219,67 64, ,86 Alleenstaande ouder 853,76 44,94 898,70 Alleenstaande 609,83 32,10 641,93 Maximale toeslag voor alleenstaande ouders en alleenstaanden van 21 tot 65 jaar 243,93 12,84 256,77 jonger dan 21 jaar Gehuwden of ongehuwd samenwonenden, beide partners 18, 19 of 20 jaar Zonder kind(eren) 421,44 22,18 443,62 Met kind(eren) 665,37 35,02 700,39 Gehuwden of ongehuwd samenwonenden, één partner jonger dan 21 jaar Zonder kind(eren) 820,55 43,19 863,74 Met kind(eren) 1.064,48 56, ,51 Alleenstaande ouder 454,65 23,93 478,58 Alleenstaande 210,72 11,09 221,81 65 jaar of ouder Gehuwden of ongehuwd samenwonenden, beide partners 65 jaar of ouder 1.286,25 67, ,95 Gehuwden of ongehuwd samenwonenden, één partner jonger dan 65 jaar 1.286,25 67, ,95 Alleenstaande ouder 1.178,36 62, ,38 Alleenstaande 936,15 49,27 985,42 Verblijvend in een Inrichting Alleenstaande of alleenstaande ouder 271,59 14,29 285,88 Gehuwden 422,43 22,23 444,66 6

7 Normbedragen bijstand De hoogte van bijstandsuitkering is gekoppeld aan bijstandsnormen. Deze normen zijn verschillend voor verschillende groepen: 1. mensen van 21 jaar tot 65 jaar 2. mensen van 65 jaar en ouder 3. jongeren van 18 tot 21 jaar 4. gehuwden of ongehuwd samenwonenden 5. alleenstaande ouders 6. alleenstaanden Hoogte bijstandsuitkering Gehuwd of samenwonend, tussen 21 en 65 jaar oud 100% van het minimumloon (samen) Alleenstaande ouder tussen 21 en 65 jaar 70% van het minimumloon Alleenstaande tussen 21 en 65 jaar 50% van het minimumloon 65 jaar of ouder Uitkering is gelijk aan de netto AOW 18, 19 of 20 jaar Uitkering is afgeleid van de kinderbijslag Schoolverlaters Bij schoolverlaters kan de sociale dienst de uitkering verlagen tijdens het eerste halfjaar na het beëindigen van de scholing of opleiding. Ook 21- en 22-jarigen kunnen een lagere uitkering krijgen als de sociale dienst vindt dat een volledige uitkering het financieel onaantrekkelijk maakt om te gaan werken. Langdurigheidstoeslag Mensen tussen 23 en 65 jaar, die vijf jaar of langer een inkomen hebben dat niet hoger is dan de bijstandsnorm, weinig of geen vermogen hebben en ook geen uitzicht op werk hebben, kunnen in aanmerking komen voor een langdurigheidstoestlag. Gemeenten bepalen de hoogte van de langdurigheidstoeslag. Vergoeding voor vrijwilligerswerk Bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen, krijgen daar soms een vergoeding voor. Daarvan mogen ze een beperkt bedrag houden zonder dat de hoogte van hun uitkering verandert. Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor re-integratie van een bijstandsgerechtigde, dan mag er per maand maximaal 150,- vrij ontvangen worden. Per jaar is het maximum 1.500,-. In alle andere gevallen is de grens van de vrij te laten kostenvergoeding lager: maximaal 95,- per maand, met een maximum van 764,- per jaar. Compensatie zorgverzekeringswet Per 1 januari 2006 betaalt iedereen vanaf 18 jaar een nominale premie aan de zorgverzekeraar. Voor lage inkomens draagt de overheid bij aan de kosten van de zorgverzekering in de vorm van een zorgtoeslag. De uitkering voor mensen in een inrichting wordt maandelijks verhoogd met een bedrag waarmee de premie voor de nieuwe zorgverzekering betaald kan worden. Voor alleenstaanden is dat 43,- per maand en voor gehuwden 80,- per maand. Premie voor re-integratie Een eenmalige premie die de bijstandsgerechtigde ontvangt in het kader van de inschakeling in arbeid wordt tot een bedrag van 2.196,- per kalenderjaar vrijgelaten. Gemeenten kunnen bijstandsgerechtigden een dergelijke premie geven met het oog op het bevorderen van positief gedrag gericht op uitstroom vanuit de uitkering naar betaalde arbeid Bijzondere bijstand Als iemand noodzakelijke, bijzondere kosten maakt, die hij naar het oordeel van de gemeente niet zelf kan betalen, kan hij bij de gemeente een beroep doen op bijzondere bijstand. Het gaat dan bijvoorbeeld om verhuiskosten, studiekosten, kinderopvang of woonkostentoeslag. Er wordt rekening gehouden met inkomsten en vermogen. Gemeenten mogen zelf vaststellen voor welke kosten en onder welke voorwaarden zij bijzondere bijstand verstrekken. Waar kunt u de uitkering aanvragen? Een bijstandsuitkering moet worden aangevraagd bij UWV werkbedrijf (voorheen het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)). Overige bijstand, zoals bijzondere bijstand, moet worden aangevraagd bij de gemeentelijke sociale dienst of de afdeling Sociale Zaken. Bijstandsnormen aangepast op 1 januari en 1 juli Op 1 januari en op 1 juli worden de bijstandsnormen opnieuw vastgesteld. U kunt dan dus meer of minder geld ontvangen. Bijstand voor 18-, 19-, of 20-jarigen Jongeren van 18, 19 en 20 jaar krijgen geen volledige bijstandsuitkering. Als het nodig is, moeten de ouders 7

8 de uitkering aanvullen. Als ouders dit niet willen of kunnen, kan de gemeente een aanvulling geven. Deze jongeren kunnen dan een verzoek voor bijzondere bijstand indienen. Toeslag voor alleenstaanden en alleenstaande ouders Gemeenten kunnen alleenstaanden en alleenstaande ouders een toeslag geven van maximaal twintig procent van het netto minimumloon. Deze toeslag ontvangen zij bovenop het normbedrag. Informeer bij de gemeente naar de regels in de toeslagenverordening. Verlaging van de norm voor de bijstandsuitkering In bepaalde gevallen kan de gemeente besluiten af te wijken van de normbedragen en de bijstandsuitkering verlagen. Dit kan alleen voor: 1. gehuwden, als de woonkosten kunnen worden gedeeld; 2. schoolverlaters. Dit kan voor een half jaar na beëindiging van de opleiding; en 22-jarigen, als de gemeente vindt dat het met een volledige uitkering financieel onaantrekkelijk wordt om te gaan werken. Bijstand in natura Aan mensen die slecht in staat zijn hun geld zelf te beheren kan de gemeente bijstand in natura geven. De gemeente betaalt dan bijvoorbeeld de huur van een woning of de premie voor de zorgverzekering rechtstreeks aan de betreffende instantie. Langdurigheidstoeslag Uw gemeente kan u als u lange tijd een bijstandsuitkering hebt de zogeheten langdurigheidstoeslag toekennen. Deze toeslag ontvangt u bovenop uw uitkering. De toeslag kan ook worden toegekend aan mensen die een minimuminkomen hebben uit werk en die geen uitzicht hebben op een hoger inkomen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat als u bijstand ontvangt u de langdurigheidstoeslag niet kwijtraakt als u gaat werken tegen een laag inkomen. Dat maakt werken extra aantrekkelijk. Krijgt u een lagere bijstandsuitkering als u andere inkomsten hebt? Uw bijstandsuitkering wordt verlaagd als u eigen inkomsten hebt. De bijstandsuitkering is immers een aanvullende uitkering die uw eigen inkomsten aanvult tot het normbedrag dat voor u geldt. Uw inkomsten kunnen bestaan uit: 1. geld dat u verdient met werken; 2. inkomsten in verband met werk zoals een WWuitkering; 3. heffingskortingen van de belastingdienst. De kinderkorting en de jonggehandicaptenkorting worden niet meegeteld. Voor alleenstaande ouders waarvan het jongste kind jonger dan vijf jaar is, tellen de aanvullende alleenstaande ouderkorting en de combinatiekorting ook niet mee bij de inkomsten; 4. inkomsten van anderen in uw gezin. Het loon dat kinderen jonger dan 18 jaar verdienen telt niet mee; 5. (kinder)alimentatie. Werken en bijstand Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kan een deel van uw loon niet worden meegeteld als inkomsten. U kunt voor zes maanden een kwart van uw salaris houden. Er is een maximum van 183 euro per maand. Vrijwilligerswerk Als u vrijwilligerswerk doet, kunt u hiervoor een onkostenvergoeding krijgen. U mag per maand maximaal 150 euro houden zonder dat het gevolgen heeft voor uw bijstandsuitkering. Per jaar is het maximum dat u mag behouden 1500 euro. Voorwaarde is dat de gemeente het vrijwilligerswerk nodig vindt voor uw re-integratie. Voor het overige vrijwilligerswerk geldt dat u van uw onkostenvergoeding maximaal 95 euro per maand of maximaal 764 euro per jaar mag houden. Kunt u naast bijstand extra geld krijgen als u hoge kosten hebt? Als u door omstandigheden hoge kosten hebt die u niet met uw uitkering kunt betalen, kan de gemeente u extra geld geven. Bijvoorbeeld als u door reuma extra stookkosten hebt of als u een bril of een gebitsprothese nodig hebt. U kunt dan bij de gemeente een beroep doen op bijzondere bijstand. Voorwaarden bijzondere bijstand De voorwaarden voor bijzondere bijstand kunnen verschillen per gemeente. De gemeente zal per geval bekijken of u bijzondere bijstand krijgt en zo ja in welke vorm. Aanvragen bijzondere bijstand Voordat u kosten maakt, kunt u bij de sociale dienst informeren of u hiervoor bijzondere bijstand kunt krijgen. De aanvraag zelf dient u in bij uw gemeente. Bijzondere bijstand en ouderen, chronisch zieken en gehandicapten De gemeente kan aan mensen van 65 jaar en ouder en aan chronisch zieken en gehandicapten categoriale bijzondere bijstand geven. Als u tot één van deze groepen behoort, hoeft u niet aan te tonen dat u bijzondere hoge kosten moet maken. Een gemeente is niet verplicht categoriale bijzondere bijstand te geven. Wat zijn uw plichten bij een bijstandsuitkering? Als u een bijstandsuitkering hebt, hebt u een aantal verplichtingen. U moet: 1. als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV werkbedrijf (voormalig Centrum voor Werk en Inkomen); 2. uw best doen om zelf in uw levensonderhoud te 8

9 voorzien. Dit geldt ook voor uw partner; 3. solliciteren naar alle soorten normaal werk. U moet ook solliciteren naar banen die niet direct aansluiten bij uw opleiding en ervaring; 4. meewerken aan de ondersteuning die uw gemeente u geeft, zoals een sollicitatiecursus; 5. meewerken aan huisbezoeken en psychologische en medische onderzoeken als dit nodig is; Wat zijn uw rechten en plichten bij een huisbezoek? Wat zijn uw rechten en plichten bij een regulier en bij een strafrechtelijk huisbezoek? Degene die uw woning wil binnenkomen, moet zich legitimeren en het doel van zijn komst meedelen. Als meerdere personen willen binnenkomen, moet alleen degene die de leiding heeft zich legitimeren. Deze persoon moet u vertellen dat hij of zij de leiding heeft. Een kamer die door u aan iemand wordt verhuurd, geldt als een afzonderlijke woonruimte. Om deze kamer te kunnen binnengaan, moet de gemeenteambtenaar apart toestemming vragen aan de bewoner van de kamer. Geeft u de ambtenaar toestemming binnen te komen, dan wordt u geacht dat te doen mede namens de overige bewoners van de woning. De gemeente kan wel zonder uw toestemming uw woning binnenkomen. 6. de gemeente voorzien van juiste informatie. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen moet u dit aan de gemeente doorgeven. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van uw uitkering. Verlagen of stoppen bijstandsuitkering Als u niet aan deze verplichtingen voldoet, kan de gemeente uw uitkering verlagen of stopzetten. Terugvorderen bijstandsuitkering Als u onterecht een uitkering hebt ontvangen of teveel, kan de gemeente geld van u terugvragen, ofwel terugvorderen. De gemeente kan (een deel van) het geld ook van andere mensen opeisen. Dat heet verhalen. Meestal gaat het om ouders, (ex-) echtgenoot of partner die verplicht zijn een gezinslid te onderhouden. Wat zijn uw verdere rechten bij een regulier huisbezoek? De gemeenteambtenaar moet uw toestemming vragen voor: - de toegang tot uw woning - de toegang tot een bepaalde kamer - de toegang tot bepaalde laden en kasten. Wat zijn uw verdere rechten bij een huisbezoek in verband met een strafrechtelijk onderzoek? De gemeenteambtenaar moet u een zogenoemde cautie geven. Dit is een mededeling dat u het recht heeft om te zwijgen en niet aan uw eigen veroordeling hoeft mee te werken. U hoeft niet mee te werken aan het onderzoek, ook niet aan het openen van laden en kasten. Bijstandsfraude U pleegt fraude als u de gemeente niet goed informeert bij het aanvragen van een uitkering. Ook als u wijzigingen in uw situatie niet doorgeeft is er sprake van fraude. De gemeente stelt zelf de regels vast voor het bestrijden van fraude. Als het fraudebedrag hoger is dan 6000 euro doet de gemeente altijd aangifte bij de politie. Moet u solliciteren als u een bijstandsuitkering hebt? Als u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht te solliciteren naar alle soorten normaal werk. U moet ook solliciteren naar banen die niet direct aansluiten bij uw opleiding en ervaring. Uw gemeente kan u tijdelijk ontheffen van deze sollicitatieplicht. Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht In sommige gevallen hoeft u tijdelijk niet te solliciteren. Uw gemeente geeft u dan een ontheffing van de sollicitatieplicht. Zij kan dit doen in de volgende situaties: 9

10 1. U kunt als gevolg van individuele omstandigheden tijdelijk niet werken bijvoorbeeld omdat u moet zorgen voor een ernstig ziek familielid of omdat u zelf ziek bent; 2. Als er volgens de gemeente andere dringende redenen zijn; 3. Alleenstaande ouders met kinderen jonger dan vijf jaar hoeven niet te solliciteren als ze dat niet willen. Deze vrijstelling duurt maximaal zes jaar. In deze periode moet u wel verplicht scholing volgen, zodat u na de vrijstelling van de sollicitatieplicht sneller een baan kunt vinden. De ontheffing geldt niet automatisch, u moet de ontheffing van de sollicitatieplicht dus zelf aanvragen. Kan de gemeente u helpen bij het vinden van werk? Uw gemeente kan u helpen bij het vinden van werk. Zij kan u bijvoorbeeld sollicitatiecursussen, opleidingen, taalcursussen of gesubsidieerd werk aanbieden. U bent verplicht hieraan mee te werken. Uw gemeente kan u bijvoorbeeld een zogeheten participatieplaats aanbieden. Op een dergelijke plaats kunt u voor een periode van maximaal twee jaar met behoud van uw uitkering bij de gemeente of in het bedrijfsleven werken aan uw terugkeer op de arbeidsmarkt. Meer informatie: Wat kan uw gemeente voor u doen Uw gemeente kan u op verschillende manieren helpen om weer aan het werk te gaan. Het is de bedoeling dat de gemeente maatwerk levert, met andere woorden reintegratieactiviteiten in gang zet die goed aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Direct aan het werk (work first) Work first houdt in dat u, als u een bijstandsuitkering aanvraagt, direct aan het werk gaat. U wordt intensief begeleid. Hierdoor worden uw kansen op een gewone baan groter. Door direct te gaan werken levert u als het ware ook een tegenprestatie voor uw uitkering. Gemeenten geven op verschillende manieren vorm aan work first. Participatieplaatsen Als u heel moeilijk aan werk kunt komen kan uw gemeente u een zogeheten participatieplaats aanbieden. Dat betekent dat u twee jaar met behoud van uw uitkering bij de gemeente of in het bedrijfsleven kunt werken aan uw terugkeer op de arbeidsmarkt. Deze termijn mag alleen onder strenge voorwaarden worden verlengd. Als u geen startkwalificatie hebt, dan moet uw gemeente u na zes maanden werken op een participatieplaats scholing of een opleiding aanbieden, tenzij dit niet bijdraagt aan uw kansen op de arbeidsmarkt. Na iedere periode van zes maanden werken op een participatieplaats moet de gemeente u een premie toekennen als u voldoende hebt gedaan om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De premie is maximaal 2194 per jaar. Starten eigen bedrijf Als u een bijstandsuitkering hebt, kan uw gemeente u ondersteunen bij het starten van een eigen bedrijf. Ga voor meer informatie langs bij de sociale dienst in uw woonplaats. Re-integratietraject Als u hulp nodig hebt bij het vinden van werk, kan de gemeente een re-integratietraject starten. De gemeente bekijkt samen met u wat de kortste weg naar werk is. De volgende re-integratievoorzieningen kunnen deel uit maken van het re-integratietraject: Vrijwilligerswerk/ sociale activering Als u moeilijk aan de slag kunt komen, kunt u met behoud van uitkering via vrijwilligerswerk, stages of cursussen werkervaring opdoen. U kunt bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen in een verzorgingstehuis of bij een buurthuis. Uw werk is erop gericht om weer mee te doen in de maatschappij. U kunt zo een eerste stap zetten naar werk. Detacheringsbanen Als u een bijstandsuitkering hebt, kan de gemeente u detacheren, of wel uitlenen. U bent in dienst van de gemeente of een re-integratiebedrijf en wordt uitgeleend aan een bedrijf of organisatie. U kunt op deze manier werkervaring opdoen. Scholing De gemeente kan u scholing aanbieden als dit uw kans op het vinden van werk vergroot. Duale trajecten van leren en werken In zogenoemde duale trajecten worden leren en werken gecombineerd. Hierdoor wordt zowel uw gebrek aan scholing als uw tekort aan werkervaring aangepakt. Meer informatie over duale trajecten op de site van het ministerie van Onderwijs. Geld als stimulans Uw gemeente kan u ook met geld prikkelen om weer aan het werk te gaan of om meer te gaan werken. Hebt u bijvoorbeeld naast uw bijstandsuitkering inkomen uit een deeltijdbaan, dan kan de gemeente besluiten dat een deel van uw inkomen niet wordt verrekend met uw bijstandsuitkering. Daarvoor geldt een maximum van 177 euro per maand gedurende maximaal zes maanden. Uw gemeente kan ook de onkostenvergoeding die u krijgt als u vrijwilligerswerk doet, vrijlaten. Dat betekent dat de vergoeding niet wordt afgetrokken van uw uitkering. Een andere stimulans die de gemeente kan inzetten is u een stimuleringspremie toekennen. Dat kan bijvoorbeeld als u scholing hebt afgerond of (meer) bent gaan werken. 10 Vervolg op pagina 12

11 Buitenkansje? Laat m niet aan je voorbij gaan! Soms loop je geheel onverwacht tegen je droomauto aan. En soms komt dat financieel gezien nèt even niet goed uit. Weet dan dat Credico u in dat soort situaties snel en correct kan helpen die éne buitenkans te pakken. Credico is al jarenlang het financiële maatje van autoliefhebbers zoals u. En omdat we begrijpen dat úw droomauto waarschijnlijk maar één keer voorbij komt, kunt ook u bij Credico heel gemakkelijk en snel beschikken over precies het juiste bedrag tegen de laagste rente. Hoe? Bel voor vrijblijvende informatie of neem een kijkje op We zitten voor u klaar! Kredietsom Rente* Maandlast Looptijd** Totale prijs*** ,1% mnd ,1% mnd ,1% mnd * Effectieve rente op jaarbasis ** Theoretische looptijd *** Totale prijs over een looptijd van 57 maanden Het betreft een doorlopend krediet (rente voor eigenwoningbezitters). Ook voor huurders aantrekkelijke rentes. Voor dit product is een prospectus opgesteld, vraag er naar of kijk op onze website. Intermediair, toetsing en registratie bij BKR te Tiel. BEL VOOR EEN SNELLE AANVRAAG MEER INFORMATIE? KIJK OOK OP 11

12 Vervolg van pagina 10 De premie is maximaal 2160 euro per jaar en wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering. Re-integratieverordening Iedere gemeente mag zelf bepalen hoe zij bijstandsgerechtigden helpt met het vinden van een baan. Een gemeente legt dit vast in een zogenoemde re-integratieverordening. Deze kunt u opvragen bij uw gemeente. In deze verordening kan zijn opgenomen dat u eenmalig een onbelaste stimuleringspremie krijgt als u bijvoorbeeld een opleiding hebt afgerond of aan het werk bent gegaan. Melden vakantie U meldt uw vakantie een aantal weken voor vertrek bij de sociale dienst of bij het WERKplein in uw gemeente. Laatste nieuws Wet stimulering arbeidsparticipatie van kracht 1 januari 2009 Mensen die lang langs de kant staan, krijgen een steuntje in de rug om aan de slag te komen. Werkgevers die werknemers in dienst nemen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of langer dan één jaar werkloos zijn, kunnen hiervoor een jaar lang subsidie krijgen. Daarnaast komen er participatieplaatsen om mensen met een bijstandsuitkering of uitkering van het UWV die moeilijker aan een baan komen, ervaring op te laten doen met behoud van uitkering. Het persbericht Loonkostensubsidies en participatieplaatsen om mensen aan de slag te helpen Mag u met een bijstandsuitkering op vakantie? Als u een bijstandsuitkering hebt, hebt u recht op vier weken vakantie per jaar met behoud van uw uitkering. U hebt recht op dertien weken vakantie als u een ontheffing hebt van de sollicitatieplicht én de re-integratieplicht, de zogeheten plicht tot arbeidsinschakeling. U kunt uw vakantie in één keer opnemen maar ook spreiden. Ouderen Als u 65 jaar of ouder bent, hebt u recht op zesentwintig weken vakantie. Mensen die lang langs de kant staan, krijgen een steuntje in de rug om aan de slag te komen. Werkgevers die werknemers in dienst nemen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of langer dan één jaar werkloos zijn, kunnen hiervoor een jaar lang subsidie krijgen. Voorwaarde voor zo n loonkostensubsidie is onder meer dat het om een echte baan gaat: een bestaande vacature of een nieuwe baan die na dat jaar (in beginsel) voortgezet wordt. De subsidie is maximaal 50 procent van het minimumloon. Daarnaast komen er participatieplaatsen om mensen met een bijstandsuitkering of uitkering van het UWV die moeilijker aan een baan komen, ervaring op te laten doen met behoud van uitkering. Zo kunnen ze een eerste stap zetten naar een echte baan. Zij krijgen scholing en een premie, zodat ze er ook financieel op vooruitgaan. Dit is de kern van het Wetsvoorstel stimulering arbeidsparticipatie (Stap), waarmee de Eerste Kamer op voorstel van de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) krijgt hiermee de mogelijkheid om gericht loonkostensubsidies in te zetten voor uitkeringsgerechtigden die moeilijk aan een baan komen. Het wetsvoorstel biedt financiële ruimte om maximaal WW ers en/of (deels) arbeidsongeschikten aan de slag te krijgen. Participatieplaatsen staan straks open voor bijstandsgerechtigden, (deels) arbeidsongeschikten en mensen die langer dan één jaar in de WW zitten. Het kabinet wil met deze maatregelen in deze kabinetsperiode mensen aan de slag helpen die nu moeilijk aan het werk komen. Een duwtje in de rug door de overheid kan ervoor zorgen dat werkgevers wel in zee gaan met mensen die nu lange tijd langs de kant staan. Voor deze mensen betekent dit dat ze weer meedoen, er financieel op vooruitgaan en meer perspectief krijgen. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari

13 Jurisprudentie Eens gejat, altijd gejat Een werknemer plaatst monsters hondenvoer in de kofferbak van zijn auto, ondanks de duidelijke restrictie in zijn arbeidscontract dat ook gratis monsters eigendom van de werkgever blijven. De werkgever ontslaat hem op staande voet, maar maakt procedurele fouten. Hij probeert het opnieuw, nu met een beroep op een geregelde ontbinding. Dat lukt. Maar de werknemer krijgt geen WWuitkering omdat zijn ontslag verwijtbaar is. Een werknemer is werkzaam als assistent filiaalmanager en heeft een contract voor onbepaalde tijd. In januari 2006 constateert zijn werkgever dat hij monsters hondenvoer in de kofferbak van zijn auto had geplaatst. Hij wordt in verband daarmee geschorst en vervolgens (volgens de werkgever op 23 januari 2006) op staande voet ontslagen. vervolgens niet aan. In verband met zijn ontslag op staande voet vraagt hij de rechter om een voorlopige voorziening. Het vonnis van de kantonrechter luidt dat er voor de werkgever een dringende reden bestaat hem op staande voet te ontslaan. Maar de werkgever heeft de dringende reden niet onverwijld meegedeeld en dus houdt het ontslag op staande voet geen stand. De kantonrechter veroordeelt de werkgever tot uitbetaling van het loon vanaf 9 februari Bedrijfseconomische redenen Nog tijdens deze procedure dient de werkgever een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter in. Hij wijzigt zijn verzoek door aan het verzoek bedrijfseconomische redenen als grondslag voor de ontbinding te geven. De kantonrechter kent het verzoek toe zonder toekenning van een ontbindingsvergoeding. De man vraagt vervolgens op 7 september een WW-uitkering aan. Deze wordt hem volledig en blijvend geweigerd. De werknemer gaat in beroep maar dit wordt door de rechtbank ongegrond verklaard. Ook al lijkt het hier te gaan om een geregelde ontbinding, het gaat er volgens de rechtbank om wat er in feite heeft plaatsgevonden. Daarop gaat de werknemer in hoger bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De CRvB wijst er echter op dat de procedure die uiteindelijk tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft geleid, duidelijk een zogenoemde geregelde ontbinding betreft. Volgens de werknemer werd hij pas in maart van dat jaar met zijn ontslag geconfronteerd en hij roept de nietigheid van het ontslag in en houdt zich voor zijn werk beschikbaar. Hij vraagt per 23 januari een WW-uitkering aan, maar deze wordt hem niet toegekend. Zijn bezwaar wordt ongegrond verklaard, maar hij vecht dit besluit Uit het dossier blijkt bovendien dat het UWV contact had opgenomen met de werkgever die vervolgens had aangegeven dat het wegnemen van het hondenvoer de aanleiding was van het ontslag. Dit bevestigt de indruk dat achter de geregelde ontbinding andere motieven lagen. De CRvB bevestigt daarom de uitspraak van de rechtbank. Bron: Centrale Raad van Beroep, 7 januari

14 Baan kwijt wegens godsdienstige verplichting Een werknemer weigert vanuit zijn levensovertuiging nog langer op zaterdag te werken. Dit dient volgens de kantonrechter echter niet voor rekening voor de werkgever te komen, die onmogelijk met alle wensen van zijn personeelsleden rekening kan houden. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden zonder ontslagvergoeding. De werknemer is sinds 21 december 1998 als technicus in dienst van de werkgever, hij is 40 jaar. De werkgever exploiteert een hotel in Amsterdam. De werknemer heeft, nadat hij daarover diverse malen is onderhouden, geweigerd op zaterdag 17 januari 2009 te werken. Hem is daarop medegedeeld dat een ontslagprocedure zal worden opgestart en hij is verder vrijgesteld van zijn werkzaamheden. De werkgever geeft aan dat de werknemer jarenlang wel op zaterdag heeft gewerkt, maar dat hij daar in 2008 problemen over is gaan maken. In 2008 is hij maar driemaal op zaterdag ingeroosterd maar heeft hij op geen van die dagen gewerkt. Dat de werknemer nooit op zaterdag wil werken, is voor de werkgever onaanvaardbaar nu iedere zaterdag een technicus aanwezig moet zijn om in het hotel technische problemen op te lossen. Deze dienst wordt gedeeld door acht technici en de werknemer kan daarvan niet geheel worden vrijgesteld. De zondagsdiensten worden met instemming van alle betrokkenen alleen door een zekere Mohammed uitgevoerd. De werknemer heeft aangegeven dat hij heeft geweigerd op zaterdag 17 januari te werken omdat dat een zaterdag is en hij op die dag in principe liever geen werkzaamheden verricht, omdat de zaterdag voor hem als zevendedagsadventist de functie die de zondag voor de christenen heeft, vervult. Bezwaren De werknemer heeft tot 2008 wel op zaterdagen gewerkt. Dat hij ook toen al zevendedagsadventist was heeft kennelijk geen rol gespeeld. Tot problemen heeft dit in 2008 niet geleid, omdat zijn collega s telkens be- reid bleken zijn diensten waar te nemen. De werknemer heeft in die tijd ook geen melding gemaakt van zijn bezwaren tegen werken op zaterdag. Pas in de gesprekken die zijn gevoerd vanwege zijn weigering op 17 januari te werken zijn die bezwaren naar voren gekomen. De werknemer heeft een beroep gedaan op de vrijheid om zijn godsdienst te kunnen en mogen belijden conform de voorschriften die deze hem geeft. De kantonrechter overweegt dat genoemde vrijheid inhoudt de godsdienst te mogen belijden die men voor juist houdt en zijn belijdenis vrij en onbelemmerd tot uiting te mogen brengen. De vrijheid en rechten van anderen moeten daarbij gerespecteerd worden. Geen ontslagvergoeding Een groot hotel als dat van de werkgever kan niet functioneren wanneer het niet 24 uur per dag kan beschikken over een technische dienst. Er gaat altijd wel iets stuk en het is bedrijfseconomisch niet verantwoord kamers langere tijd niet te gebruiken. Dat betekent dat er ook arbeid zal moeten worden verricht op godsdienstige feestdagen. In een samenleving met veel verschillende godsdiensten zijn er altijd wel godsdienstige feestdagen. Het is voor een werkgever met een, in een stad als Amsterdam, divers personeelsbestand vrijwel ondoenlijk om met al deze voorschriften rekening te houden en ook nog voor een eerlijke verdeling van de vervelende klussen te zorgen. Als de verplichtingen voortvloeiend uit de godsdienst zo rigide zijn, dat er geen oplossing denkbaar is, dan zal de belijder daaraan alleen tegemoet kunnen komen door werk te kiezen dat zich met deze voorschriften verdraagt. Nu de werknemer niet meer op zaterdag wil werken, heeft hij de consequenties daarvan te aanvaarden. Aan ontbinding valt dus niet te ontkomen. Volgens de kantonrechter komt de werknemer daarbij geen ontslagvergoeding toe. De ontbinding wordt gebaseerd op de weigering van de werknemer nog langer zaterdagsdiensten te draaien en dat dient voor zijn rekening te komen. Wel zal de ontbindingsdatum zo worden gekozen dat de werknemer nog tijdens zijn dienstverband ander werk kan zoeken. Daarop ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 juni 2009, het meer of anders verzochte wordt afgewezen. Let op Van een werkgever kan niet worden gevergd altijd met alle godsdienstige verplichtingen van zijn werknemers rekening te houden. Als een werknemer dergelijke verplichtingen heeft of krijgt, dient hij daarover helder te communiceren. Een werkgever mag vervolgens op grond van het bedrijfsbelang en de belangen van de andere 14

15 werknemers besluiten bepaalde verzoeken niet in te willigen. Deze uitspraak laat zien dat het feit dat godsdienstige verplichtingen bepaalde eisen aan iemand stellen niet betekent dat daar binnen de werkomgeving altijd rekening mee moet worden gehouden. In deze casus had de werkgever objectieve redenen om de werknemer ook op een aantal zaterdagen per jaar in te roosteren. De werknemer had daar ook jarenlang niet tegen geprotesteerd. Toen daar verandering in kwam, werd daarover door de werknemer niet duidelijk gecommuniceerd. Nu de werknemer eenvoudigweg nooit meer op zaterdag beschikbaar wilde zijn voor zijn arbeid en de werkgever ook op zaterdagen de werkkracht van hem en zijn collega s nodig heeft, rest de werknemer maar een ding: ander werk zoeken. De werknemer heeft nog getracht de kantonrechter op andere gedachten te brengen door te verwijzen naar het feit dat ene Mohammed alle zondagsdiensten draait. Volgens de kantonrechter kan echter niet van de werkgever worden gevergd om ten behoeve van de werknemer allerlei bestaande arrangementen te wijzigen, nog daargelaten of de collega s daarmee akkoord gaan. Bron: Kantonrechter Amsterdam 19 maart Plichtsbesef kan ook te ver gaan. Een shiftleader van een recyclingbedrijf raakt tijdens de werkzaamheden bekneld in een transportband. Hij verliest daarbij zijn arm. Toch blijkt de werkgever niet aansprakelijk. Tot de werkzaamheden van de shiftleader behoort ook het verhelpen van storingen in het machinepark, waaronder de transportbanden, die volcontinu in gebruik zijn bij een drie- en vijf ploegendienst met zo n 60 werknemers. Er is een stuk landbouwfolie tussen de keerrol en de transportband terechtgekomen. De man besluit zelf de folie te verwijderen. Daarvoor wordt een deel van een beveiligingsscherm losgemaakt. Dit is de enige mogelijkheid om de folie te verwijderen zonder de productie te verstoren. Er zijn wel alternatieven maar die worden met het oog op voortgang van de productie verworpen. Helaas komt de mouw van zijn trui tussen een keerrol en een transportband terecht. Zijn rechterarm raakt daardoor bekneld en wordt uiteindelijk volledig afgerukt. Grote werkdruk De werknemer voert aan dat door de medewerkers tijdens werkoverlegsituaties continu is gewezen op de productie, de ineffectiviteit en onderhoud. Het verhelpen van storingen en het verrichten van controles diende dan ook altijd in een zo een kort mogelijke tijd en met zo min mogelijk productieverlies te worden gerealiseerd. De werkzaamheden werden onder grote werkdruk uitgevoerd. Ook stelt de werknemer dat hij nooit mondelinge of schriftelijke instructies heeft gekregen met betrekking tot deze werkzaamheden. Er vond eveneens geen toezicht, laat staan veiligheidsinspecties, plaats op de werkvloer door bijvoorbeeld een leidinggevende. Het slachtoffer vordert vergoeding van zijn schade. Goed arbobeleid De kantonrechter baseert zijn oordeel mede op het rapport van de Arbeidsinspectie. Uit dat onderzoek bleek dat er sprake was van een goed arbobeleid. Ook was het slachtoffer, als shiftleader, een ervaren werknemer die op de hoogte was van de specifieke gevaren ter plaatse. Hij kende ook de veiligheidsvoorschriften. Van een ervaren werknemer die een toezichthoudende rol heeft op de werkvloer mag de nodige voorzichtigheid 15

16 en oplettendheid worden verwacht. De directeur heeft verklaard dat hij het ongeval onbegrijpelijk vindt omdat een vaste afscherming is verwijderd zonder de machine te stoppen. De werkschakelaar voor het uitzetten was binnen handbereik. Voor het wegnemen van de vaste afscherming heeft het slachtoffer gebruik moeten maken van hulpgereedschap. Daarmee heeft hij, zeker als shiftleader, genoeg tijd gehad om te bedenken dat dit geen impulsieve reactie was. De shiftleader is ook belast met het uitdragen van het veiligheidsbeleid. De werkgever zou niet weten wat hij nog meer zou moeten doen om een dergelijk ongeval te voorkomen. Bewuste roekeloosheid De rechter stelt vast dat de werknemer schade heeft geleden door zijn werk. Maar die schade is veroorzaakt doordat hij de passieve beveiliging van een transportband heeft verwijderd. Daarna heeft hij de band niet uitgeschakeld en is gaan werken aan de draaiende machine, met het ernstige ongeval als gevolg. Daarbij was geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid maar meer van plichtsbesef. De werkgever valt echter ook niet te verwijten dat hij niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Die had de te betreuren handelingen niet kunnen voorkomen. De vordering wordt afgewezen. Bron: Kantonrechter Sittard-Geleen 9 april 2008 Goed voorbereid op vakantie In deze artikel leest u wat u moet doen als u een uitkering van het UWV ontvangt en van plan bent om in eigen land of in het buitenland op vakantie te gaan. Ook leest u wat u moet doen als u in uw ziekteperiode op vakantie wilt gaan of als u tijdens uw vakantie ziek wordt. Het is belangrijk dat u zich aan de voorschriften houdt als u een uitkering van UWV ontvangt. Doet u dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. U kunt dan bijvoorbeeld een bepaalde tijd minder uitkering krijgen. Als u werkloos bent en op vakantie gaat Bent u werkloos, dan kunt u maximaal 20 dagen met behoud van uw WW-uitkering op vakantie. Hoeft u wegens uw leeftijd niet meer te solliciteren? Dan kunt u maximaal 65 dagen op vakantie gaan. Het maakt niet uit of u in eigen land, of in het buitenland op vakantie gaat. Gaat u langer met vakantie dan u vakantiedagen heeft? Dan krijgt u over die langere periode geen uitkering. U moet wel solliciteren of werk accepteren. Doet u dit niet, dan kan UWV uw uitkering verlagen. Uw WW-uitkering stopt helemaal als u langer dan zes maanden geen uitkering krijgt omdat u: op vakantie bent. om een andere reden dan vakantie in het buitenland verblijft. Als u maar een deel van het jaar werkloos bent, krijgt u alleen voor dat deel van het jaar vakantiedagen. Informeer bij UWV hoeveel vakantiedagen u in dat geval heeft. Heeft u aan het eind van het jaar nog vakantiedagen over? Dan kunt u deze niet meenemen naar het volgende kalenderjaar. U moet UWV vooraf over uw vakantie informeren. Dit kunt u doen met het Wijzigingsformulier WW. Stuur het formulier daarom vóór uw vakantie op. Gaat u in een andere periode op vakantie dan u eerder heeft doorgegeven? Of blijft u langer weg of komt u eerder terug? Geef ook dat door met het wijzigingsformulier. Verandert de vakantieperiode tijdens uw vakantie en kunt u het wijzigingsformulier niet opsturen? Stuur het dan direct op als u terug bent van vakantie. Als u in uw ziekteperiode op vakantie gaat en... Uw werkgever betaalt uw loon door Als u op vakantie naar het buitenland wilt, neem dan voor uw vertrek contact op met uw werkgever, de bedrijfsarts of de arbodienst waarbij uw werkgever is aangesloten. Zij kunnen u vertellen onder welke voorwaarden u in uw ziekteperiode op vakantie kunt gaan. U ontvangt ziekengeld van UWV Als u ziekengeld ontvangt van UWV, dan moet u voor een vakantie in het buitenland toestemming van UWV hebben. Staat de vakantie uw genezing in de weg, dan krijgt u geen toestemming. Voor een vakantie binnen Nederland is het voldoende als u uw vakantieadres aan UWV doorgeeft. U krijgt een WIA, WAO, WAZ of Wajong-uitkering Alleen als u langer dan vier weken naar het buitenland gaat, moet u dat vooraf laten weten. Geeft dit minimaal 16

17 2 weken van tevoren schriftelijk door. Hiervoor kunt het formulier Wijzigingen doorgeven gebruiken. Gaat u minder dan vier weken op vakantie of blijft u in Nederland? Dan hoeft u dat niet door te geven. Als u ziek wordt tijdens uw vakantie en... Uw werkgever betaalt uw loon door Als u tijdens uw vakantie ziek wordt, geef dit dan door aan uw werkgever. Zorg dat u weet wat de afspraken zijn over ziekmelding vanuit het buitenland. U krijgt een uitkering van UWV In dat geval moet u uw ziekte zo snel mogelijk doorgeven aan UWV. Bent u met vakantie in een land uit de lijst hierna? Dan moet u zich binnen drie dagen melden bij de aangegeven instelling in dat land. Een arts van die instelling zal een verklaring opstellen over uw ziekte. Deze verklaring stuurt de arts naar UWV of de arbodienst van uw werkgever. Bent u met vakantie u in een land dat niet in het overzicht staat? Dan moet u zelf door een arts in dat land een verklaring over uw ziekte laten opstellen. Vervolgens stuurt u deze verklaring naar de arbodienst van uw werkgever of UWV. België Bulgarije Cyprus Denemarken Duitsland Engeland Estland Finland Frankrijk Griekenland Hongarije Ierland IJsland Israël Italië Kaapverdië Kroatië Letland Litouwen Luxemburg Malta Marokko Noorwegen Oostenrijk Polen Portugal Roemenië Slovenië Slowakije Spanje Tsjechië Tunesië Turkije Zweden RIZIV Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Mutualiteit Regionale diensten van het Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid The social insurance services Dagpengeudvalget (commissie voor ziekengeld) AOK - Allgemeine Ortskrankenkasse Departement of Social Security Eesti Haigekassa KELA Kansaneläkelaitos CNAMTS - Caisse nationale d l assurance maladie des travailleurs salaries IKA - Idryma Koinonikon Asphaliseon ONYF - Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság Department of Social, Community and Family Affairs Tryggingastofnun risikins (nationaal instituut voor sociale zekerheid) National Insurance Institute INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nationaal instituut voor sociale voorzieningen) INPS - Instituto Nacional da Previdência Social (nationaal instituut voor sociale voorzieningen) HZMO - Hrvatski Zavod Za Mirovinsko Osiguranje Sluzba Sredisnja Labkläjïbas ministrija (ministerie van welzijn) SODRA Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Association Luxembourgoise des organismes de sécurité Sociale Dipartimenttas Sigurtà Socjali (ministerie van sociale zekerheid) CNSS - Caisse Nationale de la Securité Sociale Folketrygdkontoret for utenlandersaker (nationaal sociaal verzekeringsinstituut) Gebietskrankenkasse ZUS - Zakad Ubezpiecze n Spoecznuych Administraçoes Regional de Saude - Centros de Saude Casa de asigurari de sanatate (Ziekteverzekeringsfonds) ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ziekteverzekeringsinstituut van Slovenië) Sociálna Poistovna (sociaal verzekeringsinstituut) INSS - Instituto Nacional de la Seguridad Social (nationaal sociaal verzekeringsinstituut) CSSA - Ceská správa sociálního zabezpecení (Tsjechisch sociaal zekerheidsinstituut) CNSS - Caisse Nationale de la Sécurité Sociale SSK - Sosyal Sigortalar Kurumu Forsakringskassa 17 Vervolg op pagina 19

18 VEILIGE BETROUWBARE SLEUTELCONTROLE KEYWATCHER KEYBANK De NIEUWE KeyWatcher en KeyBank systemen van Morse Watchmans bieden meer sleutelopbergruimte, een groot bedieningsgemak en zijn betrouwbaar. Verlicht slothuis voor duidelijke smartkey herkenning Smartkeys terug te plaatsen in willekeurige vrije positie Robuust en compact vormgegeven kast neemt minder ruimte in Kast met verschillende bediening opties leverbaar w.o. biometrie Ergonomische vormgeving vereenvoudigd de bediening Solide uitgevoerd product met optimale garanties Toepassingen: casino s & amusementhallen, penitentiaire inrichtingen, gezondheidszorg & ziekenhuizen, hotels & recreatieparken, conferentiecentra, overheidsgebouwen, bewonerscomplexen, controle-, meld- & alarmcentrales, bedrijfsverzamelgebouwen, scholen & universiteiten, transport-, lease- en garagebedrijven... en veel meer! Verlichte slothuizen Gedetailleerde rapporten Diverse bedieningsopties Betrouwbare klantenservice & technisch support DE ONOPVALLENDE SCHAKEL TUSSEN ORGANISATIE EN BEVEILIGING Stephensonweg 6 Postbus AB Gorinchem T (0183) Gebr. Kraan Bandenservice B.V. Bandenmontage: Dukdalfweg BK Almere Tel: Fax: Industrie-terrein De Vaart Karkassen: Dukdalfweg BN Almere Tel: Fax: Import en Export van karkassen. Bandenmontage voor particulieren en bedrijven. Verkoop van nieuwe en gebruikte banden. Verkoop van velgen. 18

19 Vervolg van pagina 17 Telefonisch contact Bent u werknemer of een zelfstandige zonder personeel? Bel dan UWV Telefoon Werknemers, (lokaal tarief). UWV Telefoon Werknemers is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot uur. Om u sneller van dienst te kunnen zijn, vragen wij u om uw burgerservicenummer (voorheen sofinummer) in te toetsen. Soms kunnen wij uw vraag niet meteen beantwoorden. Wij bellen u dan later terug met een antwoord op uw vraag. Bellen vanuit het buitenland Vanuit het buitenland kunt u UWV telefonisch bereiken via Gesprekskosten Belt u met een vast toestel? Dan belt u tegen lokale gesprekskosten. UWV verdient niets aan dit gesprek. Belt u met een mobiele telefoon? Dan betaalt u naast de lokale gesprekskosten ook de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon. UWV verdient niets aan dit gesprek. Faxen UWV heeft geen algemeen faxnummer. Op vakantie met een WW-uitkering Ook als u een WW-uitkering heeft kunt u op vakantie. Laat het ons vooraf wel weten. Geef het ook door als uw vakantieperiode wijzigt. Dus als u in een andere periode weggaat dan u eerder heeft doorgegeven. Hoe geef ik mijn vakantie door? U heeft een WW-uitkering en wilt op vakantie. Geef via het Wijzigingsformulier WW door wanneer u weg bent. Heeft u dit formulier niet? Vraag het dan aan via UWV Telefoon Werknemers. U kunt u het Wijzigingsformulier WW ook direct invullen via Mijn UWV. Geef uw vakantie op tijd door; uiterlijk een dag voordat uw vakantie begint. Geef wijzigingen in uw vakantieperiode op tijd aan ons door. Hoe lang kan ik op vakantie? Als u een WW-uitkering heeft, kunt u per kalenderjaar 20 vakantiedagen opnemen. U krijgt dan tijdens uw vakantie gewoon WW. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bent u een deel van een jaar werkloos, dan krijgt u alleen over dat deel van het jaar vakantiedagen. Als u vanwege uw leeftijd bent vrijgesteld van sollicitatieplicht krijgt u meer vakantiedagen. U kunt dan in totaal 65 dagen vakantie opnemen. Weekeinden en feestdagen tellen niet mee als vakantiedagen. Als u niet al uw vakantiedagen gebruikt, kunt u deze niet meenemen naar het volgende jaar. Dagen die u niet opneemt, krijgt u niet uitbetaald. Wij laten u per brief weten hoeveel dagen u op vakantie kunt gaan terwijl u WW krijgt. Krijg ik vakantiegeld? Als u een uitkering heeft, krijgt u vakantiegeld. UWV houdt uw vakantiegeld maandelijks in op uw uitkering. Het vakantiegeld is 8% van uw uitkering. Van uw vakantiegeld trekken we loonbelasting en premies af, net als bij uw uitkering. Het nettobedrag dat overblijft, krijgt u in mei uitbetaald. Stopt uw uitkering eerder dan mei? Dan krijgt u uw vakantiegeld uitbetaald in de laatste maand dat u nog een WW-uitkering heeft. Waar moet ik verder rekening mee houden? Wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn? Of wat u moet doen als u ziek wordt tijdens uw vakantie? Ga dan naar Rechten, plichten en ziekte tijdens vakantie? Wat zijn de regels tijdens mijn vakantie? Ook tijdens uw vakantie gelden de afspraken die u met UWV heeft gemaakt. Moet ik solliciteren tijdens mijn vakantie? Tijdens uw vakantie hoeft u niet te solliciteren of werk te accepteren. U kunt per jaar maximaal 20 vakantiedagen opnemen. Tijdens die dagen hoeft u niet te solliciteren. Bent u niet verplicht te solliciteren? Dan krijgt u 65 vakantiedagen terwijl uw uitkering doorloopt. Neemt u meer vakantiedagen op dan u heeft? Dan krijgt u over deze dagen geen uitkering, maar moet u wel solliciteren of werk accepteren. Doet u dit niet, dan kan UWV uw uitkering verlagen. Ik ben ziek geworden tijdens mijn vakantie. Als u tijdens uw vakantie ziek wordt, gelden daarvoor speciale regels. U moet zo snel mogelijk doorgeven aan UWV dat u ziek bent. 19

20 Wie krijgt AOW? De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die 65 jaar of ouder is en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. U ontvangt het AOW-pensioen van de SVB vanaf de maand waarin u 65 wordt. Het maakt niet uit in welk land u dan woont. De meeste mensen zijn automatisch verzekerd voor de AOW. De AOW is een verzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Het maakt dan niet uit wat uw nationaliteit is. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOWpensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u van uw 15e tot uw 65e altijd verzekerd bent geweest. Uitzonderingen Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt, dan bent u mogelijk niet verzekerd geweest en kan uw AOW-pensioen lager uitvallen. Een kleine groep mensen woont wel in Nederland, maar is toch niet verzekerd voor de AOW. Wie is verzekerd voor de volksverzekeringen? Nederland heeft vier volksverzekeringen: de kinderbijslag, de AOW, de nabestaandenuitkering Anw en de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De algemene regel is dat iedereen die in Nederland woont, is verzekerd voor deze volksverzekeringen. Hierop zijn een paar uitzonderingen. Wonen in Nederland en toch niet verzekerd Wanneer bent u niet verzekerd als u wel in Nederland woont? U werkt buiten Nederland en u heeft geen Nederlandse detacheringsverklaring. U werkt voor een ambassade of consulaat van een ander land of bij een internationale organisatie als de NAVO, de Europese Unie of Eurocontrol. Ook uw gezinsleden zijn dan niet verzekerd. U werkt voor de overheid van een ander land of voor de Antilliaanse of Arubaanse overheid. Ook uw gezinsleden zijn dan niet verzekerd voor de volksverzekeringen. U werkt in het internationale transport voor een buitenlandse werkgever en vervoert personen of goederen. U bent musicus, artiest of sporter en werkt korte tijd in Nederland. U studeert tijdelijk in Nederland. Wonen buiten Nederland maar wel verzekerd Wanneer bent u wel verzekerd als u niet in Nederland woont? U werkt in Nederland, betaalt in Nederland belasting en u heeft geen detacheringsverklaring van een ander land. U werkt buiten Nederland en heeft een Nederlandse detacheringsverklaring. U werkt als Nederlander in het buitenland voor een Nederlandse ambassade of consulaat of bij een andere Nederlandse overheidsinstelling. Uw gezinsleden blijven ook verzekerd. U werkt in het internationale transport voor een in Nederland gevestigd bedrijf en vervoert personen of goederen buiten Nederland. Maar u bent niet verzekerd als u voornamelijk werkt in het land waar u woont óf werkt voor een filiaal van uw werkgever buiten Nederland. Als u op een schip woont, zijn uw gezinsleden die aan boord wonen ook verzekerd. U bent jonger dan 30 jaar en studeert korter dan drie jaar in het buitenland. U wordt verpleegd in bepaalde zorginstellingen buiten Nederland, bijvoorbeeld het Nederlands Sanatorium in Davos. Detachering Werken in meer dan één land Als u in meer dan één land werkt, kunnen voor u andere regels gelden. Wilt u weten hoe het in zo n situatie met uw verzekering zit? Neem dan contact op met uw SVB-kantoor. U wilt niet verzekerd zijn Heeft u door uw levensovertuiging bezwaar tegen elke vorm van verzekering? Gemoedsbezwaren Wilt u om een andere reden niet verzekerd zijn? Ontheffing verzekeringsplicht Ontheffing Als u in Nederland woont, bent u meestal verzekerd voor de volksverzekeringen, zoals het AOW-pensioen en de nabestaandenuitkering Anw. U betaalt hiervoor premies als u loon of een uitkering krijgt. Betaalt u deze premies liever niet, dan kunt u in een beperkt aantal gevallen ont- 20

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Omgaan met verzuim. Verzuimprotocol. Samen de beste werkgever

Omgaan met verzuim. Verzuimprotocol. Samen de beste werkgever Omgaan met verzuim Verzuimprotocol Samen de beste werkgever Inhoud 1. Algemeen 3 2. Ziek- en herstelmeldingen 4 3. Loondoorbetaling bij ziekte 6 4. Verzuimbegeleiding en controle door Persoonality en de

Nadere informatie

Omgaan met verzuim. Verzuimprotocol. Samen de beste werkgever

Omgaan met verzuim. Verzuimprotocol. Samen de beste werkgever Omgaan met verzuim Verzuimprotocol Samen de beste werkgever Inhoud 1. Algemeen 3 2. Ziek- en herstelmeldingen 4 3. Loondoorbetaling bij ziekte 7 4. Verzuimbegeleiding en controle door Persoonality Payrolling

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol In Person Payroll T

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol In Person Payroll T Verzuimprotocol 1. Ziekmelding U bent als werknemer verplicht op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid daarvan telefonisch melding te doen aan In Person Payroll en aan uw leidinggevende en wel zo vroeg

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Prokx Payroll Professionals

Verzuimprotocol. Prokx Payroll Professionals Verzuimprotocol Prokx Payroll Professionals 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Ziek- en hersteld melden 4 3. Loondoorbetaling bij ziekte 7 4. Verzuimbegeleiding en controle door Prokx en Bedrijfsarts 8 5. Sancties

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. HCXS verzuimprotocol, versie mei 2013, 2013-05-12

VERZUIMPROTOCOL. HCXS verzuimprotocol, versie mei 2013, 2013-05-12 VERZUIMPROTOCOL 1. Ziekmelding U bent als werknemer verplicht op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid daarvan telefonisch melding te doen aan Human Capital XS, verder te noemen: HCXS, en aan uw leidinggevende

Nadere informatie

De nieuwe Wet werk en bijstand - Zo snel mogelijk weer aan het werk

De nieuwe Wet werk en bijstand - Zo snel mogelijk weer aan het werk Bijlage bij notitie armoedebeleid provincie Groningen De nieuwe Wet werk en bijstand - Zo snel mogelijk weer aan het werk (Bron: website ministerie sociale zaken en werkgelegenheid) Vanaf 1 januari 2004

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Werken binnen de EU/EER

Werken binnen de EU/EER Werken binnen de EU/EER Inhoud Inleiding 2 Afspraken en regels over sociale verzekeringen in de EU/EER 2 In welk land bent u verzekerd? 6 Wat gebeurt er als u ziek wordt in een EU/EER-lidstaat? 9 Wat gebeurt

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? UWV Telefoon Werknemers via 0900-92 94 0,04 per minuut, met een starttarief van 0,045. Hier komen nog uw gebruikelijke

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ, WWIK, per 1 januari 2008

Bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ, WWIK, per 1 januari 2008 Persbericht C/PEV/2007/127 7 december 2007 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 33 Fax (070) 333 40 30 www.szw.nl Bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ, WWIK, per 1

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) 1 INFORMATIEFOLDER WERKPLEIN VENRAY E.O. Wet investeren in jongeren (WIJ) Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ)

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) Met ingang van 1 januari 2015 wordt een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 In 2012 verandert de Wet werk en bijstand (WWB). Er gelden dan nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen die al een

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet investeren in jongeren (WIJ) WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Wat is de WIJ?

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een direct gevolg van de Participatiewet, die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Deze wet vervangt (onder meer) de Wet werk en bijstand. Het doel

Nadere informatie

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen Beleidsregels activeringspremies gemeente Best Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1156 d.d. 17-12-2013 Onderwerp De beantwoording van schriftelijke vragen van het raadslid L. RADEMAKER (SP) inzake Uitkeringsgerechtigden moeten duidelijkheid krijgen over hoogte uitkering

Nadere informatie

Wet werk en bijstand 2013 en overige regelingen

Wet werk en bijstand 2013 en overige regelingen Wet werk en bijstand 2013 en overige regelingen Wanneer Hoe Inhoudsopgaaf hebt u recht folder op Wet werk en bijstand Krijgt Verwervingskosten Wat vraagt hoog is u uw een aan 3 Moet een lagere bijstandsuitkering

Nadere informatie

Algemene informatie faillissement FNV KIEM

Algemene informatie faillissement FNV KIEM Algemene informatie faillissement FNV KIEM Inleiding Als u deze informatie leest dan heeft u er waarschijnlijk mee te maken of u krijgt hiermee te maken dat uw werkgever failliet wordt verklaard. In een

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet. Iedereen die op

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil zélf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom Subsidie voor begeleiding naar werk als u niet meer bij uw werkgever aan het werk kunt VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Als

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

WWB & Participatiewet

WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen vanaf 1 januari 2015? WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Wet werk en bijstand 2013 en overige regelingen

Wet werk en bijstand 2013 en overige regelingen Wet werk en bijstand 2013 en overige regelingen Wanneer Hoe Inhoudsopgaaf hebt u recht folder op Wet werk en bijstand Krijgt Verwervingskosten Wat vraagt hoog is u uw een aan 3 Moet een lagere bijstandsuitkering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt

Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Inhoud Wie doet wat voor u? 2 Op zoek naar werk 3 Zo snel mogelijk weer aan de slag 3 Wat wij verder van u verwachten 8 Wat mag u

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz,

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen in de Participatiewet

Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen in de Participatiewet De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet een feit. Zoveel mogelijk mensen aan het werk: dat is het doel van deze wet. Ook de mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet gaat over

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 78160 24 december 2014 Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Bergen op Zoom overwegende

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

BBBrief.nl. Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. 1 Afgezien van uw eigen telefoonkosten

BBBrief.nl. Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. 1 Afgezien van uw eigen telefoonkosten BBBrief.nl Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl Hierbij de nieuwste uitgave van BBBrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl, met daarin

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

Informatieblad. Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012

Informatieblad. Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 Informatieblad Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 De informatie in deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 41 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet...

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... Inhoud Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... 9 1 Wet werk en bijstand Per 1 juli 2014 stijgen de bijstandsuitkeringen.

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 21, 24 december 2014 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 De raad van de gemeente De Wolden;

Nadere informatie

Wijziging WWB en samenvoeging WIJ

Wijziging WWB en samenvoeging WIJ Wijziging WWB en samenvoeging WIJ Voorbeeldbrieven wijzigingen 2012 December 2011 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz

Nadere informatie