1. Doelstelling, beleid en strategie Jaarverslag Verantwoordingsverklaring Toekomstvisie Begroting 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Doelstelling, beleid en strategie 2. 2. Jaarverslag 2014 2. 3. Verantwoordingsverklaring 3. 4. Toekomstvisie 5. 5. Begroting 6"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014

2 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling, beleid en strategie 2 2. Jaarverslag Verantwoordingsverklaring 3 4. Toekomstvisie 5 5. Begroting 6 1

3 1. Doelstelling, beleid en strategie Op 20 augustus 2012 werd Stichting de Koninklijke Schouwburg en Stichting het Nationale Toneel de Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel opgericht. Deze stichting heeft ten doel het werven en (doen) beheren van fondsen ten behoeve van Stichting De Koninklijke Schouwburg en Stichting Het Nationale Toneel, beiden statutair gevestigd te Den Haag. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: - Het onderhouden van een donateursprogramma - Het verkrijgen van sponsorgelden - Het verkrijgen van giften, legaten, fondsen en subsidies De stichting beoogt niet het maken van winst en heeft de culturele ANBI status. Alle giften die vrij gebruikt mogen worden, komen in het Fonds terecht. Ze worden aangewend ter ondersteuning van onze ambities op het gebied van educatie, talentontwikkeling, internationalisering, gastheerschap en maatschappelijke verankering. Deze ambities zijn in 2014 geconcretiseerd in een lijst van projecten die aan potentiële sponsors kan worden voorgelegd. In het Fonds zijn zowel de particuliere begunstigers als de zakelijke begunstigers ondergebracht. Onze particuliere begunstigers zijn de drie Toneel Kringen en de Vrienden van KS NT. Zakelijke begunstigers zijn leden van het Genootschap en de Zakenvrienden. Sinds 1 januari 2014 ressorteert ook het Koninklijke Schouwburg en Nationale Toneel Bedrijven Genootschap onder het Fonds, net als de andere groep van zakelijke begunstigers, de Zakenvrienden. Vanuit de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel organiseert de afdeling Development de activiteiten rond het Fonds en neemt deel in het beheer. Daarnaast onderhoudt de Afdeling de relaties met de vermogensfondsen en stichtingen die gelden voor specifieke projecten ter beschikking (kunnen) stellen. 2. Jaarverslag 2014 Fonds KS NT heeft in 2014 gewerkt aan uitbreiding van de groepen begunstigers. Begunstigers van de Toneel Kringen en zakelijke begunstigers werden gestimuleerd relaties uit hun netwerk uit te nodigen voor bijeenkomsten in of rond de schouwburg en het NTgebouw. Die bijeenkomsten behelsden onder meer rondleidingen, diners, kijkjes achter de schermen, het bijwonen van repetities en bezoek aan voorstellingen. Deelnemers bleken achteraf zeer enthousiast. In de lobby werden bezoekers aangesproken om als Vriend de activiteiten van de KS en het NT te steunen. Medewerkers van de KS en het NT zijn zich bewust van het belang van de inspanningen ten behoeve van het Fonds. We kunnen vaststellen dat het netwerk van begunstigers zich gestaag uitbreidt. Het KS NT Bedrijvengenootschap kreeg er in 2014 twee nieuwe leden bij en het telt nu dertien leden, zonder uitzondering grote ondernemingen. De leden zijn in 2014 vier keer bijeengekomen voor activiteiten rond diverse voorstellingen. 2

4 Door de overstap naar een nieuw incassosysteem is het aantal Vrienden in 2014 wat afgenomen. Het aantal Toneel Kringleden is daarentegen gegroeid naar 46 leden. De leden van de Toneel Kringen zijn in 2014 vijf maal bijeengekomen voor bijeenkomsten, kijkjes achter de schermen en voorstellingsbezoeken. Alle particuliere begunstigers konden in 2014 deelnemen aan speciale activiteiten, waaronder het programma De eerste lezing waarbij zij samen met dramaturgen van het Nationale Toneel in vier sessies het script van een huidige productie doornamen. Op 28 oktober 2014 heeft Fonds KS NT een derde klankbordsessie gecoördineerd met vertegenwoordigers uit het midden-kleinbedrijf ten doel de propositie Zakenvriend KS NT met belanghebbenden te delen. De werving van Zakenvrienden geschiedt in samenwerking met de afdeling Events van de Koninklijke Schouwburg. De afdeling Development heeft tevens gewerkt aan de organisatie van een Business Event voor februari Fonds KS NT heeft in 2014 in samenwerking met de afdelingen Marketing en Communicatie van de KS en het NT gewerkt aan activiteiten voor Young professionals, jonge veelbelovende talenten die werkzaam zijn bij grote ondernemingen. We hebben bovendien een speciaal voorstellingspakket samengesteld voor de leden van Rotary Clubs die regulier in de KS aanwezig zijn. Op 31 maart 2014 was de KS gastheer voor het side event van TedxBinnenhof. Daarnaast heeft het Fonds in 2014 met groot succes een eerste wervingsdiner bij een gastvrouw/-heer thuis gecoördineerd, waar ook acteurs van het Nationale Toneel hun bijdrage aan hebben geleverd. Fonds KS NT heeft zich in 2014 met name gericht op het werven van eenmalige bijdragen van fondsen voor incidentele projecten. Het NT heeft in 2014 bijdragen ontvangen van de M.A.O.C. Van Bylandt Stichting en Fonds1818 voor de Toneel Ateliers; acteerworkshops onder begeleiding van regisseurs van het NT. De KS heeft een bijdrage ontvangen van Fonds1818 voor Grondwet op rijm. 3. Verantwoordingsverklaring Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Directie De heer drs. W.J.N.M. Ligthart, zakelijk directeur van het Nationale Toneel Mevrouw drs. H.G.G.M. Verhoeven, zakelijk directeur de Koninklijke Schouwburg (tot 1 december 2014) De heer drs. S.J. van Driel, directeur Koninklijke Schouwburg (per 1 december 2014) Raad van Toezicht De heer drs. J.G.A. Bruinsma RA, Partner KPMG en lid Raad van Toezicht van de Koninklijke Schouwburg De heer mr. S. Harchaoui, voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en lid van het bestuur van het Nationale Toneel 3

5 Samenstelling staf 2014 Mevrouw drs. L. Harmsen, hoofd afdeling development De heer M.W. Vliegenthart, fondsenwerver en relatiemanager (tot 1 oktober 2014) Mevrouw drs. R. Brinks, coördinator Vrienden (per 1 december 2014) Mevrouw drs. E. Driessen, Relatiemanager (inwerkperiode december 2014) Financiële administratie De financiële administratie van de Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel wordt grotendeels uitgevoerd door de afdeling financiën van de Koninklijke Schouwburg. EY treedt op als extern accountant. Wat betreft de procedurele verhouding tussen de gemaakte kosten en baten uit fondsenwerving wordt de richtlijn van 15-20% gevolgd. Vrijwilligers Hoewel op incidentele basis door vrijwilligers, voornamelijk Vrienden van de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel hulp wordt geboden, is er geen sprake van een vrijwilligersbeleid inzake de doelstelling. Communicatie & relatiebeheer Zowel via de communicatiekanalen van de Koninklijke Schouwburg als het Nationale Toneel als door middel van eigen uitingen communiceert het Fonds KS NT regelmatig met de verschillende belanghebbenden in het bijzonder bestaande en potentiele schenkers. Fonds KS NT is dagelijks bereikbaar voor vragen, opmerkingen of ideeën van belanghebbenden. Activiteiten 2014 In 2014 hebben de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden: 19 februari 2014 bijeenkomst alle Toneel Kringen (Shakespeare, Vondel en Huygens) rondom NT voorstelling De storm 1 april 2014 bijeenkomst KS NT Genootschap rondom NT voorstelling De storm 13 mei 2014 bijeenkomst KS NT Genootschap rondom voorstelling De verleiders 5 juni 2014 bijeenkomst Shakespeare Toneel Kring rondom NT voorstelling De prooi 8 oktober 2014 Vriendenfoyer rondom voorstelling Gavrilo Princip van De Warme Winkel 10 oktober 2014 wervingsbijeenkomst ten bate van Fonds KS NT bij gastvrouw/gastheer thuis 6 november 2014 introduceeavond Toneel Kringen rondom NT voorstelling Blauwdruk voor een nog beter leven 2 december 2014 bijeenkomst KS NT Genootschap rondom NT voorstelling Blauwdruk voor een nog beter leven 17 december 2014 Vriendenfoyer rondom NT voorstelling As you like it 19 december 2014 bijeenkomst alle Toneel Kringen rondom NT voorstelling As you like it 4

6 4. Toekomstvisie Meerjarenbeleid De fondsenwervende ambities van het Fonds KS NT zijn gericht op de verdere groei van de in geïmplementeerde doelstellingen. De aandacht voor particuliere begunstigers zal onverminderd groot blijven. Het Fonds KS NT hanteert hierbij een persoonlijke benadering met aandacht voor de wensen van begunstigers en heeft er het volste vertrouwen in dat verdieping van relaties met alle doelgroepen zal leiden tot een toename van de baten. Naast de uitbreiding van fondsenwervingsactiviteiten met particuliere begunstigers en een groei van de Toneel Kringen naar een bruisend netwerk van toneelliefhebbers zal het Fonds KSNT in 2015 de focus richten het faciliteren van giften door particulieren en bijdragen van stichtingen en vermogensfondsen. Vooruitblik naar 2015 Voor 2015 heeft het Fonds KS NT ten zich doel gesteld: de geldstromen via en vanuit het KS NT Genootschap, de Toneel Kringen, Vrienden, Zakenvrienden, sponsors en samenwerkingspartners verder uit te breiden en te vergroten; de mogelijkheden uitbreiden tot het doen van giften en schenkingen aan de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel als particuliere begunstiger; de banden met bedrijfsleven, stichtingen en vermogensfondsen verder aan te halen; inventarisatie van (meerjarige) projecten waar fondsen voor geworven kunnen worden; lange-termijndoelstellingen voor Fonds KS NT binnen het kader van het kunstenplan vast te stellen. Wervingsdoelstellingen 2015 KS NT Genootschap target voor 2015 is de werving van drie additionele Genootschapsleden. Toneel Kringen werving target is vier nieuwe Huygens Toneel Kring leden, zes Vondel Toneel Kring leden en vijftien Shakespeare Toneel Kring leden. Vrienden wervingstarget is een groei van 405 naar 550 Vrienden. Zakenvrienden (MKB) wervingstarget is een groei van twee naar zeven leden in

7 5. Begroting Begroting Begroting Begroting Baten Donaties Huijgenskring Donaties Vondelkring Donaties Shakespearekring Donaties Vrienden Donaties zakenvrienden Lidmaatschap Genootschap Totaal Baten Lasten Beheerlasten Beheerlasten: Personeelslasten 0 0 Beheerlasten: Materiële lasten Totaal Beheerlasten Activiteitenlasten Directe kosten Kringen Directe kosten Vrienden Directe kosten Zakenvrienden Directe kosten Genootschap Totaal Activiteitenlasten Totaal Lasten Rentebaten Resultaat Toelichting begroting 2015 Onder de begroting van Fonds KS NT vallen: directe kosten gerelateerd aan het bieden van privileges aan begunstigers (toegangskaarten, catering, etc.) kosten communicatiemiddelen kosten voor huur van kantoorruimte, huur CRM systeem, IT, telefoon en financiële administratie van het Fonds. Personeelskosten worden sinds de oprichting van het Fonds gedragen door de moederorganisaties. 6

8 Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel. Fonds KS NT werkt met begunstigers aan het zeker stellen van een hoogwaardig toneelaanbod in een van de mooiste schouwburgen van Nederland. Dankzij de steun van onze begunstigers kan Fonds KS NT investeren in de ontwikkeling van acteer- en regietalent en toneeleducatie op scholen. Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel 7

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 1 JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3... 3 1. Doelstelling... 4 2. De Stichting...

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland op 23 september 2013 1 I. COMMUNITY: ondersteunen

Nadere informatie

Samen met anderen. Jaarverslag Nierstichting 2014

Samen met anderen. Jaarverslag Nierstichting 2014 Samen met anderen. Jaarverslag Nierstichting 2014 Alles op alles. Als je nieren niet werken, dan ga je dood. Professor Willem Kolff (1911-2009) wilde zich daar niet bij neerleggen. Hij zette alles op alles

Nadere informatie

WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING

WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING INHOUD De wereld in 2013 3 Het werk van War Child 4 Bereik 7 Verslag Raad van Toezicht 12 Risicomanagement 17 Fondsenwerving en Communicatie 18 Financiën 20 Colofon

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2014. Stichting Against Cancer

BELEIDSPLAN 2013-2014. Stichting Against Cancer BELEIDSPLAN 2013-2014 Stichting Against Cancer Stichting Against Cancer Ruimtesonde 9 3824 MZ Amersfoort KvK nummer: 08136739 Inhoudsopgave I. Inleiding 3 II. Beschrijving Against Cancer 4 Over Against

Nadere informatie

Jaarverslag seizoen 2012-2013

Jaarverslag seizoen 2012-2013 Jaarverslag seizoen 2012-2013 1 Poly-Aktief Poly-Aktief Reizen en skiën is als stichting in augustus 2011 opgericht en heeft zich ten doel gesteld activiteiten te verrichten op het gebied van aangepaste

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARDÁ. Stichting Fardá. Acht oan de Diken 32, 9285JB Buitenpost NL45RABO0147738199

JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARDÁ. Stichting Fardá. Acht oan de Diken 32, 9285JB Buitenpost NL45RABO0147738199 JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARDÁ Stichting Fardá ADRES: WEBSITE: EMAIL: KVK: IBAN: Acht oan de Diken 32, 9285JB Buitenpost www.farda.nl info@farda.nl 01139634 NL45RABO0147738199 35 donateurs 5 jr jubileum

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Stichting LEEF met LEV

Stichting LEEF met LEV Stichting LEEF met LEV Dit betreft het beleidsplan van Stichting LEEF met LEV en de daarbij behorende financiële verantwoording. De Stichting LEEF met LEV wordt aangestuurd door het bestuur, te weten:

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Stichting Hart voor het Vondelpark

Stichting Hart voor het Vondelpark Beleidsplan 2013 H1 H2 H3 H4 H5 H6 Inleiding Vondelpark particulier initiatief Doelstellingen Activiteiten Communicatie Financiën Cultural Governance Stichting Hart voor het Vondelpark H 1 Inleiding Vondelpark

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer

BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer Stichting Against Cancer Ruimtesonde 9 3824 MZ Amersfoort KvK nummer: 08136739 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 3 II. Beschrijving Against Cancer 4 Over Against

Nadere informatie

Glocal Prosperity Community

Glocal Prosperity Community Glocal Prosperity Community Jaaroverzicht 2014 en Jaarstukken 2015 Een winnaar is een dromer die niet opgeeft Voorwoord De eerste stappen zijn gezet. De transformatie is bijna rond. Wat brengt dit nieuwe

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 over ons

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 over ons Free Press Unlimited jaarverslag 2013 over ons Bmanage verslag ment Visie, missie, doelstellingen en strategie Begroting 2014 Onze organisatie Verantwoordingsverklaring Verslag van de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

09 Jaarverslag 2009 S T I C H T I N G C H A K A N A

09 Jaarverslag 2009 S T I C H T I N G C H A K A N A 09 Jaarverslag 2009 S T I C H T I N G C H A K A N A 3 Jaarverslag 2009 Nederland: Stichting Chakana Postadres: Postbus 14803 1001 LH Amsterdam Bezoekadres: Nieuwe Herengracht 29 1011 RL Amsterdam Dit was

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie