Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel"

Transcriptie

1 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012

2 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel. Het Fonds KSNT werkt met begunstigers aan het zeker stellen van een hoogwaardig toneelaanbod in een van de mooiste schouwburgen van Nederland. Het Nationale Toneel en de Koninklijke Schouwburg maken en presenteren toneel op topniveau. Dankzij de steun van onze begunstigers kan het Fonds KSNT investeren in de ontwikkeling van acteeren regietalent en toneeleducatie op scholen. Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

3 Inhoudsopgave 1. Doelstelling, beleid en strategie 4 2. Financieel jaarbericht 4 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 4. Verantwoordingsverklaring 6 5. Toekomstvisie 7 6. Balans per 31 december Staat van baten en lasten

4 1. Doelstelling, beleid en strategie Fonds De Koninklijke Schouwburg en Het Nationale Toneel Op 20 augustus 2012 is Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel opgericht. Deze stichting heeft ten doel het werven en (doen) beheren van fondsen ten behoeve van Stichting De Koninklijke Schouwburg en Stichting Het Nationale Toneel, beiden statutair gevestigd te Den Haag. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: - Het onderhouden van een donateursprogramma - Het verkrijgen van sponsorgelden - Het verkrijgen van giften, legaten, fondsen en subsidies De stichting beoogt niet het maken van winst en is en heeft de culturele ANBI status. 2. Jaarverslag 2012 Begin 2012 is door de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel een gezamenlijke afdeling Development gestart. Dit met het doel een donateursprogramma te ontwikkelen en sponsorgelden, subsidies, giften en legaten en andere fondsen te werven ten behoeve van de doelstellingen van zowel gezamenlijke als afzonderlijke projecten van de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel. Binnen het nieuwe samenwerkingsverband hebben de KS en het NT gezamenlijke ambities geformuleerd op het gebied van educatie, talentontwikkeling, nieuw publiek, gastheerschap en maatschappelijke verankering. Ter ondersteuning van deze ambities is een plan van aanpak voor fondsenwerving ontwikkeld. Er is ook geïnvesteerd in een gezamenlijke CRM database. Beide organisaties hebben elk voor de helft bijgedragen in de aanloopkosten van deze afdeling. Voor iedere organisatie betrof dit een bijdrage van , waarvan betrekking had op personele- en advieskosten en op materiële kosten. Op 20 augustus 2012 werd door beide organisaties vanuit de afdeling Development de Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel (Fonds KSNT) opgericht. Het eerste zichtbare resultaat van de samenwerking is de oprichting van de Toneel Kringen. Onder het motto Speel uw rol hebben zich binnen het Fonds KSNT 28 leden van de Toneel Kringen aangesloten. Door een jaarlijkse gift neemt men deel aan één van de drie Toneel Kringen, te weten de Huijgens Kring (giften van per jaar), de Vondel Kring (giften van per jaar) en de Shakespeare Kring (giften van 500 per jaar). De meeste leden ondersteunen het Fonds KSNT met een schenkingsakte voor een periode van vijf jaar. 4

5 In 2013 zal ook de stichting Vrienden van de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel opgaan in het Fonds KSNT. Dit betekent dat de KS en het NT dan direct worden ondersteund door circa 500 vrienden. In het jaar 2012 heeft het fonds aan giften ontvangen welke nog niet zijn uitgekeerd aan de KS of het NT. 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De posten in de balans zijn, tenzij anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarde. In de winsten verliesrekening zijn opgenomen de baten en lasten die aan het boekjaar moeten worden toegerekend. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Btw Het fonds KSNT verwerft haar fondsen uit giften. Het fonds is derhalve niet BTW plichtig. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Het Fonds KSNT huurt per 1 januari 2013 een kantoorruimte in de Koninklijke Schouwburg. De huur bedraagt op jaarbasis. Daarnaast vindt er vanaf 1 januari 2013 een doorbelasting van huisvestingskosten en kosten betreffende het voeren van de financiële administratie plaats. Deze kosten bedragen op jaarbasis. 5

6 4. Verantwoordingsverklaring Directie Walter Ligthart, zakelijk directeur van het Nationale Toneel. Hedwig Verhoeven, zakelijk directeur van de Koninklijke Schouwburg. Bestuurssamenstelling Sjaak Bruinsma, Partner KPMG en lid Raad van Toezicht van de Koninklijke Schouwburg. Sadik Harchaoui, voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en lid van het bestuur van het Nationale Toneel. Samenstelling staf 2012 Lydia Harmsen, hoofd development Tineke Kremer, fondsenwerver en relatiemanager Lydia Harmsen is 21 augustus in dienst getreden bij de Koninklijke Schouwburg als hoofd development. Tineke Kremer is 1 november in dienst getreden bij het Nationale Toneel als fondsenwerver en relatiemanager. Financiële administratie De financiële administratie van de Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel wordt grotendeel uitgevoerd door de afdeling financiën van de Koninklijke Schouwburg. Ernst & Young treedt op als extern accountant. Wat betreft de procedurele verhouding tussen de gemaakte kosten en baten uit fondsenwerving wordt de richtlijn van het CBF gevolgd. Vrijwilligers Hoewel op incidentele basis door vrijwilligers, voornamelijk Vrienden van de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel hulp wordt geboden, is er geen sprake van een vrijwilligersbeleid inzake de doelstelling. Communicatie & relatiebeheer De afdeling Development is dagelijks bereikbaar voor vragen, opmerkingen op ideeën van belanghebbenden. Zowel via de communicatiekanalen van de Koninklijke Schouwburg als het Nationale Toneel als door middel van eigen uitingen communiceert het Fonds KSNT regelmatig met de verschillende belanghebbenden in het bijzonder bestaande en potentiele schenkers. Activiteiten In 2012 hebben de volgende wervingsbijeenkomsten plaatsgevonden: 26 maart 2012 wervingsavond Toneel Kringen rondom voorstelling De prooi 26 juni 2012 wervingsavond Toneel Kringen rondom voorstelling Alleen voor jullie 30 november 2012 wervingsavond Toneel Kringen rondom voorstelling Drie Zusters 6

7 5. Toekomstvisie Meerjarenbeleid Na een gedegen start van de activiteiten van het Fonds in 2012 met de werving van leden van de Toneel Kringen en additionele aandacht voor de Vrienden zal de focus de komende jaren gericht worden op de uitbreiding van de fondsenwervingsactiviteiten met alle doelgroepen. Relatiebeheer met bedrijven, fondsen en vermogensstichtingen zal extra aandacht ontvangen. Doelstelling van het Fonds KSNT is om op langere termijn een structurele geldstroom op gang te brengen. Binnen het nieuwe samenwerkingsverband (Fonds KSNT) hebben de KS en het NT gezamenlijke ambities geformuleerd op het gebied van educatie, talentontwikkeling, nieuw publiek, gastheerschap en maatschappelijke verankering. Ter ondersteuning van deze ambities is een plan van aanpak voor fondsenwerving ontwikkeld. Een gezamenlijke afdeling Development is opgezet en er is geïnvesteerd in een gezamenlijke CRM database. Vooruitblik naar 2013 Voor 2013 zijn de volgende prioriteiten vastgesteld: Een ambitieus, onderscheidend projectaanbod voor het aangaan van impactvolle partnerships met de top van het bedrijfsleven en de grote fondsen; Een sterke case for support met doelstellingen voor de lange termijn voor brede marktbenadering; Groei van de Toneel Kringen en Vrienden naar een bruisend netwerk van cultuurliefhebbers Versterking en verbreding van het Koninklijk Schouwburg Genootschap naar een A-locatie voor de top van het bedrijfsleven, bestuur en politiek, in samenwerking met het Nationale Toneel. De werving van bijdragen van fondsen en vermogensstichtingen voor de ondersteuning van de renovatie van de Koninklijke Schouwburg en projecten Het leggen van contacten met het bedrijfsleven ten behoeve van de werving van projectsponsors en samenwerkingspartners Wervingsstrategie De aandacht voor particuliere begunstigers zal onverminderd groot blijven. Het Fonds KSNT hanteert hierbij een persoonlijke benadering met aandacht voor de wensen van begunstigers en heeft het volste vertrouwen in dat verdieping van relaties met alle doelgroepen zal leiden tot een toename van de baten. Voor de uitbreiding van fondsenwervingsactiviteiten met particulieren zal het Fonds KSNT de focus richten het faciliteren van Fonds op Naam. Het gebruik van nieuwe, innovatieve communicatiekanalen zal steeds meer deel gaan vormen van de communicatiemix, zonder het belang van persoonlijk contact uit het oog te verliezen. Interne organisatie De fondsenwervende ambities van het Fonds KSNT zijn gericht op de verdere groei van de in 2012 geïmplementeerde doelstellingen. Kostenontwikkeling De kosten van de eigen organisatie dienen te allen tijde onder het maximum te blijven dat het CBF 7

8 hiertoe stelt. De Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel vindt het haar taak om binnen deze kaders te acteren. 8

9 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Balans per 31 december 2012 Activa Materiële vaste Activa Activa - Afschrijving Activa - Totaal - Debiteuren Debiteuren Liquide middelen ABN AMRO Totaal Activa totaal Passiva Stichtingsvermogen Algemene reserve Saldo per 1 januari - Resultaat lopend jaar Saldo per 31 december Kortlopende Schulden Crediteuren - Passiva totaal

10 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Staat van baten en lasten per 31 december Realisatie Begroting Baten Donaties Huijgens Kring Donaties Vondel Kring Donaties Shakespeare Kring Bijdragen sponsors Bijdragen fondsen Totaal Baten Lasten Beheerslasten Beheerslasten: Personeelslasten - - Beheerslasten: Materiële lasten - - Totaal Beheerslasten - - Activiteitenlasten Activiteitenlasten: Personeelslasten - - Activiteitenlasten: Materiële lasten - - Totaal Activiteitenlasten - - Totaal Lasten - - Resultaat

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Bijlage 1 Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Pagina 2 1.Jaarrekening 1.1 Balans 1.1 Balans Per 30 juni 2013 (na resultaatbestemming) Activa Materiële vaste activa 4 Toelichting 30 Juni 2013 30 Juni

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 Datum: 16 juni 2014 17 JUNI zm (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoelsinden: 17 JUNI

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beschrijving van de activiteiten die in 2007 vanuit Stichting Tim & Kim Village hebben plaatsgevonden. 2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012 Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld Jaarverslag 2012 Inhoud 2 sverslag 2012 Toelichting op de 3 sverslag 4 7 2012 9 Toelichting op de 11 12 15 20 22 Stichting Reprorecht is in 1974 opgericht door

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie