Fondsenwerving Stichting Vrienden van Estinea

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea"

Transcriptie

1 Fondsenwerving Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel ondersteunen voor cliënten die ondersteuning krijgen bij Estinea en waarvan de gelden niet gesubsidieerd worden. Het gaat daarbij om zorgprojecten ten behoeve van algemeen welzijn, recreatie, ontspanning en educatie voor cliënten. Doelstelling stichting Vrienden van Estinea De stichting Vrienden van Estinea heeft ten doel cliënten van de te Aalten gevestigde stichting: Estinea (stichting voor Zorg en Dienstverlening aan Mensen met een Verstandelijke Beperking), verder ook te noemen: Estinea, direct of indirect te ondersteunen middels activiteiten die gericht zijn op het gebied van recreatie, ontspanning, educatie en het algemeen welzijn, waarvoor geen reguliere financiering te verkrijgen is. De ondersteuning kan ook plaats vinden in de vorm van aanschaf en ter beschikking stellen van materialen, hulpmiddelen en dergelijke. Meer in het bijzonder stelt zij zich ten doel: 1. Middelen ter beschikking te stellen en mogelijkheden te creëren ter verbetering van de kwaliteit van het leven van de cliënten. 2. Het verwerven en beheren van middelen (financieel en/of in natura), nodig ter verwezenlijking van haar doelstelling. De stichting beoogt niet het maken van winst. Doelen sponsor en fondsenwerving Over de periode wil Stichting Vrienden van Estinea: 1. Een geldbedrag á euro ter beschikking stellen voor projecten van stichting Estinea. 2. Een grote groep vaste en doorlopende geef- en sponsorrelaties ontwikkelen t.w.v ,- per jaar. 3. Het bestuur zo versterken dat het representatief is voor en fondsenwervend actief kan zijn in het gehele werkgebied en voor alle onderdelen en locaties van Estinea. 4. Gemiddeld maximaal 25% kosten maakt over de eerste drie jaar inclusief alle Ontwikkelingskosten. a. Waarbij investeringen in evenementen of vaste vrienden over langere tijd (5 of 7 jaar) afgeschreven kunnen worden mits het verloop van vaste geefrelaties dat rechtvaardigt (max 15% verloop per jaar).

2 Cases for Support Voor de periode worden de volgende projecten tot een case for support uitgewerkt: 1/ nieuwbouw Slaadreef: interactieve - hydro snoezelruimtes - aanlevering 31 oktober 2/ nieuwbouw Slaadreef: inrichting belevingstuin - aanlevering 31 oktober 3/ inbreng cases for support (andere regio s Estinea) in afstemming met Raad van Bestuur Estinea Overige projecten in deze periode worden: 1. Door de Raad van Bestuur van Estinea ingebracht; 2. Door het bestuur van de stichting Vrienden van Estinea beoordeeld op urgentie en haalbaarheid/geschiktheid voor fondsenwerving. Projecten kunnen eenmalig of terugkerend/permanent zijn en voldoen aan de volgende voorwaarden: Passend in het strategisch beleid van stichting Estinea; Draagvlak in het verantwoordelijke team; In de aanvragen voor financiële ondersteuning zorgprojecten, moet een vorm van maatschappelijke participatie opgenomen zijn. Er wordt een eigen investering in de vorm van een financiële donatie en of donatie in natura gevraagd, de eigen investering zal maximaal 15% van het gevraagde geldbedrag bedragen. Strategie De stichting Vrienden van Estinea wil de volgende sponsor en fondsenwervingsactiviteiten opzetten. Hierbij valt te denken aan de volgende activiteiten: 1. Aanschrijven Fondsen die passen bij het case for support project. 2. Sponsoring financieel of in natura. 3. Onderzoeken of er subsidies zijn die aansluiten bij de case for support. 4. Netwerken/ relaties aanspreken en enthousiasmeren tot een bijzondere bijdrage (grote particuliere giften/projectrealisatie), door eveneens gebruik te maken van netwerken van een nog op te richten Comité van Aanbeveling. 5. Uitbreiden van het vriendennetwerk stichting Vrienden van Estinea. 6. Eigen (jaarlijkse) fondsenwervende evenementen/acties en of samenwerkend met anderen (acties derden) die zich willen inzetten voor een case for support van (een locatie van) stichting Estinea. Organisatie Om in staat te zijn tot deze prestaties richt de stichting Vrienden de volgende organisatie in: 1. De rol en taken van de bestuursleden worden door het bestuur opnieuw vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat elk bestuurslid naast de klassieke bestuurlijke taken (lange termijn borgen, jaarplan en jaarrekening goedkeuren etc.) een of enkele bij hem of haar passende fondsenwervende taken op zich neemt, zoals: a. Het zoeken en contact leggen met regionale familiefondsen en aanvragen helpen voorbereiden en doen;

3 b. Het zoeken en contact leggen met ondernemers en vermogende particulieren uit eigen netwerk of het netwerk van intermediaire relaties en het helpen deze mensen te informeren en inspireren tot bijdragen; c. De organisatie van eigen fondsenwervende evenementen (wellicht in een apart actiecomité, te versterken met lokale ondernemers), dan wel vaste contactpersoon c.q. eigenaar van een actie die door derden georganiseerd wordt; d. Portefeuille Vriendenwerving en relatiebeheer stichting Vrienden van Estinea; e. Communicatie & publiciteit, vrije publiciteit: ervoor zorgen dat de fondsenwerving periodiek in het nieuws komt, met eigen communicatiemiddelen en gratis, via de pers; f. Relatiebeheer met regiomanagement en medewerkers en geef- en sponsorrelaties in de eigen regio, o.a. het inbrengen en eigenaar zijn in het bestuur van die projecten uit de eigen regio, waarvoor geworven wordt. Duidelijkheid, verwachtingen en veranderende rol van het bestuur van stichting Vrienden van Estinea zal daarmee bekrachtigd worden en naar buiten gecommuniceerd worden. Het bestuur zal de komende periode tot aan eind 2013 toegerust worden in het thema fondsenwerven. Mogelijk dat er ook afspraken gemaakt worden m.b.t. mediatraining en het fondsenwerven. De coördinator zal de bestuursleden eveneens ondersteunen daar waar dit nodig geacht wordt en hij zal gevraagd en ongevraagd advies geven. Een extern deskundige zal de coördinator coachen in zijn nieuwe functie m.b.t. het sponsor en fondsenwerven. 2. De Raad van Bestuur van Estinea heeft een bestuurlijke, adviserende én fondsenwervende rol/ taak binnen het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea, om daarmee ook het netwerk van Estinea zelf effectiever te kunnen benaderen, meer gezamenlijk momentum als bestuur te kunnen genereren en de vereiste betrokkenheid van management en medewerkers te genereren, sneller besluiten te kunnen nemen (over projecten, investeringen, inzet van mensen en middelen in de fondsenwerving etc.). 3. Organisatie van de uitvoering, en ondersteuning van het bestuur en individuele leden bij alle fondsenwervend en taken waar het kan, wordt geleverd door Estinea: a. Coördinator sponsor fondsenwerving, voorlopig 2 dagen per week; b. Secretariaat/vaste bereikbaarheid; c. Per groot project blijft de Regiomanager Estinea verantwoordelijk, als lid van het interne fondsenwervingsteam; II. Tijdig uitwerken van projecten in vereiste mate van detail en kosten II. Up to date houden van die informatie III. Aanleveren illustratiemateriaal IV. Besteding van ontvangen gelden conform ingediende projectplannen d. Tijdelijk en gedoseerd wordt extern advies ingewonnen om de nieuwe aanpak doelmatig en efficiënt op te zetten en de vereiste expertise over te dragen

4 Financiële organisatie & begroting Voortaan hanteert stichting Vrienden van Estinea de volgende uitgangspunten voor de financiering van projecten, activiteiten sponsor en fondsenwerving t.b.v. cases for support die door Estinea zijn voorgedragen: 1. De geaccordeerde voorgenomen grote projecten (> ) zijn opgenomen in het jaarplan van stichting Vrienden van Estinea; 2. Aanvaarden grote projecten eventueel pas na haalbaarheidsstudie; 3. Sponsors en gevers kunnen geoormerkt en ongeoormerkt geven; een administratiesysteem wordt daarvoor opgezet; 4. Personele kosten (staf fondsenwerving en secretariaat) worden in de regel door Stichting Vrienden van Estinea afgedekt; 5. Materiele kosten fondsenwerving worden door de stichting Vrienden gedragen op basis van offerte en goedkeuring vooraf door het bestuur. De meerjaren begroting vindt u in de bijlage , in 1 e instantie Stichting Vrienden van Estinea wil voor de sponsor en fondsen acties alle mogelijke instrumenten inzetten om de door hen vastgestelde doelen voor sponsor en fondsenwerving te behalen. Per case for support wordt de inzet van deze instrumenten overwogen om een passende sponsor en fondsenwervingsstrategie te bepalen. Zo zal als eerste een doelgroepenlijst gemaakt worden wie benaderd gaan worden voor sponsoring en fondsenwerving. Doelgroepen zijn: - Cliënten (incl. oud cliënten); - Familie (incl. oud familieleden); - Belangenbehartigers van cliënten; - Buurt; - Gemeente; - Leveranciers; - Medewerkers (incl. oud medewerkers); - Vrijwilligers (incl. oud vrijwilligers); - Bezoekers; - Huidige en potentiële sponsoren; - Fondsen; - Vrienden van Estinea (incl. oude vrienden van Estinea); Aanpak Vrienden van Estinea werft jaarlijks voor een of meer eenmalige of doorlopende projecten of activiteiten. Per project beoordeelt het bestuur of zij (deels) uit algemene, ongeoormerkte opbrengsten gedekt wordt, of (deels) uit speciaal voor dat project te werven eenmalige projectbijdragen.

5 Haalbaarheid Grote projecten willen we vooraf op haalbaarheid toetsen. De steunwaardigheid c.q. haalbaarheid van een project is op verschillende manieren te toetsen, zoals: Marktonderzoek; Brainstormsessie met onafhankelijke derden ; Netwerk raadplegen (interviews); Concurrentie analyse; In 2 e instantie Als verschillende cases for support in gang zijn gezet, wordt in 2014 gestart met een voorlichtings- /informatiecampagne met als thema testamentair toekennen van legaat aan stichting Vrienden van Estinea. Relatiebeheer Een belangrijke factor voor succes wordt ons vermogen om de relatie met sponsors en vrienden die we werven, goed te onderhouden. Een aantal relaties zal gezien het belang en de vereiste status primair door bestuursleden moeten worden onderhouden. De fondsenwerver zorgt voor de coördinatie en organisatie van relatiebeheer waar mogelijk (nieuwsbrief, vriendendagen, bijhouden dossiers belangrijke relaties, persoonlijke attenties). Ten behoeve van dat relatiebeheer wordt een relatiebeheersysteem ingericht en gebruikt waarmee we aanvankelijk de meest elementaire zaken kunnen bijhouden en regelen (bedankbrieven koppelen, incasso, relevante persoonlijke informatie opslaan, status van de gift (van toezegging tot incasso etc.) en dat kan meegroeien naarmate we behoefte hebben aan meer vermogen. Estinea zal een CRM database daarvoor beschikbaar stellen. Tijdsplanning Zie bijlage tijdsplanning. Acties Concept beleidsplan oktober Uitwerken case for support locatie Slaadreef oktober Inventariseren & prioriteren overige projecten november Marktanalyse, netwerken bestuursleden, interne stakeholders, andere doelgroepen per project (fondsen, projectsubsidie, lokale gemeenschap) oktober Onderzoek haalbaarheid (panels & interviews, intern en extern); case for support Slaadreef oktober Strategie fondsenwerving ( netwerkwerving vs. vriendenwerving acties/evenementen zelf of samen met derden organiseren) vaststelling oktober Start eerste fondsenwervende acties vanaf januari 2014 januari 2014

6 Communicatie en publiciteit Feitelijke bekendheid van mensen in ons adherent gebied met de extra projecten die we wensen en waarvoor we willen gaan werven, is eerst noodzakelijk voordat we sowieso gaan werven. In overleg met de medewerker Communicatie wordt daarom nog een publiciteits- en communicatieplan uitgewerkt, dat bijvoorbeeld de volgende onderdelen kan bevatten: 1. Update website gekoppeld aan bijv. een eigen Blogg, You Tube, Twitter en of Facebook; 2. Nieuwsbrief 3x per jaar (ontwikkeling digitale nieuwsbrief te koppelen aan website); 3. Kranten regionaal en of landelijk; 4. Radio TV regionaal en of landelijk; 5. Media NRW Duitsland (Euregio); Uitgangspunt is in principe het bereiken en interacteren met de oudere doelgroep (vanaf 40 of 50 jaar, omdat jongere mensen in de regel nog weinig of niet geven. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de interne communicatie om cliënten, medewerkers, MT en OR op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Evaluatie Evaluatie vindt plaats aan de hand van jaarplannen en kwartaalrapportages, aangeleverd door de coördinator. Organogram RvB Estinea Voorzitter SVvE. Comité aanbevelingen Estinea Coördinator Secretariaat/PR. Actiecomité PR& Communicatie Commissie vriendenwerven / evenementen Commissie fondsenwerven/ sponsoring Commissie netwerken / giften/ nalatenschap

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Geïntegreerde fondsenwerving

Geïntegreerde fondsenwerving FONDSENWERVINGSBELEID Het Leger des Heils in Nederland is een veelzijdige organisatie, bestaand uit een kerkgenootschap, vier stichtingen en een besloten vennootschap. Eén van deze onderdelen, de Stichting

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017

Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017 Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017 Februari 2015 Stichting Jobortunity Nederland Rijnlaan 129bis 3522 BH Utrecht bestuur-nl@jobortunity.org www.jobortunity.org 1. Inleiding Stichting

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland 9 oktober 2012 1 Leeswijzer In dit beleidsplan 2013 2015 worden de missie en visie van het platform Oneindig Noord- Holland toegelicht; waar wil Oneindig

Nadere informatie

Activiteitenplan 2011

Activiteitenplan 2011 Activiteitenplan 2011 Utrecht, september 2010 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Vrienden UMC Utrecht. Verbinden met impact

Jaarplan 2015 Vrienden UMC Utrecht. Verbinden met impact Jaarplan 2015 Vrienden UMC Utrecht Verbinden met impact 1 Koers Vrienden UMC Utrecht in 2015 Centraal thema 2015: verbinding met impact Vrienden UMC Utrecht is het sociale hart van het ziekenhuis. Alle

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B

Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B Portefeuillehouder Fackeldey Openbaar Programma Benutten en profileren van kernkwaliteiten Directie Financiële paragraaf Aan College Bijlagen Raadsvoorstel

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid Colofon De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid In opdracht van: Novem, Nederlandse onderneming voor energie en

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie