Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon"

Transcriptie

1 Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking tussen alle betrokkenen. Professioneel Handhaven: werken met competenties WETEN KUNNEN kennis vaardigheden Colofon De brochure Professioneel Handhaven: werken met competenties is een uitgave van het Ministerie van Justitie, in het kader van het actieprogramma Handhaven op Niveau. Realisatie Ministerie van Justitie Projectbureau Handhaven op Niveau, H.1108 Postbus EH Den Haag T (070) ZIJN persoonskenmerken motivatie WILLEN Onderzoek en tekst Berenschot Groep BV, Utrecht Ontwerp en opmaak Pleon bv, Amsterdam Druk Rijser Grafische Communicatie, Purmerend Maart 2005

2 Inhoud Inleiding Inleiding 3 1 Waarom werken met competenties 4 2 Tips voor het werken met competenties 6 3 De competenties nader bekeken Onafhankelijkheid Overtuigingskracht Oordeelsvorming Omgevingsbewust Doel-/Resultaatgericht 18 De Stuurgroep Handhaven op Niveau heeft in 2004 inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn voor handhavers om zich verder te professionaliseren. Hiertoe is door een projectgroep bestaande uit afgevaardigden van het Expertisecentrum Rechtshandhaving (ERh), de arbeidsinspectie, de inspectie van het onderwijs, de gemeente Den Haag, de provincie Overijssel en (in de eerste fase van het project) de VNG, onderzoek gedaan naar het opleidingenaanbod op het gebied van handhaving. Daarnaast zijn er werkconferenties georganiseerd met handhavers en toezichthouders over de opleidingsbehoefte van handhavers 1. Tijdens de werkconferenties is ook gediscussieerd over de kennis en vaardigheden (ook wel competenties) die een handhaver op mbo/hboniveau in huis dient te hebben om goed te kunnen functioneren. Deze discussies hebben uiteindelijk geresulteerd in een keuze voor een vijftal competenties die deel uit kunnen maken van een functiebeschrijving van een handhaver. In deze brochure, die gericht is op leidinggevenden binnen handhaving, komt u meer te weten over de vijf competenties die gekozen zijn. In hoofdstuk 3 treft u van elke competentie een uitgebreide beschrijving aan en krijgt u tips over de wijze waarop handhavers deze verder kunnen ontwikkelen. Daaraan voorafgaand leest u in dit boekje meer over het werken met competenties en de wijze waarop u deze kunt bespreken met handhavers. 4 Zelf aan de slag met competenties 22 Wij hechten eraan op te merken dat afhankelijk van de situatie binnen uw eigen organisatie deze competenties al dan niet één op één toepasbaar zijn. U kunt de brochure gebruiken ter inspiratie en als hulpmiddel om op uw eigen manier bij te dragen aan de professionalisering van het vak handhaving. 1 Indien u geïnteresseerd bent in de rapportage van het onderzoek naar handhaversopleidingen dan kunt u hiervoor terecht op 3

3 1. Waarom werken met competenties Handhaven van wet- en regelgeving is een vak. Om het vak goed uit te kunnen oefenen, zijn uiteenlopende kennis en vaardigheden vereist. Deze kennis en vaardigheden worden veelal gedurende de loopbaan van een persoon verder ontwikkeld. Deels als resultaat van het opdoen van werkervaring, deels als resultaat van gerichte opleidingsinspanningen of andere ontwikkelactiviteiten zoals coaching. Van handhavers en hun leidinggevenden wordt steeds meer verwacht dat ze gericht werken aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Of anders gezegd: hoe ontwikkel je de competenties van een handhaver het beste? Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en motivatie die een handhaver nodig heeft om succesvol te kunnen functioneren. WETEN KUNNEN kennis vaardigheden Met het gebruik van competenties kijk je naar het feitelijke gedrag dat iemand laat zien als hij zijn functie uitoefent. Door over het vertoonde gedrag te praten, bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek, kun je zo concreet mogelijk zijn over de effectiviteit van dat gedrag (positief als wel negatief). Voorbeeld: Van een handhaver wordt verwacht dat hij door zijn overtuigingskracht, persoonlijke overwicht en tact, invloed uitoefent op het standpunt van zijn gesprekspartner (= een competentie). Dit kan hij onder meer bereiken door helder de eigen argumenten te formuleren en deze op beslissende momenten in te brengen (= gedrag dat je kunt waarnemen). Het werken met competenties levert, voor zowel leidinggevenden als ook voor handhavers zelf, een goed handvat om het functioneren te beoordelen. Wat gaat goed en wat gaat minder goed? Op basis van deze beoordeling kan men enerzijds afspraken maken om dat wat goed gaat nog beter te benutten. Dit kan bijvoorbeeld door op die competentie een voorbeeld te zijn voor anderen. Anderzijds geeft het richting aan ontwikkelactiviteiten om dat wat minder goed gaat te verbeteren. NB: Overal waar hij staat, wordt uiteraard ook zij bedoeld. ZIJN persoonskenmerken motivatie WILLEN 4 5

4 2. Tips voor het werken met competenties Bij het werken met competenties komen bij leidinggevenden en handhavers zelf veelal de volgende vragen op: Hoe geef ik als leidinggevende op een goede wijze feedback over waargenomen gedrag? Hoe ontvang ik als handhaver op een goede wijze feedback van mijn leidinggevende? Hoe werf ik als leidinggevende mensen met de juiste competenties? Zijn alle competenties goed te ontwikkelen en op welke wijze? Feedback geven en ontvangen tijdens een functioneringsgesprek Het is onmogelijk iets bij, of juist af te leren zonder feedback. Mensen hebben vaak een spiegel nodig om te zien welke effecten bepaald gedrag heeft op een ander. Het voorhouden van die spiegel is veelal de schone taak van een leidinggevende, bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek. Feedback geven = Iemand informeren over hoe je diens gedrag ervaart en welk effect dat op jou heeft, met als doel de ontstane situatie te verhelderen en eventueel te verbeteren. Bij het geven van feedback is het volgende van belang: Geef een ik-boodschap Gebruik de 3 G s: Gedrag, Gevoel, Gevolg Benoem eerst positieve punten en geef dan verbeterpunten Wees specifiek (beschrijf waarneembaar gedrag) Oordeel niet Toets of de ander het begrepen heeft Voorbeeld: Ik zie dat jij moeite hebt met aanpassen van je gedrag bij een klant die zeer boos is over het oordeel dat je hebt gegeven. Dat geeft mij het gevoel dat jij het gewenste resultaat niet op een effectieve manier bereikt. Het gevolg is dat ik denk dat jij meer aandacht moet schenken aan het aanpassen van gesprekstechnieken in lastige situaties. Feedback ontvangen = Horen hoe iemand jouw gedrag ervaart en welk effect dat op hem heeft, met als doel de ontstane situatie te verhelderen en eventueel te verbeteren. Bij het ontvangen van feedback is het volgende van belang: Stel je open op bij het ontvangen van feedback Stuur de feedback door vragen te stellen (specifieke punten, voorbeelden) Luister goed en vraag opheldering Check of je het goed begrepen hebt Aanvaard het (ga niet argumenteren of verdedigen) Bepaal zelf of je er iets mee wilt doen Werving en selectie met behulp van competenties Het grootste verschil met traditionele wervings- en selectieprocedures is dat er niet alleen wordt gekeken naar wat een handhaver allemaal doet, maar ook naar de wijze waarop hij het werk dient uit te voeren. Het schept duidelijkheid over wat er verwacht wordt van een handhaver in de nieuwe functie. Het opstellen van een vacaturetekst Bij het opstellen van een vacaturetekst zijn de volgende zaken van belang: Geef weer welke inhoudelijke vakgebieden de basis vormen van de functie. Beschrijf in vacaturetekst in ieder geval de competenties waarvan je vindt dat die al goed ontwikkeld moeten zijn. Beschrijf dus niet uitputtend alle benodigde competenties, maar maak een keuze voor maximaal 3 competenties en beschrijf deze uitgebreid in termen van gewenst gedrag. Bijvoorbeeld: U herkent weerstand bij klanten en weet hier mee om te gaan. Lees de sollicitatiebrieven van kandidaten goed door op de wijze waarop zij zichzelf aanprijzen op de gewenste competenties. Vanuit welk soort ervaring hebben zij deze competenties ontwikkeld? 6 7

5 Voorbeeld: competenties beschrijven in een vacaturetekst Om goed te kunnen functioneren als handhaver binnen onze organisatie dient u uw standpunten tegenover anderen te kunnen verdedigen en om te kunnen gaan met mogelijke weerstand die uw standpunten oproepen. Daarnaast bent u in staat om hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Tot slot is het uw tweede natuur om breder te kijken dan het eigen vakgebied en bent u in staat om relevante ontwikkelingen te vertalen naar uw eigen werksituatie. Het sollicitatiegesprek In het sollicitatiegesprek kun je als leidinggevende nader onderzoeken in welke mate de potentiële handhaver daadwerkelijk beschikt over de benodigde competenties. Een beproefde manier hierbij is het stellen van een zogenaamde STAR-vraag tijdens het gesprek: eerst wordt gevraagd naar een concrete Situatie, vervolgens naar de Taak van de sollicitant en de ondernomen Actie en tot slot naar het bereikte Resultaat. Voorbeeld: De competentie oordeelsvorming is matig tot voldoende ontwikkelbaar. Deze bestaat met name uit persoonskenmerken zoals sensitiviteit, inlevingsvermogen, rationele en realistische instelling en een analytische instelling. Een analytische instelling stelt een handhaver in staat de essentie van een klantsituatie te herkennen en vervolgens hierin grote lijnen aan te brengen dan wel de kritische details te onderscheiden. In het hiernavolgende hoofdstuk leest u meer over de vijf competenties en krijgt u per competentie ontwikkeltips aangereikt. Voorbeeld: STAR-vraag naar de competentie overtuigingskracht Situatie: kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin uw oordeel absoluut niet werd geaccepteerd? Taak: welk doel wilde u met uw oordeel bereiken? Actie: wat heeft u ondernomen om toch uw oordeel geaccepteerd te krijgen? Resultaat: wat was het uiteindelijke resultaat, werd uw oordeel alsnog geaccepteerd? Ontwikkelbaarheid van competenties Niet elke competentie is even ontwikkelbaar of trainbaar. De opbouw van een competentie (kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en motivatie) zegt iets over de ontwikkelbaarheid van de competentie. In beginsel is het zo dat kennis en vaardigheden redelijk tot goed te ontwikkelen zijn en persoonskenmerken een stuk lastiger. 8 9

6 3. De competenties nader bekeken Zoals in de inleiding beschreven zijn de competenties in deze brochure het resultaat van een werkconferentie met verschillende handhavingsexperts. Als basis voor het benoemen van de competenties zijn eerst de kerntaken van handhavers in kaart gebracht. De genoemde kerntaken zijn (in willekeurige volgorde): Informeren over wet- en regelgeving (voorlichting) Signaleren Inspecteren/controleren Beoordelen uitvoering wet- en regelgeving Handhaven (toepassen wet- en regelgeving) Confronteren/optreden Bevindingen rapporteren, overtredingen melden blijft rustig en zichzelf bij gespannen situaties, geeft duidelijk grenzen aan tot hoe ver de klant kan gaan, houdt de leiding over de situatie, neemt het initiatief om praktijksituaties ter discussie te stellen op alle niveaus in zijn omgeving. Onafhankelijkheid en persoonlijke ontwikkeling [legenda van het symbool: gekleurde vakjes zijn de dominante componenten van de competentie] k v p m Deze kerntaken vormen het uitgangspunt voor de competenties in deze brochure. 3.1 Onafhankelijkheid De competentie onafhankelijkheid is voor handhavers van groot belang. Vaardigheden als het vasthouden aan de eigen standpunten in discussies met klanten, waarbij wel wordt ingegaan op de argumenten van die klanten maar tegelijkertijd ook duidelijk grenzen worden aangegeven, zijn noodzakelijk om goed te kunnen functioneren als handhaver. De ontwikkelbaarheid van de competentie onafhankelijkheid is matig tot redelijk. Het grote aandeel van de persoonskenmerken brengt dit met zich mee. Het zit in je of het zit niet in je. Het bezitten van de benodigde kennis is als handhaver juist wel zeer ontwikkelbaar. De competentie onafhankelijkheid is grotendeels opgebouwd uit persoonskenmerken. Is de handhaver in staat een eigen koers te varen? Laat hij zich beïnvloeden door zijn omgeving? Onafhankelijkheid heeft tevens een kenniscomponent: door veel kennis over een vakgebied te vergaren kan een handhaver zich als expert profileren en daarin legitimiteit vinden voor een onafhankelijke opstelling. Onafhankelijkheid: Functioneert zonder hulp van anderen. Is zelfstandig in zijn gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen te handhaven en te verdedigen. Een handhaver: houdt vast aan het eigen oordeel en denkt mee met de klant binnen eigen grenzen, durft en kan zelfstandig beslissingen nemen, herkent weerstand bij klanten en weet hier mee om te gaan, Ontwikkeltips voor tijdens het werk: Leren hoe een onafhankelijk oordeel te vellen Maak als handhaver zoveel mogelijk gebruik van geldende wet- en regelgeving om een oordeel te ondersteunen. Dingen die zwart op wit staan, zijn overtuigender. Onderzoek als leidinggevende (of vraag hiervoor een collega) samen met de handhaver of hij een duidelijke mening heeft over belangrijke onderwerpen in het werk en hoe hij tot die mening komt

7 Vasthouden aan eigen standpunten Maak een overzicht van de argumenten voordat het standpunt c.q. het besluit wordt verteld. Wanneer deze goed in het hoofd zitten, is het eenvoudiger het standpunt te verdedigen. Gebruik directe taal in de communicatie met anderen. Het vaag en wollig weergeven van het standpunt, geeft de ander de gelegenheid daar zijn eigen verhaal van proberen te maken. Realiseer dat standpunten niet altijd door iedereen worden geaccepteerd: bezwaren horen er vaak bij. Onderzoek deze bezwaren. Het voorkomen van starheid Blijf luisteren naar de ander en laat ruimte over voor andere argumenten. Stel je niet onbenaderbaar op. De handhaver kan vervolgens aangeven dat hij gehoord heeft wat de ander heeft gezegd, maar dat hij bij zijn oordeel blijft. Leren via training of opleiding Er zijn geen speciale opleidingen voor het ontwikkelen van onafhankelijkheid. Een mogelijkheid is eventueel een training op het gebied van assertiviteit of persoonlijke effectiviteit, waarin je leert meer voor jezelf op te komen. 3.2 Overtuigingskracht De eerste klap is een daalder waard, zegt men wel eens. Voor handhavers geldt dit gezegde dubbel en dwars. Bij een eerste kennismaking bij de klant is het maken van een stevige indruk onontbeerlijk. Het maken van deze eerste indruk zit deels in de fysieke lichaamshouding en vormt de basis voor de geloofwaardigheid van het optreden en daarmee de basis voor de overtuigingskracht van een handhaver. Een handhaver: bereidt zich gedegen voor op de uitvoering van handhavingstaken, maakt bij binnenkomst een stevige indruk bij klanten, schept duidelijkheid over het doel van een bezoek en benadrukt het belang/ voordeel ervan voor de klant, toont interesse in de algemene situatie van de klant, formuleert helder de eigen standpunten en brengt deze op beslissende momenten in, luistert goed naar de (tegen)argumenten van de klant, leeft zich in voor zover dit mogelijk is, speelt in op de (tegen)argumenten van de klant en sluit hierop aan met de eigen argumentatie. Overtuigingskracht en persoonlijke ontwikkeling k v p m Overtuigingskracht is voldoende ontwikkelbaar. De competentie overtuigingskracht is opgebouwd uit persoonskenmerken en vaardigheden. Tegelijkertijd speelt motivatie een belangrijke rol. In welke mate is iemand gemotiveerd om overtuigingskracht tentoon te spreiden? Bij overtuiging kun je goed gebruik maken van debatingtechnieken. Een mogelijkheid om deze technieken regelmatig te oefenen is door de handhaver zich te laten aansluiten bij een debatingclub. Hierbij kan buiten de reguliere functie gewerkt worden aan het overtuigen van anderen. Overtuigingskracht Kan door zijn overtuigingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op het standpunt van anderen. Ontwikkeltips voor tijdens het werk: Goed naar voren brengen van het standpunt/besluit Presenteer het verhaal kort en bondig. Zorg er zo voor dat de handhaver stellig overkomt. Let op woordkeus: zo is het in plaats van zo zou het kunnen zijn

8 Stop energie in het verhaal. Probeer belangrijke zinnen of woorden extra te benadrukken door armbewegingen of door harder en met meer nadruk te praten. De non-verbale communicatie bepaalt voor een belangrijk deel hoe je overkomt. Denk aan de houding (rechtop, armen open op tafel indien van toepassing). Geef een collega als voorbeeld die goed kan overtuigen. Ga eens na hoe dit komt. Welke vaardigheden of trucs kan de ander gebruiken? Goed inspelen op de ander Vraag je van tevoren goed af wat het belang van de ander is en hoe deze zou kunnen reageren. Probeer van tevoren bij elk van de mogelijke bezwaren of tegenargumenten van de ander vast een reactie klaar te hebben. Check tijdens het verhaal of de ander je nog begrijpt en goed kan volgen. Probeer in de eigen argumenten vast rekening te houden met de kritiek van een ander. Geef dit eventueel ook in het verhaal aan: Je zou als kritiek op dit voorstel kunnen zeggen dat..., maar daar staat tegenover dat... Zo kan geprobeerd worden de ander een stap voor te zijn. Nodig de ander uit zijn reactie te geven. Geef aan dat je die reactie, positief of negatief, op prijs stelt en dat daar, waar mogelijk, rekening mee wordt gehouden. Leren via training of opleiding Er zijn geen specifieke cursussen of trainingen op het gebied van overtuigen. Wel is er vaak aandacht voor overtuigingskracht in trainingen over onderhandelen, presentatievaardigheden of beïnvloedingstechnieken. Een handhaver: verdiept zich in de situatie van de klant (inhoudelijk, procesmatig, belangen), herkent de essenties, grote lijnen en kritische details van de aan de orde zijnde situatie, onderscheid hoofd- van bijzaken en feiten van meningen, interpreteert informatie op basis van een brede en afgewogen analyse, formuleert heldere criteria op basis waarvan een oordeel kan worden gevormd, komt tot realistische beoordelingen waarbij argumenten betrokken worden die relevant zijn in het licht van de criteria, overziet de gevolgen van een beslissing en anticipeert hierop. Oordeelsvorming en persoonlijke ontwikkeling k v p m De ontwikkelbaarheid van de competentie oordeelsvorming is matig tot voldoende. Met name de vaardighedenkant zorgt ervoor dat een handhaver kan werken aan zijn oordeelsvorming. Collega s hebben vaak goed zicht op de wijze waarop een persoon tot een oordeel komt. Zij kunnen dan ook goed ingezet worden om feedback te geven hierover. 3.3 Oordeelsvorming Persoonlijk kenmerken die de competentie oordeelsvorming beïnvloeden zijn: een rationele en realistische instelling en analytisch vermogen. Een handhaver dient deze dan ook grotendeels van nature in huis te hebben om goed te kunnen functioneren. Oordeelsvorming Kan gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Ontwikkeltips voor tijdens het werk Voorbereiden van een oordeel Stel van tevoren vast welke richtlijnen gebruikt worden om tot een oordeel te komen. Geef eventueel ook het belang van die richtlijnen aan. Check bij de leidinggevende of bij een collega of de juiste richtlijnen gebruikt zijn. Bepaal van tevoren welke informatie nodig is om tot een oordeel te komen en welke bronnen dan wel mensen je daarbij moet betrekken. Maak onderscheid tussen feiten en meningen. Feiten zijn harde gegevens die controleerbaar zijn. Een mening wordt door een betrokkene gegeven en is geen hard gegeven. Meningen geven uiteraard wel aanleiding om naar de feiten te zoeken die deze mening ondersteunen

9 Situaties vanuit verschillende invalshoeken bekijken Onderzoek welke partijen allemaal belang hebben bij de bestaande situatie (bijvoorbeeld medewerkers, klanten). Verplaats je als handhaver in al deze partijen: wat zijn de standpunten van die partijen? Hoe beleven zij deze situatie? Welk belang hebben zij bij het oordeel? Neem deze informatie mee bij het formuleren van het oordeel. Oordelen goed onderbouwen Werk het oordeel uit aan de hand van de vooraf opgestelde richtlijnen. Geef bij elk criterium de feiten weer die zijn aangetroffen. Werk dit vervolgens uit in een heldere argumentatie. Laat de argumentatie door een collega lezen. Vraag hem te bekijken of de argumentatie helder en goed te volgen is. Vraag hem eens in de rol van de advocaat van de duivel te gaan zitten. Dit betekent dat hij zich als het ware als tegenstander opstelt en probeert de argumentatie en het oordeel aan te vechten. Ga na of op alle kritische reacties een antwoord te geven is. Een handhaver: kijkt breder dan het eigen vak(kennis)gebied, doet aan signaaltoezicht bij het bezoeken van klanten (kijken voor elkaar), schat het belang van bepaalde netwerken en belangengroeperingen voor het functioneren van de organisatie correct in, bezoekt branchebijeenkomsten, heeft extra aandacht voor het vakgebied in (geschreven) media, functioneert niet alleen binnen de kaders van de eigen wet- en regelgeving, maar houdt ook het brede doel van handhaving voor ogen, maakt een vertaalslag van de door de overheid gestelde normen naar de situatie van de klant. Omgevingsbewust en persoonlijke ontwikkeling k v p m Leren via training of opleiding Er zijn geen specifieke opleidingen gericht op oordeelsvorming; een handhaver leert dit het beste in de praktijk door mee te lopen met een ervaren collega. 3.4 Omgevingsbewust Een handhaver met alleen oog voor het eigen vakgebied wanneer hij een bezoek brengt aan klanten, treedt feitelijk te beperkt op. De professionalisering van het vak handhaving vraagt dat men ook het brede doel van handhaving voor ogen houdt. Omgevingsbewust Is goed geïnformeerd over de relevante (maatschappelijke en politieke) ontwikkelingen op het vakgebied en de omgeving van de organisatie en kan deze kennis effectief benutten. Omgevingsbewust is een competentie die goed ontwikkelbaar is. Het doet een beroep op zowel kennis, vaardigheden, persoonskenmerken als motivatie. Kennis (over bijvoorbeeld de juiste informatiebronnen) en vaardigheden (bijvoorbeeld het maken van een omgevingsanalyse) zijn over het algemeen goed te ontwikkelen. De motivatie om zich bij het handelen te laten beïnvloeden door externe ontwikkelingen moet echter wel aanwezig zijn. Persoonskenmerken zoals sociale of politieke antennes, zijn lastiger te ontwikkelen. Ontwikkeltips voor tijdens het werk Op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen het werkgebied Lezen van de plaatselijke dag- en weekbladen en het regionieuws volgen. Geregeld het gezicht laten zien bij instanties waarmee wordt samengewerkt binnen het werkgebied en vragen naar nieuwe ontwikkelingen

10 Op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen het vakgebied Regelmatig lezen van minimaal 1 vaktijdschrift. Een andere mogelijkheid is enkele tijdschriften onder collega s te verdelen en elkaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen in het werkoverleg. Denk in dit verband ook aan internet. Bezoeken van een relevant congres of lezing over een onderwerp binnen het eigen vakgebied. Dit is tevens een goede gelegenheid om nieuwe contacten te leggen. Kennis gebruiken over ontwikkelingen binnen het eigen werkgebied Wanneer er iets binnen het werkgebied van de handhaver gebeurt, kan hij een inschatting maken van de impact daarvan op het eigen werk. Dezelfde gebeurtenis kan verschillende gevolgen hebben. Een mogelijkheid is om als leidinggevende samen met de handhaver een oorzaak-gevolganalyse bij belangrijke ontwikkelingen te maken. Bespreken van de impact van politieke ontwikkelingen met collega s. Wat zijn de gevolgen voor het team? Wat kan er gedaan worden om op die ontwikkelingen in te spelen? Leren via training of opleiding Er zijn geen specifieke cursussen en trainingen gericht op omgevingsbewustheid. Inhoudelijke cursussen op het eigen vakgebied dragen wel bij aan het vergroten van omgevingsbewustheid. Vaak komen daar externe (vak)ontwikkelingen aan de orde. 3.5 Doel-/Resultaatgericht Het beoogde resultaat van de werkinspanningen van een handhaver dient altijd leidend te zijn bij het maken van keuzes in het soort en hoeveelheden activiteiten. Niet iedereen is hierin even competent. Reden te meer om de competentie doel- en resultaatgericht op te nemen in het functieprofiel van de handhaver. Doel-/resultaatgericht Maakt een vertaalslag van doelen naar resultaten en weet vervolgens het gewenste resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Een handhaver: houdt de geformuleerde handhavingsvisie en de gestelde handhavingsthema s voor ogen bij het eigen optreden, bewaakt de voortgang van handhavingscases en toetst of de gestelde doelen worden gerealiseerd, monitort de eigen werkzaamheden op basis van de geformuleerde handhavingsvisie en thema s binnen het eigen werkveld (gemeente, provincie, waterschap), zorgt ervoor dat de hoeveelheid en kwaliteit van de activiteiten in verhouding staan tot de bestede tijd, is in staat tactieken bij te stellen bij een wijzigende situatie bij de klant, kan variëren tussen verschillende rollen om met de klant om te gaan en resultaten te bereiken. Doel-/resultaatgericht en persoonlijke ontwikkeling k v p m Een belangrijk deel van de competentie bestaat uit vaardigheden, zoals het kunnen stellen van prioriteiten en het bewaken van de voortgang. Deze vaardigheden zijn goed te ontwikkelen, maar hangen ook vrij sterk samen met de persoonskenmerken die een rol spelen (bijvoorbeeld graag vooruit denken, voorkeur voor planmatig werken, graag werken met deadlines en doorwerken tot het werk af is). Deze persoonskenmerken zijn weer lastiger te ontwikkelen. De ontwikkelbaarheid van de competentie is dan ook voldoende. Ontwikkeltips voor tijdens het werk Doelen vertalen in resultaten Maak doelen en resultaten specifiek en meetbaar. Dit kun je doen door criteria als tijd, geld, kwantiteit en kwaliteit aan te geven. Stel vragen als: 18 19

11 > Waarom stel ik dit doel, welk resultaat wil ik ermee bereiken? > Wanneer wil ik dit resultaat bereikt hebben? > Welke stappen ga ik zetten? > Wie gaat wanneer en waar aan werken? > Wat heb ik nodig om het doel te bereiken? Formuleer te bereiken resultaten zo dat deze in kleine en meetbare stappen zijn op te delen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om de voortgang van het werk te volgen. Voortgang monitoren Controleer regelmatig of alles nog volgens plan verloopt. Kies hier een vast moment voor, bijvoorbeeld iedere maandag. Trek conclusies en stel zo nodig de planning bij. Spreek van tevoren of de handhaver met de zijn leidinggevende en/of zijn klant tussentijds over de voortgang rapporteert en hoe vaak. Rapporteer over voortgang, eventuele vertraging, oorzaken en ondernomen acties. Leren via training of opleiding Om resultaatgerichtheid te ontwikkelen kun je denken aan een training zelfmanagement. In een dergelijke training komen veelal de volgende onderwerpen aan bod: Beoordelen van de eigen werkstijl. Visievorming. Formuleren van persoonlijke doelstellingen. Stellen van prioriteiten. Planningsprincipes. Onderhandelen in de eigen (werk)omgeving over eigen resultaten en resultaten van medewerkers. Omgaan met verstorende invloeden uit de omgeving. Anderen aanspreken op hun bijdrage Anderen aanspreken kan wanneer er duidelijke afspraken zijn gemaakt over wat ze moeten doen. Leg de resultaten die zij moeten behalen zo concreet en SMART-mogelijk 2 aan hen voor. Leg afspraken zoveel mogelijk vast op papier. Een sturen ter bevestiging van gemaakte afspraken werkt vaak al heel goed. Dit maakt het eenvoudiger om anderen aan te spreken wanneer ze de afspraak niet nakomen. Vertel de ander wat de gevolgen zijn wanneer hij of zij zich niet aan de afspraak houdt. Dit benadrukken kan helpen de ander te stimuleren zich aan de afspraak te houden. 2 De afkorting SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden

12 4. Zelf aan de slag met competenties Wel of niet werken met competenties is veelal een keuze van de organisatie waarbinnen u werkzaam bent. Het proces dat gepaard gaat met het invoeren van competentiemanagement wordt vaak als waardevol ervaren indien men direct betrokken wordt. Bij het bepalen van de benodigde competenties wordt gevraagd antwoord te geven op vragen als: wat zijn nu eigenlijk de kerntaken van een handhaver, wat zie je een handhaver doen als hij goed functioneert, waar let je op als je een nieuwe handhaver in dienst neemt, etc. Maar ook als uw organisatie formeel niet werkt met competenties kunt u zichzelf deze vragen stellen of erover nadenken met collega-handhavers. Mocht u andere mensen binnen uw organisatie willen informeren over competenties voor handhavers dan kunt u altijd extra brochures aanvragen via de website van Handhaven op Niveau, Een paar laatste aandachtspunten Een leidinggevende die zijn handhavers niet zelf regelmatig aan het werk ziet is minder goed in staat vast te stellen of het gewenste effectieve gedrag ook door de handhaver vertoond wordt. Het voeren van een gesprek over competenties is dan een stuk lastiger. Een dag meelopen met een medewerker kan dan een uitkomst zijn. Een tweede aandachtspunt is de wijze waarop het waargenomen gedrag wordt geïnterpreteerd. Een handhaver die een bureau vol met dossiers heeft liggen, kan de indruk wekken de boel niet op orde te hebben. Maar het kan ook zijn dat hij juist precies weet waar wat ligt in welke stapel en dat hij het fijn vindt om alles onder handbereik te hebben. De in deze brochure beschreven competenties zijn niet allemaal even makkelijk ontwikkelbaar. Sommige doen een stevig beroep op persoonskenmerken en motivatie. Hieronder treft u een overzicht van mogelijke ontwikkelvormen per competentie. COACHING INTER- SENIOR- FEEDBACK TRAINING VISIE JUNIOR- EN LEREN OPLEIDING Onafhankelijkheid X X X Overtuigingskracht X X X Oordeelsvorming X X X X Omgevingsbewust X X X X Doel-/Resultaatgericht X X X X Tot slot Werken met competenties zal u niet altijd even makkelijk vallen. Het bespreekbaar maken van gedrag in bijvoorbeeld een functioneringsgesprek blijft altijd een persoonlijke aangelegenheid. Degene die onderwerp is van gesprek kan het confronterend vinden dat er zeer gericht wordt gesproken over hoe hij zijn werkzaamheden uitvoert. Toch zijn de ervaringen met competentiemanagement over het algemeen positief. Dit komt omdat het echt een hulpmiddel kan zijn bij het kiezen van een juiste opleiding of een training, dan wel een andere vorm van ontwikkeling. Daarnaast weten zowel de leidinggevende als ook de handhaver zelf beter wat er nu eigenlijk van een handhaver verwacht wordt als ze het hebben over goed functioneren. Gesprekken over dit functioneren kunnen daarom door beide partijen beter worden voorbereid. Voor meer informatie over opleidingsmogelijkheden voor handhavers verwijzen wij u graag naar Handhaven op Niveau hoopt u met deze brochure een hulpmiddel te hebben geboden als u zelf aan de slag gaat met competenties. Veel succes! 22 23

Professioneel Handhaven:

Professioneel Handhaven: Professioneel Handhaven: werken met competenties WETEN KUNNEN kennis vaardigheden persoonskenmerken motivatie ZIJN WILLEN Inhoud Inleiding 3 1 Waarom werken met competenties 4 2 Tips voor het werken met

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek Het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek biedt leidinggevenden én werknemers

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Intern accountant. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Intern accountant. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Definitie: Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten

Nadere informatie

Rapport Sales Assessment

Rapport Sales Assessment Rapport Sales Assessment Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 21-02-2017 Inleiding De scores in deze rapportage zijn gebaseerd op de antwoorden die gegeven zijn bij het maken van

Nadere informatie

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten met elkaar

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

POENS.NL. Onomatopeespel. Spelvarianten deel 1. Onomatopeespel - spelvarianten deel 1 - www.poens.nl - Jeroen Knevel

POENS.NL. Onomatopeespel. Spelvarianten deel 1. Onomatopeespel - spelvarianten deel 1 - www.poens.nl - Jeroen Knevel POENS.NL Onomatopeespel Spelvarianten deel 1 1 Onomatopee Het auditief beeld als expressief coaching instrument Jezelf beter leren kennen, de ander beter leren kennen, beter zicht krijgen op het samenwerken,

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) O 4 Portfolio-opdracht 1 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 3-4 Ondernemend Gedrag Alle niveau 3- en 4-dossiers Kerntaak

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 De manier waarop je met elkaar omgaat en hoe je met elkaar in gesprek gaat is belangrijk in het dagelijks werk. Het helpt je elkaar beter te begrijpen

Nadere informatie

Facilitair accountmanager. Denkkracht: 6. Scenario denken

Facilitair accountmanager. Denkkracht: 6. Scenario denken Denkkracht: 6. Scenario denken Overziet van tevoren en procesmatig de consequenties van problemen of ontwikkelingen en geeft alternatieven aan voor mogelijke acties. Denkt een aantal stappen vooruit en

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Titel: Competentiemanagement (T.O.P.) *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.44 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Datum:

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Tijdens sollicitatiegesprekken wil je zo snel en zo goed mogelijk een kandidaat voor een openstaande functie selecteren. De STAR vragenmethode is een gedegen

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 360 feedback competentieanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger T 012 3456789 I www.tmamethod.com E info@tmamethod.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding 3 TMA Competentie

Nadere informatie

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld 3.2 Het Merk IK Les 12: Competenties Opdracht: Lees/bekijk eerst de les in de online omgeving. 1. Geef achter elke competentie eerst aan in percentages in welke mate deze competentie gewenst is met betrekking

Nadere informatie

Onderhandelen en afspraken maken

Onderhandelen en afspraken maken OPDRACHTFORMULIER Onderhandelen en afspraken maken Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Rapport Selectie E-Assessment

Rapport Selectie E-Assessment Rapport Selectie E-Assessment Naam Adviseur Jan Voorbeeld Sample Consultant Datum 28-10-2015 Inleiding De scores in deze rapportage zijn gebaseerd op de antwoorden die gegeven zijn bij het maken van de

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Effectief aansluiten bij overbelaste leerlingen en hun ouders: Zo makkelijk is dat niet!

Effectief aansluiten bij overbelaste leerlingen en hun ouders: Zo makkelijk is dat niet! Effectief aansluiten bij overbelaste leerlingen en hun ouders: Zo makkelijk is dat niet! drs. Hilde Jans psycholoog Iedereen heeft een ander perspectief! Oefening in tweetallen Stap 1 Draai je gezicht

Nadere informatie

STARR-interview in theorie & praktijk

STARR-interview in theorie & praktijk 1.3 STARR-interview in theorie & praktijk Een sollicitant goed inschatten, is geen sinecure. Op basis van een kort gesprek, eventueel in combinatie met een praktische proef beoordeelt u als werkgever of

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Competentieprofiel wethouders

Competentieprofiel wethouders Competentieprofiel wethouders Inhoud 1. Inleiding 2 2. Competenties 3 3 Competenties Wethouder 5 Competenties 1. Analytisch vermogen 5 2. Oordeelsvorming 6 3. Overtuigingskracht 7 4. Inlevingsvermogen

Nadere informatie

Rapport: Delegeren is te leren.

Rapport: Delegeren is te leren. Rapport: Delegeren is te leren. Ingrid Jeuring, trainer, coach, spreker 1 Delegeren is te leren. Allereerst bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het betekent dat je open staat voor ontwikkeling

Nadere informatie

1. Inlevingsvermogen/sociaal sensitief- ZELFTOETS

1. Inlevingsvermogen/sociaal sensitief- ZELFTOETS Naam deelnemer Datum Ineke Koolen-Lode 26-3-14 2011 Jaartal eerste certificering 1. Inlevingsvermogen/sociaal sensitief- ZELFTOETS Kan inschatten welke houding de situatie vraagt. Toont begrip voor gevoelens

Nadere informatie

Tips, antwoorden en polls tijdens het webinar Jouw functioneringsgesprek

Tips, antwoorden en polls tijdens het webinar Jouw functioneringsgesprek Tips, antwoorden en polls tijdens het webinar Jouw functioneringsgesprek 1 november 2016 Tips, antwoorden en polls tijdens het webinar Jouw functioneringsgesprek 1 november 2016 In het webinar Jouw functioneringsgesprek

Nadere informatie

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit Tips en trucs: werkplekbegeleider Tips om tot een goede invulling van de Week van de Mobiliteit

Nadere informatie

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager 1 Executive Leadership Foundation - ELF 2005-2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits netjes de bron wordt vermeld Lastige dingen

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Vragenlijst oefenleider

Vragenlijst oefenleider Competentiescan Werkboek Competentiegericht Oefenen Vragenlijst oefenleider Naam feedbackvrager: Functie feedbackvrager: Datum: Deze Competentiescan bevat: vragenlijst voor de competenties uit het competentieprofiel

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Ontwikkelaar ICT. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Definitie: Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten

Nadere informatie

Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, Onderwijsinspectie 2013

Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, Onderwijsinspectie 2013 Effectief feedback geven en ontvangen Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, nderwijsinspectie 2013 Inleiding Deze handleiding is geschreven ter ondersteuning van het gebruik van het

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT 1 COMPETENTIEFICHE C1-C3 EN C4-C5 LEIDINGGEVEND HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT INTERN FORMULIER WZC IMMACULATA OCMW EDEGEM Leiding geven Op gestructureerde wijze prestaties opvolgen zowel op kwantitatief als

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren.

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. FEEDBACK WAT IS FEEDBACK EIGENLIJK? Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Hiermee is feedback een belangrijk middel

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan Auteur Gecontroleerd Goedgekeurd KPMG KPMG Werkgroep WVBP 27/2 Werkgroep WVBP 13/3 Datum in werking treding

Nadere informatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie Leerkrachtinformatie (dubbele les) Lesduur: 2 x 50 minuten (klassikaal) Introductie van de activiteit 1. Deze klassikale les bestaat uit twee delen: Voorbereiding Uitvoering voorbereiding Lesduur: 50 minuten

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 360 feedback competentieanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger Diestsepoort 1 3000 Leuven T 016-24 53 24 I www.acerta.be E consult@acerta.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

Competentiefeedback Rapport

Competentiefeedback Rapport GITP Datum Beoordelen en Ontwikkelen > 13 07 2007 www.gitp.nl Competentiefeedback Rapport Deelnemer Voorbeeldpersoon Profiel Bedrijfsleider Project Voorbeeld Competentie Feedback NLD Invullers Zelf 3 *

Nadere informatie

competenties en voorbeeldvragen

competenties en voorbeeldvragen competenties en voorbeeldvragen 1 Aanpassingsvermogen Blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving of veranderende taken, andere vakgebieden of verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How 1. Een veilig leef- en werkklimaat Ik ben in staat een veilig leef- en werkklimaat te creëren in mijn mentorklas. - Ik creëer situaties

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf Ideeën presenteren aan sceptische mensen Inleiding Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het moeilijk kan zijn om gehoor te vinden voor informatie of een voorstel. Sommige mensen lijken er uisluitend

Nadere informatie

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl Begeleiden van pabostudenten Dit stuk geeft je handvatten bij de begeleiding van een pabostudent. Als

Nadere informatie

Quickscan. Manager handel FM (93492) Medewerker Doorstroom Traject Next Plus Leidinggeven. Naam deelnemer: Naam praktijkopleider:

Quickscan. Manager handel FM (93492) Medewerker Doorstroom Traject Next Plus Leidinggeven. Naam deelnemer: Naam praktijkopleider: Quickscan Manager handel FM (93492) Medewerker Doorstroom Traject Next Plus Leidinggeven Naam deelnemer: Naam praktijkopleider: Proces Het doel van de functie van de Assistent Bouwmarktmanager is zorg

Nadere informatie