Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Maatschappelijk Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Maatschappelijk Jaarverslag"

Transcriptie

1 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Maatschappelijk Jaarverslag

2 INHOUDSOPGAVE pagina MAATSCHAPPELIJK VERSLAG Voorwoord Raad van bestuur 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 6 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Juridische structuur Organisatiestructuur Medezeggenschapsstructuur 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten Productie, personeel en bedrijfsopbrengsten Werkgebieden 2.4 Belanghebbenden Bestuur, Toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Risico s en uitdagingen Risicobeheersings- en controlesystemen 3.5 Cliëntenraad Cliëntenraad Stuifakkers Cliëntenraad Catharina Gasthuis Cliëntenraad Leemgaarde 3.6. Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten 4.5 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Niet gebudgetteerde zorgprestaties, subsidies en overige opbrengsten Personeelskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten Investeringen Financiële positie 2

3 5. JAARREKENING (separaat verslag) 5.1 Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 5.2. Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring accountant (separaat verslag) 3

4 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 4

5 Voorwoord Raad van Bestuur Met genoegen biedt de u het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording aan betreffende het jaar is een spannend en inspannend jaar geweest voor de. De focus lag bij de aanvang van het jaar onder andere op de verhuizing van bewoners van het oude verzorgingshuis Swinshoek naar het nieuwe woonzorgcentrum Stuifakkers, maar ook op het verder verankeren van de nieuwe, reeds in 2010 in gang gezette organisatiestructuur. Gaande het verslagjaar werd daar het vertrek van de Directeur / Bestuurder aan toegevoegd en de tijdelijke aanstelling van een interim bestuurder. Het was ook een boeiend jaar. Een jaar dat gekenmerkt werd door uitdagingen en ontwikkelingen. De organisatie bevindt zich momenteel in de steigers van de toekomst. Een toekomst die moet leiden naar een organisatie die van toegevoegde waarde is voor de samenleving van morgen. In dit jaardocument willen we de inspanningen van het afgelopen jaar bloot leggen. Daarbij hechten wij er waarde aan op te merken dat onze medewerkers een grote en flexibele inzet hebben getoond om op meer professionele wijze inhoud te geven aan optimale zorg- en dienstverlening, gestuurd door de wens van de cliënt en binnen de kaders van de mogelijkheden. Een uitgebreid overzicht van onze werkzaamheden in het jaar 2011 is te vinden op de volgende pagina s. drs. N.J.M. Heijlands Directeur/Bestuurder. 5

6 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Het heeft betrekking op de Catharina Stichting en de daartoe behorende juridische segmenten, te weten het Catharina Gasthuis in Brielle, Leemgaarde in Oostvoorne en Stuifakkers in Rockanje. De realiseert een integraal aanbod van diensten en producten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan oudere inwoners van de gemeenten Brielle en Westvoorne. Het Jaardocument bestaat uit drie delen. Deel 1 betreft het Maatschappelijk jaarverslag waarin de op concernniveau verantwoording aflegt betreffende haar beleid, beleidsvoornemens, ontwikkelingen en ondernomen activiteiten in het verslagjaar. Het betreft een weergave van onder andere de besturing van de organisatie, de juridische structuur, kernactiviteiten, inspanningen op het gebied van algemeen beleid, kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid. Ook de Ondernemingsraad en Cliëntenraden geven hun inspanningen in het verslagjaar weer. Deel 2 betreft de financiële jaarrekening. Deel 3 bevat de kwantitatieve gegevens van de organisatie die worden aangeleverd middels een webapplicatie. De voldoet met dit jaardocument aan de jaarlijkse verantwoordingsverplichtingen. Ook legt de middels dit document verantwoording af aan cliënten en toezichthoudende organen. De verantwoording van het segment Welzijn Ouderen in Brielle wordt afgelegd aan de gemeente Brielle. Hiervoor wordt een separaat jaarverslag opgesteld. Het jaardocument wordt na vaststelling van de Raad van Bestuur goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Na goedkeuring wordt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording openbaar gemaakt, niet alleen via de landelijke webapplicatie, maar ook middels de website van de organisatie. Hiermee wordt het Jaardocument toegankelijk voor alle doel- en publieksgroepen. Onderlegger voor het Jaardocument 2011 is het meerjarenbeleidsplan , de visie en missie van de stichting, de jaarlijkse kaderbrief op basis waarvan het operationeel beleid wordt opgesteld in de vorm van jaarplannen. Met de aanstelling van een interim bestuurder is een analyse met plan van aanpak betreffende de situatie en positie van de hier aan toegevoegd en leidraad geworden voor de verdere invulling van de bedrijfsvoering vanaf september Implementatie van in gang gezette projecten loopt door tot in Ook de samenwerking met andere partijen in diverse vormen zijn input geweest voor de verdere ontwikkeling en profilering van de als kleinschalige, betrouwbare, klantgerichte en lokaal gevestigde organisatie. 6

7 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postbus 170 / Slagveld 37 Postcode 3230 AD / 3231 AP Plaats Brielle Telefoonnummer Identificatienr. Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van de organisatie Juridische structuur De heeft in het verslagjaar een wettelijke toelating als instelling voor Verblijf zonder behandeling in het Catharina Gasthuis in Brielle (verzorgingshuis) voor 58 plaatsen Daarnaast heeft de een wettelijke toelating als instelling voor Verblijf met behandeling in het Catharina Gasthuis in Brielle (verzorgingshuis) voor 15 plaatsen betreffende de BOPZ-afdeling. Tevens heeft de toelatingen voor Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling (zonder verblijf) Deze functies worden in de vorm van Zorg Thuis aangeboden in woonzorgcentrum Leemgaarde in Oostvoorne, woonzorgcentrum Stuifakkers in Rockanje en in woningen in Rockanje die voorheen als aanleunwoningen bij verzorgingshuis Swinshoek in Rockanje behoorden. Verzorgingshuis Swinshoek is vervangen door een nieuw woonzorgcentrum op een andere locatie in Rockanje. De naam is vervangen door Stuifakkers. Vanaf 4 januari 2011 is dit nieuwe woonzorgcentrum in gebruik genomen. Het segment Welzijn Ouderen maakt eveneens deel uit van de. Voor Welzijn Ouderen gelden geen wettelijke toelatingen. Welzijn Ouderen legt financiële verantwoording af aan de Gemeente Brielle. Er wordt subsidie verstrekt om welzijns- en dienstverlenende activiteiten te realiseren voor oudere, zelfstandig wonende inwoners van de gemeente Brielle. De is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering. De aansturing van de vindt plaats door de Directeur / Bestuurder. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden. 7

8 Nadere toelichting Functie Behandeling In het Catharina Gasthuis is de functie Behandeling vormgegeven in samenwerking met zorgaanbieder Careyn. Hiervoor zijn afspraken gemaakt aangaande de invulling van de functie behandeling op de achtergrond. In 2012 zal een aanvraag voor de functie Verblijf met Behandeling worden ingediend. Kleinschalig wonen / Verpleegunit voor dementerende ouderen In Leemgaarde bevindt zich een verpleegunit voor dementerende ouderen, genaamd Pension t Hart, met 11 toegelaten verpleeghuisplaatsen. In Stuifakkers zijn met de komst van dit nieuwe woonzorgcentrum zes kleinschalige wooneenheden gerealiseerd waar zes dementerende ouderen bij elkaar wonen en leven, in totaal 36 plaatsen voor dementerende ouderen. De toelating voor de benodigde functie Behandeling ligt in handen van zorgaanbieder Careyn. Hier ligt ook de medische eindverantwoordelijkheid. Genoemde eenheden hebben beiden een BOPZ erkenning. De organisatie, coördinatie en inzet van verzorgenden ligt bij de. De afbakening van verantwoordelijkheden is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst Organisatiestructuur Elke locatie wordt aangestuurd door een locatiemanager, die verantwoordelijk is voor alle processen die op de betreffende locatie plaatsvinden. De locatiemanager is leidinggevende voor alle medewerkers die werkzaam zijn op de betreffende locatie. In het verslagjaar heeft de locatiemanager van Stuifakkers afscheid genomen en is voor een tijdelijke periode een interim-manager aangesteld. In september 2011 is een vaste, nieuwe locatiemanager aangesteld. Onder de locatiemanagers ressorteren teamleiders met leidinggevende- en procesmatige verantwoordelijkheden. In de loop van het verslagjaar werd de noodzaak duidelijk dat de functie van teamleider op een hoger niveau getild moest worden tot de functie van teammanager. Dit zal naar verwachting in 2012 worden geëffectueerd. De Directeur / Bestuurder stuurt het locatiemanagement en het stafbureau aan. Organigram (d.d. november 2010) 8

9 Medezeggenschapsstructuur De medezeggenschap van medewerkers binnen de is geregeld door de centrale ondernemingsraad waarin leden van meerdere locaties zitting hebben. De medezeggenschap van cliënten binnen de is geregeld door een Cliëntenraad per locatie. Daarnaast komt een afvaardiging van elke cliëntenraad twee keer per jaar bijeen in een zogenaamde werkgroep Cliëntenraden om met de Directeur / Bestuurder overkoepelende zaken te bespreken. Er is geen centrale Cliëntenraad. Zie voor de samenstelling en verslaglegging van deze organen paragraaf 3.5 en Kerngegevens Kernactiviteiten De statutaire vastgelegde doelstelling en missie van de luidt: De heeft als doelstelling het bieden van een integraal aanbod van diensten en producten op het vlak van wonen, welzijn en zorg aan oudere inwoners van de gemeenten Brielle en Westvoorne. De tracht, op basis van onderzoek, continu nieuwe producten en diensten te ontwikkelen op het vlak van wonen, zorg en welzijn en de kwaliteit daarvan te optimaliseren. Zo tracht de een passend antwoord te blijven geven op de steeds veranderende behoeften van degenen die op de diensten en producten zijn aangewezen. De cliëntenpopulatie van de betreft alle ouder wordende personen die vanwege lichamelijke of psychogeriatrische beperkingen onvoldoende in staat zijn voor zichzelf te zorgen. De voorzag in 2011 in onderstaande functies, producten en diensten: Functies op grond van de AWBZ voorziening: Zorgzwaartepakket 1 t/m 7 Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding op individuele basis Begeleiding in groepsverband (op psychogeriatrische grondslag) Behandeling (in samenwerking met collega-instellingen en huisartsen) Verblijf Producten en diensten privaat gefinancierd: Maaltijdverstrekking/Tafeltje dekje Alarmering Thuis Private zorg en begeleiding Producten en diensten, specifiek in de gemeente Westvoorne: Sociaal-culturele welzijnsactiviteiten Vervoer naar activiteiten Internetvoorziening voor 55 plussers Trefpunt voor 55 plussers uit Westvoorne Verhuur van woningen in de Vestahof in Rockanje 9

10 Producten en diensten specifiek in de gemeente Brielle op grond van gemeentelijke subsidie: Welzijnsactiviteiten (cursussen, sociaal-culturele activiteiten, bewegingsactiviteiten) Welzijnsdienstverlening (maaltijdvoorziening individueel en groepsgericht, telefooncirkel, vervoer, hand- en spandiensten) Onderzoek, signalering en advisering (signalerend huisbezoek) Productie, Personeel en Bedrijfsopbrengsten Kerngegevens per einde verslagjaar Cliënten Aantal Aantal cliënten op basis van ZZP met dagbesteding 121 Aantal cliënten op basis van ZZP zonder dagbesteding 0 Aantal cliënten met verblijf op basis van VPT 30 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 14 Aantal extramurale cliënten (incl. cliënten met begeleiding of dagbesteding) 150 Capaciteit Aantal Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar 121 Productie Aantal Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 0 Aantal uren zorg op basis van VPT Aantal dagdelen dagbesteding 2342 Aantal uren extramurale productie (excl. dagactiviteiten) Personeel Aantal Aantal personeelsleden in loondienst 291 Aantal FTE personeelsleden in loondienst 137,5 Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro s Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden Het werkgebied van de betreft de Zuid-Hollandse eilanden. De vestigingen van de bevinden zich in Brielle (gemeente Brielle) en in Rockanje en Oostvoorne (gemeente Westvoorne) 2.4 Belanghebbenden De belanghebbenden van de zijn uiteraard in de eerste plaats de cliënten die bij de wonen, zorg en/of diensten afnemen en deelnemen aan sociaalculturele activiteiten. Waar het gaat om zorgverlening sluit de individuele overeenkomsten zorg- en dienstverlening af en evalueert twee keer per jaar met de cliënt. Het geformaliseerde contact met cliënten van de vindt plaats via de drie lokale cliëntenraden en de werkgroep cliëntenraden. Samenwerken met instanties en andere partners is voor de noodzakelijk om te streven naar de best mogelijke woonomstandigheden en zorg- en dienstverlening voor de cliënt, een aantal bedrijfsprocessen (beter) uit te kunnen voeren en minder kwetsbaar te zijn. 10

11 Ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden heeft de verbindingen met: het zorgkantoor Zuid Hollandse Eilanden als uitvoeringsorgaan van AWBZ middelen. Hierbij gaat het om een goede zorginkoop, het maken van productieafspraken en afstemming op/van wet- en regelgeving; de gemeenten Brielle en Westvoorne waar de stichting als zorgaanbieder actief is; Met de gemeente Brielle is er een nauwe samenwerking als het gaat om de te leveren activiteiten, producten en diensten door Welzijn Ouderen. Met de gemeente Westvoorne is samengewerkt met betrekking tot het woon-, zorg- en welzijnstrefpunt in Leemgaarde in Oostvoorne. Het trefpunt is een ontmoetingsplaats voor 55 plussers uit Westvoorne. Tevens werkt de samen met de gemeente Westvoorne als het gaat om de maaltijdvoorziening aan zelfstandig wonende ouderen binnen de gemeente; Humanitas als eigenaar en verhuurder van woonzorgcentrum Stuifakkers tot medio Medio 2011 heeft Humanitas het gebouw, met uitzondering van de koopappartementen verkocht aan Vestia; Vestia als eigenaar en verhuurder van woonzorgcentrum Stuifakkers vanaf medio 2011; de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) als het gaat om het beheer van de gebouwen van het Catharina Gasthuis en Leemgaarde. In het verslagjaar heeft dit samenwerkingsverband geleid tot een ingrijpende verbouwing van de keuken en recreatieruimte in het Catharina Gasthuis; Careyn als samenwerkingspartner voor de invulling van de functie Behandeling van de verpleegunit in Leemgaarde en de kleinschalige woonvormen in Stuifakkers; het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als indicatieverstrekker voor de inwoners van het werkgebied van de ; ketenzorgpartners voor het tot stand brengen van een structureel aanbod van samenhangende zorg die aansluit bij de behoeften en wensen van cliënten en hun naasten. De participeert in de ketenzorg Dementie en het Netwerk Palliatieve Zorg; de huisartsen in beide gemeenten als het gaat om de multidisciplinaire benadering en behandeling van complexe zorgsituaties en het gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbetering; de apothekers van Brielle en Westvoorne als het gaat om het beheer en de coördinatie van distributie en verstrekking van medicatie. het LOC, als het gaat om begeleiding aangaande de samenstelling, structuur, werkwijze en rolverdeling van de cliëntenraden; de Seniorenraad in Brielle, als het gaat om het welzijnsbeleid van Welzijn Ouderen in Brielle; De SWOR (Stichting Werkgroep Ouderen Rockanje), LASSO (Leemgaarde Activiteiten Stichting Samen in Oostvoorne) en de Vrienden van het Catharina Gasthuis als het gaat om de organisatie van recreatieve activiteiten. 11

12 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1. Zorgbrede Governance Code - Normen voor goed bestuur De Zorgbrede Governance Code is een bundeling van moderne en breed gedragen algemene opvattingen binnen de zorg over goed en professioneel bestuur, toezicht en verantwoording. Met de vernieuwde Zorgbrede Governance Code 2010 zijn belangrijke elementen verhelderd, vernieuwd en aangescherpt. De beoogt jaarlijks te screenen of zij (nog) voldoet aan de code. Ook over het jaar 2011 heeft screening plaatsgevonden. Aandachtspunt vormt de verplichting van een klokkenluidersregeling conform artikel van de vernieuwde Zorgbrede Governance code. Hiermee wordt geregeld dat individuele werknemers (of anderen die in een contractuele relatie tot de organisatie staan) ernstige misstanden in de onderneming op een veilige manier kunnen melden. De voldoet nog niet aan dit punt. Op basis van het door Actiz aangeleverde model zal in 2012 een concept klokkenluidersregeling opgesteld worden, die na instemming van de Ondernemingsraad ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Inclusief de bovenstaande actie voor 2012 worden alle principes van de Governance Code toegepast. Voor 2011 kan geconcludeerd worden dat sprake is van goed bestuur, toezicht en verantwoording. Het enquêterecht is toegekend aan het LOC met als contactpersoon Dhr. W. Eggens. Dit is nog niet statutair vastgelegd Raad van Bestuur Samenstelling De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon. In 2011 heeft bestuurder, dhr. A.C. Moes, de verlaten vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd. Hij is officieel tot 1 december 2011 in dienst geweest van de. Effectief betekende dit dat hij met ingang van 16 augustus de Catharina Stichting heeft verlaten. Vanaf 15 augustus 2011 heeft de Raad van Toezicht voor een minimale periode van 5 maanden een interim bestuurder aangesteld, Mw. drs. J.H. Verhagen. Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties A.C. Moes (tot ) Directeur/bestuurder Eigenaar M&M Consult Raad van Toezicht BOOG J.H. Verhagen (vanaf ) Directeur/bestuurder a.i. 12

13 Mw. Verhagen is aangesteld met een specifieke opdracht: Analyseren van het financieel tekort en hiervoor een veranderaanpak formuleren om de financiële situatie het hoofd te bieden; Het uitvoeren van deze maatregelen, zodat de organisatie financieel en organisatorisch weerbaar is/wordt voor de toekomst; Analyseren of een samenwerking, dan wel fusie in de toekomst noodzakelijk is gezien de omvang van de organisatie. In hoofdstuk 3.4 (Bedrijfsvoering) en 4 (Beleid, inspanningen en prestaties) wordt hierop verder ingegaan. In het laatste kwartaal van het verslagjaar zijn de eerste stappen gezet voor het aanstellen van een nieuwe bestuurder voor de. Dit heeft geleid tot de aanstelling van Dhr. N. Heijlands, nieuwe bestuurder met ingang van medio maart Directiereglement De taak en werkwijze van de Raad van Bestuur is vastgelegd in het directiereglement c.q. huishoudelijk reglement. Naast de statutair vastgelegde afspraken tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht als het gaat om bevoegdheden en verplichtingen, vertegenwoordiging, benoeming, schorsing en ontslag, samenstelling en werkwijze is in het directiereglement vastgesteld hoe de informatievoorziening verloopt en op welke onderwerpen deze betrekking heeft. Daarnaast is vastgelegd dat de Raad van Bestuur mededeling doet van alle feiten en gebeurtenissen die de Raad van Toezicht moet kennen om de toezichthoudende functie naar behoren te kunnen vervullen. De bezoldiging is gebaseerd op een eigen regeling, passend binnen de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code. 3.3 Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2011 in ongewijzigd gebleven. Naam Aangetreden Aandachtsgebied Nevenfuncties De heer W.M.A. van der Velden Voorzitter Ondernemingsraad DPA Financieel management Bedrijfsvoering Facilitaire zaken Mevrouw C.A.C. van der Linden Management/ bedrijfsvoering Raad van Toezicht woningcorporatie De heer L.E. Chevalier Algemeen management/ financiën Gezondheidssector bestuurlijk Mevrouw drs. N.P. Boelhouwer Management/bedrijfsvoering Vrijwilligerswerk Mevrouw H.M.J. van Vliet Gezondheidszorg/WMO Politiek Management Samenstelling Raad van Toezicht 31 december 2011 Zelfstandig marketing-/ communicatie adviseur; Raad van Commissarissen woningcorporatie Raad van Toezicht Libertas WMOraad Delft 13

14 Taak en werkwijze De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie en prestaties van de. Zij ziet toe op: de maatschappelijke effecten en resultaten van de Stichting; de realisatie van het doel, de doelen van beleid en strategie; het beleid en beheer van de Raad van Bestuur met de bijbehorende resultaten, prestaties en risico's; het naleven van wet- en regelgeving; het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving; de interne controle en risicobeheersing; de te leveren kwaliteit en kwantiteit van producten en diensten; de doelmatigheid en efficiency; de integriteit en indien van toepassing de identiteit. Hierbij heeft zij de volgende verantwoordelijkheden en bevoegdheden: zij houdt toezicht op de uitoefening van de functie van de Raad van Bestuur en het besturen; zij adviseert de Raad van Bestuur; zij draagt zorg voor de regelgeving van de door vaststelling van statuten en het directie- c.q. huishoudelijk reglement; zij kan de Raad van Bestuur benoemen, schorsen en ontslaan en eveneens optreden als bevoegd werkgever van de Raad van Bestuur; zij is bevoegd tot het regelen van eigen werkzaamheden, zoals informatievoorziening, samenstelling, kwaliteit, deskundigheidsbevordering en honorering. Voor het uitoefenen van deze functie maakt de Raad van Toezicht onder meer gebruik van het meerjarenbeleidsplan en de jaarplannen. Bijzondere aandachtspunten voor het verslagjaar zijn geweest de financiële situatie, de productie, de bedrijfsvoering en het onderkennen en het beheersen van risico s. Genoemde onderwerpen komen ook aan bod in het plan van aanpak van de interim bestuurder. De Raad van Toezicht heeft gesignaleerd dat er op verschillende terreinen verbetering nodig is. De verbeterpunten zijn bekend en als actiepunt in de organisatie opgepakt. Het niet realiseren van verbeteringen is een risicofactor voor het bestaan van de. Onafhankelijkheid Geen van de leden heeft op enigerlei wijze een verbinding met de, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Hiermee beoogt de Catharina Stichting waarborging van de onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht. Deze onafhankelijkheid wordt tijdens een selectieprocedure getoetst. Bij twijfel wordt een kandidaat uitgesloten van lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Zittende leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht veranderingen die de onafhankelijkheid beïnvloeden te melden bij de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien nodig worden deze besproken tijdens een vergadering. In het uiterste geval kan dit betekenen dat een zittend lid van de Raad van Toezicht afscheid neemt als lid. De hierboven aangegeven (neven-)functies vormen naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen belemmering voor het functioneren als lid van de Raad. 14

15 Overlegmomenten en besluitvorming De Raad van Toezicht geeft invulling aan zijn taak door tenminste zes tevoren vastgestelde vergaderingen per jaar. In 2011 hebben negen vergaderingen plaatsgevonden. De extra vergaderingen zijn gewijd aan de selectie, werving en aanstelling van achtereenvolgens een interim bestuurder en een nieuwe Raad van Bestuur. Eén bijeenkomst betrof een beleidsdag. Ten minste één maal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. Ook vindt ten minste één maal per jaar overleg plaats tussen de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de externe accountant. Indien gewenst of noodzakelijk is direct contact tussen de accountant en de voorzitter van de Raad van Toezicht mogelijk. Ten minste één maal per kwartaal ontvangt de Raad van Toezicht een exploitatieoverzicht, waarbij de Raad van Bestuur nadere informatie verstrekt over de belangrijkste ontwikkelingen en risico s. In 2011 heeft formeel overleg plaatsgevonden in aanwezigheid van de Raad van Bestuur over de strategie en de risico s verbonden aan de organisatie. Aan de volgende besluiten heeft de Raad van Toezicht haar goedkeuring verleend: Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010; Begroting 2011; Aanpassing rooster van aftreden; Waarneming Raad van Bestuur; Treasury Statuut; Aanstelling nieuwe accountant; Beëindiging dienstverband Raad van Bestuur; Werving, selectie en aanstelling interim bestuurder met specifieke opdracht; Analyse en plan van aanpak van de interim bestuurder; Profiel, werving en selectie nieuwe bestuurder; Kunstwerk van Stichting Vergezichten; Voor de werving en selectie van de interim bestuurder, het profiel van een nieuwe bestuurder en de werving daarvan heeft de Raad van Toezicht gebruik gemaakt van externe bureaus. Er zijn geen specifieke commissies ingesteld. Beoordeling functioneren Jaarlijks vindt er een functioneringsgesprek plaats met de Raad van Bestuur. Hierbij wordt het algemeen functioneren van de bestuurder beoordeeld. Tevens wordt besproken in hoeverre afgesproken doelstellingen zijn behaald. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar eveneens haar eigen functioneren beoordeeld. Informatiebronnen en deskundigheidsbevordering De Raad van Toezicht heeft zowel interne als externe informatiebronnen en publicaties gehanteerd om haar functie te kunnen uitoefenen. Deels waren dit interne documenten, deels publicaties die zijn verstrekt door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ), maar ook vak- en sectorgerichte bladen, de media betreffende maatschappelijke ontwikkelingen, netwerkcontacten, congressen en opleidingen. De leden van de Raad van Toezicht waarborgen hun eigen deskundigheid door minimaal 1x per jaar een relevant congres bij te wonen of een specifieke opleiding te volgen. Bezoldiging De bezoldiging is gebaseerd op de regeling van de NVTZ. 15

16 3.4 Bedrijfsvoering Risico s en uitdagingen Het Meerjarenbeleidsplan heeft als onderlegger gediend voor de interne en externe bedrijfsvoering op basis van risico s en uitdagingen. Mw. J. Verhagen, tijdelijk aangesteld als bestuurder van de heeft op grond van haar opdracht een analyse gemaakt van de situatie van de. Deze analyse heeft geleid tot een plan van aanpak met concrete doelen en resultaten voor de korte, middellange en lange termijn. De uitkomsten hiervan zijn in dit hoofdstuk vermeld met daarbij de in 2011 gezette stappen en geboekte resultaten. Het plan van aanpak sluit aan bij het Meerjarenbeleidsplan. De Raad van Toezicht en het Managementteam hebben zich gecommitteerd aan de analyse en het plan van aanpak. Deze zijn vanaf september 2011 leidend geworden voor de bedrijfsvoering van de en hebbend geleid tot ingrijpende veranderingen in de organisatie, die ook over de gehele linie zijn gecommuniceerd. Deze veranderingen staan zowel in dit hoofdstuk als in hoofdstuk 4 vermeld. (Financiële) risico s Lopende het verslagjaar is gebleken dat de in relatie tot haar begroting een financieel risico liep. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn: Het achterblijven van de productie extramuraal, lagere zorgzwaarte, onvoldoende uitnutten van indicaties en leegstand in de woonzorgcomplexen; Hoge personele kosten door onder meer hoge inschaling, inhuur van derden, relatief hoog ziekteverzuim, onvoldoende sturing door het ontbreken van een goede roosterplanning en een aantal vacatures op sleutelfuncties; Hoger uitgevallen voedings- en hotelmatige kosten. Om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdaging om van de een sterke en financieel gezonde organisatie te maken zijn ingrijpende maatregelen genomen binnen de interne bedrijfsvoering. Daarnaast worden strategische stappen gezet om extern kansen te benutten. Uitdagingen In hoofdlijnen is de onderstaande uitdagingen aangegaan om de risico s in te perken. Deze uitdagingen lopen door tot in Structuur Organisatiestructuur Het integraal locatiemanagement heeft in 2011 verder inhoud gekregen en biedt nog een aantal uitdagingen. Zo is veel aandacht uitgegaan naar de taak en functie van het middenkader in het primaire zorgproces, de ontwikkeling van de functie van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende en is er kritisch gekeken naar de managementstijl. In 2012 moet dit leiden tot het aanstellen van één teammanager per locatie voor het primaire proces en de invoering van EVV ers. Het besluit is genomen om Resultaat Gericht Management te hanteren met als doel het maken van resultaatgerichte afspraken tussen leidinggevende en medewerkers als leidraad voor de dagelijkse bedrijfsvoering. 16

17 Communicatiestructuur Teamleiders en medewerkers op uitvoerend niveau voelen zich onvoldoende betrokken bij de organisatie. De intentie van het management om in contact te komen met alle medewerkers en er één organisatie van te maken heeft in ieder geval geleid tot het opstarten van een organisatiebreed Zorgoverleg en Horecaoverleg om de gemiste relatie te verbeteren. Hierdoor wordt ook het gezamenlijk uitdragen van doelen positief beïnvloed. Themagerichte nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten in groot of klein verband, werkoverleggen en persoonlijk contact moeten leiden tot grotere betrokkenheid. Het neerleggen van verantwoordelijkheden laag in de organisatie draagt bij aan hogere betrokkenheid. Structuur primaire bedrijfsvoering zorg Om het financieel risico van de organisatie te beïnvloeden is stilgestaan bij de bedrijfsvoering van het primaire proces, de zorg. Alle processen binnen de primaire bedrijfsvoering zo herstructureren dat de productiviteit en continuïteit van zorg een positieve impuls krijgt, leidt uiteindelijk tot kostenbesparing. Er moet een sterke driehoek ontstaan waarbij de drie zijden zorgvraag, zorgaanbod en financiën als gelijkwaardige zijden moeten worden beschouwd. In het verslagjaar is een goede start gemaakt met de invoering van een bedrijfsvoeringsmodel in de uitvoering van de (extramurale) zorg onder begeleiding van een extern bureau. Dit project SLIM (Samen Leren, Innoveren én Meten) had als doelstellingen de productiviteit en productie te verhogen, de leveringsstiptheid vergroten en de continuïteit (en daarmee de kwaliteit) van zorg te vergroten door onder meer het aantal gezichten bij de cliënt te beperken. Voor het effectueren van een aangepaste bedrijfsvoering is er voor gekozen om eerst de randvoorwaarden te realiseren. Een integraal business model primaire bedrijfsvoering moet leiden tot eenvoudige en stabiele processen en werkwijzen, sturing en inzicht in prestaties, doelgerichtheid en een open cultuur. Om bovenstaand te realiseren is onder meer een beleidsplan centrale planning geschreven en is een digitaal rooster- en planningsprogramma voor de extramurale zorg in gebruik genomen. In 2012 zal hierin ook de intramurale planning en planning van andere diensten en disciplines ondergebracht worden. Het gehele proces van indicatie tot realisatie is opnieuw bekeken, waarbij taken en werkzaamheden van diverse functionarissen in beeld zijn gebracht. Ondersteunende registratie- en administratieve digitale systemen worden in 2012 aangepast, waarbij uitgegaan wordt van één basissysteem. Administratieve- en ondersteunende diensten De positionering en aansturing van de administratieve- en ondersteunende diensten en processen is geanalyseerd. Door een, tijdelijk door de ingehuurde deskundige, is geadviseerd om de financiële, salaris-, en cliëntenadminstratie samen te voegen met de personeelsadministratie en receptietaken en te laten functioneren onder een teamleider administratie & ondersteunende diensten. De aansturing alsmede bedrijfsprocessen op het gebied van planning & control worden hiermee efficiënter en effectiever geregeld. De functie van controller is gewijzigd in manager Planning & Control. Leidinggevende taken maken geen deel meer uit van deze functie. Horecafuncties Elke locatie kent een mooie horecavoorziening waar dagelijks cliënten, externe gasten en medewerkers genieten van een hapje of drankje. De restaurants zijn uitnodigend en hebben een goed uitgeruste keuken ter beschikking. Er is in 2011 volop aandacht besteed aan de structuur en organisatie om ervoor te kunnen zorgen dat de restaurants zelf-supporting kunnen zijn. Op de aansturing, inzet van personeel met horeca achtergrond en praktische zaken zoals 17

18 stichtingsbrede afspraken over prijzen viel winst te behalen. Hierop zijn aan het einde van het verslagjaar stappen gezet waarvan de resultaten in 2012 zichtbaar moeten worden. Strategie In voorgaande jaren is samenwerking, leidend tot een fusie met een andere zorgorganisatie afgewend. De kwetsbaarheid van de is wederom onderwerp van gesprek geweest. Besloten is om de eerst zelf weer in control te krijgen door alle interne en externe kansen te benutten. De zal zich ook naar buiten begeven en thuiszorg buiten de muren van de gebouwen leveren. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2011 getroffen en zullen in 2012 geëffectueerd worden. Personele aspecten In het kader van de nieuwe organisatiestructuur zal het inschalingsniveau voor Verzorgenden IG worden aangepast aan de markt en wordt in het hogere inschalingsniveau de functie van EVV-er ingevoerd. Hiermee wordt meer recht gedaan aan de verhouding inschaling en verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Deze organisatiewijziging zal in 2012 nader worden uitgewerkt. Tezamen met de inschaling van overige en nieuwe functies is het gehele loongebouw voor de zorg opnieuw getaxeerd en vastgesteld en waar nodig zijn nieuwe functiebeschrijvingen ontwikkeld. Om het te hoge ziekteverzuim te beïnvloeden is kritisch gekeken naar het ziekteverzuimbeleid en de uitvoering daarvan. Een stringenter beleid en persoonlijke gesprekken moeten leiden tot positieve resultaten. Dat bleek in de laatste maand van het verslagjaar het geval te zijn. Het ziekteverzuim daalde. Systemen Het in 2011 voltooide implementatieproces van het (systeem) Zorgleefplan heeft geleid tot meer betrokkenheid van de cliënt bij het woon-, zorg- en leefproces en de dagelijkse manier van werken. Het centraal stellen van de cliënt, vraaggestuurd werken is een proces wat de medewerkers eigen moet worden. Een vraaggerichte cultuur kenmerkt zich door samenwerking tussen cliënt en verzorgden op basis van gelijkwaardigheid en respect. Dit heeft voor beide doelgroepen bewustwording tot gevolg. De cliënt verandert van zorgvrager naar een bewuste zorggebruiker en de medewerker gaat niet meer uitsluitend uit van de zorgverlening, maar van een totale dienstverlening. De cultuuromslag is gaande en nog niet volledig verankerd. In 2011 zijn stappen gezet die de bewustwording op gang heeft gebracht van een gastvrije opstelling, het op afspraak leveren van diensten en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden. Vaardigheden De heeft zich ook in 2011 actief geprofileerd op het gebied van scholing. Om risico s uit te sluiten met betrekking tot kwaliteit van zorg wordt er jaarlijks veel geïnvesteerd in scholing van medewerkers. Specifieke aandacht vraagt de omschakeling van intramurale zorg naar Zorg Thuis, recentelijk van Stuifakkers en in het verleden van Leemgaarde. In de zorg als ook in de horeca vraagt deze omschakeling aandacht, zeker als het gaat om het vinden van de balans tussen cliëntgericht denken en handelen en een bedrijfsmatige benadering. De introductie van EVV ers, ontwikkeling van bedrijfssystemen en vooral coaching door leidinggevenden op gedrag zijn de stenen waarmee verder gebouwd wordt. 18

19 Stijl van werken Een belangrijk probleem wordt gevormd door te weinig samenhang en binding. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door fusies in het verleden, procedures en systemen die nog niet voldoende op elkaar zijn afgestemd, het vertrek van de bestuurder en controller en wisselingen op managementniveau in Stuifakkers. De bedrijfsvoering loopt risico s als deze binding er niet is. Door het implementeren van een duidelijk en transparant bedrijfsvoeringmodel zal een groot deel van problemen worden opgelost. Zoals eerder omschreven zijn hiertoe de eerste stappen in 2011 gezet. De leidinggevende wordt in staat gesteld om een balans aan te brengen tussen de financiële en operationele besturing. Zo kan er inzicht ontstaan in de invloed van operationele variabelen die het uiteindelijke financiële resultaat bepalen. De stijl van werken wordt ook beïnvloed door de stijl van leidinggeven. Het vervullen van een duidelijke leiderschapsrol van hoger management en coachend aansturen van het middenkader, delegeren van werkzaamheden en resultaatgericht werken wordt in 2012 verder voortgezet Risicobeheersings- en controlesystemen Op het gebied van planning & control, kwaliteit en communicatie hanteert de Catharina Stichting de volgende stuurinstrumenten: Planning & control Beleidscyclus Planning & control op beleid vindt plaats op basis van een jaarlijkse beleidscyclus. Op grond van het meerjarenbeleidsplan , wordt jaarlijks in het tweede kwartaal een kaderbrief opgesteld door de bestuurder, waarin de belangrijkste speerpunten voor het volgende jaar worden aangeduid. De kaderbrief vormt de input voor beleids- en actieplannen, die zowel stichtingsbreed als locatiegebonden worden opgesteld. In het vierde kwartaal leidt dit tot een bundeling van alle jaarplanpunten en wordt de koppeling met de begroting voor het daaropvolgende jaar gelegd. De bestuurder stelt de jaarplannen en de begroting vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. De uiteindelijke resultaten die in de loop van het jaar zichtbaar worden, zijn input voor de kaderbrief voor het volgende jaar. Meerjarenbeleid Kaderbrief Jaarplannen Begroting Evaluatie Beleidscyclus 19

20 Controle van de voortgang van de jaarplannen vindt twee maal per jaar plaats door het uitbrengen van een evaluatierapport aan het management, de bestuurder en de Raad van Toezicht over de stand van zaken. Op basis hiervan wordt, waar nodig, bijgesteld. Vanwege het vertrek van de bestuurder en opvolging door een bestuurder a.i. wordt de analyse en plan van aanpak beschouwd als beleidsplan voor najaar 2011 en In deze analyse is veelvuldig gerefereerd aan het meerjarenbeleidsplan , zodat de samenhang en koers zichtbaar is. Exploitatie Maandelijks ontvangen locatiemanagers formatieplaatsoverzichten waarin een vergelijk wordt getrokken met de begroting en waarop gestuurd kan worden. Per kwartaal worden exploitatieoverzichten uitgereikt aan het managementteam op locatie- en stichtingsniveau. Bovengenoemde rapportages worden besproken met het management, bestuurder en de Raad van Toezicht. Een samenvatting van bovengenoemde rapportages wordt breed in de organisatie gecommuniceerd middels het werkoverleg en de reguliere nieuwsbrief. Voor het kunnen sturen van de organisatie en het inperken van de financiële risico s is de balans tussen uitgaven en inkomsten van groot belang. De instrumenten die de locatiemanagers kunnen benutten zijn nog niet geoptimaliseerd. Het managementinformatiesysteem wordt begin 2012 kritisch bekeken en in het kader van risicobeheersing in een nieuw format met bijbehorende werkwijze gegoten. Er zijn geautomatiseerde cliëntadministratie- en registratiesystemen operationeel waardoor gegevens beter beheerst, beheerd, gestuurd en gecontroleerd worden. Deze worden echter nog niet optimaal benut. Tevens moeten tussen de systemen meerdere koppelingen gelegd worden, wat arbeidsintensief is en in inboet aan efficiency. Eind 2011 is daarom besloten om over te gaan tot één systeem. Dit zal in 2012 worden geëffectueerd. Kwaliteit Audits De voert elk kwartaal audits uit op de zorgleefplannen. Deze audits worden uitgevoerd door interne daartoe opgeleide auditoren. Zij controleren de zorgleefplannen van andere locaties en doelgroepen dan waar zij zelf werkzaam zijn om objectiviteit te behouden. Het zorgleefplan wordt gecontroleerd op inhoud (proces en product), volledigheid en relevantie, gebaseerd op eisen van de Inspectie van de Gezondheidszorg, Zorgkantoor, Kaderregeling AO/IC en overige vigerende wet- en regelgeving. De resultaten worden direct na afloop van een audit medegedeeld aan de daarvoor verantwoordelijken. Indien noodzakelijk worden direct verbeteracties uitgevoerd. Cliënttevredenheidsonderzoeken Eind 2011 heeft op alle locaties van de een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de CQ-index door een extern bureau. Uit de rapportage begin januari 2012 bleek de waardering van cliënten van het Catharina Gasthuis (7,9), de BOPZ-afdeling van het Catharina Gasthuis (7,6) en de kleinschalige woonvormen in Leemgaarde (8,1) en Stuifakkers (7,8) boven het landelijk gemiddelde te liggen. Leemgaarde Zorg Thuis scoorde net onder het landelijk gemiddelde met een 7,6. Bij Stuifakkers Zorg Thuis (6,9) bleek het overgangsjaar 2011 van de verhuizing van een traditioneel verzorgingshuis naar een woonzorgcentrum met thuiszorg invloed te hebben op de scores van dit onderzoek. Daarbij maakt 75% van de cliënten gebruik van het Volledig Pakket Thuis. Ook dit beïnvloedde de cijfers. Zie ook hoofdstuk 4 20

21 Melding Incidenten Cliënten De registratie van incidenten en (bijna)fouten is een ander meetinstrument dat binnen de wordt gehanteerd om inzicht te krijgen in de kwaliteit en veiligheid van zorg- en dienstverlening. De registratie, het bespreken en het ondernemen van actie maakt onderdeel uit van het kwaliteitsverbetersysteem. Per locatie is een MIC-commissie werkzaam. Jaarlijks verschijnt er per locatie een separaat jaarverslag van de Melding Incidenten Cliënten. De verslagen worden intern besproken en met de cliëntenraden. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) In juni 2011 heeft op alle locaties van de een Risico Inventarisatie en Evaluatie plaatsgevonden. Per locatie zal een Plan van Aanpak worden gemaakt met het daarbij behorende tijdspad. Verder zal er ook op stichtingsniveau een plan van aanpak worden gemaakt. Onderwerpen als werkoverleg, functioneringsgesprekken, arbeidsomstandighedenen ziekteverzuimbeleid zullen hierin worden opgenomen. Een aantal aandachtspunten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2010, die ook in de RI&E-rapportages naar voren zijn gekomen, zullen in de plannen van aanpak worden opgenomen. Communicatie Cliënten/bewoners Voor het centraal stellen van de cliënt en vraaggestuurd werken is persoonlijk contact een belangrijke pijler voor de communicatie. Het Zorgleefplan is een goed middel om persoonlijke contacten te onderhouden met cliënten/bewoners en diens verwanten om steeds in te kunnen blijven spelen op wensen en behoeften. Tevens spelen de cliëntenraden een grote rol bij beleidszaken die de cliënt raken en van invloed zijn op de zorg- en dienstverlening. Medewerkers De communicatiestructuur was, in samenhang met de aangepaste organisatiestructuur in 2010 gewijzigd. In 2011 hebben een aantal aanpassingen plaatsgevonden die beter bleken aan te sluiten bij de bedrijfsvoering. Zo is het Managementteam opgesplitst in een kern-mt en een concern-mt. In het kern-mt hebben de bestuurder, locatiemanagers, de beleidsmedewerker en de personeelsadviseur plaats, in het concern-mt is dit aangevuld met de beleidsmedewerker facilitair, de controller en de coördinator Welzijn Ouderen. In dit laatste overleg komen stichtingsbrede onderwerpen aan bod die alle geledingen raken. Het kern-mt komt 1x per 2 weken bijeen, het concern-mt 1x per 2 maanden. Om de verbinding tot stand te brengen tussen locaties onderling zijn een Zorgoverleg en Horeca-overleg op stichtingsniveau ingesteld. Het doel van deze overlegmomenten is een betere onderlinge afstemming en samenhang op deze specifieke vakgebieden. Op locaal niveau vindt er maandelijks overleg plaats met medewerkers. Daarnaast organiseert elke locatie regelmatig themabijeenkomsten over actuele onderwerpen. De vindt frequente en eenduidige informatievoorziening aan medewerkers erg belangrijk. Naast het werkoverleg verschijnt tien maal per jaar een nieuwsbrief voor medewerkers met daarin belangrijke relevante informatie en wetenswaardigheden, onder andere van het Managementteam. In 2011 heeft de analyse en plan van aanpak van de bestuurder a.i. geleid tot meerdere informatiebijeenkomsten voor alle medewerkers. Themagerichte nieuwsbrieven hebben deze bijeenkomsten ondersteund. Nieuwe procedures, protocollen, beleidsstukken, jaardocumenten en jaarplannen worden centraal geplaatst op een intranetomgeving, waar medewerkers vrij toegang toe hebben. 21

22 3.5 Cliëntenraad Op elke locatie van de is een eigen Cliëntenraad actief. De locatiemanager is de eerstverantwoordelijke voor het overleg tussen de locatiegebonden cliëntenraden en de. Tevens zijn de locatiemanagers aanwezig tijdens de reguliere vergaderingen van de cliëntenraden. Daarnaast komt een afvaardiging van elke Cliëntenraad, de werkgroep Cliëntenraden, op afroep bijeen in een gezamenlijke bijeenkomst om met de Raad van Bestuur overkoepelende zaken te bepreken. Er is geen sprake van een formele centrale cliëntenraad. De cliëntenraden hebben op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) adviesrecht. Gegeven adviezen en aanbevelingen worden meegenomen in de verdere definitieve besluitvorming en verwerking in notities en procedures. De cliëntenraden zijn gefaciliteerd in de vorm van gebruik van benodigde vergaderruimten en praktische ondersteuning. In Leemgaarde is naast een Cliëntenraad in het licht van de huurwet ook een bewonerscommissie ingesteld, die met name met de SOR overlegt. Advies De locale cliëntenraden zijn geïnformeerd en geconsulteerd met betrekking tot een aantal overstijgende beleidsaspecten. De cliëntenraden hebben een positief advies gegeven over: het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010; de Jaarplannen 2011; de Begroting 2012; de analyse en projectplan van mw. drs. J. Verhagen (Directeur/Bestuurder a.i.) Zij zijn tevens betrokken geweest bij de totstandkoming van de profielschets voor een nieuwe bestuurder en begin 2012 bij de aanstelling van een nieuwe bestuurder. Naast de onderwerpen die in alle cliëntenraden zijn besproken, zijn in elke Cliëntenraad locatiegebonden onderwerpen aan de orde geweest. De heeft geen commissie van vertrouwenslieden en is daarbij ook niet aangesloten Cliëntenraad woonzorgcentrum Stuifakkers De Cliëntenraad van voormalig verzorgingshuis Swinshoek is mee overgegaan naar woonzorgcentrum Stuifakkers. Zij bestond op 31 december 2011 uit zes leden en is in het verslagjaar 10 keer bijeen geweest. Tevens heeft er in het verslagjaar een jaarvergadering plaatsgevonden. In 2011 zijn een tweetal leden afgetreden, 1 lid is overleden. Er zijn twee nieuwe leden aangetreden. Drie leden hebben zich verkiesbaar gesteld, zij zijn herkozen voor een periode van 3 jaar. Bij en na de verhuizing van bewoners van verzorgingshuis Swinshoek naar woonzorgcentrum Stuifakkers heeft de cliëntenraad een rol gehad bij allerhande huishoudelijke zaken. Dit mede in afwachting van een op te richten bewonerscommissie. 22

23 Er is verzwaard advies gegeven over de nieuwe overeenkomst tot het aangaan van zorg- en dienstverlening met verblijf met de daarbij behorende leveringsvoorwaarden en de nieuw te ontwikkelen informatiemap aan alle (nieuwe) cliënten. Tevens heeft de cliëntenraad advies gegeven over diverse mankementen in de kleinschalige woonvormen en is zij nauw betrokken geweest bij de aanstelling van een nieuwe locatiemanager.. Tijdens de cliëntenraadsvergaderingen zijn onder andere de volgende locale onderwerpen besproken: Beleid en coördinatie van vrijwilligers; De oprichting van een bewonerscommissie. De cliëntenraad heeft, in samenspraak met eigenaar en verhuurder Vestia, hiertoe het initiatief genomen. In het verslagjaar is het nog niet gelukt een bewonerscommissie op te richten; Project SLIM; Maandblad voor bewoners. Er is een nieuw bewonersblad ontwikkeld waarin onder meer de verslagen van de cliëntenraad worden opgenomen Cliëntenraad verzorgingshuis Catharina Gasthuis De cliëntenraad bestond op 31 december 2011 uit zes leden. Een van de leden heeft lopende het verslagjaar afscheid genomen van de cliëntenraad. Er werden 12 reguliere vergaderingen belegd. Er heeft in het verslagjaar een jaarvergadering plaatsgevonden. Naast de reeds genoemde stichtingsbrede onderwerpen zijn er meerdere locatiegebonden onderwerpen besproken in aanwezigheid van de locatiemanager. Dit zijn onder andere: Verbouwing van keuken en recreatieruimte Uitbreiding bewonerskamers Renovatie van douchevloeren Veranderingen in de zorgverlening Vrijwilligerswerk en vrijwilligers Afspraken betreffende liftstoring, brandmelding, wasserij, stroomuitval, hitte; Financiële verantwoording van de cliëntenraad; Recreatieve activiteiten in samenwerking met de Vrienden van het Catharina Gasthuis Er zijn twee regionale bijeenkomsten van het LOC bezocht Cliëntenraad woonzorgcentrum Leemgaarde In 2011 vonden 10 reguliere vergaderingen plaats, waarvan 6 in aanwezigheid van de locatiemanager. Er heeft in het verslagjaar een jaarvergadering plaatsgevonden. De samenstelling van de cliëntenraad is in de loop van 2011 gewijzigd. De cliëntenraad bestond op 31 december 2011 uit vijf leden. Ondanks werving van de cliëntenraad heeft zich geen nieuw lid aangemeld. De volgende locatiegebonden onderwerpen werden besproken tijdens reguliere vergaderingen: Hitteprotocol; Overeenkomst Zorg met verblijf; Informatievoorziening nieuwe cliënten; 23

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING

DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING Blad 1/8 DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING Artikel 1. Begripsbepaling In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting: Nederlandse, gevestigd te Amersfoort; b. statuten:

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING REGLEMENT VAN DE DIRECTIE VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit directiereglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting: de stichting: Nederlandse Hartstichting,

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Directiereglement Salut (vastgesteld ) Artikel 1. Structuur

Directiereglement Salut (vastgesteld ) Artikel 1. Structuur Directiereglement Salut (vastgesteld 17.05.2017) Artikel 1. Structuur 1. Het bestuur is belast met het besturen van Salut, welzijnsorganisatie voor de Hof van Twente, en is eindverantwoordelijk voor de

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Preambule: De Raad van Toezicht past de Code Goed Onderwijsbestuur toe zoals deze is opgesteld door de VO- Raad. Dit

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2015 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2015 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie