Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken september 2012"

Transcriptie

1 Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken september 2012 Te late inschrijving Hof s-hertogenbosch 31 augustus 2012, LJN: BX6254 CZ/Zorghotel CZ fungeert als zorgkantoor en sluit als vertegenwoordiger van de zorgverzekeraars overeenkomsten af met zorgaanbieders. CZ heeft een inkoopprocedure gevolgd, waarbij zij heeft aangegeven dat, hoewel er geen sprake is van een aanbestedingsprocedure, wel aangesloten wordt bij de algemene beginselen van aanbestedingsrecht. De inschrijvingen moesten voor een bepaalde termijn binnen zijn. Het zorghotel heeft een inschrijving gedaan per , maar kreeg een mededeling dat de mail niet kon worden bezorgd. Het zorghotel stuurt na sluitingstermijn een mail met bijlagen en de eerder gestuurde inschrijving naar een ander adres, wat ook niet het adres is dat in het inkoopdocument genoemd is; uiteindelijk is de mail wel op het goede adres terechtgekomen. CZ is van mening dat de inschrijving te laat binnen is gekomen. De voorzieningenrechter heeft geconcludeerd dat door omstandigheden het te late indienen aan CZ was toe te rekenen. Het Hof constateert echter dat de voorzieningenrechter uitgegaan is van een onjuiste aanname en is van mening dat CZ terecht, vanuit oogpunt van het gelijkheidsbeginsel, de regels met betrekking tot de inkoopprocedure streng handhaaft. Inschrijving is terecht buiten behandeling gelaten. Referenties Vzr. Rb s-gravenhage 4 september 2012, LJN: BX6099 Saver/gemeente Rucphen Openbare EA inzameling afval, uitvoeren containermanagement, beheer en exploitatie milieustraat. Gunningscriterium laagste prijs. De gemeente stelt als eisen aan beroepsbekwaamheid op de verschillende onderdelen dat inschrijver één vergelijkbare referentieopdracht moet hebben uitgevoerd in de periode van 3 jaar voorafgaand aan de aanbesteding. Gemeente bericht Saver dat zij niet voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen. Saver bestrijdt dit en stelt dat de gemeente Saver in de gelegenheid zou moeten stellen haar inschrijving aan te vullen/nader toe te lichten, zeker omdat de gemeente weet dat Saver als zittende inschrijver wel voldoet. De rechter stelt voorop dat het mede uit oogpunt van transparantie en gelijke behandeling, niet van belang is dat een inschrijver voldoet of kan voldoen of dat de aanbestedende dienst dat weet, maar dat het cruciaal is dat de inschrijver dit aantoont d.m.v. opgevoerde referenties. Eigen kennis van de gemeente moet buiten beschouwing blijven. Inhoudelijk oordeelt de rechter dat door de manier waarop Saver de referentie-opdracht heeft opgevoerd (te algemeen en zonder vermelding van omvang, aard en inhoud) zij niet heeft aangetoond dat zij aan de eis voldoet. Bovendien concludeert de rechter dat er geen (absoluut) recht is op aanvulling/verduidelijking van de opdracht, maar dat dit in beginsel een discretionaire bevoegdheid van de aanbestedende dienst is en er alleen een verplichting bestaat bij kleine, voor eenieder kenbare omissie, die zich voor eenvoudig herstel leent. Daarvan is hier geen sprake. Onderhandelingsprocedure Vzr. Rb s-gravenhage 5 september 2012, LJN: BX6664 Capgemini c.s./nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) NIFV heeft in 2010 de aanbesteding landelijk crisismanagementsysteem (lcms) georganiseerd. Opdracht is gegund aan Capgemini c.s. en de overeenkomst is gesloten. NIFV accepteert het door Cap Gemini c.s. op te leveren resultaat niet en ontbindt de overeenkomst. NIFV gunt door middel van onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking een overbruggingsopdracht aan MultiOperations. Cap Gemini c.s. maakt bezwaar.

2 De voorzieningenrechter constateert in de eerste plaats dat de ontbinding van de overeenkomst door NIFV rechtmatig is. Vervolgens moet hij oordelen over de vraag of er terecht de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging is gevolgd.hierbij dient aan 3 cumulatieve vereisten worden voldaan namelijk een onvoorziene gebeurtenis, dwingende spoed (die een gewone procedure onmogelijk maakt) en het bestaan van oorzakelijk verband tussen de gebeurtenis en de dwingende spoed. De aanbestedende dienst dient deze voorwaarden aan te tonen. Daarnaast geldt bovendien dat de omstandigheden waardoor dwingende spoed is vereist niet aan de aanbestedende dienst te wijten zijn. In deze zaak wordt voldaan aan de drie voorwaarden en ook zijn de omstandigheden niet aan NIFV te wijten. Cerificaten Vzr. Rb Utrecht 7 september 2012, LJN: BX6236 Strukton/Prorail Niet openbare aanbesteding door Prorail voor aanpassen emplacement station Haarlem. ARN 2006 van toepassing. In de Leidraad staat dat er een CO2-bewust certificaat overgelegd moet worden en dat als de inschrijver gebruik maakt van een onderaannemer, de ondernemer die het laagst staat op de CO2-prestatieladder bepalend is voor het toe te kennen kortingspercentage. In de NvI wordt er op een vraag geantwoord dat de hoofdaannemer niet verplicht is een kopie van het CO2-certificaat van niet-genomineerde onderaannemers toe te voegen. Prorail wil gunnen aan VolkerRail. Strukton is lager geëindigd omdat zij niet het CO2-certificaat van een genomineerde onderaannemer heeft overgelegd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het voor Strukton op basis van de Aanbestedingsleidraad niet meteen duidelijk was dat zij het CO2-certificaat van de onderaannemer had moeten indienen. De onduidelijkheid die daardoor ontstaat moet voor rekening en risico van Prorail komen. Ook is de duidelijkheid niet ontstaan door de NvI omdat het daar ging om niet-genomineerde inschrijvers. Het had dan ook op de weg van Prorail gelegen om het certificaat bij Strukton op te vragen. Daardoor zou geen strijd met het concurrentie- en/of transparantiebeginsel zijn ontstaan omdat het gaat om een door een onafhankelijke instelling afgegeven document waarop Strukton geen enkele invloed kan uitoefenen. Strukton mag haar inschrijving aanvullen. Beginselen van aanbestedingsrecht Vzr. Rb Arnhem 2 augustus 2012, LJN: BX7020 Stichting Fatima/Stichting zorgkantoor Menzis Menzis heeft een inkoopzorgprocedure georganiseerd voor epilepsiezorg. Het gaat om een 2B-dienst en Menzis heeft er voor gekozen om het BAO beperkt toe te passen. Menzis heeft in haar inkoopvoorwaarden opgenomen dat alleen algemeen erkende zorginstellingen voor gespecialiseerde epilepsiezorg - en heeft deze twee instellingen met naam genoemd - in aanmerking komen voor contractering. Fatima behoort hier niet toe en maakt bezwaar tegen de inkoopvoorwaarden. Fatima stelt dat Menzis door haar keuze voor een (semi-) aanbestedingsprocedure is gehouden aan artikel 23 BAO (technische specificaties moeten gelijke toegang bieden en mogen niet leiden tot ongerechtvaardigde belemmeringen in de mededinging). De eis van algemeen erkende voorziening voor gespecialiseerde epilepsiezorg en de twee met name genoemde instellingen zijn daarmee in strijd volgens Fatima. De rechter geeft aan dat de gekozen wijze van aanbesteden door Menzis meebrengt dat zij de fundamentele beginselen van aanbestedingsrecht in acht moet nemen. De vrijheid van contracteren door de aanbestedende dienst mag niet leiden tot een beperkte toegang van de opdracht. De rechter constateert dat dit wel het geval is en Menzis in strijd met de algemene beginselen heeft gehandeld. Vzr. Rb s-gravenhage, LJN: BX7357 Accenture/Staat(OM) Europese niet-openbare aanbesteding ICT-dienstverlening. Het OM heeft na de sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijvingen aan alle inschrijvers laten weten dat de planning met 2 maanden opgeschort wordt en heeft de inschrijvers in de gelegenheid gesteld hun inschrijvingen aan te passen. Accenture heeft aangegeven dat de verschuiving een prijswijziging inhoudt. Het OM neemt de prijswijziging van Accenture slechts gedeeltelijk mee. Dat mag Accenture overigens niet baten, want zij eindigt als tweede. Accenture voert onder andere aan dat doordat het OM slechts gedeeltelijk de prijswijziging heeft meegenomen, zij eenzijdig wijziging heeft aangebracht in de inschrijving van Accenture, waartoe zij niet gerechtigd was. Capgemini, de winnaar die in de procedure is tussengekomen, voert aan dat het OM geen rekening mag houden met na de inschrijving gewijzigde biedingen en doordat wel te doen fundamentele beginselen van aanbestedingsrecht heeft geschonden.

3 De rechter oordeelt dat het in strijd met de fundamentele beginselen van gelijke behandeling en transparantie is dat een inschrijver zijn inschrijving nadien nog wijzigt of aanvult. In uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan, blijkens de jurisprudentie, afgeweken worden en kunnen inschrijvingen worden verbeterd of aangevuld (voor eenvoudige precisering of herstel van kennelijk materiële fouten), mits die aanvulling er niet toe leidt dat er in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt voorgesteld. Deze uitzonderingssituatie deed zich echter volgens de rechter hier niet voor temeer omdat ook al in de offerteaanvraag voorzien was in een mogelijke verschuiving van de ingangsdatum van de overeenkomst. De handelswijze van het OM werkt het risico van willekeur in de hand. Vzr. Rb s-gravenhage 12 september 2012, LJN: BX8643 Traffic Support/Provincie Zuid-Holland Openbare EA verkeersregelaars. In de NvI is aangegeven dat een aantal geschiktheidseisen vervallen (CROWrichtlijn en NEN440-eis). Traffic Control geeft dat zij daardoor niet kan inschrijven. Bij 2 e NvI geeft de provincie aan de aanbesteding uit te stellen wegens aanpassing van de kwaliteits-/geschiktheidseisen. De opdracht is bij wijze van rectificatie opnieuw gepubliceerd. Bij 3 e NvI worden de eisen weer gewijzigd en een nieuwe planning aangehouden. Uiteindelijk maakt de provincie voornemen tot gunning bekend. Traffic Control maakt bezwaren tegen de aanbestedingsprocedure omdat de aanbesteding op fundamentele punten dusdanig gebrekkig is verlopen dat de procedure nimmer meer tot een gunning kan leiden. De rechter concludeert echter dat er geen sprake is van strijd met het gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel omdat er bij de rectificatie de wettelijke termijn van 40 dagen in acht is genomen(de verwijzing naar het koffie-arrest HvJ C gaat niet op). Ook de aanvullende documenten waren via aanbestedingskalender te downloaden; van oplettende potentiële gegadigden mag verwacht worden dat zij op deze manier inzage hebben in de hernieuwde publicatie. Alcateltermijn, pro-actieve houding Vzr. Rb s-gravenhage 7 augustus 2012, LJN: BX6803 Facilicom/Staat Niet-openbare aanbesteding beveiligings-, catering- en schoonmaakdienstverlening door RWS. Facilicom eindigt op de 2 e plaats. Facilicom bericht aan RWS dat zij twijfels heeft over de geschiktheid van de winnaar, AAFM en besluit een kort geding in te stellen - na sluiting van de Alcateltermijn - waarbij zij tevens bezwaren aangeeft tegen de kwalitatieve beoordeling van haar inschrijving. De Staat voert aan dat Facilicom te laat is met haar bezwaren tegen de selectie van AAFM en stelt dat Facilicom dit voor de sluitingstermijn van de inschrijvingen c.q. voor de gunningsbeslissing haar bezwaren kenbaar had moeten maken. De rechter geeft aan dat in het Beschrijvend Document geen (contractuele) vervaltermijn te lezen valt, maar dat Facilicom zich wel pro-actief op moet stellen. Facilicom had geen gegronde redenen om de Alcateltermijn te laten verstrijken. RWS mocht er op grond van de gedragingen van Facilicom van uitgaan dat zij geen bezwaar had tegen de selectie en de gunning, althans dat Facilicom ervoor gekozen had om haar bezwaren niet voor te leggen aan de voorzieningenrechter, dit temeer omdat Facilicom niet tijdens de Alcateltermijn had aangekondigd op de kortst mogelijke termijn een kort geding aanhangig te zullen maken. Tenzij er sprake was van nieuwe feiten en omstandigheden stond het Facilicom niet meer vrij om alsnog een kort geding te starten. Ongeldige inchrijving Vzr. Rb s-gravenhage 6 juli 2012, LJN: BX7567 Sodexo/Staat Niet-openbare aanbesteding beveiligings-, catering- en schoonmaakdienstverlening door RWS (dezelfde aanbesteding als de zaak LJN: BX6803). RWS heeft aangegeven dat de inschrijver zijn prijzen dient te offreren conform het opgenomen prijsinvulformulier. Sodexo heeft op bepaalde opgenomen onderdelen (niet volledig ingemeten glas op een aantal locaties) geen aanneemsom opgegeven. Na toelichting besluit RWS de inschrijving van Sodexo op dit punt ongeldig te verklaren. Ook heeft Sodexo een voorbehoud gemaakt en is daarmee ongeldig. De rechter constateert dat het voor een behoorlijk ingelichte en normaal oplettende lezer duidelijk geweest moet zijn dat RWS van de inschrijvers verlangde dat zij de prijstabel op de door RWS voorgestane wijze zouden invullen, zodanig dat zij ook de gedeeltelijk ingemeten locaties zoveel mogelijk zouden prijzen. Beoogd werd kennelijk om de glasbewassing van de nog onbekende aantal m2 als meerwerk te beschouwen en later alsnog tegen het overeengekomen tarief in rekening te brengen.

4 Sodexo mocht er - volgens de rechter - in ieder geval niet uit afleiden dat ze de aanneemsommen dan maar helemaal weg mocht laten. De inschrijving is terecht ongeldig verklaard. Vzr. Rb s-gravenhage 14 augustus 2012, LJN: BX7535 Periplus Archeomare/Staat (RWS) Openbare EA Inventariserend Veldonderzoek Waterbodem Onderwater met toepassing ARW2005 en gunning op basis van laagste prijs. In de NvI is de aan de actoren te stellen eis: KNA-archeoloog specialisme waterbodems vervallen en in plaats daarvan zijn selectie-eisen gesteld voor KNA-Onderwater archeoloog (opleidingseis en referentie-eis scheepsarcheologie). Periplus voldoet niet aan referentie-eis (heeft onderwaterarcheologie) en wordt ongeldig verklaard. Periplus bestrijdt dit en stelt dat de winnaar niet voldoet aan de eis m.b.t. technische bekwaamheid en ongeldig is. De rechter oordeelt dat de uitleg van de besteksstukken naar objectieve maatstaven dient te geschieden en dat de bewoordingen van de bepalingen van doorslaggevende betekenis zijn (CAO-norm-uitleg). De rechter overweegt op grond daarvan dat scheepsarcheologie en onderwaterarcheologie verschillende vakgebieden zijn en concludeert dat Periplus terecht ongeldig is verklaard. Over de stelling dat de winnaar ook ongeldig heeft ingeschreven overweegt de rechter dat een objectieve uitlegt meebrengt dat ook de ervaringseisen uit de KNA van toepassing zijn doordat de aanbestedingsstukken steeds verwijzen naar de KNA. Een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver had dit in de stukken moeten lezen. Aangezien RWS de inschrijving van de winnaar hierop niet heeft getoetst ontstaat twijfel over de geldigheid van de inschrijver. De rechter constateert dat geen nieuwe gunningsbeslissing genomen kan worden alvorens de inschrijving van de winnaar hierop is onderzocht. Onderhandse aanbesteding Vzr. Rb s-hertogenbosch, 10 september 2012, LJN: BX7223 PB Theateradviseurs/gemeente Cuijk Gemeente heeft in het kader van vernieuwbouw schouwburg enkele partijen uitgenodigd om een vrijblijvende aanbieding te doen voor theatertechnisch advies en installatieadvies aan de hand van een programma van eisen. Gemeente verstrekt opdrachten en PB die geen opdracht heeft gekregen vraagt om toezending complete beoordeling. Gemeente geeft aan dat het geen aanbesteding betreft, waarop vooraf vastgesteld puntensysteem van toepassing is, maar een onderhandse procedure. PB verwijt de gemeente dat zij de opdracht in 2 opdrachten heeft gesplitst in strijd met eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid en dat er onjuist geraamd is en dat er in strijd met het eigen beleid niet is aanbesteed en ARW2005 niet is toegepast. De rechter is van oordeel dat de gemeente terecht heeft afgezien van Europese aanbesteding: er is sprake van 2 verschillende opdrachten, splitsing is op objectieve gronden gebeurd. Het is verder niet aannemelijk geworden dat de raming van de gemeente onjuist is. Volgens het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid moest gemeente openbaar aanbesteden, maar in het beleid is een afwijkingsmogelijkheid is opgenomen, die de rechter slechts marginaal toetst. De rechter komt tot het oordeel dat er onvoldoende reden is om aan te nemen dat de gemeente niet tot afwijking heeft kunnen besluiten. Er is geen verplichting om de opdrachten Europees dan wel nationaal aan te besteden. Er is ook geen sprake van een vrijwillige aanbesteding maar van een onderhandse meervoudige offerteprocedure. Daarop zijn de strenge aanbestedingsbeginselen niet van toepassing, ook niet via het eigen beleid. Gemeente is daarbij wel gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en m.n. het gelijkheidsbeginsel. Uitvoering overeenkomst, ontbreken certificaten RvA 12 september 2012, no A/Gemeente De gemeente heeft na aanbesteding het onderhoud aan openbare verlichtingsinstallaties gegund aan A. Voorwaarde was wel dat A voor een deel van de werkzaamheden moest beschikken over een certificaat om aan combikabels te werken. De gemeente heeft daarbij in NvI aangegeven dat bij niet tijdig bezit van dit certificaat de gunning wordt ingetrokken en er gegund wordt aan de opvolgend inschrijver met inachtneming van de overige criteria. Tijdens het werk blijkt dat noch A noch de onderaannemers tijdig over het certificaat kunnen beschikken. De gemeente ontbindt dan ook de overeenkomst en vordert schadevergoeding. Het geschil gaat over de schadevergoeding maar A stelt ook dat het bezit van het certificaat een eis is uit de aanbestedingsprocedure en geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en dus dat er geen reden voor ontbinding is. De arbiters concluderen dat er reden was voor de gemeente om de overeenkomst te ontbinden omdat A ook niet aan andere verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Voor wat betreft het ontbreken van het certificaat

5 concluderen arbiters dat de gemeente de opdracht had moeten intrekken op het moment dat definitief duidelijk werd dat A niet over het certificaat zou kunnen beschikken. Arbiters geven aan dat de gemeente daarbij enige tijd, op kosten van A, moet worden gegund om zaken te regelen met de opvolgend inschrijver. Interessant is het om te zien dat de gunning aan de opvolgend inschrijver plaatsvindt ca. 6 maanden nadat de gunning aan A heeft plaatsgevonden. Rechtsgeldige ondertekening, natte handtekening Vzr. Rb s-gravenhage 21 september 2012, LJN: BX8645Rommelse Communicatieadvies/Staat (Agentschap NL) Niet openbare EA uitvoering communicatiediensten met verschillende percelen. Rommelse heeft ingeschreven op perceel 1 communicatieadvies. Bij de aanbesteding hoort een standaard eigen verklaring. Bij NvI wordt n.a.v. een vraag over een digitale handtekening geantwoord dat de bijlagen van een natte handtekening dienen worden te voorzien. Rommelse heeft slechts digitaal ondertekend en bovendien bleek uit de inschrijving niet dat er rechtsgeldig ondertekend was. De rechter oordeelt dat de inschrijving terecht ongeldig is verklaard. Opzegging overeenkomst, strijd met aanbestedingsrecht Vzr. Rb Arnhem 11 september 2012, LJN: BX8640 ARN/Regio Rivierenland ARN is in 1994 een overeenkomst tot afvalverwerking met de Regio aangegaan tot 2015 met een stilzwijgende verlenging van telkens 5 jaar. De regio zegt de overeenkomst tussentijds op omdat er onenigheid bestaat over het tarief. ARN biedt de regio geen kortingstarief aan omdat de Regio heeft aangegeven dat verlenging tegen dat tarief aanbestedingsrechtelijk niet mogelijk is. ARN en doet dit wel aan andere afvalleveranciers. ARN verzet zich tegen opzegging. De rechter concludeert ten aanzien hiervan dat als er al strijd met het aanbestedingsrecht is dit er niet toe kan leiden dat ARN verplicht is de Regio toch een bepaalde korting te bieden terwijl de Regio niet bereid is om de tegenprestatie verlenging van de overeenkomst te leveren.

Advies In de Selectieleidraad van 10 oktober 2014 is op pagina 14 en volgende bepaald:

Advies In de Selectieleidraad van 10 oktober 2014 is op pagina 14 en volgende bepaald: Advies 184 1. Feiten 1.1. Beklaagde houdt een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor de selectie van de architect en constructeur voor een ten behoeve van de beklaagde te realiseren aanbouw

Nadere informatie

Trending topics aanbestedingsrecht

Trending topics aanbestedingsrecht Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging Workshop door Christa Visser Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging: 1. motivering van

Nadere informatie

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013 Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups 14 februari 2013 Programma - Do s & dont s van de inschrijving - Actualiteiten aanbestedingsrecht 2 Do s & Dont s van de inschrijving 3 Aankondiging Onduidelijkheden

Nadere informatie

Advies In par lid 7 van het bestek, gewijzigd in de Nota van Inlichtingen van 21 november 2013, is bepaald:

Advies In par lid 7 van het bestek, gewijzigd in de Nota van Inlichtingen van 21 november 2013, is bepaald: Advies 63 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden ten behoeve van een opdracht voor het reinigen van wegen, straten en pleinen. In par. 0.04 lid 9 van het bestek

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Advies 210. De uiterste termijn voor het indienen van de inschrijving is :00.

Advies 210. De uiterste termijn voor het indienen van de inschrijving is :00. Advies 210 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden. Op deze aanbestedingsprocedure is het ARW 2005 van toepassing verklaard. 1.2. Klager heeft op 16 januari 2015

Nadere informatie

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat Succesvol inschrijven op aanbestedingen Bram Braat Inleiding 1. Beginselen in het aanbestedingsrecht a) Gelijkheids- en transparantiebeginsel; b) Proportionaliteitsbeginsel (Gids Proportionaliteit). 2.

Nadere informatie

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende Advies 157 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een opdracht met betrekking tot het verrichten van engineeringswerkzaamheden ten behoeve van een

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zorg. 10 december 2015. De verhouding tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders bij inkoopprocedures

Nieuwsbrief Zorg. 10 december 2015. De verhouding tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders bij inkoopprocedures Nieuwsbrief Zorg 10 december 2015 De verhouding tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders bij inkoopprocedures Inleiding Het Gerechtshof van Den Bosch heeft in het arrest van 12 mei 2015 bij wijze

Nadere informatie

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken december 2012

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken december 2012 Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken december 2012 Kennisvoorsprong, concurrentievervalsing Vzr. Rb Arnhem 6 november 2012, LJN: BY4928 KWS/DAR en Grontmij Niet-openbare EA bouw milieustraat. O.a. KWS

Nadere informatie

FORUMDISCUSSIE - NVBU. Publiek en Privaat Aanbesteden. Twee werelden? FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014

FORUMDISCUSSIE - NVBU. Publiek en Privaat Aanbesteden. Twee werelden? FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014 FORUMDISCUSSIE - NVBU Publiek en Privaat Aanbesteden Twee werelden? 1 FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014 FORUMDISCUSSIE - NVBU Publiek en Privaat aanbesteden Twee werelden? Contractsvrijheid Uitgangspunt

Nadere informatie

LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119

LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119 LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119 Print uitspraak Datum uitspraak: 12-05-2010 Datum publicatie: 12-05-2010 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Voorlopige voorziening

Nadere informatie

PIANOo-congres 2009. WERK aan de CRISIS! Recente jurisprudentie. Slechts een greep uit actuele ontwikkelingen.

PIANOo-congres 2009. WERK aan de CRISIS! Recente jurisprudentie. Slechts een greep uit actuele ontwikkelingen. 2 Recente jurisprudentie PIANOo-congres 2009 WERK aan de CRISIS! mr dr H.D. van Romburgh Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht Slechts een greep uit actuele ontwikkelingen. Vandaag specifieke aandacht

Nadere informatie

Aanbestedingswet 2012

Aanbestedingswet 2012 Aanbestedingswet 2012 Het grote Aanbestedingswetcongres donderdag 14 maart 2013 Prof. mr. G.W.A. van de Meent Loyens & Loeff Amsterdam Programma Doel presentatie Aanstippen enkele in het oog springende

Nadere informatie

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken februari 2013

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken februari 2013 Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken februari 2013 Motivering Vzr. Rb Utrecht 30 januari 2013, LJN: BZ0179 Strukton/Bestuur Regio Utrecht (BRU) Niet openbare EA uitvoering levensduurverlengend onderhoud

Nadere informatie

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken oktober 2012

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken oktober 2012 Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken oktober 2012 Wet openbaarheid van bestuur (WOB) RvS 3 oktober 2012, LJN: BX8990 Minister van VWS/RTL en FD RTL en FD hebben de minister om openbaarheid van alle stukken

Nadere informatie

Openbaarheid prijzen. Visie 4. 1. Vertrouwelijkheid in het algemeen. 2. Openbaarheid van prijzen

Openbaarheid prijzen. Visie 4. 1. Vertrouwelijkheid in het algemeen. 2. Openbaarheid van prijzen Visie 4 Openbaarheid prijzen Dit document behandelt de openbaarheid van prijzen in een aanbestedingsprocedure. Een transparant, objectief en non-discriminatoir inkoopproces is uitgangspunt voor aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBOBR:2017:976 Rechtbank Oost-Brabant Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/01/ / KG ZA 17-16

EJEA ECLI:NL:RBOBR:2017:976 Rechtbank Oost-Brabant Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/01/ / KG ZA 17-16 EJEA 17035 ECLI:NL:RBOBR:2017:976 Rechtbank OostBrabant Datum uitspraak 24022017 Datum publicatie 03032017 Zaaknummer C/01/316598 / KG ZA 1716 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:16893

ECLI:NL:RBDHA:2016:16893 ECLI:NL:RBDHA:2016:16893 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 25-10-2016 Datum publicatie 09-03-2017 Zaaknummer C/09/516790 / KG ZA 16-999 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Aanbestedingsrecht

Nadere informatie

Aanbesteding en inkoop van zorg

Aanbesteding en inkoop van zorg Aanbesteding en inkoop van zorg Richard-Jan Roks 8 september 2015 Inhoudsopgave Wat is aanbestedingsrecht en bronnen Private aanbesteding versus overheidsaanbesteding Aanbesteding en zorgverzekeraars Gezamenlijke

Nadere informatie

Eventuele voettekst 1

Eventuele voettekst 1 Eventuele voettekst 1 gezien vanuit de aanbestedende dienst Charles Petit Christianne Prasing-Remmé NVvA 141120a CP+CP 141119e Charles.Petit@rws.nl Christianne.Prasing@rws.nl De menselijke maat... Reacties

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave 1. Drempelbedragen werken 2. Drempelbedragen leveringen 3. Drempelbedragen diensten 4. Inkoop-/ aanbestedingsformulier enkelvoudige uitnodiging 5. Inkoop-/ aanbestedingsformulier meervoudig

Nadere informatie

RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding Inhoudsindicatie

RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding Inhoudsindicatie EJEA 16041 ECLI:NL:RBZWB:2016:1623 Rechtbank ZeelandWestBrabant Datum uitspraak21032016 Datum publicatie24032016 ZaaknummerC/02/311776 / KG ZA 16108 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet

Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet www.severijnhulshof.nl 14 februari 2013 Mr. J. Haest Onderwerpen De nieuwe aanbestedingswet Proportionaliteitsgids ARW 2012 Do s en dont s bij inschrijving Actuele

Nadere informatie

PIANOo-congres mr dr H.D. van Romburgh Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht

PIANOo-congres mr dr H.D. van Romburgh Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht PIANOo-congres 2008 mr dr H.D. van Romburgh Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht 2 Recente jurisprudentie Slechts een greep uit de actuele ontwikkelingen Vandaag bijzondere aandacht voor aanbestedingsplicht

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen?

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? (vertrouwelijk) Martine Vidal advocaat Aanbestedingsrecht 28 oktober 2013 Wie heeft al gewerkt met de Aanbestedingswet? Welke ervaringen

Nadere informatie

1.4. In paragraaf 4 ( Uw inschrijving (offerte) ) van de Offerteaanvraag is het volgende bepaald:

1.4. In paragraaf 4 ( Uw inschrijving (offerte) ) van de Offerteaanvraag is het volgende bepaald: Advies 206 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden voor een overheidsopdracht met betrekking tot het verlenen van adviesdiensten. De opdracht ziet op het bieden

Nadere informatie

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken april 2015

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken april 2015 Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken april 2015 Geschiktheidseisen, referenties Vzr. Rb Den Haag 1 april 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3660 [Aannemingsbedrijf A en B]/Staat Vzr. Rb Den Haag 1 april 2015,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad

Aanbestedingsleidraad Aanbestedingsleidraad ProRail heeft een nieuwe aanbestedingsleidraad in gebruik genomen. Wij verzoeken u de nieuwe aanbestedingsleidraad goed door te nemen. De belangrijkste wijzigingen / uitgangspunten

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomst Selectie- en Gunningscriteria. De begrippen selectie- en gunningscriteria. Leusden, 13 november 2007

Regionale Bijeenkomst Selectie- en Gunningscriteria. De begrippen selectie- en gunningscriteria. Leusden, 13 november 2007 Regionale Bijeenkomst Selectie- en Gunningscriteria De begrippen selectie- en gunningscriteria Leusden, 13 november 2007 Anke Stellingwerff Beintema 1 Korte weergave juridisch kader Selectie- en gunningscriteria

Nadere informatie

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050 Ondernemersbijeenkomst Agenda Basisprincipes (EU) Aanbesten Art. 2.82 SW Kansen voor (lokale) ondernemers Interactie-Discussie Wat is een aanbesteding een aanbesteding is een bijzondere wijze van totstandkoming

Nadere informatie

Advies 124. 1.2 In de selectiefase heeft beklaagde 23 aanmeldingen van gegadigden ontvangen, waaronder die van klager.

Advies 124. 1.2 In de selectiefase heeft beklaagde 23 aanmeldingen van gegadigden ontvangen, waaronder die van klager. Advies 124 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure gehouden voor de levering van geschenken (bijvoorbeeld kerstpakketten en relatiegeschenken). 1.2 In de selectiefase

Nadere informatie

Huidige situatie Aanbestedingswet

Huidige situatie Aanbestedingswet Huidige situatie Aanbestedingswet Belangrijkste verschillen Zoetermeer 8 november 2012 Gert-Wim van de Meent Loyens & Loeff Amsterdam 1 Huidig juridisch kader EU-richtlijnen: - Richtlijn Overheden (Richtlijn

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Artikel 1 Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij de aanbesteding waarin de ondernemer gemotiveerd aangeeft

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Actualiteiten Rechtspraak Pieter Stuijt en Hélène Stergiou

Actualiteiten Rechtspraak Pieter Stuijt en Hélène Stergiou Actualiteiten Rechtspraak 2012-2013 Pieter Stuijt en Hélène Stergiou Onderwerpen 1. KPN-arrest: Wira & ongeldigheden 2. Forposta-zaak: Ernstige fout bij beroepsuitoefening 3. Hergebruik model K 4. SAG-zaak:

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA EJEA 16101 ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak17062016 Datum publicatie04072016 Zaaknummer414169/KG ZA 16314 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Deelsessie 32. Actualiteiten Aanbestedingsrecht. Suzanne Brackmann

Deelsessie 32. Actualiteiten Aanbestedingsrecht. Suzanne Brackmann Deelsessie 32 Actualiteiten Aanbestedingsrecht Suzanne Brackmann Onderwerpen Motiveringsplicht Clusterverbod Commissie van Aanbestedingsexperts Bedrijfsvertrouwelijke informatie Herstel van inschrijvingen

Nadere informatie

Advies De geraamde waarde van de opdracht bedraagt volgens klager

Advies De geraamde waarde van de opdracht bedraagt volgens klager Advies 89 1. Feiten 1.1 De gemeente X. heeft op 2 maart 2014 een aanvraag met referentienummer [nummer] aangekondigd via een marktplaats welke beheerd wordt door beklaagde. De opdracht bestond uit het

Nadere informatie

» Samenvatting. JAAN 2013/138 Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 21 mei 2013, 422466 / KG ZA 13-337; ECLI:NL:RBROT:2013:CA1242. ( mr.

» Samenvatting. JAAN 2013/138 Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 21 mei 2013, 422466 / KG ZA 13-337; ECLI:NL:RBROT:2013:CA1242. ( mr. JAAN 2013/138 Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 21 mei 2013, 422466 / KG ZA 13-337; ECLI:NL:RBROT:2013:CA1242. ( mr. Broeders ) De besloten vennootschap Filoform BV te Utrecht, advocaat mr. A.A.T.

Nadere informatie

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Aanbesteden door de Twentse gemeenten Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Inkopen in Twente Wat zijn de regels? Wat is het beleid? Enkele feiten en cijfers Voorbeelden en tips Aanbestedingsregels

Nadere informatie

Actualiteiten aanbestedingsrecht. Kristel van der Woerdt 19 maart 2015

Actualiteiten aanbestedingsrecht. Kristel van der Woerdt 19 maart 2015 Actualiteiten aanbestedingsrecht Kristel van der Woerdt 19 maart 2015 Agenda Clusterverbod Heraanbesteding Herbeoordeling Rechtsbescherming Actuele jurisprudentie overig Clusterverbod Opdrachten niet onnodig

Nadere informatie

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken mei 2014

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken mei 2014 Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken mei 2014 Alleenrecht Parket HR, conclusie A.-G. Keus 21 maart 2014, ECLI:NL:PHR:2014:223 [Eiseres]/gemeente Echt-Susteren Naar aanleiding van de uitspraak van het

Nadere informatie

1.2. In de Inschrijvingsleidraad is in paragraaf 3 ( Vormvereisten ) vanaf blz. 21 onder andere het volgende bepaald:

1.2. In de Inschrijvingsleidraad is in paragraaf 3 ( Vormvereisten ) vanaf blz. 21 onder andere het volgende bepaald: 1. Feiten Advies 219-II 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare procedure gehouden voor een raamovereenkomst voor diensten. De opdracht bestaat uit perceel 1 (advies- en ingenieursdiensten voor projecten

Nadere informatie

Aan alle uitgenodigden

Aan alle uitgenodigden 1 Bijlage 3 Format Uitnodiging tot inschrijving Behorende bij Raamovereenkomst Projectbeheersing Perceel 1 Zaaknr. 31108832 Perceel 2 Zaaknr. 31108833 Perceel 3 Zaaknr. 31108834 Perceel 4 Zaaknr. 31108835

Nadere informatie

Advies 66. 1.3 Als een van de geschiktheidseisen heeft beklaagde in het document onder meer als eis gesteld:

Advies 66. 1.3 Als een van de geschiktheidseisen heeft beklaagde in het document onder meer als eis gesteld: Advies 66 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor raamovereenkomsten met maximaal zeven leveranciers voor de inzet van tijdelijk personeel, ondersteunend

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht. Gijs Verberne, 18 december 2012

Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht. Gijs Verberne, 18 december 2012 Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht Gijs Verberne, 18 december 2012 Contact Gijs Verberne Advocaat partner Europees en Mededingingsrecht Aanbestedingsrecht T +31 (0)20 6789 278 F +31 (0)20 7954 585

Nadere informatie

Advies 105. 1.2 In paragraaf 2.4 van de Offerteaanvraag staat de volgende planning:

Advies 105. 1.2 In paragraaf 2.4 van de Offerteaanvraag staat de volgende planning: Advies 105 1. Feiten 1.1 Beklaagde, een stichting die het bevoegd gezag vormt van een aantal scholen voor basisonderwijs, heeft op 27 maart 2014 een Europese openbare aanbesteding aangekondigd op TenderNed.

Nadere informatie

De nieuwe Aanbestedingswet is er!

De nieuwe Aanbestedingswet is er! Alumnidag Rechtsgeleerdheid, 25 januari 2013 De nieuwe Aanbestedingswet is er! Prof.mr. Chris Jansen Plan van behandeling aanbesteden begripsverkenning aanbestedingsrecht vragen, beginselen en andere bronnen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Prijsvorming en aanbestedingsrecht

Prijsvorming en aanbestedingsrecht Prijsvorming en aanbestedingsrecht Monika Chao-Duivis Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft March 17, 2008 1 March 17, 2008 2 1 Onderwerpen Gunningscriteria Wat zijn de overleg

Nadere informatie

Cursus Aanbesteding - Actualiteiten

Cursus Aanbesteding - Actualiteiten Cursus Aanbesteding - Actualiteiten Aanbesteden in de praktijk Samenstelling Jan Boer & Arjan Grootkarzijn Datum 13 april 2016 Introductie Jan Boer Arjan Grootkarzijn Inhoud Blok 1: Basisprincipes aanbesteden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:11209

ECLI:NL:RBDHA:2016:11209 ECLI:NL:RBDHA:2016:11209 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 24-08-2016 Datum publicatie 20-09-2016 Zaaknummer C-09-510801-KG ZA 16-581 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Advies In paragraaf 1.1 ( Inleiding ) van de Aanbestedingsleidraad is het volgende bepaald:

Advies In paragraaf 1.1 ( Inleiding ) van de Aanbestedingsleidraad is het volgende bepaald: Advies 216 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op TenderNed een openbare aanbesteding aangekondigd van een overheidsopdracht van diensten van onderhoud van stedelijk groen. De opdracht is verdeeld in zeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Juridische update aanbestedingsrecht

Juridische update aanbestedingsrecht Juridische update aanbestedingsrecht Suzanne Brackmann www.factomagazine.nl/opleidingen Onderwerpen Clusterverbod Toeschrijven naar leverancier / dienstverlener Emvi-criterium verkapt laagste-prijscriterium

Nadere informatie

Advies In paragraaf 1.4 van het Aanbestedingsdocument is het volgende bepaald:

Advies In paragraaf 1.4 van het Aanbestedingsdocument is het volgende bepaald: Advies 220 1. Feiten 1.1. Beklaagde is op 5 maart 2015 een meervoudig onderhandse aanbesteding gestart voor een opdracht met betrekking tot de aanleg van een parkeerterrein. 1.2. In paragraaf 1.4 van het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4897

ECLI:NL:RBDHA:2017:4897 ECLI:NL:RBDHA:2017:4897 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 14-02-2017 Datum publicatie 12-05-2017 Zaaknummer C/09/524107 / KG ZA 16-1570 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Aanbestedingsrecht

Nadere informatie

Advies 153. 1.2. Op pagina 6 van de offerteaanvraag is het volgende gesteld met betrekking tot Gunningcriteria

Advies 153. 1.2. Op pagina 6 van de offerteaanvraag is het volgende gesteld met betrekking tot Gunningcriteria Advies 153 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 30 mei 2013 een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure uitgeschreven met betrekking tot een opdracht voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. Hoofdstuk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:10304 Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/15/ / KG ZA

ECLI:NL:RBNHO:2016:10304 Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/15/ / KG ZA ECLI:NL:RBNHO:2016:10304 Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak 15-12-2016 Datum publicatie 31-01-2017 Zaaknummer C/15/250779 / KG ZA 16-866 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:3335 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ / KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:3335 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ / KG ZA EJEA 16-045 ECLI:NL:RBDHA:2016:3335 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak30-03-2016 Datum publicatie31-03-2016 ZaaknummerC/09/504705 / KG ZA 16-131 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding

Nadere informatie

Verrekenprijzen als gunningscriterium (?)

Verrekenprijzen als gunningscriterium (?) Aanbestedingsrecht ARTIKELEN Tony van Wijk 1 De Hoge Raad heeft op 26 juni 2009 overwogen dat verrekenprijzen als (sub)gunningscriterium onder de Standaard 2005 bestaanbaar zijn. Opmerkelijk, nu in het

Nadere informatie

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Berenschot Johan Stuiver Martijn Röfekamp Hanzehogeschool Groningen Geke Werkman-Bouwkamp Marius van der Woude Gert Walhof Groningen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken februari 2015

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken februari 2015 Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken februari 2015 Wezenlijke wijziging Vzr. Rb Rotterdam 26 januari 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:641 CSN Hygienics/gemeente Capelle aan den IJssel Openbare EA o.a. sanitaire

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBAMS:2017:1109 Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/13/ / KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBAMS:2017:1109 Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/13/ / KG ZA EJEA 17-034 ECLI:NL:RBAMS:2017:1109 Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21-02-2017 Datum publicatie 02-03-2017 Zaaknummer C/13/621166 / KG ZA 16-1540 Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Het Dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente heeft in zijn vergadering van 31 oktober 2006

Nadere informatie

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt:

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt: facilitair bedrijf directie Aan College van Bestuur Van Directie Facilitair Bedrijf Datum Memonummer 22 mei 2013 Onderwerp Nationale aanbestedingswet Inleiding Op 1 april 2013 is er in Nederland een nieuwe

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet. Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016

Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet. Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016 Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016 1 Drempelwaarden m.i.v. 1 januari 2016 Drempels vanaf 1 januari 2016 Centrale overheid/ Decentrale overheid

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Bijgaand het 2e kwartaalbericht over 2012 met een selectie van mogelijk voor u interessante actuele informatie over bouw- en aanbestedingsrecht:

Bijgaand het 2e kwartaalbericht over 2012 met een selectie van mogelijk voor u interessante actuele informatie over bouw- en aanbestedingsrecht: Geachte dame, heer, Bijgaand het 2e kwartaalbericht over 2012 met een selectie van mogelijk voor u interessante actuele informatie over bouw- en aanbestedingsrecht: Aanbestedingsrecht: materiaal voor defensie

Nadere informatie

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken maart 2014

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken maart 2014 Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken maart 2014 Uitleg bestek Hof Den Haag 25 februari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:538 Combinatie/MVO Hoger beroep in de zaak aangaande de aanbesteding van de exploitatie

Nadere informatie

» Samenvatting. JAAN 2013/102 Voorzieningenrechter Rechtbank 's- Gravenhage 5 maart 2013, C/05/239114 / KG ZA 13-50; LJN BZ6425. ( mr.

» Samenvatting. JAAN 2013/102 Voorzieningenrechter Rechtbank 's- Gravenhage 5 maart 2013, C/05/239114 / KG ZA 13-50; LJN BZ6425. ( mr. JAAN 2013/102 Voorzieningenrechter Rechtbank 's- Gravenhage 5 maart 2013, C/05/239114 / KG ZA 13-50; LJN BZ6425. ( mr. Boonekamp ) 1. De besloten vennootschap Ploegman BV te Vinkel, gemeente Maasdonk,

Nadere informatie

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek BIJLAGE 17 W.M. Ritsema van Eck advocaat Rapenburg 83 2311 GK Leiden T 088 040 2124 F 088 040 2186 M 06 53 294 185 E w.ritsemavaneck@legaltree.nl W www.legaltree.nl Memorandum inkoopprocedures Per email:

Nadere informatie

Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016

Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016 Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016 Voorlichtingsbijeenkomst decentralisaties in de zorg Den Bosch, 1 oktober 2015 Anke Stellingwerff Beintema Zorgtaken Gemeente WMO Hulpmiddelen Huishoudelijke

Nadere informatie

Do s en Don ts in het aanbestedingsrecht

Do s en Don ts in het aanbestedingsrecht Do s en Don ts in het aanbestedingsrecht Naar aanleiding van recente uitspraken van rechtbanken in Nederland staan hieronder enkele Do s en Don ts uit de aanbestedingspraktijk. Daarbij moet altijd in het

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg Aanbesteden Kamer van Koophandel Kim Schofaerts 31 mei 2013 Aanbesteden 2 Inkopen/aanbesteden is een complex proces VU informatiebijeenkomst Aanbestedingswet 3 Waarom aanbesteden? Het stimuleren van vrije

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2015:15466 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 15/1577

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2015:15466 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 15/1577 EJEA 16-009 ECLI:NL:RBDHA:2015:15466 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak18-12-2015 Datum publicatie12-01-2016 ZaaknummerC/09/498100 KG ZA 15/1577 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding

Nadere informatie

1.2. In het voorwoord van de Offerteaanvraag op pagina 3 is het volgende bepaald:

1.2. In het voorwoord van de Offerteaanvraag op pagina 3 is het volgende bepaald: Advies 340 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbesteding gehouden voor een overheidsopdracht voor diensten met betrekking tot de digitalisering van bouw-, milieu- en bodemdossiers.

Nadere informatie

1.2. In paragraaf ( UAV 2012 ) van het Beschrijvend Document is het volgende bepaald:

1.2. In paragraaf ( UAV 2012 ) van het Beschrijvend Document is het volgende bepaald: Advies 323 1. Feiten 1.1. Op 14 oktober 2014 heeft beklaagde een nationale openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd voor vier raamovereenkomsten met één onderneming (per raamovereenkomst). De vier

Nadere informatie

Advies 247. 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbesteding voor de levering van een paraatheid- en beschikbaarheidssysteem gehouden.

Advies 247. 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbesteding voor de levering van een paraatheid- en beschikbaarheidssysteem gehouden. Advies 247 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbesteding voor de levering van een paraatheid- en beschikbaarheidssysteem gehouden. 1.2. In het Programma van Eisen is in eis 6.2 in hoofdstuk

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012 Aanbestedingswet Opzet presentatie 1. Aanleiding en doel van de wet 2. Hoofdlijnen Aanbestedingswet 3. Motiveringsplicht toegelicht 4. Klachtenregeling en Commissie van Aanbestedingsexperts 5. TenderNed

Nadere informatie

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES Deze checklist dient bij aanbestedingsprocedures te worden gebruikt en deze checklist moet alleen worden ingevuld indien op voorhand zeker is dat de waarde van de opdracht

Nadere informatie

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met (Europese) aanbestedingsquiz in samenwerking met NEVI PIANOo congres Apeldoorn, 5 juni 2014 Vraag 1 Tot welk bedrag mag je in 2014 en 2015 een aanbesteding (meervoudig onderhands of nationaal) onder de

Nadere informatie