Trending topics aanbestedingsrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trending topics aanbestedingsrecht"

Transcriptie

1 Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging Workshop door Christa Visser

2 Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging: 1. motivering van de gunningsbeslissing 2. relatieve beoordeling 3. vragen van toelichting (voorafgaand aan afwijzing) 4. toeschrijven naar een leverancier (lpf) 5. rechtsverwerking 6. faillissementsperikelen

3 1. Motivering van de gunningsbeslissing (1) Artikel Aw: gunningsbeslissing bevat (a) een nauwkeurige omschrijving van de opschortende termijn en (b) de relevante redenen van de gunningsbeslissing: dat zijn in elk geval de kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving en de naam van de begunstigde(n). MvT: relevante redenen zijn in elk geval: ( i) bekendmaking van de eindscores van zowel de afgewezen inschrijver als van de winnende inschrijver; (ii) de scores van de afgewezen inschrijver op specifieke kenmerken en de reden(en) waarom op dat specifieke kenmerk eventueel niet de maximum score is toegekend.

4 1. Motivering van de gunningsbeslissing (2) Latere aanvulling relevante redenen niet mogelijk Hoge Raad 7 dec. 2012, LJN:BW9233, KPN/Staat: - Latere aanvulling relevante redenen is in beginsel niet mogelijk; uitzondering voor bijzondere redenen of omstandigheden. - Maar let op: onvoldoende gemotiveerde gunningsbeslissing neemt niet weg dat de opschortingstermijn voor andere inschrijvers aanvangt.

5 1. Motivering van de gunningsbeslissing (3) Vzr Rb Den Haag 4 september 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:11444: Plicht tot opnemen alle relevante redenen heeft verband met het doel van de motivering van de gunningsbeslissing: Ingevolge de beginselen van gelijke behandeling en transparantie moet de motivering van de gunningsbeslissing de inschrijvers voldoende inzicht geven in de relevante redenen die aan de beslissing ten grondslag liggen, zodat ze zich geïnformeerd kunnen beraden op eventueel daartegen te ondernemen stappen.

6 1. Motivering van de gunningsbeslissing (4) TIP: bij de motivering nauwkeurig aansluiten bij de (sub)gunningscriteria genoemd in de leidraad. TRICK: aanvulling van relevante reden is niet toegestaan, maar toelichting van een reeds bekendgemaakte relevante reden is wel toegestaan.

7 2. Relatieve beoordeling (1) Bij relatieve beoordeling van de inschrijvingen worden de inschrijvingen onderling vergeleken en wordt hun score en de rangschikking bepaald door de score van de andere inschrijver(s). Wat gebeurt er als de inschrijver die 1 e in rang is, alsnog afvalt doordat zijn inschrijving wordt uitgesloten?

8 2. Relatieve beoordeling (2) Hoge Raad 9 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014: Océ A? of B? 2.Xerox Oude rangschikking Nieuwe rangschikking 3.Ricoh

9 2. Relatieve beoordeling (3) Paragraaf 3.2 van de offerteaanvraag, over de beoordelingsprocedure: Blijkt tijdens de (verificatie)besprekingen met de inschrijver dat in de inschrijving onjuiste informatie is verstrekt of dat op andere punten onoverkomelijke bezwaren bestaan, dan zal de betreffende inschrijver alsnog afvallen. ( ) In gevallen als deze zal in de regel besloten worden een bespreking met de als tweede geëindigde inschrijver te beleggen, dan wel de gehele procedure opnieuw te starten.

10 2. Relatieve beoordeling (4) Gerechtshof Arnhem: Uitgangspunt is de in de offerteaanvraag bekendgemaakte beoordelingsmethode: - geen herbeoordeling van de scores, maar - de oorspronkelijke rangorde handhaven en een bespreking met de als tweede geëindigde inschrijver beleggen. De Hoge Raad laat deze beslissing van het gerechtshof in stand.

11 2. Relatieve beoordeling (5) Hoge Raad (r.o. 3.6): ( ) het oordeel van het hof dat het in overeenstemming is met het transparantiebeginsel dat de Gemeente, na het afvallen van Océ, een verificatiebespreking diende te beleggen met de als tweede geëindigde Xerox zonder een herbeoordeling van de scores uit te voeren, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat beginsel strekt er immers mede toe dat de te volgen aanbestedingsprocedure en -systematiek aan de inschrijvers vooraf duidelijk kenbaar moet zijn gemaakt, teneinde het risico van willekeur en favoritisme uit te bannen.

12 2. Relatieve beoordeling (6) Dus de Hoge Raad oordeelt: de oorspronkelijke nummer 2 in rang, wordt de nieuwe nummer 1, omdat die methode aan de inschrijvers vooraf kenbaar is gemaakt in de aanbestedingsstukken. TIP: maak in de aanbestedingsstukken duidelijk of je methode A dan wel methode B zal toepassen.

13 3. Vragen van een toelichting (voorafgaand aan afwijzing) (1) Vzr Rb Den Haag 12 febr 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:2962 (BAM / RWS): abnormaal lage zelfstandig uitsluiting Inschrijving onderzoek

14 3. Vragen van een toelichting (voorafgaand aan afwijzing) (2) Rechtbank: - toelichtingen moeten in overleg met de inschrijver worden onderzocht; - er moet een debat plaatsvinden: partijen reageren over en weer op elkaars standpunten.

15 3. Vragen van een toelichting (voorafgaand aan afwijzing) (3) Let op de grenzen: alleen aanvulling/ verbetering van de inschrijving (EHvJ 29 maart 2012, C-599/10, Slovensko): - klaarblijkelijk een eenvoudige precisering of - herstel van kennelijke materiële fout, - maar géén nieuwe inschrijving. de aanmelding (EHvJ 10 okt 2013, C-336/12, Manova): - gegevens die dateren van vóór de aanmelding, - maar géén gegevens die op straffe van uitsluiting bij aanmelding hadden moeten worden verstrekt.

16 4. Toeschrijven naar leverancier (1) Level playing field Voorkennis Vermoeden van relevante kennisvoorsprong die de mededinging schaadt Relevante kennisvoorsprong die de mededinging schaadt Inschrijver in de gelegenheid stellen om tegendeel aan te tonen Inschrijver uitsluiten

17 4. Toeschrijven naar leverancier (2) EHvJ 3 maart 2005, C-21/03 en C-34/03 (Fabricom): [de non-discriminatiebepalingen uit de Europese richtlijnen verzetten zich tegen een nationale regel] volgens welke een persoon die belast is geweest met het onderzoek, de studie, de proeven of de ontwikkeling van werken, leveringen of diensten, geen aanvraag tot deelname of geen offerte mag indienen voor [deze] overheidsopdracht, zonder dat hem de mogelijkheid wordt geboden om aan te tonen dat in de omstandigheden van het concrete geval de door hem opgedane ervaring de mededinging niet kan vervalsen.

18 4. Toeschrijven naar leverancier (3) TIP 1: Verstrek aan alle potentiële inschrijvers dezelfde informatie die relevant is voor het opstellen van een inschrijving om een level playing field te waarborgen. TIP 2: Geef de inschrijver met voorkennis de kans om aan te tonen dat hij geen onaanvaardbare voorkennis heeft.

19 5. Rechtsverwerking (1) Verschillende termijnen: Opschortingstermijn: wachten Bezwaartermijn: klagen Vervaltermijn: tijdig klagen, anders te laat

20 5. Rechtsverwerking (2) Vervaltermijn contractueel overeengekomen : Stap 1: aanbestedende dienst neemt vervaltermijn op in de aanbestedingsstukken Stap 2: inschrijver gaat akkoord met inschrijving Vraag: is er een geldige vervaltermijn indien deze niet in de aanbestedingsleidraad, maar wel in de gunningsbeslissing is opgenomen?

21 5. Rechtsverwerking (3) Vzr rb Den Haag 22 nov 2011, ECLI:NL:RBSGR:BU5360: ( ) de voorzieningenrechter [is] van oordeel dat de (..) bepaling "Indien niet binnen 15 dagen na verzending van de voorgenomen gunning een kort geding aanhangig is gemaakt, kunnen de gepasseerde inschrijvers geen bezwaren meer maken naar aanleiding van de voorgenomen gunning en hebben zij hun rechten terzake verwerkt." een vervaltermijn inhoudt, in die zin dat een afgewezen inschrijver buiten die termijn geen bezwaar meer kan maken tegen een (voorlopige) gunningsbeslissing. ( )

22 5. Rechtsverwerking (4) ( ) HITT heeft dat - als behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver - ook moeten (kunnen) begrijpen, ook al wordt de term 'vervaltermijn' niet uitdrukkelijk genoemd. Niet valt in te zien dat die bepaling op een andere wijze zou kunnen worden uitgelegd. Daar komt bij dat HITT door in te schrijven op de aanbesteding heeft ingestemd met de vervaltermijn. Daarmee is sprake van een contractueel overeengekomen vervaltermijn, waaraan HITT in beginsel is gebonden ( ).

23 5. Rechtsverwerking (5) TRICK: Op basis van het gelijkheidsbeginsel geldt dat de aanbestedende dienst de vervaltermijn moet handhaven. Het laten vervallen van deze termijn voor één van de inschrijvers zou leiden tot ongelijke behandeling van de inschrijvers.

24 6. Faillissementsperikelen (1) Na afronding van een aanbesteding, failleert de opdrachtnemer. Kan de doorstartende ondernemer de overeenkomst voortzetten met de aanbestedende dienst? Twee vragen: 1 e vraag: Is de wijziging van de opdrachtnemer een wezenlijke wijziging van de oorspronkelijk aanbestede opdracht?

25 6. Faillissementsperikelen (2) Rb Midden-NL, 2 okt 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4691: Vervanging van een contractpartner levert in beginsel een wezenlijke wijziging van de voorwaarden van de overeenkomst op, op grond waarvan de opdracht opnieuw moet worden aanbesteed.

26 6. Faillissementsperikelen (3) 2 e vraag: Als de aanbestedende dienst de overeenkomst wil voortzetten met de doorstartende onderneming, kan deze laatste zich dan onttrekken aan zijn contractuele plichten met een beroep op het verzuim van de aanbestedingsplicht van de opdrachtgever/aanbestedende dienst?

27 6. Faillissementsperikelen (4) Rb Midden-NL, 2 okt 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4691: Indien een nieuwe aanbesteding (ten onrechte) niet heeft plaatsgevonden, kan de opdrachtnemer zich niet aan zijn contractuele verplichtingen onttrekken, door zich te beroepen op het verzuim van de aanbestedingsplicht door de opdrachtgever.

28 Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging Workshop door Christa Visser Brackmann Aanbestedingsspecialist Straatweg AG Rotterdam T: E:

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht

80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht kroniek 80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht 2013 Mr. I.J. van den Berge, mr. M.J. Mutsaers, mr. T.G. Zweers-te Raaij en mr. A.B.B. Gelderman In deze kroniek wordt de jurisprudentie

Nadere informatie

Nieuwe aanbestedingsrichtlijn 2014/24

Nieuwe aanbestedingsrichtlijn 2014/24 Nieuwe aanbestedingsrichtlijn 2014/24 Een vergelijking tussen oud & nieuw Petra Heemskerk Inleiding Eind 2011: voorstellen van de Europese Commissie zijn gepubliceerd. Begin 2014: drie nieuwe Europese

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Handreiking aanbesteden brandverzekeringen met en zonder co-assurantie. CBA Datum 17 december 2012

Handreiking aanbesteden brandverzekeringen met en zonder co-assurantie. CBA Datum 17 december 2012 Handreiking aanbesteden brandverzekeringen met en zonder co-assurantie CBA Datum 17 december 2012 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 1 Invullen aankondiging van gegunde opdrachten...4 2 Algemene uitgangspunten...5

Nadere informatie

JAAN 2014/12 25-10- 2013, C/15/204886 / KG ZA 13-350, ECLI:NL:RBNHO:2013:9969 II-B

JAAN 2014/12 25-10- 2013, C/15/204886 / KG ZA 13-350, ECLI:NL:RBNHO:2013:9969 II-B JAAN 2014/12 Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland, 25-10- 2013, C/15/204886 / KG ZA 13-350, ECLI:NL:RBNHO:2013:9969 II-B dienst, Onrechtmatige aanbesteding, Herbeoordeling door nieuwe jury onrechtmatig

Nadere informatie

De verhouding onderaannemerhoofdaannemer-opdrachtgever. (deel 2) Een jurisprudentie onderzoelc. lo.artikel 7:751 BW

De verhouding onderaannemerhoofdaannemer-opdrachtgever. (deel 2) Een jurisprudentie onderzoelc. lo.artikel 7:751 BW T B R 2013/81 De verhouding onderaannemerhoofdaannemer-opdrachtgever (deel 2) Een jurisprudentie onderzoelc Prof. mr. dr M.A.B. Chao-Duivis' Het onderwerp van de jaarlijkse conferentie van de Europese

Nadere informatie

1 Inleiding p. 4. 2 Het Grossmann-arrest p. 5. 2.1 De casus p. 5. 2.2 De beoordeling van het Hof van Justitie p. 5. 2.3 Commentaar p.

1 Inleiding p. 4. 2 Het Grossmann-arrest p. 5. 2.1 De casus p. 5. 2.2 De beoordeling van het Hof van Justitie p. 5. 2.3 Commentaar p. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 4 2 Het Grossmann-arrest p. 5 2.1 De casus p. 5 2.2 De beoordeling van het Hof van Justitie p. 5 2.3 Commentaar p. 6 3 Grossmann en de Hoge Raad p. 10 3.1 De casus p. 10

Nadere informatie

Richtsnoeren Leveringen en Diensten

Richtsnoeren Leveringen en Diensten Richtsnoeren Leveringen en Diensten Voorwoord Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten (hierna: de Richtsnoeren) die voor u liggen, is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk.

Nadere informatie

CDI 2007-015. Notitie ten behoeve van het CDI-overleg Ter kennisneming. Concurrentiegerichte dialoog: een hulpmiddel voor innovatie?

CDI 2007-015. Notitie ten behoeve van het CDI-overleg Ter kennisneming. Concurrentiegerichte dialoog: een hulpmiddel voor innovatie? Notitie ten behoeve van het CDI-overleg Ter kennisneming Concurrentiegerichte dialoog: een hulpmiddel voor innovatie? Aanleiding Recent heeft er met de CPO-rijk een discussie plaatsgevonden rond de mogelijkheden

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Gepubliceerd in Tijdschrift Aanbestedingsrecht 2006/3. De economische dimensie van het criterium economisch voordeligste aanbieding Tsong Ho Chen

Gepubliceerd in Tijdschrift Aanbestedingsrecht 2006/3. De economische dimensie van het criterium economisch voordeligste aanbieding Tsong Ho Chen Gepubliceerd in Tijdschrift Aanbestedingsrecht 2006/3 De economische dimensie van het criterium economisch voordeligste aanbieding Tsong Ho Chen In een eerder artikel in dit tijdschrift werden wiskundige

Nadere informatie

Gids Proportionaliteit Juli 2012

Gids Proportionaliteit Juli 2012 Gids Proportionaliteit Juli 2012 Gids Proportionaliteit juli 2012 1 2 Gids Proportionaliteit juli 2012 Leeswijzer Voor u ligt de Gids Proportionaliteit. Deze Gids is het resultaat van de werkzaamheden

Nadere informatie

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 Inventarisatie door een werkgroep uit de rechterlijke macht inzake de beoordeling van gevorderde buitengerechtelijke kosten November 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 I.

Nadere informatie

Gids Proportionaliteit Augustus 2011

Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit augustus 2011 1 2 Gids Proportionaliteit augustus 2011 Leeswijzer Voor u ligt de Gids Proportionaliteit.

Nadere informatie

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 1 van 19 INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 4 1 Algemeen 6 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies Algemene voorwaarden 1. Definities a. Opdrachtnemer: Peter Keulers, tevens handelend onder de naam Peter Keulers Coaching, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten. b.

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Reikwijdte opleveringsverplichtingen

Reikwijdte opleveringsverplichtingen Reikwijdte opleveringsverplichtingen verhuurder en huurder mr. I.C.K. Mol en mr. E.H.H. Schelhaas * 1. Inleiding Zowel verhuurder als huurder worden geconfronteerd met een verplichting om het gehuurde

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Aanbestedingsnummer : 15522

Aanbestedingsnummer : 15522 Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor Printservices ten behoeve van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Aanbestedingsnummer : 15522 Versie : 2.1

Nadere informatie

Informatie en privacy bij overgang van onderneming

Informatie en privacy bij overgang van onderneming Informatie en privacy bij overgang van onderneming Mr. E. Knipschild en mr. I.J. de Laat De Hoge Raad heeft recentelijk een arrest gewezen waarin de omvang van de informatieverplichting aan werknemers

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 38 Wet van 28 januari 2010 tot implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen

Nadere informatie

De ontruimingsbescherming nader

De ontruimingsbescherming nader De ontruimingsbescherming nader bezien mw.mr. J.M. de Bruin * 1.Inleiding Aanleiding voor dit artikel zijn twee recente uitspraken over de ontruimingsbescherming van art. 7:230a BW. De eerste is die van

Nadere informatie

In deze bijdrage zullen wij een aantal recente uitspraken

In deze bijdrage zullen wij een aantal recente uitspraken MR. C.W.M. LIEVERSE / MR. M.VAN SCHUPPEN CBB 19 december 2000, JOR 2001, 66 CBB 30 januari 2001, JOR 2001, 67 HR 9 februari 2001, JOR 2001, 40* 56 In deze bijdrage zullen wij een aantal recente uitspraken

Nadere informatie

Advies 154. 1. Feiten

Advies 154. 1. Feiten Advies 154 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese openbare procedure gehouden voor de levering (huur), installatie en onderhoud van afdrukapparatuur (multifunctionals, repromachines en printers). 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid pag.: 1 van 5 Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid Ook als algemene voorwaarden geldig zijn verklaard op een overeenkomst, kunnen ze onder bepaalde omstandigheden worden vernietigd. Dat wil zeggen dat

Nadere informatie