Jaarverslag AV-AUHL Bijlage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. AV-AUHL 2012-008-Bijlage"

Transcriptie

1 AV-AUHL Bijlage

2 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord De organisatiestructuur Het beleid van de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg Academisering Realisaties Organisatie van de academisering Visietekst academisering Integratiedecreet Acties Onderwijs Doelstellingen Beleidsvoorbereiding Realisaties Rationeel onderwijsaanbod en integratie Academisering/aspect onderzoeksgerichtheid Flexibele leerwegen in een transparant opleidingennetwerk Regelgeving op associatieniveau Kwaliteitszorg Internationalisering Diversiteit Doelstellingen en acties Onderzoek Doelstellingen Beleidsvoorbereiding Realisaties Onderzoeksraamwerk Academisering / aspect onderzoeksuitbouw Onderzoeksfinanciering op associatieniveau Afspraken rond wetenschapscommunicatie Kwaliteitszorg onderzoek binnen de AUHL Maak Kennis met je buren Innoventivity Day Actieplan Personeel Realisaties Actieplan Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg

3 7 Studenten Realisaties Studentenraad en studentenparticipatie Studentenvoorzieningen Actieplan Investeringen Realisaties Investeringen Gemeenschappelijke aanbestedingen Actieplan voor Andere doelstellingen Duurzaamheid Ecocampus - Mobiliteit Gezamenlijke evenementen Academische openingszitting ICOR congres Op Wetenstap -dag Maak KENNIS met je buren: interne dag van het onderzoek Financiën Commentaar op de jaarrekening Verantwoording van het financieel beheer De variantieanalyse Ratioanalyse Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum Bijlage Bijlage Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg 3

4 Voorwoord De integratieoperatie van de academische opleidingen der hogescholen in de universiteiten neemt vaste vormen aan. De Vlaamse Regering heeft een ontwerpdecreet bij het Vlaamse Parlement neergelegd dat inmiddels reeds het advies van de Raad van State gevraagd heeft. Er mag verhoopt worden dat in juli 2012 een speciale meerderheid in voormeld parlement zijn goedkeuring aan deze belangrijke structurele hervorming zal geven. De Limburgse associatie heeft op deze integratiebeweging geanticipeerd. Meerdere werkgroepen zijn in 2011 van start gegaan waardoor de inkanteling tegen het academisch jaar op vlotte manier kan verlopen. Hierbij moeten enkele objectieven die de Vlaamse Regering in haar deliberatie beklemtoonde, hier in herinnering gebracht worden. Aldus werd de nadruk gelegd op de maatschappelijke meerwaarde; dit is de stijging van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek met het oog op het behalen van de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen geformuleerd in ViA en Europa Een andere prioritaire randvoorwaarde luidde de verdere democratisering van het hoger onderwijs, zowel van de huidige universitaire opleidingen, de geacademiseerde opleidingen als de professionele bacheloropleidingen. Bij de verdere voorbereidende maatregelen, die in 2012 en 2013 getroffen moeten worden zal hiermee terdege rekening gehouden moeten worden. In dezelfde deliberatie legde de Vlaamse Regering eveneens de nadruk op het behoud van de huidige hoge kwaliteit van de professionele bacheloropleidingen en hun specifieke rol inzake innovatie, en de versterking van deze opleidingen met focus op knelpuntberoepen en hun maatschappelijk belang, alsook op de regionale noden. Hieraan werd nog toegevoegd de versterking en de uitbreiding van de mogelijkheden tot overgang van de professionele naar de academische opleidingen en omgekeerd. Met het oog op rationalisatie en optimalisatie dwong de fusie van onze hogescholen XIOS en PHL zich op en liefst op het moment van de integratie. Ter zake is een voorstel van decreet door parlementsleden neergelegd dat de uitdrukkelijke wens van politieke, socio-economische en onderwijsautoriteiten in Limburg realiseert, te weten het tot stand brengen van een moderne dynamische hogeschool met publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid die hoger onderwijs zal verstrekken in een pluralistisch perspectief, gericht op een actieve erkenning en waardering van de verschillende ideologische, filosofische en godsdienstige strekkingen, en met de bestuurlijke autonomie als grondslag. De nieuwe hogeschool zal aldus geen gemeenschapshogeschool worden maar ook niet behoren tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. De hogeschool zal een statuut sui generis verwerven, naar het model van de universiteiten Hasselt en Antwerpen. Ook op deze toch wel complexe fusieoperatie werd door de associatie geanticipeerd. Een fusiemanager werd aangesteld en meerdere werkgroepen bereiden de operatie voor waardoor, net als voor de integratie, het betrokken personeel alsook de studentenbevolking van een vlotte overgang verzekerd zal zijn. Een stevige band tussen de nieuwe hogeschool en de universiteit zal moeten uitgebouwd worden. Sinds 2008 hebben de Leuvense en Hasseltse universiteiten alsook beide associaties strategische samenwerkingsovereenkomsten ondertekend die geleid hebben onder andere tot oprichting en werking van interassociatieve faculteiten waarin hechte samenwerking tussen de KHLIM, behorend tot de Leuvense associatie, en de XIOS en PHL, beide aangesloten bij de associatie Universiteit- Hogescholen Limburg, tot stand kwam. De universiteiten hebben, zowel op het vlak van onderwijs als onderzoek, eveneens belangrijke stappen gezet in de richting van structurele coöperatie. Dat zulks niet altijd zonder enige moeilijkheid zou verlopen, kan eigenlijk niet verbazen. De meningsverschillen, blijkbaar gerezen in de sector kunstonderwijs, dreigden te leiden tot een vroegtijdige scheiding tussen de hogescholen. 4 Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg

5 Besmettingsgevaar voor andere domeinen van samenwerking viel te vrezen. De directies van beide universiteiten en associaties hebben echter onmiddellijk gereageerd en gekozen voor efficiënte gemeenschappelijke langetermijn objectieven. Dit kwam tot uiting in volgend communiqué: De universiteiten van Hasselt en Leuven en hun Associaties hebben de laatste jaren intensief en met succes samengewerkt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke valorisatie en hoger onderwijs in Limburg. Deze positieve impact was ook aanwezig in de samenwerking in de kunsten tussen de PHL en KHLIM (MAD-faculty). Naast het onderwijs heeft immers ook het onderzoek in dit domein een hoge vlucht genomen. De UHasselt en de KU Leuven, en hun beide Associaties, betreuren dan ook dat er in de samenwerking rond de kunstenopleidingen tussen hun partnerhogescholen PHL en KHLIM een breuk dreigt te ontstaan. Daarom hebben zij aan de leiding van beide hogescholen aangeboden om de positieve ervaringen die de Associaties en Universiteiten de laatste jaren hebben opgedaan rond de samenwerking in het domein van de academiserende industriële ingenieursopleidingen, ter beschikking te stellen om de huidige malaise rond de kunstenopleidingen op te lossen. De universiteiten zijn nauw betrokken bij het dossier, want ze zijn mede verantwoordelijk voor het onderzoek in het domein kunsten. De leidinggevenden van beide hogescholen zijn op dit aanbod ingegaan. In de loop van de volgende dagen zullen door de KU Leuven en de UHasselt dan ook concrete stappen genomen worden om de samenwerking tussen de kunstenopleidingen van de KHLIM en PHL te hervatten en verder op te bouwen. Integratie, fusie, interassociatieve samenwerking: zoals 2011, belooft 2012 een druk en niet altijd gemakkelijk maar wel boeiend en vruchtbaar werkjaar te worden. Aldus zal de associatie verder zijn bijdrage leveren in de ontwikkelingsdynamiek van de Limburgse provincie. Willy Claes Voorzitter Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg 5

6 1 De organisatiestructuur Binnen de vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL) worden de bevoegdheden verdeeld over de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Algemene Vergadering De vertegenwoordiging van de UHasselt in de Algemene Vergadering van de AUHL wijzigde in Jean Vranken volgde Mathieu Verjans op als voorzitter van ACV-Limburg en werd hierdoor vertegenwoordiger vanuit de sociale sector. Door een wissel van decaan binnen de faculteit Rechten volgde prof. dr. Annemarie Draye prof. dr. Gunter Maes op als UHasseltvertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. De vertegenwoordiging van de Provinciale Hogeschool Limburg bleef in 2011 ongewijzigd. De XIOS-delegatie wijzigde door de oppensioenstelling van Carla Nelissen. Zij werd opgevolgd door Elly Quanten. De drie studentenvertegenwoordigers werden opgevolgd. De volledige samenstelling van de Algemene Vergadering einde 2011 is weergegeven in bijlage 1. Raad van Bestuur De drie studentenvertegenwoordigers werden opgevolgd. De volledige samenstelling van de Raad van Bestuur einde 2011 is weergegeven in bijlage 2. Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur bestaat uit twee vertegenwoordigers per instelling, de voorzitter van de associatie die tevens voorzitter is van dit Dagelijks Bestuur en de beleidsmedewerkers van de associatie. Dit Dagelijks Bestuur vergadert tweewekelijks, volgt de dagdagelijkse werking van de associatie op en bereidt de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering voor. Het beleid van de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg wordt bijgestaan door verschillende werkgroepen. De activiteiten van de AUHL worden ondersteund door twee voltijdse beleidsmedewerkers, twee deeltijdse beleidsmedewerkers (elk voor 20% aangesteld) en een voltijds administratief medewerker. Deze personen worden vanuit de partnerinstellingen ter beschikking gesteld van de AUHL. 6 Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg

7 2 Het beleid van de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg In 2005 werd door de directies van de partnerinstellingen en de voorzitter van de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL) een beleidsnota opgesteld waarin volgende doelstellingen opgenomen zijn: - Realiseren van een kwalitatief hoogstaand, breed gevarieerd en flexibel onderwijsaanbod. - Aandacht voor onderwijsvernieuwing. - De gezamenlijke verantwoordelijkheid van universiteit en hogeschool in het academiseringsproces. - Het streven voor de hele associatie naar hoogwaardig onderzoek binnen weloverwogen speerpunten die het hele spectrum van het onderzoek dekken. - Betrokkenheid van de professionele opleidingen bij onderzoek en dienstverlening. - De nodige aandacht voor valorisatie van onderzoek; de nodige ondersteuning wordt aangeboden door een gezamenlijke interfacedienst voor de AUHL. - Ontwikkeling van projecten m.b.t. het gelijkekansenbeleid. - Mogelijkheden tot associatieoverschrijdende samenwerking. Concrete realisaties worden vermeld in dit verslag. 3 Academisering 3.1 Realisaties Organisatie van de academisering Met het oog op een optimale organisatie van de academisering heeft de Associatie Universiteit- Hogescholen Limburg structuren opgezet onder de gedeelde verantwoordelijkheid van de UHasselt en de betrokken hogeschool. De AUHL heeft in 2011 vier associatiefaculteiten: - Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, - Architectuur en interieurarchitectuur, - Industriële wetenschappen en technologie (FI²), - Audiovisuele en beeldende kunst (MAD-faculty). Elke associatiefaculteit beschikt over een associatiefaculteitsbestuur. Het voorzitterschap van dit bestuur wordt telkens voorgedragen door de UHasselt. Het associatiefaculteitsbestuur formuleert bindende adviezen aan de betrokken hogescholen. Onder het associatiefaculteitsbestuur werden de nodige organen geïnstalleerd om voorbereidend werk te verrichten: minstens een Bureau Onderzoek en een Bureau Onderwijs. Binnen het rationalisatiekader werd op 17 december 2008 een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg en de Associatie KULeuven. In de periode vóór de integratie voorzien de akkoorden in de oprichting van twee 'interassociatieve faculteiten': een gezamenlijke associatiefaculteit industriële wetenschappen en technologie (IWT) voor de opleidingen industrieel ingenieur van XIOS en KHLim, en een gezamenlijk associatiefaculteit audiovisuele en beeldende kunsten (ABK) voor de gelijknamige opleidingen van de KHLim en PHL. In de besturen van de gezamenlijke associatiefaculteiten zetelen vertegenwoordigers van de beide universiteiten en hogescholen. Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg 7

8 De samenstelling van de vier associatiefaculteiten ziet er eind 2011 als volgt uit 1 : Architectuur en Interieurarchitectuur (AFARCH) De samenstelling van de associatiefaculteit (AFARCH) bleef ongewijzigd: UHasselt 3 vertegenwoordigers PHL 3 vertegenwoordigers AUHL Koen Van Cleempoel Geert Wets André Loeckx (externe expert) Rob Cuvyers Oswald Devisch Els Hannes An De Backer Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (AFREKI) In de KULeuven-vertegenwoordiging van AFREKI werd Luc Vanhees opgevolgd door Filip Staes: UHasselt 2 vertegenwoordigers PHL 4 vertegenwoordigers KULeuven 2 vertegenwoordigers AUHL Piet Stinissen Peter Feys Bert Op t Eijnde Raf Meesen Roald Nelissen Valentin Schroyen Filip Staes Michel Probst An De Backer Industriële Wetenschappen en Technologie (GAFIWT) De samenstelling van de associatiefaculteit (GAFIWT) bleef ongewijzigd: UHasselt 2 vertegenwoordigers XIOS 2 vertegenwoordigers AUHL KULeuven 2 vertegenwoordigers KHLim 2 vertegenwoordigers Associatie KULeuven Marc D Olieslaeger Robert Carleer Dirk Franco Roos Peeters Nicole Dekelver Ludo Froyen Karen Maex Willy Indeherberge Myriam Lynen An Descheemaeker 1 Voorzitters aangeduid in vet lettertype. 8 Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg

9 Audiovisuele en Beeldende Kunst (GAFABK) De samenstelling van de associatiefaculteit (GAFABK) bleef ongewijzigd: UHasselt 2 vertegenwoordigers PHL 2 vertegenwoordigers AUHL KULeuven 2 vertegenwoordigers KHLim 2 vertegenwoordigers Associatie KULeuven Rob Cuyvers Jan Boelen Paul Martens Erica Cselotei Nicole Dekelver Ludo Melis Peter De Graeve Willy Indeherberge Ann Laenen An Descheemaeker In 2010 is mede ten gevolge van de conclusies uit de voortgangstoets - gestart met de voorbereiding van een nieuwe structuur en inbedding voor de associatiefaculteiten met het oog op de integratie in de universiteit, met uitzondering van de kunstenopleidingen. De bestaande faculteitsstructuur van de UHasselt zal bij integratie als volgt wijzigen: De opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie zal ondergebracht worden in de faculteit Geneeskunde (en Levenswetenschappen) van de UHasselt. Een onderwijsmanagementteam (OMT) voor de bacheloropleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie zal hierin bevoegd zijn voor alle materies inzake kwaliteitsbewaking en curriculumwijzigingen gerelateerd aan deze bachelor. Er komt daarnaast een gemeenschappelijk opleidingsbestuur voor de masteropleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, dat zal instaan voor de curriculumontwikkeling en kwaliteitscontrole van de masteropleiding. Het betrokken personeel zal worden samengebracht in een vakgroep REKI, waaraan (voorlopig) één onderzoeksgroep zal verbonden zijn, met name Reval. De opleidingen architectuur en interieurarchitectuur komen onder de bevoegdheid van een nieuwe faculteit Architectuur en Kunst (FARK). Onder FARK komen (initieel) twee vakgroepen: de vakgroep (interieur)architectuur en de vakgroep audiovisuele en beeldende kunst (voor het onderzoek in de kunsten). Voor de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur worden er OMT s geïnstalleerd binnen de FARK. Aan de vakgroep(en) (interieur)architectuur zullen een aantal onderzoeksgroepen verbonden zijn. De onderzoeksgroepen van de opleiding audiovisuele en beeldende kunsten zullen ressorteren onder de School of Arts van de PHL en de UHasselt. De opleidingen industriële wetenschappen en technologie komen terecht onder een nieuwe faculteit Industriële Wetenschappen (FIWT). Binnen FIWT worden één of meerdere vakgroepen en onderzoeksgroepen ingericht. Voor alle opleidingen industriële wetenschappen en technologie samen wordt een interuniversitair faculteitsbestuur ingericht. In de schoot van het interuniversitair faculteitsbestuur is er mogelijkheid tot oprichting van OMT s per opleiding. De concrete bevoegdheden van dit orgaan versus de bevoegdheden van de faculteit dienen nog gespecificeerd te worden. Het inschrijven van studenten voor de IWT-opleidingen zal gebeuren bij de UHasselt. Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg 9

10 3.1.2 Visietekst academisering De visie van de associatie inzake academisering dateert van 2007 (RvB ). Academisering omvat twee actieterreinen: - de uitbouw van onderzoek; - dit onderzoek inbrengen in het onderwijs. Deze visie heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opmaken van de voortgangsrapporten in Integratiedecreet Het voorontwerp van integratiedecreet is eind december 2011 in eerste lezing goedgestemd door de Vlaamse Regering en zal hierna de voorziene concertatieronde doorlopen. In hoofdlijnen gaat de decreettekst uit van het volgende: 1. De hogescholen dragen de onderwijsbevoegdheid van de academiserende opleidingen over aan de universiteit van de associatie. Zo krijgt de UHasselt onderwijsbevoegdheid in de studiegebieden revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, architectuur en industriële wetenschappen (het studiegebied audiovisuele en beeldende kunst blijft bij de hogescholen). 2. De architectuur van het financieringsdecreet blijft behouden, maar de middelen binnen de eerste geldstroom, behorend tot deze opleidingen, schuiven door naar de universiteiten. Om de leefbaarheid van de resthogescholen zo veel als mogelijk te vrijwaren, de verschuiving van de middelen tussen de instellingen ten gevolge van de distorsie van de onderlinge schaalgrootte op te vangen en het onderzoek van de academiserende en de professionele opleidingen nog beter te ondersteunen, heeft de Vlaamse Regering bijkomend 184 Meuro voorzien in haar begroting, gespreid over de periode Daarenboven zijn een aantal technische ingrepen nodig gebleken: De sokkel onderwijs is uitgesplitst in 3 deelsokkels met aanpassing van de wegingsgrenzen en gewichten. De wegingsgrenzen voor de universiteiten (incl. academiserende opleidingen) worden als volgt aangepast: / / opgenomen studiepunten met respectievelijke weging 3/2/1/0. De aanpassing van deze wegingsgrenzen levert voor de UHasselt/tUL bij integratie een verlies op van euro. De professionele bachelors evolueren tegen 2023 naar / opgenomen studiepunten (weging 3/2/0). Op termijn is dit nadelig voor de kleinere hogescholen en dus ook voor PHL en XIOS. Vanaf 2014 worden de enveloppen van het variabel onderwijsdeel (VOW) van de universitaire opleidingen en de academiserende opleidingen (excl. kunsten) samengevoegd en op basis van financieringspunten herverdeeld over de universiteiten. Daar de OBE-factor van de integrerende opleidingen een andere schaalgrootte heeft dan deze van de universitaire opleidingen, is het nodig deze op hetzelfde niveau te brengen: revalidatiewetenschappen en kinesitherapie blijft 2, architectuur stijgt van 1,4 naar 2 en ook industriële wetenschappen en technologie stijgt van 1,4 naar 2. De geleidelijke ingroei van deze OBE-verhoging (gespreid over ) vormt een nadelig scenario voor de UHasselt/tUL. Na integratie ziet de universiteit haar omvang immers toenemen met ca. 35%. Deze toename bestaat uit opleidingen met een OBE-factor die laag is t.o.v. deze van de universitaire opleidingen. Door samenvoeging van het VOW tot één enveloppe (universitair + academiserend) zou de UHasselt/tUL jaarlijks euro verliezen (simulatie op basis van rekenblad 2011). 10 Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg

11 Om deze neveneffecten in de overgangsperiode zo veel als mogelijk te neutraliseren heeft de Vlaamse regering bijkomend een startfinanciering voorzien van euro per universiteit, geleidelijk afbouwend, en voor de UHasselt een doorstroombonus voor de bachelordiploma s voor opleidingen waarvoor zij geen vervolgmaster aanbiedt. Wat de onderzoekssokkel betreft, blijft het principe van het financieringsdecreet ongewijzigd. Voor het tellen van het aantal doctoraten echter zal het tijdsvenster 5 i.p.v. 4 jaar worden (zoals voor alle andere parameters in het financieringsdecreet). Hierdoor wordt het tevens noodzakelijk de wegingsgrenzen proportioneel op te trekken naar 65/500. In het onderzoeksvariabel gedeelte komt er geen lineaire koppeling met het BOF-besluit en geplande wijzigingen. Er worden geen fundamentele wijzigingen aangebracht in het financieringsdecreet doch wel enkele technische bijsturingen doorgevoerd. Zo zullen de OBE-factoren van de academiserende opleidingen op dezelfde geleidelijke wijze worden aangepast als in het VOW, de doctoraten zullen gewogen worden en de factor diversiteit en mobiliteit zal voor 10% i.p.v. 6% meetellen. Deze stijging zal in mindering gebracht worden bij doctoraten en diploma s. Deze wijzigingen zijn gunstig voor de UHasselt. Daarnaast zijn er nog de bijkomende ZAP-middelen die verdeeld worden tussen de eerste geldstroom (31,5 Meuro voor O&V) en het BOF (10,5 Meuro voor EWI). Deze 31,5 MEuro zal vervolgens a rato van de 55/45 verhouding toegevoegd worden aan het onderwijs- en onderzoeksvariabel gedeelte. De academiseringsmiddelen zullen op het einde van het groeitraject 103,6 Meuro bedragen, bestaande uit de huidige middelen en de extra toevoeging (73,1 Meuro). De verdeling van de academiseringsmiddelen per instelling zal vanaf 2012 gebaseerd zijn op het aantal opgenomen studiepunten (50%) en het aantal diploma s (50%) gemeten over een tijdsvenster van 5 jaar. In de overgangsperiode wordt de garantie geboden dat de instellingen minimum het bedrag van 2011 behouden. In 2019 wordt overgegaan van opgenomen studiepunten (50%) / aantal diploma's (50%) naar outputindicatoren gebaseerd op het specifieke profiel van de opleidingen (inclusief kunstenopleidingen). In het decreet wordt hiervoor de legale basis geboden, die vervolgens uitgewerkt wordt via een Besluit van de Vlaamse Regering. Verder zijn er voor de hogescholen de middelen voor het projectmatig wetenschappelijk onderzoek. Deze groeien tot 18,9 Meuro in De middelen worden tot 2016 verdeeld volgens opgenomen studiepunten en nadien volgens outputcriteria. 3. In het luik personeel van de decreettekst wordt vastgelegd op welke wijze het personeel dat rechtstreeks en onrechtstreeks verbonden is aan de integrerende opleidingen meegenomen wordt in het integratieproces. De universiteiten zijn vanaf academiejaar verplicht om bestaande personeelsleden in te schakelen in de geïntegreerde opleidingen. Hiertoe dient een regeling te worden uitgewerkt met respect voor elk betrokken personeelslid. Het betrokken personeel zal aldus vanaf haar werkzaamheden uitvoeren onder de verantwoordelijkheid van de universiteit. Het personeel dat benoemd is in of toegewezen aan een academische bachelor- of masteropleiding kan worden ingeschaald in het universitaire kader (mits voldaan aan de universitaire voorwaarden, rekening houdend met het profiel van de academiserende opleidingen) of wordt opgenomen in het integratiekader (zij behouden hun hogeschoolstatuut). Voor het personeel dat niet eenduidig kan worden toegewezen aan een professionele opleiding, academische opleiding of kunstopleiding en die niet worden opgenomen in het integratiekader, bepaalt het decreet dat de hogeschool en universiteit een overeenkomst opstellen over de tewerkstelling en betaling van deze personeelsleden. Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg 11

12 3.3 Acties 2012 Op het niveau van de AUHL wordt de integratie voorbereid binnen het Dagelijks Bestuur AUHL, een operationele werkgroep waarin een afvaardiging van de instellingen en de AUHL zetelt en diverse integratiewerkgroepen. Op het niveau van de UHasselt wordt de integratieoefening verder uitgewerkt via faculteiten in oprichting, vakgroepen in oprichting, de affectatie van OP aan de UHasselt en de opstart van diverse integratiewerkgroepen. De werkgroep Financiën is eind 2011 opgestart en heeft als opdracht een financiële nulmeting uit te voeren voor de integrerende opleidingen. Zodra deze werkgroep zijn resultaten heeft opgeleverd, wordt op basis van de evaluatie ervan een nieuwe planning en taakomschrijving opgemaakt voor de financiële werkgroep, die de integratieproblematiek moet behandelen. De werkgroep Financiën zal ook boordtabellen opstellen met kengetallen, die nuttig zijn voor andere werkgroepen. Wat personeel betreft, zijn er vanuit het perspectief van de integratie, reeds belangrijke stappen genomen door de werkgroep Personeel (zie hoofdstuk 6). Daarnaast zullen begin 2012 een aantal integratiewerkgroepen opstarten rond activiteitendomeinen die de student als doelgroep hebben, met name: - onderwijsapplicaties/leeromgeving/studenten- en onderwijsplanning - studentenvoorzieningen - marketing In functie van de vorderingen van de werkzaamheden van reeds genoemde integratiewerkgroepen en parallel functionerende werkgroepen/overlegorganen, zullen in een later stadium integratiewerkgroepen rond volgende activiteitendomeinen/thema s opstarten: infrastructuur/gebouwen, bibliotheken, ICT, kwaliteitszorg. Voor elke werkgroep zijn de principes, activiteitendomeinen, randvoorwaarden, deliverables, rapportering en timing omschreven in bijbehorende fiches die niet-gedetailleerd en niet-limitatief zijn opgesteld, teneinde de professionele bewegingsvrijheid van de voorzitters van deze werkgroepen recht aan te doen. 12 Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg

13 4 Onderwijs 4.1 Doelstellingen De beleidsnota van de AUHL werd in in uitvoering gesteld. De belangrijkste doelstellingen met betrekking tot onderwijs hierin zijn: 1. de partners zetten zich gezamenlijk in voor het verbeteren van de instroom in het hoger onderwijs van te laag participerende groepen enerzijds, en voor het verbeteren van de slaagkansen van deze jongeren anderzijds; 2. uitgaande van hun inzichten in onderwijsconcepten en onderwijsvernieuwing garanderen de partners maximale kansen aan de studerende jongeren; 3. de associatie stelt zich tot doel een kwalitatief hoogstaand, breed gevarieerd en bij uitstek flexibel opleidingsaanbod, afgestemd op socio-economische noden tot stand te brengen met onder andere: - flexibele leertrajecten binnen academische bachelors en masters (faculteitsoverschrijdend); - flexibele overgangen tussen academische bachelors en masters van hogescholen en universiteiten; - de overgang van professionele bachelors naar academische masters als belangrijk aandachtspunt; - transnationale trajecten; - associatieoverschrijdende studietrajecten; 4. garanderen van de academisering van het onderwijs van de twee cycli-opleidingen (verwevenheid onderwijs-onderzoek of onderzoeksgerichtheid van het onderwijs). Inzake organisatie van opleidingen en inzake onderwijs dragen de partners bevoegdheden over aan de associatie, conform hoofdstuk VI van het structuurdecreet 2, met name: - het organiseren van opleidingen en het verlenen van de overeenstemmende graden; - het ordenen van een rationeel onderwijsaanbod binnen de onderwijsbevoegdheid van de instellingen; - het afstemmen van opleidingsprofielen, het structureren van opleidingstrajecten en het verbeteren van doorstromingsmogelijkheden; - het organiseren van trajectbegeleiding van studenten; - het opstellen van een meerjarenplan voor onderwijsvernieuwing aansluitend bij een gezamenlijk opgezet systeem van interne kwaliteitszorg voor onderwijs; - het bewerkstelligen van de onderzoeksgebondenheid van de academisch gerichte opleidingen; - het uitbrengen van advies over het aanbieden van nieuwe bachelor- of masteropleidingen. 4.2 Beleidsvoorbereiding De initiatieven inzake het voorbereiden van een rationeel onderwijsaanbod en van samenwerkingsmogelijkheden worden genomen door het Dagelijks Bestuur van de AUHL. De onderwijsaangelegenheden worden gecoördineerd door de AUHL werkgroep onderwijs waarin de beleidsverantwoordelijken inzake onderwijs van de associatie zetelen. Zij worden in hun werkzaamheden bijgestaan door een aantal subwerkgroepen zoals de werkgroepen diversiteit en internationalisering of door ad hoc thematische werkgroepen zoals de werkgroepen regelgeving, professionalisering, kwaliteitszorg 2 Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen d.d. 4 april 2003 Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg 13

14 4.3 Realisaties Rationeel onderwijsaanbod en integratie Breder kader: van Commissie Soete tot beslissing Vlaamse regering In het voorjaar 2007 installeerde de minister van werk, onderwijs en vorming een ministeriële commissie onder voorzitterschap van prof. dr. Luc Soete, met als opdracht de rationalisatie in het Vlaamse hoger onderwijs voor te bereiden. In maart 2008 kreeg deze ministeriële commissie een vervolgopdracht. Zij rondde haar werkzaamheden af in januari Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering (13 juli 2009) verwijst naar het rapport van de commissie Soete als vertrekbasis voor de rationalisatie, optimalisatie en integratie van het landschap hoger onderwijs. Hieropvolgend heeft een werkgroep onder voorzitterschap van de heer Peter Leyman het maatschappelijk debat gestructureerd en een platformtekst geformuleerd. Het Vlaams Parlement richtte tot slot een commissie ad hoc op onder voorzitterschap van mevrouw Fientje Moerman en legde het resultaat neer in een maatschappelijke beleidsnota. Voornoemde elementen hebben geleid tot de beslissing van de Vlaamse Regering ( ) inzake de integratie van het hoger onderwijs. De overeenkomstige nota stelt eenduidig dat met ingang van academiejaar alle academiserende opleidingen van de hogescholen zullen integreren in de universiteiten, met uitzondering van de kunstenopleidingen. Deze laatste zullen worden ondergebracht in een separate autonome structuur binnen de hogescholen, in zogenaamde Schools of Arts. Einde 2010 zijn verscheidene resonantiegroepen opgericht vanuit de administratie onderwijs. De resonantiegroepen hadden tot doel om de verschillende aspecten van de integratie voor te bereiden en werkten actief rond de statuten van het personeel, de financiering na integratie en de organisatie van het onderwijs. De groepen waren samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, de instellingen, de vakorganisaties en de studenten. Deze resonantiegroepen hebben hun werkzaamheden afgerond voor de zomer van De AUHL heeft via haar vertegenwoordigers een actieve rol opgenomen binnen de diverse resonantiegroepen. Het voorontwerp van integratiedecreet is eind december 2011 in eerste lezing goedgestemd door de Vlaamse Regering en zal hierna de voorziene concertatieronde doorlopen. Het doel is om het decreet voor het zomerreces van 2012 te laten goedkeuren door het Vlaams Parlement. De evoluties binnen deze Vlaamse initiatieven hebben hun invloed op de verdere acties van de associatie. Optimalisering opleidingsaanbod De AUHL heeft vanaf het prille begin de optimalisatie- en rationalisatieopdracht van het hoger onderwijs zeer ernstig genomen. Getuige hiervan is de associatieoverschrijdende samenwerking tussen instellingen van de AUHL enerzijds en instellingen van de Associatie KULeuven anderzijds. Een eerste samenwerkingsovereenkomst betreft het samen organiseren en academiseren van de opleidingen industriële wetenschappen en technologie van respectievelijk de XIOS Hogeschool Limburg en de Katholieke Hogeschool Limburg ( FI² ). De tweede samenwerkingsovereenkomst betreft het samen organiseren en academiseren van de opleidingen van het studiegebied audiovisuele en beeldende kunst van respectievelijk de Provinciale Hogeschool Limburg en de Katholieke Hogeschool Limburg ( MAD-faculty ). 14 Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg

15 In het hiernavolgende wordt een stand van zaken gegeven anno 2011 van de gezamenlijke opleidingen. De kunstenopleidingen Nieuwe inschrijvingen (stand van zaken ) Bachelor of Arts in Audiovisuele kunsten Animatiefilm 6 9 Communicatie- en Multimediadesign Televisie-Film Bachelor of Arts in de Beeldende kunsten Grafisch ontwerp Vrije kunsten Fotografie Bachelor of Arts in Productdesign SLO in Audiovisuele en Beeldende kunsten 3 Totaal Twee nieuwe afstudeerrichtingen binnen de kunstopleidingen Het MAD-faculty bestuur formuleerde begin 2011 een advies aangaande de invoering van twee bijkomende afstudeerrichtingen vanaf academiejaar : - binnen de opleiding Beeldende kunsten op de campus Elfde Linie een afstudeerrichting Juweelontwerp en edelsmeedkunst, op dit ogenblik een specialisatie binnen de afstudeerrichting Grafisch ontwerp; - een afstudeerrichting Play and game binnen de opleiding Audiovisuele kunsten op de campus C-mine. De invoering van de nieuwe afstudeerrichting Play and game op de campus C-mine doet een verschuiving van studentenaantallen ontstaan tussen campus Hasselt en campus Genk. Daarom adviseerde het MAD-faculty bestuur het volgende: - de opleiding Beeldende kunsten (Grafisch ontwerp, Juweelontwerp en edelsmeedkunst, Vrije kunsten en Fotografie (deze laatste pas vanaf academiejaar )) in Hasselt aan te bieden; - de opleidingen Productdesign en Audiovisuele kunst (Animatie, Film en tv, Play and game, Communicatie en multimediadesign) in Genk aan te bieden; - de mastermodules voor alle opleidingen worden interdisciplinair georganiseerd, het onderzoek wordt verder uitgebouwd op beide campussen, met heel wat cross-over. Ten gevolge van de stand still voor afstudeerrichtingen (onderwijsdecreet XXI) kon de inrichting van de afstudeerrichtingen Play en game en Juweelontwerp en edelsmeedkunst voorlopig niet doorgaan. Daarom besliste het MAD-faculty bestuur dat deze voorlopig specialisaties blijven binnen de genoemde opleidingen in plaats van afstudeerrichtingen. Het niet doorgaan van de inrichting van de twee bijkomende afstudeerrichtingen heeft geen invloed op de beslissing met betrekking tot de vestigingsplaatsen van de verschillende opleidingen. De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) De gemeenschappelijke SLO maakt deel uit van de samenwerkingsovereenkomst (d.d ). Tot academiejaar werd in de praktijk enkel een SLO Beeldende kunsten georganiseerd. 3 Inschrijvingsaantallen SLO beeldende kunsten: Academiejaar : 8 nieuwe inschrijvingen en 12 doorstromers. Academiejaar : 11 nieuwe inschrijvingen en 21 doorstromers (stand van zaken februari 2012). Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg 15

16 De partners binnen MAD-faculty (PHL en KHLim) zijn overeengekomen om met ingang van academiejaar de SLO gemeenschappelijk te maken voor de 3 opleidingen, met name Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Productdesign. De hogeschoolbesturen van PHL en KHLim werden verzocht de beslissing van organisatie van één gezamenlijke SLO in plaats van 3 aparte SLO s, inclusief de verdeelsleutel (60 KHLim/40 PHL), te melden bij de administratie hoger onderwijs. Curriculum Grafisch ontwerp, Beeldende kunsten Het MAD-faculty bestuur besliste reeds in oktober 2010 om, op basis van een benchmarking (i.s.m. het extern bureau Company en Leyder), het curriculum Grafisch ontwerp grondig te hervormen. De discussie over de aanpassing van het curriculum aan dit nieuwe profiel verliep moeizamer dan verwacht. Daarom zal de implementatie ervan pas gebeuren met ingang van academiejaar De Curricula MAD-faculty Het curriculum van het 2 e bachelorjaar Beeldende Kunsten, afstudeerrichting Grafisch ontwerp, werd door het MAD-faculty bestuur goedgekeurd, samen met de bijhorende ECTS-fiches en de inzet van het personeel. Het MAD-faculty bestuur drukte in haar advies echter haar zorg uit over het hoge aantal contacturen en dus de studeerbaarheid. Met deze opmerking zal rekening gehouden worden bij de uitwerking van het nieuwe curriculum grafisch ontwerp (zie hierboven). De curricula van de overige gezamenlijke opleidingen van MAD-faculty, nl. Beeldende Kunsten (afstudeerrichting Vrije Kunsten en Grafisch Ontwerp), Audiovisuele Kunsten en Productdesign zijn eveneens aan het MAD-faculty bestuur voorgelegd. Strategisch plan internationalisering MAD-faculty Binnen een campusoverschrijdende werkgroep werd gestart met het uitschrijven van een strategisch plan internationalisering voor MAD-faculty. Concreet werden er 4 actiepunten gedefinieerd: 1. opmaak van een gezamenlijke visietekst en strategie voor internationalisering; 2. de partners uitwisselen en sensibiliseren; 3. afstemmen van (uitgaande) communicatie onder het MAD-merk; 4. opzet en organisatie van internationale events. De definitieve versie van het strategisch plan zal in 2012 ter goedkeuring voorgelegd worden aan het MAD-faculty bestuur. De ingenieursopleidingen Nieuwe inschrijvingen bachelor industriële wetenschappen (stand van zaken ) Generatie Andere Som Generatie Andere Som KHLim XIOS Som Curricula 1 & 2 bachelorjaar FI² De curricula voor academiejaar voor het 1 e en 2 e bachelorjaar van de gezamenlijke ingenieursopleidingen werden door het FI 2 bestuur goedgekeurd, samen met de bijhorende ECTS-fiches en de inzet van het nodige personeel. 16 Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg

17 Voorbereiding van het 3 e bachelorjaar en schakelprogramma s Omwille van de structuur van deze bacheloropleiding, nl. de eerste 90 studiepunten gezamenlijk voor alle afstudeerrichtingen en de volgende 90 studiepunten specifiek per afstudeerrichting en voorbereidend op aansluitende masteropleidingen, vergt de voorbereiding van het 3 e bachelorjaar een tijdige aanpak. De voorbereiding van de schakelprogramma s valt hiermee samen. Daar immers de implementatie van de gezamenlijke masteropleidingen zal plaatsvinden in , zullen de bijhorende schakelprogramma s tegelijk met het 3 e bachelorjaar moeten worden geïmplementeerd met ingang van De nieuwe curricula van de schakelprogramma s en het 3 e bachelorjaar zullen worden afgerond in het voorjaar van Dossier verlenging studieduur In de loop van 2011 werd er gewerkt aan de voorbereiding van het aanvraagdossier voor de verlenging van studieduur en dit zowel voor de ingenieursopleidingen als voor de kunstenopleidingen. Het betreft een verlenging van een éénjarige naar een tweejarige master. Het definitieve dossier dient ingediend te worden voor de zomer van Ondertussen zijn de visies tussen de universiteiten UHasselt en KULeuven met betrekking tot de structuur van deze masteropleidingen, zodat expertise maximaal ingezet kan worden in de ingenieursopleidingen van de beide associaties, op elkaar afgestemd. Onderwijs en examenregeling De onderwijs- en examenregeling (OER) voor MAD-faculty en FI² werd beperkt bijgestuurd. Dit was een gevolg van enerzijds nieuwe bepalingen in onderwijsdecreet XXI en anderzijds een paar kleine technische bijsturingen en verduidelijkingen op basis van suggesties die tijdens het academiejaar verzameld werden. Overgangsmaatregelen en uitvoeringsmodaliteiten Tijdens de bestuursvergaderingen van FI² en MAD-faculty werden de overgangsmaatregelen voor studenten die nog niet slaagden voor het 2 e bachelorjaar en dus geconfronteerd worden met het nieuwe curriculum van de gezamenlijke opleiding vastgelegd. De uitvoeringsmodaliteiten werden waar nodig eveneens geüpdatet. Zowel de overgangsmaatregelen als de uitvoeringsmodaliteiten vormen een bijlage bij de OER. Studiegelden De studiegelden werden overeenkomstig art. 67 van het flexibiliseringsdecreet vastgelegd. De overeengekomen studiegelden voor de opleidingen binnen de gezamenlijke associatiefaculteiten Industriële wetenschappen en technologie (KHLim-XIOS) en Audiovisuele en beeldende kunst (PHL- KHLim) werden goedgekeurd bij de associatiepartners PHL en XIOS en bij uitbereiding ook bij KHLim voor deze opleidingen. Interne beroepscommissie Zoals de regelgeving voorschrijft (gedeelte Rechtspositie, Art. 1.3) heeft een student van MADfaculty en FI² in geval van een ongunstige studievoortgangbeslissing het recht beroep aan te tekenen bij een interne beroepscommissie. Deze interne beroepscommissie is gemeenschappelijk voor MAD-faculty en FI² en is als volgt samengesteld: de hogescholen PHL en KHLim worden in deze interne beroepscommissie vertegenwoordigd door hun respectievelijke algemene directeurs, XIOS wordt vertegenwoordigd door het departementshoofd Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg 17

18 De algemeen directeur/het departementshoofd van de instelling waaraan de student die het beroep instelt, is ingeschreven, neemt het voorzitterschap op zich. De voorzitter stelt een secretaris aan binnen zijn instelling. De UHasselt zorgt voor juridische ondersteuning van de interne beroepscommissie (juridisch adviseur Mark Smeyers). Er werd op één intern beroep ingesteld door een student van FI² naar aanleiding van een sanctie wegens examenfraude. Het intern beroep werd ontvankelijk verklaard doch afgewezen. De student aanvaardde de sanctie. Rationalisatiedossier Eind 2011 werd voor zowel de ingenieursopleidingen (studiegebied Industriële wetenschappen en technologie) als voor de kunstenopleidingen (studiegebied Audiovisuele en beeldende kunsten) een voortgangsrapport betreffende het rationalisatiedossier ingediend. Het tussentijds rapport beschreef de acties en realisaties t.e.m Voor de kunstenopleidingen was PHL penvoerende instelling, voor de ingenieursopleidingen XIOS. Voor de kunstenopleidingen werd 43,5% van de beschikbare middelen besteed en voor de Ingenieursopleidingen 49,9% (zie hieronder). Looptijd van het project Voorzien budget voor de hele periode Voorzien budget voor Verantwoord bedrag voor Kunstenopleidingen Ingenieursopleidingen Geen budgettering per jaar Deze middelen werden besteed aan volgende activiteiten: Voor de ingenieursopleidingen: o.a. Gezamenlijke overlegorganen Gezamenlijk onderwijs- en examenreglement Nieuwe curricula: gezamenlijke bacheloropleiding Gezamenlijke academische kalender Kwaliteitszorg; studentenfora Afstemming ICT-tools Uitbouw internationalisering Gezamenlijke PR Gezamenlijke onderzoeksclusters Gezamenlijk meerjarenplan onderzoek Voor de kunstenopleidingen: o.a. Gezamenlijke overlegorganen Gezamenlijke onderwijs- en examenregeling Gezamenlijke academische kalender Gezamenlijke PR Gezamenlijke organisatie opleiding Beeldende Kunst afstudeerrichting Grafisch ontwerp Voorbereiding nieuw curriculum Grafisch ontwerp Gezamenlijke organisatie Specifieke Lerarenopleiding Gezamenlijke toelatingsproef Bundeling onderzoek in instellingsoverschrijdende onderzoeksdomeinen Gezamenlijk meerjarenplan onderzoek 4 De verantwoorde periode loopt van t.e.m Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg

19 LSM impulsprogramma s Onderhandse overeenkomst In het kader van de LSM-financiering hebben de universiteiten en de hogescholen onderhandse overeenkomsten opgesteld. Deze werden goedgekeurd tijdens het bestuur van FI² en het bestuur van MAD-faculty. Aangepaste begrotingen LSM impulsprogramma s Omwille van de trage opstart van het project werd bij LSM een aangepaste begroting voor het impulsfinancieringsprogramma ingediend. Samen met de aangepaste begrotingen werd ook de aanvraag gedaan om de impulsfinancieringsprogramma s te laten doorlopen tot oktober 2014 voor de ingenieursopleidingen en tot november 2014 voor de kunstenopleidingen. LSM verklaarde zich in beide gevallen akkoord. Omzetting mandaat postdoctoraal onderzoeker naar 2 bursalen KHLim slaagde er niet in twee bijkomende nieuwe postdoctoraal onderzoekers aan te trekken voor de vacante mandaten binnen hun onderzoeksgroepen. KHLim heeft tijdens de projectperiode drie sollicitatieprocedures georganiseerd om kandidaten te werven. Er kon slechts één mandaat (van drie mandaten) ingevuld worden. Om deze reden heeft KHLim LSM verzocht om alvast één openstaand mandaat postdoctoraal onderzoeker om te zetten in middelen voor twee doctoraatsbeurzen. LSM stemde hiermee in. Aankoop LC-MS toestel voor FI²: bestek, gunning en overeenkomst Het bestuur van FI² keurde in eerste instantie het ontwerp van bestek goed, samen met een gebruikscontract tussen de betrokken partijen (XIOS, KHLim, UHasselt en KUL). Er werd vervolgens een aanbesteding uitgeschreven. Er waren twee offertes, met name een offerte van Waters en een offerte van DIONEX-Thermo. De opdracht werd gegund aan deze laatste voor een totaalbedrag van ,8 euro. Aanstellingen in 2011 op de LSM-projecten Voor de kunstenopleidingen Mandaat Startdatum Instelling Financiering 100% doctoraatsbursaal UHasselt LSM 100% doctoraatsbursaal UHasselt LSM 100% projectmanager UHasselt/K.U.L. LSM 100% doctoraatsbursaal K.U.L. LSM 100% doctoraatsbursaal K.U.L. LSM 100% doctoraatsbursaal UHasselt UHasselt 100% doctoraatsbursaal K.U.L. K.U.L. 100% doctoraatsbursaal K.U.L. K.U.L. Voor de ingenieursopleidingen Mandaat Startdatum Instelling Financiering 100% doctoraatsbursaal K.U.L. LSM 100% doctoraatsbursaal K.U.L. LSM Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg 19

20 Jaarlijkse rapportering LSM Een tussentijdse rapportering met een voortgangsverslag van de uitgevoerde taken binnen de LSMprojecten werd ingediend voor de begrotingsjaren 2010 en Financiering LSM Kunsten opleidingen Ingenieurs opleidingen 2010 gerealiseerd 2011 begroot 2011 gerealiseerd Saldo 2012 begroot 2013 begroot 2014 begroot Totaal Nieuwe opleidingen In 2011 zijn geen dossiers voor de aanvraag van nieuwe opleidingen ingediend Academisering/aspect onderzoeksgerichtheid De visie van de associatie inzake de verwevenheid onderwijs-onderzoek dateert van 2007 (RvB ). Hierin wordt aangegeven hoe het academisch gehalte van het onderwijs, inclusief de professionele component, getoetst wordt in 6 punten. Dit heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opmaken en de opvolging van de voortgangsrapporten. De aanbevelingen van de Erkenningscommissie naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie inzake voortgang academisering zijn door de gezamenlijke associatiefaculteiten meegenomen bij het opstellen van het gezamenlijk curriculum van de associatieoverschrijdende ingenieurs- en kunstenopleidingen. De aandacht ging in het bijzonder naar: - een expliciete herkenbaarheid van de onderzoeksspeerpunten in het opleidingsprofiel; - de coherentie en transparantie tussen competentieprofiel en curriculum; - de organisatie van het onderwijs met het oog op een evenwichtige verdeling onderwijsonderzoek in de opdrachten; - het aanleren van onderzoeksvaardigheden geïntegreerd in de totaliteit van het curriculum; - studenten vanaf het eerste bachelorjaar laten kennismaken met en participeren aan onderzoek. Voor de associatiefaculteit Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en de associatiefaculteit Architectuur en interieurarchitectuur wordt dit door het bestuur van de associatiefaculteit opgevolgd. Tegelijk wordt op het niveau van de UHasselt de integratie van de academiserende hogeschoolopleidingen voorbereid via faculteiten en vakgroepen in oprichting. Een omschrijving van de wijzigingen in de bestaande faculteitsstructuur van de UHasselt is opgenomen in hoofdstuk 3 van dit jaarverslag. 20 Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg

21 4.3.3 Flexibele leerwegen in een transparant opleidingennetwerk Schakelprogramma s Volgende instellingsoverschrijdende schakelprogramma s werden aangeboden in / : Van een professionele bachelor naar een master van de UHasselt/tUL - van bedrijfsmanagement (PHL en XIOS) naar de master in de TEW van de UHasselt; - van toegepaste informatica (PHL en XIOS) naar de master in de informatica van de tul; - van biotechnologie (PHL) naar de master biomedische wetenschappen van de tul; - naar de master verkeerskunde 5 ; - van rechtspraktijk (PHL) naar de master rechten van de UHasselt; door de XIOS Hogeschool Limburg - van bouw naar de master industriële wetenschappen bouwkunde - van elektronica-ict naar de master industriële wetenschappen elektronica-ict; - van elektromechanica naar de masters industriële wetenschappen elektromechanica of bouwkunde; - van biotechnologie (voedingsmiddelentechnologie PHL) naar de master industriële wetenschappen verpakkingstechnologie; door de Provinciale Hogeschool Limburg - van de lerarenopleiding secundair onderwijs, plastische opvoeding naar de master beeldende kunst, afstudeerrichting grafisch ontwerp; - van HBO bachelor Autonome Beeldende Kunst, professionele bachelor in de beeldende vormgeving of professionele bachelor in de grafische en digitale media naar de master beeldende kunst, afstudeerrichting grafisch ontwerp; - van de lerarenopleiding secundair onderwijs, plastische opvoeding naar de master beeldende kunst, afstudeerrichting vrije kunsten & juweel- en edelsmeedkunst; - van HBO bachelor Autonome Beeldende Kunst naar de master beeldende kunst, afstudeerrichting vrije kunsten & juweel- en edelsmeedkunst; - van interieurvormgeving KHMechelen naar de master interieurarchitectuur. Voorbereidingsprogramma s Daarnaast worden tal van voorbereidingsprogramma s voorzien van de academische bachelors naar masters. Deze zijn schematisch weergegeven op de website van de AUHL (www.auhl.be/onderwijs/opleidingennetwerk). Op dossier Verder zijn er alternatieve doorstromingsmogelijkheden. Dit gebeurt op basis van een in te dienen dossier. 5 Toegang wordt verleend op basis van dossier. Vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg 21

Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs

Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs standpunt Vlaamse Hogescholenraad 17 maart 2010 Algemeen De VLHORA is tevreden dat de instellingen, die in eerste instantie verantwoordelijkheid dragen voor

Nadere informatie

betreffende het Onderwijs XXIII

betreffende het Onderwijs XXIII stuk ingediend op 2066 (2012-2013) Nr. 5 19 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIII Amendementen Stukken in het dossier: 2066 (2012-2013) Nr. 1: Ontwerp van decreet Nr.

Nadere informatie

INFOSESSIE INTEGRATIE-FUSIE Dinsdag 20 november 2012 Maandag 26 november 2012. Ben Lambrechts Algemeen Directeur PXL

INFOSESSIE INTEGRATIE-FUSIE Dinsdag 20 november 2012 Maandag 26 november 2012. Ben Lambrechts Algemeen Directeur PXL INFOSESSIE INTEGRATIE-FUSIE Dinsdag 20 november 2012 Maandag 26 november 2012 Ben Lambrechts Algemeen Directeur PXL Fusie integratie Oktober 2013-2014: belangrijk academiejaar! Academische opleidingen

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

Uitbreiding studieomvang

Uitbreiding studieomvang Infofiche Uitbreiding studieomvang Om te voldoen aan internationale verwachtingen en de studiedruk te verlagen, werd de mogelijkheid gecreëerd de masteropleidingen in de humane wetenschappen te verlengen

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage V. Vervolgopdracht aan de Ministeriële Commissie Optimalisatie en rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en -aanbod Vervolgopdracht aan de Ministeriële Commissie maart 2008 Frank Vandenbroucke

Nadere informatie

Financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen

Financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen Financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen Peter Parmentier, Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen - Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 Korte voorstelling 2

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG

REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12 december 2006 en

Nadere informatie

JAARVERSLAG ASSOCIATIE UNIVERSITEIT-HOGESCHOLEN LIMBURG

JAARVERSLAG ASSOCIATIE UNIVERSITEIT-HOGESCHOLEN LIMBURG JAARVERSLAG 2013 ASSOCIATIE UNIVERSITEIT-HOGESCHOLEN LIMBURG Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg Inhoudstafel Voorwoord... 1 1. Organisatiestructuur... 3 1.1. Algemene Vergadering... 3 1.2. Raad

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

Personeelsvergadering integratie

Personeelsvergadering integratie Personeelsvergadering integratie Context integratie 2013-2014: belangrijk academiejaar! Academische opleidingen hogescholen universiteit Voor de UHasselt: Architectuur Interieurarchitectuur Revalidatiewetenschappen

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten stuk ingediend op 1655 (2011-2012) Nr. 6 5 juli 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen 24 april 2012 BRON: non-paper Vlaamse Overheid Aanleiding: Motie van aanbeveling over de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering 1. Het Agentschap Integratie en Inburgering Op 22 november 2013 stemde de Vlaamse regering in met de oprichting van het Agentschap Integratie en Inburgering (hierna afgekort tot het Agentschap ). Het Agentschap

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven Participatiereglement Studentenraad KU Leuven I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en

Nadere informatie

Concept Academisering Concrete vereisten Evolutie naar academisch: quid? Academisering. Anton Schuurmans. 8 oktober 2009

Concept Academisering Concrete vereisten Evolutie naar academisch: quid? Academisering. Anton Schuurmans. 8 oktober 2009 Concept 8 oktober 2009 Concept Wat vooraf ging... Invoering Bologna Concept Bolognaverklaring 19 juni 1999: verhoging mobiliteit binnen Europa bachelor-masterstructuur studiepunten (credits) uitwisseling

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Beleidsplan Associatie Universiteit Hogescholen Limburg 2013-2018

Beleidsplan Associatie Universiteit Hogescholen Limburg 2013-2018 134-STURA AUHL-002- - 0 - Beleidsplan AUHL 2013-2018 Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg Beleidsplan Associatie Universiteit Hogescholen Limburg 2013-2018 2013-2018 Versie 19 sept 2013 ( ter bespreking

Nadere informatie

Een nieuw financieringssysteem voor universiteiten en hogescholen. Standpunt en voorstel van de Associatie K.U.Leuven

Een nieuw financieringssysteem voor universiteiten en hogescholen. Standpunt en voorstel van de Associatie K.U.Leuven 5 oktober 2005 vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Een nieuw financieringssysteem voor universiteiten en hogescholen. Standpunt en voorstel van de Associatie K.U.Leuven 1. Situering

Nadere informatie

3. Regelgevingsagenda

3. Regelgevingsagenda V L A A M S P A R L E M E N T 3. Regelgevingsagenda Titel: Flankerend onderwijsbeleid Onderdeel Sociale en andere voordelen : maatschappelijk debat voorjaar 2011 Onderdeel regierol gemeenten : conceptnota

Nadere informatie

STANDPUNT. 1 Algemene principes en concepten. Het Leuvens Universitair Systeem Algemene Vergadering van 20 maart Principes. 1.

STANDPUNT. 1 Algemene principes en concepten. Het Leuvens Universitair Systeem Algemene Vergadering van 20 maart Principes. 1. STANDPUNT Het Leuvens Universitair Systeem Algemene Vergadering van 20 maart 2009. 1 Algemene principes en concepten 1.1 Principes De universiteit als eindverantwoordelijke voor een goede integratie. Deze

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA)

Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA) Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA) De ondertekenende partijen, De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA, penvoerder), in het bijzonder het

Nadere informatie

AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF

AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF 1 AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF Deze richtlijnen zijn steeds ondergeschikt en slechts aanvullend aan de bepalingen in het Decreet van 22/02/1995 betreffende de Deelname in spin-off

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW

Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2003 Gewijzigd door de Faculteitsraad

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

<^ ^- Onverminderd de interuniversitaire overeenkomst die de samenwerking tussen de K.U.Leuven en de K.U.Brussel

<^ ^- Onverminderd de interuniversitaire overeenkomst die de samenwerking tussen de K.U.Leuven en de K.U.Brussel vzw Associatie K. U. Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Overeenkomst over het volgen van opleidingsonderdelen die behoren tot het keuzepakket van een opleidingsprogramma en die aan een andere universiteit

Nadere informatie

Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen

Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen Algemene Raad PCA / 26 januari 2012 AR-AR-ADV-007 Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81 18 www.vlor.be

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING Infofiche Participatiedecreet Het participatiedecreet legt de voorwaarden vast waaraan studentenparticipatie in het Vlaamse hoger onderwijs moet voldoen. VVS heeft nog enkele vragen om dit decreet aan

Nadere informatie

Reacties bij/ standpunten over de platformtekst

Reacties bij/ standpunten over de platformtekst Reacties bij/ standpunten over de platformtekst De definitieve versie van de platformtekst werd op 27 april 2010 doorgestuurd naar de leden van de werkgroep. De verschillende geledingen kregen de gelegenheid

Nadere informatie

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten stuk ingediend op 1655 (2011-2012) Nr. 3 21 juni 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten Amendementen Stukken in het

Nadere informatie

AFWIJKENDE TOELATING AUHL Reglement

AFWIJKENDE TOELATING AUHL Reglement AFWIJKENDE TOELATING AUHL Reglement Goedgekeurd door de RvB AUHL op 12.11.2013 Situering Dit reglement geeft uitvoering aan artikel 65 van het structuurdecreet van 4 april 2003 en aan artikel 49, 2 van

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID ADVIES BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE INFORMATIE EN DE BEVORDERING VAN DE VLAAMSE PARTICIPATIE INZAKE DE EUROPESE R & D-PROGRAMMA S. VRWB-R/ADV- 15 16 november 1989.

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

3 academische bachelor- en masteropleidingen. 3 instellingen in de Associatie K.U.Leuven. in de Beeldende Kunsten

3 academische bachelor- en masteropleidingen. 3 instellingen in de Associatie K.U.Leuven. in de Beeldende Kunsten studiegebied studiegebied O P L E I D I N G E N I N A S S O C I A T I E K. U. L. 3 instellingen in de Associatie K.U.Leuven 3 academische bachelor- en masteropleidingen Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent

Nadere informatie

betreffende het onderwijs XXIV

betreffende het onderwijs XXIV stuk ingediend op 2422 (2013-2014) Nr. 2 26 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIV Amendementen Stukken in het dossier: 2422 (2013-2014) Nr. 1: Ontwerp van decreet

Nadere informatie

LUCA SCHOOL OF ARTS. STUDEREN IN VLAANDEREN Bachelors & Masters in de Kunsten

LUCA SCHOOL OF ARTS. STUDEREN IN VLAANDEREN Bachelors & Masters in de Kunsten LUCA SCHOOL OF ARTS STUDEREN IN VLAANDEREN Bachelors & Masters in de Kunsten LUCA School of Arts bundelt de kracht en expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen verspreid over

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht Master in het vennootschapsrecht INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA Faculteit Rechtsgeleerdheid De master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid legt de klemtoon op de grondige uitdieping

Nadere informatie

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Lerarenopleidingen versterken Visie hogescholen bij de conceptnota Johan Veeckman, voorzitter VLHORA 1 Algemene aandachtspunten Nood aan promotie

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract... 223 2. Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Taalregeling hoger onderwijs aanvragen voor het aanbieden van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de academische opleidingsschool ROSRijnland

Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de academische opleidingsschool ROSRijnland Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de academische opleidingsschool ROSRijnland De ondertekenende partijen, Bonaventuracollege te Leiden Northgo College te Noordwijk Rijnlands Lyceum Sassenheim te

Nadere informatie

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Governance van klinische ziekenhuisnetwerken Conceptnota in het kader van de ziekenhuishervorming

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Governance van klinische ziekenhuisnetwerken Conceptnota in het kader van de ziekenhuishervorming Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Governance van klinische ziekenhuisnetwerken Conceptnota in het kader van de ziekenhuishervorming 1. Huidige situatie (Klinische) samenwerking tussen ziekenhuizen

Nadere informatie

Verkeerskunde 2011-2012

Verkeerskunde 2011-2012 Verkeerskunde 2011-2012 Bachelor en master in de verkeerskunde Bachelor en master in de verkeerskunde BACHELOROPLEIDING MASTEROPLEIDING VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING WERKMETHODEN EXAMENSPREIDING

Nadere informatie

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Nadere informatie

Advies over de definitie van werkstudenten in het hoger onderwijs naar aanleiding van de conceptnota hbo5

Advies over de definitie van werkstudenten in het hoger onderwijs naar aanleiding van de conceptnota hbo5 Raad Hoger Onderwijs 13 december 2016 RHO-RHO-ADV-1617-002 Advies over de definitie van werkstudenten in het hoger onderwijs naar aanleiding van de conceptnota hbo5 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus

Nadere informatie

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs Brussel, 18 februari 2004 180204_Advies_studiefinanciering_HO Advies Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs 1. Inleiding De Vlaamse Minister van onderwijs en vorming heeft

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET

VLAAMS PARLEMENT DECREET VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker

Vacature Stafmedewerker Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Vacature Stafmedewerker Over Stura KU Leuven Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad van

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 04/50 22 januari 2004 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant voor de werking van het streekgericht bibliotheekbeleid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker Centraal

Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Over Stura KU Leuven Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

ADVIES 133 PROGRAMMADECRETEN 2009 2010

ADVIES 133 PROGRAMMADECRETEN 2009 2010 ADVIES 133 PROGRAMMADECRETEN 2009 2010 12 november 2009 ADVIES 133 PROGRAMMADECRETEN 2009 2010 12 november 2009 Inhoud SITUERING... 3 OVERZICHT VAN DE VOOR DE VRWB RELEVANTE ARTIKELS... 3 Derde aanpassing

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

MEMORANDUM. voor het beleid op politiek en academisch vlak

MEMORANDUM. voor het beleid op politiek en academisch vlak MEMORANDUM voor het beleid op politiek en academisch vlak Academiseren? Laat het ons dadelijk goed doen! VIK-memorandum voor het beleid op politiek en academisch vlak. - 2 - De graad en het diploma van

Nadere informatie

VOORONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE HET ONDERWIJS XXVII

VOORONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE HET ONDERWIJS XXVII VR 2017 1301 DOC.0017/2BIS VOORONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE HET ONDERWIJS XXVII Hoofdstuk 5. Volwassenenonderwijs Art. V.1. In artikel 2 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs,

Nadere informatie

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen EQF Level 5 in Vlaanderen dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen Wettelijk kader EQF level 5=HBO5 2009: Besluit Vlaamse kwalificatiestructuur

Nadere informatie

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Bestuurs- en adviesorganen, diensten Kris Willems, decaan Faculteitsraad FIIW, 29 maart 2013 1 Inhoud Uitgangspunten opbouw faculteit Facultaire

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement

Nadere informatie

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur De sjabloon van het aanvraagdossier

Nadere informatie

Reglement aangaande de rangschikking van leden van het onderwijzend personeel van groep 3 van de academische hogeschoolopleidingen in het

Reglement aangaande de rangschikking van leden van het onderwijzend personeel van groep 3 van de academische hogeschoolopleidingen in het Reglement aangaande de rangschikking van leden van het onderwijzend personeel van groep 3 van de academische hogeschoolopleidingen in het universitaire ZAP-kader Memorie van Toelichting In het kader van

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting [Voorontwerp van] decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 66972 BELGISCH STAATSBLAD 08.11.2012 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie