Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs"

Transcriptie

1 Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs standpunt Vlaamse Hogescholenraad 17 maart 2010 Algemeen De VLHORA is tevreden dat de instellingen, die in eerste instantie verantwoordelijkheid dragen voor personeel en studenten, bij de debatten worden betrokken. Voor de doelstellingen van dit maatschappelijk debat stemt de VLHORA in met wat in de beleidsnota van de minister staat: Daarin zal de vraag naar de positie en de rol van het Vlaams hoger onderwijs in de Europese en globale kennissamenleving centraal staan. Het hoger onderwijs moet een antwoord kunnen bieden op de groeiende diversiteit van de studentenbevolking zowel in termen van kennisbehoeften, talenten, leeftijd, afkomst, vooropleiding, ervaring, interesses, motivatie en bekwaamheid. Ik vind het cruciaal dat het internationale perspectief en de vergelijking met andere systemen in Europa en in de wereld in het debat worden meegenomen. Tegelijk moeten we bij het voeren van dit debat ook rekening houden met een aantal cruciale randvoorwaarden, zoals de financiële haalbaarheid, de leefbaarheid van de hogescholen, het behoud van een voldoende scherpe profilering van aanverwante opleidingen, de beheersmodellen van de verschillende types instellingen (universiteiten en hogescholen, vrije en autonome instellingen) en een aangepast en aantrekkelijk personeelsstatuut. Scope De implementatie van de BAMA-hervorming is nu volop bezig. Met betrekking tot de rationalisatie, optimalisatie en integratie van het landschap hoger onderwijs is het rapport van de commissie-soete een goede vertrekbasis. (Regeerakkoord Vlaamse Regering ) Aanbeveling 1. De Vlaamse Regering bevestigt zo spoedig mogelijk de politieke doelstelling om het academiseringsproces te voltooien door alle academische opleidingen in de universiteiten te integreren. (synthesenota Dirk Van Damme) Beide bovenstaande teksten laten weinig ruimte voor écht debat en concentreren zich op één duidelijke visie, namelijk de voltooiing van het academiseringsproces door de integratie van alle academische opleidingen in de universiteiten. De BAMA-hervorming betekent echter geen a priori keuze voor een binair hoger onderwijs. Heel wat landen kennen het onderscheid tussen hogescholen en universiteiten niet en in de landen waar er wel 1

2 meerdere soorten instellingen bestaan, zijn er verschillende keuzes gemaakt van welke opleidingen door de verschillende instellingen aangeboden worden. De scope mag zich in deze fase van het debat niet beperken tot één visie en moet het volledige continuüm van het hoger onderwijs behelzen met bijzondere aandacht voor een adequate samenwerking en wisselwerking. Dit betekent ook de integratie van het HBO 5 -opleidingen in de hogescholen. De kwalificatiegraden 5 tot en met 8 moeten een plaats krijgen in de nieuwe structuur van het hoger onderwijs. De bruggen tussen professioneel en academische opleidingen moeten versterkt worden ondermeer om de sociale mobiliteit te blijven waarborgen. Er kan geen sprake zijn van eerste- en tweederangsopleidingen. Het onderscheid naar professionele en academische gerichtheid kan niet in termen van hiërarchie omschreven worden. Rechtszekerheid en uniformiteit De Vlaamse Hogescholenraad waardeert de intentie van de Vlaamse regering om snel duidelijkheid te willen scheppen over de structuur en organisatie van het hoger onderwijslandschap na Dit is van het grootste belang voor alle betrokkenen: instellingen, studenten en personeel. Het is niet haalbaar en realistisch om elke instelling de vrijheid te geven zelf een model en tijdspad voor invoering te kiezen. De VLHORA wenst daarom een transparante eenduidige oplossing, waarbij iedere instelling het vooropgesteld model binnen eenzelfde tijdspad doorvoert. Structuur Vlaams hoger onderwijs 1. model De VLHORA wil een duidelijke keuze voor de toekomstige structuur van het Vlaams hoger onderwijs. Er is echter geen eenduidig standpunt voor één model op korte termijn. - de Vlaamse autonome hogescholen blijven voorstander van een volledige integratie van zowel de academisch als de professioneel gerichte opleidingen in de onderscheiden universiteiten waarbij de specifieke eindtermen van de geacademiseerde hogeschoolopleidingen moeten behouden blijven. De UVAH pleit ervoor dat alle instellingen de mogelijkheid krijgen in onderling overleg vrij te kiezen welke herschikking van het opleidingenaanbod ze wenselijk vinden en welke timing zij daarbij willen hanteren. - de vrije hogescholen en provinciale hogescholen steunen het model van integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten 2. hoger kunstonderwijs (cf. aanbeveling 4 - synthesenota, Dirk Van Damme) De VLHORA vindt dat het hoger kunstonderwijs op een volwaardige manier dient meegenomen te worden in het debat over academisering en integratie met het oog op een geëigende positionering van de kunstopleidingen in de BAMA-structuur. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de specificiteit van de diverse kunstopleidingen en van het onderzoek in de kunsten. 2

3 3. Hogere Zeevaartschool Gezien de specifieke situatie van de Hogere Zeevaartschool is deze ook onderwerp van het maatschappelijk debat. De VLHORA heeft geen moeite met het apart statuut van de Hogere Zeevaartschool o.m. omwille van de specifieke taalregeling. De VLHORA vraagt voor alle instellingen trouwens een versoepeling van de huidige taalregelingen in het licht van de noodzakelijke internationalisering. 4. internationale herkenbaarheid en transparantie De VLHORA vindt dat de organisatie van het hoger onderwijs voldoende transparantie moet bieden aan zowel de lerenden/studenten als aan het afnemend veld. De internationale herkenbaarheid is hierin belangrijk. De Vlaamse hogescholen pleiten hierbij voor bijkomende stimulansen om het hoger onderwijs verder te internationaliseren en willen dat het toekomstig hoger onderwijslandschap hierbij kansen biedt. 5. behoud diversiteit aan profielen (cf. aanbeveling 2 - synthesenota, Dirk Van Damme) De VLHORA vindt dat er in het licht van de sociale dimensie van het hoger onderwijs voldoende verschillende profielen moeten blijven in het aanbod van hoger onderwijs in Vlaanderen. Op die manier kan een antwoord geboden worden aan de diverse talenten van de studenten en aan de verschillende profielen gevraagd op de arbeidsmarkt. 6. samenwerking en wisselwerking (cf. aanbeveling 7 - synthesenota, Dirk Van Damme) De VLHORA vindt dat de samenwerking en de wisselwerking tussen opleidingen van het grootste belang is. De samenwerking tussen hogescholen en universiteiten is hierin van groot belang maar ook de band en samenwerking tussen niveaus 5 en 6 en 6 en 7 is essentieel. De vorm van samenwerking moet daarin vrij kunnen worden gekozen. De bruggen tussen professioneel en academische opleidingen moeten versterkt worden ondermeer om de sociale mobiliteit te blijven waarborgen. Zoals reeds gesteld zijn er geen eerste- en tweederangsopleidingen. Het onderscheid naar professionele en academische gerichtheid kan niet in termen van hiërarchie omschreven worden. De VLHORA benadrukt dat samenwerking in het hele hoger onderwijslandschap, inclusief HBO 5, moet worden gestimuleerd en begeleid. Dit kan eventueel, maar hoeft niet noodzakelijk, via de associaties georganiseerd worden. 7. financiering (cf. aanbeveling 10 - synthesenota, Dirk Van Damme) De VLHORA vindt dat voor het hoger onderwijslandschap voldoende middelen moeten worden voorzien. Dit betekent dat er, ongeacht de keuzes die gemaakt worden, extra middelen moeten worden vrijgemaakt voor de academisering, voor de professionele opleidingen en voor het HBO 5 -opleidingen. De VLHORA vindt dat de academiseringsmiddelen verder gekleurd moeten blijven. Bovendien moet de financiering van gelijke opleidingen ook gelijk zijn, ongeacht de instelling die ze aanbiedt. 3

4 De VLHORA onderschrijft volgende prioriteiten: (1) een correcte en afdwingbare indexering van de globale bedragen, (2) het kliksysteem dient onverkort te worden uitgevoerd, (3) de 10 % extra middelen vermeld in het regeerakkoord zijn bovenop de eerste twee elementen en dienen uitgevoerd met evenredige toepassing op alle deelbudgetten en met voldoende middelen beschikbaar om de opdracht van de academisering uit te werken. De VLHORA vraagt speciale aandacht voor volgende punten: - de financiering van het hoger kunstonderwijs - het hoger onderwijs in Brussel - indien de integratie van de academische opleidingen in de universiteiten als uitkomst van het debat naar voor wordt geschoven dienen de daarbij horende niet-afgeschreven investeringen te worden overgenomen 8. personeel (cf. aanbeveling 8 - synthesenota, Dirk Van Damme) De VLHORA is van mening dat het hoger onderwijs een zo optimaal mogelijke omgeving moet kunnen bieden voor het functioneren van de personeelsleden. Een geharmoniseerd personeelsstatuut is nodig om talenten maximaal te kunnen valoriseren en om de samenwerking en mobiliteit tussen instellingen te verhogen. Indien de integratie van de academische opleidingen in de universiteiten als uitkomst van het debat naar voren wordt geschoven dient het daarbij horende personeel te worden overgenomen. De hogescholen kunnen in deze niet geconfronteerd worden met een resterend sociaal passief. 9. belang professionele bacheloropleidingen In een toekomstig hoger onderwijslandschap moet versterkt belang gehecht worden aan de professionele bacheloropleidingen en de omgeving waarin die worden aangeboden. Dit uit zich in financiering maar ook in relatie tot praktijkgebaseerd onderzoek en in samenwerking met academische opleidingen. De VLHORA blijft dan ook pleiten voor een inhaalbeweging inzake de financiering van deze opleidingen en de erkenning van praktijkgebaseerd onderzoek als een volwaardige vorm van onderzoek en een onontbeerlijke schakel in de innovatieketen. Het belang van dit onderzoek mag niet onderschat worden in de omzetting van onderzoek in innovatie en producten en processen die een maatschappelijke en economische meerwaarde leveren; daar waar het gaat om valorisatie dus. Hogescholen spelen een belangrijke rol vanwege hun specifieke relatie met KMO s, de not-for-profitsector, de culturele wereld en de kunstensector. Praktijkgebaseerd onderzoek levert bovendien een bijdrage aan de verbetering en innovatie van de opleidingen en draagt, vervat in de curricula, bij tot het gevoelig maken van jonge mensen voor innovatie. De wisselwerking tussen de drieledige opdracht van het hoger onderwijs, namelijk onderwijs, onderzoek en dienstverlening, wordt hiermee verzekerd. De VLHORA vraagt ten minste een verdubbeling van de middelen voor praktijkgebaseerd onderzoek en de nodige aandacht voor onderzoek in niet-technologische domeinen en kunsten. 10. rationalisatie van het opleidingenaanbod (cf. aanbeveling 6 - synthesenota, Dirk Van Damme) Voorheen, bij de omzetting naar de BAMA-structuur, zijn op het vlak van rationalisatie door de hogescholen al verschillende stappen ondernomen (herschikking en rationaliseren van opleidingen en van opties naar afstudeerrichtingen, de gezamenlijke opleiding Revalidatie en kinesitherapie, de besprekingen over de academische bachelors in het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie, ). 4

5 De VLHORA aanvaardt de rationalisatienormen van de commissie Soete niet als dwingende normen, maar slechts als richtinggevend. De mogelijkheid tot programmatie moet blijven. Het is aan de instellingen zelf om de mogelijkheden en beperkingen te bepalen binnen het financieel kader. De VLHORA is geen vragende partij voor een algemene studieduurverlenging van de professionele bacheloropleidingen, maar wil dit niet uitsluiten voor opleidingen waar een duidelijke maatschappelijk behoefte is tot studieduurverlenging. Studieduurverlening van academische opleidingen is gewenst (toegepaste taalkunde, Industriële wetenschappen en technologie). Elke verlenging van studieduur moet gepaard gaan met bijkomende financiële middelen ten einde de waarde per financieringspunt ten minste te kunnen behouden

Bijlage V. Vervolgopdracht aan de Ministeriële Commissie Optimalisatie en rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en -aanbod Vervolgopdracht aan de Ministeriële Commissie maart 2008 Frank Vandenbroucke

Nadere informatie

UVAH-standpunt over integratie

UVAH-standpunt over integratie UVAH-standpunt over integratie Uitgangspunt De commissie Soete poneert een integratie van de academisch gerichte opleidingen van de hogescholen in de universiteiten. De Unie van de Vlaamse Autonome Hogescholen

Nadere informatie

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten stuk ingediend op 1655 (2011-2012) Nr. 1 4 juni 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten verzendcode: OND 2 Stuk 1655

Nadere informatie

Advies over het vervolgrapport van de ministeriële commissie rationalisatie en optimalisatie

Advies over het vervolgrapport van de ministeriële commissie rationalisatie en optimalisatie ADVIES Raad Hoger Onderwijs 10 maart 2009 RHO/IDR/ADV/004 Advies over het vervolgrapport van de ministeriële commissie rationalisatie en optimalisatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL

Nadere informatie

ADVIES 133 PROGRAMMADECRETEN 2009 2010

ADVIES 133 PROGRAMMADECRETEN 2009 2010 ADVIES 133 PROGRAMMADECRETEN 2009 2010 12 november 2009 ADVIES 133 PROGRAMMADECRETEN 2009 2010 12 november 2009 Inhoud SITUERING... 3 OVERZICHT VAN DE VOOR DE VRWB RELEVANTE ARTIKELS... 3 Derde aanpassing

Nadere informatie

ADVIES 135 STRUCTUUR HOGER ONDERWIJS

ADVIES 135 STRUCTUUR HOGER ONDERWIJS ADVIES 135 STRUCTUUR HOGER ONDERWIJS 22 april 2010 ADVIES 135 STRUCTUUR HOGER ONDERWIJS 22 APRIL 2010 STRUCTUUR HOGER ONDERWIJS 2/12 INHOUD SITUERING 3 ADVIES 4 1. EEN VLAAMS HOGER ONDERWIJS VOOR DE TOEKOMST

Nadere informatie

Platformtekst over het toekomstige hogeronderwijslandschap in Vlaanderen

Platformtekst over het toekomstige hogeronderwijslandschap in Vlaanderen Platformtekst over het toekomstige hogeronderwijslandschap in Vlaanderen Tekst van de werkgroep maatschappelijk debat aan de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

Nadere informatie

Een nieuw financieringssysteem voor universiteiten en hogescholen. Standpunt en voorstel van de Associatie K.U.Leuven

Een nieuw financieringssysteem voor universiteiten en hogescholen. Standpunt en voorstel van de Associatie K.U.Leuven 5 oktober 2005 vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Een nieuw financieringssysteem voor universiteiten en hogescholen. Standpunt en voorstel van de Associatie K.U.Leuven 1. Situering

Nadere informatie

Hervorming 2020: Blauwdruk voor het hoger onderwijs van de 21 ste eeuw

Hervorming 2020: Blauwdruk voor het hoger onderwijs van de 21 ste eeuw PERSCONTACT 6 juli 2010 Hervorming 2020: Blauwdruk voor het hoger onderwijs van de 21 ste eeuw Op 8 juli hield het Vlaams Parlement een themadebat over de toekomst van ons hoger onderwijs. De uitkomst

Nadere informatie

Advies over de discussienota hoger kunstonderwijs

Advies over de discussienota hoger kunstonderwijs ADVIES Raad Hoger Onderwijs 10 juni 2008 RHO/IDR/ADV/008 Advies over de discussienota hoger kunstonderwijs VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL www.vlor.be Advies over de discussienota

Nadere informatie

Bologna revisited. Door Robert Voorhamme

Bologna revisited. Door Robert Voorhamme Bologna revisited Door Robert Voorhamme Het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in Vlaanderen bracht een ganse fusiebeweging op gang tussen de hogescholen, waarbij de hogere kunstopleidingen,

Nadere informatie

Dhr. Luc Van de Velde Algemeen directeur Erasmushogeschool Brussel

Dhr. Luc Van de Velde Algemeen directeur Erasmushogeschool Brussel Dhr. Luc Van de Velde Algemeen directeur Erasmushogeschool Brussel Op eigen kracht, dames en heren, zullen de Erasmushogeschool Brussel, de Vrije Universiteit Brussel en de Universitaire Associatie Brussel

Nadere informatie

Standpunt kader uitbreiding studieomvang

Standpunt kader uitbreiding studieomvang Standpunt kader uitbreiding studieomvang Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 6 december 2012 INHOUD 1. Situering... 1 2. Algemene aandachtspunten... 2 Wenselijkheid uitbreiding studieomvang... 2

Nadere informatie

Advies over de beleidsevaluatie van een aantal aspecten van het financieringsmechanisme hoger onderwijs

Advies over de beleidsevaluatie van een aantal aspecten van het financieringsmechanisme hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs 9 juni 2015 RHO-RHO-ADV-1415-008 Advies over de beleidsevaluatie van een aantal aspecten van het financieringsmechanisme hoger onderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210

Nadere informatie

Uitbreiding studieomvang

Uitbreiding studieomvang Infofiche Uitbreiding studieomvang Om te voldoen aan internationale verwachtingen en de studiedruk te verlagen, werd de mogelijkheid gecreëerd de masteropleidingen in de humane wetenschappen te verlengen

Nadere informatie

Mia Douterlungne administrateur-generaal

Mia Douterlungne administrateur-generaal Mia Douterlungne administrateur-generaal Terugblik op het voorbije werkjaar Vooruitblik op het nieuwe werkjaar Onderwijs en de arbeidsmarkt van morgen Startdag 2015 ALGEMEEN 2014-2015: advies over beleidsnota

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

MEMORANDUM. voor het beleid op politiek en academisch vlak

MEMORANDUM. voor het beleid op politiek en academisch vlak MEMORANDUM voor het beleid op politiek en academisch vlak Academiseren? Laat het ons dadelijk goed doen! VIK-memorandum voor het beleid op politiek en academisch vlak. - 2 - De graad en het diploma van

Nadere informatie

Hoger onderwijs. Hogescholen moeten hun positie verstevigen. Verschillen en overeenkomsten tussen Vlaanderen en Nederland

Hoger onderwijs. Hogescholen moeten hun positie verstevigen. Verschillen en overeenkomsten tussen Vlaanderen en Nederland Hoewel er vandaag behoorlijk wat samenwerking bestaat, zal het in de toekomst van belang zijn dat hogescholen in Vlaanderen en Nederland elkaar nog beter leren kennen, schrijft Johan Veeckman. Hogescholen

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen

Financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen Financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen Peter Parmentier, Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen - Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 Korte voorstelling 2

Nadere informatie

Advies over de structuur van het hoger onderwijs

Advies over de structuur van het hoger onderwijs ADVIES Raad Hoger Onderwijs 9 maart 2010 RHO/IDR/ADV/006 Advies over de structuur van het hoger onderwijs VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL www.vlor.be Advies over de structuur van

Nadere informatie

Nota : De toekomst van de academische opleidingen. Standpunt van de Universiteit Gent. 1. Situering. 1.1. De academisering.

Nota : De toekomst van de academische opleidingen. Standpunt van de Universiteit Gent. 1. Situering. 1.1. De academisering. Nota : De toekomst van de academische opleidingen. Standpunt van de Universiteit Gent 1. Situering 1.1. De academisering. Door het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Optimalisatie en rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en -aanbod

Optimalisatie en rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en -aanbod Optimalisatie en rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en -aanbod Deel II van het vervolgrapport van de Ministeriële Commissie aan de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs

Nadere informatie

Advies over de professioneel gerichte bacheloropleiding na integratie

Advies over de professioneel gerichte bacheloropleiding na integratie Raad Hoger Onderwijs IDR / 8 mei 2012 RHO-RHO-ADV-009 Advies over de professioneel gerichte bacheloropleiding na integratie Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

De toekomst van de academische hogeschoolopleidingen in het Vlaamse hogeronderwijslandschap Synthesenota op vraag van de Vlaamse Regering

De toekomst van de academische hogeschoolopleidingen in het Vlaamse hogeronderwijslandschap Synthesenota op vraag van de Vlaamse Regering De toekomst van de academische hogeschoolopleidingen in het Vlaamse hogeronderwijslandschap Synthesenota op vraag van de Vlaamse Regering Dirk Van Damme 1 15 januari 2010 1. Inleiding a) Situering Op 18

Nadere informatie

Memorandum van de Vlaamse Ingenieurskamer

Memorandum van de Vlaamse Ingenieurskamer Memorandum van de Vlaamse Ingenieurskamer Aan de dames en heren minister, politici en beleidsvoerders van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen. Over te nemen maatregelen voor: 1. een internationale erkenning

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Advies over de wijziging van het accreditatieverdrag

Advies over de wijziging van het accreditatieverdrag Raad Hoger Onderwijs IDR / 16 april 2013 RHO-RHO-ADV-005 Advies over de wijziging van het accreditatieverdrag Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81 18

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur De sjabloon van het aanvraagdossier

Nadere informatie

Memorandum over de internationale opleiding van de industrieel ingenieur

Memorandum over de internationale opleiding van de industrieel ingenieur Memorandum over de internationale opleiding van de industrieel ingenieur juni 2015 inhoud Studieduur van de opleiding van industrieel ingenieurs 5 Naar 120 studiepunten voor een master industrieel ingenieur

Nadere informatie

Maatschappelijke beleidsnota. over de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Maatschappelijke beleidsnota. over de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen stuk ingediend op 591 (2009-2010) Nr. 1 Bijlagen 25 juni 2010 (2009-2010) Maatschappelijke beleidsnota over de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen Bijlagen Verslagen over hoorzittingen Stukken

Nadere informatie

Advies over voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2015

Advies over voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2015 Algemene Raad 23 april 2015 AR-AR-ADV-1415-014 Advies over voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2015 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

Onderwijsvisitaties van de eerste academiserende opleidingen van de hogescholen afgerond

Onderwijsvisitaties van de eerste academiserende opleidingen van de hogescholen afgerond PERSBERICHT Onderwijsvisitaties van de eerste academiserende opleidingen van de hogescholen afgerond maandag 7 december 2009 van 14.00 tot 17.00 uur, Brussel Paleis der Schone Kunsten Volgens het structuurdecreet

Nadere informatie

Erkenningscommissie Hoger Onderwijs

Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Hoger Onderwijs inzake aanvragen tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal en van de aard (statuut) van opleidingen Situering In het decreet tot instelling

Nadere informatie

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten Raad Hoger Onderwijs IDR / 14 februari 2012 RHO-RHO-ADV-008 Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Hogescholen denken aan verhoging studiegeld

Hogescholen denken aan verhoging studiegeld De Morgen Hogescholen denken aan verhoging studiegeld Miljoen euro is het bedrag waar de hogescholen naar op zoek zijn. Oorzaak is het recordaantal inschrijvingen Nooit eerder studeerden er zo veel jongeren

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Stafmobiliteit gewikt en gewogen

Stafmobiliteit gewikt en gewogen Stafmobiliteit gewikt en gewogen Isabelle De Ridder Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Strategische adviesraad voor het beleidsdomein onderwijs en vorming - Opdracht: o Adviezen op vraag

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS M.H.O. OP TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur Dit sjabloon met richtlijnen

Nadere informatie

Em. prof. dr. Rudi Verheyen. 1. Voorgeschiedenis 2

Em. prof. dr. Rudi Verheyen. 1. Voorgeschiedenis 2 Overzicht van verschillende ontwikkelingen in de werking en structuur van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen en voorstellen voor de toekomstige structuur. Inhoud Em. prof. dr. Rudi Verheyen 1. Voorgeschiedenis

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART 2016-04-13 ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART Inleiding In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de besparingsmaatregelen tijdens deze legislatuur op de werkingstoelagen en op de sociale toelagen,

Nadere informatie

HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN

HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN AANBEVELING 21 HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN VOORONTWERP VAN DECREET 13 juni 2002 VRWB-R/AANB-21 13 juni 2002 1/10 INHOUD SITUERING... 3 VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN... 5 1.

Nadere informatie

Dat de instellingen en evaluatieorganen voldoende kwaliteitsbewustzijn zullen tonen om de verbeterfunctie van de externe kwaliteitszorg

Dat de instellingen en evaluatieorganen voldoende kwaliteitsbewustzijn zullen tonen om de verbeterfunctie van de externe kwaliteitszorg Accreditatie hoger onderwijs Onder welke voorwaarden kan accreditatie in de toekomst een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs. Blijvend succes

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over te zen den.

Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over te zen den. 1482 Brus sel, 17 maart 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over

Nadere informatie

Bekrachtigd door de Algemene Vergadering van 7 juli 2011 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 17 juni 2011

Bekrachtigd door de Algemene Vergadering van 7 juli 2011 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 17 juni 2011 Bekrachtigd door de Algemene Vergadering van 7 juli 2011 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 17 juni 2011 vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Krachtlijnen associatiewerking 2010-2014

Nadere informatie

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

A D V I E S. over het GROENBOEK BETREFFENDE VERTICALE AFSPRAKEN IN HET CONCURRENTIEBELEID VAN DE EUROPESE UNIE ***

A D V I E S. over het GROENBOEK BETREFFENDE VERTICALE AFSPRAKEN IN HET CONCURRENTIEBELEID VAN DE EUROPESE UNIE *** Doc. nr. E2:14007C04bis Brussel, 13.11.1997 MH/GVB/LC A D V I E S over het GROENBOEK BETREFFENDE VERTICALE AFSPRAKEN IN HET CONCURRENTIEBELEID VAN DE EUROPESE UNIE *** 2 VERANTWOORDING De heer Karel Pinxten,

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Onderzoek aan de Vlaamse hogescholen

Onderzoek aan de Vlaamse hogescholen Onderzoek aan de Vlaamse hogescholen schriftelijke reflectie - hoorzitting onderzoek ad hoc commissie hoger onderwijs, Vlaams Parlement woensdag 28 april 2010 Als volwaardige partners in onderzoek en innovatie

Nadere informatie

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke Commentaar bij 1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke 2. Onderwijs wordt internationaler De dertien doelstellingen van het doelstellingenrapport zijn

Nadere informatie

VAN DE ACADEMISCHE HOGESCHOOLOPLEIDINGEN IN DE UNIVERSITEIT GENT

VAN DE ACADEMISCHE HOGESCHOOLOPLEIDINGEN IN DE UNIVERSITEIT GENT Algemeen Samenwerking associatie- en alliantiepartners INTEGRATIE VAN DE ACADEMISCHE HOGESCHOOLOPLEIDINGEN IN DE UNIVERSITEIT GENT Stand van Zaken versie 26.03.2012 RvB 30/03/2012 p.1 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL...

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD EVC-BELEID. Lieselotte Bommerez

GEÏNTEGREERD EVC-BELEID. Lieselotte Bommerez GEÏNTEGREERD EVC-BELEID Lieselotte Bommerez Wat levert EVC op? Individuen Laten zien wat ze waard zijn: - Aan huidige of toekomstige werkgever - Zelfvertrouwen/zelfbewuster - Tweede kans/extra kwalificatie

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Onderzoek naar de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2013 worden 1 jaar lang gevolgd (tot en met juni 2014) Succes wordt

Nadere informatie

betreffende het Onderwijs XXIII

betreffende het Onderwijs XXIII stuk ingediend op 2066 (2012-2013) Nr. 5 19 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIII Amendementen Stukken in het dossier: 2066 (2012-2013) Nr. 1: Ontwerp van decreet Nr.

Nadere informatie

[Ontwikkelingssamenwerking]

[Ontwikkelingssamenwerking] [Ontwikkelingssamenwerking] In welke ontwikkelingsrelevante activiteiten is een rol weggelegd voor Lessius? 1 Lessius Studiedag 10/01/12 INLEIDING Opzet van de workshop Aanleiding Resultaten CIMIC/IO studieopdracht

Nadere informatie

TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015

TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015 TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015 Sven Gatz Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel Algemente Vergadering van Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra Beste cultuurprofessionals, Beste

Nadere informatie

Datum 8 februari 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Mohandis (PvdA) over het bericht dat selectie aan de poort allochtonen dupeert

Datum 8 februari 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Mohandis (PvdA) over het bericht dat selectie aan de poort allochtonen dupeert >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs & Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Resultaten bevraging belanghebbenden VREG

Resultaten bevraging belanghebbenden VREG Resultaten bevraging belanghebbenden VREG juli 2011 ntract kunnen reageert op het inzicht 1.1 Situatieschets De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) wil zijn organisatie en werking

Nadere informatie

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Pagina 1/5 Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Aan: TU Delft, College van Bestuur Van: Betreft: Prestatieafspraken TU Delft Datum: 2 januari 2011

Nadere informatie

DE HOGESCHOLEN IN BEWEGING 1. e hogeschol. congresbrochure 10 februari 2014. De hogescholen beweging

DE HOGESCHOLEN IN BEWEGING 1. e hogeschol. congresbrochure 10 februari 2014. De hogescholen beweging DE HOGESCHOLEN IN BEWEGING 1 e hogeschol n De hogescholen beweging congresbrochure 10 februari 2014 ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN Hogere Zeevaartschool DE HOGESCHOLEN IN BEWEGING 1 Wie zijn de

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

HBO5 in Vlaanderen. Toelichting Noël Vercruysse 23 november 2011 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be

HBO5 in Vlaanderen. Toelichting Noël Vercruysse 23 november 2011 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be HBO5 in Vlaanderen Toelichting Noël Vercruysse 23 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be De Feiten Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs van 30 april 2009 In

Nadere informatie

Werken met indicatoren binnen AHOVOS

Werken met indicatoren binnen AHOVOS Werken met indicatoren binnen AHOVOS Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs 1 Voorstelling van het agentschap Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs Voorstelling agentschap

Nadere informatie

Maatschappelijke beleidsnota over de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Maatschappelijke beleidsnota over de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen 1 van 27 8/07/2010 13:35 U bent hier: Vlaams Parlement > Handelingen Handelingen Plenaire Vergadering van 08 juli 2010 Maatschappelijke beleidsnota over de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Advies over het voorstel van decreet tot wijzigingen aan de studieomvang van opleidingen in het hoger onderwijs

Advies over het voorstel van decreet tot wijzigingen aan de studieomvang van opleidingen in het hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs 11 juni 2013 RHO-RHO-ADV-009 Advies over het voorstel van decreet tot wijzigingen aan de studieomvang van opleidingen in het hoger onderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6

Nadere informatie

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Sectorraad Kunsten en Erfgoed Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Advies 2010/2 (SARiV) Advies 243-05 (SARC)

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Bachelor-Master: Oude wijn in nieuwe zakken? Of: Toch een vernieuwing?

Bachelor-Master: Oude wijn in nieuwe zakken? Of: Toch een vernieuwing? Bachelor-Master: Oude wijn in nieuwe zakken? Of: Toch een vernieuwing? Adri Vermeer Het laatste jaar is de onderwijskundige discussie - bij ons in Utrecht althans - beheerst, zelfs overheerst door de invoering

Nadere informatie

Externe mandatenlijst (2014-2015)

Externe mandatenlijst (2014-2015) Externe mandatenlijst (2014-2015) In het Vlaamse hoger onderwijslandschap bestaat een cultuur van overleg. Dit overleg komt tot uiting binnen diverse werkgroepen waarin standpunten, adviezen en beleidsaanbevelingen

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Nexus onderzoek - onderwijs: Kinesitherapie onderwijs in Vlaanderen

Nexus onderzoek - onderwijs: Kinesitherapie onderwijs in Vlaanderen Symposium Bologna Experten Leuven, 8 november 2012 Nexus onderzoek - onderwijs: Kinesitherapie onderwijs in Vlaanderen Peter Van Roy Vrije Universiteit Brussel Kinesitherapie in de tweede helft van de

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

Advies Beleidsbrief Onderwijs 2010-2011

Advies Beleidsbrief Onderwijs 2010-2011 Advies Beleidsbrief Onderwijs 2010-2011 If there is no struggle, there is no progress. Inleiding De Vlaamse Hogescholenraad heeft met veel interesse en vanuit een kritische positie de Beleidsbrief Onderwijs

Nadere informatie

De regulering van het opleidingenaanbod in Vlaanderen, Duitsland, Engeland en Zweden: lessen voor Nederland?

De regulering van het opleidingenaanbod in Vlaanderen, Duitsland, Engeland en Zweden: lessen voor Nederland? De regulering van het opleidingenaanbod in Vlaanderen, Duitsland, Engeland en Zweden: lessen voor Nederland? Ben Jongbloed ORD, Brussel, 29-31 Mei 2013 De kwestie Het spanningsveld tussen enerzijds de

Nadere informatie

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Studienamiddag Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs Paleis der Academiën, Brussel, 2015-04-29 Bern Martens Lerarenopleiding Sec. Onderwijs

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

MBO afgedankte batterijen en accu s

MBO afgedankte batterijen en accu s Briefadvies MBO afgedankte batterijen en accu s Advies over de startnota MBO afgedankte batterijen en accu s Datum van goedkeuring 11 maart 2015 Volgnummer 2015 005 Coördinator + e-mailadres Co-auteur

Nadere informatie

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt.

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt. SPEECH SG OP DENKDAG GROENE ECONOMIE Welkom op deze eerste bijeenkomst die het departement Leefmilieu, Natuur en Energie organiseert onder de noemer groene economie. Groene economie is een kans om in te

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Standpunt Lerarenopleiding (21/04/2016)

Standpunt Lerarenopleiding (21/04/2016) Standpunt Lerarenopleiding (21/04/2016) VVS pleit voor een hoogkwalitatieve lerarenopleiding, waarin gemotiveerde en goed ingelichte studiekiezers 1 steeds voldoende en praktisch ingevulde ruimte krijgen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE PAGINA 1

INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Het decretale kader... 6 1.2. Beperkingen bij deze evaluatie... 7 1.2.1. De problematiek van de causaliteit... 7 1.2.2. Beperkingen in de tijd... 7 1.2.3. Beperkingen

Nadere informatie

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten stuk ingediend op 1655 (2011-2012) Nr. 6 5 juli 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING Infofiche Participatiedecreet Het participatiedecreet legt de voorwaarden vast waaraan studentenparticipatie in het Vlaamse hoger onderwijs moet voldoen. VVS heeft nog enkele vragen om dit decreet aan

Nadere informatie

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit definities en criteria die gebruikt worden om de studentenmobiliteit te meten en te registreren 1/6 Situering Het Leuven / Louvain-la-Neuve

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie