Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs"

Transcriptie

1 Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs standpunt Vlaamse Hogescholenraad 17 maart 2010 Algemeen De VLHORA is tevreden dat de instellingen, die in eerste instantie verantwoordelijkheid dragen voor personeel en studenten, bij de debatten worden betrokken. Voor de doelstellingen van dit maatschappelijk debat stemt de VLHORA in met wat in de beleidsnota van de minister staat: Daarin zal de vraag naar de positie en de rol van het Vlaams hoger onderwijs in de Europese en globale kennissamenleving centraal staan. Het hoger onderwijs moet een antwoord kunnen bieden op de groeiende diversiteit van de studentenbevolking zowel in termen van kennisbehoeften, talenten, leeftijd, afkomst, vooropleiding, ervaring, interesses, motivatie en bekwaamheid. Ik vind het cruciaal dat het internationale perspectief en de vergelijking met andere systemen in Europa en in de wereld in het debat worden meegenomen. Tegelijk moeten we bij het voeren van dit debat ook rekening houden met een aantal cruciale randvoorwaarden, zoals de financiële haalbaarheid, de leefbaarheid van de hogescholen, het behoud van een voldoende scherpe profilering van aanverwante opleidingen, de beheersmodellen van de verschillende types instellingen (universiteiten en hogescholen, vrije en autonome instellingen) en een aangepast en aantrekkelijk personeelsstatuut. Scope De implementatie van de BAMA-hervorming is nu volop bezig. Met betrekking tot de rationalisatie, optimalisatie en integratie van het landschap hoger onderwijs is het rapport van de commissie-soete een goede vertrekbasis. (Regeerakkoord Vlaamse Regering ) Aanbeveling 1. De Vlaamse Regering bevestigt zo spoedig mogelijk de politieke doelstelling om het academiseringsproces te voltooien door alle academische opleidingen in de universiteiten te integreren. (synthesenota Dirk Van Damme) Beide bovenstaande teksten laten weinig ruimte voor écht debat en concentreren zich op één duidelijke visie, namelijk de voltooiing van het academiseringsproces door de integratie van alle academische opleidingen in de universiteiten. De BAMA-hervorming betekent echter geen a priori keuze voor een binair hoger onderwijs. Heel wat landen kennen het onderscheid tussen hogescholen en universiteiten niet en in de landen waar er wel 1

2 meerdere soorten instellingen bestaan, zijn er verschillende keuzes gemaakt van welke opleidingen door de verschillende instellingen aangeboden worden. De scope mag zich in deze fase van het debat niet beperken tot één visie en moet het volledige continuüm van het hoger onderwijs behelzen met bijzondere aandacht voor een adequate samenwerking en wisselwerking. Dit betekent ook de integratie van het HBO 5 -opleidingen in de hogescholen. De kwalificatiegraden 5 tot en met 8 moeten een plaats krijgen in de nieuwe structuur van het hoger onderwijs. De bruggen tussen professioneel en academische opleidingen moeten versterkt worden ondermeer om de sociale mobiliteit te blijven waarborgen. Er kan geen sprake zijn van eerste- en tweederangsopleidingen. Het onderscheid naar professionele en academische gerichtheid kan niet in termen van hiërarchie omschreven worden. Rechtszekerheid en uniformiteit De Vlaamse Hogescholenraad waardeert de intentie van de Vlaamse regering om snel duidelijkheid te willen scheppen over de structuur en organisatie van het hoger onderwijslandschap na Dit is van het grootste belang voor alle betrokkenen: instellingen, studenten en personeel. Het is niet haalbaar en realistisch om elke instelling de vrijheid te geven zelf een model en tijdspad voor invoering te kiezen. De VLHORA wenst daarom een transparante eenduidige oplossing, waarbij iedere instelling het vooropgesteld model binnen eenzelfde tijdspad doorvoert. Structuur Vlaams hoger onderwijs 1. model De VLHORA wil een duidelijke keuze voor de toekomstige structuur van het Vlaams hoger onderwijs. Er is echter geen eenduidig standpunt voor één model op korte termijn. - de Vlaamse autonome hogescholen blijven voorstander van een volledige integratie van zowel de academisch als de professioneel gerichte opleidingen in de onderscheiden universiteiten waarbij de specifieke eindtermen van de geacademiseerde hogeschoolopleidingen moeten behouden blijven. De UVAH pleit ervoor dat alle instellingen de mogelijkheid krijgen in onderling overleg vrij te kiezen welke herschikking van het opleidingenaanbod ze wenselijk vinden en welke timing zij daarbij willen hanteren. - de vrije hogescholen en provinciale hogescholen steunen het model van integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten 2. hoger kunstonderwijs (cf. aanbeveling 4 - synthesenota, Dirk Van Damme) De VLHORA vindt dat het hoger kunstonderwijs op een volwaardige manier dient meegenomen te worden in het debat over academisering en integratie met het oog op een geëigende positionering van de kunstopleidingen in de BAMA-structuur. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de specificiteit van de diverse kunstopleidingen en van het onderzoek in de kunsten. 2

3 3. Hogere Zeevaartschool Gezien de specifieke situatie van de Hogere Zeevaartschool is deze ook onderwerp van het maatschappelijk debat. De VLHORA heeft geen moeite met het apart statuut van de Hogere Zeevaartschool o.m. omwille van de specifieke taalregeling. De VLHORA vraagt voor alle instellingen trouwens een versoepeling van de huidige taalregelingen in het licht van de noodzakelijke internationalisering. 4. internationale herkenbaarheid en transparantie De VLHORA vindt dat de organisatie van het hoger onderwijs voldoende transparantie moet bieden aan zowel de lerenden/studenten als aan het afnemend veld. De internationale herkenbaarheid is hierin belangrijk. De Vlaamse hogescholen pleiten hierbij voor bijkomende stimulansen om het hoger onderwijs verder te internationaliseren en willen dat het toekomstig hoger onderwijslandschap hierbij kansen biedt. 5. behoud diversiteit aan profielen (cf. aanbeveling 2 - synthesenota, Dirk Van Damme) De VLHORA vindt dat er in het licht van de sociale dimensie van het hoger onderwijs voldoende verschillende profielen moeten blijven in het aanbod van hoger onderwijs in Vlaanderen. Op die manier kan een antwoord geboden worden aan de diverse talenten van de studenten en aan de verschillende profielen gevraagd op de arbeidsmarkt. 6. samenwerking en wisselwerking (cf. aanbeveling 7 - synthesenota, Dirk Van Damme) De VLHORA vindt dat de samenwerking en de wisselwerking tussen opleidingen van het grootste belang is. De samenwerking tussen hogescholen en universiteiten is hierin van groot belang maar ook de band en samenwerking tussen niveaus 5 en 6 en 6 en 7 is essentieel. De vorm van samenwerking moet daarin vrij kunnen worden gekozen. De bruggen tussen professioneel en academische opleidingen moeten versterkt worden ondermeer om de sociale mobiliteit te blijven waarborgen. Zoals reeds gesteld zijn er geen eerste- en tweederangsopleidingen. Het onderscheid naar professionele en academische gerichtheid kan niet in termen van hiërarchie omschreven worden. De VLHORA benadrukt dat samenwerking in het hele hoger onderwijslandschap, inclusief HBO 5, moet worden gestimuleerd en begeleid. Dit kan eventueel, maar hoeft niet noodzakelijk, via de associaties georganiseerd worden. 7. financiering (cf. aanbeveling 10 - synthesenota, Dirk Van Damme) De VLHORA vindt dat voor het hoger onderwijslandschap voldoende middelen moeten worden voorzien. Dit betekent dat er, ongeacht de keuzes die gemaakt worden, extra middelen moeten worden vrijgemaakt voor de academisering, voor de professionele opleidingen en voor het HBO 5 -opleidingen. De VLHORA vindt dat de academiseringsmiddelen verder gekleurd moeten blijven. Bovendien moet de financiering van gelijke opleidingen ook gelijk zijn, ongeacht de instelling die ze aanbiedt. 3

4 De VLHORA onderschrijft volgende prioriteiten: (1) een correcte en afdwingbare indexering van de globale bedragen, (2) het kliksysteem dient onverkort te worden uitgevoerd, (3) de 10 % extra middelen vermeld in het regeerakkoord zijn bovenop de eerste twee elementen en dienen uitgevoerd met evenredige toepassing op alle deelbudgetten en met voldoende middelen beschikbaar om de opdracht van de academisering uit te werken. De VLHORA vraagt speciale aandacht voor volgende punten: - de financiering van het hoger kunstonderwijs - het hoger onderwijs in Brussel - indien de integratie van de academische opleidingen in de universiteiten als uitkomst van het debat naar voor wordt geschoven dienen de daarbij horende niet-afgeschreven investeringen te worden overgenomen 8. personeel (cf. aanbeveling 8 - synthesenota, Dirk Van Damme) De VLHORA is van mening dat het hoger onderwijs een zo optimaal mogelijke omgeving moet kunnen bieden voor het functioneren van de personeelsleden. Een geharmoniseerd personeelsstatuut is nodig om talenten maximaal te kunnen valoriseren en om de samenwerking en mobiliteit tussen instellingen te verhogen. Indien de integratie van de academische opleidingen in de universiteiten als uitkomst van het debat naar voren wordt geschoven dient het daarbij horende personeel te worden overgenomen. De hogescholen kunnen in deze niet geconfronteerd worden met een resterend sociaal passief. 9. belang professionele bacheloropleidingen In een toekomstig hoger onderwijslandschap moet versterkt belang gehecht worden aan de professionele bacheloropleidingen en de omgeving waarin die worden aangeboden. Dit uit zich in financiering maar ook in relatie tot praktijkgebaseerd onderzoek en in samenwerking met academische opleidingen. De VLHORA blijft dan ook pleiten voor een inhaalbeweging inzake de financiering van deze opleidingen en de erkenning van praktijkgebaseerd onderzoek als een volwaardige vorm van onderzoek en een onontbeerlijke schakel in de innovatieketen. Het belang van dit onderzoek mag niet onderschat worden in de omzetting van onderzoek in innovatie en producten en processen die een maatschappelijke en economische meerwaarde leveren; daar waar het gaat om valorisatie dus. Hogescholen spelen een belangrijke rol vanwege hun specifieke relatie met KMO s, de not-for-profitsector, de culturele wereld en de kunstensector. Praktijkgebaseerd onderzoek levert bovendien een bijdrage aan de verbetering en innovatie van de opleidingen en draagt, vervat in de curricula, bij tot het gevoelig maken van jonge mensen voor innovatie. De wisselwerking tussen de drieledige opdracht van het hoger onderwijs, namelijk onderwijs, onderzoek en dienstverlening, wordt hiermee verzekerd. De VLHORA vraagt ten minste een verdubbeling van de middelen voor praktijkgebaseerd onderzoek en de nodige aandacht voor onderzoek in niet-technologische domeinen en kunsten. 10. rationalisatie van het opleidingenaanbod (cf. aanbeveling 6 - synthesenota, Dirk Van Damme) Voorheen, bij de omzetting naar de BAMA-structuur, zijn op het vlak van rationalisatie door de hogescholen al verschillende stappen ondernomen (herschikking en rationaliseren van opleidingen en van opties naar afstudeerrichtingen, de gezamenlijke opleiding Revalidatie en kinesitherapie, de besprekingen over de academische bachelors in het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie, ). 4

5 De VLHORA aanvaardt de rationalisatienormen van de commissie Soete niet als dwingende normen, maar slechts als richtinggevend. De mogelijkheid tot programmatie moet blijven. Het is aan de instellingen zelf om de mogelijkheden en beperkingen te bepalen binnen het financieel kader. De VLHORA is geen vragende partij voor een algemene studieduurverlenging van de professionele bacheloropleidingen, maar wil dit niet uitsluiten voor opleidingen waar een duidelijke maatschappelijk behoefte is tot studieduurverlenging. Studieduurverlening van academische opleidingen is gewenst (toegepaste taalkunde, Industriële wetenschappen en technologie). Elke verlenging van studieduur moet gepaard gaan met bijkomende financiële middelen ten einde de waarde per financieringspunt ten minste te kunnen behouden

Bijlage V. Vervolgopdracht aan de Ministeriële Commissie Optimalisatie en rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en -aanbod Vervolgopdracht aan de Ministeriële Commissie maart 2008 Frank Vandenbroucke

Nadere informatie

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten stuk ingediend op 1655 (2011-2012) Nr. 1 4 juni 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten verzendcode: OND 2 Stuk 1655

Nadere informatie

UVAH-standpunt over integratie

UVAH-standpunt over integratie UVAH-standpunt over integratie Uitgangspunt De commissie Soete poneert een integratie van de academisch gerichte opleidingen van de hogescholen in de universiteiten. De Unie van de Vlaamse Autonome Hogescholen

Nadere informatie

Reacties bij/ standpunten over de platformtekst

Reacties bij/ standpunten over de platformtekst Reacties bij/ standpunten over de platformtekst De definitieve versie van de platformtekst werd op 27 april 2010 doorgestuurd naar de leden van de werkgroep. De verschillende geledingen kregen de gelegenheid

Nadere informatie

Advies over het vervolgrapport van de ministeriële commissie rationalisatie en optimalisatie

Advies over het vervolgrapport van de ministeriële commissie rationalisatie en optimalisatie ADVIES Raad Hoger Onderwijs 10 maart 2009 RHO/IDR/ADV/004 Advies over het vervolgrapport van de ministeriële commissie rationalisatie en optimalisatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL

Nadere informatie

ADVIES 133 PROGRAMMADECRETEN 2009 2010

ADVIES 133 PROGRAMMADECRETEN 2009 2010 ADVIES 133 PROGRAMMADECRETEN 2009 2010 12 november 2009 ADVIES 133 PROGRAMMADECRETEN 2009 2010 12 november 2009 Inhoud SITUERING... 3 OVERZICHT VAN DE VOOR DE VRWB RELEVANTE ARTIKELS... 3 Derde aanpassing

Nadere informatie

ADVIES 135 STRUCTUUR HOGER ONDERWIJS

ADVIES 135 STRUCTUUR HOGER ONDERWIJS ADVIES 135 STRUCTUUR HOGER ONDERWIJS 22 april 2010 ADVIES 135 STRUCTUUR HOGER ONDERWIJS 22 APRIL 2010 STRUCTUUR HOGER ONDERWIJS 2/12 INHOUD SITUERING 3 ADVIES 4 1. EEN VLAAMS HOGER ONDERWIJS VOOR DE TOEKOMST

Nadere informatie

Platformtekst over het toekomstige hogeronderwijslandschap in Vlaanderen

Platformtekst over het toekomstige hogeronderwijslandschap in Vlaanderen Platformtekst over het toekomstige hogeronderwijslandschap in Vlaanderen Tekst van de werkgroep maatschappelijk debat aan de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

Nadere informatie

Een nieuw financieringssysteem voor universiteiten en hogescholen. Standpunt en voorstel van de Associatie K.U.Leuven

Een nieuw financieringssysteem voor universiteiten en hogescholen. Standpunt en voorstel van de Associatie K.U.Leuven 5 oktober 2005 vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Een nieuw financieringssysteem voor universiteiten en hogescholen. Standpunt en voorstel van de Associatie K.U.Leuven 1. Situering

Nadere informatie

Concept Academisering Concrete vereisten Evolutie naar academisch: quid? Academisering. Anton Schuurmans. 8 oktober 2009

Concept Academisering Concrete vereisten Evolutie naar academisch: quid? Academisering. Anton Schuurmans. 8 oktober 2009 Concept 8 oktober 2009 Concept Wat vooraf ging... Invoering Bologna Concept Bolognaverklaring 19 juni 1999: verhoging mobiliteit binnen Europa bachelor-masterstructuur studiepunten (credits) uitwisseling

Nadere informatie

Hervorming 2020: Blauwdruk voor het hoger onderwijs van de 21 ste eeuw

Hervorming 2020: Blauwdruk voor het hoger onderwijs van de 21 ste eeuw PERSCONTACT 6 juli 2010 Hervorming 2020: Blauwdruk voor het hoger onderwijs van de 21 ste eeuw Op 8 juli hield het Vlaams Parlement een themadebat over de toekomst van ons hoger onderwijs. De uitkomst

Nadere informatie

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Lerarenopleidingen versterken Visie hogescholen bij de conceptnota Johan Veeckman, voorzitter VLHORA 1 Algemene aandachtspunten Nood aan promotie

Nadere informatie

Uitbreiding studieomvang

Uitbreiding studieomvang Infofiche Uitbreiding studieomvang Om te voldoen aan internationale verwachtingen en de studiedruk te verlagen, werd de mogelijkheid gecreëerd de masteropleidingen in de humane wetenschappen te verlengen

Nadere informatie

Advies. Wijzigingen HBO en hoger onderwijs. Brussel, 12 juni 2017

Advies. Wijzigingen HBO en hoger onderwijs. Brussel, 12 juni 2017 Advies Wijzigingen HBO en hoger onderwijs Brussel, 12 juni 2017 SERV_20170612_SenSeHBO_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be

Nadere informatie

Advies over de discussienota hoger kunstonderwijs

Advies over de discussienota hoger kunstonderwijs ADVIES Raad Hoger Onderwijs 10 juni 2008 RHO/IDR/ADV/008 Advies over de discussienota hoger kunstonderwijs VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL www.vlor.be Advies over de discussienota

Nadere informatie

Standpunt kader uitbreiding studieomvang

Standpunt kader uitbreiding studieomvang Standpunt kader uitbreiding studieomvang Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 6 december 2012 INHOUD 1. Situering... 1 2. Algemene aandachtspunten... 2 Wenselijkheid uitbreiding studieomvang... 2

Nadere informatie

MEMORANDUM. voor het beleid op politiek en academisch vlak

MEMORANDUM. voor het beleid op politiek en academisch vlak MEMORANDUM voor het beleid op politiek en academisch vlak Academiseren? Laat het ons dadelijk goed doen! VIK-memorandum voor het beleid op politiek en academisch vlak. - 2 - De graad en het diploma van

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

Dhr. Luc Van de Velde Algemeen directeur Erasmushogeschool Brussel

Dhr. Luc Van de Velde Algemeen directeur Erasmushogeschool Brussel Dhr. Luc Van de Velde Algemeen directeur Erasmushogeschool Brussel Op eigen kracht, dames en heren, zullen de Erasmushogeschool Brussel, de Vrije Universiteit Brussel en de Universitaire Associatie Brussel

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

Mia Douterlungne administrateur-generaal

Mia Douterlungne administrateur-generaal Mia Douterlungne administrateur-generaal Terugblik op het voorbije werkjaar Vooruitblik op het nieuwe werkjaar Onderwijs en de arbeidsmarkt van morgen Startdag 2015 ALGEMEEN 2014-2015: advies over beleidsnota

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Hoger onderwijs. Hogescholen moeten hun positie verstevigen. Verschillen en overeenkomsten tussen Vlaanderen en Nederland

Hoger onderwijs. Hogescholen moeten hun positie verstevigen. Verschillen en overeenkomsten tussen Vlaanderen en Nederland Hoewel er vandaag behoorlijk wat samenwerking bestaat, zal het in de toekomst van belang zijn dat hogescholen in Vlaanderen en Nederland elkaar nog beter leren kennen, schrijft Johan Veeckman. Hogescholen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

De toekomst van de academische hogeschoolopleidingen in het Vlaamse hogeronderwijslandschap Synthesenota op vraag van de Vlaamse Regering

De toekomst van de academische hogeschoolopleidingen in het Vlaamse hogeronderwijslandschap Synthesenota op vraag van de Vlaamse Regering De toekomst van de academische hogeschoolopleidingen in het Vlaamse hogeronderwijslandschap Synthesenota op vraag van de Vlaamse Regering Dirk Van Damme 1 15 januari 2010 1. Inleiding a) Situering Op 18

Nadere informatie

Bologna revisited. Door Robert Voorhamme

Bologna revisited. Door Robert Voorhamme Bologna revisited Door Robert Voorhamme Het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in Vlaanderen bracht een ganse fusiebeweging op gang tussen de hogescholen, waarbij de hogere kunstopleidingen,

Nadere informatie

Advies over de beleidsevaluatie van een aantal aspecten van het financieringsmechanisme hoger onderwijs

Advies over de beleidsevaluatie van een aantal aspecten van het financieringsmechanisme hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs 9 juni 2015 RHO-RHO-ADV-1415-008 Advies over de beleidsevaluatie van een aantal aspecten van het financieringsmechanisme hoger onderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210

Nadere informatie

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Taalregeling hoger onderwijs aanvragen voor het aanbieden van

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

Advies over de structuur van het hoger onderwijs

Advies over de structuur van het hoger onderwijs ADVIES Raad Hoger Onderwijs 9 maart 2010 RHO/IDR/ADV/006 Advies over de structuur van het hoger onderwijs VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL www.vlor.be Advies over de structuur van

Nadere informatie

Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN

Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN Hoger Onderwijs - Taaltesten taalvakdocenten

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

Nota : De toekomst van de academische opleidingen. Standpunt van de Universiteit Gent. 1. Situering. 1.1. De academisering.

Nota : De toekomst van de academische opleidingen. Standpunt van de Universiteit Gent. 1. Situering. 1.1. De academisering. Nota : De toekomst van de academische opleidingen. Standpunt van de Universiteit Gent 1. Situering 1.1. De academisering. Door het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Algemeen Directeur, Dames en. heren in al jullie graden en hoedanigheden, beste studenten

Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Algemeen Directeur, Dames en. heren in al jullie graden en hoedanigheden, beste studenten HoGent 28/09/2011 Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Algemeen Directeur, Dames en heren in al jullie graden en hoedanigheden, beste studenten Het gaat bijzonder goed met het hoger onderwijs. Bijna overal

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN Stuk 546 (1993-1994) - Nr. 4 ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSERAAD ZITTING 1993-1994 2 JUNI 1994 ONTWERP VAN DECREET betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN 1. AMENDEMENTEN

Nadere informatie

Memorandum van de Vlaamse Ingenieurskamer

Memorandum van de Vlaamse Ingenieurskamer Memorandum van de Vlaamse Ingenieurskamer Aan de dames en heren minister, politici en beleidsvoerders van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen. Over te nemen maatregelen voor: 1. een internationale erkenning

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel. Nota aan de leden van de Vlaamse Regering

Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel. Nota aan de leden van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Nota aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: conclusies van het maatschappelijk debat over de mogelijke integratie van de academiserende

Nadere informatie

Financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen

Financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen Financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen Peter Parmentier, Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen - Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 Korte voorstelling 2

Nadere informatie

SBOV II HRM & veranderingsmanagement. 6 oktober Ria JANVIER (Universiteit Antwerpen) HRM & veranderingsmanagement. HRM & veranderingsmanagement

SBOV II HRM & veranderingsmanagement. 6 oktober Ria JANVIER (Universiteit Antwerpen) HRM & veranderingsmanagement. HRM & veranderingsmanagement HRM & veranderingsmanagement Stand van het lokale personeelsbeleid en de aansturing ervan door de Vlaamse overheid Annie HONDEGHEM (K.U.Leuven) Nele PEETERS & Chiara DE CALUWÉ (Universiteit Antwerpen)

Nadere informatie

Advies over de professioneel gerichte bacheloropleiding na integratie

Advies over de professioneel gerichte bacheloropleiding na integratie Raad Hoger Onderwijs IDR / 8 mei 2012 RHO-RHO-ADV-009 Advies over de professioneel gerichte bacheloropleiding na integratie Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Praktijkgebaseerd Onderzoek in de Bachelor opleidingen Sociaal Werk: visie en uitdagingen

Praktijkgebaseerd Onderzoek in de Bachelor opleidingen Sociaal Werk: visie en uitdagingen Praktijkgebaseerd Onderzoek in de Bachelor opleidingen Sociaal Werk: visie en uitdagingen Peter Raymaekers Lector en coördinator onderzoek en dienstverlening Departement Sociale School Heverlee KHleuven

Nadere informatie

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur De sjabloon van het aanvraagdossier

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

Optimalisatie en rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en -aanbod

Optimalisatie en rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en -aanbod Optimalisatie en rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en -aanbod Deel II van het vervolgrapport van de Ministeriële Commissie aan de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs

Nadere informatie

Beweging in Onderwijs, Onderwijs in Beweging

Beweging in Onderwijs, Onderwijs in Beweging 1 Beweging in Onderwijs, Onderwijs in Beweging Koen Pelleriaux, kabinetschef minister van Onderwijs Mijnheer de voorzitter, Mijnheer de algemeen directeur, Beste studenten, Dames en heren, halverwege We

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak

samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak In de afgelopen jaren zijn steeds meer opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs geheel of gedeeltelijk Engelstalig geworden. Deze ontwikkeling is het sterkst

Nadere informatie

Advies over de wijziging van het accreditatieverdrag

Advies over de wijziging van het accreditatieverdrag Raad Hoger Onderwijs IDR / 16 april 2013 RHO-RHO-ADV-005 Advies over de wijziging van het accreditatieverdrag Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81 18

Nadere informatie

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS M.H.O. OP TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur Dit sjabloon met richtlijnen

Nadere informatie

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Brussel, 18 november 2009 181109 Advies federaal banenplan Advies betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Inhoud Advies... 3 1. Situering... 3 2. Het

Nadere informatie

Erkenningscommissie Hoger Onderwijs

Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Hoger Onderwijs inzake aanvragen tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal en van de aard (statuut) van opleidingen Situering In het decreet tot instelling

Nadere informatie

Maatschappelijke beleidsnota. over de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Maatschappelijke beleidsnota. over de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen stuk ingediend op 591 (2009-2010) Nr. 1 Bijlagen 25 juni 2010 (2009-2010) Maatschappelijke beleidsnota over de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen Bijlagen Verslagen over hoorzittingen Stukken

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Hogescholen denken aan verhoging studiegeld

Hogescholen denken aan verhoging studiegeld De Morgen Hogescholen denken aan verhoging studiegeld Miljoen euro is het bedrag waar de hogescholen naar op zoek zijn. Oorzaak is het recordaantal inschrijvingen Nooit eerder studeerden er zo veel jongeren

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Advies over het actieplan gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

Advies over het actieplan gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid Algemene Raad 29 september 2016 AR-AR-ADV-1617-005 Advies over het actieplan gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219

Nadere informatie

Advies over voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2015

Advies over voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2015 Algemene Raad 23 april 2015 AR-AR-ADV-1415-014 Advies over voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2015 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Em. prof. dr. Rudi Verheyen. 1. Voorgeschiedenis 2

Em. prof. dr. Rudi Verheyen. 1. Voorgeschiedenis 2 Overzicht van verschillende ontwikkelingen in de werking en structuur van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen en voorstellen voor de toekomstige structuur. Inhoud Em. prof. dr. Rudi Verheyen 1. Voorgeschiedenis

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten stuk ingediend op 2074 (2012-2013) Nr. 1 22 mei 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten, Irina De Knop en Fientje Moerman en de heer Sas van Rouveroij betreffende

Nadere informatie

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART 2016-04-13 ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART Inleiding In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de besparingsmaatregelen tijdens deze legislatuur op de werkingstoelagen en op de sociale toelagen,

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Dat de instellingen en evaluatieorganen voldoende kwaliteitsbewustzijn zullen tonen om de verbeterfunctie van de externe kwaliteitszorg

Dat de instellingen en evaluatieorganen voldoende kwaliteitsbewustzijn zullen tonen om de verbeterfunctie van de externe kwaliteitszorg Accreditatie hoger onderwijs Onder welke voorwaarden kan accreditatie in de toekomst een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs. Blijvend succes

Nadere informatie

Advies. Uitbouw hoger beroepsonderwijs. Brussel, 23 mei 2016

Advies. Uitbouw hoger beroepsonderwijs. Brussel, 23 mei 2016 Advies Uitbouw hoger beroepsonderwijs Brussel, 23 mei 2016 SERV_20160523_CNhogerberoepsonderwijs_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart

Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart Studiedag Expertisenetwerk School of Education Brugge 21 oktober2010 Johan van Braak Johan.vanBraak@UGent.be Conclusies 1. Er is een kloof tussen onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Memorandum over de internationale opleiding van de industrieel ingenieur

Memorandum over de internationale opleiding van de industrieel ingenieur Memorandum over de internationale opleiding van de industrieel ingenieur juni 2015 inhoud Studieduur van de opleiding van industrieel ingenieurs 5 Naar 120 studiepunten voor een master industrieel ingenieur

Nadere informatie

Onderwijsvisitaties van de eerste academiserende opleidingen van de hogescholen afgerond

Onderwijsvisitaties van de eerste academiserende opleidingen van de hogescholen afgerond PERSBERICHT Onderwijsvisitaties van de eerste academiserende opleidingen van de hogescholen afgerond maandag 7 december 2009 van 14.00 tot 17.00 uur, Brussel Paleis der Schone Kunsten Volgens het structuurdecreet

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN

HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN AANBEVELING 21 HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN VOORONTWERP VAN DECREET 13 juni 2002 VRWB-R/AANB-21 13 juni 2002 1/10 INHOUD SITUERING... 3 VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN... 5 1.

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten stuk ingediend op 1655 (2011-2012) Nr. 3 21 juni 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten Amendementen Stukken in het

Nadere informatie

NAAR EEN TWEEJARIGE MASTER? 30 mei 2010

NAAR EEN TWEEJARIGE MASTER? 30 mei 2010 NAAR EEN TWEEJARIGE MASTER? 30 mei 2010 Studenten kunnen slechts instemmen met een studieduurverlenging indien voldaan is aan onderstaande aandachtspunten en eisen. Er kan slechts overgegaan worden tot

Nadere informatie

Stafmobiliteit gewikt en gewogen

Stafmobiliteit gewikt en gewogen Stafmobiliteit gewikt en gewogen Isabelle De Ridder Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Strategische adviesraad voor het beleidsdomein onderwijs en vorming - Opdracht: o Adviezen op vraag

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen 24 april 2012 BRON: non-paper Vlaamse Overheid Aanleiding: Motie van aanbeveling over de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Sturingsrelaties tussen overheid en instellingen voor hoger onderwijs

Sturingsrelaties tussen overheid en instellingen voor hoger onderwijs Sturingsrelaties tussen overheid en instellingen voor hoger onderwijs HEINE-project, in kader van Targeted Socio-Economic Research Programme (TSER) België (Vlaanderen), Finland, Groot-Brittannië, Italië,

Nadere informatie

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten Raad Hoger Onderwijs IDR / 14 februari 2012 RHO-RHO-ADV-008 Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Onderzoek aan de Vlaamse hogescholen

Onderzoek aan de Vlaamse hogescholen Onderzoek aan de Vlaamse hogescholen schriftelijke reflectie - hoorzitting onderzoek ad hoc commissie hoger onderwijs, Vlaams Parlement woensdag 28 april 2010 Als volwaardige partners in onderzoek en innovatie

Nadere informatie

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit

Nadere informatie

[Ontwikkelingssamenwerking]

[Ontwikkelingssamenwerking] [Ontwikkelingssamenwerking] In welke ontwikkelingsrelevante activiteiten is een rol weggelegd voor Lessius? 1 Lessius Studiedag 10/01/12 INLEIDING Opzet van de workshop Aanleiding Resultaten CIMIC/IO studieopdracht

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Bekrachtigd door de Algemene Vergadering van 7 juli 2011 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 17 juni 2011

Bekrachtigd door de Algemene Vergadering van 7 juli 2011 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 17 juni 2011 Bekrachtigd door de Algemene Vergadering van 7 juli 2011 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 17 juni 2011 vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Krachtlijnen associatiewerking 2010-2014

Nadere informatie

Regie van het lokaal sociaal beleid

Regie van het lokaal sociaal beleid Regie van het lokaal sociaal beleid Bram Verschuere Universiteit Gent Bram.Verschuere@Ugent.be @VerschuereBram - Beleidsopties Vlaamse regering - Een toekomstig kader? - Mogelijke modellen? - Aandachtspunten?

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Onderzoek naar de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2013 worden 1 jaar lang gevolgd (tot en met juni 2014) Succes wordt

Nadere informatie

Advies over het voorstel van decreet tot wijzigingen aan de studieomvang van opleidingen in het hoger onderwijs

Advies over het voorstel van decreet tot wijzigingen aan de studieomvang van opleidingen in het hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs 11 juni 2013 RHO-RHO-ADV-009 Advies over het voorstel van decreet tot wijzigingen aan de studieomvang van opleidingen in het hoger onderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6

Nadere informatie

Advies Beleidsbrief Onderwijs 2010-2011

Advies Beleidsbrief Onderwijs 2010-2011 Advies Beleidsbrief Onderwijs 2010-2011 If there is no struggle, there is no progress. Inleiding De Vlaamse Hogescholenraad heeft met veel interesse en vanuit een kritische positie de Beleidsbrief Onderwijs

Nadere informatie

Een Vlaams platform voor digitale innovatie in het hoger onderwijs. Zin of onzin? Debatavond 20 april 2016

Een Vlaams platform voor digitale innovatie in het hoger onderwijs. Zin of onzin? Debatavond 20 april 2016 Een Vlaams platform voor digitale innovatie in het hoger onderwijs. Zin of onzin? Debatavond 20 april 2016 1 Voorgeschiedenis: KVAB-Standpunten http://www.kvab.be/standpunten.aspx Standpunt 33: Denkers

Nadere informatie

Advies over de implementatie van de nieuwe taalregeling hoger onderwijs

Advies over de implementatie van de nieuwe taalregeling hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs IDR / 20 maart 2013 RHO-RHO-ADV-004 Advies over de implementatie van de nieuwe taalregeling hoger onderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE 22 januari 2004 Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies...3 ADVIES BIJ HET VOORONTWERP

Nadere informatie