Een nieuw financieringssysteem voor universiteiten en hogescholen. Standpunt en voorstel van de Associatie K.U.Leuven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuw financieringssysteem voor universiteiten en hogescholen. Standpunt en voorstel van de Associatie K.U.Leuven"

Transcriptie

1 5 oktober 2005 vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Een nieuw financieringssysteem voor universiteiten en hogescholen. Standpunt en voorstel van de Associatie K.U.Leuven 1. Situering In zijn beleidsnota kondigt minister Frank Vandenbroucke aan dat in 2007 een nieuw financieringssysteem voor universiteiten en hogescholen van start moet gaan. Aangezien het de bedoeling is dat het systeem dezelfde logica hanteert voor de financiering van het onderwijs van de hogescholen en de universiteiten, wil de Associatie K.U.Leuven een bijdrage leveren om tot een coherent financieringsmodel te komen. Ze heeft daarom de voorbereiding van de nieuwe financiering 2007 als één van de prioriteiten van de associatie opgenomen in haar beleidsplan voor 2004 en De Raad van bestuur van de associatie formuleerde basisprincipes voor een nieuw financieringsmodel (zie punt 2). Deze basisprincipes zijn aanvaard door de raden van bestuur van de associatieleden. De stuurgroep Financiering heeft in de voorbije twee jaar een inzicht in de financiering van de hogescholen en universiteiten verworven en een gegevensbestand opgebouwd dat als basis dient voor het uitvoeren van simulaties. Op grond van deze basisprincipes en van tal van analyses ontwikkelde een ad hoc comité een financieringsmodel (zie punt 3). Dit model gaat uit van de basisfinanciering 2006, zoals door de overheid medegedeeld in maart 2005, waarbij geen rekening gehouden werd met een eventuele financiële injectie. Verder gaat het model uit van twee extra financiële impulsen, van de compensatie van verminderd studiegeld voor beursstudenten via de studiefinanciering en van de gelijkstelling van de financiering van de studentenvoorzieningen van de hogescholen aan die van de universiteiten. De eerste financiële impuls betreft de financiële injectie, zoals opgenomen in het regeerakkoord en waarvan de beleidsnota vermeldt dat ze voorafgaand aan het nieuwe financieringsmechanisme voor het geheel van het hoger onderwijs aan de enveloppe toegevoegd wordt. De tweede financiële impuls betreft een extra stimulans voor de academisering van de tweecycliopleidingen van de hogescholen. Het voorgestelde financieringsmodel houdt rekening met aandachtspunten en prioriteiten die minister Frank Vandenbroucke in zijn beleidsnota en in toespraken en interviews naar voren schuift: de nieuwe structuur van het hoger onderwijs, de flexibilisering, de samenwerking tussen instellingen, de gerichtheid op resultaat en kwaliteit, het uitgangspunt om een vergelijkbare opdracht op een vergelijkbare manier te financieren. Het voorstel komt tevens tegemoet aan de noodzaak om maatregelen te treffen die een optimalisatie en rationalisatie van het onderwijsaanbod moeten realiseren. Daarnaast heeft het model aandacht voor aanbevelingen die door VLIR, VHLORA en VOKA geformuleerd zijn. Het nieuwe financieringsmodel moet de instellingen prioritair toelaten om hun basisopdrachten kwaliteitsvol uit te voeren. Wel is het van belang dat de instellingen hun inspanningen voor kansengroepen aantonen. Bijkomende opdrachten vergen echter bijkomende middelen. Voor de Associatie K.U.Leuven is de academiseringsopdracht een belangrijke prioriteit. In de voorbije twee jaar is de associatie begonnen met de creatie van een stimulerend kader voor de academisering. De betrokken hogescholen en de K.U.Leuven treffen structurele maatregelen die de samenwerking inzake onderzoek bevorderen (begeleidingscommissies voor academisering, oprichting valorisatiedienst voor wetenschappelijk onderzoek, stimuli voor gezamenlijke onderzoeksprojecten, statuut van geaffilieerd onderzoeker, e.a.). De samenwerking in de

2 associatie moet onder de coördinatie van de universiteit de versnippering van onderzoeksmiddelen tegengaan. De Associatie K.U.Leuven vraagt daarom dat de overheid de nodige financiële middelen voorziet om de academisering en de noodzakelijke accreditering mogelijk te maken. Het beschikbaar stellen van bijkomende middelen voor de academisering van de hogeschoolopleidingen van twee cycli mag niet gebeuren ten koste van een adequate financiering van het professioneel hoger onderwijs of van de universitaire opleidingen. De Associatie K.U.Leuven is er van overtuigd dat ze grote mogelijkheden heeft om in alle schakels van de innovatieketen een belangrijke maatschappelijke meerwaarde te realiseren. De associatiepartners ondersteunen elkaar om een onderzoeks- en ontwikkelingscontinuüm uit te bouwen dat gaat van fundamenteel tot en met toepassingsgericht onderzoek en ontwikkelingswerk, zowel op regionaal als internationaal vlak. Zowel universiteit en tweecycliopleidingen als het ééncyclusonderwijs kunnen hier in onderlinge complementariteit een uiterst waardevolle bijdrage leveren. De Associatie K.U.Leuven is bereid haar verantwoordelijkheden ten volle op te nemen. Eén van de belangrijke motieven voor de associatievorming is in de geest van de Bolognaverklaring het streven naar verbetering van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Het nieuwe financieringssysteem moet deze ambitie mogelijk maken. 2. Basisprincipes voor een nieuw financieringsmodel De Associatie K.U.Leuven formuleert de volgende basisprincipes voor een nieuw financieringsmodel. 1. De basisfinanciering moet de hoger onderwijsinstellingen in staat stellen hun decretale opdrachten (onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening) kwaliteitsvol uit te voeren. De basisfinanciering van het academisch onderwijs omvat onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De basisfinanciering van het hoger professioneel onderwijs omvat onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en projectmatig wetenschappelijk onderzoek. 2. Los van de ontwikkeling van het financieringsmodel is een inhaalbeweging nodig met betrekking tot de basisfinanciering van de hogescholen (cf. de in het regeerakkoord opgenomen financiële injectie). Daarnaast moet ook een inhaaloperatie plaatsvinden voor de extra kosten die vrije instellingen hebben ten opzichte van gemeenschapsinstellingen op het vlak van RSZ en groepsverzekering (bv. artikel 136). 3. Het nieuwe financieringsmodel mag er niet toe leiden dat één van beide groepen universiteiten hogescholen in het academisch en het hoger professioneel onderwijs moet inleveren ten koste van de andere groep. 4. Het nieuwe financieringsmodel mag bij de start voor geen enkele instelling verlies inhouden t.a.v. de huidige situatie. Dit is enkel mogelijk als er meer middelen komen. 5. Rekening houdend met de vorige principes dient een duidelijke, op eenvoudige en doorzichtige criteria gebaseerde, verdeling van de middelen tussen de professionele opleidingen, de academische opleidingen aan de hogescholen en de academische opleidingen aan de universiteiten te worden gerealiseerd. 6. Extra budget is nodig voor de financiering van de academisering van de hogeschoolopleidingen van twee cycli. 7. Het nieuwe financieringsmodel moet gekoppeld worden aan de optimalisatie van het onderwijsaanbod. Hierbij moet voldoende ruimte gelaten worden aan de associaties om de optimalisatie van hun onderwijsaanbod te realiseren. 8. Het nieuwe financieringsmodel moet garanties bieden dat de studieduur binnen de perken blijft. Tevens moet het rekening houden met de flexibiliteit in het samenstellen van het curriculum en moet het verantwoordelijkheid bij de student leggen (systeem van leerrechten en verhoogd studiegeld voor niet-financierbare studenten). blz. 2/5

3 9. Wat de financiering van het onderwijs betreft, wordt prioriteit gegeven aan de financiering van de basisopleidingen. Voor de bachelor-na-bacheloropleidingen en master-na-masteropleidingen kunnen de instellingen vrij het studiegeld bepalen. 10. Het studiegeld moet onafhankelijk zijn van de sociale herkomst van de student (beursstudent, bijnabeursstudent, niet-beursstudent). Compensatie moet gebeuren via de studiefinanciering. 11. De financiering van het hoger kunstonderwijs vergt bijzondere aandacht. 12. De financiering van de studentenvoorzieningen van de hogescholen moet op het niveau van de financiering van de studentenvoorzieningen van de universiteiten gebracht worden. 3. Voorstel voor een nieuw financieringsmodel hoger onderwijs: beschrijving van het model 3.1. Uitgangspunten van het nieuw financieringsmodel Het nieuw financieringssysteem voorziet 3 geldstromen: een basis voor elke instelling, een onderwijs en een onderzoeks. Het model veronderstelt dat er 2 belangrijke nieuwe financiële injecties worden voorzien : - een financiële injectie van 25 mio EUR per jaar, voor alle opleidingen van de hogescholen (reeds opgenomen in het regeerakkoord) ; - een financiële injectie van 24 mio EUR per jaar, voor de academisering van de tweecycliopleidingen van de hogescholen voor de start van het nieuw financieringsmodel in Een groeipad wordt voorzien in functie van de uiteindelijke evolutie van de basisparameters van het model Basis voor elke instelling Deze geldstroom is bedoeld om de hogescholen en universiteiten als "organisatie" te laten functioneren. In een eerste fase (bij invoering van het nieuw financieringssysteem in 2007) is het wenselijk om de nominale bedragen per instelling decretaal vast te leggen. Op die manier kan vermeden worden dat onaanvaardbare discontinuïteiten zouden optreden t.o.v. het oud financieringssysteem. Het basis wordt in het model zodanig berekend dat bij aanvang geen enkele instelling verliest bij de overgang van 2006 (situatie voor de financiële injectie) naar 2007 en dat de instellingen die significant gegroeid zijn de afgelopen jaren, een zekere compensatie krijgen. Het is de bedoeling om gaandeweg het basis per instelling variabel te maken in functie van bepaalde factoren, bijvoorbeeld : - in functie van het aantal financierbare studenten, desgewenst op basis van een voortschrijdend gemiddelde over een voldoende lange periode; - in functie van optimalisatie-inspanningen die per associatie worden gerealiseerd (een optimalisatie-index moet nog gedefinieerd worden). Zo komt het model tegemoet aan de basisprincipes dat er bij de overgang naar een nieuw financieringssysteem geen verliezers mogen zijn en dat er een inhaalbeweging moet zijn voor sterke groeiers Onderwijs Deze geldstroom is bedoeld om de onderwijsactiviteiten van de instellingen te financieren. Deze geldstroom wordt voor 80% verdeeld op basis van de onderwijsbelastingseenheden (OBE) en voor 20 % op basis van de financierbare studenten (FS) 1. 1 In het licht van de flexibilisering zullen de begrippen onderwijsbelastingseenheid en financierbare student vervangen moeten worden door begrippen OBE-equivalent en studentenequivalent. blz. 3/5

4 Bij aanvang van het model wordt een bedrag per financierbare student en een bedrag per onderwijsbelastingseenheid vastgelegd. Deze zijn gelijk voor alle onderwijstypes van het hoger onderwijs (dus professionele en academische opleidingen, zowel voor de hogescholen als voor de universiteiten). Het onderwijs is een variabele geldstroom die elk jaar wordt aangepast in functie van de index en van de studentenaantallen (OBE + FS). Hiermee komt het model tegemoet aan de basisprincipes om over de instellingen heen een gelijke financiering te voorzien voor gelijke onderwijsinspanning en om de financiering te laten variëren in functie van de studentenaantallen Onderzoeks Deze geldstroom is bedoeld om de onderzoeks- en academiseringsactiviteiten van de instellingen te financieren. Het onderzoeks wordt aangepast in functie van de opleidingstaak Professionele opleidingen Voor de professionele opleidingen wordt hier het projectmatig wetenschappelijk onderzoek bedoeld. Deze middelen worden verdeeld op basis van de studentenaantallen per instelling Academische opleidingen aan de hogescholen In de academische opleidingen aan de hogescholen worden via deze geldstroom de academisering en het daarmee gepaard gaande wetenschappelijk onderzoek gefinancierd. De decretaal reeds vastgelegde middelen worden verdeeld op basis van academiseringseenheden. De bijkomende middelen voor academisering worden verdeeld op basis van de financierbare studenten per instelling. Er kan aan gedacht worden om ook aan de hogescholen een gedeelte van de onderzoeksgelden te verdelen op basis van een performantie-index op associatieniveau vanaf Academische opleidingen aan de universiteiten Aan de universiteiten dient deze geldstroom voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek (naast de onderzoeksmiddelen BOF, FWO, e.a.) en voor de financiering van de academiseringsinspanning vanuit de universiteiten naar de hogescholen in het kader van de associaties. Deze middelen worden verdeeld op basis van de financierbare studenten van de academische opleidingen die verstrekt worden binnen de associatie (= input-criterium) en het aandeel van de universiteit in de BOF-sleutel (= output-criterium). Dit laatste criterium wordt voorlopig alleen voorzien aan de universiteiten, waar de BOF-sleutel een indicatie geeft van de onderzoeksperformantie aan deze instellingen Studiefinanciering en studentenvoorzieningen Naast de drie geldstromen zoals voorzien in het nieuw financieringsmodel vraagt de Associatie K.U.Leuven aandacht voor de aanpassing van de studiefinanciering en de studentenvoorzieningen. Hierbij stelt de Associatie K.U.Leuven dat het studiegeld onafhankelijk moet zijn van de sociale herkomst van de student (beursstudent, bijna-beursstudent, niet-beursstudent). De compensatie moet gebeuren via de studiefinanciering. Verder stelt de Associatie K.U.Leuven dat de financiering van de studentenvoorzieningen van de hogescholen op het niveau van de financiering van de studentenvoorzieningen van de universiteiten moet gebracht worden. blz. 4/5

5 4. Speciale aandachtspunten 4.1. Bestemming van het basis organisatie Van het globale budget voor het hoger onderwijs wordt een vastgelegd percentage vooraf genomen als basis voor de organisatie. Dit gedeelte wordt in eerste instantie aangewend om de overgang van het oude naar het nieuwe financieringssysteem te dempen.in de volgende jaren wordt dit gedeelte van de financiering gebruikt om het hoger onderwijs te optimaliseren, te rationaliseren en te herstructureren. In functie hiervan moet een optimalisatie-index gedefinieerd worden die verhoogt bij samenwerking over opleidingen, studiegebieden en instellingen heen. In functie hiervan installeert de associatie een commissie die voorgelegde rationalisatie- en herstructureringsdossiers analyseert en adviseert De kunstopleidingen De financiering van de kunstopleidingen dient structureel gewaarborgd in het nieuwe financieringsmodel. Indien geöpteerd wordt voor een open financieringssysteem, zoals hierboven voorgesteld in punt 3.3, dan pleit de Associatie K.U.Leuven ervoor dat de financiering van de kunstopleidingen in het globale verdeelmechanisme geregeld blijft via de specifieke OBE-regeling. In het ander geval pleit de Associatie K.U.Leuven ervoor uit het globale budget een gedeelte voor het hoger kunstonderwijs te isoleren. De Associatie K.U.Leuven pleit voor het optellen van de quota bij eventuele fusie van hogescholen met kunstopleidingen De OBE-schalen De bestaande OBE-schalen bij de universiteiten en de hogescholen blijven behouden, met dien verstande dat historische anomalieën ter zake moeten worden weggewerkt en waarbij tegelijk de verdeelsleutel van de academiseringsmiddelen ten behoeve van de tweecycliopleidingen dient te worden aangepast en herschikt. Na verdere analyse kunnen op termijn de OBE-schalen evolueren De academisering De academisering is een gedeelde verantwoordelijkheid van de hogescholen en de universiteiten. Bijkomende middelen voor de academisering van de hogeschoolopleidingen van twee cycli zijn nodig. De Associatie K.U.Leuven pleit er voor dat twee derden van deze middelen verdeeld worden onder de hogescholen en één derde onder de universiteiten voor het uitvoeren van de academiseringsopdracht Indexering De werkingsuitkeringen worden jaarlijks aangepast deels in functie van de geraamde index van de eenheidsloonkosten en deels in functie van de geraamde index van de consumptieprijzen op het einde van het betrokken begrotingsjaar. De Associatie K.U.Leuven pleit voor een regelmatige bijsturing van deze indexeringen indien de werkelijke kosten en prijzen sterker stijgen dan de geraamde. blz. 5/5

6 Nieuw financieringssysteem Hogescholen Universiteiten Professionele opleidingen Academische opleidingen Academische opleidingen 25 mio EUR inhaalbeweging 24 mio extra academiseringsmiddelen basis- basis- basis- wijs- zoeks- wijs- zoeks- wijs- zoeks- forfait per instelling 80% OBE 20% FS PWO midd. forfait per instelling 80% OBE 20% FS acad.m. AE + FS forfait per instelling 80% OBE 20% FS 50 % output (BOFsleutel) 50 % input (FS Assoc.)

Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs

Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs standpunt Vlaamse Hogescholenraad 17 maart 2010 Algemeen De VLHORA is tevreden dat de instellingen, die in eerste instantie verantwoordelijkheid dragen voor

Nadere informatie

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART 2016-04-13 ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART Inleiding In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de besparingsmaatregelen tijdens deze legislatuur op de werkingstoelagen en op de sociale toelagen,

Nadere informatie

Bijlage V. Vervolgopdracht aan de Ministeriële Commissie Optimalisatie en rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en -aanbod Vervolgopdracht aan de Ministeriële Commissie maart 2008 Frank Vandenbroucke

Nadere informatie

ADVIES 135 STRUCTUUR HOGER ONDERWIJS

ADVIES 135 STRUCTUUR HOGER ONDERWIJS ADVIES 135 STRUCTUUR HOGER ONDERWIJS 22 april 2010 ADVIES 135 STRUCTUUR HOGER ONDERWIJS 22 APRIL 2010 STRUCTUUR HOGER ONDERWIJS 2/12 INHOUD SITUERING 3 ADVIES 4 1. EEN VLAAMS HOGER ONDERWIJS VOOR DE TOEKOMST

Nadere informatie

ADVIES 133 PROGRAMMADECRETEN 2009 2010

ADVIES 133 PROGRAMMADECRETEN 2009 2010 ADVIES 133 PROGRAMMADECRETEN 2009 2010 12 november 2009 ADVIES 133 PROGRAMMADECRETEN 2009 2010 12 november 2009 Inhoud SITUERING... 3 OVERZICHT VAN DE VOOR DE VRWB RELEVANTE ARTIKELS... 3 Derde aanpassing

Nadere informatie

I. Zeven prioriteiten

I. Zeven prioriteiten Goedgekeurd door de Raad van bestuur 30/09/2005 Goedgekeurd door de Algemene vergadering 29/11/2005 vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Beleidsplan Associatie K.U.Leuven De bundeling

Nadere informatie

Financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen

Financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen Financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen Peter Parmentier, Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen - Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 Korte voorstelling 2

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 25 april 2001 1000 Brussel RHO/VHE/ADV/006

Leuvenseplein 4 25 april 2001 1000 Brussel RHO/VHE/ADV/006 Vlaamse Onderwijsraad Raad Hoger Onderwijs Leuvenseplein 4 25 april 2001 1000 Brussel RHO/VHE/ADV/006 Advies aangaande het voorontwerp van decreet betreffende de herziening van de financiering van de universiteiten

Nadere informatie

Advies over de beleidsevaluatie van een aantal aspecten van het financieringsmechanisme hoger onderwijs

Advies over de beleidsevaluatie van een aantal aspecten van het financieringsmechanisme hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs 9 juni 2015 RHO-RHO-ADV-1415-008 Advies over de beleidsevaluatie van een aantal aspecten van het financieringsmechanisme hoger onderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210

Nadere informatie

Concept Academisering Concrete vereisten Evolutie naar academisch: quid? Academisering. Anton Schuurmans. 8 oktober 2009

Concept Academisering Concrete vereisten Evolutie naar academisch: quid? Academisering. Anton Schuurmans. 8 oktober 2009 Concept 8 oktober 2009 Concept Wat vooraf ging... Invoering Bologna Concept Bolognaverklaring 19 juni 1999: verhoging mobiliteit binnen Europa bachelor-masterstructuur studiepunten (credits) uitwisseling

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

met de Jon Sneyers 20 februari 2008 Info- en discussieavond, Universiteit Antwerpen Dept. Computerwetenschappen K.U.Leuven

met de Jon Sneyers 20 februari 2008 Info- en discussieavond, Universiteit Antwerpen Dept. Computerwetenschappen K.U.Leuven Problemen met de statuten van doctoraatsbursalen Jon Sneyers Dept. Computerwetenschappen K.U.Leuven 20 februari 2008 Info- en discussieavond, Universiteit Antwerpen De kenniseconomie : veel blabla De kenniseconomie

Nadere informatie

ADVIES 159 FWO-SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST EN BELEIDSPLAN JUNI 2011

ADVIES 159 FWO-SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST EN BELEIDSPLAN JUNI 2011 ADVIES 159 FWO-SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST EN BELEIDSPLAN 2012-2016 30 JUNI 2011 ADVIES 159 30 juni 2011 FWO-OVEREENKOMST EN BELEIDSPLAN 2012-2016 2/6 INHOUD SITUERING ADVIES 1. ALGEMEEN 2. EEN SPECIFIEK

Nadere informatie

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2011-2012

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2011-2012 VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2011-2012 1. HET DECREET In de artikels tot en met 60 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering

Nadere informatie

Advies over de definitie van werkstudenten in het hoger onderwijs naar aanleiding van de conceptnota hbo5

Advies over de definitie van werkstudenten in het hoger onderwijs naar aanleiding van de conceptnota hbo5 Raad Hoger Onderwijs 13 december 2016 RHO-RHO-ADV-1617-002 Advies over de definitie van werkstudenten in het hoger onderwijs naar aanleiding van de conceptnota hbo5 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus

Nadere informatie

De financiering van de K.U.Leuven: een zicht op hefbomen en geldstromen. Koenraad Debackere K.U.Leuven

De financiering van de K.U.Leuven: een zicht op hefbomen en geldstromen. Koenraad Debackere K.U.Leuven De financiering van de K.U.Leuven: een zicht op hefbomen en geldstromen Koenraad Debackere K.U.Leuven Financieel Forum November 2010 1 Inhoudstafel Conceptuele opbouw van de universiteitsfinanciering Boekhoudbesluit

Nadere informatie

Dhr. Luc Van de Velde Algemeen directeur Erasmushogeschool Brussel

Dhr. Luc Van de Velde Algemeen directeur Erasmushogeschool Brussel Dhr. Luc Van de Velde Algemeen directeur Erasmushogeschool Brussel Op eigen kracht, dames en heren, zullen de Erasmushogeschool Brussel, de Vrije Universiteit Brussel en de Universitaire Associatie Brussel

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.844 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.844 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.844 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------ Lastenverlaging Sociale Werkbonus x x x 2.599 2.614 Blijde Inkomstlaan,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE PAGINA 1

INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Het decretale kader... 6 1.2. Beperkingen bij deze evaluatie... 7 1.2.1. De problematiek van de causaliteit... 7 1.2.2. Beperkingen in de tijd... 7 1.2.3. Beperkingen

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Memorandum van de Vlaamse Ingenieurskamer

Memorandum van de Vlaamse Ingenieurskamer Memorandum van de Vlaamse Ingenieurskamer Aan de dames en heren minister, politici en beleidsvoerders van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen. Over te nemen maatregelen voor: 1. een internationale erkenning

Nadere informatie

<^ ^- Onverminderd de interuniversitaire overeenkomst die de samenwerking tussen de K.U.Leuven en de K.U.Brussel

<^ ^- Onverminderd de interuniversitaire overeenkomst die de samenwerking tussen de K.U.Leuven en de K.U.Brussel vzw Associatie K. U. Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Overeenkomst over het volgen van opleidingsonderdelen die behoren tot het keuzepakket van een opleidingsprogramma en die aan een andere universiteit

Nadere informatie

HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN

HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN AANBEVELING 21 HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN VOORONTWERP VAN DECREET 13 juni 2002 VRWB-R/AANB-21 13 juni 2002 1/10 INHOUD SITUERING... 3 VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN... 5 1.

Nadere informatie

ADVIES 77bis. Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN

ADVIES 77bis. Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN ADVIES 77bis Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN 24 januari 2002 VRWB-R/ADV-77bis 24 januari 2002 2/4 Advies op HOOFDLIJNEN bij de Beleidsbrief 2001-2002

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Advies over de conceptnota financiering hoger onderwijs, versie 7 juni 2006

Advies over de conceptnota financiering hoger onderwijs, versie 7 juni 2006 ADVIES Raad Hoger Onderwijs 6 juli 2006 RHO/IDR-WOY/ADV/005 Advies over de conceptnota financiering hoger onderwijs, versie 7 juni 2006 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000 BRUSSEL www.vlor.be

Nadere informatie

Advies over het vervolgrapport van de ministeriële commissie rationalisatie en optimalisatie

Advies over het vervolgrapport van de ministeriële commissie rationalisatie en optimalisatie ADVIES Raad Hoger Onderwijs 10 maart 2009 RHO/IDR/ADV/004 Advies over het vervolgrapport van de ministeriële commissie rationalisatie en optimalisatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL

Nadere informatie

Em. prof. dr. Rudi Verheyen. 1. Voorgeschiedenis 2

Em. prof. dr. Rudi Verheyen. 1. Voorgeschiedenis 2 Overzicht van verschillende ontwikkelingen in de werking en structuur van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen en voorstellen voor de toekomstige structuur. Inhoud Em. prof. dr. Rudi Verheyen 1. Voorgeschiedenis

Nadere informatie

Advies. Financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten

Advies. Financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten Brussel, 21 juni 2007 210607 Advies Financiering hogescholen en universiteiten Advies Financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten Krachtlijnen van het advies De raad steunt de principes

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

Optimalisatie en rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en -aanbod

Optimalisatie en rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en -aanbod Optimalisatie en rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en -aanbod Deel II van het vervolgrapport van de Ministeriële Commissie aan de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS DUIDING BIJ DE SLIDES 1 STUDENTEN ALGEMENE DUIDING - In de tabellen en grafieken is enkel informatie opgenomen over initiële bachelor- en masteropleidingen. Het

Nadere informatie

Welke universiteit willen we?

Welke universiteit willen we? Welke universiteit willen we? Zoeken naar een gezonde academische cultuur voor de 21 ste eeuw Patrick Loobuyck UAntwerpen/UGent Veranderende universiteit Prof die 30jaar geleden universiteit verlaten heeft

Nadere informatie

Externe mandatenlijst (2014-2015)

Externe mandatenlijst (2014-2015) Externe mandatenlijst (2014-2015) In het Vlaamse hoger onderwijslandschap bestaat een cultuur van overleg. Dit overleg komt tot uiting binnen diverse werkgroepen waarin standpunten, adviezen en beleidsaanbevelingen

Nadere informatie

Advies over de amendementen bij het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015

Advies over de amendementen bij het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 Algemene Raad 23 oktober 2014 AR-AR-ADV-003 Advies over de amendementen bij het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel

Nadere informatie

Ontwerp van decreet betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van decreet betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van decreet betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel; Na beraadslaging, BESLUIT:

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS DECEMBER 2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Studenten... 4 Inleiding...

Nadere informatie

Reacties bij/ standpunten over de platformtekst

Reacties bij/ standpunten over de platformtekst Reacties bij/ standpunten over de platformtekst De definitieve versie van de platformtekst werd op 27 april 2010 doorgestuurd naar de leden van de werkgroep. De verschillende geledingen kregen de gelegenheid

Nadere informatie

Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011. Situering en timing.

Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011. Situering en timing. Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs 00 000 00 0 000 000 0 Frank Vandenbroucke Persconferentie 26 november 2007 Situering en timing 00 000 00 0 000 000 0 Discussienota 5 juni 2007

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet. betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering stuk ingediend op 1618 (2011-2012) Nr. 4 20 juni 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier:

Nadere informatie

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten stuk ingediend op 1655 (2011-2012) Nr. 1 4 juni 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten verzendcode: OND 2 Stuk 1655

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

Praktijkgebaseerd Onderzoek in de Bachelor opleidingen Sociaal Werk: visie en uitdagingen

Praktijkgebaseerd Onderzoek in de Bachelor opleidingen Sociaal Werk: visie en uitdagingen Praktijkgebaseerd Onderzoek in de Bachelor opleidingen Sociaal Werk: visie en uitdagingen Peter Raymaekers Lector en coördinator onderzoek en dienstverlening Departement Sociale School Heverlee KHleuven

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

Advies over voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2015

Advies over voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2015 Algemene Raad 23 april 2015 AR-AR-ADV-1415-014 Advies over voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2015 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad Website: http ://www.nar-cnt.be E-mail: griffie@nar-cnt.be A D V I E S Nr. 1.364 ------------------------------ Onderwerp : Betaalde sportbeoefenaars - Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09.

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09. < ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN Advies 2016-11 / 6.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN !ALGEMEEN rn5eheers(çomite VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein,6 1000 Brussel Tel. : 02 546 43 40 Fax :02 546 21 53 ABC ADVIES 2011/04 erratum

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Nexus onderzoek - onderwijs: Kinesitherapie onderwijs in Vlaanderen

Nexus onderzoek - onderwijs: Kinesitherapie onderwijs in Vlaanderen Symposium Bologna Experten Leuven, 8 november 2012 Nexus onderzoek - onderwijs: Kinesitherapie onderwijs in Vlaanderen Peter Van Roy Vrije Universiteit Brussel Kinesitherapie in de tweede helft van de

Nadere informatie

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN Deel 5 BUDGET 5 LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN 1. Definities In 2006 onderging de Vlaamse overheid een herstructurering onder de naam 'Beter Bestuurlijk Beleid' met een nieuwe organisatiestructuur

Nadere informatie

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS M.H.O. OP TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur Dit sjabloon met richtlijnen

Nadere informatie

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Taalregeling hoger onderwijs aanvragen voor het aanbieden van

Nadere informatie

ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE 22 januari 2004 Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies...3 ADVIES BIJ HET VOORONTWERP

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 februari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 5/3 Autonoom Provinciebedrijf Plantijn Hogeschool

Nadere informatie

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 1. HET DECREET In de artikels tot en met 60 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering

Nadere informatie

Standpunt rationalisering

Standpunt rationalisering Standpunt rationalisering Het kabinet vindt dat het hoger onderwijsaanbod moet gerationaliseerd worden. Het kabinet stelt dat de perceptie bestaat dat het hoger opleidingsaanbod niet rationeel is, met

Nadere informatie

HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N -

HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N - HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N - Werkdocument 02.10.2002 1. Woord vooraf...2 2. Basiscompetenties...2 3. Karakterisering van de opleiding...2 4. Stage...3 5. Soorten opleidingen...3

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS DECEMBER 2011 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Studenten... 4 Inleiding...

Nadere informatie

Forum Ondernemend Hoger Onderwijs. 17 februari 2017

Forum Ondernemend Hoger Onderwijs. 17 februari 2017 Forum Ondernemend Hoger Onderwijs 17 februari 2017 Welkom! 9.30 9.40u Introductie nieuwe Forumleden toelichting verloop Nieuws en Actualiteit 9.40 10.10u Ecosystemen in studentensteden Artepreneur en

Nadere informatie

Platformtekst over het toekomstige hogeronderwijslandschap in Vlaanderen

Platformtekst over het toekomstige hogeronderwijslandschap in Vlaanderen Platformtekst over het toekomstige hogeronderwijslandschap in Vlaanderen Tekst van de werkgroep maatschappelijk debat aan de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Bologna revisited. Door Robert Voorhamme

Bologna revisited. Door Robert Voorhamme Bologna revisited Door Robert Voorhamme Het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in Vlaanderen bracht een ganse fusiebeweging op gang tussen de hogescholen, waarbij de hogere kunstopleidingen,

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING DECREET BETREFFENDE DE STUDENTENVOORZIENINGEN IN VLAANDEREN I. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING DECREET BETREFFENDE DE STUDENTENVOORZIENINGEN IN VLAANDEREN I. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING DECREET BETREFFENDE DE STUDENTENVOORZIENINGEN IN VLAANDEREN I. ALGEMENE INLEIDING In de beleidsbrief Onderwijs 2009-2014 kondigt minister Pascal Smet aan dat hij de sociale voorzieningen

Nadere informatie

Hervorming 2020: Blauwdruk voor het hoger onderwijs van de 21 ste eeuw

Hervorming 2020: Blauwdruk voor het hoger onderwijs van de 21 ste eeuw PERSCONTACT 6 juli 2010 Hervorming 2020: Blauwdruk voor het hoger onderwijs van de 21 ste eeuw Op 8 juli hield het Vlaams Parlement een themadebat over de toekomst van ons hoger onderwijs. De uitkomst

Nadere informatie

2. Zal de Vlaamse Gemeenschap hiervoor door de federale overheid gecompenseerd worden?

2. Zal de Vlaamse Gemeenschap hiervoor door de federale overheid gecompenseerd worden? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS EN VORMING Vraag nr. 260 van 9 september 2005 van KRIS VAN

Nadere informatie

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit

Nadere informatie

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Vlaamse Onderwijsraad Raad Hoger Onderwijs Leuvenseplein 4 10 februari 2004 1000 Brussel RHO/RBE/ADV/008 Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen

Nadere informatie

Belgian Ergonomics Society

Belgian Ergonomics Society Belgian Ergonomics Society Verslag overleg inrichters specialisatie-opleiding ergonomie Datum: 22 mei 2013, 13u30-15u30 Plaats: Brussel, Erasmusgebouw HUB Verslag: Roeland Motmans X Heleen Vandromme KUL

Nadere informatie

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst Verloop beoordeling opmaak overeenkomst De Ambrassade 13 september 2016 Wat komt er aan bod in deze sessie? Beoordelingsfase + timing Verloop beoordeling, criteria en resultaat Subsidieovereenkomst: elementen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2009-221- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Since 1989 the communities of Belgium hold the full authority and responsibility

Since 1989 the communities of Belgium hold the full authority and responsibility Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 69e jaargang, nr. 4, 4e kwartaal 2009 De financiering van het hoger onderwijs in Vlaanderen Linda DE KOCK en Noël VERCRUYSSE (*) A B S T R A

Nadere informatie

MEMORANDUM. voor het beleid op politiek en academisch vlak

MEMORANDUM. voor het beleid op politiek en academisch vlak MEMORANDUM voor het beleid op politiek en academisch vlak Academiseren? Laat het ons dadelijk goed doen! VIK-memorandum voor het beleid op politiek en academisch vlak. - 2 - De graad en het diploma van

Nadere informatie

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente.

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente. Sociale huur in kleine kernen Westhoek 10 aanbevelingen ifv inplanting en concept sociale huur Leader Westhoek - 18/11/2013 I. Aanbevelingen voor het lokaal woonbeleid a) Bewust kiezen voor een onderbouwde

Nadere informatie

Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017)

Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017) Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017) Bij consensus hebben de vakorganisaties en de Federatie

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht Master in het vennootschapsrecht INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA Faculteit Rechtsgeleerdheid De master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid legt de klemtoon op de grondige uitdieping

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 Rijksbegroting voor het jaar 1986 19200 Hoofdstuk VIM Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen r. 80 BRIEF VA DE MIISTER VA ODERWIJS E WETESCHAP-

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

constaterende dat, er aan universiteiten en hogescholen relatief veel mensen op basis flexcontracten werken;

constaterende dat, er aan universiteiten en hogescholen relatief veel mensen op basis flexcontracten werken; TWEEDE KAMER DER Vergaderjaar 014-015 STATEN-GENERAAL Nr. 47 MOTIE VAN HET LID MEI LI VOS constaterende dat, er aan universiteiten en hogescholen relatief veel mensen op basis flexcontracten werken; Constaterende

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de lerarenopleiding en de nascholing AMENDEMENTEN. Stuk 227 ( ) Nr. 4

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de lerarenopleiding en de nascholing AMENDEMENTEN. Stuk 227 ( ) Nr. 4 Stuk 227 (1995-1996) Nr. 4 VLAAMS PARLEMENT ZITTING 1995-1996 5 MAART 1996 ONTWERP VAN DECREET betreffende de lerarenopleiding en de nascholing AMENDEMENTEN I. AMENDEMENT voorgesteld door de heer Roland

Nadere informatie

De evolutie van de partijfinanciering op het niveau van de Europese Unie ( )

De evolutie van de partijfinanciering op het niveau van de Europese Unie ( ) VIVES BRIEFING 2016/04 De evolutie van de partijfinanciering op het niveau van de Europese Unie (2001-2016) Wouter Wolfs Jef Smulders 1 DE EVOLUTIE VAN DE PARTIJFINANCIERING ROPESE UNIE (2001-2016) Wouter

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 396 28 067 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit»

Nadere informatie

Nota : De toekomst van de academische opleidingen. Standpunt van de Universiteit Gent. 1. Situering. 1.1. De academisering.

Nota : De toekomst van de academische opleidingen. Standpunt van de Universiteit Gent. 1. Situering. 1.1. De academisering. Nota : De toekomst van de academische opleidingen. Standpunt van de Universiteit Gent 1. Situering 1.1. De academisering. Door het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 807 Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2000 Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Advies over de discussienota hoger kunstonderwijs

Advies over de discussienota hoger kunstonderwijs ADVIES Raad Hoger Onderwijs 10 juni 2008 RHO/IDR/ADV/008 Advies over de discussienota hoger kunstonderwijs VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL www.vlor.be Advies over de discussienota

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Erkenningscommissie Hoger Onderwijs

Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Hoger Onderwijs inzake aanvragen tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal en van de aard (statuut) van opleidingen Situering In het decreet tot instelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies.

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies. Raad levenslang en levensbreed leren RHE / 20 september 2011 RLLL-RLLL-BSL-001 RLLL-RLLL-ADV-002Bijl29 Procedure en criteria voor de beoordeling van opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs 1 Situering

Nadere informatie

PRIJSBEPALING OUDERENVOORZIENINGEN Vormingssessie / 18.09.2015

PRIJSBEPALING OUDERENVOORZIENINGEN Vormingssessie / 18.09.2015 PRIJSBEPALING OUDERENVOORZIENINGEN Vormingssessie / 18.09.2015 INHOUD 1. Situering en globale principes 2. Aanvraag prijsverhoging met het aanvraagformulier Informatieve luik Verantwoording in formulier

Nadere informatie

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur De sjabloon van het aanvraagdossier

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie