AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF"

Transcriptie

1 1 AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF Deze richtlijnen zijn steeds ondergeschikt en slechts aanvullend aan de bepalingen in het Decreet van 22/02/1995 betreffende de Deelname in spin-off bedrijven. 1. Definitie spin-off volgens het Decreet 22/02/1995 Art. 9: Onder spin-off bedrijven moeten, voor de toepassing van dit decreet, worden verstaan ondernemingen met rechtspersoonlijkheid overeenkomstig de wetten op de handelsvennootschappen waarvan de bedrijfsactiviteit gericht is op de maatschappelijke of industriële valorisatie van de wetenschappelijke kennis, resultaten van wetenschappelijk of projectmatig wetenschappelijk onderzoek, technologie of administratieve of logistieke innovaties van de universiteit of hogeschool, en waar de universiteit of hogeschool aan deelneemt. Art. 10: Onder deelnemen moet, voor de toepassing van dit decreet, verstaan worden de rechtstreekse inbreng van de universiteit of hogeschool in die spin-off bedrijven als vennoot van immateriële activa of van financiële middelen Art. 12: Rechtstreekse financiële inbreng door de universiteit of de hogeschool is slechts mogelijk wanneer de wetenschappelijke kennis, resultaten van wetenschappelijk of projectmatig wetenschappelijk onderzoek, technologie of administratieve of logistieke innovaties waarvan de terbeschikkingstelling de basis vormt voor de oprichting van, of de deelname aan een spin-off bedrijf, op een billijke wijze door het spin-off bedrijf of door andere deelnemende vennoten aan de deelnemende universiteit of hogeschool wordt vergoed. De vergoeding wordt bepaald in gemeen overleg tussen de universiteit of hogeschool en de andere deelnemende vennoten. Op basis van deze richtlijnen kan een universiteit of hogeschool alleen financiële middelen inbrengen als er ook knowhow ingebracht wordt. In principe worden financiële middelen ingebracht om twee mogelijke redenen: als signaalfunctie naar externe financiers, of om bij dossiers met zeer groot geacht potentieel een groter aandeel te verwerven dan op basis van technologieinbreng mogelijk is. 2. Toepassingsgebied Deze richtlijnen hebben betrekking op het oprichten van een spin-off door personeelsleden van de Associatie Universiteit Hogescholen Limburg (verder genoemd AUHL ). De UHasselt, Xios en PHL worden verder AUHL-partner genoemd.

2 2 3. Procedure 3.1 Intake bij de Interfacedienst van de UHasselt Ideeën voor een spin-off dienen eerst voorgesteld te worden bij de Interfacedienst van de UHasselt. Tijdens dit intake gesprek wordt besproken wat het product/dienst en de markt van de spin-off (kunnen) zijn. Bij dit gesprek mag de Interfacedienst van de UHasselt, in overleg met de onderzoekers, externe adviseurs betrekken. Indien gewenst wordt een non-disclosure overeenkomst getekend om de geheimhouding van de besproken informatie te verzekeren. 3.2 Advies van Interfacedienst van de UHasselt - Indien van toepassing, wordt de intellectuele eigendomspositie van het product geëvalueerd en wordt de Freedom to Operate nagegaan. - Bij positieve evaluatie van het product, maar onzekerheid over de markt, wordt nagegaan of/hoe een markstudie wordt opgezet. - Bij negatief advies van markt en product, kunnen de initiatiefnemers terug contact opnemen met de Interfacedienst van de UHasselt na herdenken van het concept. - Bij positieve evaluatie van markt en product, wordt er een dossier aangelegd voor goedkeuring door de Raad van Bestuur van de betreffende AUHL-partner. De inhoud van dit dossier wordt onder paragraaf 4 Dossier beschreven. 3.3 Inwinnen extern advies Voor het opstellen van dit dossier kan de Interfacedienst van de UHasselt beroep doen op externe adviseurs. De onderzoekers verbinden zich ertoe hiervoor hun medewerking te verlenen. Indien gewenst wordt een non-disclosure overeenkomst getekend om de geheimhouding van de besproken informatie te verzekeren. 3.4 Voorlegging aan het bestuur van de betreffende AUHL-partner - Bij de aanvang van het opstarten van het dossier, vraagt de Interfacedienst van de UHasselt in naam van en in overleg met de oprichters van de spin-off een principiële goedkeuring van het starten van dit dossier bij het bestuur van de betreffende AUHLpartner. - Voor de definitieve goedkeuring door het bestuur van de betreffende AUHL-partner, moeten alle documenten bedoeld in paragraaf 4 worden aangeleverd. Hiertoe wordt een samenvattende nota opgesteld die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur, en zijn alle andere documenten ter inzage bij de beheerder. - Wanneer de spin-off notarieel is opgericht en de oprichtingsakte is neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel, wordt dit gemeld aan het bestuur van de betreffende AUHLpartner en aan het bestuur van de AUHL.

3 3 4. Dossier 4.1 Documenten goed te keuren door het bestuur van de betreffende AUHL-partner - Ondernemingsplan - Financieel plan - De onderbouwing van de waarde van de wetenschappelijke kennis, resultaten van wetenschappelijk of projectmatig wetenschappelijk onderzoek, technologie of administratieve of logistieke innovaties - Grootte van de financiële inbreng van de AUHL-partner - Ontwerp van de oprichtingsakte of van de aandelenovereenkomst - Samenwerkingsovereenkomst tussen spin-off en AUHL-partner. Dit omvat bijv. eventueel contract van huur, financiële afspraken in verband met onderaannemingen, rechten van de spin-off in verband met nieuwe vindingen, - Positief advies van de Interfacedienst van de UHasselt, en alle externe IP- en kapitaalverstekkers, evenals het advies van externe adviseurs indien aanwezig (zie paragraaf 3.3) 4.2 Overige documenten van het dossier - Alle kosten die in het voortraject en tijdens de oprichtingsfase gemaakt worden door de Interfacedienst van de UHasselt ten behoeve van het spin-off dossier, worden bijgehouden in een kostenstaat. 5. Aandeel van de AUHL-partners 5.1 Elke spin-off is een NV. De AUHL-partner die betrokken is bij de oprichting van de spin-off heeft steeds ten minste één zetel in de Raad van Bestuur van de spin-off. 5.2 Elke AUHL-partner heeft maximaal 49% van de maatschappelijke aandelen van (dus kapitaalsaandelen + winstbewijzen). 5.3 De AUHL-partners dragen geen oprichtersaansprakelijkheid. 5.4 In ruil voor de inbreng van IP, knowhow, goodwill of cliënteel in de spin-off wordt elke AUHL-partner steeds vergoed in de vorm van winstbewijzen of kapitaalsaandelen. Indien de spin-off gebruik maakt van een licentie van een octrooi dat eigendom is van een AUHLpartner, dan wordt hiervoor een royalty fee betaald aan de respectievelijke AUHL-partner. 5.5 Van de inkomsten beschreven onder 5.6, 5.7 of 5.9, worden eerst de kosten zoals opgenomen in de kostenstaat bedoeld in paragraaf 4.2 terugbetaald aan de Interfacedienst van de UHasselt. Het resterende bedrag wordt verdeeld zoals gepreciseerd in 5.6, 5.7 en Indien de Raad van Bestuur van de spin-off beslist tot het uitkeren van dividenden of de verkoop van winstbewijzen of aandelen, zullen de inkomsten van de winstbewijzen of aandelen in ruil voor de inbreng van IP en knowhow van de betrokken AUHL-partner (zie 5.4) verdeeld worden conform het valorisatiereglement van de AUHL, namelijk:

4 4 De netto-opbrengsten zullen als volgt verdeeld worden: - 30% is bestemd voor de uitvinder(s) persoonlijk die vermeld zijn op het octrooi dat ingebracht is in ruil voor winstbewijzen of kapitaalaandelen. Indien de ingebracht IP, knowhow, goodwill of cliënteel, niet ten persoonlijke titel is, worden de inkomsten verdeeld tussen de algemene middelen van de betrokken AUHLpartner (15 %) en de betreffende onderzoeksgroep(en) of instituut (15 %). - 40% is bestemd voor het betreffende instituut waar de uitvinder actief is of de IP, knowhow, goodwill of cliënteel opgebouwd is. Maakt de uitvinder niet deel uit van een onderzoeksinstituut, dan gaat dit aandeel naar de onderzoeksgroep waar de uitvinder actief is. Indien de uitvinder noch tot een onderzoeksinstituut, noch tot een onderzoeksgroep behoort, komt dit aandeel toe aan de algemene middelen van de AUHL-partner. Bij de tegeldemaking van de winstbewijzen of aandelen worden de ontvangen sommen gestort op een kas van de onderzoeksgroep. - 15% komen toe aan de algemene middelen van de betrokken AUHL-partner - 5% is bestemd voor het octrooifonds. - 10% van de netto-inkomsten zijn bestemd voor de Interfacedienst van de UHasselt. 5.7 Indien de spin-off gebruik maakt van een licentie van een octrooi in eigendom van een AUHL-partner, dan worden de inkomsten ervan verdeeld conform het valorisatie reglement van de AUHL, namelijk: De netto-opbrengsten zullen als volgt verdeeld worden: - 30% is bestemd voor de uitvinder(s) persoonlijk die vermeld zijn op het octrooi - 40% is bestemd voor het betreffende instituut waar de uitvinder actief is of de IP, knowhow, goodwill of klienteel opgebouwd is. Maakt de uitvinder niet deel uit van een onderzoeksinstituut, dan gaat dit aandeel naar de onderzoeksgroep waar de uitvinder actief. Indien de uitvinder noch tot een onderzoeksinstituut, noch tot een onderzoeksgroep behoort, komt dit aandeel toe aan de algemene middelen van de AUHL-partner. Bij de tegeldemaking van de winstbewijzen of aandelen worden de ontvangen sommen gestort op een kas van de onderzoeksgroep. - 15% komen toe aan de algemene middelen van de betrokken AUHL-partner. - 5% is bestemd voor het octrooifonds - 10% van de netto-inkomsten zijn bestemd voor de Interfacedienst van de UHasselt. 5.8 Voor inkomsten die voortvloeien uit de commercialisatie van octrooien ingediend in het kader van de raamovereenkomst met het VIB, zal 10% van de netto-opbrengsten voorafgenomen worden voor het VIB, zoals vastgelegd in de dienstenovereenkomst van 6 oktober Voor de inkomsten die voortvloeien uit de commercialisatie van octrooien van onderzoekers in dienst van IMEC, zullen de netto-opbrengsten worden verdeeld tussen de algemene middelen van de UHasselt (10%), IMEC (10%) en voor de verdere uitbouw en werking van de IMOMEC-groep (80%), zoals vastgelegd in de raamovereenkomst van de UHasselt met het Interuniversitair Micro-Elektronica centrum vzw van 20 april Voor inkomsten die voortvloeien uit de commercialisatie van octrooien ingediend in het kader van de raamovereenkomst met het IBBT, zullen de netto-opbrengsten verdeeld worden zoals vastgelegd in de raamovereenkomst van 26 april 2005, i.e. voor GBO projecten volgens de bepalingen vastgelegd in de betreffende GBO

5 5 consortiumovereenkomst en voor ISBO projecten in een verhouding 50/50 voor IBBT en UHasselt Elke AUHL-partner kan in ruil voor kapitaalsaandelen financiële middelen inbrengen in een spin-off waarin zij knowhow (zoals beschreven in 1) inbrengt. Voor spin-offs waarbij een inbreng is van know-how van een AUHL-partner kan beroep gedaan worden op het Spin-off fonds van de betreffende AUHL-partner voor een financiële participatie. De oprichting van het UHasselt Spin-off fonds is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt in de vergadering van De Universiteit Hasselt wenst haar inbreng in cash per spin-off zo beperkt mogelijk te houden. Aandelen worden toegekend aan de rechtspersoon die de onderzoeksgroep vertegenwoordigt Indien de Raad van Bestuur van de spin-off beslist tot het uitkeren van dividenden of de verkoop van kapitaalsaandelen die verkregen zijn voor het inbrengen van cash door de Universiteit Hasselt, worden de inkomsten als volgt verdeeld: - 90 % van de inkomsten zijn bestemd voor het Spin-off fonds van de UHasselt - 10% van de inkomsten zijn bestemd voor voor de Interfacedienst van de UHasselt. 6. Bijzonderheden 6.1 De spin-off houdt de betreffende AUHL-partner schriftelijk op de hoogte van de financiële situatie en beslissingen van de Raad van Bestuur van de spin-off. In de eerste 2 jaar na oprichting wordt per kwartaal naar de Interfacedienst van de UHasselt gerapporteerd. Het jaarverslag wordt steeds aan het bestuur van de betreffende AUHL-partner en van de AUHL voorgelegd. 6.2 Inbreng van kapitaal door oprichters met een aanstelling aan een AUHL-partner is mogelijk. 6.3 In de mate van het mogelijke wordt vermeden om personeel zowel aan te stellen bij de AUHL-partner als bij de spin-off. Dergelijke dubbele aanstelling is bij voorkeur niet meer dan één jaar, en met een maximum van 1 vte per jaar. Het functioneren van gemeenschappelijk personeel van de AUHL-partner en de spin-off wordt bijgehouden via tijdschrijven. Er wordt zowel bij de AUHL-partner als bij de spin-off een verantwoordelijke aangeduid die hierover controle kan uitoefenen. 6.4 In een samenwerkingscontract tussen de spin-off en de betreffende AUHL-partner wordt vastgelegd wat de rechten en plichten zijn van de spin-off t.o.v. deze instelling en vice versa. Hierin wordt tevens de mogelijkheid voorzien voor een audit van de spin-off door (instanties in opdracht van) de betreffende AUHL-partner. De modaliteiten voor deze audit worden opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst voor de oprichting van de spin-off. 6.5 Een spin-off kan een lokaal huren van de AUHL-partner conform de richtlijnen van het Vlaams decreet. Prijs, prijsaanpassing en opzegmodaliteiten zijn vastgelegd in een contract. De periode dat een lokaal gehuurd wordt is bij voorkeur niet meer dan één jaar.

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW Algemene Voorwaarden STW Algemene Voorwaarden van Technologiestichting STW Ingangsdatum:15 april 2015 Versie: 30 april 2015 Inhoud Inhoudsopgave... 2 Algemene Voorwaarden STW... 3 Definities... 3 Deel

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39 04 De nodige financiële middelen vinden Startersgids 39 Het opstarten van een onderneming gaat vanzelfsprekend gepaard met een nood aan financiële middelen. Zowel financieringen op lange termijn als financieringen

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING Aanpassing van de nota Smals Verwerving en opvolging van de facturatie

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

Q&A voor participanten

Q&A voor participanten Q&A voor participanten 1. Q: Wat is de juridische vorm van het participatiefonds? A: Het is een beleggingsfonds voor gemene rekening. 2. Q: Wat is een beleggingsfonds voor gemene rekening? A: Het beleggingsfonds

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

FUSIE DOOR OVER EMI G FUSIEVOORSTEL

FUSIE DOOR OVER EMI G FUSIEVOORSTEL FUSIE DOOR OVER EMI G FUSIEVOORSTEL Het bestuursorgaan van onderstaande vennootschappen hebben op 18 juni 2012 beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek

Nadere informatie

Tax Shelter CBN ONTWERPADVIES

Tax Shelter CBN ONTWERPADVIES COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Tax Shelter CBN ONTWERPADVIES 1. Inleiding De Tax shelter betreft een fiscale stimulans, in het leven geroepen door de wetgever in 2002 1, die de aanmoediging beoogt

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie [2013/205469] http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel VADEMECUM Leidraad ten behoeve van de promotoren voor een correct beheer van projecten betoelaagd

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie