SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS"

Transcriptie

1 SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS Op 13 juni 2013 werd overeenkomstig de artikelen 674, 677, 743 en 744 van het wetboek van Vennootschappen, door het bestuursorgaan van NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS, het onderhavig voorstel van partiële splitsing door oprichting opgesteld. De vennootschap die partieel gesplitst zal worden, kan als volgt geïdentificeerd worden: 1) DE NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS De NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS, met zetel van de vennootschap gevestigd te 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Hasselt en geregistreerd als BTW-belastingplichtige onder nummer BE , is de partieel te splitsen vennootschap. Kapitaal Het geplaatst kapitaal bedraagt ,75 Euro (negenhonderdvierendertigduizend driehonderdachtenzeventig Euro en vijfenzeventig Eurocent), en is verdeeld in 1258 (duizend tweehonderdachtenvijftig) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/1258 ste (één/duizend tweehonderdachtenvijftigste) van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. Maatschappelijk doel Verwijzend naar artikel vier van de statuten luidt het maatschappelijk doel als volgt: De vennootschap heeft als doel: - Kleinhandel groothandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radioelektrisch materiaal, herstellingen en onderhoud, computers, kleinmeubelen, bureelmeubelen, -machines en benodigdheden, import en export, elektronicacomponenten, audio-video, software ontwikkelingen en verkoop, ontwikkelen van elektronicatoestellen en computersturingen, alsmede de verhuring van deze toestellen; - Productie, aan en verkoop van software; ENTELEC 1/8

2 - Studiebureel op gebied van technische, sociale en fiscale raadgevingen; - Studiebureel op gebied van bedrijfsonderzoek; - Studiebureel met betrekking tot woningbouw, domotica, industriële bouw en kantoorruimten; - Installeren en plaatsen van PC - besturingen, en installeren en plaatsen van andere hard- en softwaretoepassingen; - Het optreden als tussenpersoon in de handel, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair, agent of andere tussenpersoon, voor alle producten en diensten die wettelijk toegelaten zijn met uitsluiting van deze waarvoor beperkende overheidsmaatregelen zijn uitgevaardigd; Uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam in België en in het buitenland : - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, ter beschikking stellen in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; - Alle verhandelingen van roerende waarden evenals de plaatsing van alle kapitalen en het beheer van alle goederen; Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alle beheers,- commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen voor zover dit in haar voordeel is. Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Na de splitsing zal de maatschappelijke benaming van de vennootschap worden gewijzigd in NV ENTELEC. ENTELEC 2/8

3 De verkrijgende vennootschap is: 2) De nog op te richten vennootschap BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS De BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS, een nog op te richten vennootschap die een gedeelte van de activa en passiva zal overnemen uit de partiële splitsing is de verkrijgende vennootschap. De zetel van de BVBA ENTELEC Wetenschapspark 25, 3590 Diepenbeek. CONTROL SYSTEMS zal gevestigd worden in De statuten zullen in detail meegedeeld worden voor de algemene vergadering. Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal zal ,00 Euro (vijfhonderdduizend Euro) bedragen, volledig volstort en vertegenwoordigd door 1258 (duizend tweehonderdachtenvijftig) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Maatschappelijk doel De vennootschap zal in haar statuten volgend doel opnemen : De vennootschap heeft als doel: - Kleinhandel groothandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radioelektrisch materiaal, herstellingen en onderhoud, computers, kleinmeubelen, bureelmeubelen, -machines en benodigdheden, import en export, elektronicacomponenten, audio-video, software ontwikkelingen en verkoop, ontwikkelen van elektronicatoestellen en computersturingen, alsmede de verhuring van deze toestellen; - Productie, aan en verkoop van software; - Studiebureel op gebied van technische, sociale en fiscale raadgevingen; - Studiebureel op gebied van bedrijfsonderzoek; - Studiebureel met betrekking tot woningbouw, domotica, industriële bouw en kantoorruimten; - Installeren en plaatsen van PC - besturingen, en installeren en plaatsen van andere hard- en softwaretoepassingen; - Het optreden als tussenpersoon in de handel, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair, agent of andere tussenpersoon, voor alle producten en diensten die wettelijk toegelaten zijn met uitsluiting van deze waarvoor beperkende overheidsmaatregelen zijn uitgevaardigd; Uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam in België en in het buitenland : ENTELEC 3/8

4 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, ter beschikking stellen in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; - Alle verhandelingen van roerende waarden evenals de plaatsing van alle kapitalen en het beheer van alle goederen; Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen voor zover dit in haar voordeel is. Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. 3) RUILVERHOUDING Gezien de aandeelhouders van beide betrokken vennootschappen dezelfde zijn is de waardering van de ruilverhouding gebaseerd op de conventionele waardering van het eigen vermogen. Gezien de specificiteit van de partiële splitsing, is er strikt genomen geen berekening van een ruilverhouding, maar enkel een toekenning aan de aandeelhouders van de vennootschap NV ENTELEC van 1258 (duizend tweehonderdachtenvijftig) aandelen in de BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS. De elementen vereist in de artikelen 728, 729, 730, 731 en 732, waar in ENTELEC 4/8

5 het bijzonder het gebruik van verschillende evaluatiemethodes wordt toegelicht, zijn zonder voorwerp. 4) WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS WORDEN UITGEREIKT (artikel 728, 3 van het Wetboek van Vennootschappen) Het geplaatst kapitaal van de te splitsen vennootschap NV ENTELEC bedraagt ,75 Euro (negenhonderdvierendertigduizend driehonderdachtenzeventig Euro en vijfenzeventig Eurocent), is volledig volstort en is verdeeld in 1258 (duizend tweehonderdachtenvijftig) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder 1/1258 ste (één/duizend tweehonderdachtenvijftigste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De 1258 (duizend tweehonderdachtenvijftig) nieuw uit te geven aandelen van BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de NV ENTELEC in dezelfde verhouding tot hun huidig aandeelhouderschap in de NV ENTELEC en aan boekwaarde. 5) DATUM VANAF WANNEER DE AANDELEN VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS RECHT GEVEN OM TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT (artikel 728, 4 van het Wetboek van Vennootschappen) De nieuwe aandelen, uitgegeven door de BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS, geven onmiddellijk recht om te delen in de winst, inclusief deze welke voortvloeit uit de handelingen welke de NV ENTELEC sinds 1 januari 2013 boekhoudkundig wordt geacht te hebben verricht voor rekening van BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS. Er worden geen bijzondere regelingen getroffen met betrekking tot dit recht. 6) DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP NV ENTELEC BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS (artikel 728, 5 van het Wetboek van Vennootschappen) Vanaf 1 januari 2013 worden de verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap NV ENTELEC voor wat betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst, vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS. ENTELEC 5/8

6 7) DE RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS TOEKENNEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP NV ENTELEC, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (artikel 728, 6 van het Wetboek van Vennootschappen) De verkrijgende vennootschap BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS geeft geen aandelen noch effecten uit waaraan bijzondere rechten verbonden zijn andere dan deze voorzien in de statuten. 8) BIJZONDERE BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSEN, DE BEDRIJFSREVISOREN OF DE EXTERNE ACCOUNTANTS VOOR HET OPSTELLEN VAN DE VERSLAGEN ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 219 EN ARTIKEL 746 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN (artikel 728, 7 van het Wetboek van Vennootschappen) Conform artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen behoeven de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, de artikelen 730 en 733 niet toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien. De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten. Er zal bijgevolg geen verslag van de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen worden opgesteld, noch een verslag van een commissaris of externe accountant met betrekking tot de splitsingsoperatie zelf. Aan Mercken & Co B.V.B.A., kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Heidestraat 47 is door de partieel te splitsen vennootschap, NV ENTELEC, de opdracht gegeven om de verslagen op te maken waarvan sprake in artikel 219 (inbreng in natura bij BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS) van het Wetboek van Vennootschappen. 9) BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN AAN DE SPLITSING (artikel 728, 8 van het Wetboek van Vennootschappen) Aan de Raad van Bestuur van NV ENTELEC en de verkrijgende BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS worden geen bijzondere voordelen toegekend. ENTELEC 6/8

7 10) NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS OVER TE DRAGEN DELEN VAN ACTIVA VAN HET VERMOGEN (artikel 728, 9 van het Wetboek van Vennootschappen) Aan de verkrijgende BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS worden de bestanddelen van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap NV ENTELEC die verband houden met de projects, toegescheiden conform de splitsingsbalans opgesteld op 13 juni 2013, waarvan kopie bijgevoegd wordt aan huidig splitsingsvoorstel. Het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd, is de boekhoudkundige waarde van de diverse bestanddelen van het vermogen. Teneinde discussie te vermijden aangaande de toescheiding van bepaalde vermogensbestanddelen van de vennootschap NV ENTELEC, ingeval de hierbij beschreven toescheiding geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS toe te wijzen zijn, dan wel blijven bij de vennootschap NV ENTELEC, toekomen aan NV ENTELEC. De NV ENTELEC zal derhalve alle activa behouden waaromtrent geen duidelijke toescheiding is vast te stellen alsook alle passiva die niet duidelijk toegescheiden zijn aan de BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS, ter algehele aflossing van deze laatste. 11) VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP NV ENTELEC, VAN DE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS, ALSMEDE HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING IS GEBASEERD (artikel 728, 10 van het Wetboek van Vennootschappen) De aandelen van de verkrijgende BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS zijn in aantal hetzelfde en worden onder de aandeelhouders op dezelfde wijze verdeeld. 12) NEERLEGGING VAN HET SPLITSINGSVOORSTEL Overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen, moet het splitsingsvoorstel door elke vennootschap die aan de splitsing deelneemt uiterlijk zes weken vóór de algemene vergadering die over de splitsing moet besluiten, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel worden neergelegd. ENTELEC 7/8

8 De streefdatum voor het verlijden van de splitsingsakte 15 juli Aldus opgesteld te Diepenbeek. Namens de vennootschap NV ENTELEC te splitsen vennootschap ACE Services BVBA Loix Miet Comm. V. de heer Saenen Hilaire Vertegenwoordigd door Vertegenwoordigd door Bestuurder De Wachter Jean-Paul Loix Miet Bestuurder Gedelegeerd bestuurder ENTELEC 8/8

tffiffi ll':iãl%u{fiï,05; a;; ln de b'ljlagen bij het Belgisch staatsblad bekend te maken-kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tffiffi ll':iãl%u{fiï,05; a;; ln de b'ljlagen bij het Belgisch staatsblad bekend te maken-kopie na neerlegging ter griffie van de akte tffiffi I Mod 2.1 ln de b'ljlagen bij het Belgisch staatsblad bekend te maken-kopie na neerlegging ter griffie van de akte Vocrbeha*Selr ae* *ël *elgisch gtåatêblês TER GRIFFIE VAN DE RËCHTBANK ll':iãl%u{fiï,05;

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen Woord vooraf De Belgium-Holland Desk fungeert als een aanspreekpunt en kenniscentrum voor Belgische en Nederlandse ondernemers die grensoverschrijdend activiteiten wensen te ontwikkelen. Gedacht wordt

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie