Jaarverslag Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Baksteenindustrie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Baksteenindustrie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2006 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

2 Jaarverslag Over het zevenentwintigste verslagjaar 1 januari december 2006

3

4 Jaarverslag Inhoud Voorwoord De regeling Meerjarenoverzicht kerngegevens Samenstelling en ondersteuning van het bestuur Bestuursverslag Beleggingen Omvang van het fonds Vooruitblik 2007 Jaarrekening Balans per 31 december 2006 Rekening van baten en lasten over 2006 Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2006 Kasstroomoverzicht Accountantsverklaring Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

5 4 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2006 van de Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie. In dit verslag komt de inhoud van de regelingen anno 2006 en de samenstelling van het bestuur aan de orde. Ook zijn de belangrijkste bestuursbesluiten, die in het jaar 2006 zijn genomen, kort samengevat. Verder wordt u geïnformeerd over de financiële positie, de baten en lasten en het beleggingsbeleid van het fonds. Het bestuur wil hierbij dank uitspreken aan iedereen die zich, in welke functie dan ook, in 2006 heeft ingezet voor het pensioenfonds. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie 24 mei 2007 De heer P.G.J. de Bruyn, voorzitter De heer E.J. Jansen, vice-voorzitter

6 Jaarverslag De regeling Algemeen Op basis van de vroegpensioenregeling kan de werknemer in de baksteenindustrie in 37 jaar een vroegpensioenuitkering opbouwen van circa 75% van het gemiddelde bruto salaris. Voor werknemers die op 1 juli 2001 ouder dan 25 jaar waren en daardoor geen volledig vroegpensioen kunnen opbouwen, is een overgangsregeling getroffen. Deze regeling heeft een tijdelijk en voorwaardelijk karakter en zorgt voor een aanvulling van het vroegpensioen met 2,027% per dienstjaar. Als dienstjaren tellen de jaren tussen de 25-jarige leeftijd en 1 juli De deelnemer kan de vroegpensioenuitkering incl. de overgangsregeling op 62 jaar laten ingaan. Er kan echter ook gekozen worden voor een eerdere (vanaf 60 jaar) of latere ( uiterlijk tot 64 jaar en 11 maanden) ingang. Eerder dan met 62 jaar met vroegpensioen gaan heeft tot gevolg dat de uitkering lager is, later dan met 62 jaar dat de uitkering hoger is. Bovendien is de mogelijkheid opgenomen om op verschillende leeftijden met deeltijd-vroegpensioen te gaan. Wijziging regeling Het kabinet heeft maatregelen genomen die stoppen met werken vóór 65 jaar financieel onaantrekkelijk maken. De premies voor vut en vroegpensioen zijn met ingang van dit jaar niet langer aftrekbaar. De wet maakt echter een uitzondering voor werknemers die op 1 januari jaar of ouder zijn. Voor deze werknemers mogen de regelingen, zoals die golden per 31 december 2005 doorlopen, zodat eerder stoppen met werken mogelijk blijft. De regelingen zijn daarom per 1 januari 2006 aan de nieuwe fiscale kaders aangepast. In grote lijnen ziet de regeling er als volgt uit: Werknemers geboren vóór 1 januari 1950 (Regeling 1991) Voor deze werknemers verandert er niets. De bestaande regelingen van ouderdomspensioen, vroegpensioen en overgangsregeling blijven gehandhaafd. De overgangsregeling is zelfs uitgebreid namelijk: Er is een spaarvutbepaling in de regeling opgenomen. Essentie van een spaarvutbepaling is dat de vutuitkering actuarieel wordt verhoogd als de ingangsdatum van de vutuitkering wordt uitgesteld. Actuariële verhoging is een recht van de werknemer. De uitkering is echter gemaximeerd; het nog resterende bedrag van de spaarvut wordt overgeheveld naar de ouderdomspensioenregeling. Werknemers geboren op of na 1 januari 1950 (Regeling 2006) Voor deze werknemers is geen sprake meer van fiscaal voordeel bij regelingen van vroegpensioen en vut. Dit geldt ook voor de werknemers die op of na 1 januari 2006 in dienst komen. Voor deze groep werknemers verandert er het volgende: De vroegpensioenregeling en de overgangsregeling vervallen per 1 januari Vanaf 1 januari 2006 geldt een verbeterde ouderdomspensioenregeling. Voor de werknemers die geboren zijn op of na 1 januari 1950 en op 1 juli 2001 in dienst waren, is een overgangsregeling getroffen. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

7 6 Meerjarenoverzicht kerngegevens Aantal aangesloten werkgevers (ultimo jaar) Loonsom baksteenindustrie 40,3 41,6 42,1 42,5 42,3 (x ) Bijdragepercentage 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0 Financiële gegevens (x 1.000) Inkomsten uit bijdragen Inkomsten uit beleggingen Belegd vermogen Voorziening nakomende verplichtingen Leeftijd Minimum uittredingsleeftijd structureel Uitkeringen Aantal uittreders ultimo jaar Totaal aantal betaalde Maanduitkeringen Totale uitkeringslast, incl. sociale lasten (x 1.000,--) Gemiddelde uitkeringslast per maand ( )

8 Jaarverslag Samenstelling en ondersteuning van het bestuur BESTUUR Samenstelling per 31 december 2006 Leden werkgevers: Plaatsvervangende leden werkgevers: De heer drs. P.G.J. de Bruyn, vice-voorzitter 1) vacant De heer L.H.H. Engels, plv. vice-voorzitter 1) vacant De heer P.M. Lemmen 1) vacant Vacant 1) vacant Leden werknemers: Plaatsvervangende leden werknemers: Mevrouw J.W.M. Wiegers, voorzitter 2) vacant De heer J.P.M. Janssen 2) vacant De heer R.W. Vlietman, plv. voorzitter 3) De heer M.H. Hietkamp De heer E.J. Jansen 4) De heer M.J.A. Jacobs Bestuurswisselingen Mevrouw Wiegers en de heer Engels zijn benoemd als bestuurslid. Mevrouw Van-Oostveen Roepers is opgevolgd door de heer Vlietman. De heer P.K. de Jong is als plaatsvervangend lid opgevolgd door de heer Hietkamp. Organisaties die het fonds in stand houden: Het bestuur van het fonds wordt gevormd door vertegenwoordigers van de volgende werkgevers en werknemersorganisaties: 1) Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten, Florijnweg 6, 6883 JP Velp (Gld.), tel: ; 2) FNV Bondgenoten, Varrolaan 100, 3506 GE Utrecht, tel: ; 3) CNV Bedrijvenbond Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht, tel: ; 4) De Unie, vakbond voor Industrie en Dienstverlening, Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg, tel: Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

9 8 Samenstelling beleggingscommissie De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het te voeren beleggingsbeleid en beoordeelt de performance van de vermogensbeheerders. Daarnaast houdt de beleggingscommissie toezicht op de wijze waarop de vermogensbeheerders hun bevoegdheid tot het nemen van de tactische beleggingsbeslissingen uitoefenen. Samenstelling per 31 december 2006 Leden werkgevers De heer P.G.J. de Bruyn De heer P.M. Lemmen Leden werknemers Mevrouw J.W.M. Wiegers De heer E.J. Jansen Ondersteuning Het bestuur laat zich bijstaan door externe adviseurs op actuarieel, juridisch en fiscaal gebied en vermogensbeheer. Het bestuur blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het fonds en houdt dan ook toezicht op zijn adviseurs. Het vermogen wordt beheerd door F&C Investments. De jaarrekening wordt gecontroleerd door KPMG Accountants NV. De juridische en fiscale advisering is uitbesteed aan PVF Achmea. Administrateur PVF Achmea Molenwerf 2-8, 1006 AG Amsterdam Adviseur De heer J.H. Klinkenberg HK Consultancy Bernhardlaan 11, 6988 AS Laag Keppel Beleggingsadviseur De heer J. Molenaar Watson Wyatt B.V. Beemdstraat 1, 5653 MA Eindhoven Vermogensbeheerder F&C Investments Jachthavenweg 109k, 1081KJ Amsterdam Accountant De heer M.J. Vredenduin KPMG Accountants NV Burg. Rijnderslaan 10-20, 1185 MC Amstelveen

10 Jaarverslag Bestuursverslag In 2006 kwam het bestuur vijfmaal bijeen, namelijk op 23 maart, 23 mei, 3 juli, 11 september en 16 november. In het verslagjaar is veel aandacht geweest voor alle consequenties van de invoering van de nieuwe regelingen. Zo zijn nieuwe reglementen tot stand gekomen en is er veel gecommuniceerd richting deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. Personele unie De bedrijfstak baksteenindustrie kent drie regelingen: een ouderdomspensioenregeling, een vroegpensioenregeling en een aanvullingsregeling op het vroegpensioen. Deze regelingen zijn ondergebracht bij drie verschillende stichtingen, respectievelijk de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie, de Stichting Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en de Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie (VUBA). De vraagstukken in deze fondsen zijn zo overlappend dat er nu hetzelfde bestuur is voor de drie afzonderlijke fondsen. Toeslagbeleid Elk jaar bekijkt het bestuur van het fonds of de hoogte van de aanvullingsuitkering kan worden aangepast aan het hogere kostenniveau van levensonderhoud. Voorheen werd dit indexatie genoemd. Voortaan zal de term toeslag worden gebruikt. Zoals in het verleden ook het geval was, bestaat er geen recht op toeslag. De toeslag is voorwaardelijk en het is ook voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre toeslag zal worden toegekend. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het fonds. Gezien de financiële positie van het fonds heeft het bestuur besloten om de aanvullingsuitkering per januari 2007 met 1,43% te verhogen. Communicatie Het bedrijfstakpensioenfonds heeft op dit moment een adequaat communicatiebeleid. Er is een werkgroep communicatie die zorg draagt voor de uitvoering van het beleid. Het bestuur heeft een algemene communicatiedoelstelling geformuleerd en luidt: het geven van volledige, nauwkeurige, transparante en tijdige informatie over de pensioenregeling(en) in het algemeen en over de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen in het bijzonder, zowel kwantitatief als kwalitatief, aan de doelgroepen die participeren in de pensioenfondsen. Zowel werkgevers, actieve deelnemers, inactieve deelnemers en gepensioneerden vallen onder deze doelstelling. Op basis van dit beleid is het fonds gedurende het verslagjaar overgegaan tot de ontwikkeling van een website. Via wordt actieve werknemers, gepensioneerden en werkgevers inzicht gegeven in de pensioenregelingen. Op de website staan naast uitgebreide informatie over de inhoud van de regelingen onder andere de kerncijfers, reglementen, statuten en een verklarende woordenlijst. Daarnaast ontvangen alle actieve deelnemers meerdere malen per jaar Pensioennieuws thuis. Via Pensioennieuws wordt men schriftelijk op de hoogte gehouden van recente bestuursbesluiten en algemene ontwikkelingen op pensioengebied. De werkgroep communicatie is tevens bezig met het ontwikkelen van brochures. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

11 10 Beleggingen Algemeen Terugblik op 2006 Wereldwijd liet de economie over 2006 een hoge groei zien. In de VS was er in de eerste helft van het jaar sprake van een hoge inflatie, gevolgd door een dalende economische groei in het tweede halfjaar. Buiten de VS bleef de economische groei sterk, terwijl de inflatie beperkt bleef. In de eerste helft van het jaar stegen de aandelenkoersen nog niet, vanwege het negatieve effect van de stijgende lange rente. Dit veranderde in de tweede helft van het jaar. Beleggers vreesden aanvankelijk dat centrale banken de rente te lang zouden blijven verhogen bij een aanhoudende hoge economische groei. Hierdoor bestond het risico dat de economie door een te hoge rente in een recessie zou belanden. Toen de economische groei begon te vertragen kon de Amerikaanse centrale bank (FED) de rente ongewijzigd laten en nam de vrees voor een recessie af. Hierdoor stegen de aandelenkoersen in de tweede helft van het jaar flink. De aandacht van beleggers verschoof in de Verenigde Staten het afgelopen jaar van inflatie naar economische groei. Hierdoor stegen de lange rentes gedurende de eerste zes maanden van 2006, terwijl ze in het tweede halfjaar daalden. In december stegen de lange rentes weer flink, nadat de angst van beleggers voor een economische recessie in de VS afnam door de publicatie van beter dan verwachte macro-economische cijfers. Ook stegen de lange rentes doordat de hoop op snelle rentewijzigingen door de FED verdween. Beleggers rekenden er aanvankelijk wel op dat de FED de rente zou verlagen om een recessie te voorkomen, maar de FED bracht de rente omhoog tot 5,25 %. Ook elders in de wereld verhoogden de centrale banken de rente verder. De Europese Centrale Bank (ECB) deed dit in verschillende stappen tot 3,5 procent. Ook in Japan, China en het Verenigd Koninkrijk gingen de korte rentes omhoog. Gedurende 2006 werd de Amerikaanse dollar minder waard ten opzichte van de euro. Ten opzichte van de Japanse yen werd de Amerikaanse dollar juist meer waard. De olieprijs werd gedurende het afgelopen jaar beïnvloed door de ontwikkeling van de Amerikaanse economie. In de eerste helft van 2006 leidde dit tot een grote vraag naar olie en een hogere olieprijs. Gedurende het tweede halfjaar daalde de olieprijs, mede omdat de markt een daling van de vraag verwachtte.

12 Jaarverslag Beleggingsbeleid Het bestuur heeft in het verslagjaar geen wijzigingen in de strategische portefeuille doorgevoerd. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van de beleggingsportefeuille op basis van de weging per assetcategorie in de portefeuille per ultimo 2006 en De werkelijke wegingen in afgeronde percentages worden afgezet tegen de met het Bestuur afgesproken normportefeuille en strategische portefeuille. Categorie Strategische Weging Norm Weging Norm portefeuille 31/12/ /12/ Aandelen 10,0% 10,4% 10,0% 12,0% 10,0% Converteerbare Obligaties 7,5% 7,3% 7,5% 7,9% 7,5% Totaal zakelijke waarden 17,5% 17,7% 17,5% 20,0% 17,5% Obligaties (incl. Credits) 52,5% 55,1% 52,5% 51,8% 52,5% Liquide middelen 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% Geldmarktfonds 10,0% 5,3% 10,0% 9,2% 10,0% Korte obligaties 20,0% 21,9% 20,0% 19,1% 20,0% Totaal vastrentende waarden 82,5% 82,3% 82,5% 80,0% 82,5% Totale portefeuille 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Performance van de Beleggingsportefeuille De performance van de totale portefeuille bedroeg in ,42%. De benchmark performance (rendement van de normportefeuille) bedroeg 4,23%. In 2005 bedroeg de performance 6,82%. versus een benchmark performance van 5,98%. In de tabel hieronder worden de behaalde rendementen in 2006 en 2005 per categorie weergegeven. Rendement in % Portefeuille Portefeuille Benchmark Out-/under Benchmarks Aandelen 25,67% 14,93% 14,95% -0,01% FTSE developed en MSCI Emerging Markets Converteerbare 13,39% 10,57% 11,81% -1,11 Global Convertible index Obligaties (samengesteld) Obligaties 4,11% 2,64% 2,48% 0,16% Lehman (samengesteld) (incl. Credits) en EMBI+ (JP Morgan) Geldmarktfonds 2,24% 2,58% 3,11% -0,51% 3,6,9 maands Euribor -10bp Korte Obligaties 2,29% 1,33% 1,29% 0,03% Lehman Euro aggregate 1-5 yr treasury index Totale portefeuille 6,82% 4,42% 4,23% 0,19% Samengesteld Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

13 12 Omvang van het fonds Gedurende het verslagjaar kwamen er 24 nieuwe uittreders bij op basis van de overgangsregeling. Het aantal beëindigde uitkeringen wegens pensionering bedroeg 25. Het aantal beëindigde uitkeringen wegens overlijden bedroeg 1. De uitkeringslasten en sociale lasten bedroegen in het verslagjaar ruim 1,6 miljoen. De gemiddelde uitkeringslast per maand is gedaald van in 2005 naar in 2006, een daling van ruim 16%. De uitkeringen zijn per 1 januari 2006 verhoogd met 1,25%. De nakomende verplichtingen worden ultimo 2006 volledig gedekt door de voorziening voor nakomende verplichtingen. Eind 2006 waren de nakomende verplichtingen eveneens voor 100% gedekt door de tegoeden van de VUBA. Hieronder volgt een overzicht van de ontwikkelingen over de laatste jaren. Het saldo boekjaar bedraagt negatief. Aan de beleggingsreserve werd onttrokken uit het saldo boekjaar. Voorts is aan de algemene reserve toegevoegd, waardoor het saldo per 31 december bedraagt. Ultimo Nakomende Voorziening Dekking Algemene Loonsom SV Verplichtingen 1) jaar verplichtingen voor nakomende verplich- reserve (x miljoen) t.o.v. loonsom (%) (x miljoen) verplichtingen tingen (x miljoen) (x miljoen) ,2 2,2 100% 1,3 40,1 0% ,4 1,4 100% 2,6 40,1 0% ,5 1,5 100% 3,5 43,0 0% ,5 1,5 100% 3,7 43,0 0% ,7 2,7 100% 3,6 42,3 0% ,3 3,3 100% 3,5 42,5 0% ,7 2,7 100% 4,6 42,1 0% ,3 3,4 100% 0,2 41,6 0% ,2 4,2 100% 0,3 40,3 0% 1) De nakomende verplichtingen minus de voorziening voor nakomende verplichtingen

14 Jaarverslag Vut-cao De uittredingsregeling berust op een door CAO partijen afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst, regelende het melden AW vrijwillig vervroegde uittreding voor de baksteenindustrie, met de duur van 5 november 2006 tot en met 31 december Vermogen en verplichtingen x Algemene reserve Voorziening nakomende verplichtingen Verplichtingen Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

15 14 Aantal aangesloten ondernemingen Per 31 december Totaal georganiseerde werkgevers ongeorganiseerde werkgevers 1 1 vrijwillige aansluitingen 4 4 Aantal uittreders Aantal lopende uitkeringen per 31 december Bij : aantal toegekende uitkeringen 24*) 43 Af : aantal beëindigde uitkeringen 26**) 34 Aantal lopende uitkeringen per 31 december *) Dit betreft het aantal toekenningen op basis van de overgangsregeling. **) Dit betreft 1 beëindiging als gevolg van overlijden en 25 beëindigingen als gevolg van pensionering. Verloop van de incasso De invordering van de heffingen verliep in het verslagjaar goed. Vooruitblik 2007 In het komende verslag jaar zal weer veel aandacht worden besteed aan communicatie. Door het gebruik van onder andere de website Pensioennieuws en de brochures zullen de deelnemers zo goed mogelijk op de hoogte worden gehouden worden van relevante pensioenontwikkelingen. Beleggingen De samenstelling van de portefeuille wordt met name bepaald door de verwachte ontwikkelingen binnen het VUT fonds. Het VUT fonds zal de komende jaren worden gekenmerkt door de afbouw hiervan. Dit betekent dat de beleggingen de komende jaren liquide moeten worden gemaakt en dat er in principe steeds minder beleggingsrisico moet worden gelopen. Het komende jaar zal de portefeuille nog niet wijzigen maar in de tweede helft van 2007 zal kritisch naar de huidige portefeuille worden gekeken. De enige substantiële wijziging in de portefeuille is het aanpassen van het valutabeleid in de zakelijke waardenportefeuille. Alle zakelijke beleggingen zullen voor 100% naar de Euro worden afgedekt

16 Jaarrekening 2006

17 16

18 Jaarrekening BALANS PER 31 DECEMBER 2006 (in eenheden van duizend euro) 31 december december 2005 ACTIVA Beleggingen Aandelen Obligaties Liquiditeiten Kortlopende vorderingen Te vorderen bijdragen 51 - Overige vorderingen Liquide middelen PASSIVA Beschikbaar vermogen Algemene reserve Beleggingsreserve Voorziening Voorziening voor nakomende verplichtingen Kortlopende schulden Overige schulden Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

19 18 Rekening van baten en lasten over 2006 (in eenheden van duizend euro) BATEN Bijdragen Directe beleggingsopbrengsten Indirecte beleggingsopbrengsten Andere baten LASTEN Vermeerdering voorzieningen Uitkeringen en sociale lasten Kosten Andere lasten Saldo boekjaar (39) (4.316) Verdeling saldo boekjaar Algemene reserve 263 (4.595) Beleggingsreserve (302) 279 (39) (4.136)

20 Jaarrekening Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling Grondslagen voor balanswaardering Algemeen De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbare vorderingen vindt waardering plaats onder aftrek van een voorziening. Beleggingen Participaties in beleggingsfondsen De participaties in beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen berekende intrinsieke waarde. Deze intrinsieke waarde benadert de marktwaarde. Beschikbaar Vermogen Beleggingsreserve De beleggingsreserve is het verschil tussen de marktwaarde van de beleggingen enerzijds en de aankoopwaarde anderzijds. Negatieve ongerealiseerde verschillen worden aan de beleggingsreserve onttrokken voor zover deze toereikend is. Voorzieningen Voorziening voor nakomende verplichtingen De nakomende verplichtingen zijn per balansdatum berekend op het bedrag van de reeds ingegane nog verschuldigde uitkeringen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van de betrokkenen onder aftrek van pensioenuitkeringen en andere uitkeringen. Grondslagen voor resultaatbepaling Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Bijdragen De bijdragen zijn gebaseerd op de afgerekende loonsommen die van werkgevers zijn ontvangen. Directe beleggingsopbrengsten De directe beleggingsopbrengsten hebben betrekking op intrest en opbrengsten uit beleggingsfondsen onder aftrek van de aan de beleggingen toe te rekenen kosten. Indirecte beleggingsopbrengsten De indirecte beleggingsopbrengsten hebben betrekking op gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijgingen of waardedalingen. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

21 20 Toelichting op de balans per 31 december 2006 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA BELEGGINGEN Aandelen Obligaties Liquiditeiten Totaal Stand per 1 januari Vermeerderingen door: Aankopen en verstrekkingen Verkoopresultaat Waardemutatie (169) (140) 7 (302) Verminderingen door: Verkopen (1.338) (3.915) (1.165) (6.418) Stand per 31 december Aandelen Indirecte beleggingen Participaties in aandelenfondsen Naam Aantal Stichting Global Convertible Fund Stichting Gemeenschappelijk Aandelenfonds Rest Europa Stichting Gemeenschappelijk Aandelenfonds Amerika Stichting Gemeenschappelijk Aandelenfonds Japan 6 57 Stichting Gemeenschappelijk Aandelenfonds Pacific 1 15 Stichting Emerging Markets PVF I Totaal 835 Obligaties Indirecte beleggingen Participaties in obligatiefondsen Naam Stichting Vastrentende Waardenfonds Euro Stichting PVF Kort Vastrentende Waardenfonds Stichting Global Credits Stichting F&C Global High Yield Stichting PVF Global Emerging Markets Fixed Income Fund Totaal 3.627

22 Jaarrekening Liquiditeiten Liquiditeiten vermogensbeheer 2 (6) Geldmarktfondsen Naam Aantal Stichting PVF Geldmarktfonds Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

23 22 KORTLOPENDE VORDERINGEN Te vorderen bijdragen Vastgestelde nog te vorderen bijdragen Voorziening tegen verlies op premievorderingen (13) (13) In volgend boekjaar is nader vastgesteld over: Lopend boekjaar 37 - Voorgaande jaren Overige vorderingen Hieronder zijn opgenomen inzake: 51 - Aandelen Aandelen - 2 Obligaties Obligaties - 3 Uitkeringen en sociale lasten Uitkeringen - 2 Kosten Overige kosten - 10 Totaal van de overige vorderingen - 17 LIQUIDE MIDDELEN Rekening courant Staalbankiers

24 Jaarrekening PASSIVA BESCHIKBAAR VERMOGEN Algemene reserve Stand per 1 januari Deel van het saldo boekjaar 263 (4.595) Stand per 31 december Beleggingsreserve Stand per 1 januari Deel van het saldo boekjaar (302) 279 Stand per 31 december Voorziening voor nakomende verplichtingen Stand per 1 januari Vermeerdering voorziening Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden Hieronder zijn opgenomen inzake: Rekening-courant derden Rekening-courant Vroegpensioen baksteen industrie Te verrekenen bijdragen In volgend boekjaar is nader vastgesteld over: - lopend boekjaar Uitkeringen en sociale lasten Uitkeringen 2 - Pensioenpremie Kosten Advies- en controlekosten 6 6 Overige Totaal van de overige schulden Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

25 24 Toelichting op de rekening van baten en lasten over het boekjaar 2006 (in eenheden van duizend euro) BATEN Bijdragen Vastgestelde en nog vast te stellen bijdragen Nadere vaststelling over voorgaande jaren 11 (10) Directe beleggingsopbrengsten Opbrengst aandelen - 2 Opbrengst obligaties Opbrengst liquiditeiten 3 15 Opbrengst liquide middelen Kosten toegerekend aan beleggingen (19) (14) Indirecte beleggingsopbrengsten Koersresultaat aandelen Koersresultaat obligaties (25) 31 Koersresultaat liquiditeiten Andere baten Aandeel in uitkering vermogen St. PVF Nederland - 44

26 Jaarrekening LASTEN Uitkeringen en sociale lasten Bruto uitkeringen Pensioenpremies Premies ziektekostenverzekering - 34 Sociale lasten Premie zorgverzekering Kosten Aandeel administratiekosten PVF Nederland nv Boekjaar Vorig boekjaar (6) (3) Andere kosten: advies- en controlekosten bestuurskosten 7 2 beleggingskosten overige kosten Kosten toegerekend aan beleggingen (19) (14) De beloning aan bestuurders bedraagt 7 (vorig boekjaar 2). Het fonds heeft geen personeel in dienst. Andere lasten Bijdrage aan "Vroegpensioenfonds Baksteenindustrie" ter financiering aanvullende vroegpensioen aanspraken Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

27 26 Kasstroomoverzicht 2006 (in eenheden van duizend euro) Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo boekjaar (39) (4.316) Aanpassingen voor: Mutatie te vorderen bijdragen (51) 1 Mutatie overige vorderingen 17 3 Mutatie overige schulden (4.722) Mutatie voorziening nakomende verplichtingen Kasstroom uit operationele activiteiten ( Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Aankoop beleggingen (2.164) (1.754) Verkoop beleggingen Herwaardering beleggingen (121) (356) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten (3992) Mutatie geldmiddelen 137 (118) Samenstelling geldmiddelen Liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen boekjaar 137 (118) Liquide middelen per 31 december

28 Jaarrekening Aan: het bestuur van Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie Accountantsverklaring Wij hebben de in het verslag opgenomen jaarrekening 2006 van Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2006 en de staat van baten en lasten over 2006 met de toelichting gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel is de jaarrekening 2006 van Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgemaakt in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de grondslagen voor de financiële verslaggeving, in de jaarrekening van de stichting. Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening 2006 opgenomen lasten in overeenstemming zijn met de doelomschrijving in de statuten van de stichting en met het in deze statuten bedoelde reglement. Amstelveen, 24 mei 2007 KPMG ACCOUNTANTS N.V. M.J. Vredenduin RA Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

29

30 857

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor Onderhoud en Reiniging in Scheepvaart, Industrie en Milieu en Aanverwante Activiteiten

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor Onderhoud en Reiniging in Scheepvaart, Industrie en Milieu en Aanverwante Activiteiten Jaarverslag 2008 Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor Onderhoud en Reiniging in Scheepvaart, Industrie en Milieu en Aanverwante Activiteiten Jaarverslag 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

Jaarverslag 2005. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2005 Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie 1 Jaarverslag over het zesentwintigste boekjaar 1 januari 2005-31 december 2005 2 Jaarverslag 2005 3 Inhoud De regeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

Jaarverslag 2012. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2012 Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2012 4 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord 7 Kerncijfers 8 Verslag van het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

Jaarverslag 2008. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2008 Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie Jaarverslag over het negenentwintigste boekjaar 1 januari 2008-31 december 2008 Jaarverslag 2008 3 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor het Bioscoopbedrijf (SUB)

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor het Bioscoopbedrijf (SUB) Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor het Bioscoopbedrijf (SUB) 1 \ JUNI 2003 Paraaf voor identific.atiedoeleir KPMG Accountants N / ƒƒƒ Inhoud Biz. Colleges en vertegenwoordiging - Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging Verslag over het vijftiende verslagjaar eindigend op 31 december 2008 ü Jum Document waarop ons rapport d,d, (mede) betrekking

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G JAARVERSLAG 2008 Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen Jaarverslag 2008 Inhoud Statutaire gegevens 3 Algemeen 4 Doel van

Nadere informatie

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50 te Amsterdam Jaarrekening 2006 Inhoudsopgave Jaarrekening 2006 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 27 april 2007 Balans (na winstbestemming) 31-12-2006

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Stichting Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Jaarverslag 2006. Stichting Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2006 Stichting Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 Jaarverslag 2006 Inhoud Voorwoord 5 De regeling 6 Meerjarenoverzicht kerngegevens

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 4 C. Jaarverslag 6 ALGEMEEN 7 D. Jaarrekening 8 BALANS PER 31 DECEMBER 2001 9 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting TECH Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit

Nadere informatie

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting TECH Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Confectie-Industrie (SUC)

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Confectie-Industrie (SUC) Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Confectie-Industrie (SUC) Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Confectie-Industrie (SUC) Utrechtseweg 95, 3702 AA Zeist Postbus 428, 3700 AK ZEIST Ingeschreven

Nadere informatie

stichting Vervroegde Uittreding voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbed rijf

stichting Vervroegde Uittreding voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbed rijf stichting Vervroegde Uittreding voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbed rijf Jaarverslag 2010 over het dertigste boekjaar 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010-1

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 29 april 2010-3

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april 2009-3

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JA ARVERSLAG 2009 Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen Jaarverslag 2009 Inhoud Statutaire gegevens 4 Algemeen 5 Doel

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS VERLOSKUNDIGEN JAARRAPPORT 2008

DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS VERLOSKUNDIGEN JAARRAPPORT 2008 DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS VERLOSKUNDIGEN JAARRAPPORT 2008 INHOUD A. Bestuursverslag 2 B. Jaarrekening 7 C. Overige gegevens 14 DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS VERLOSKUNDIGEN 1 A. Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Inhoudsopgave Inleiding Personalia Liquidatieverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële positie Liquidatierekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2014 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2010

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2010 stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2010 ^ \ ' Inhoud.- Jaaiyer& iagl2ö1p f'béstuuii'^;. ^*''j! >i' -li.' 'Adhiihistr^atie.;én vermogensbeheer \ Accountant.,-"-

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2013 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2016 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht.

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. Inhoudsopgave Inleiding Bestuur Werkwijze, beleid bestuur Subsidie Nawoord. INLEIDING Op het moment

Nadere informatie

Schippers. Global in Reach, Local in Touch. Accountants Fiscalisten Juristen. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Amsterdam

Schippers. Global in Reach, Local in Touch. Accountants Fiscalisten Juristen. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Amsterdam Postbus Schippers Accountants Fiscalisten Juristen Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Global in Reach, Local in Touch Buitenveldertselaan 106-76264, 1070 AG, Telefoon

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008 AEGON Custody B.V., s-gravenhage Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008. Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 1.1 Adresgegevens... 3 1.2 Groepsstructuur... 3 1.3 Activiteiten... 3 1.4 Samenstelling directie...

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2016 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

publicatie jaarverslag

publicatie jaarverslag publicatie jaarverslag 2014 1 JAARVERSLAG 2014 DR. F.P. FISCHER-STICHTING INHOUD Pagina 1. BESTUURSVERSLAG Doelstelling van de stichting 3 Bestuur in 2014 3 Bestuursvergaderingen 3 Vaststellingen statutaire

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen

Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen I.4 Verslagstaten A. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Geef hier een samenvatting van de belangrijkste grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 1 Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2 Voorwoord 3 Financieel verslag 4 Deelnemersoverzicht 12 Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Alkmaar

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011 stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011 Inhoud Jaaryërslag'^2011 Bestuur -" ' -.1. - Administratie " ' Accountant' "^ ' Algemeen ' ^ Bestuursvergaderingen

Nadere informatie

2 9 JUNI Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven.

2 9 JUNI Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven jaarverslag over het negenentwintigste boekjaar l januari 2009 tot en met 31 december 2009 Paraaf

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Totaal aantal pagina s in dit verslag: 11

Inhoudsopgave. Totaal aantal pagina s in dit verslag: 11 Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantiaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche

Jaarverslag Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche Jaarverslag 2008 Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73739

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie