Jaarverslag Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2005. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2005 Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

2 1 Jaarverslag over het zesentwintigste boekjaar 1 januari december 2005

3 2

4 Jaarverslag Inhoud De regeling Bestuur en ondersteuning Belangrijke gegevens van de stichting Algemeen Financiële aspecten Vut-cao Bestuursactiviteiten Omvang van de stichting Aantal aangesloten ondernemingen Aantal werknemers Aantal uittreders Verloop van incasso Beleggingen Jaarrekening Balans Rekening van baten en lasten Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de rekening van baten en lasten Kasstroomoverzicht Accountantsverklaring Slotwoord Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

5 4 De regeling De vutregeling is per 1 juli 2001 vervangen door een verplichtgestelde volledige vroegpensioenregeling. Op basis van de vroegpensioenregeling kan de werknemer in de baksteenindustrie in 37 jaar een vroegpensioenuitkering opbouwen van circa 75% van het gemiddelde bruto salaris. Naast de basisregeling is een overgangsregeling ingevoerd, die voorziet in een aanvulling van het vroegpensioen voor werknemers die op 1 juli 2001 ouder waren dan 25 jaar en derhalve geen volledig vroegpensioen meer kunnen opbouwen. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden. De overgangsregeling wordt uitgevoerd door de Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie (VUBA). De aanvulling uit de overgangsregeling en de uitkering uit de basisregeling worden sinds 1 augustus 2004 gezamenlijk uitbetaald. Werkingssfeer De overgangsregeling is van toepassing op werkgevers en werknemers in de Nederlandse baksteenindustrie. Dat zijn alle ondernemingen die zowel metselsteen als straatsteen of daaruit samengestelde elementen vervaardigen (met uitzondering van zuur en vuurvaste steen). Ondernemingen die direct aan de baksteenindustrie verwant zijn, kunnen op vrijwillige basis aan de VUBA regeling deelnemen. Voorwaarden De overgangsregeling heeft een tijdelijk en voorwaardelijk karakter. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de werknemer op 1 juli 2001 ouder zijn dan 25 jaar en zowel op 30 juni als op 1 juli 2001 werknemer in de baksteenindustrie zijn en dit blijven tot de vroegpenioendatum. Bovendien moet de werknemer kunnen aantonen in de periode tussen de 25e verjaardag en de eerste dag van de maand waarop de werknemer 62 wordt, ten minste 10 jaar in dienst zijn geweest in de baksteenindustrie. Van die 10 jaar moet de werknemer ten minste 5 jaar - direct voorafgaand aan de datum waarop de werknemer met vroegpensioen gaat - in de baksteenindustrie hebben gewerkt. Financiering De overgangsregeling wordt gefinancierd op basis van een vut-bijdrage die 5% van het heffingsloon bedraagt. De werkgever betaalt deze bijdrage volledig. Dit percentage wordt betaald over het heffingsloon. Het heffingsloon is het totale brutoloon SV (ongemaximeerd) van de in dienst zijnde werknemers. Het heffingsloon bestaat uit de volgende componenten: de voor de onderneming van de werkgever geldende bruto loonsom sociale verzekeringswetten, vermeerderd met het spaarloon; het loon van de niet (meer) voor de werknemersverzekeringen verzekerde directeur/grootaandeelhouder van een N.V. of B.V., echtgeno(o)t(e) en familieleden, dat mee in aanmerking zou zijn genomen als bedoelde verplichte verzekeringen voor hen zouden gelden.

6 Jaarverslag Uittreding De deelnemer kan de vroegpensioenuitkering op 62 jaar laten ingaan. Er kan echter ook gekozen worden voor een eerdere (vanaf 60 jaar) of latere (tot de pensioendatum) ingang. Een eerdere ingang heeft een lagere uitkering tot gevolg, een latere ingang een hogere vroegpensioenuitkering. Bovendien is de mogelijkheid opgenomen om met deeltijd-vroegpensioen te gaan. Hoogte aanvulling De aanvulling is gelijk aan 2,027% van het per 1 juli 2001 geldende bruto salaris, vermenigvuldigd met het aantal jaren (tot in volle maanden nauwkeurig berekend) tussen de eerste dag van de maand waarin de werknemer 25 jaar is geworden en 1 juli De aanvulling wordt verhoogd met de CAO-loonsverhogingen, die het bestuur heeft verleend tussen 1 juli 2001 en de begindatum van het vroegpensioen. Andere verhogingen, zoals bijvoorbeeld carrièrestijgingen, worden niet meegerekend. Het maximum bruto salaris waarover de aanvulling wordt berekend, bedraagt 1,5 x het maximum premiedagloon Werkloosheidswet op jaarbasis. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

7 6 Bestuur en ondersteuning Samenstelling van het bestuur per 31 december 2005 Leden werkgevers: Plaatsvervangende leden werkgevers: de heer P.G.J. de Bruyn (vice-voorzitter) 1) vacant de heer P.M. Lemmen 1) vacant vacature 1) vacant Leden werknemers: Plaatsvervangende leden werknemers: de heer J.P.M. Janssen (voorzitter) 2) vacant mevrouw I. van Oostveen-Roepers 3) de heer P.K. de Jong de heer E.J. Jansen 4) de heer M.J.A. Jacobs Bestuurswisselingen Gedurende het verslagjaar zijn de heren J. van Beek en D. de Boer opgevolgd door respectievelijk de heren E.J. Jansen en M.J.A. Jacobs. Het bestuur wenst de heren Van Beek en De Boer te danken voor hun inzet en bijdrage. Aangewezen door: 1) het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten; 2) FNV Bondgenoten; 3) CNV BedrijvenBond; 4) De Unie, vakbond voor Industrie en dienstverlening. Participaties Met betrekking tot de beleggingen participeerde het fonds aan het eind van het verslagjaar in een aantal institutionele beleggingsfondsen van PVF Achmea, te weten: Stichting Gemeenschappelijk Aandelenfonds Rest Europa Stichting Hedge Gemeenschappelijk Aandelenfonds Amerika Stichting Hedge Gemeenschappelijk Aandelenfonds Japan Stichting Hedge Gemeenschappelijk Aandelenfonds Pacific Stichting Hedge Emerging Markets PVF I Stichting Hedge Global Convertible Fund Stichting Vastrentende Waardenfonds Euro Stichting Hedge PVF Global Emerging Markets Fixed Income Fund Stichting Global Credits Stichting F&C Global High Yield Fonds PVF Stichting PVF Geldmarktfonds Stichting PVF Kort Vastrentende Waardenfonds Ondersteuning Adviseur HK Consultancy, J.H. Klinkenberg, Bernhardlaan 11, 6998 AS Laag Keppel. Accountant KPMG Accountants N.V., Burg. Rijnderslaan 10 20, 1185 MC Amstelveen. Administrateur PVF Achmea, Molenwerf 2-8, 1014 AG Amsterdam.

8 Jaarverslag Belangrijke gegevens van de stichting Aantal aangesloten werkgevers (ultimo jaar) Loonsom baksteenindustrie 41,6 42,1 42,5 42,3 43 Bijdragepercentage 1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,8/4,8/5,0 Inkomsten uit bijdragen Inkomsten uit beleggingen Belegd vermogen Voorziening nakomende verplichtingen Minimum uittredings leeftijd structureel Aantal uittreders ultimo jaar Totaal aantal betaalde Maanduitkeringen Totale uitkeringslast, incl. sociale lasten (x ,-) Gemiddelde uitkerings last per maand (5) ) In 1997 bedroeg de bijdrage tot 1 juli 6,5%, daarna bedroeg de bijdrage voor werknemers jonger dan 35 jaar 5,8% en voor werknemers ouder dan 35 jaar 4,8%. De werknemers betaalden tot 1 juli ,5% bijdrage, sindsdien betaalden alleen de werknemers jonger dan 35 jaar nog een bijdrage van 1%. Sinds 1 juli 2001 bedraagt de bijdrage 5% voor alle werknemers. Deze bijdrage wordt door de werkgever betaald. 2) Vanaf 1 juli 2001 is de zogenaamde spilleeftijd van de vroegpensioenregeling 62 jaar. Eerder uittreden (vanaf 60 jaar) en later (tot de pensioendatum) is echter ook mogelijk. Voorts bestaat de mogelijkheid om met deeltijd-vroegpensioen te gaan. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

9 8 Algemeen Financiële aspecten Gedurende het verslagjaar kwamen er 43 nieuwe uittreders bij op basis van de overgangsregeling. Het aantal beëindigde uitkeringen wegens pensionering bedroeg 33 tijdens het verslagjaar. Het aantal beëindigde uitkeringen wegens overlijden bedroeg 1. De uitkeringslasten en sociale lasten bedroegen in het verslagjaar ruim 5 1,8 miljoen. De gemiddelde uitkeringslast per maand is gedaald van ,- in 2004 naar ,- in 2005, een daling van ongeveer 16%. De uitkeringen zijn per 1 januari 2005 niet verhoogd, omdat er in het jaar 2004 geen algemene loonsverhoging in de bedrijfstak is geweest. De nakomende verplichtingen worden ultimo 2005 volledig gedekt door de voorziening voor nakomende verplichtingen. Eind 2005 waren de nakomende verplichtingen eveneens voor 100% gedekt door de tegoeden van de VUBA. Hieronder volgt een overzicht van de ontwikkelingen over de laatste jaren. Het saldo boekjaar bedraagt ,- negatief. Aan de beleggingsreserve werd ,- toegevoegd uit het saldo boekjaar. Voorts is ,- aan de algemene reserve onttrokken, waardoor het saldo per 31 december ,- bedraagt. Dit saldo is overgeheveld naar de vroegpensioenregeling om hiermee de kosten voor de vroegpensioenen te financieren. Ultimo Nakomende Voorziening Dekking Algemene Loonsom SV Verplichtingen 1) jaar verplichtingen voor nakomende verplich- reserve (x 7 miljoen) t.o.v. loonsom (%) (x 7 miljoen) verplichtingen tingen (x 7 miljoen) (x 7 miljoen) ,0 3,5 86% - 40,6 1,5% ,2 2,2 100% 1,3 40,1 0% ,4 1,4 100% 2,6 40,1 0% ,5 1,5 100% 3,5 43,0 0% ,5 1,5 100% 3,7 43,0 0% ,7 2,7 100% 3,6 42,3 0% ,3 3,3 100% 3,5 42,5 0% ,7 2,7 100% 4,6 42,1 0% ,3 3,4 100% 0,2 41,6 0% 1) De nakomende verplichtingen minus de voorziening voor nakomende verplichtingen

10 Jaarverslag Vut-cao De uittredingsregeling berust op een door cao partijen afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst, regelende het vrijwillig vervroegd uittreden voor de baksteenindustrie, ingegaan op 1 juli 2001 en lopende tot 1 juli Vermogen en verplichtingen x Algemene reserve Voorziening nakomende verplichtingen Verplichtingen Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

11 10 Bestuursactiviteiten Het bestuur van het fonds heeft in 2005 drie maal vergaderd en wel op 8 juni 2005, 17 november 2005 en 2 december Hierna volgen enkele van de belangrijkste besproken onderwerpen. Wijzigingen als gevolg VPL-wetgeving Als gevolg van de Wet aanpassing fiscale behandeling vut/prepensioen en de introductie van de levensloopregeling (de Wet VPL), moest de vutregeling worden gewijzigd. Hieraan is in het verslagjaar veel aandacht besteed. De regeling is op de volgende onderdelen aangepast: alleen werknemers die vóór 1 januari 2005 de 55-jarige leeftijd hebben bereikt komen in aanmerking voor een uitkering op grond van de regeling. er is een spaarvutbepaling in de regeling opgenomen. Essentie van een spaarvutbepaling is dat de vut-uitkering actuarieel wordt verhoogd als de ingangsdatum van de vutuitkering wordt uitgesteld. Actuariële verhoging is een recht van de werknemer, maximering van de uitkering is mogelijk mits het surplus naar de ouderdomspensioenregeling gaat. Overdracht vermogen naar vroegpensioenregeling CAO-partijen hebben besloten het bestuur van de VUBA te vragen een substantieel deel van het extra vermogen van de VUBA over te willen dragen naar de vroegpensioenregeling. Het bestuur van de VUBA heeft besloten dit verzoek in te willigen. Dit betekent dat in het verslagjaar het extra vermogen is overgedragen ter financiering van aanvullende vroegpensioenaanspraken. Gevolgen nieuwe zorgverzekeringswet Op prinsjesdag heeft het kabinet meer duidelijkheid gegeven over de inkomensafhankelijke bijdrage die vanaf 2006 verschuldigd is voor de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook is duidelijk geworden wat de inkomensafhankelijke bijdrage voor gepensioneerden betekent. De normale situatie is dat de werkgever de inkomensafhankelijke bijdrage moet vergoeden aan de werknemer. De inkomensafhankelijke bijdrage is dan 6,5%. Voor mensen die deze inkomensafhankelijke bijdrage niet vergoed krijgen (waaronder zelfstandigen, freelancers en gepensioneerden) heeft het kabinet een lagere bijdrage van 4,4% vastgesteld. Dat is een koopkrachtmaatregel. Over alle pensioenuitkeringen is dus een inkomensafhankelijke bijdrage van 4,4% verschuldigd, dat geldt ook voor nabestaandenpensioenen, invaliditeitspensioenen en prepensioenen. Het is echter mogelijk dat het kabinet alsnog de inkomensafhankelijke bijdrage voor nabestaandenpensioenen en invaliditeitspensioenen op nul stelt. De Tweede Kamer heeft dat eind december in een motie gevraagd aan minister Hoogervorst. Het bestuur heeft besloten om de inkomensafhankelijke bijdrage van 4,4% vanaf 1 januari 2006 te vergoeden.

12 Jaarverslag Service-afspraken Door het bestuur worden serviceafspraken opgesteld om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de dienstverlening. Met de serviceafspraken worden de normen van tijdigheid vastgesteld waarbinnen diensten worden afgehandeld. Deze diensten hebben betrekking op het toezenden van toekenningsbrieven vut, de werkgeversregistratie en de inning van de premie. Het bestuur zal na afloop van ieder kwartaal hierover geïnformeerd worden. Jaarverslag Het bestuur heeft het jaarverslag 2004 goedgekeurd en vastgesteld. Beleggingen Het bestuur heeft in het verslagjaar het beleggingsplan over het jaar 2006 goedgekeurd. In het hoofdstuk 'Beleggingen' treft u meer informatie aan over het gevoerde beleggingsbeleid in Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

13 12 Omvang van de stichting Aantal aangesloten ondernemingen Per 31 december Totaal georganiseerde werkgevers ongeorganiseerde werkgevers 1 1 vrijwillige aansluitingen 4 4 Aantal uittreders Aantal lopende uitkeringen per 31 december Bij : aantal toegekende uitkeringen 43 *) Af : aantal beëindigde uitkeringen 34 **) Aantal lopende uitkeringen per 31 december *) Dit betreft het aantal toekenningen op basis van de overgangsregeling. **) Dit betreft 1 beëindiging als gevolg van overlijden en 33 beëindigingen als gevolg van pensionering. Verloop van de incasso De invordering van de heffingen verliep in het verslagjaar goed.

14 Jaarverslag Beleggingen Terugblik op 2005 In het begin van 2005 was de olieprijs allesoverheersend. Ongerustheid over de alsmaar oplopende olieprijs en de afwaardering van GM en Ford tot junkstatus, veroorzaakte een tijdelijke daling op de financiële markten rond het 2e kwartaal. Vanaf dat moment gingen de groeiverwachtingen weer wat omhoog. Ook was 2005 het jaar van het natuurgeweld met de naweeën van de Tsunami en de orkanen Katrina en Rita. De olieprijs bereikte een recordhoogte van USD 70 per vat en de bezorgdheid over de mondiale groei nam weer wat toe. Echter, gaandeweg het eind van 2005 begonnen diverse vroege conjunctuurindices tegelijkertijd op te lopen waardoor de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie al snel positiever werden. Wereldwijd presteerden aandelen goed door o.a. een aantrekkende dollar en mooie winstcijfers, maar de sterke stijging van de korte rente hield de koersstijging in de VS in toom. Het jaar werd ingegaan met een verontrustende daling van de 30-jaars rente. Deze kwam zelfs beneden de 4%. Het renteverschil tussen de VS en de Euro werd opnieuw groter. Het pessimisme kreeg uiteindelijk vaart toen men eveneens in de VS ging twijfelen aan de economische vooruitzichten. Per saldo daalde de lange rente in Europa licht, maar vond de weg omhoog in de VS. In de tweede helft van het jaar daalde de zeer lange Europese rente opnieuw. De dollar werd weer sterker door het stijgende renteverschil en de economische vooruitzichten in de VS. Tot slot verliep het vierde kwartaal erg onstuimig en kon er in absolute zin weinig rendement met vastrentende waarden behaald worden. In absolute en relatieve zin deed de beleggingsportefeuille het goed. Beleggingsbeleid In het verslagjaar is onderstaande samenstelling van de beleggingsportefeuille het uitgangspunt van het bestuur voor het door haar gevoerde beleggingsbeleid. Categorie Strategische Weging Norm Weging Norm portefeuille 31/12/ /12/ Aandelen 10,0% 12,1% 10,0% 12,8% 10,0% Converteerbare Obligaties 7,5% 7,9% 7,5% 8,0% 7,5% Totaal zakelijke waarden 17,5% 20,0% 17,5% 20,8% 17,5% Obligaties (incl. Credits) 52,5% 51,8% 52,5% 50,4% 52,5% Liquide middelen 0,0% (-0,1)% 0,0% 0,0% 0,0% Geldmarktfonds 10,0% 9,2% 10,0% 10,1% 10,0% Korte obligaties 20,0% 19,1% 20,0% 18,7% 20,0% Totaal vastrentende waarden 82,5% 80,0% 82,5% 79,2% 82,5% Totale portefeuille 100% 100% 100% 100% 100% Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

15 14 Aandelen Voor de aandelenportefeuille was het een goed jaar. Wereldwijd presteerden aandelen goed door o.a. een aantrekkende dollar en mooie winstcijfers aan het eind van het jaar. Binnen de aandelen regio s was Japan de absolute winnaar met een rendement van 46% op de voet gevolgd door Emerging Markets (40%) en Pacific (27%). Converteerbare obligaties Ondanks een moeilijke 1e helft van 2005 behaalden Global Convertibles toch een mooi rendement van 13%. Obligaties In 2005 lieten de wereldwijde staatsobligaties een bescheiden rendement zien. In absolute zin was Emerging Markets Debt (12%) de grote winnaar. Ondanks de lage returns binnen staatsobligaties behaalde de regio Europa euro een keurig rendement met 5%. De marktomstandigheden voor Global Credits (3%) en High Yield (4%) waren erg moeilijk en stelde in absolute zin erg teleur. Geldmarktfonds en Korte obligaties Het Geldmarktfonds en de Korte obligaties lieten degelijke performances zien van elk 2%. Performance van de beleggingsportefeuille De performance van de totale portefeuille bedroeg in ,82%. De benchmark performance (rendement van de normportefeuille) bedroeg 5,98%. In 2004 bedroeg de performance 5,83% versus een benchmark performance van 7,04%. In de tabel hieronder worden de behaalde rendementen in 2005 en 2004 per categorie weergegeven. Rendement in % Portefeuille Portefeuille Benchmark Out-/under Benchmarks Aandelen 5,90 25,67 25,19 0,38 FTSE developed en IFC Emerging Markets Converteerbare Obligaties 3,43 13,39 13,92-0,47 Global Convertible index (samengesteld) Obligaties (incl. Credits) 7,18 4,11 3,56 0,53 Lehman (samengesteld) en EMBI+ (JP Morgan) Geldmarktfonds 2,17 2,24 2,12 0,12 Euribor 3, 6, 9 maands 10 bp Korte obligaties 3,87 2,29 2,41-0,12 Lehman Euro aggregate 1-5 yr treasury index Totale portefeuille 5,83 6,82 5,98 0,79 Samengesteld Zowel de assetallocatie (regio- en assetkeuze) als de fondsselectie (keuze binnen de assets) droegen positief bij aan deze outperformance in 2005.

16 Jaarrekening

17 16

18 Jaarrekening Balans per 31 december 2005 (in eenheden van duizend euro) 31 december december 2004 ACTIVA Beleggingen Aandelen Obligaties Liquiditeiten Vorderingen en overlopende activa Te vorderen bijdragen - 1 Overige vorderingen Liquide middelen PASSIVA Beschikbaar vermogen Algemene reserve Beleggingsreserve Voorziening Voorziening voor nakomende verplichtingen Kortlopende schulden Overige schulden Het bestuur: P. Janssen, voorzitter drs. P.G.J. de Bruyn, vice-voorzitter Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

19 18 Rekening van baten en lasten over 2005 (in eenheden van duizend euro) BATEN Bijdragen Directe beleggingsopbrengsten Indirecte beleggingsopbrengsten Andere baten 44 - Vermindering voorzieningen LASTEN Vermeerdering voorzieningen Uitkeringen en sociale lasten Kosten Andere lasten Saldo boekjaar (4.316) Verdeling saldo boekjaar Algemene reserve (4.595) Beleggingsreserve (4.316) 1.157

20 Jaarrekening Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling Grondslagen voor balanswaardering Algemeen De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbare vorderingen vindt waardering plaats onder aftrek van een voorziening. Beleggingen Participaties in beleggingsfondsen De participaties in beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen berekende intrinsieke waarde. Deze intrinsieke waarde benadert de marktwaarde. Beschikbaar Vermogen Beleggingsreserve De beleggingsreserve is het verschil tussen de marktwaarde van de beleggingen enerzijds en de aankoopwaarde anderzijds. Negatieve ongerealiseerde verschillen worden aan de beleggingsreserve onttrokken voor zover deze toereikend is. Voorzieningen Voorziening voor nakomende verplichtingen De nakomende verplichtingen zijn per balansdatum berekend op het bedrag van de reeds ingegane nog verschuldigde uitkeringen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van de betrokkenen onder aftrek van pensioenuitkeringen en andere uitkeringen. Grondslagen voor resultaatbepaling Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Bijdragen De bijdragen zijn gebaseerd op de afgerekende loonsommen die van werkgevers zijn ontvangen. Directe beleggingsopbrengsten De directe beleggingsopbrengsten hebben betrekking op intrest en opbrengsten uit beleggingsfondsen onder aftrek van de aan de beleggingen toe te rekenen kosten. Indirecte beleggingsopbrengsten De indirecte beleggingsopbrengsten hebben betrekking op gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijgingen of waardedalingen. Waarderingsgrondslag kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

21 20 Toelichting op de balans per 31 december 2005 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA Aandelen Obligaties Liquiditeiten Totaal BELEGGINGEN Stand per 1 januari Vermeerderingen door: Aankopen en verstrekkingen Verkoopresultaat Waardemutatie 280 (2) Verminderingen door: Verkopen (314) (545) (259) (1.118) Stand per 31 december Aandelen Indirecte beleggingen Participaties in aandelenfondsen Naam Aantal Stichting Global Convertible Fund Stichting Gemeenschappelijk Aandelenfonds Rest Europa Stichting Gemeenschappelijk Aandelenfonds Amerika Stichting Gemeenschappelijk Aandelenfonds Japan Stichting Gemeenschappelijk Aandelenfonds Pacific 2 27 Stichting Emerging Markets PVF I Totaal Obligaties Indirecte beleggingen Participaties in obligatiefondsen Naam Stichting Vastrentende Waardenfonds Euro Stichting PVF Kort Vastrentende Waardenfonds Stichting Global Credits Stichting F&C Global High Yield Stichting PVF Global Emerging Markets Fixed Income Fund Totaal 6.276

22 Jaarrekening Liquiditeiten Liquiditeiten vermogensbeheer (6) 1 Geldmarktfondsen Naam Stichting PVF Geldmarktfonds Aantal Het gemiddeld rendement van de beleggingen bedraagt: 6,99% (vorig boekjaar: 5,83 %) Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

23 22 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Te vorderen bijdragen Vastgestelde nog te vorderen bijdragen Voorziening tegen verlies op premievorderingen (13) (43) - 1 Overige vorderingen Hieronder zijn opgenomen inzake: Aandelen Aandelen 2 - Obligaties Obligaties 3 - Uitkeringen en sociale lasten Uitkeringen 2 - Ziekenfondspremie Kosten Overige kosten 10 - Totaal van de overige vorderingen LIQUIDE MIDDELEN Rekening courant Staalbankiers

24 Jaarrekening PASSIVA BESCHIKBAAR VERMOGEN Algemene reserve Stand per 1 januari Deel van het saldo boekjaar (4.595) Stand per 31 december Beleggingsreserve Stand per 1 januari Deel van het saldo boekjaar Stand per 31 december Voorziening voor nakomende verplichtingen Stand per 1 januari Vermindering voorziening - (655) Vermeerdering voorziening Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden Hieronder zijn opgenomen inzake: Rekening-courant derden Rekening-courant Vroegpensioen baksteen industrie Te verrekenen bijdragen In volgend boekjaar is nader vastgesteld over: - lopend boekjaar Uitkeringen en sociale lasten Uitkeringen - 1 Belastingen - 4 Pensioenpremie Kosten Advies- en controlekosten 6 5 Overige Totaal van de overige schulden Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

25 24 Toelichting op de rekening van Baten en Lasten over het boekjaar 2005 (in eenheden van duizend euro) BATEN Bijdragen Vastgestelde en nog vast te stellen bijdragen Nadere vaststelling over voorgaande jaren (10) (6) Directe beleggingsopbrengsten Opbrengst aandelen 2 - Opbrengst obligaties Opbrengst liquiditeiten Opbrengst liquide middelen Kosten toegerekend aan beleggingen (14) Indirecte beleggingsopbrengsten Koersresultaat aandelen Koersresultaat obligaties Koersresultaat liquiditeiten Andere baten Aandeel in uitkering vermogen St. PVF Nederland 44 -

26 Jaarrekening LASTEN Uitkeringen en sociale lasten Bruto uitkeringen Pensioenpremies Premies ziektekostenverzekering Sociale lasten Premie ziekenfondsverzekering Kosten Aandeel administratiekosten PVF Nederland nv Boekjaar Vorig boekjaar (3) Andere kosten: advies- en controlekosten 11 6 bestuurskosten 2 4 beleggingskosten 14 - overige kosten Kosten toegerekend aan beleggingen (14) - De beloning aan bestuurders bedraagt 2 (vorig boekjaar 3) Andere lasten Bijdrage aan Vroegpensioenfonds Baksteenindustrie ter financiering aanvullende vroegpensioen aanspraken Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

27 26 Kasstroomoverzicht 2005 (in eenheden van duizend euro) Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo boekjaar (4.316) Aanpassingen voor: Mutatie te vorderen bijdragen 1 24 Mutatie overige vorderingen 3 (10) Mutatie overige schulden (330) Mutatie voorziening nakomende verplichtingen 719 (655) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Aankoop beleggingen (1.754) (6.014) Verkoop beleggingen Herwaardering beleggingen (356) (259) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten (992) (147) Mutatie geldmiddelen (118) 39 Samenstelling geldmiddelen Liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen boekjaar (118) 39 Liquide middelen per 31 december

28 Jaarrekening Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben de in dit verslag op pagina 17 tot en met 27 opgenomen jaarrekening 2005 van Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie te Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Bij onze controle zijn wij nagegaan of de jaarrekening 2005 voldoet aan de volgende eisen: De jaarrekening 2005 geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen op 31 december 2005 en van het resultaat over 2005; De in de jaarrekening 2005 opgenomen lasten zijn in overeenstemming met de doelomschrijving in de statuten van de stichting en met het in deze statuten bedoelde reglement. In dit kader is bij onze controle een goedkeuringstolerantie gehanteerd van 1% van de lasten voor fouten en van 3% van de lasten voor onzekerheden. Deze eisen vloeien voort uit het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen. Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de stichting daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Oordeel Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening 2005 een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2005 en van het resultaat over 2005 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening 2005 opgenomen lasten in overeenstemming zijn met de doelomschrijving in de statuten van de stichting en met het in deze statuten bedoelde reglement. Tevens zijn wij nagegaan dat het jaarverslag voorzover wij dat kunnen beoordelen verenigbaar is met de jaarrekening. Amstelveen, 23 mei 2006 KPMG ACCOUNTANTS N.V. M.J. Vredenduin RA Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

29 28 Slotwoord Het bestuur dankt allen die, in welke functie ook, in de verslagperiode voor de stichting werkzaam zijn geweest. Amsterdam, 23 mei 2006 Stichting vrijwillig vervroegde uittreding voor de baksteenindustrie Het bestuur: J.P.M. Janssen, voorzitter P.G.J. de Bruyn, vice-voorzitter

Jaarverslag 2006. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Baksteenindustrie

Jaarverslag 2006. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Baksteenindustrie Jaarverslag 2006 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag Over het zevenentwintigste verslagjaar 1 januari 2006-31 december 2006 Jaarverslag 2006 3 Inhoud Voorwoord De

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging Verslag over het vijftiende verslagjaar eindigend op 31 december 2008 ü Jum Document waarop ons rapport d,d, (mede) betrekking

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

Jaarverslag 2012. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2012 Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2012 4 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord 7 Kerncijfers 8 Verslag van het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

Jaarverslag 2008. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2008 Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie Jaarverslag over het negenentwintigste boekjaar 1 januari 2008-31 december 2008 Jaarverslag 2008 3 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

stichting Vervroegde Uittreding voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbed rijf

stichting Vervroegde Uittreding voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbed rijf stichting Vervroegde Uittreding voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbed rijf Jaarverslag 2010 over het dertigste boekjaar 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010-1

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting TECH Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit

Nadere informatie

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting TECH Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit

Nadere informatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Inhoudsopgave Inleiding Personalia Liquidatieverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële positie Liquidatierekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2010

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2010 stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2010 ^ \ ' Inhoud.- Jaaiyer& iagl2ö1p f'béstuuii'^;. ^*''j! >i' -li.' 'Adhiihistr^atie.;én vermogensbeheer \ Accountant.,-"-

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2014 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2013 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Confectie-Industrie (SUC)

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Confectie-Industrie (SUC) Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Confectie-Industrie (SUC) Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Confectie-Industrie (SUC) Utrechtseweg 95, 3702 AA Zeist Postbus 428, 3700 AK ZEIST Ingeschreven

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG JAARVERSLAG STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG Ernst & Youn^ccolintants LLP =1 W Building a bettsi ^ wort'.inq world I - Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011 stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011 Inhoud Jaaryërslag'^2011 Bestuur -" ' -.1. - Administratie " ' Accountant' "^ ' Algemeen ' ^ Bestuursvergaderingen

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FAUNAFONDS, DORDRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2002 FAUNAFONDS DORDRECHT

FAUNAFONDS, DORDRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2002 FAUNAFONDS DORDRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2002 FAUNAFONDS DORDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2002 A - Balans per 31 december 2002 4 B - Staat van baten en lasten over het jaar 2002 5 C - Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche (in liquidatie)

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche (in liquidatie) Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche (in liquidatie) jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche (in liquidatie) Jaarverslag

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 aren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht.

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. Inhoudsopgave Inleiding Bestuur Werkwijze, beleid bestuur Subsidie Nawoord. INLEIDING Op het moment

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn INGEKOMEN 2 3APR. 2013 Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2000 Alphen aan den Rijn, 12 april 2001 Dit rapport heeft 9 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Balans per

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s Stichting Kalinga Jaarverslag 2004 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financiële jaarstukken 2014

Financiële jaarstukken 2014 Financiële jaarstukken 2014 van Theresia Spijkerstichting te Amsterdam Vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 juni 2015 1 juni 2015 15-355/MdV Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven

Jaarverslag 2014. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Inhoud 1 Kerncijfers 3 2 Algemene gegevens 4 3 Verslag 5 3.1 Inleiding 5 3.2

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2008 administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73766

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

publicatie jaarverslag

publicatie jaarverslag publicatie jaarverslag 2014 1 JAARVERSLAG 2014 DR. F.P. FISCHER-STICHTING INHOUD Pagina 1. BESTUURSVERSLAG Doelstelling van de stichting 3 Bestuur in 2014 3 Bestuursvergaderingen 3 Vaststellingen statutaire

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG JAARVERSLAG 2014 Van Spaendonck Inhoud 1. Algemene gegevens: 1 1. Bestuursverslag 2 2.1 Inleiding 2 2.2 CAO, statuten

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Financiële jaarstukken 2014

Financiële jaarstukken 2014 Financiële jaarstukken 2014 van Stichting Vredenburgh te Amsterdam Vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 juni 2015 1 juni 2015 15-354/MdV Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening 1.

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8APR.2013

INGEKOMEN 0 8APR.2013 INGEKOMEN 0 8APR.2013 fa Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2009 Alphen aan den Rijn, 12 maart 2010 Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2010. Activa. Vlot t ende act iv a. Vorderingen (1) Liquide middelen (2) 8.790 11.038. 31 december 2010.

1 Balans per 31 december 2010. Activa. Vlot t ende act iv a. Vorderingen (1) Liquide middelen (2) 8.790 11.038. 31 december 2010. JAARREKENING Kind, school, gezin. Ook in 2011 1 Balans per 31 december 31 december 31 december Activa Vlot t ende act iv a Vorderingen (1) Debiteuren 200 - Overlopende activa 1.834 1.150 2.034 1.150 Liquide

Nadere informatie

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061 III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

stichting Vrijwilüg Vervroegd Uittreden uit de Techinische Groothandel Jaarverslag

stichting Vrijwilüg Vervroegd Uittreden uit de Techinische Groothandel Jaarverslag stichting Vrijwilüg Vervroegd Uittreden uit de Techinische Groothandel Jaarverslag over het dertigste boekjaar 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 Inhoud Verslag van het bestuur Voorwoord Colleges

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten 2014 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten 2013 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Pinetum Blijdenstein. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Steunfonds Pinetum Blijdenstein. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Steunfonds Pinetum Blijdenstein Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten

Nadere informatie

OVERGANGSREGLEMENT. december 2006

OVERGANGSREGLEMENT. december 2006 OVERGANGSREGLEMENT STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGD UITTREDEN VOOR ONDERHOUD EN REINIGING IN SCHEEPVAART, INDUSTRIE EN MILIEU EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN december 2006 Inhoudsopgave VUT-CAO ARTIKEL 1 Definities

Nadere informatie

G O O. O O G ovo. stichting vrijwillig uittreden voor de vleesgroothandej en voor de groothandel in slachtafvallen en darmen

G O O. O O G ovo. stichting vrijwillig uittreden voor de vleesgroothandej en voor de groothandel in slachtafvallen en darmen G O O O O G ovo stichting vrijwillig uittreden voor de vleesgroothandej en voor de groothandel in slachtafvallen en darmen AANGETEKEND Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2013 Van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestig in gsplaats Adres: Bussum Nieuwe's-Gravelandseweg 1 6 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie