Jaarverslag Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2005. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2005 Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

2 1 Jaarverslag over het zesentwintigste boekjaar 1 januari december 2005

3 2

4 Jaarverslag Inhoud De regeling Bestuur en ondersteuning Belangrijke gegevens van de stichting Algemeen Financiële aspecten Vut-cao Bestuursactiviteiten Omvang van de stichting Aantal aangesloten ondernemingen Aantal werknemers Aantal uittreders Verloop van incasso Beleggingen Jaarrekening Balans Rekening van baten en lasten Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de rekening van baten en lasten Kasstroomoverzicht Accountantsverklaring Slotwoord Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

5 4 De regeling De vutregeling is per 1 juli 2001 vervangen door een verplichtgestelde volledige vroegpensioenregeling. Op basis van de vroegpensioenregeling kan de werknemer in de baksteenindustrie in 37 jaar een vroegpensioenuitkering opbouwen van circa 75% van het gemiddelde bruto salaris. Naast de basisregeling is een overgangsregeling ingevoerd, die voorziet in een aanvulling van het vroegpensioen voor werknemers die op 1 juli 2001 ouder waren dan 25 jaar en derhalve geen volledig vroegpensioen meer kunnen opbouwen. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden. De overgangsregeling wordt uitgevoerd door de Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie (VUBA). De aanvulling uit de overgangsregeling en de uitkering uit de basisregeling worden sinds 1 augustus 2004 gezamenlijk uitbetaald. Werkingssfeer De overgangsregeling is van toepassing op werkgevers en werknemers in de Nederlandse baksteenindustrie. Dat zijn alle ondernemingen die zowel metselsteen als straatsteen of daaruit samengestelde elementen vervaardigen (met uitzondering van zuur en vuurvaste steen). Ondernemingen die direct aan de baksteenindustrie verwant zijn, kunnen op vrijwillige basis aan de VUBA regeling deelnemen. Voorwaarden De overgangsregeling heeft een tijdelijk en voorwaardelijk karakter. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de werknemer op 1 juli 2001 ouder zijn dan 25 jaar en zowel op 30 juni als op 1 juli 2001 werknemer in de baksteenindustrie zijn en dit blijven tot de vroegpenioendatum. Bovendien moet de werknemer kunnen aantonen in de periode tussen de 25e verjaardag en de eerste dag van de maand waarop de werknemer 62 wordt, ten minste 10 jaar in dienst zijn geweest in de baksteenindustrie. Van die 10 jaar moet de werknemer ten minste 5 jaar - direct voorafgaand aan de datum waarop de werknemer met vroegpensioen gaat - in de baksteenindustrie hebben gewerkt. Financiering De overgangsregeling wordt gefinancierd op basis van een vut-bijdrage die 5% van het heffingsloon bedraagt. De werkgever betaalt deze bijdrage volledig. Dit percentage wordt betaald over het heffingsloon. Het heffingsloon is het totale brutoloon SV (ongemaximeerd) van de in dienst zijnde werknemers. Het heffingsloon bestaat uit de volgende componenten: de voor de onderneming van de werkgever geldende bruto loonsom sociale verzekeringswetten, vermeerderd met het spaarloon; het loon van de niet (meer) voor de werknemersverzekeringen verzekerde directeur/grootaandeelhouder van een N.V. of B.V., echtgeno(o)t(e) en familieleden, dat mee in aanmerking zou zijn genomen als bedoelde verplichte verzekeringen voor hen zouden gelden.

6 Jaarverslag Uittreding De deelnemer kan de vroegpensioenuitkering op 62 jaar laten ingaan. Er kan echter ook gekozen worden voor een eerdere (vanaf 60 jaar) of latere (tot de pensioendatum) ingang. Een eerdere ingang heeft een lagere uitkering tot gevolg, een latere ingang een hogere vroegpensioenuitkering. Bovendien is de mogelijkheid opgenomen om met deeltijd-vroegpensioen te gaan. Hoogte aanvulling De aanvulling is gelijk aan 2,027% van het per 1 juli 2001 geldende bruto salaris, vermenigvuldigd met het aantal jaren (tot in volle maanden nauwkeurig berekend) tussen de eerste dag van de maand waarin de werknemer 25 jaar is geworden en 1 juli De aanvulling wordt verhoogd met de CAO-loonsverhogingen, die het bestuur heeft verleend tussen 1 juli 2001 en de begindatum van het vroegpensioen. Andere verhogingen, zoals bijvoorbeeld carrièrestijgingen, worden niet meegerekend. Het maximum bruto salaris waarover de aanvulling wordt berekend, bedraagt 1,5 x het maximum premiedagloon Werkloosheidswet op jaarbasis. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

7 6 Bestuur en ondersteuning Samenstelling van het bestuur per 31 december 2005 Leden werkgevers: Plaatsvervangende leden werkgevers: de heer P.G.J. de Bruyn (vice-voorzitter) 1) vacant de heer P.M. Lemmen 1) vacant vacature 1) vacant Leden werknemers: Plaatsvervangende leden werknemers: de heer J.P.M. Janssen (voorzitter) 2) vacant mevrouw I. van Oostveen-Roepers 3) de heer P.K. de Jong de heer E.J. Jansen 4) de heer M.J.A. Jacobs Bestuurswisselingen Gedurende het verslagjaar zijn de heren J. van Beek en D. de Boer opgevolgd door respectievelijk de heren E.J. Jansen en M.J.A. Jacobs. Het bestuur wenst de heren Van Beek en De Boer te danken voor hun inzet en bijdrage. Aangewezen door: 1) het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten; 2) FNV Bondgenoten; 3) CNV BedrijvenBond; 4) De Unie, vakbond voor Industrie en dienstverlening. Participaties Met betrekking tot de beleggingen participeerde het fonds aan het eind van het verslagjaar in een aantal institutionele beleggingsfondsen van PVF Achmea, te weten: Stichting Gemeenschappelijk Aandelenfonds Rest Europa Stichting Hedge Gemeenschappelijk Aandelenfonds Amerika Stichting Hedge Gemeenschappelijk Aandelenfonds Japan Stichting Hedge Gemeenschappelijk Aandelenfonds Pacific Stichting Hedge Emerging Markets PVF I Stichting Hedge Global Convertible Fund Stichting Vastrentende Waardenfonds Euro Stichting Hedge PVF Global Emerging Markets Fixed Income Fund Stichting Global Credits Stichting F&C Global High Yield Fonds PVF Stichting PVF Geldmarktfonds Stichting PVF Kort Vastrentende Waardenfonds Ondersteuning Adviseur HK Consultancy, J.H. Klinkenberg, Bernhardlaan 11, 6998 AS Laag Keppel. Accountant KPMG Accountants N.V., Burg. Rijnderslaan 10 20, 1185 MC Amstelveen. Administrateur PVF Achmea, Molenwerf 2-8, 1014 AG Amsterdam.

8 Jaarverslag Belangrijke gegevens van de stichting Aantal aangesloten werkgevers (ultimo jaar) Loonsom baksteenindustrie 41,6 42,1 42,5 42,3 43 Bijdragepercentage 1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,8/4,8/5,0 Inkomsten uit bijdragen Inkomsten uit beleggingen Belegd vermogen Voorziening nakomende verplichtingen Minimum uittredings leeftijd structureel Aantal uittreders ultimo jaar Totaal aantal betaalde Maanduitkeringen Totale uitkeringslast, incl. sociale lasten (x ,-) Gemiddelde uitkerings last per maand (5) ) In 1997 bedroeg de bijdrage tot 1 juli 6,5%, daarna bedroeg de bijdrage voor werknemers jonger dan 35 jaar 5,8% en voor werknemers ouder dan 35 jaar 4,8%. De werknemers betaalden tot 1 juli ,5% bijdrage, sindsdien betaalden alleen de werknemers jonger dan 35 jaar nog een bijdrage van 1%. Sinds 1 juli 2001 bedraagt de bijdrage 5% voor alle werknemers. Deze bijdrage wordt door de werkgever betaald. 2) Vanaf 1 juli 2001 is de zogenaamde spilleeftijd van de vroegpensioenregeling 62 jaar. Eerder uittreden (vanaf 60 jaar) en later (tot de pensioendatum) is echter ook mogelijk. Voorts bestaat de mogelijkheid om met deeltijd-vroegpensioen te gaan. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

9 8 Algemeen Financiële aspecten Gedurende het verslagjaar kwamen er 43 nieuwe uittreders bij op basis van de overgangsregeling. Het aantal beëindigde uitkeringen wegens pensionering bedroeg 33 tijdens het verslagjaar. Het aantal beëindigde uitkeringen wegens overlijden bedroeg 1. De uitkeringslasten en sociale lasten bedroegen in het verslagjaar ruim 5 1,8 miljoen. De gemiddelde uitkeringslast per maand is gedaald van ,- in 2004 naar ,- in 2005, een daling van ongeveer 16%. De uitkeringen zijn per 1 januari 2005 niet verhoogd, omdat er in het jaar 2004 geen algemene loonsverhoging in de bedrijfstak is geweest. De nakomende verplichtingen worden ultimo 2005 volledig gedekt door de voorziening voor nakomende verplichtingen. Eind 2005 waren de nakomende verplichtingen eveneens voor 100% gedekt door de tegoeden van de VUBA. Hieronder volgt een overzicht van de ontwikkelingen over de laatste jaren. Het saldo boekjaar bedraagt ,- negatief. Aan de beleggingsreserve werd ,- toegevoegd uit het saldo boekjaar. Voorts is ,- aan de algemene reserve onttrokken, waardoor het saldo per 31 december ,- bedraagt. Dit saldo is overgeheveld naar de vroegpensioenregeling om hiermee de kosten voor de vroegpensioenen te financieren. Ultimo Nakomende Voorziening Dekking Algemene Loonsom SV Verplichtingen 1) jaar verplichtingen voor nakomende verplich- reserve (x 7 miljoen) t.o.v. loonsom (%) (x 7 miljoen) verplichtingen tingen (x 7 miljoen) (x 7 miljoen) ,0 3,5 86% - 40,6 1,5% ,2 2,2 100% 1,3 40,1 0% ,4 1,4 100% 2,6 40,1 0% ,5 1,5 100% 3,5 43,0 0% ,5 1,5 100% 3,7 43,0 0% ,7 2,7 100% 3,6 42,3 0% ,3 3,3 100% 3,5 42,5 0% ,7 2,7 100% 4,6 42,1 0% ,3 3,4 100% 0,2 41,6 0% 1) De nakomende verplichtingen minus de voorziening voor nakomende verplichtingen

10 Jaarverslag Vut-cao De uittredingsregeling berust op een door cao partijen afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst, regelende het vrijwillig vervroegd uittreden voor de baksteenindustrie, ingegaan op 1 juli 2001 en lopende tot 1 juli Vermogen en verplichtingen x Algemene reserve Voorziening nakomende verplichtingen Verplichtingen Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

11 10 Bestuursactiviteiten Het bestuur van het fonds heeft in 2005 drie maal vergaderd en wel op 8 juni 2005, 17 november 2005 en 2 december Hierna volgen enkele van de belangrijkste besproken onderwerpen. Wijzigingen als gevolg VPL-wetgeving Als gevolg van de Wet aanpassing fiscale behandeling vut/prepensioen en de introductie van de levensloopregeling (de Wet VPL), moest de vutregeling worden gewijzigd. Hieraan is in het verslagjaar veel aandacht besteed. De regeling is op de volgende onderdelen aangepast: alleen werknemers die vóór 1 januari 2005 de 55-jarige leeftijd hebben bereikt komen in aanmerking voor een uitkering op grond van de regeling. er is een spaarvutbepaling in de regeling opgenomen. Essentie van een spaarvutbepaling is dat de vut-uitkering actuarieel wordt verhoogd als de ingangsdatum van de vutuitkering wordt uitgesteld. Actuariële verhoging is een recht van de werknemer, maximering van de uitkering is mogelijk mits het surplus naar de ouderdomspensioenregeling gaat. Overdracht vermogen naar vroegpensioenregeling CAO-partijen hebben besloten het bestuur van de VUBA te vragen een substantieel deel van het extra vermogen van de VUBA over te willen dragen naar de vroegpensioenregeling. Het bestuur van de VUBA heeft besloten dit verzoek in te willigen. Dit betekent dat in het verslagjaar het extra vermogen is overgedragen ter financiering van aanvullende vroegpensioenaanspraken. Gevolgen nieuwe zorgverzekeringswet Op prinsjesdag heeft het kabinet meer duidelijkheid gegeven over de inkomensafhankelijke bijdrage die vanaf 2006 verschuldigd is voor de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook is duidelijk geworden wat de inkomensafhankelijke bijdrage voor gepensioneerden betekent. De normale situatie is dat de werkgever de inkomensafhankelijke bijdrage moet vergoeden aan de werknemer. De inkomensafhankelijke bijdrage is dan 6,5%. Voor mensen die deze inkomensafhankelijke bijdrage niet vergoed krijgen (waaronder zelfstandigen, freelancers en gepensioneerden) heeft het kabinet een lagere bijdrage van 4,4% vastgesteld. Dat is een koopkrachtmaatregel. Over alle pensioenuitkeringen is dus een inkomensafhankelijke bijdrage van 4,4% verschuldigd, dat geldt ook voor nabestaandenpensioenen, invaliditeitspensioenen en prepensioenen. Het is echter mogelijk dat het kabinet alsnog de inkomensafhankelijke bijdrage voor nabestaandenpensioenen en invaliditeitspensioenen op nul stelt. De Tweede Kamer heeft dat eind december in een motie gevraagd aan minister Hoogervorst. Het bestuur heeft besloten om de inkomensafhankelijke bijdrage van 4,4% vanaf 1 januari 2006 te vergoeden.

12 Jaarverslag Service-afspraken Door het bestuur worden serviceafspraken opgesteld om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de dienstverlening. Met de serviceafspraken worden de normen van tijdigheid vastgesteld waarbinnen diensten worden afgehandeld. Deze diensten hebben betrekking op het toezenden van toekenningsbrieven vut, de werkgeversregistratie en de inning van de premie. Het bestuur zal na afloop van ieder kwartaal hierover geïnformeerd worden. Jaarverslag Het bestuur heeft het jaarverslag 2004 goedgekeurd en vastgesteld. Beleggingen Het bestuur heeft in het verslagjaar het beleggingsplan over het jaar 2006 goedgekeurd. In het hoofdstuk 'Beleggingen' treft u meer informatie aan over het gevoerde beleggingsbeleid in Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

13 12 Omvang van de stichting Aantal aangesloten ondernemingen Per 31 december Totaal georganiseerde werkgevers ongeorganiseerde werkgevers 1 1 vrijwillige aansluitingen 4 4 Aantal uittreders Aantal lopende uitkeringen per 31 december Bij : aantal toegekende uitkeringen 43 *) Af : aantal beëindigde uitkeringen 34 **) Aantal lopende uitkeringen per 31 december *) Dit betreft het aantal toekenningen op basis van de overgangsregeling. **) Dit betreft 1 beëindiging als gevolg van overlijden en 33 beëindigingen als gevolg van pensionering. Verloop van de incasso De invordering van de heffingen verliep in het verslagjaar goed.

14 Jaarverslag Beleggingen Terugblik op 2005 In het begin van 2005 was de olieprijs allesoverheersend. Ongerustheid over de alsmaar oplopende olieprijs en de afwaardering van GM en Ford tot junkstatus, veroorzaakte een tijdelijke daling op de financiële markten rond het 2e kwartaal. Vanaf dat moment gingen de groeiverwachtingen weer wat omhoog. Ook was 2005 het jaar van het natuurgeweld met de naweeën van de Tsunami en de orkanen Katrina en Rita. De olieprijs bereikte een recordhoogte van USD 70 per vat en de bezorgdheid over de mondiale groei nam weer wat toe. Echter, gaandeweg het eind van 2005 begonnen diverse vroege conjunctuurindices tegelijkertijd op te lopen waardoor de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie al snel positiever werden. Wereldwijd presteerden aandelen goed door o.a. een aantrekkende dollar en mooie winstcijfers, maar de sterke stijging van de korte rente hield de koersstijging in de VS in toom. Het jaar werd ingegaan met een verontrustende daling van de 30-jaars rente. Deze kwam zelfs beneden de 4%. Het renteverschil tussen de VS en de Euro werd opnieuw groter. Het pessimisme kreeg uiteindelijk vaart toen men eveneens in de VS ging twijfelen aan de economische vooruitzichten. Per saldo daalde de lange rente in Europa licht, maar vond de weg omhoog in de VS. In de tweede helft van het jaar daalde de zeer lange Europese rente opnieuw. De dollar werd weer sterker door het stijgende renteverschil en de economische vooruitzichten in de VS. Tot slot verliep het vierde kwartaal erg onstuimig en kon er in absolute zin weinig rendement met vastrentende waarden behaald worden. In absolute en relatieve zin deed de beleggingsportefeuille het goed. Beleggingsbeleid In het verslagjaar is onderstaande samenstelling van de beleggingsportefeuille het uitgangspunt van het bestuur voor het door haar gevoerde beleggingsbeleid. Categorie Strategische Weging Norm Weging Norm portefeuille 31/12/ /12/ Aandelen 10,0% 12,1% 10,0% 12,8% 10,0% Converteerbare Obligaties 7,5% 7,9% 7,5% 8,0% 7,5% Totaal zakelijke waarden 17,5% 20,0% 17,5% 20,8% 17,5% Obligaties (incl. Credits) 52,5% 51,8% 52,5% 50,4% 52,5% Liquide middelen 0,0% (-0,1)% 0,0% 0,0% 0,0% Geldmarktfonds 10,0% 9,2% 10,0% 10,1% 10,0% Korte obligaties 20,0% 19,1% 20,0% 18,7% 20,0% Totaal vastrentende waarden 82,5% 80,0% 82,5% 79,2% 82,5% Totale portefeuille 100% 100% 100% 100% 100% Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

15 14 Aandelen Voor de aandelenportefeuille was het een goed jaar. Wereldwijd presteerden aandelen goed door o.a. een aantrekkende dollar en mooie winstcijfers aan het eind van het jaar. Binnen de aandelen regio s was Japan de absolute winnaar met een rendement van 46% op de voet gevolgd door Emerging Markets (40%) en Pacific (27%). Converteerbare obligaties Ondanks een moeilijke 1e helft van 2005 behaalden Global Convertibles toch een mooi rendement van 13%. Obligaties In 2005 lieten de wereldwijde staatsobligaties een bescheiden rendement zien. In absolute zin was Emerging Markets Debt (12%) de grote winnaar. Ondanks de lage returns binnen staatsobligaties behaalde de regio Europa euro een keurig rendement met 5%. De marktomstandigheden voor Global Credits (3%) en High Yield (4%) waren erg moeilijk en stelde in absolute zin erg teleur. Geldmarktfonds en Korte obligaties Het Geldmarktfonds en de Korte obligaties lieten degelijke performances zien van elk 2%. Performance van de beleggingsportefeuille De performance van de totale portefeuille bedroeg in ,82%. De benchmark performance (rendement van de normportefeuille) bedroeg 5,98%. In 2004 bedroeg de performance 5,83% versus een benchmark performance van 7,04%. In de tabel hieronder worden de behaalde rendementen in 2005 en 2004 per categorie weergegeven. Rendement in % Portefeuille Portefeuille Benchmark Out-/under Benchmarks Aandelen 5,90 25,67 25,19 0,38 FTSE developed en IFC Emerging Markets Converteerbare Obligaties 3,43 13,39 13,92-0,47 Global Convertible index (samengesteld) Obligaties (incl. Credits) 7,18 4,11 3,56 0,53 Lehman (samengesteld) en EMBI+ (JP Morgan) Geldmarktfonds 2,17 2,24 2,12 0,12 Euribor 3, 6, 9 maands 10 bp Korte obligaties 3,87 2,29 2,41-0,12 Lehman Euro aggregate 1-5 yr treasury index Totale portefeuille 5,83 6,82 5,98 0,79 Samengesteld Zowel de assetallocatie (regio- en assetkeuze) als de fondsselectie (keuze binnen de assets) droegen positief bij aan deze outperformance in 2005.

16 Jaarrekening

17 16

18 Jaarrekening Balans per 31 december 2005 (in eenheden van duizend euro) 31 december december 2004 ACTIVA Beleggingen Aandelen Obligaties Liquiditeiten Vorderingen en overlopende activa Te vorderen bijdragen - 1 Overige vorderingen Liquide middelen PASSIVA Beschikbaar vermogen Algemene reserve Beleggingsreserve Voorziening Voorziening voor nakomende verplichtingen Kortlopende schulden Overige schulden Het bestuur: P. Janssen, voorzitter drs. P.G.J. de Bruyn, vice-voorzitter Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

19 18 Rekening van baten en lasten over 2005 (in eenheden van duizend euro) BATEN Bijdragen Directe beleggingsopbrengsten Indirecte beleggingsopbrengsten Andere baten 44 - Vermindering voorzieningen LASTEN Vermeerdering voorzieningen Uitkeringen en sociale lasten Kosten Andere lasten Saldo boekjaar (4.316) Verdeling saldo boekjaar Algemene reserve (4.595) Beleggingsreserve (4.316) 1.157

20 Jaarrekening Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling Grondslagen voor balanswaardering Algemeen De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbare vorderingen vindt waardering plaats onder aftrek van een voorziening. Beleggingen Participaties in beleggingsfondsen De participaties in beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen berekende intrinsieke waarde. Deze intrinsieke waarde benadert de marktwaarde. Beschikbaar Vermogen Beleggingsreserve De beleggingsreserve is het verschil tussen de marktwaarde van de beleggingen enerzijds en de aankoopwaarde anderzijds. Negatieve ongerealiseerde verschillen worden aan de beleggingsreserve onttrokken voor zover deze toereikend is. Voorzieningen Voorziening voor nakomende verplichtingen De nakomende verplichtingen zijn per balansdatum berekend op het bedrag van de reeds ingegane nog verschuldigde uitkeringen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van de betrokkenen onder aftrek van pensioenuitkeringen en andere uitkeringen. Grondslagen voor resultaatbepaling Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Bijdragen De bijdragen zijn gebaseerd op de afgerekende loonsommen die van werkgevers zijn ontvangen. Directe beleggingsopbrengsten De directe beleggingsopbrengsten hebben betrekking op intrest en opbrengsten uit beleggingsfondsen onder aftrek van de aan de beleggingen toe te rekenen kosten. Indirecte beleggingsopbrengsten De indirecte beleggingsopbrengsten hebben betrekking op gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijgingen of waardedalingen. Waarderingsgrondslag kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

21 20 Toelichting op de balans per 31 december 2005 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA Aandelen Obligaties Liquiditeiten Totaal BELEGGINGEN Stand per 1 januari Vermeerderingen door: Aankopen en verstrekkingen Verkoopresultaat Waardemutatie 280 (2) Verminderingen door: Verkopen (314) (545) (259) (1.118) Stand per 31 december Aandelen Indirecte beleggingen Participaties in aandelenfondsen Naam Aantal Stichting Global Convertible Fund Stichting Gemeenschappelijk Aandelenfonds Rest Europa Stichting Gemeenschappelijk Aandelenfonds Amerika Stichting Gemeenschappelijk Aandelenfonds Japan Stichting Gemeenschappelijk Aandelenfonds Pacific 2 27 Stichting Emerging Markets PVF I Totaal Obligaties Indirecte beleggingen Participaties in obligatiefondsen Naam Stichting Vastrentende Waardenfonds Euro Stichting PVF Kort Vastrentende Waardenfonds Stichting Global Credits Stichting F&C Global High Yield Stichting PVF Global Emerging Markets Fixed Income Fund Totaal 6.276

22 Jaarrekening Liquiditeiten Liquiditeiten vermogensbeheer (6) 1 Geldmarktfondsen Naam Stichting PVF Geldmarktfonds Aantal Het gemiddeld rendement van de beleggingen bedraagt: 6,99% (vorig boekjaar: 5,83 %) Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

23 22 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Te vorderen bijdragen Vastgestelde nog te vorderen bijdragen Voorziening tegen verlies op premievorderingen (13) (43) - 1 Overige vorderingen Hieronder zijn opgenomen inzake: Aandelen Aandelen 2 - Obligaties Obligaties 3 - Uitkeringen en sociale lasten Uitkeringen 2 - Ziekenfondspremie Kosten Overige kosten 10 - Totaal van de overige vorderingen LIQUIDE MIDDELEN Rekening courant Staalbankiers

24 Jaarrekening PASSIVA BESCHIKBAAR VERMOGEN Algemene reserve Stand per 1 januari Deel van het saldo boekjaar (4.595) Stand per 31 december Beleggingsreserve Stand per 1 januari Deel van het saldo boekjaar Stand per 31 december Voorziening voor nakomende verplichtingen Stand per 1 januari Vermindering voorziening - (655) Vermeerdering voorziening Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden Hieronder zijn opgenomen inzake: Rekening-courant derden Rekening-courant Vroegpensioen baksteen industrie Te verrekenen bijdragen In volgend boekjaar is nader vastgesteld over: - lopend boekjaar Uitkeringen en sociale lasten Uitkeringen - 1 Belastingen - 4 Pensioenpremie Kosten Advies- en controlekosten 6 5 Overige Totaal van de overige schulden Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

25 24 Toelichting op de rekening van Baten en Lasten over het boekjaar 2005 (in eenheden van duizend euro) BATEN Bijdragen Vastgestelde en nog vast te stellen bijdragen Nadere vaststelling over voorgaande jaren (10) (6) Directe beleggingsopbrengsten Opbrengst aandelen 2 - Opbrengst obligaties Opbrengst liquiditeiten Opbrengst liquide middelen Kosten toegerekend aan beleggingen (14) Indirecte beleggingsopbrengsten Koersresultaat aandelen Koersresultaat obligaties Koersresultaat liquiditeiten Andere baten Aandeel in uitkering vermogen St. PVF Nederland 44 -

26 Jaarrekening LASTEN Uitkeringen en sociale lasten Bruto uitkeringen Pensioenpremies Premies ziektekostenverzekering Sociale lasten Premie ziekenfondsverzekering Kosten Aandeel administratiekosten PVF Nederland nv Boekjaar Vorig boekjaar (3) Andere kosten: advies- en controlekosten 11 6 bestuurskosten 2 4 beleggingskosten 14 - overige kosten Kosten toegerekend aan beleggingen (14) - De beloning aan bestuurders bedraagt 2 (vorig boekjaar 3) Andere lasten Bijdrage aan Vroegpensioenfonds Baksteenindustrie ter financiering aanvullende vroegpensioen aanspraken Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

27 26 Kasstroomoverzicht 2005 (in eenheden van duizend euro) Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo boekjaar (4.316) Aanpassingen voor: Mutatie te vorderen bijdragen 1 24 Mutatie overige vorderingen 3 (10) Mutatie overige schulden (330) Mutatie voorziening nakomende verplichtingen 719 (655) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Aankoop beleggingen (1.754) (6.014) Verkoop beleggingen Herwaardering beleggingen (356) (259) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten (992) (147) Mutatie geldmiddelen (118) 39 Samenstelling geldmiddelen Liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen boekjaar (118) 39 Liquide middelen per 31 december

28 Jaarrekening Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben de in dit verslag op pagina 17 tot en met 27 opgenomen jaarrekening 2005 van Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie te Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Bij onze controle zijn wij nagegaan of de jaarrekening 2005 voldoet aan de volgende eisen: De jaarrekening 2005 geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen op 31 december 2005 en van het resultaat over 2005; De in de jaarrekening 2005 opgenomen lasten zijn in overeenstemming met de doelomschrijving in de statuten van de stichting en met het in deze statuten bedoelde reglement. In dit kader is bij onze controle een goedkeuringstolerantie gehanteerd van 1% van de lasten voor fouten en van 3% van de lasten voor onzekerheden. Deze eisen vloeien voort uit het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen. Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de stichting daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Oordeel Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening 2005 een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2005 en van het resultaat over 2005 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening 2005 opgenomen lasten in overeenstemming zijn met de doelomschrijving in de statuten van de stichting en met het in deze statuten bedoelde reglement. Tevens zijn wij nagegaan dat het jaarverslag voorzover wij dat kunnen beoordelen verenigbaar is met de jaarrekening. Amstelveen, 23 mei 2006 KPMG ACCOUNTANTS N.V. M.J. Vredenduin RA Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Baksteenindustrie

29 28 Slotwoord Het bestuur dankt allen die, in welke functie ook, in de verslagperiode voor de stichting werkzaam zijn geweest. Amsterdam, 23 mei 2006 Stichting vrijwillig vervroegde uittreding voor de baksteenindustrie Het bestuur: J.P.M. Janssen, voorzitter P.G.J. de Bruyn, vice-voorzitter

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting TECH Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit

Nadere informatie

stichting Vrijwilüg Vervroegd Uittreden uit de Techinische Groothandel Jaarverslag

stichting Vrijwilüg Vervroegd Uittreden uit de Techinische Groothandel Jaarverslag stichting Vrijwilüg Vervroegd Uittreden uit de Techinische Groothandel Jaarverslag over het dertigste boekjaar 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 Inhoud Verslag van het bestuur Voorwoord Colleges

Nadere informatie

Suwas I Jaarverslag 2009

Suwas I Jaarverslag 2009 Suwas I Jaarverslag 2009 Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I) Jaarverslag 2009 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2006 Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen Jaarverslag 2006 Inhoud Statutaire gegevens 4 Algemeen 5 Doel 5 CAO 6 SOOB-bijdrage

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 4 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Voorwoord 7 Kerncijfers 8 Verslag van het bestuur Pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS 2001 STICHTING GE-PENSIOENFONDS VERSLAG OVER HET 31E BOEKJAAR 1-1-2001 T/M 31-12-2001 INHOUD Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag

Nadere informatie

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgb 2009 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgbstichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2009 37e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS 2000 STICHTING GE-PENSIOENFONDS VERSLAG OVER HET 30E BOEKJAAR 1-1-2000 T/M 31-12-2000 INHOUD Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004

STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004 STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 5 C. Jaarverslag 7 ALGEMEEN 8 WIJZIGINGEN IN STATUTEN EN REGLEMENT 10 BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN 10 PENSIOENONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT

Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT Datum rapport 14 juni 2005 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon Inhoudsopgave 1. KERNCIJFERS 2 2. PERSONALIA 3 3. BESTUURSVERSLAG 4 3.1. 2004 IN

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G JAARVERSLAG 2008 Stichting Prepensioenfonds voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen Jaarverslag 2008 Inhoud Kerngegevens 4 Verbetering van de prepensioenaanspraken

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag 2003 Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 75 e verslagjaar Kerncijfers, Structuur en Personalia 3 Verslag College van Beheer 9 Beleggingen 15 Pensioenen 18 Actuarieel verslag 21 Verzekerden

Nadere informatie

jaarverslag 2006 pensioenfonds stork pensioenfonds stork jaarverslag 2006 Op onze website www.pensioenstork.nl vindt u informatie over

jaarverslag 2006 pensioenfonds stork pensioenfonds stork jaarverslag 2006 Op onze website www.pensioenstork.nl vindt u informatie over pensioenfonds stork de pensioenregeling en het pensioenfonds. Pensioenfonds Stork Postbus 398 pensioenfonds stork jaarverslag 2006 Op onze website www.pensioenstork.nl vindt u informatie over pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009 2009 Dit rapport heeft 54 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 6 Bestuursverslag 8 Jaar van herstel 8 Goed Pensioenfondsbestuur 8 Pensioenbeleid 10 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V.

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. JAARVERSLAG 2005 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd Professor Leonard Fuchslaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008 2008 Dit rapport heeft 52 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 5 Bestuursverslag 7 Goed Pensioenfondsbestuur 7 Pensioenbeleid 9 Beleggingsbeleid 13 Financieel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2003. van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht

JAARVERSLAG 2003. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht JAARVERSLAG 2003 van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht 00000000.0.00 0.00. 0 00"000'0000"0' o 0"'0 pagina 3 Bestuursverslag

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2007 J A A R V E R S L A G 2007 J A A R V E R S L A G 2007 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens fonds Voorwoord Hoofdlijnen 2007 Jaarverslag 2007 Nieuwe pensioenregeling Statuten en reglementen

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84 Jaarverslag 212 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 I Belangrijkste ontwikkelingen - kernactiviteiten 6 II Financiële informatie 1 1. Financiële positie 1 2. Resultaten 13 3. Toekomstverwachting

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage STICHTING VVV-PENSIOENFONDS IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te s-gravenhage Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Karakteristieken van het pensioenfonds... 4 1.1 Profiel... 4 1.2 Organisatie...

Nadere informatie

ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS

ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS JAARVERSLAG ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS VAN DE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG 2002 ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS VAN DE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1-1-2002 T/M 31-12-2002 INHOUD Pagina

Nadere informatie

Stichting FUT-fonds Astellas. (in liquidatie) Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.

Stichting FUT-fonds Astellas. (in liquidatie) Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Internetsite : www.pensioenfondsastellas. Stichting FUT-fonds Astellas (in liquidatie) Stichting FUT-fonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Brugstraat 2 Postbus 126 T +31 (0)546 455 753 F +31 (0)546 455 879 I www.pensioenfondstencate.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie