Jaarplan SSR Datum: 19 september 2012 Kenmerk: SSR 2012/192/WW Versie: def

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan SSR 2013. Datum: 19 september 2012 Kenmerk: SSR 2012/192/WW Versie: def"

Transcriptie

1 Jaarplan SSR 2013 Datum: 19 september 2012 Kenmerk: SSR 2012/192/WW Versie: def

2 Jaarplan SSR 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 HOOFDSTUK 1. Speerpunten Inleiding Prioriteiten Rechtspraak en OM SSR NEXT HGK Coaching en intervisie Integriteit Internationaal Governance en financieringsstructuur Verhuizing bureau SSR HOOFDSTUK 2. De diensten van SSR in Productencatalogus Opleidingsgerelateerde projecten in Projecten Rechtspraak en OM gezamenlijk Projecten Rechtspraak Projecten OM Projecten buiten de Planningsbrief HOOFDSTUK 3. De begroting Uitgangspunten voor de begroting Kostprijzen en cursusprijzen Exploitatieoverzicht Toelichting HOOFDSTUK 4. Meerjarig financieel beeld HOOFDSTUK 5. Risico s

3 Jaarplan SSR 2013 VOORWOORD We leven in politiek en maatschappelijk woelige tijden. De overheid ziet zich gesteld voor grote uitdagingen, niet in de laatste plaats door de noodzaak grote bezuinigingen door te voeren. In de maatschappij heerst onzekerheid. Bij het afsluiten van dit jaarplan zijn er net verkiezingen voor de Tweede Kamer geweest. Het wachten is op een nieuw kabinet en op duidelijkheid over het kabinetsbeleid voor de komende jaren, met name op het thema veiligheid is voor de rechterlijke organisatie een jaar van grote veranderingen. Per 1 januari 2013 treedt de Wet herziening gerechtelijke kaart in werking, de arrondissementale en ressortelijke indeling verandert, gerechten worden samengevoegd, parketten worden samengevoegd, de bestuursstructuur in de nieuwe gerechten verandert. Mensen komen, mensen gaan. Onder dit gesternte voert ook SSR in 2013 grote veranderingen door, waar zowel de klant (in zijn vele vormen) als de medewerkers van SSR zelf veel van zullen gaan merken. In de eerste plaats worden de opbrengsten van SSR NEXT in 2013 goed zichtbaar. De aloude vertrouwde meerdaagse cursussen met hotelovernachtingen in Zutphen, met klassikaal onderwijs en dikke readers gaan steeds meer verdwijnen. Ze maken plaats voor eendaagse of korte bijeenkomsten centraal in het land, dichter bij huis in een van de regionale cursuslocaties in het land, in company of via internet. Dat is voor menigeen even wennen. In de tweede plaats verandert de relatie met de klant door de wijzigingen in de financieringsstructuur van SSR. In de kolom Rechtspraak verdwijnt de quotering en ook voor het OM wordt naar wegen gezocht om de quotering op een andere wijze in te zetten. Binnen de kolom Rechtspraak verandert bovendien de besturingsstructuur. Nieuwe organen als de Raad van Opdrachtgevers SSR en de Gebruikersraad SSR moeten binnen die structuur een plek krijgen. Voor het OM gaan nieuw benoemde opleidingscoördinatoren de vraag van de klant dichter met het aanbod verbinden. Per 1 januari 2013 betrekt SSR zijn nieuwe kantoorlocatie. Het nieuwe adres wordt Uniceflaan 1 in Utrecht, een adres dat tot nu toe alleen bekend was als cursuslocatie. Deze stap kende een lange aanloop, maar komt nu heel snel dichtbij. Voor de medewerkers van SSR betekent dit dat een nieuw evenwicht moet worden gevonden. Vertrouwde collega s vertrekken, nieuwe collega s komen. De invoer van Het Nieuwe Werken vergt bovendien dat op een andere manier wordt samengewerkt. Bij dit alles ziet SSR zich geconfronteerd met een forse bezuinigingstaakstelling, gecombineerd met forse taakstellingen bij gerechten en parketten die wellicht eveneens hun weerslag zullen hebben op de cursusafname. Al met al zijn het MT en de medewerkers van SSR voornemens om deze niet geringe uitdagingen het hoofd te gaan bieden wordt geen gemakkelijk jaar. Maar wij gaan er voor zorgen dat SSR sterker uit deze woelige tijden te voorschijn komt. De samenwerking met en vertrouwen van gerechten en parketten zullen daarbij onontbeerlijk zijn. Voor u ligt het Jaarplan en de begroting voor Wij vragen daarop uw goedkeuring. Het College van Bestuur van SSR, mevrouw mr. R.H.M. Jansen MPA, voorzitter 3

4 Jaarplan SSR 2013 HOOFDSTUK 1. Speerpunten Inleiding De borging in de staande organisatie van de activiteiten van SSR die in 2012 onder de vlag van SSR NEXT zijn ontwikkeld en een aantal activiteiten uit SSR NEXT die in 2013 nog doorlopen, krijgen in 2012 de hoogste prioriteit. In de afgelopen jaren is er voor gezorgd dat de SSR NEXT activiteiten aansluiten bij de Visie op de Rechtspraak 2020 en de Agenda van de Rechtspraak en bij Perspectief op 2015 van het OM. In al die activiteiten draagt SSR door middel van haar producten en door de inzet van haar medewerkers bij aan de realisatie van de in deze meerjarenplannen geformuleerde prioriteiten. SSR zal in 2013 in dat kader en in aansluiting op de inwerkingtreding van de wet Herziening gerechtelijke kaart (HGK) per 1 januari 2013, de nodige producten aanbieden. In dit hoofdstuk wordt op deze onderwerpen nader ingegaan. Ook komen in dit hoofdstuk de belangrijkste internationale activiteiten in 2013 aan bod. Tenslotte wordt stilgestaan bij de wijziging in de governancestructuur en de activiteiten die hieruit voortvloeien in 2013 en bij de personele gevolgen van de verhuizing van het bureau van SSR naar Utrecht Prioriteiten Rechtspraak en OM Hieronder worden kort de voor SSR meest relevante prioriteiten van de Raad voor de rechtspraak en het College van Procureurs generaal weergegeven. Deze vormen het uitgangspunt voor dit Jaarplan. k De Rechtspraak is een lerende organisatie. Gerechten en Raad vormen één organisatie met een eigen positie voor de gerechten en de individuele rechters. Raad en gerechten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de rechtspraak. De kracht van de organisatie wordt in hoge mate bepaald door sterke bestuurders en andere leidinggevenden. Besturen bestaan overwegend uit rechters (managing professionals). Goed leiderschap binnen de Rechtspraak kenmerkt zich onder andere door een extern georiënteerde visie, durf en aandacht voor innovatie. Bestuurders zijn het boegbeeld van hun organisatie. De Raad zal het Management Developmentbeleid verder vormgeven om de (toekomstige) bestuurders optimaal toe te rusten voor hun taak. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de taak van bestuurders naar buiten toe als boegbeeld van het gerecht, als hun rol naar de medewerkers. Voor de diverse rechterlijke functies worden realistische opleidingseisen ontwikkeld en deze gaan de basis vormen voor het persoonlijke ontwikkelingspad van iedere rechter. De initiatieven met betrekking tot de toegang tot en het delen van kennis worden met kracht voorgezet en in samenhang gebracht met het opleidingsbeleid. Hierbij wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de kennisontwikkeling van de juridische medewerkers. 4

5 Van SSR wordt gevraagd een grote bijdrage te leveren in het snel en hoogwaardig voorzien in de toenemende eisen aan de deskundigheid van rechters en andere medewerkers. Dat betekent het onder meer volgende SSR is gevraagd bij te dragen aan de versterking van de kernwaarden van de Rechtspraak (onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit). In zijn brief van 20 juli 2012 heeft de Raad alle organisatieonderdelen van de rechtspraak gevraagd in het bijzonder aandacht te besteden aan integriteit. De kennis van rechters van methoden van empirische wetenschap wordt uitgebreid, vooral met het oog op betere interactie met deskundigen. In de planningsbrief vraagt de Raad SSR hierop expliciet in te gaan. De toenemende Europeanisering van de Nederlandse rechtsorde vereist kennis van het Europees recht, maar vraagt vooral ook een internationale oriëntatie van de rechter. Het streven is erop gericht dat elke rechter jaarlijks een aantal PE punten aan cursussen Europees recht besteedt. Daarnaast wordt bevorderd dat elke rechter met enige regelmaat deelneemt aan uitwisselingen met Europese collega s. Daarnaast worden in Visie op de Rechtspraak 2020 ook genoemd: Rechterlijke beslissingen worden duidelijk, eenduidig en begrijpelijk gemotiveerd De rechter heeft een actieve rol in de oplossing van het geschil en voert de regie ten behoeve van een voortvarend en doelmatig verloop van de procedure. Het OM richt zich blijkens Perspectief op 2015 in de komende jaren in het bijzonder op het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de strafrechtelijke interventie. Het OM wil de aangeleverde strafzaken kwalitatief en kwantitatief goed afdoen. Die verwerking vraagt versterking om te voldoen aan de eis van effectieve en slagvaardige organisaties in de rechtshandhaving. Het OM richt zich daarbij op de kwaliteit van de professionals en op de executie. In dat verband wordt in het bijzonder aandacht besteed aan zorg aan slachtoffers, snelheid, afnemen crimineel vermogen, cybercrime en mensenhandel. Zorg aan slachtoffers: Het gaat hierbij vooral om ondersteuning van slachtoffers bij de uitoefening van hun rechten, verlenen van nazorg en het verschaffen van informatie. Slachtoffers kunnen in het hele land op eenzelfde niveau van ondersteuning door het OM rekenen. Het OM treedt hierbij professioneel, uniform en voorspelbaar op, gaat uit van actieve wederkerigheid van het slachtoffer en levert diensten in de fase opsporing, vervolging en executie. Het OM staat hierbij voor: erkenning dat het slachtoffer iets is aangedaan; recht doen aan het slachtoffer; compensatie van het aangedane leed; correcte bejegening in de strafrechtelijke procedure. Snelheid (ZSM): Het OM werkt aan een snelle afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit. Dat is belangrijk als signaal aan daders, slachtoffers en samenleving. Het leidt bovendien tot hogere effectiviteit van de straf, lagere kosten en een groter gevoel van veiligheid bij burgers. Politie, OM, Reclassering, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming pakken met de ZSM werkwijze veelvoorkomende criminaliteit Samen op Snelle, Slimme, Selectieve, Simpele en Samenlevingsgerichte wijze aan. ZSM wordt in 2012 een landelijke werkwijze om het proces van beoordelen, straffen en uitvoeren in elkaar te schuiven. In de ZSM werkwijze wordt na aanhouding van de verdachte zo spoedig mogelijk een beslissing genomen over het afdoeningstraject. Het gaat hierbij om betekenisvolle interventies, waarbij: verdachten een passende reactie krijgen; recht wordt gedaan aan het slachtoffers; de buurt merkt hoe snel daders worden gecorrigeerd. 5

6 Afnemen crimineel vermogen: Misdaad mag niet lonen! Wat op oneerlijke wijze is verdiend, moet op eerlijke wijze worden ontnomen dan wel worden afgenomen. Hoewel 'ontnemen' vanouds mogelijk is naar aanleiding van gepleegde economische delicten, is het sinds 1983 ook in het strafrecht mogelijk criminele winsten te ontnemen. In 1993 en 2003 hebben op dit terrein ingrijpende wetswijzigingen plaats gevonden (zogenaamde Pluk ze wetgeving). De doelstelling van ontneming is om de veroordeelde vermogensrechtelijk terug te plaatsen in de positie die hij/zij vermogensrechtelijk had voor het plegen van het strafbare feit. Met andere woorden, er wordt ontnomen wat met de criminele activiteiten is verdiend. Cybercrime: Het OM bestrijdt cybercrime. Samen met de politie intensiveert het de opsporing en vervolging. Onder cybercrime vallen criminele activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT. De criminele activiteiten kunnen zijn gericht tegen personen, eigendommen en organisaties of tegen elektronische communicatienetwerken en informatiesystemen. De trend: het aantal cybermisdrijven neemt toe, cybercrime internationaliseert verder, is in ontwikkeling en steeds vaker zijn criminele organisaties erbij betrokken. Bij het Landelijk Parket komt een landelijk kennis en expertisecentrum cybercrime. Mensenhandel: Mensenhandel is, ondanks intensieve bestrijding, nog lang niet uitgeroeid. Het OM wil een aanpak ontwikkelen die het verschijnsel mensenhandel effectief terugdringt. Daartoe zal gezocht worden naar samenwerking met het bestuur om te zorgen dat door een mix van bestuurlijke preventie en strafrechtelijke repressie de ruimte voor de mensenhandelbranche wordt weggenomen. SSR draagt er zorg voor dat haar opleidingsproducten op deze prioriteiten aansluiten SSR NEXT Het programma SSR NEXT eindigt per 1 januari Met ingang van 2013 worden alleen nog maar cursussen aangeboden die in het kader van SSR NEXT zijn vernieuwd. Dat betekent het volgende: De meerdaagse opleidingen worden zoveel mogelijk zonder overnachting aangeboden. Er wordt alleen uitzondering gemaakt voor cursussen waar de groepsvorming essentieel is voor het leerresultaat. Het aantal cursusdagen is ingedikt. Waar mogelijk en nuttig zijn verschillende vormen van blended learning geïntroduceerd. Bijvoorbeeld: actualiteiten worden webcolleges, er worden digitale toetsen en huiswerkopdrachten ingevoerd, cursussen worden verrijkt met videomateriaal en digitale casussen. Events en masters vormen een vast onderdeel van het SSR aanbod. Daarmee creëert SSR ook voor de ervaren jurist een passend aanbod. Het eerste half jaar van 2013 staat in het teken van borging en de verdere vernieuwing van het cursusaanbod ten behoeve van het cursusjaar Dit wordt projectmatig aangepakt (zie 2.2.1). De vernieuwing van de opleidingsproducten gaat dus door, maar is straks weer onderdeel van het reguliere ontwikkel en revisieproces van SSR. Ook innovatie op onderwijskundig gebied en op het gebied van digitalisering worden dan weer ingebed in het reguliere werkproces. Het borgen van de verandering vraagt zowel intern als extern een sterke communicatiestrategie. Dit jaarplan vormt hiervoor de basis. Een nauwe samenwerking tussen onze klanten, docenten en medewerkers vormt het uitgangspunt. Na de oplevering van dit jaarplan worden de concrete communicatieactiviteiten voor 2013 uitgewerkt. De programmasturing wordt in 2013 geleidelijk aan afgebouwd en omgezet naar lijnsturing. Dat betekent dat de vernieuwing van het aanbod voor het jaar 2014 in de loop van 2013 weer wordt aangestuurd vanuit de lijn. Enkele elementen die voortvloeien uit SSR NEXT vergen in 2013 nog een projectmatige aanpak. 6

7 Het programma SSR NEXT levert hiervoor in november 2012 een uitgewerkt plan aan het MT van SSR. De Raad van Eigenaren wordt hierover in zijn vergadering van november 2012 geïnformeerd. Het betreft in het bijzonder de volgende onderwerpen: 1. Borging van de nieuwe werkwijze in het werkproces: meer maatwerk (ontwikkeling van leeractiviteiten samen met de klant), aanpassen interne werkprocessen, implementeren van een vernieuwd offertetraject, verkorting van het ontwikkelproces (verbetering van de sturing op afgesproken termijnen). 2. Implementatie van het docentenbeleid: onderzoek naar mogelijkheden inzet kerndocenten, eind 2012 is het nieuwe docentenbeleid uitgewerkt, in 2013 wordt dit na goedkeuring door het MT en na overleg met de RvE ingevoerd. 3. Intensivering en professionalisering van samenwerkingsverbanden: de samenwerking op operationeel niveau wordt vormgegeven in de concrete cursussen, op strategisch niveau wordt de samenwerking met kenniscentra, WBOM, portefeuillehouders kwaliteit en opleiding, politieacademie, universiteit Utrecht, Open Universiteit, etc. uitgebreid. 4. Productie en implementatie e learning producten en blended learning (issr): in cursussen worden webinars, digitale toetsen en digitale (huiswerk)opdrachten opgenomen, digitale hoorcolleges worden online aangeboden, experimenten met virtual gaming worden voortgezet met behulp van NEXT School zal de kennis hierover intern met collega s worden gedeeld en kunnen ook gezamenlijk nieuwe producten worden ontwikkeld ( NEXT Lab ). Docenten en opleidingscoördinatoren worden bij deze ontwikkelingen betrokken. 5. Voltooien decentrale cursuslocaties: waar mogelijk en economisch verantwoord worden cursussen vanaf 2013 lokaal aangeboden, per 1 januari 2013 worden cursussen aangeboden in rechtbank Rotterdam en Amsterdam, in 2013 realiseert SSR ook een cursuslocatie bij het parket Den Bosch (per juli 2013) en bij de rechtbank Zwolle (per 2014). 6. Implementatie initieel onderwijs ZM en OM: in het najaar van 2013 gaan de nieuwe initiële opleidingen voor de Rechtspraak en het OM van start. SSR ontwikkelt de modules voor de nieuwe initiële opleidingen Rechtspraak en (desgewenst) voor die van het OM en voert die uit. Hieronder valt ook het werven en selecteren docenten, trainen van docenten, plannen van bijeenkomsten en zalen, materiaal ontwikkelen (digitaal) op de digitale leeromgeving of materiaal bestellen, opnames college, toetsconstructie, evaluatiemethoden, etc., SSR ontwikkelt een nieuw opleidingsprogramma voor de praktijkopleiders, dat gericht is op het hun nieuwe rol in de nieuwe initiële opleidingen, SSR ontwikkelt een opleidingsprogramma voor de (kern)docenten en trainers, dat gericht is op het hun nieuwe rol in de nieuwe initiële opleidingen. SSR biedt een nieuwe digitale initiële kennisomgeving aan deelnemers en docenten waar zij elkaar kunnen ontmoeten en waar cursusmateriaal wordt klaargezet ( warehouse ). Ook dit is onderdeel van issr. NEXT school heeft de interne verandering van SSR gestimuleerd. Door gebruik te maken van de deskundigheid en expertise van de eigen medewerkers is SSR als lerende organisatie vorm gegeven. Ook in 2013 blijft NEXT school een belangrijk middel om het delen van kennis en het leren van elkaar te bevorderen. Daarnaast speelt het inmiddels in gang gezette NEXT Lab, waarin medewerkers (al dan niet met de inzet van nieuwe ICTtoepassingen) in opleidingsproducten kunnen experimenteren, een rol bij het delen van kennis en verder implementeren van de NEXT gedachte en NEXT activiteiten HGK De inwerkingtreding van de Wet HGK per 1 januari 2013 brengt ingrijpende wijzigingen binnen de gerechten en parketten met zich mee. De omvorming van de huidige 19 arrondissementen tot tien arrondissementen, de omvorming van de huidige vijf ressorts tot vier ressorts, het verdwijnen van de sectoren binnen de gerechten en het opbouwen van een nieuwe bestuurs en managementstructuur binnen de gerechten leidt vanuit de 7

8 Rechtspraak enerzijds tot opleidingsvragen op het gebied van bestuur en management en anderzijds tot opleidingsvragen op het gebied van vakinhoudelijke kennis. Wat dat laatste betreft staat SSR klaar met een opleidingsaanbod dat in 2013 meer dan ooit geënt is op doorlopende leerlijnen, passend bij de verschillende rechterlijke functies en specialisaties in nauw overleg met de sectoroverleggen totstandgebracht. Voor wat betreft de nieuwe bestuurders in de nieuw te vormen gerechten heeft SSR bij brief van 23 juli 2012 het verzoek van de Raad voor de rechtspraak gekregen samen met de Raad een ontwikkeltraject voor bestuurders te ontwikkelen (zie 2.2.4). Binnen de nieuwe initiële opleidingen zal SSR ook in het bijzonder plaats in ruimen voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, met name met het oog op de leidende rol ( casemanager ) die de rechter in procedures inneemt alsmede het vroegtijdig ontwikkelen van organisatiesensitiviteit. Bezien wordt of en waar dit aspect ook in andere opleidingsproducten kan worden verwerkt. Voorts staat SSR klaar om in 2012/2013 een managementdevelopmenttraject (MD) te ontwikkelen voor afdelingsvoorzitters en teamvoorzitters, mits de gerechten aangeven zij hierin een taak zien voor SSR. De desbetreffende projecten zullen al zoveel mogelijk in de tweede helft van 2012 starten. Op de desbetreffende projecten wordt verder ingegaan in 2.2. De ervaring die SSR hiermee op doet kan ook ingezet worden ten behoeve van het OM. Ook het OM heeft aangegeven behoefte te hebben aan een teamleiderstraject Coaching en intervisie SSR heeft in 2010 de coaching en intervisieactiviteiten die een plaats hadden binnen het bureau van de Raad voor de rechtspraak overgenomen. Sindsdien heeft SSR deze activiteiten verder ontplooid. In 2013 wordt met name ingezet op de borging van het coachingsproces in de gerechten. Dat gebeurt door het betrekken van de leidinggevende van de cliënt bij het inventariseren van de leervraag en de eindevaluatie. SSR wil coaching in 2013, mede met het oog op de inwerkingtreding van de Wet HGK, verder professionaliseren. Door de inwerkingtreding van de Wet HGK zullen bestaande intervisiegroepen van presidenten en bestuurders stoppen. SSR neemt het initiatief om, al dan niet in het kader van de nieuwe TD en MD trajecten, nieuwe groepen te formeren, zo mogelijk ook met externe bestuurders. Voor 2013 staat voorts de certificering van coaches op de agenda en de modernisering van het evaluatieinstrument om effecten van coaching beter te kunnen meten. In 2013 zal SSR ook participeren in een pilot E coaching in samenwerking met de Raad en de Universiteit van Tilburg. Voor intervisie zal 2013 het jaar zijn van de verdere ondersteuning, advisering, implementatie en borging van lokale initiatieven. De Raad voor de rechtspraak heeft immers in de planningsbrieven voor het aankomende jaar opgenomen dat alle rechters en alle juridisch medewerkers deelnemen aan een inhoudelijk intervisietraject. SSR zal hier een verbindende rol spelen. Bij dat alles wordt in 2013 nader onderzocht of intervisie een structurele plaats verdient in het opleidingsaanbod van SSR en hoe de financiering daarvan kan worden vormgegeven, zodat dit uiteindelijk voor de Rechtspraak kostenneutraal kan worden ingezet of zodat mogelijk een kostenbesparing kan worden gerealiseerd. Daartoe zal een businesscase worden uitgewerkt. Ook wordt bezien of een link kan worden gelegd met het OM Integriteit In zijn brief van 20 juli 2012 aan de gerechtsbesturen en de landelijke diensten gaf de Raad voor de rechtspraak aan integriteit als kernwaarde van de Rechtspraak structureel op de agenda te willen zetten. Ook het OM hecht grote waarde aan integriteit (in samenhang met het ontwikkelen van corporate identity). In verband hiermee heeft SSR geïnventariseerd welke activiteiten bij SSR op het programma staan voor 2013 en welke ontwikkeld zouden moeten worden. Activiteiten ten behoeve van de gerechten en parketten SSR is voornemens in al zijn opleidingsproducten in het kader van de herziening en vernieuwing van het volledige aanbod (NEXT) een onderdeel dat betrekking heeft op corporate identity en integriteit op te nemen. De mogelijkheden daartoe worden onderzocht in overleg met de docenten. Deze activiteit is in

9 opgenomen onder de projecten ten behoeve van de Rechtspraak. Met het OM zal worden besproken of hieraan op dezelfde wijze behoefte is. Op verzoek van de gerechten kan SSR ook, in vervolg op de cursusreeks Morele dilemma s die tot en met 2011 werd uitgevoerd, nieuwe op integriteit gerichte producten ontwikkelen of inkopen al naar gelang de behoeften en het budget van de gerechten (en parketten). Dit wordt zo spoedig mogelijk met de Raad van Opdrachtgevers Rechtspraak en het OM besproken. Activiteiten ten behoeve van de raio s Voor wat betreft de raio s wordt aangenomen dat zij aansluiten bij de activiteiten van het gerecht/parket waar zij werkzaam zijn. Voorts zal in de cursussen die onderdeel uitmaken van de raio opleiding als vanouds aandacht worden besteed aan integriteit. Waar mogelijk ook in de vorm zoals hierboven beschreven. Activiteiten ten behoeve van SSR SSR heeft in navolging van gerechten en in samenspraak met de OR in 2011 voor alle SSR medewerkers een workshop Integriteit en morele dilemma s georganiseerd. Voor 2013 staat, wederom in samenspraak met de OR een vervolg daarop op het programma. Omdat SSR in verband met de verhuizing van het bureau naar Utrecht inmiddels veel nieuwe medewerkers in zijn gelederen telt, zal begin 2013 een veegklas worden georganiseerd voor de medewerkers die nog niet aan een van de uitvoeringen van de workshop hebben deelgenomen. Ook zal op korte termijn de vigerende klachtenregeling tegen het licht worden houden. De huidige dateert van 2004 en wordt dan vervangen Internationaal De Europese Unie blijft een belangrijk kader vormen voor de Europeesrechtelijke opleidingsactiviteiten van SSR. Met name de Mededeling van de Europese Commissie uit september 2011 over European Judicial Training is een belangrijk richtsnoer. Daarnaast is het actieve lidmaatschap van de Raad voor de rechtspraak in het European Network for Councils for the Judiciary (ENCJ) een duidelijke indicatie van de onverminderde aandacht voor Europese samenwerking en Europees recht. De Raad heeft de aandacht voor Europa expliciet in zijn prioriteiten opgenomen. En ook het College acht Europa van groot belang. In 2013 ligt de nadruk op activiteiten die SSR in samenwerking met (leden van) het European Judicial Training Network (EJTN) ontwikkelt, uitvoert en faciliteert. Deze activiteiten omvatten uitwisselingsactiviteiten voor rechters en officieren (zowel het uitzenden van Nederlandse magistraten als de ontvangst van Europese magistraten), deelname van Nederlandse magistraten aan seminars en cursussen van het EJTN en Europese zusterinstituten, het Europese aanbod voor raio s (uitwisselingsprogramma met Duitsland, Spanje, Polen en Frankrijk, Themis competitie en de studiebezoeken aan Europese instellingen), en het aanboren van (Europese) subsidies voor activiteiten in het verlengde van SSR curriculum. Deze samenwerkingsverbanden en subsidieprogramma s bieden SSR de mogelijkheid om met geld van derden opleidingsactiviteiten op het gebied van EU recht/evrm te ontwikkelen en aan te bieden. Daar staat tegenover dat SSR in 2013 wel genoodzaakt is om voor een aantal van deze activiteiten een eigen bijdrage van de parketten en gerechten te vragen voor deelname. Voor gerechten is dit het geval als SSR geen Eurinfrageld meer ontvangt. Met de Raad is onlangs de afspraak gemaakt dat Eurinfragelden gelden hiervoor vooralsnog beschikbaar blijven. In 2013 vinden de laatste activiteiten plaats in de uitvoering van het project Towards an European approach in judicial training on trafficking in human beings (kortweg: EU mensenhandel), waarvoor SSR subsidie heeft ontvangen van de Europese Commissie. Dit project, waarin SSR op hun verzoek samenwerkt met de Italiaanse en Poolse opleidingsinstituten, is op 1 juli 2011 van start gegaan. Op verzoek van de Raad voor de rechtspraak en het CILC heeft SSR medewerking toegezegd aan een mediatraining voor de Turkse magistratuur. Uitwerking en uitvoering van dit project waren gepland voor 2012, maar zullen naar verwachten pas starten in

10 Het regelmatig onderhouden van internationale contacten is een voorwaarde om bovenstaande activiteiten te kunnen ontplooien. In 2013 blijft SSR actief in de werkgroepen Programmes en Technologies van het EJTN. Ook zal SSR in de persoon van Rosa Jansen tot 2014 het voorzitterschap van de Steering Committee van de EJTN vervullen. Daarnaast blijft SSR vertegenwoordigd in het Euro Arab Network for Judicial Training en de International Organisation for Judicial Training. Binnen Nederland worden de contacten met o.a. het GCE netwerk voortgezet. SSR wordt met enige regelmaat gevraagd om expertise te leveren voor assistentieprogramma s op het gebied van gerechtelijke opleiding in landen in en buiten Europa. SSR streeft er naar zoveel mogelijk eigen docenten in te zetten bij deze activiteiten, om zo tevens een bijdrage te leveren aan het boeien en binden van de docentenpool. Bij de keuze van activiteiten wordt gekeken naar de prioriteitslanden van de Raad voor de rechtspraak, het College van Procureurs generaal, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Helaas is de financiering van het samenwerkingsproject met het Indonesische opleidingsinstituut voor rechters, dat in 2012 van start zou gaan, nog steeds niet definitief toegezegd. Een definitieve toezegging is nodig om het project in 2013 te kunnen realiseren Governance en financieringsstructuur In 2012 is gestart met de geleidelijke invoering van een nieuwe governance en financieringsstructuur voor SSR. Governance De belangrijkste wijzigingen in de besturingsstructuur vinden plaats in de kolom Rechtspraak. Het OM zet de huidige wijze van aansturing via het Parket generaal voort. In juni 2012 is de Raad van Opdrachtgevers SSR informeel omgevormd tot een Raad van Eigenaren (RvE). De samenstelling blijft gelijk: de RvE bestaat uit de desbetreffende portefeuillehouders in de Raad en het College. De nieuwe benaming en de gewijzigde rol moet nog worden verankerd in de desbetreffende mandaatbesluiten, te beginnen met het desbetreffende mandaatbesluit van de Minister van Veiligheid en Justitie. Binnen de kolom Rechtspraak is een nieuwe Raad van Opdrachtgevers Rechtspraak (RvOR) ingesteld. De RvOR vertegenwoordigt de gerechten en brengt advies uit aan de Raad (via de RvE) over het vanuit de Rechtspraak gewenste productenaanbod van SSR. In augustus 2012 vond de eerste vergadering van deze RvOR plaats. De RvOR in deze samenstelling zal fungeren tot 1 maart Verwacht wordt dat de Wet HGK dan voldoende is uitgerold voor wat betreft de benoeming van bestuurders en de instelling van nieuwe overlegstructuren. Ook wordt binnen de kolom Rechtspraak een Gebruikersraad Rechtspraak (GR) ingesteld. Onlangs is gestart met de invulling hiervan. Daarbij wordt met name aan de LOV s gevraagd vertegenwoordigers aan te wijzen. Ook hierbij zal het om bovengenoemde redenen gaan om een tijdelijke benoeming tot 1 maart Inmiddels zijn nadere afspraken gemaakt over de herinrichting van de planning en verantwoordingscyclus (P&V cyclus), geënt op de P&V cyclus van de gerechten en parketten en gericht op de oplevering van een jaarplan, tussentijdse viermaandsrapportages en het jaarverslag. Aan het opleveren van deze stukken wordt de vergadering van de RvE gekoppeld. Het is de bedoeling dat de RvE minimaal driemaal per jaar bijeen komt. De beoogde vergaderdata zijn: RvE vergadering 1: begin april 2013 (jaarverslag en jaarrekening 2012) RvE vergadering 2: eind juni 2013 (1 e viermaandsrapportage 2013 en bijzondere thema's) RvE vergadering 3: begin november 2013 (Jaarplan 2014, bestuursafspraken 2014, 2 e viermaandsrapportage 2013) Twee weken daarvoor komt de RvOR bijeen en twee weken daarvoor de GR. Als deze systematiek bevalt wordt deze in de jaren daarna voortgezet. 10

11 Financieringsstructuur Voor wat betreft de financieringsstructuur zal 2013 een oefenjaar worden, waarin bezien wordt of de in 2012 gekozen structuur werkt. Daarvoor wordt in het najaar 2012 een evaluatieplan door de Raad en SSR gezamenlijk (en in overleg met het OM) opgesteld. Hierin wordt onder meer de wijze van monitoring bepaald. Ook de financieringsrelatie met het OM moet hierin een plaats krijgen. Voor wat betreft de Rechtspraak zijn er in ieder geval drie belangrijke punten van aandacht: de uitvoering van de 75% norm permanente educatie zoals deze in de Presidentenvergadering van 27 juni 2011 is afgesproken; de overheveling van de quoteringsgelden naar de gerechten (en parketten); de uitvoering van de afspraak in de Presidentenvergadering om over te stappen op een minimum van 90 uur permanente educatie in drie jaar in plaats van de oorspronkelijke 30 uur per jaar op basis van de volgende regeling: De PE norm heeft steeds betrekking op de afgelopen drie jaar vanaf het punt waarop wordt gemeten. Bij de jaarverantwoording over 2012, zijn dat de jaren Bij de jaarplanning voor 2013 zijn dat de jaren De norm is 100%. Steeds moet het percentage rechters en juridische medewerkers gegeven worden die, berekend over deze driejaars periode, gemiddeld 30 uren PE uren (of meer) per jaar hebben gehaald (jaarverslag) of zullen halen (jaarplan). De evaluatie kan betekenen dat de gefaseerde overgang van middelen van centraal naar decentraal wordt gestopt als blijkt dat de exploitatie van SSR onder druk komt te staan. Bestuursstatuut SSR Tenslotte zullen de nieuwe governance en financieringstructuur moeten worden vastgelegd in een bestuursstatuut voor SSR ter vervanging van het huidige bestuursreglement en de managementafspraken eigenaar opdrachtnemer en managementafspraken opdrachtgevers opdrachtnemer. De looptijd van beide laatste stukken is inmiddels verstreken Verhuizing bureau SSR Personele gevolgen verhuizing Per 1 januari 2013 zal het bureau van SSR gehuisvest zijn in het kantoorgebouw en cursuslocatie aan de Uniceflaan in Utrecht. Voor de medewerkers van SSR is dat een ingrijpende stap, die feitelijk eerder, te weten begin december 2012, zal worden gerealiseerd. Eind 2011 zijn, gelet op de afspraken die door de Raad en vakbonden zij gemaakt, op basis van het toen vigerende sociaal flankerend beleid aan medewerkers die daarom gevraagd hebben voorzieningen toegekend. Deze voorzieningen zijn bedoeld om de overstap naar de standplaats Utrecht te vergemakkelijken of om zich te kunnen oriënteren op ander werk. Een aantal medewerkers heeft in verband met de (te) grote reisafstand naar de nieuwe standplaats gekozen voor ontslag, uiterlijk per 1 juli Ook werden in 2011 de reorganisatieplannen voor de units FAZ (in verband met de verhuizing naar Utrecht) en FEZ (in verband met de overgang naar het LDCR) vastgesteld en werd eind 2011 de plaatsingsprocedure FAZ afgerond. In totaal zal naar verwachting in 2013 nog voor 24 medewerkers begeleiding nodig zijn om van werk naar werk te worden geholpen. Daaronder zijn 9 herplaatsingkandidaten. Hun herplaatsingstermijn loopt tot 1 juli Voor enkele medewerkers is dat, in verband met bijzondere omstandigheden, 1 januari 2013 en voor de overige medewerkers is dat 1 juli Deze begeleiding zal, gelet op de arbeidsmarktsituatie en het naderen van de ontslagdatum, in het najaar van 2012 en het voorjaar van 2013 geïntensiveerd worden. Daarnaast zullen in 2013 aan medewerkers die de overstap van Zutphen naar Utrecht maken, conform de desbetreffende besluiten die eind 2011 zijn genomen voorzieningen beschikbaar worden gesteld om die overstap te vergemakkelijken (zoals ruimere verhuisvergoedingen, reistijd = werktijd, ruimere vergoedingen woon werkverkeer). Vervanging vertrekkende medewerkers Voor de zomer 2012 is vooruitlopend op het vertrek van medewerkers al geworven in de regio Utrecht, om zo de continuïteit van de bedrijfsvoering en kennisbehoud binnen de organisatie te bevorderen. Dit risico was 11

12 vooral aanwezig op het uitvoerende en ondersteunende niveau (frontoffice servicedesk, teamassistenten). Inmiddels is vervanging gevonden en zijn veel medewerkers daadwerkelijk in de weer met het zoeken naar ander werk. Teneinde de continuïteit van de bedrijfsavoering niet in gevaar te brengen, zal in het najaar van 2012 en in de eerste helft van 2013 tijdelijk sprake blijven van gedeeltelijk dubbele bezetting. Deze situatie zal zo spoedig mogelijk worden afgebouwd. Verandering facilitaire functie In Utrecht hebben de drie organisaties Spir it, LDCR en SSR aan de Uniceflaan, aanvullend aan het primaire proces, passende professionele facilitaire dienstverlening nodig om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Het is mogelijk dat deze dienstverlening in 2013 bij SSR wordt ondergebracht, omdat voor SSR met het oog op de ontvangst en verzorging van cursisten hospitality van het grootste belang is. Vanuit deze hospitalitygedachte wordt een voorstel uitgewerkt voor inrichting van de facilitaire functie. Uitgangspunt is dat de kosten van de nieuwe facilitaire functie de som van het huidige kostenniveau van de verschillende organisaties niet overstijgen c.q. dat een besparing wordt gerealiseerd. 12

13 Jaarplan SSR 2013 HOOFDSTUK 2. De diensten van SSR in Productencatalogus 2013 De producten die SSR gaat leveren in 2013 zijn neergelegd in de productencatalogus. Deze is toegevoegd als bijlage. Dit aanbod sluit aan op de realisatie en prognosecijfers voor In de lijst is aangegeven hoe vaak SSR een cursus wil gaan uitvoeren, wat het geplande aantal deelnemers is, voor welke kolom (Rechtspraak en/of OM) de producten worden aangeboden en volgens welke verdeelsleutel SSR de kosten bij de Raad voor de rechtspraak en het College van Procureurs generaal in rekening brengt als het gaat om centraal gefinancierde producten. Voor wat betreft de prestatie indicator klanttevredenheid (deelnemers) gaat SSR uit van een minimale score van 7 (op 10). Voor wat betreft de prestatie indicator bezettingsgraad wordt uitgegaan van een gemiddelde score van 85%. In 2013 worden 498 titels aangeboden in 1029 uitvoeringen. In 2012 waren dat 504 titels in 1003 uitvoeringen. Maatwerk en in companies zijn hierbij niet meegeteld. Dit aantal is natuurlijk afhankelijk van de vraag vanuit de gerechten en parketten naar dit soort producten Opleidingsgerelateerde projecten in 2013 In de onderstaande paragrafen worden de opleidingsgerelateerde projecten besproken die SSR in 2013 wil gaan uitvoeren. Voor een aantal daarvan vraagt SSR bekostiging door de Raad en/of het College. Zie hiervoor tabel 1. De projecten zijn ingedeeld naar kolom (Rechtspraak of OM) Projecten Rechtspraak en OM gezamenlijk Voor 2013 staan geen nieuwe projecten in de planning voor Rechtspraak en OM gezamenlijk. Wel is er een mogelijke overlap tussen de projecten initieel Rechtspraak (dit project loopt af per 1 januari 2013, maar de implementatie, in de vorm van een separaat project dat met name de ontwikkeling van het benodigde cursuspakket betreft, zal in 2013 worden voortgezet) en het OM project initieel, indien het OM de opdracht om het benodigde cursuspakket voor de initiële opleidingen te ontwikkelen bij SSR neerlegt. Het project Implementatie Initiële opleidingen Rechtspraak en het mogelijke zusterproject voor het OM wordt hieronder toegelicht. De uitloop van het project SSR NEXT ( 1.3), dat zowel door Rechtspraak als het OM wordt bekostigd, wordt in toegelicht Projecten Rechtspraak a. Project Ontwikkelingen in het programma bestuursrecht 2013 Voor 2013 is het doel van het programma Bestuursrecht het aanbieden van een compleet curriculum voor de bestuursrechtspraak, zowel wat het specifiek juridische betreft als wat betreft niet juridische vaardigheden ten behoeve van juridisch medewerkers en rechters (inclusief de laatste lichtingen raio s en rio s/sectoroverstappers). Er is dan over de hele linie een duidelijke opbouw van initieel via basis en 13

14 verdieping naar master. Waar nodig wordt een brug geslagen naar het civiele recht en het strafrecht. Wijzigingen in wet en regelgeving kunnen dankzij de meer flexibele opzet gemakkelijker worden opgevangen in het bestaande curriculum, zodat het ontwikkelen van nieuwe (en soms maar eenmalige) cursussen minder vaak nodig is. Bij grootschalige, ingrijpende wijzigingen in de regelgeving zullen themadagen worden georganiseerd. Een taak voor de komende jaren is de gerechten te faciliteren in de opleidingsbehoefte die voortvloeit uit de eis tot effectievere bestuursrechtspraak. Desgevraagd kan SSR een advies op maat geven over het juiste opleidingsproduct. Verder worden er masterclasses aangeboden aan ervaren leden van de ZM, een uitdagende vorm van kennisontwikkeling en kennisuitwisseling. In 2012 zijn de programma s van omgevingsrecht en vreemdelingenrecht inhoudelijk en onderwijskundig vernieuwd. Kennis verwerven kan via lesmateriaal dat zelfstandig wordt bestudeerd en contacturen, waarin onder (bege )leiding van de docenten interactief met de materie wordt geoefend. De programma's worden in 2013 nog meer modulair gemaakt en bestaan vooral uit eendaagse bijeenkomsten. Ook elders in het programma worden deze vernieuwingen ingevoerd. Daarnaast wordt het boek De bestuursrechterlijke uitspraak van voormalig lector bestuursrecht André Verburg in 2013 herzien. Partner hierbij is naar alle waarschijnlijkheid Uitgeverij Boom. b. Project Ontwikkelingen in het programma strafrecht 2013 Voor 2013 wordt de leerlijn materieel en formeel strafrecht herzien. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan het samenvoegen van verschillende doelgroepuitvoeringen van de cursussen opzet en schuld, deelnemingsvormen en verweren in het strafrecht. Daarnaast wordt gezorgd voor meer samenhang in deze cursussen, onder meer door overlappingen eruit te halen en inhoudelijke verbindingen aan te brengen tussen de desbetreffende cursussen. Ook de forensische exoertise heeft hierin een plek gekregen; deze leerlijn loopt in 2013 nog door. Ook zal in 2013 een handboek Strafvonnis het licht zien. Dit handboek vormt de basisliteratuur voor de gehele leerlijn strafvonnis. De leerlijn inclusief het handboek is onderdeel van de nieuwe initiële opleiding voor de strafrechter. Gekoppeld aan het handboek zullen verschillende digitale leerproducten worden ontwikkeld. In dit project wordt samenwerking gezocht met een uitgeverij. Daarvoor is Uitgeverij Kluwer in beeld. In een samenwerkingsverband met Studiecentrum en Uitgeverij Kerkebosch zal, indien daarover met Kerckebosch overeenstemming kan worden bereikt, een aantal digitale onderwijsproducten op het gebied van de bejegening van c.q. de schadevergoeding aan slachtoffers worden ontwikkeld. Hierbij wordt onder meer gedacht aan de ontwikkeling van een tool om aan benadeelden toe te kennen schadevergoedingen te berekenen. c. Project Ontwikkelingen in het programma personen en familierecht 2013 Ook binnen Personen en Familierecht zal in 2013 de nadruk komen te liggen op het vernieuwen van het cursusaanbod op basis van de uitgangspunten van SSR NEXT. Het gaat dan met name over integratie van e learningaspecten in de diverse cursussen. Voor 2013 is de verwachting dat een aantal wetswijzigingenin werking zullen treden. Wijzigingen in wet en regelgeving worden zoveel mogelijk opgevangen in het bestaande curriculum. In het geval van inwerkingtreding van een nieuwe wet wordt bekeken of het wenselijk is hier een themabijeenkomst aan te wijden en/of er een nieuw opleidingsproduct nodig is. Wetswijzigingen worden verwacht op de volgende gebieden: Wet Kinderbeschermingsmaatregelen, Stelselwijziging kinder en partneralimentatie, Stelselherziening jeugdzorg, Herziening BOPZ, Wetswijziging curatele, bewind en mentorschap. In 2013 wordt in het kader van het OM traject ZSM een opleidingstraject Jeugd ontwikkeld en uitgevoerd, waarin strafrecht en personen en familierecht samen komen. Daarvoor wordt financiering gevraagd bij het OM (zie onder h). 14

15 d. Project Ontwikkelingen in het programma civiel recht 2013 In 2013 wordt de leerlijn Civiel Vonnis en de leerlijn Bewijsrecht herzien en in lijn gebracht met de nieuwe intiële opleiding. Voorts zal in 2013 de nadruk liggen op het verder moderniseren van het cursusaanbod op de grondslag van SSR NEXT. Het gaat dan met name over het integreren van e learningaspecten in de diverse cursussen. Daarnaast wordt continu bekeken of er ontwikkelingen zijn binnen het civiele (proces)recht waarop snel moet worden ingespeeld. In de regel zullen dan themadagen worden georganiseerd, omdat daarmee snel en adequaat kan op deze ontwikkelingen kan worden ingespeeld. e. Project Implementatie nieuwe Initiële opleiding Rechtspraak Naast het per 1 januari 2013 aflopende project ontwikkeling Initiële opleiding Rechtspraak, is SSR verantwoordelijk voor een bij deze opleiding passend cursussen en trainingenpakket. De ontwikkeling van dat pakket maakt geen onderdeel uit van het project Initiële opleiding Rechtspraak. Het cursussenen trainingenpakket moet met het oog op de start van de eerste lichting en de eerste instroom in het najaar van 2013 uiterlijk 1 juli 2013 gereed zijn. SSR zal hiervoor een nader projectplan indienen bij de Raad. Gelet op de speerpunten van de Rechtspraak, met name waar het gaat om versterking van de bestuurlijke kracht, zal in het pakket ook een belangrijke plaats worden ingeruimd voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Voorts zal een belangrijke plaats worden ingeruimd voor nieuwe media en mediacontacten en het maken van zelfstandige opdrachten. Daarnaast zal ook het ontwikkelen van een op de nieuwe opleiding gerichte Training voor praktijkopleiders (TPO) en de ontwikkeling van een menukaart TPO onderdeel uitmaken van dit project. Deze training is noodzakelijk om de nieuwe initiële opleiding voldoende in de gerechten te laten landen. Voorts zal in dit kader ook een (sub)project worden uitgevoerd waarin het ontwikkelen van een nieuwe cursus gericht op het civiele vonnis centraal staat. f. Project ontwikkeling MD traject voor afdelingsvoorzitters en teamvoorzitters binnen de Rechtspraak De Raad heeft aangegeven zich in de komende periode met name te richten op het ontwikkelen van de bestuurskracht van de Rechtspraak als geheel. Gelet op de in hoofdstuk 1 omschreven ontwikkelingen is er binnen de Rechtspraak behoefte aan een MD traject voor hen die na de inwerkintreding van de wet HGK managementfuncties binnen de gerechten zullen gaan vervullen: de nieuwe afdelingsvoorzitters en teamvoorzitters. SSR beoogde dit traject al in 2011/2012 te ontwikkelen, maar een daadwerkelijke opdracht vanuit de gerechten is uitgebleven. Bij het afsluiten van dit Jaarplan is er nog geen duidelijkheid of de gerechten de opdracht voor het ontwikkelen van dit MD traject bij SSR willen neerleggen. Een werkgroep onder voorzitterschap van de directeur bedrijfsvoering rechtbank Den Haag is nog bezig met het opstellen van een programma van eisen. In de eerste vergadering van de nieuwe RvO op 10 augustus 2012 is afgesproken dat via (het dagelijks bestuur van) de presidentenvergadering wordt onderzocht of de presidenten (alsnog) de opdrachtgeverrol op zich willen en kunnen nemen. Is dat niet het geval, dan wordt door de Raad overwogen of de Raad zelf aan SSR zal vragen om in overleg met de gerechten (een breed samengestelde begeleidingscommissie) een traject te ontwikkelen. g. Integriteit Zoals hierboven in 1.6 al is genoemd heeft de Raad de gerechtsbesturen en de landelijke diensten gevraagd integriteit als kernwaarde van de Rechtspraak structureel op de agenda te zetten. SSR is voornemens integriteit (en ook het ontwikkelen van een corporate identity) als vast onderdeel in diverse cursusactiviteiten te integreren. De mogelijkheden daartoe worden in het kader van dit project onderzocht in overleg met de docenten, die hierbij vanzelfsprekend een belangrijke rol spelen. 15

16 Projecten OM a. Project Administratie ) Modulair onderwijs administratie In 2012 en 2013 wordt modulair onderwijs op MBO niveau gemaakt voor de afdelingen administratie van de OM onderdelen. Dit modulair onderwijs richt zich op kennis, vaardigheden en houding. Nadat medio 2012 een inventarisatie heeft plaatsgevonden bij de regioparketten, worden op maat modules ontwikkeld. Op inhoud is er een relatie met het BOL en BBL project van het OM en het ROC Amsterdam. De Directeur opleidingen SSR onderhoudt vanuit de landelijke stuurgroep HRM/administratie 2015 het contact met het ROC. 2) leergang operationeel leidinggeven middenmanagers administratie Gefundeerd op de ontwikkeling van de afdelingen Administratie (zie 1)) en ingebed in het HRMleiderschapshuis wordt door SSR met het Parket generaal een leergang leiderschap gebouwd voor sectiechefs Administratie/operationeel leidinggevenden. b. Project Ontwikkeling cursussen initiële opleidingen OM Het OM werkt aan een nieuwe initiële opleiding als vervanger van de Raio opleiding. In 2012 is hiervoor de basis gelegd, parallel aan de ontwikkeling van ZSM. Dit brengt een nieuwe werkwijze en een daarbij passende instroom van medewerkers met zich mee. Indien het OM hierom verzoekt, zal SSR het bijbehorende opleidingenpakket voor de initiële opleidingen OM ontwikkelen en implementeren. c. Project Administratief juridisch medewerkers OM De werkzaamheden en de taakinhoud van administratief juridisch medewerkers veranderen sterk. Om de medewerkers op de hoogte te laten blijven van diverse nieuwe ontwikkelingen is door SSR al een actualiteitencursus AJM en de cursus Opzet en Schuld voor AJM ontwikkeld. Daarnaast bestaat sterk de behoefte aan een verdieping van enige onderwerpen die tijdens de AJM Leergang behandeld zijn. SSR is voornemens deze te ontwikkelen. Het gaat in het bijzonder om: Verweren in het strafrecht Civiele vordering in het strafproces Vrijheidsbenemende dwangmiddelen Deelnemingsvormen Strafrechtelijk bewijs d. Project Afpakken SSR zal in samenwerking met de projectgroep Afpakken in 2012/2013 een opleidingsaanbod creëren voor de functionarissen van de afpakteams. Afhankelijk van de beleidskeuzes van het project kan daarbij gekozen worden voor de aansluiting bij reguliere uitvoeringen van bestaande cursussen of voor het op maat aanbieden van geselecteerde uitvoeringen voor afpakteams. Verwacht wordt dat gebruik zal worden gemaakt van beschikbare cursustitels. Hierdoor hoeft geen rekening te worden gehouden met ontwikkelcapaciteit. e. Project Opleidingswerker In augustus 2012 is de pilot Opleidingswerker OM bij SSR gestart. Deze pilot is een onderdeel van de vernieuwing van de governancestructuur OM en beoogt de vraag van de OM onderdelen en het aanbod van SSR beter op elkaar aan te laten sluiten. Ook moeten kostenvoordelen behaald worden door betere sturing op annuleringskosten bij OM onderdelen, door het regionaal en bovenregionaal aanbieden van cursussen en door vermindering van de inkoop van opleidingen bij externen. Na evaluatie medio 2013 kan besloten worden de pilot uit te breiden en/of tot inpassing in de organisatiestructuur van SSR worden overgegaan. Ten behoeve van de pilot in 2012/2013 wordt een opleidingswerker vanuit het OM gedetacheerd bij SSR en wordt ook een door het Parket generaal 16

17 bekostigde opleidingswerker vanuit SSR tijdelijk aangesteld. f. Project Leergang Ondermijning SSR draagt zorg voor de onderwijskundige advisering bij de ontwikkeling van de leergang Aanpak van ondermijning 2012/2013. Op onderdelen van de leergang, die in 2011 is ontwikkeld, worden verbeteringen en updates gerealiseerd. SSR verzorgt de organisatie van de leergang. g. Masters OM Evenals in 2012 zullen in 2013 een aanzienlijk aantal masters worden uitgevoerd. De in 2013 uit te voeren masters zijn: Master Forensische Expertise voor FO OvJ's; Master Bèta en recht; Master De techniek van het requisitoir; Samenwerking België Nederland, verdieping; Samenwerking Duitsland Nederland, verdieping; Professionele ontmoeting getuigenverhoor in strafzaken; Keuzes in opsporing. Rechtspraak en bestuur (in samenwerking met CPO); Het programma van de Masters wordt in overleg met het Parket generaal samengesteld en afgestemd met de HRM activiteiten van OM Spaces en ontwikkelen & leren. h. Project ZSM SSR zal in 2013 in het kader van ZSM in eerste instantie een zevental modulen ontwikkelen en uitvoeren ten behoeve van de eerste lichting functionarissen die binnen ZSM werken bij de parketten. Vervolgens zal in 2013 in nauwe samenspraak met het Parket generaal en het projectteam ZSM gekeken worden naar een vervolgtraject voor nieuwe en zittende functionarissen. De kosten voor de uitvoeringen worden op dezelfde wijze begroot als een reguliere uitvoering. i. Project Licentievignetten (PM) Er is voor dit (mogelijke) project nog geen projectgeld beschikbaar gesteld door het OM. Dat betekent dat op dit moment kleine revisies wel mogelijk zijn, maar dat voor meer ingrijpende veranderingen additionele projectfinanciering bij het OM moet worden gevraagd. 1) Algemeen Ook in 2013 zal SSR het Parket generaal regelmatig adviseren en ondersteunen in het up to date houden van het OM vignettenstelsel. De vignetten zullen in 2013 opgeschoond worden. Verder zullen de op basis van de vignetten nog ontbrekende cursussen (Getuigenwaardering, De zwaarste jeugdsancties, Europees strafrecht worden ontwikkeld. De cursussen Executie van straffen en maatregelen I en II worden herzien. 2) Inhaalslag OvJ s In het najaar van 2012 is op basis van de inventarisatie door de parketten duidelijk geworden welke opleidingsachterstand de Officieren van Justitie bij de parketten hebben ten opzichte van het geldend opleidingsvignet. In najaar 2012 zal samen met vertegenwoordigers van de parketten een programma worden ontwikkeld om deze achterstand systematisch weg te werken. Dit programma zal grotendeels in 2013 zijn beslag krijgen. Om dit programma uit te voeren zal veelal gebruik gemaakt kunnen worden van extra uitvoeringen van bestaande cursustitels. Met name het opstellen van het programma, de coördinatie en uitvoering van het programma zal de nodige extra tijd van de coördinator en de teamassistent kosten. Het inhaalprogramma zal bestaan uit diverse uitvoeringen van de volgende titels: Bijzondere opsporingsbevoegdheden CIE (Criminele Inlichtingen Eenheid), basis Computercriminaliteit en digitale opsporing, basis Getuigenverklaring in strafzaken Interceptie en opsporing Magistratuur en deskundigen, basis 17

18 Mensenhandel, basis Voordeelontneming in het strafrecht Werken onder dekmantel, basis Wie wat vindt heeft niet goed gezocht De kosten voor de uitvoeringen worden op dezelfde wijze begroot als een reguliere uitvoering. 3) Tweede inhaalslag parketsecretarissen In vervolg op de inhaalslag parketsecretarissen 2011 is in de zomer van 2012 een inventarisatie gedaan naar de opleidingsbehoefte van de parketsecretarissen. Daaruit kwam de behoefte aan de volgende cursussen naar voren: Interceptie en opsporing Huiselijk geweld Sturing van de opsporing Strafrechtelijk bewijs, verdieping Forensische expertise, basis Financieel rechercheren, basis Criminologie, effectiviteit en interventiestrategieën Computercriminaliteit en digitale opsporing, basis In najaar 2012 zal samen met vertegenwoordigers van de parketten een programma worden ontwikkeld om opleidingsbehoefte systematisch weg te werken. Dit programma zal grotendeels in 2013 zijn beslag krijgen. Om dit programma uit te voeren zal veelal gebruik gemaakt kunnen worden van extra uitvoeringen van bestaande cursustitels op locatie. Met name het opstellen van het programma, de coördinatie en uitvoering van het programma zal de nodige extra tijd van de coördinator en de teamassistent kosten. De kosten voor de uitvoeringen worden op dezelfde wijze begroot als een reguliere uitvoering Projecten buiten de Planningsbrief 2013 In de begroting zijn een viertal projecten opgenomen die buiten het kader van de Planningsbrief vallen. Het gaat om a. EU Mensenhandel b. Eurinfra (Rechtspraak) Beide projecten, genoemd in 1.7, worden met andere gelden (EU, c.q. budget Eurinfra) gefinancierd. c. SSR NEXT Zoals opgemerkt in 1.3 vergen enkele elementen die voortvloeien uit SSR NEXT in 2013 nog een projectmatige aanpak. Voorgesteld wordt deze activiteiten, incluis de borging en de verdere vernieuwing van het cursusaanbod en met uitzondering van het in 1.3. genoemde onderdeel 6 (Implementatie initiële opleidingen Rechtspraak) uit het restant van de projectgelden SSR NEXT 2012 te financieren. d. Project ontwikkeling traject voor nieuwe bestuurders binnen de Rechtspraak De Raad heeft aangegeven zich in de komende periode met name te richten op het ontwikkelen van de bestuurskracht van de Rechtspraak als geheel. Gelet op de in 1.2. weergegeven prioriteiten van de Rechtspraak en gelet op de aanstelling van nieuwe bestuurders en de schaalvergroting binnen de Rechtspraak is SSR bij brief van 23 juli 2012 door de Raad gevraagd in samenwerking met de Raad zorg te dragen voor de ontwikkeling van een collectief ontwikkeltraject voor alle gerechtsbestuurders, eindverantwoordelijken van de landelijke diensten en de leden Raad. Daarbij wordt door de Raad overwogen dat het belang van samenwerken en het functioneren als één Rechtspraak na de Herziening van de gerechtelijke kaart een nog grotere uitdaging zal worden. De wet HGK voorziet immers in een andere organisatie, waarbij de gerechten groter worden, de besturen meer op afstand zullen komen van de werkvloer en de bestuurders op een andere manier verbinding met de organisatie zullen maken. Dit vraagt een andere manier van aansturen, die meer op hoofdlijnen en meer op afstand zal zijn. Het leidinggevende kader zal daarnaast bestaan uit afdelings en/of teamvoorzitters. Deze leidinggevenden zullen zelfstandig opereren en rapporteren aan de 18

19 bestuurders. Deze wijze van samenwerken vraagt, behalve goede functieomschrijvingen en afspraken, om wederzijds vertrouwen en een andere wijze van afstemming, aldus de Raad. SSR is gevraagd om een inhoudelijk programmamanager aan te stellen die de leergang begeleidt gedurende het 2 jarig programma. Ook is SSR gevraagd om verder uit te werken hoe transfer van de lesstof naar de dagelijkse werkpraktijk kan plaatsvinden en hoe dit kan worden toegepast in het programma. In het ontwerp dient tevens ruimte te zijn voor experimenteren, waardoor vanzelfsprekendheden worden uitgedaagd. Daarnaast is het goed om de resultaten die het programma beoogd te bereiken meetbaar te maken en te evalueren. SSR is gevraagd om begin 2013, wanneer de nieuwe bestuursleden benoemd zijn, het programma en de toelichting gereed te hebben, zodat de nieuwe bestuursleden hierover geïnformeerd kunnen worden. De Raad stelt voor het programma op de SSR site te plaatsen en up to date te houden, zodat de bestuursleden de meest recente informatie altijd tot hun beschikking hebben. De Raad heeft aangegeven dat het programma voor een belangrijk deel uit bestuurskundige, organisatiekundige en veranderkundige inhoud zal moeten bestaan. Daarnaast moet er aandacht zijn voor teambuilding, reflectie en intervisie. Voorts zijn de volgende randvoorwaarden meegegeven: Het programma zal plaatsvinden binnen de volgende randvoorwaarden: collectief programma; werken binnen thema s (zoals politieke verhoudingen, de vragen vanuit de maatschappij en technologie), waarbij naast een theoretische inleiding ook ruimte is voor gezamenlijke reflectie en aandacht is voor het implementeren van gemaakte afspraken; twee jaar doorlooptijd ( ); circa 3 bijeenkomsten per jaar, met tussentijdse intervisiebijeenkomsten. In de tijd uitgezet moet in september 2012 het programma duidelijk zijn zodat het ontwikkeltraject in het voorjaar 2013 van start kan gaan. Het financiële kader bedraagt voor 2013 K 100 en voor 2014 K 200, aldus de Raad in voornoemde brief. SSR gaat ervan uit dat dit financiële kader niet ten laste komt van het in de planningsbrief 2013 aangegeven kader voor projecten. 19

20 Jaarplan SSR 2013 HOOFDSTUK 3. De begroting Uitgangspunten voor de begroting 2013 Bij het opstellen van de begroting op basis van de in de vorige hoofdstukken neergelegde voornemens en plannen voor het jaar 2013, zijn de uitgangspunten gehanteerd, zoals vermeld in de planningsbrief De in de planningsbrief vermelde wijze van kostentoewijzing is toegepast Kostprijzen en cursusprijzen 2013 Voor 2013 zijn alle cursusprijzen opnieuw berekend. Het gemiddelde prijsniveau van de cursussen is in vergelijking tot 2012 aanzienlijk lager. SSR heeft de cursuskosten voor 2013 kritisch doorlopen en waar mogelijk beperkt. Daarnaast is in het kader van het programma SSR NEXT de overnachting niet langer een standaard onderdeel van een meerdaagse cursus. Ook hierdoor konden cursusprijzen worden verlaagd. Door de uitvoering van SSR NEXT, in verband met de opgelegde bezuinigingen en de beperking van de centrale budgetten zijn de kosten van de eigen organisatie wederom kritisch bekeken. De voor 2013 beoogde kostenreductie wordt vooral bereikt in de posten salaris en huisvestingskosten Exploitatieoverzicht In onderstaande overzichten is weergegeven: a. het exploitatieoverzicht 2013 (begroot), b. aansluiting exploitatieoverzicht op de planningsbrief. 20

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2014 De vaste

Nadere informatie

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM PERSPECTIEF OP 2015 Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM 3 Perspectief op 2015 OPENBAAR MINISTERIE PERSPECTIEF OP 2015 1. Inleiding 3 2. Rol en positie OM: effectiviteit, selectiviteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 177 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 VI Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2007 De vaste commissie

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie