Hockey World League Semi-Final Rotterdam 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hockey World League Semi-Final Rotterdam 2013"

Transcriptie

1 Hockey World League Semi-Final Rotterdam 2013 Economische impact van Rabobank Hockey World League Semi-Final Rotterdam 2013

2 Economische impact Rabobank Hockey World League Semi-Final Rotterdam 2013 Colofon Deze rapportage is mogelijk gemaakt door de inzet van de volgende studenten van de Hogeschool Rotterdam: Wesley Jacobs, Vera van der Meij, Claire Ruigrok, Stephan Verdoold en Jeroen Wessels Eindredactie: Egbert Oldenboom, Meerwaarde Community Building. Opdrachtgever: Rotterdam Topsport Met dank aan Karin Luijendijk (Rotterdam Topsport) en Joost Kock (Meerwaarde Community Building) en Joost Vettorato (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond) Evaluatie uitgevoerd conform Richtlijnen handboek Economische Impact WESP versie 1.1 (met toetsing). Peer review is uitgevoerd door Rik Burger Meerwaarde Community Building 2

3 Management samenvatting Van 13 tot en met 23 juni 2013 werd de Rabobank Hockey World League Semi Final 2013 bij Hockey Club Rotterdam georganiseerd. Dit toernooi is een onderdeel van de nieuwe internationale kwalificatieprocedure van de Internationale Hockey Federatie (FIH) voor het WK 2014 en de Olympische Spelen. Er hebben acht herenteams en acht damesteams aan deelgenomen. De totale economische impact bestaat uit de som van de additionele bestedingen door bezoekers, deelnemers en organisatie. Het totaal aantal bezoeken (tickets) van de Hockey World League 2013 bedroeg Het aandeel buitenlanders bedroeg 6%, het aandeel Rotterdammers 5% en de overige bezoekers (89%) waren afkomstig uit de rest van Nederland. De steekproef (enquête) omvatte 930 respondenten. Het blijkt dat door additionele bezoekers (dat wil zeggen, bezoekers die speciaal voor het evenement naar Rotterdam zijn gekomen) tijdens het evenement bijna overnachtingen hebben plaatsgevonden in Rotterdam, waarvan een deel bij vrienden en bekenden. In totaal bedroegen de opbrengsten voor de logiesverstrekkers in Rotterdam , exclusief de uitgaven door deelnemers. Uit het onderzoek blijkt voorts dat additionele bezoekers overdag in totaal hebben uitgegeven in Rotterdam gedurende hun bezoek aan het evenement. De totale additionele uitgaven van bezoekers bedroeg derhalve 1,05 miljoen aan dagbestedingen en aan logies, dat is tezamen een totaal van 1,13 miljoen. Door deelnemers zijn ca overnachtingen gepleegd in Rotterdam. In totaal zijn er door deelnemers en bezoekers krap extra overnachtingen gepleegd in de gemeente Rotterdam. We komen op bestedingen aan hotelovernachtingen door deelnemers van Daarnaast zijn de deelnemers voorzien van maaltijden. Bij een gemiddelde verblijfsduur van 13 dagen komt dit neer op De uitgaven die voor onderdak en maaltijden van de deelnemers zijn gespendeerd bedragen in totaal = Het organiseren van het World Hockey League toernooi heeft ca. 1,4 mln. gekost. Een deel van dit bedrag is afkomstig uit Rotterdamse bronnen, zoals een subsidie van de gemeente Rotterdam, en een ander deel uit bronnen van buiten Rotterdam. Niet additioneel zijn twee posten, de subsidie van de gemeente (via Rotterdam Topsport) ( ) en het deel van de tickets dat gekocht is door Rotterdammers en door andere niet-additionele bezoekers. Tezamen is dit

4 Vervolgens is bepaald welk deel van de uitgaven bij Rotterdamse bedrijven is terecht gekomen, dus wel additioneel is. Uit de opgaven van de organisatie is af te leiden dat met name de schoonmaakkosten en de huisvesting en catering is uitbesteed aan Rotterdamse bedrijven. Het bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt De totale economische impact vanuit de organisatie bedraagt dan (afgerond) De totale bestedingen van bezoekers bedroegen 1,13 mln, van deelnemers en van de organisatie (netto) Dit betekent dat de totale economische impact voor de gemeente Rotterdam van het World Hockey League toernooi heeft bedragen. 4

5 Inhoudsopgave Management samenvatting Inleiding Aanleiding en begripsbepaling Dataverzamelingsmethode Structuur van het onderzoeksrapport Bezoekers en bezoeken Bezoeken en herkomst Overnachtingen Bestedingen bezoekers Gemiddelde bestedingen overdag en aan logies Totale bestedingen door bezoekers Bestedingen door deelnemende teams Bestedingen organisatie Totale economische impact Bijlage 1 Vragenlijst enquête Bijlage 2 Berekening overnachtingen deelnemers Bijlage 3 Verklaring peer review... 27

6 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en begripsbepaling Van 13 tot en met 23 juni 2013 werd de Rabobank Hockey World League Semi Final 2013 bij Hockey Club Rotterdam georganiseerd. Dit toernooi is een onderdeel van de nieuwe internationale kwalificatieprocedure van de Internationale Hockey Federatie (FIH) voor het WK 2014 en de Olympische Spelen. Er hebben acht herenteams en acht damesteams aan deelgenomen. Omdat dit één van de grotere evenementen in Rotterdam was in 2013, heeft een groep studenten van de Hogeschool Rotterdam, in opdracht van Rotterdam Topsport en Hockey Club Rotterdam, de economische impact van dit evenement gemeten. Naast de hockeywedstrijden vonden er verschillende activiteiten plaats gedurende het evenement. Zo was er een Rabobank lounge, KNHB lounge en werden er clinics georganiseerd voor basisscholen. Ook waren er verschillende sportstands, fashionstands, Rabobankstands en eetgelegenheden waar de bezoekers hun tijd en geld konden besteden. De evaluatie heeft betrekking op de economische impact van de Rabobank Hockey World League 2013 voor de gemeente Rotterdam. De economische impact wordt berekend door te onderzoeken welke bestedingen worden veroorzaakt door het sportevenement. Het gaat hier om bestedingen die niet in Rotterdam zouden plaatsvinden wanneer het evenement buiten Rotterdam georganiseerd zou worden. De economische impact is dus gelijk aan de additionele bestedingen van de bezoekers en de organisatie. Hierbij wordt het Handboek Richtlijnen Economische Impact versie 1.1 van de Werkgroep Evaluatie Sport (WESP) gevolgd. 1 De hoofdvraag van dit rapport luidt als volgt: Hoe groot zijn de (additionele) bestedingen in Rotterdam waar de Rabobank Hockey World League 2013 heeft plaatsgevonden? Het betreft hier de additionele bestedingen van bezoekers, deelnemers en de organisatie. In navolging van de bovenstaande richtlijn zijn onder andere de bestedingen van Rotterdamse bezoekers tijdens het evenement uitgesloten voor de berekening van de economische impact, omdat er vanuit wordt gegaan dat deze bestedingen toch al in Rotterdam terecht zouden zijn gekomen. 1.2 Dataverzamelingsmethode Om tot de uitwerking van het gehouden onderzoek te komen met betrekking tot het bepalen van de economische impact heeft de projectgroep gebruik gemaakt van de vooraf opgestelde enquêtes en aangeleverde cijfers door de organisatie van de Hockey World League Rotterdam Voor het 1 De richtlijn is te vinden op 6

7 onderzoek zijn er twee methodes toegepast om de economische impact vast te stellen; een face-toface enquête onder (voornamelijk) bezoekers en een administratieve dataverzamelingsmethode. Bezoekersenquête Om de economische impact en de bestedingen per dag te kunnen berekenen, is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de uitgaven en het verblijfsgedrag van bezoekers gedurende het evenement. In totaal zijn er gedurende het evenement 930 enquêtes afgenomen met behulp van een tablet computer. Administratieve dataverzamelingsmethode Administratieve dataverzameling is het vergaren van data via (administratieve) registraties. Het betreft gegevens afkomstig van de organisatie van de Hockey World League 2013, in dit geval de KNHB. Gegevens over bezoekersaantallen, het aantal overnachtingen van deelnemers, de begroting van het evenement en de herkomst van de bezoekers zijn door ons ontvangen van de organisatie en vallen onder de administratieve dataverzameling. 1.3 Structuur van het onderzoeksrapport In hoofdstuk 2 wordt de eerste bouwsteen van de economische impact weergegeven met betrekking tot het aantal bezoekers dat het evenement heeft getrokken, hoeveel van deze bezoekers additioneel zijn geweest en hoeveel overnachtingen er gepleegd zijn door de additionele bezoekers. De tweede bouwsteen, die in hoofdstuk 3 wordt weergegeven, bestaat uit de gemiddelde uitgaven van de additionele bezoekers en hun totale uitgaven gedurende het evenement. In hoofdstuk 4 komen de uitgaven van de deelnemende teams aanbod. In hoofdstuk 5 wordt er ingegaan op de uitgaven van de organisatie. Tot slot sluit het rapport af met hoofdstuk 6 met een totaaloverzicht van de totale economische impact van de Hockey World League Rotterdam

8 2 Bezoekers en bezoeken 2.1 Bezoeken en herkomst Voor het bepalen van de economische impact is het van belang onderscheid te maken tussen bezoekers die overnachten in een hotel of andere accommodatie in de gemeente Rotterdam, de overnachters en bezoekers die na afloop naar huis gaan, de dag-bezoekers 2. De ervaring leert namelijk dat personen die overnachten gemiddeld meer uitgeven dan personen die thuis slapen (WESP richtlijn Prognose Economische Impact). In de analyse wordt daarom onderscheid gemaakt tussen personen die het evenement bezoeken, inclusief een overnachting en overige bezoekers. Een verblijfstoerist kan als bezoeker meerdere bezoeken afleggen aan het evenement, dat wil zeggen, meerdere dagen aanwezig zijn en toegangskaarten (tickets) gekocht hebben. Voor de analyse is het daarom van belang dat we weten wat de relatie is tussen het aantal overnachters en het aantal verkochte tickets aan deze groep, oftewel het aantal verkochte tickets per verblijfstoerist. Voor overnachters geldt namelijk: aantal overnachters * gemiddeld aantal bezoeken (tickets) per overnachter = aantal bezoeken door overnachters Een bezoeker die niet overnacht (dagtoerist) kan uiteraard ook meerdere bezoeken afleggen, maar voor onze analyse is dit niet van belang. We behandelen alle dag-bezoekers als afzonderlijke bezoekers. Dus voor dag-bezoekers geldt: aantal bezoekers = aantal bezoeken Het totaal aantal bezoeken (verkochte tickets) van de Hockey World League 2013 bedroeg volgens opgave van de organisatie Om een indicatie te krijgen hoeveel bezoekers er zijn geweest gedurende het evenement is er gekeken naar de data waarin de respondenten aangaven hoeveel keer ze het evenement wilden gaan bezoeken. Hieruit bleek een gemiddelde te komen van 2,72 bezoeken per persoon. Dit wil zeggen dat de bezoeken zijn afgelegd door bezoekers. De steekproef (enquête) omvatte 930 respondenten. Om de economische impact te berekenen zijn de bezoekers opgedeeld in drie herkomst-groepen: Rotterdammers (per definitie niet additioneel) Nederlanders (additioneel en niet-additioneel) 2 Bezoekers die overnachtten in een accommodatie buiten Rotterdam, zijn behandeld als dag-bezoekers. 3 Passe partouts zijn gerekend als 11 bezoeken. Er zijn echter zeer weinig passe-partouts verkocht, minder dan 50 (telefonische opgave D. Voskamp). 8

9 Buitenlanders (additioneel en niet-additioneel) Het aandeel van de Rotterdammers in onze steekproef was 16,7%. Het aandeel van buitenlanders bedroeg 11,7%, terwijl het aandeel overige Nederlanders (dus niet uit Rotterdam) 71,5% was. Tabel 1 Aantallen bezoeken additioneel en niet additioneel Woonplaats Woonplaats overig NL Buitenland Eindtotaal Rotterdam Niet additioneel Wel additioneel Eindtotaal Uit deze tabel valt af te lezen hoeveel van de geënquêteerde bezoekers wel additioneel zijn en welke niet additioneel. In tabel 2 zijn de bezoekers naar herkomst weergeven in percentages. Vanuit de gegevens van de organisatie en de postcode indicatie die verkregen zijn blijken de percentages net iets te verschillen. Het aandeel Rotterdammers was 5,1%. Het aandeel van buitenlanders bedroeg 6,1% en het overige aandeel Nederlanders 88,8%. Tabel 2 Bezoeken naar herkomst KNHB Steekproef Aandeel buitenlanders 6,1% 11,7% Aandeel Nederlanders 88,8% 71,5% Aandeel inwoners Rotterdam 5,1% 16,7% Totaal 100% 100% Voor de berekeningen van de economische impact is uitgegaan van de percentages van de KNHB, die gebaseerd is op verkochte aantallen tickets. 4 Vervolgens is op basis van de steekproef berekend welk percentage van de verschillende groepen buiten hun woonadres heeft overnacht in Rotterdam. Deze percentages zijn, uitgedrukt als percentage van het totaal aantal verkochte tickets als volgt: 5 Nederlanders: 4,0% Buitenlanders: 3,4% Rotterdammers: 0,2% 4 Tijdens het afnemen van de interviews is de studenten geïnstrueerd om met name alert te zijn op buitenlanders, omdat die in eerdere onderzoeken vaak ondervertegenwoordigd zijn. Het resultaat is blijkbaar geweest dat zij oververtegenwoordigd zijn in deze steekproef. 5 De percentages uit de steekproef zijn gecorrigeerd op basis van het geconstateerde verschil in samenstelling (wat betreft herkomst) van de steekproef en de gegevens van de organisatie. Met andere woorden: de buitenlandse overnachtingen zijn opgehoogd, evenals die van Nederlandse bezoekers. De overnachtingen van Rotterdammers zijn verlaagd. 9

10 Dit komt neer op een totaal van (afgerond) 7,5%. Zo kan vervolgens eenvoudig bepaald worden hoeveel tickets er gekocht zijn door mensen die overnacht hebben tijdens het toernooi, namelijk 0,075 x = tickets (bezoeken). Met andere woorden: door overnachtende bezoekers zijn er bezoeken afgelegd aan de Rabobank Hockey World League. Niet al deze overnachters zijn speciaal voor het evenement naar Rotterdam gekomen. Het aandeel bezoeken van de groep die wel speciaal naar Rotterdam zijn gekomen voor dit evenement is 4,7%. 2.2 Overnachtingen Hierboven is uitgerekend hoeveel bezoeken (tickets) zijn afgelegd door overnachters. Om te bepalen hoeveel nachten deze bezoekers hebben doorgebracht in Rotterdam, moet uitgerekend worden om hoeveel personen het ging. Vervolgens moet dit aantal vermenigvuldigd worden met het gemiddelde aantal overnachtingen per persoon. Om te bepalen om hoeveel personen dit ging, zijn het aantal bezoeken gedeeld door het gemiddeld aantal bezoeken per verblijfstoerist. Dit getal kan ontleend worden aan de enquête. Hieronder is de uitkomst van deze berekening weergegeven. Uit de gegevens blijkt dat de tickets verkocht zijn aan 763 overnachtende personen. Hiervan waren er 215 (buitenlanders) (Nederlanders) = 407 additioneel. De bestedingen van deze bezoekers zijn van belang voor het berekenen van de economische impact (Hoofdstuk 3 en verder). Tabel 3 Overnachters: bezoeken en bezoekers Herkomst tickets tickets pp personen Overnachters additioneel Buitenland ,7 215 NL 897 4,7 192 Overnachters niet additioneel Buitenland 276 4,5 62 NL 897 3,5 259 Rotterdam 87 2,5 35 Totaal Om tot het totaal aantal overnachtingen te komen wordt het aantal overnachters vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal overnachtingen per persoon. De uitkomsten van deze berekeningen staan in Tabel 4. Tabel 4 Overnachtingen Herkomst Personen Gemiddelde Overnachtingen duur pp Additioneel Buitenland 215 6, Overig NL 192 3,5 673 Totaal additioneel Niet additioneel Buitenland 62 6,3 390 Overig NL 295 3,5 913 Rotterdam 35 1,5 52 Totaal niet additioneel Grand Totaal

11 Uit Tabel 4 blijkt dat er door additionele (dat wil zeggen, bezoekers die speciaal voor het evenement naar Rotterdam zijn gekomen) bezoekers tijdens het evenement bijna overnachtingen hebben plaatsgevonden. 11

12 3 Bestedingen bezoekers 3.1 Gemiddelde bestedingen overdag en aan logies De economische impact van het Rabobank World Hockey League toernooi bestaat voor een belangrijk deel uit (extra) bestedingen door bezoekers aan het evenement in de gemeente Rotterdam. In onderstaande tabel is aangegeven wat de gemiddelde bestedingen van verschillende groepen zijn geweest. Het gaat om bestedingen gedurende het evenement in Rotterdam. Het betreft bestedingen door additionele bezoekers, de bestedingen door niet-additionele bezoekers zijn buiten beschouwing gelaten, omdat zij per definitie niet relevant zijn voor de economische impact. Tabel 5 Bestedingen per persoon (uitgaven overdag) Type bezoeker Herkomst Gemiddelde uitgaven p.p. Dag-bezoekers, additioneel Buitenland 55,51 Overig NL 27,68 Overnachters, additioneel Buitenland 124,70 Overig NL 27,59 De bestedingen zijn, indien noodzakelijk, omgerekend naar uitgaven per persoon en exclusief uitgaven aan entree (tickets). 6 Uit tabel 5 blijkt dat de gemiddelde bestedingen van buitenlandse bezoekers gedurende het evenement hoger liggen dan de bestedingen van bezoekers afkomstig uit overig Nederland. Bovendien liggen de dagbestedingen (dus exclusief uitgaven aan logies) van buitenlandse overnachters aanzienlijk hoger dan van buitenlandse dag-bezoekers. Nederlandse dagbezoekers en overnachters verschillen nauwelijks van elkaar qua dagbestedingen. Naast de gemiddelde bestedingen overdag, zijn ook de bestedingen aan logies van overnachters van belang voor dit onderzoek. In onderstaande tabel zijn de gemiddelde uitgaven per persoon per nacht opgenomen, voor de additionele bezoekers. Tabel 6 Bestedingen per persoon aan logies (additionele bezoekers) Herkomst Gemiddelde uitgaven p.p.p.n. Buitenland 51,67 Overig NL 24,17 Gemiddelden zijn gewogen aan de hand van verblijfsduur. 6 Uitgaven aan tickets worden behandeld bij de organisatorische uitgaven. Indien men ze hier ook mee zou rekenen, dan zou dat leiden tot een dubbeltelling. 12

13 De gemiddelde uitgaven van buitenlandse bezoekers ligt hoger dan dat van de Nederlandse bezoekers. Dit is niet verwonderlijk, omdat een aanzienlijk deel van de Nederlanders gratis bij vrienden en kennissen overnacht gedurende het evenement. 3.2 Totale bestedingen door bezoekers Om tot de totale bestedingen door verschillende groepen te komen, vermenigvuldigen we de gemiddelde bestedingen per dag met het aantal bezoeken van additionele dag-bezoekers en overnachters. In totaal waren er dag-bezoekers 7. Uit de enquêtes bleek dat 5,4% van de aanwezige dag-bezoekers uit Rotterdam kwam en daarom niet additioneel was. Daarnaast bleek 22,1% van het totaal aantal tickets van dag-bezoekers gekocht te zijn door bezoekers die nietadditioneel waren. Met andere woorden: het restant, zijnde 72,5% (ruim bezoeken) is afgelegd door toeschouwers die speciaal voor het evenement naar Rotterdam zijn gekomen. Tabel 7 Totale additionele uitgaven dag-bezoekers Aantal bezoeken Bestedingen per totaal bezoek Buitenlanders , Nederlanders , Totaal Ook de overnachters hebben overdag uitgaven gedaan. De gemiddelde bedragen per dag zijn vermenigvuldigd met de verblijfsduur. In tabel 8 staan de totale bedragen Tabel 8 Daguitgaven additionele overnachters Bestedingen per dag totaal Buitenlander 124, Nederlanders 27, Totaal Uit de berekeningen blijkt dat additionele bezoekers aan de World Hockey League in totaal (dag-bezoekers) plus (overnachters) is hebben uitgegeven in Rotterdam gedurende hun bezoek aan het evenement. Daarnaast zijn er door de overnachters uiteraard nog uitgaven gedaan aan logies. In totaal bedroegen deze opbrengsten voor de stad Rotterdam , deze zijn opgenomen in Tabel 9. 7 Voor dag-bezoekers geldt dat aantal bezoekers = aantal bezoeken. We beschouwen een persoon die bijvoorbeeld 2x het evenement bezocht heeft, maar zonder te overnachten, als twee verschillende bezoekers. 13

14 Tabel 9 Uitgaven aan logies door overnachters Herkomst Aantal overnachtingen Uitgaven per overnachting Totaal Buitenland , Overig NL , Totaal De totale additionele uitgaven van bezoekers bedroeg derhalve 1,05 miljoen aan dagbestedingen en aan logies, dat is tezamen een totaal van 1,13 miljoen. 14

15 4 Bestedingen door deelnemende teams Aan het toernooi hebben in totaal 8 heren- en 8 damesteams meegedaan. Een team bestaat in totaal uit 28 personen, dus dat betekent dat er in totaal 448 deelnemers aanwezig waren. Volgens de opgave van de organisatie hebben deelnemers, officials en andere genodigden kamers geboekt, deels in hotels in de gemeente Rotterdam (Airport Hotel, Van Der Valk Blijdorp en Bilderberg Parkhotel) en deels buiten Rotterdam (NH Hotel Capelle, Van Der Valk Nieuwerkerk en AC Bodegraven). De meeste kamers zijn betaald door buitenlandse teams. Een aantal van deze kamers zijn echter door de organisatie betaald en geboekt. Het betreft hier bijvoorbeeld kamers van officials. Deze uitgaven staan op de begroting van de organisatie. Zij worden meegeteld bij de organisatorische bestedingen in hoofdstuk 5. Het totaal aantal kamers volgens opgave van de KNHB moet dus gecorrigeerd worden voor de kamers die door de organisatie zijn betaald, anders vindt er een dubbeltelling plaats. Trekken we de kamers buiten de gemeente Rotterdam en de kamers betaald door de organisatie af van het totaal aantal kamers, dan komen we op een totaal van kamers in de gemeente Rotterdam. Volgens de gebruikelijk definitie zijn dit ca overnachtingen, omdat de meeste kamers een dubbele bezetting hebben gehad. We weten niet de hotelkamer prijs per overnachting. Op basis van de prijzen die verkregen zijn via internet wordt uitgegaan van een bedrag van 80, 115 en 150 per kamer voor respectievelijk het Airport hotel, het Van Der Valk Hotel en het Bilderberg hotel. We komen dan op een totaal aan bestedingen aan hotelovernachtingen door deelnemers van Daarnaast zijn de deelnemers voorzien van maaltijden. Voor de catering van de deelnemers is op basis van de begroting van de organisatie, een bedrag van 55 per persoon per dag verondersteld. Bij een gemiddelde verblijfsduur van 13 dagen komt dit neer op in totaal De uitgaven die voor onderdak en maaltijden van de deelnemers zijn gespendeerd bedragen in totaal = Zie bijlage 2 voor de berekening van dit bedrag. 15

16 5 Bestedingen organisatie Het organiseren van het World Hockey League toernooi heeft ca. 1,4 mln. gekost. Een deel van dit bedrag is afkomstig uit Rotterdamse bronnen, zoals een subsidie van de gemeente Rotterdam, en een ander deel uit bronnen van buiten Rotterdam. De inkomsten afkomstig van bronnen buiten Rotterdam zijn in principe additioneel voor Rotterdam. In principe, want om werkelijk aan de economie van Rotterdam bij te dragen, dienen deze bestedingen uiteraard wel bij Rotterdamse bedrijven terecht te komen. De methode voor het vaststellen van de economische impact van de organisatorische bestedingen is als volgt: eerst wordt bepaald welk deel van de inkomsten niet additioneel is voor Rotterdam, dat wil zeggen afkomstig is uit Rotterdamse bronnen. Dit zijn twee posten, namelijk de subsidie van de gemeente (via Rotterdam Topsport) ad en het deel van de tickets dat gekocht is door Rotterdammers en door andere niet-additionele bezoekers. Dit aandeel is 30%. Het bedrag dat hiermee gemoeid is, is Tezamen is dit Vervolgens wordt bepaald welk deel van de uitgaven bij Rotterdamse bedrijven is terecht gekomen, dus wel additioneel is. Uit de opgaven van de organisatie is af te leiden dat met name de schoonmaakkosten en de huisvesting en catering is uitbesteed aan Rotterdamse bedrijven. Het bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt Tabel 10 Overzicht inkomsten en uitgaven organisatie Totaal Inkomsten: niet additioneel Uitgaven: wel additioneel Inkomsten Kaartverkoop (netto) Subsidies / bijdragen Overig Totaal Uitgaven - - In Rotterdam Buiten Rotterdam Totaal Saldo additionele bestedingen Bron: realisatie KNHB Het bedrag dat in de Rotterdamse economie is gevloeid ( ) wordt dan gesaldeerd met het bedrag afkomstig uit niet additionele bronnen ( ). De totale economische impact vanuit de organisatie bedraagt dan (afgerond)

17 6 Totale economische impact De totale economische impact bestaat uit de som van de bestedingen door bezoekers, deelnemers en organisatie. Er door deelnemers en bezoekers overnachtingen gepleegd in Rotterdam, in totaal dus krap De hiermee gepaard gaande bestedingen bedroegen Tabel 11 Overzicht economische impact overdag Overnachting totaal Bezoekers Deelnemers Organisatie Totaal De totale bestedingen van bezoekers bedroegen 1,13 mln, van deelnemers en van de organisatie (netto) Dit betekent dat de totale economische impact voor de gemeente Rotterdam van het World Hockey League toernooi heeft bedragen. 17

18 Bijlage 1 Vragenlijst enquête Question 1: Bent u... Question Type Single Select Answer Next Question Bezoeker op eigen initiatief Bezoeker op uitnodiging van sponsor of organisator van dit evenement Deelnemer Begeleider of coach van een deelnemer Vertegenwoordiger van de pers/media Anders 2: Woont u in Nederland Single Select Ja 3 Nee 4 3: Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? 5 4: Uit welk land komt u? Single Select Duitsland 5 België 5 Groot-Britannië 5 Italië 5 Overig namelijk 5

19 5: In welk gezelschap bent u hier? Single Select Alleen 12 Met partner/echtgeno(o)t(e) zonder kinderen 11 Met partner/echtgeno(o)t(e) met kinderen 6 Alleen met kinderen 6 Met overige familie 6 Met vrienden/kennissen 6 Met school/bedrijf/vereniging e.d. 6 Anders 6 6: Uit hoeveel personen bestaat uw gezelschap? (dit is inclusief de respondent zelf) 7: Aantal kinderen in uw gezelschap: Information 8: Kinderen van 0-6 jaar 9: Kinderen 7-12 jaar 19

20 10: Kinderen 13 jaar en ouder 11 11: Hoeveel personen van uw gezelschap zijn GEEN bezoekers van dit evenement (bijvoorbeeld omdat zij andere interesses hebben) 12 12: Als dit evenement niet had plaatsgevonden in (de gemeente) Rotterdam, was ik vandaag toch in (deze gemeente) Rotterdam geweest: Single Select Waarschijnlijk wel 13 Waarschijnlijk niet 13 Weet niet/hangt ervan af 13 13: Wanneer bent u vertrokken van huis (richting de HWL)? Date and Time 14: Wanneer denkt u Rotterdam te verlaten (inwoners: weer thuis te zijn)? Date and Time 15 15: Stel dat dit evenement niet in (de gemeente) Rotterdam maar in een andere Nederlandse gemeente had plaatsgevonden, was u dan toch naar die gemeente (bv Amsterdam) gegaan voor dit evenement? Single Select Waarschijnlijk wel 16 Waarschijnlijk niet 16 20

21 Weet niet/hangt ervan af 16 16: Overnacht(te) u tijdens het evenement ergens anders dan op uw vaste woonadres? Single Select Ja ik overnacht(te) ergens anders 17 Nee ik overnacht thuis 17 17: Aantal overnachtingen in deze gemeente (stad Rotterdam of aanliggende plaatsen) 18: Aantal overnachtingen buiten de gemeente in Nederland (buiten directe omgeving Rotterdam) 19: Aantal overnachtingen buiten Nederland 20 20: In welk type accommodatie overnacht u? Single Select Bij vrienden/familie/kennissen 21 Bed & breakfast 21 Hotel 0-3 sterren 21 Hotel 4-5 sterren 21 Bungalowpark 21 21

22 Camping 21 Overig 21 21: Wat is de prijs van 1 overnachting? 22 22: Op hoeveel personen heeft deze prijs betrekking? 23 23: Welke dagen van het evenement heeft u bezocht of gaat u bezoeken? Multi Select 25 24: Welke dagen van dit evenement heeft u bezocht of gaat u bezoeken? Multi Select 25 25: Wat is vandaag op u van toepassing? Single Select Ik doe alleen uitgaven voor mezelf 26 Ik betaal ook voor een ander 26 Ik betaal niets, iemand anders betaalt voor mij 37 Ik geef vandaag niets uit en evenmin doen anderen dat voor mij 37 22

23 26: Nu volgen een aantal uitgavencategorieën. Bedragen zijn in Euro's. Uitsluitend uitgaven in deze gemeente. Indien er geen uitgaven zijn gedaan, voer dan 0 in!! Information 27: Toegang evenement 28: Merchandising/souvenirs 29: Eten en drinken 30: Openbaar vervoer in deze gemeente 31: Parkeergeld in deze gemeente 32: Winkelen in deze gemeente 33: Overig 34: Totaal (in deze gemeente) 35 35: Totaal buiten deze gemeente 36 23

24 36: Op hoeveel personen hebben deze uitgaven betrekking? 37 37: Met welk vervoermiddel heeft u de langste afstand van uw vaste woonadres of verblijfplaats naar deze locatie afgelegd? Single Select Auto/motor 38 Trein 38 Bus/tram/metro 38 Taxi 38 Fiets/bromfiets/scooter 38 Boot 38 Lopend 38 Anders 38 38: Hoe bent u op de hoogte gekomen van dit evenement? Multi Select 39 39: Hoe volgt u het evenement? Multi Select 40 40: Bent u van plan om volgend jaar het WK Hockey in Den Haag te bezoeken? Single Select Waarschijnlijk wel 41 24

25 Waarschijnlijk niet 41 Weet niet/ hangt er vanaf 41 41: Wat is uw geboortejaar? 42 42: Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Single Select Geen onderwijs 43 Basisonderwijs 43 LBO / VMBO (VLU, ULO MULO, VBO, Ambachtschool, Huishoudschool, LEAO, LAS, LTS) MAVO MBO (MTS, UTS, MEAO, VHBO, KMBO, Leerlingwezen) 43 HAVO, VWO, HBS 43 HBO / Bachelor (HTS, HEAO, Hogeschool) 43 WO / Master (Universiteit) 43 Anders 43 43: Welk cijfer (1-10) zou u dit evenement geven? 44 44: Geslacht Single Select Man Vrouw Conclusion Conclusion 25

26 Bijlage 2 Berekening overnachtingen deelnemers Aantal Prijs Totaal Airport Hotel - Rotterdam 80 Japan Chili Ierland vdvalk Blijdorp - Rotterdam Kamers overige gasten Airport hotel VdValk Blijdorp Zelf geregeld: Australië Bilderberg Parkhotel Totaal:

27 Bijlage 3 Verklaring peer review Er kan worden geconstateerd dat het onderzoek is uitgevoerd en getoetst volgens de Richtlijnenhandboeken Economische Impact, Bezoekersprofielen en Bezoekersaantallen versie 1.1 van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP). Het onderzoek en de rapportage hebben na de peer-review het predicaat WESP-waardig meegekregen en kan daarom met deze bronvermelding worden gepubliceerd. Naam: Rik Burger Instelling/bedrijf: Kirco Company Datum: 11 december

Met dank aan Jolanda Jansen (Ahoy), Jan van Vliet (Ahoy) en Gerda IJff (Rotterdam Topsport)

Met dank aan Jolanda Jansen (Ahoy), Jan van Vliet (Ahoy) en Gerda IJff (Rotterdam Topsport) ECONOMISCHE IMPACT ABN AMRO WORLD TENNIS TOURNAMENT ROTTERDAM 2013 19 augustus 2013 Rapportage op basis van een rapport van de volgende studenten van de Hogeschool Rotterdam: Djordy Heikoop, Marc Kruiper,

Nadere informatie

Fantastic Gymnastics

Fantastic Gymnastics Fantastic Gymnastics Economische Impact Fantastic Gymnastics NK 2013 Rotterdam 0 Economische impact Fantastic Gymnastics NK 2013 Rotterdam Opdrachtgevers: Rotterdam Topsport Koninklijke Nederlandse Gymnastiek

Nadere informatie

WK BMX. Economische impact van het WK BMX te Rotterdam 2014

WK BMX. Economische impact van het WK BMX te Rotterdam 2014 WK BMX Economische impact van het WK BMX te Rotterdam 2014 Eindrapport, 24 november 2014 Economische impact UCI WK BMX 2014 Colofon Deze rapportage is mogelijk gemaakt door de inzet van een projectgroep

Nadere informatie

Economische impact, waardering, bezoekers- en deelnemersprofiel

Economische impact, waardering, bezoekers- en deelnemersprofiel De Lage Landen Marathon Eindhoven 2012 Economische impact, waardering, bezoekers- en deelnemersprofiel Fontys Economische Hogeschool Tilburg, Lectoraat Sportbusiness Mark van den Heuvel Colofon Uitgave

Nadere informatie

EK Dressuur Rotterdam 2011 Economische impact

EK Dressuur Rotterdam 2011 Economische impact EK Dressuur Rotterdam 2011 Economische impact Ilse de Groot 0807389 Ralph Henningsen 0807162 Jacco Kassels 0807224 Begeleiding: Egbert Oldenboom Gerda Ijff Steffie Theuns Onderdelen economische impact

Nadere informatie

Economische Impact Challenge Almere - Amsterdam 12-14 september 2014

Economische Impact Challenge Almere - Amsterdam 12-14 september 2014 Economische Impact Challenge Almere - Amsterdam 12-14 september 2014 Colofon Titel Economische Impact Challenge Almere - Amsterdam 2014 Dataverzameling Sportservice Flevoland en Almere Marktonderzoek Advies

Nadere informatie

Economische Impact Challenge Almere- Amsterdam. Onderzoek naar de economische effecten van de Challenge Almere-Amsterdam

Economische Impact Challenge Almere- Amsterdam. Onderzoek naar de economische effecten van de Challenge Almere-Amsterdam Economische Impact Challenge Almere- Amsterdam Onderzoek naar de economische effecten van de Challenge Almere-Amsterdam Colofon Titel Economische Efecten Challenge Almere-Amsterdam Onderzoek naar de economische

Nadere informatie

De economische waarde van sportevenementen

De economische waarde van sportevenementen De economische waarde van sportevenementen Sportservice Flevoland Denise Baars Kirco Company Rik Burger Maar wat gebeurde er nog meer? Filmploeg 300 man 150 figuranten 2.500 hotelovernachtingen (Bedrijfs)auto

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Word Cup BMX Supercross Papendal 2012. Bezoekersprofiel Economische impact Mediawaarde

Word Cup BMX Supercross Papendal 2012. Bezoekersprofiel Economische impact Mediawaarde Word Cup BMX Supercross Papendal 2012 Bezoekersprofiel Economische impact Mediawaarde Onderzoek door Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in opdracht van: Stichting Topsport Arnhem Promotie Auteur: Willem

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Richtlijnenhandboek *** Economische impact ***

Richtlijnenhandboek *** Economische impact *** Richtlijnenhandboek *** Economische impact *** Beschrijving: Onderzoek naar (additionele) bestedingen in de gemeente/regio/provincie waar het evenement plaatsvindt als gevolg van het evenement Versie:

Nadere informatie

Europacup Skeeleren Heerde 2013 Economische impact en bezoekersprofiel

Europacup Skeeleren Heerde 2013 Economische impact en bezoekersprofiel Europacup Skeeleren Heerde 2013 Economische impact en bezoekersprofiel www.han.nl/sporteconomie Auteur: Willem de Boer peer-review: Jerzy Straatmeijer en Paul Hover (Mulier Instituut) Samenvatting Op 4

Nadere informatie

Bron: Heerlen evenementenmonitor Uitgevoerd door Dimensus Raboronde 1/10

Bron:  Heerlen evenementenmonitor Uitgevoerd door Dimensus Raboronde 1/10 Bron: www.raborondeheerlen.nl Heerlen evenementenmonitor Uitgevoerd door Dimensus Raboronde 1/10 Bezoekerskenmerken Negen op de tien bezoekers van de Raboronde komt uit Limburg 21% 8% 30% 41% Heerlen Parkstad

Nadere informatie

Rapportage. Economische impactmeting Marathon Zeeland

Rapportage. Economische impactmeting Marathon Zeeland Rapportage Economische impactmeting Marathon Zeeland Titelpagina Rapportage Economische impactmeting Marathon Zeeland Geschreven door: In opdracht van: Trequartista-NHTV Frank Hagoort Timon Klerx Provincie

Nadere informatie

Evaluatie van de Rabobank Hockey World Cup

Evaluatie van de Rabobank Hockey World Cup Evaluatie van de Rabobank Hockey World Cup Economische Impact, Mediawaarde en Beleving inwoners Den Haag Noud van Herpen Gitte Kloek Jessie Joosse Michiel Verheem Evaluatie van de Rabobank Hockey World

Nadere informatie

Effectmeting ECONOMISCHE IMPACT. MeerWaarde Onderzoeksadvies. Rotterdam Topsport

Effectmeting ECONOMISCHE IMPACT. MeerWaarde Onderzoeksadvies. Rotterdam Topsport Effectmeting MeerWaarde Onderzoeksadvies Rotterdam Topsport ECONOMISCHE IMPACT 2 Effectmeting WK Turnen Economische impact Projectgroep Hogeschool Rotterdam Rotterdam Topsport MeerWaarde Onderzoeksadvies

Nadere informatie

Outdoor Gelderland 2013 Economische impact en bezoekersprofiel. www.han.nl/sporteconomie. Auteur Willem de Boer

Outdoor Gelderland 2013 Economische impact en bezoekersprofiel. www.han.nl/sporteconomie. Auteur Willem de Boer Outdoor Gelderland 2013 Economische impact en bezoekersprofiel www.han.nl/sporteconomie Auteur Willem de Boer Peer review: Jerzy Straatmeijer en Paul Hover (Mulier Instituut) Samenvatting Van 29 mei tot

Nadere informatie

Format ReSpons Publieksonderzoek Evenementen

Format ReSpons Publieksonderzoek Evenementen Format ReSpons Publieksonderzoek Evenementen In dit format is een standaard vragenlijst opgesteld met aspecten die gebruikt kunnen worden bij het houden van een publieksonderzoek. Het bestaat uit twee

Nadere informatie

Tabellenboek Impact Giro d Italia Utrecht

Tabellenboek Impact Giro d Italia Utrecht Tabellenboek Impact Giro d Italia Enquêteresultaten Opdrachtgever: Provincie ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006

Nadere informatie

Economische Impact EK Inline Skaten Almere

Economische Impact EK Inline Skaten Almere Economische Impact EK Inline Skaten Almere Onderzoek naar de economische effecten, het bezoekersprofiel en de bezoekerstevredenheid van het EK Inline Skaten 2013 in Almere Colofon Titel Economische Impact

Nadere informatie

Evaluatie van het Volvo Ocean Race Festival

Evaluatie van het Volvo Ocean Race Festival Evaluatie van het Volvo Ocean Race Festival Een kwantitatief onderzoek naar de economische impact van het Volvo Ocean Race Festival 2015 in Den Haag Noud van Herpen Dewi Asselman Jacqueline van Spanje

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

Outdoor Gelderland 2014 Economische impact en bezoekersprofiel. Auteurs: Luuk Janssen Joost Kock

Outdoor Gelderland 2014 Economische impact en bezoekersprofiel. Auteurs: Luuk Janssen Joost Kock Outdoor Gelderland 2014 Economische impact en bezoekersprofiel Auteurs: Luuk Janssen Joost Kock Samenvatting Van 4 tot en met 9 juni 2014 werd de tiende editie van Outdoor Gelderland gehouden op Sportcentrum

Nadere informatie

Evaluatiemethode Brabantse sportevenementen

Evaluatiemethode Brabantse sportevenementen Evaluatiemethode Brabantse sportevenementen Paul Hover (Mulier Instituut) Mark van den Heuvel (Fontys Economische Hogeschool Tilburg) 2 Evaluatiemethode Brabantse sportevenementen Mulier Instituut Utrecht,

Nadere informatie

LA VUELTA DRENTHE HOLANDA. Beleving en economische impact

LA VUELTA DRENTHE HOLANDA. Beleving en economische impact LA VUELTA DRENTHE HOLANDA Beleving en economische impact COLOFON Rapportage voor Gedeputeerde Staten Provincie Drenthe 2009 MeerWaarde Community Building, NHTV Internationale Hogeschool Breda. Dataverzameling:

Nadere informatie

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw beroep?...2 2 Van welke bond bent u lid?...3 3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding (deze opleiding heeft u met goed gevolg afgelegd)?...4 4 Hoe lang bent

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Weet u van het bestaan van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)? Ja Nee of 24% 27% 16% 50% 67% 76% 73% 84%

Nadere informatie

Rembrandt 400. Rapport. Priscilla van der Plaats, Hidde Moerman en Judith van den Bos. april 2007. Consumer & Media

Rembrandt 400. Rapport. Priscilla van der Plaats, Hidde Moerman en Judith van den Bos. april 2007. Consumer & Media Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rembrandt 400 Priscilla van der Plaats,

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier TERUGGENOMEN 18 MAART 2008 UITGESTELD OPENBAAR B&W.nr.: 08.0216, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vragenlijst Stadsenquete 2008, onderdeel Veelkleurig Leiden BESLUITEN Behoudens advies

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Economische impact Challenge Almere - Amsterdam

Economische impact Challenge Almere - Amsterdam Economische impact Challenge Almere - Amsterdam 13-15 september 2013 Van 13 tot 15 september 2013 vond de Challenge Almere - Amsterdam plaats. Tijdens het weekend zijn verschillende onderdelen georganiseerd,

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

World League Volleyball Apeldoorn 2013 Economische impact en bezoekersprofiel

World League Volleyball Apeldoorn 2013 Economische impact en bezoekersprofiel World League Volleyball Apeldoorn 2013 Economische impact en bezoekersprofiel www.han.nl/sporteconomie Auteur: Willem de Boer Peer review: Jerzy Straatmeijer en Paul Hover (Mulier Instituut) Samenvatting

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering,

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Omnibusenquête 2011 deelrapport Millenniumdoelen Omnibusenquête 2011 deelrapport millenniumdoelen februari 2012 Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Juridische Aangelegenheden Angelique Quentin Uitvoering:

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Marikenloop Nijmegen Economische impact en profiel van de deelneemsters

Marikenloop Nijmegen Economische impact en profiel van de deelneemsters Marikenloop Nijmegen Economische impact en profiel van de deelneemsters Datum: 21-10-2015 Auteur: Jelle Schoemaker Email: Jelle.Schoemaker@han.nl Peer review: Hans Slender www.sporteconomie.nl Colofon

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw zorggebruik Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta MCQ. Toelichting

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

KWALIFICATIETOERNOOI WK HANDBAL, DAMES APELDOORN, 2012

KWALIFICATIETOERNOOI WK HANDBAL, DAMES APELDOORN, 2012 KWALIFICATIETOERNOOI WK HANDBAL, DAMES APELDOORN, 2012 Economische impact en bezoekersprofiel COLOFON in opdracht van Rapportage voor Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland en het Nederlands Handbal

Nadere informatie

Giro d Italia in Amsterdam

Giro d Italia in Amsterdam Giro d Italia in Amsterdam - Economische impact en beleving - Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Hoofddorp, 16 juli 2010 Samenvatting Amsterdam heeft zichzelf met de organisatie van de Giro-start een goede

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

SPIN OFF ONDERZOEK NK FANTASTIC GYMNASTICS 2012. Economische Impact

SPIN OFF ONDERZOEK NK FANTASTIC GYMNASTICS 2012. Economische Impact SPIN OFF ONDERZOEK NK FANTASTIC GYMNASTICS 2012 Economische Impact SPIN OFF ONDERZOEK NK FANTASTIC GYMNASTICS 2012 Economische Impact Opdrachtgevers: Rotterdam Topsport Koninklijke Nederlandse Gymnastiek

Nadere informatie

Jongerenenenquête SJeM

Jongerenenenquête SJeM Stichting Jeugdbelangen Malden Jongerenwerk gemeente Heumen / SWG Jongerenenenquête SJeM Onderzoeksrapport 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Verantwoording methode... 3 2.1. Onderzoeksinstrument...

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

Raming economische impact WK Beachvolleybal voor de gemeente Apeldoorn. Willem de Boer

Raming economische impact WK Beachvolleybal voor de gemeente Apeldoorn. Willem de Boer Raming economische impact WK Beachvolleybal voor de gemeente Apeldoorn Willem de Boer Colofon Prognose economische impact WK beachvolleybal 2015 Onderzoek naar de verwachte economische impact van de wereldkampioenschappen

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

ABN AMRO CPC Loop Den Haag 2011: het profiel en beleving van bezoekers. Gitte Kloek, Max Schelvis, Danny van Voskuilen & Tom Roovers

ABN AMRO CPC Loop Den Haag 2011: het profiel en beleving van bezoekers. Gitte Kloek, Max Schelvis, Danny van Voskuilen & Tom Roovers ABN AMRO CPC Loop Den Haag 2011: het profiel en beleving van bezoekers Gitte Kloek, Max Schelvis, Danny van Voskuilen & Tom Roovers Opzet presentatie Belang: waarom sportevenementen evalueren? Onderzoek

Nadere informatie

Prognose economische impact van het WK Beachvolleybal

Prognose economische impact van het WK Beachvolleybal Prognose economische impact van het WK Beachvolleybal Den Haag - 26 juni t/m 5 juli 2015 Noud van Herpen Dewi Asselman Prognose economische impact van het WK Beachvolleybal Den Haag - 26 juni t/m 5 juli

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Veldformulier Belevingsenquête (NL)

Veldformulier Belevingsenquête (NL) Veldformulier Belevingsenquête (NL) Eerste deel zelf invullen zonder de respondent te vragen. Eventeel achteraf invullen. Vul je naam en de datum in: Naam enquêteur: Datum:.. Dagdeel, kruis aan: o Voor

Nadere informatie

Afvalinzameling Maart 2013

Afvalinzameling Maart 2013 Afvalinzameling Maart 2013 1. Achtergrond Van 14 tot en met 24 maart 2013 is een korte peiling van 10 vragen gehouden onder het Twente Milieupanel. Met deze peiling wil Twente Milieu inzicht krijgen in

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND Attitude van de Nederlander in kaart gebracht Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie COLOFON Uitgevoerd in opdracht van: Nederlandse Wind Energie

Nadere informatie

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 Samenvatting Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 0 Korte Samenvatting 0.1 Waardering door bezoekers De beleving van Magisch Maastricht 2016 wordt door de ondervraagde bezoekers positief gewaardeerd;

Nadere informatie

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Visitor Management Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Persconferentie 8 april 2015 Opvolging bezoekerscijfers WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN: via tellers Forse

Nadere informatie

Instructie vragenlijst voorafgaande aan de behandeling

Instructie vragenlijst voorafgaande aan de behandeling Instructie vragenlijst voorafgaande aan de behandeling Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u heeft ontvangen van uw behandelend gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Prognose economische impact Rabobank Hockey World Cup 2014. Paul Hover (Mulier Instituut) Egbert Oldenboom (MeerWaarde)

Prognose economische impact Rabobank Hockey World Cup 2014. Paul Hover (Mulier Instituut) Egbert Oldenboom (MeerWaarde) Prognose economische impact Rabobank Hockey World Cup 2014 Paul Hover (Mulier Instituut) Egbert Oldenboom (MeerWaarde) Jerzy Straatmeijer (Mulier Instituut) Joost Kock (MeerWaarde) Prognose economische

Nadere informatie

Hotelgastenenquête Leiden 2005

Hotelgastenenquête Leiden 2005 Hotelgastenenquête Leiden 2005 Colofon Serie Statistiek 2006/07 Gemeente Leiden Concernstaf, Strategie & Beleid BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl

Nadere informatie

UCI WK Para-cycling 2015 - Apeldoorn Economische, Maatschappelijke en Toeristische impact. Auteurs: Martijn Kamper Willem de Boer

UCI WK Para-cycling 2015 - Apeldoorn Economische, Maatschappelijke en Toeristische impact. Auteurs: Martijn Kamper Willem de Boer UCI WK Para-cycling 2015 - Apeldoorn Economische, Maatschappelijke en Toeristische impact Auteurs: Martijn Kamper Willem de Boer 1 Samenvatting Van 26 tot en met 29 maart 2015 werden de Wereldkampioenschappen

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding)

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding) Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding) SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

FACTS & FIGURES

FACTS & FIGURES FACTS & FIGURES - 2016 Toerisme in de stad TOERISTISCH DAGBEZOEK DAGBEZOEK VAN NEDERLANDSE BEZOEKERS AAN UTRECHT 2015 NBTC NIPO TOERISTISCH BEZOEK AAN STEDEN 2013 aantal bezoeken: 4.528.000 (positie 4

Nadere informatie

Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 8 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 8 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Wij nodigen u uit om met ons mee te denken over het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Zuidplas. Het gaat er om dat de gemeente de subsidies (mogelijk) op een andere manier gaat verdelen, zonder dat

Nadere informatie

Presentatie Johan Wakkie (directeur KNHB)

Presentatie Johan Wakkie (directeur KNHB) Presentatie Johan Wakkie (directeur KNHB) 8 november 2012 Meet & Share Den Haag Marketing Organisatie FIH: Kelly Fearweather, directeur Gem. Den Haag: Projectgroep WK 2014 (Frans van de Ven, Frank van

Nadere informatie

Instructie. Geachte mevrouw,

Instructie. Geachte mevrouw, Instructie. Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u hebt ontvangen van uw behandelende gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw problematiek en om het effect van

Nadere informatie

Ondertitel. Toelichting op de begroting Begroting 2017

Ondertitel. Toelichting op de begroting Begroting 2017 Begroting 2017 Nieuwegein, november 2016 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begroot Resultaat 2017... 5 3.1 Nevobo Totaal... 5 3.2 Herkomst van de Opbrengsten... 6 3.3

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie Samenvatting Van de Leidenaren van 18-64 jaar met een lagere opleiding heeft bijna de helft na hun 18 e een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd en 16% heeft er wel

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN Bridge 2011 Veldhoven. Economische impact en bezoekersprofiel

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN Bridge 2011 Veldhoven. Economische impact en bezoekersprofiel WERELDKAMPIOENSCHAPPEN Bridge 2011 Veldhoven Economische impact en bezoekersprofiel Colofon in opdracht van: Rapportage voor Stichting CityDynamiek Eindhoven en de Nederlandse Bridge Bond 2011 Fontys Economische

Nadere informatie

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman 1. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben 18 jaar of ouder en vul deze

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip

Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip Geachte ouders of wettige vertegenwoordigers Wilt u dit aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk invullen en ondertekenen. Vragen die niet van toepassing

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Naam: Geboortedatum: Gewicht: Datum van invullen:

Geachte mevrouw, Naam: Geboortedatum: Gewicht: Datum van invullen: Geachte mevrouw, Voor u ziet u de vragenlijst die u hebt ontvangen van uw behandelend gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw problematiek en om het effect van de voorgestelde

Nadere informatie

Vragenlijst Bekkenbodem voor behandeling

Vragenlijst Bekkenbodem voor behandeling Vragenlijst Bekkenbodem voor behandeling Instructie Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u hebt ontvangen van uw behandelende gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen

Nadere informatie

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen?

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Opdracht voor het vrije studiepunt Ysabel van der Meer 13117920 Meneer de Vos SLB 29

Nadere informatie

Giro Gelderland. Evaluatie. Giro Gelderland. Evaluatie 15 november 2016

Giro Gelderland. Evaluatie. Giro Gelderland. Evaluatie 15 november 2016 Giro Gelderland Evaluatie Giro Gelderland Evaluatie 15 november 2016 Terugblik Eind 2013 / Begin 2014: Voorjaar 2015: 26 juni 2015: 5 oktober 2015: 28 januari 2016: 5 mei 2016: 6 mei 2016: 7 mei 2016:

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in verzekeraars. Juli 2015

Consumentenvertrouwen in verzekeraars. Juli 2015 Consumentenvertrouwen in verzekeraars Juli 2015 Index Consumentenvertrouwen in verzekeraars Het Consumentenvertrouwen in verzekeraars staat in juli 2015 op een stand van -10 (zie berekeningswijze). 10

Nadere informatie

Richtlijnenhandboek *** Prognose Economische Impact ***

Richtlijnenhandboek *** Prognose Economische Impact *** Richtlijnenhandboek *** Prognose Economische Impact *** Beschrijving: Versie: Richtlijn voor het maken van een prognose van de (additionele) bestedingen in de gemeente/regio/provincie waar het evenement

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie