Economische impact, waardering, bezoekers- en deelnemersprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economische impact, waardering, bezoekers- en deelnemersprofiel"

Transcriptie

1 De Lage Landen Marathon Eindhoven 2012 Economische impact, waardering, bezoekers- en deelnemersprofiel Fontys Economische Hogeschool Tilburg, Lectoraat Sportbusiness Mark van den Heuvel

2 Colofon Uitgave Fontys Economische Hogeschool Tilburg Lectoraat Sportbusiness Prof. Goossenslaan DM Tilburg Auteurs Mark van den Heuvel Lector Sportbusiness Met medewerking van: Cedric Stalpers Docent onderzoek Fontys Economische Hogeschool Tilburg Studenten FEHT, 3 e jaars stagiaires Eventaudit 2012 (dataverzameling) 2

3 SAMENVATTING Op 14 oktober 2012 vond de 29 e editie van De Lage Landen Marathon Eindhoven plaats met in totaal deelnemers. De marathon is belangrijk voor de stad Eindhoven. Het biedt gelegenheid voor ontmoeting, geeft inspiratie om te sporten en het is economisch aantrekkelijk. Het lectoraat Sportbusiness van de Fontys Economische Hogeschool is gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de economische impact van dit evenement. In het verlengde hiervan is ook onderzoek gedaan naar het bezoekers- en deelnemersprofiel en de waardering van het evenement. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP, Het onderzoek richt zich op de economische impact voor de stad Eindhoven. De bezoekers aan de marathon komen wat leeftijd betreft overeen met de verdeling van leeftijd onder de Nederlandse bevolking. Wel zijn ze relatief hoogopgeleid. De meeste bezoekers komen uit Brabant en van alle bezoekers komt 39% uit Eindhoven. Bij de deelnemers valt op dat de leeftijdscategorie jaar relatief sterk vertegenwoordigd is. Ook het opleidingsniveau van de deelnemers is relatief hoog. De waardering voor het evenement is alleen gemeten bij de bezoekers; deze ligt met een algemeen rapportcijfer van 7,9 hoog. Het aantal bezoekers aan het evenement, dat belangrijk is voor het bepalen van de economische impact van het evenement, is voorzichtig geschat op Dit is gebaseerd op tellingen tijdens het veldwerk, inschattingen van de gemeente en de organisatie. Daarmee komt de economische impact vanuit de kant van de bezoekers uit op De economische impact vanuit de deelnemers bedraagt en vanuit de organisatie komt deze uit op Deze negatieve impact komt voort uit het feit dat er door de organisatie relatief veel uitgaven werden gedaan voor de organisatie van het evenement elders in Brabant dan wel in overig Nederland. Deze uitgaven zijn niet additioneel voor de stad Eindhoven. De totale economische impact van De Lage Landen Marathon Eindhoven 2012 voor de stad Eindhoven komt hiermee op Het grootste deel hiervan is afkomstig van de kant van de bezoekers. 3

4 Inhoudsopgave Samenvatting.3 1. Inleiding Methodologie Richtlijnen Werkgroep Evaluatie Sportevenementen Additionaliteit Dataverzameling Representativiteit Profiel en tevredenheid bezoekers en deelnemers Bezoekersaantal Achtergrondkenmerken bezoekers en deelnemers Tevredenheid bezoekers Gemiddelde bestedingen Economische impact Aantallen bezoekers en deelnemers Additionele bezoekers Bestedingen additionele bezoekers Additionele deelnemers Bestedingen additionele deelnemers Bestedingen vanuit de organisatie Totale economische impact

5 1. Inleiding De 29 e editie van De Lage Landen Marathon Eindhoven vond plaats op 14 oktober Ruim deelnemers deden mee aan dit evenement dat niet alleen de klassieke marathon omvatte maar ook de halve marathon, de estafette marathon, de IAK City Run en de Trudo Minimarathon. De marathon, traditiegetrouw op de tweede zondag van oktober, is na Amsterdam en Rotterdam de grootste marathon van Nederland, met naast veel deelnemers ieder jaar ook veel bezoekers. Het parcours is in de loop der jaren aangepast zodat het nog meer een stadsmarathon is geworden. De marathon is een belangrijk evenement voor de stad Eindhoven in zowel sociaal als economisch opzicht. Het biedt gelegenheid om van sport te genieten, elkaar te ontmoeten en om inspiratie op te doen voor de eigen sportbeoefening. Daarnaast is het vanwege het hoge aantal bezoekers en deelnemers ook een interessant economisch evenement voor de stad. Om dit laatste beter in kaart te brengen heeft de organisatie aan het lectoraat Sportbusiness van de Fontys Economische Hogeschool Tilburg gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de economische impact van De Lage Landen Marathon Eindhoven Hierbij gaat het om de vraag hoeveel extra gelden worden gegenereerd voor de stad Eindhoven als gevolg van de organisatie van de marathon. Niet alleen de organisatie is geïnteresseerd in deze cijfers, maar ook de provincie Noord-Brabant. De provincie ondersteunt dit evenement financieel en wil graag inzicht in de vraag hoeveel economische impact deze ondersteuning genereert voor de stad. Dit onderzoek is gericht op de economische impact maar in het verlengde hiervan wordt ook het bezoekers- en deelnemersprofiel beschreven alsook de waardering voor het evenement. De onderliggende theoretische uitgangspunten en methoden zijn ontleend aan de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP), een landelijk netwerk van diverse kennisinstellingen en onderzoekers, die richtlijnen heeft opgesteld voor economische en sociale evaluaties van sportevenementen en onderzoek uitvoert. Hiermee past de evaluatie van De Lage Landen Marathon Eindhoven 2012 in een reeks van andere vergelijkbare evaluaties van sportevenementen. In hoofdstuk 2 worden de methoden van onderzoek en theoretische uitgangspunten nader belicht. In hoofdstuk 3 wordt de totale groep bezoekers en deelnemers beschreven in termen van profiel en bestedingen. Daarna volgt in hoofdstuk 4 de berekening van de economische impact. 5

6 2. Methodologie 2.1 Richtlijnen Werkgroep Evaluatie Sportevenementen In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de richtlijnen zoals die zijn ontwikkeld door de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP). De WESP is een community van onderzoekers vanuit verschillende Nederlandse hogescholen, onderzoeksinstituten (Mulier Instituut, Centraal Bureau voor de Statistiek) en sportkoepels (NOC*NSF, Olympisch Vuur). De WESP heeft twee centrale doelstellingen. Ten eerste is het de bedoeling om standaard richtlijnen te ontwikkelen en verbeteren waarmee vanuit verschillende invalshoeken een evenement geëvalueerd kan worden. Door gebruik te maken van standaard richtlijnen wordt het mogelijk om verschillende sportevenementen met elkaar te vergelijken. Door verschillende onderzoekers dezelfde methoden te laten hanteren, kan ook de kwaliteit van de methoden verbeterd worden. Er zijn richtlijnen ontwikkeld voor economische impact, bezoekersprofielen, bezoekersaantallen, beleving omwonenden, tevredenheid bezoekers en promotionele waarde. In dit onderzoek zal met name de economische impact, bezoekersprofielen en de tevredenheid gebruikt worden. De richtlijnen zijn te downloaden via de website van de WESP: Ten tweede heeft de WESP als doel onderzoek naar sportevenementen te stimuleren. Inmiddels zijn 15 onderzoeken naar sportevenementen in Nederland uitgevoerd. Daarvan zijn er elf onderzoeken die de economische impact onderzocht hebben. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen dan ook vergeleken worden met deze onderzoeken om deze resultaten in perspectief te kunnen plaatsen. 2.2 Additionaliteit De economische impact van een evenement voor de gemeente/regio/provincie wordt gedefinieerd als de additionele, dat wil zeggen de extra bestedingen die door het evenement veroorzaakt worden in de gemeente/regio/provincie. Bij elk evenement is een veelheid aan economische effecten te bedenken: bestedingen aan reclame door het bedrijfsleven, extra overnachtingen door bezoekers, promotie-effecten voor de gemeente/regio/provincie, etc., die allemaal iets zeggen over de betekenis van het evenement voor de economie. Maar additioneel wil zeggen dat deze niet het gevolg zijn van een verschuiving van de vraag. Bij elk evenement zal dus steeds weer, afhankelijk van de soort of de grootte of de impact van het evenement, bezien moeten worden hoe om te gaan met verschuivings- en verdringingseffecten. De economische impact bestaat dan uit de volgende onderdelen: De additionele bestedingen van bezoekers en deelnemers aan het evenement (via de adviesvragenlijst van het onderzoek Economische impact) De additionele bestedingen vanuit de organisatie van het evenement (via gegevens van de organisatie) Bestedingen zijn additioneel indien aan twee voorwaarden wordt voldaan, te weten: 6

7 Er is een oorzakelijk verband met de organisatie van het evenement. In de praktijk betekent dit dat alleen bestedingen worden meegenomen van bezoekers en deelnemers die speciaal voor het evenement in de gemeente Eindhoven zijn gekomen, De organisatie heeft inkomsten vergaard en deze besteed in en buiten Eindhoven om het evenement te organiseren. De bestedingen zijn additioneel voor Eindhoven als zij niet waren gedaan als het evenement niet in Eindhoven had plaats gevonden. 2.3 Dataverzameling Het veldwerk is uitgevoerd door studenten van de opleiding SPECO van de Fontys Economische Hogeschool Tilburg en vond plaats op 14 oktober, de dag van de Marathon, en bestond uit het afnemen van enquêtes onder bezoekers van de Marathon Eindhoven. De studenten hebben zich verspreid over het parcours (zie bijlage) en hebben geënquêteerd van 12.00u tot 15.30u. In totaal zijn 498 bruikbare enquêtes onder bezoekers afgenomen. Daarnaast hebben studenten op verschillende locaties van het parcours tellingen verricht van het aantal bezoekers per 100 meter. Onderstaande tabel geeft een overzicht hiervan. Positie Deel totale parcours 13.00u 14.30u Centrum 2000 m Strijp S 1000 m 400 Start 1000 m Huizingalaan 2000 m Kosmoslaan 1.500m 225 Totaal 7.500m Tabel 1 Overzicht tellingen bezoekers De schatting van het aantal bezoekers is verder gebaseerd op informatie van de organisatie en van de gemeente Eindhoven. De deelnemers zijn geënquêteerd via een online enquête. Deze werd door de organisatie uitgezet in de week na de wedstrijd. De respons hierop was erg hoog; na opschoning zijn in totaal enquêtes bruikbaar gebleken. De betrokkenheid van de deelnemers bij het onderzoek is erg hoog te noemen. Verder is om de economische impact vanuit de organisatie in kaart te brengen, gebruik gemaakt van informatie van de organisatie. 2.4 Representativiteit De richtlijnen van de WESP schrijven voor dat onder populaties met een omvang van of meer, minimaal 385 enquêtes moeten worden gehouden om een betrouwbaar en representatief beeld te geven van het evenement. Betrouwbaar betekent in dit geval dat met 95% zekerheid kan worden gezegd dat de werkelijkheid binnen een marge van +5% tot -5% van de uitkomsten van het onderzoek valt. Deze kritische grens is zowel bij de bezoekers als bij de deelnemers ruimschoots gehaald. 7

8 3. Profiel en tevredenheid bezoekers en deelnemers 3.1 Bezoekersaantal Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven, is de schatting van het bezoekersaantal gebaseerd op diverse bronnen zoals eigen tellingen gedurende het veldwerk, de schattingen van de organisatie en de gemeente. Wanneer we de eigen tellingen van het deel van het parcours (tabel 1) extrapoleren naar het totale parcours, komen we uit op waarbij we hebben gecorrigeerd voor het feit dat in het centrum verhoudingsgewijs veel bezoekers waren en daarbuiten minder. De organisatie schat het bezoekersaantal op rond afgaande op ervaringen en schattingen uit het verleden. De gemeente stelt dat bezoekers zou hebben geleid tot problemen op diverse plekken, maar die zijn niet opgetreden. Zij maakt een vergelijking met Koninginnedag 2012, waar de schatting lag op bezoekers. Gelet op de behoorlijke verschillen tussen de schattingen, maken we voor dit onderzoek een voorzichtige schatting van het bezoekersaantal. We gaan uit van een bezoekersaantal van Met dit getal wordt gerekend bij het bepalen van de economische impact. 3.2 Achtergrondkenmerken bezoekers en deelnemers Er waren evenveel mannelijke als vrouwelijke bezoekers aan De Lage Landen Marathon Eindhoven De verdeling over de leeftijdscategorieën is weergegeven in tabel 1. Deze verdeling komt wat de bezoekers betreft redelijk overeen met de opbouw van de Nederlandse bevolking. 1 Ten aanzien van de deelnemers ligt dit anders. De leeftijdscategorie jaar is hier sterk vertegenwoordigd. Leeftijd / geslacht Bezoekers Deelnemers < 25 14% 6% % 17% % 34% % 30% % 12% % 1% 1 Zie CBS-gegevens, 8

9 Man 50% Vrouw 50% Tabel 2 Verdeling bezoekers en deelnemers naar leeftijd en geslacht De herkomst van de bezoekers en deelnemers is van groot belang voor de economische impact. In tabel 3 is de verdeling naar herkomst weergegeven voor de bezoekers en de deelnemers. Het merendeel van zowel de bezoekers als deelnemers is afkomstig uit de provincie Brabant. De buitenlanders zijn vooral afkomstig uit België. Herkomst Bezoekers Deelnemers Brabant 78% 62% Eindhoven 39% 23% Overig Nederland 18% 26% Buitenland 4% 12% Tabel 3 Herkomst bezoekers en deelnemers Tabel 4 geeft zicht op het opleidingsniveau van de bezoekers en de deelnemers. Zowel bezoekers als deelnemers zijn, vergeleken met de Nederlandse bevolking, hoogopgeleid. Opleiding Bezoekers Deelnemers Basisonderwijs 3% 1% Mavo, vmbo, lbo 18% 6% Mbo 20% 15% Havo, Vwo, hbs 15% 8% Hbo, wo 42% 67% Anders 2% 3% Totaal 100% 100% Tabel 4 Opleidingsniveau bezoekers en deelnemers 3.3 Tevredenheid bezoekers De Lage Landen Marathon Eindhoven 2012 werd hoog gewaardeerd onder de bezoekers. In de enquête is voor diverse aspecten gevraagd naar de waardering hiervoor, zie tabel 4. Het gemiddelde algemene rapportcijfer is 7,9, waarbij diverse respondenten het cijfer 10 gaven. Deze bezoekerswaardering is hoger dan die van een ander loopevenement dat recent is geëvalueerd, de Zevenheuvelenloop in en rondom Nijmegen. Daar gaven de bezoekers gemiddeld een 7,6. 9

10 Bezoekers Rapportcijfer sfeer 7,9 Rapportcijfer organisatie 7,9 Rapportcijfer informatievoorziening 7,6 Rapportcijfer algemeen 7,9 Tabel 5 Waardering bezoekers 3.4 Gemiddelde bestedingen Welke uitgaven hebben bezoekers en deelnemers gedaan die direct aan De Lage Landen Marathon Eindhoven 2012 zijn te relateren? Gemiddeld is per bezoeker in de totale steekproef 24,30 besteed, exclusief overnachtingen. Het grootste deel hiervan is besteed aan eten en drinken, ruim 15. De uitgaven van de deelnemers liggen lager, gemiddeld op 16. Het meeste geld is uitgegeven aan eten en drinken. Categorie Bezoekers Deelnemers Eten en drinken 15,30 9,80 Merchandising / souvenirs 0,60 1,80 Winkelen / boodschappen 1,90 2,70 Openbaar vervoer 1,70 0,50 Parkeren, brandstof, fiets 3 1,10 Overig 1,80 0,30 Totaal gemiddeld 24,30 16 Tabel 6 Gemiddelde bestedingen naar bestedingscategorie Het aantal personen dat heeft overnacht is klein. In totaal heeft 5% van de bezoekers een overnachting geboekt terwijl 10% van de deelnemers bleef overnachten. Meer dan de helft van de overnachtende bezoekers en deelnemers, 52% respectievelijk 59%, kwam uit overig Nederland en bij de bezoekers kwam ongeveer een derde uit Brabant. Bij de deelnemers was dit veel minder, daar kwamen overnachters relatief veel uit het buitenland. 10

11 Herkomst Bezoekers (5%) Deelnemers ( 10%) Brabant 31% 12% Overig Nederland 52% 59% Buitenland 17% 29% Totaal 100% 100% Tabel 7 Overnachters naar herkomst Het meest frequent kwam het overnachten bij familie, vrienden, kennissen voor, gevolgd door overnachtingen in hotels. Opvallend is dat 18% van de bezoekers in een (gehuurde) bungalow sliepen, terwijl niemand van de deelnemers in zo n accommodatie sliep. Accommodatie Bezoekers Deelnemers Familie, vrienden, kennissen 36% 38% Hotel 0 3 sterren 18% 16% Hotel 4 5 sterren 9% 39% Bed & Breakfast 9% 3% Bungalow 18% 0% Camping 9% 1% Overig 3% Tabel 8 Overnachtingen naar accommodatie De bezoekers die hebben overnacht hebben gemiddeld 50 uitgegeven. Voor de deelnemers was dit 40. Accommodatie Bezoekers Deelnemers Familie, vrienden, kennissen 0 3 Hotel 0 3 sterren Hotel 4 5 sterren Bed & Breakfast Bungalow 0 Nvt Camping 2 15 Totaal gemiddeld Tabel 9 Gemiddelde uitgaven per accommodatie (per persoon per nacht) 11

12 4. Economische impact Om de economische impact te bepalen kijken we gericht naar de additionele bestedingen in plaats van, zoals in het vorige hoofdstuk, naar de bestedingen van alle bezoekers en deelnemers. We gaan uit van het begrip additionaliteit zoals dat in hoofdstuk 2 is uitgelegd Aantallen bezoekers en deelnemers Voor het bepalen van de economische impact is het noodzakelijk om een betrouwbaar cijfer te hebben van het aantal bezoekers en het aantal deelnemers. De economische impact is voor een belangrijk deel de vermenigvuldiging van de gemiddelde bestedingen per persoon met het aantal bezoekers en deelnemers. Het aantal bezoekers is bepaald op Het aantal deelnemers is bekend via de organisatie. In totaal hebben lopers meegedaan aan het evenement. 4.2 Additionele bezoekers De verdeling van de bezoekers naar additionaliteit wordt weergegeven in tabel10. De bezoekers die buiten Eindhoven wonen, zijn additioneel, uitgezonderd die groep die ook al zou De Lage Landen Marathon Eindhoven niet op 14 oktober in Eindhoven zijn gehouden, toch op die dag in Eindhoven zouden zijn geweest. Deze vraag is in de enquête opgenomen. De inwoners van Eindhoven zijn niet-additioneel en tellen dus niet mee voor de economische impact. Herkomst Additioneel Niet-additioneel Eindhoven 0% 100% Brabant (muv Eindhoven) 87% 13% Overig Nederland 76% 24% Buitenland 78% 22% Totaal additioneel tbv 51% 49% impact Eindhoven Tabel 10 Additionele bezoekers naar herkomst In totaal was 51% van de bezoekers additioneel. De grootste groep hiervan is afkomstig uit Brabant. Dit percentage betekent dat er in totaal bezoekers additioneel waren. Met dit aantal wordt de economische impact vanuit de bezoekers bepaald. 4.3 Bestedingen additionele bezoekers De bestedingen van de additionele bezoekers vallen uiteen in bestedingen overdag / s avonds en bestedingen aan overnachtingen. In tabel 11 zijn de gemiddelde bestedingen weergegeven van de additionele bezoekers in Eindhoven, exclusief overnachtingen. 12

13 Gemiddelde additionele dagbestedingen Eten en drinken 16,22 Merchandising, souvenirs Winkelen en boodschappen 0,38 1,70 Openbaar vervoer 2,70 Parkeren, brandstof, fiets 3,46 Overig 1,46 Totaal 25,92 Tabel 11 Gemiddelde besteding additionele bezoekers naar categorie De bestedingen uit bovenstaande tabel worden vermenigvuldigd met het absolute aantal additionele deelnemers. De additionele bezoekers zijn goed voor aan additionele bestedingen in de stad Eindhoven. Het grootste deel daarvan is besteed aan eten en drinken. Totale additionele dagbestedingen Eten en drinken Merchandising, souvenirs Winkelen en boodschappen Openbaar vervoer Parkeren, brandstof, fiets Overig Totaal Tabel 12 Totale bestedingen additionele bezoekers naar categorie Via het aantal additionele bezoekers, het aantal dat daarvan overnacht en het gemiddeld aantal overnachtingen kan het totaal aantal overnachtingen worden berekend. Tabel 13 laat zien dat het bij De Lage Landen Marathon Eindhoven 2012 gaat om overnachtingen in Eindhoven met een gemiddelde overnachtingsprijs van 36,78 per persoon. In totaal gaat het dan om aan additionele bestedingen aan overnachtingen in Eindhoven, vanuit de bezoekers. 13

14 Additioneel Additionele bezoekers % overnachters 5,6% Gemiddelde overnachtingsduur Totaal aantal overnachtingen Gem. overnachtingsprijs p.p. Tot. Uitgaven aan overnachtingen Tabel 13 overnachtingen additionele bezoekers 1, , Additionele deelnemers Van de respondenten uit de deelnemersenquête afkomstig uit Eindhoven rekenen we, evenals bij de bezoekers, niemand als additioneel. Van de deelnemers uit Brabant (met uitzondering van Eindhoven) was 85% additioneel. Van de respondenten uit overig Nederland en buitenland was respectievelijk 93% en 96% additioneel. De verdeling van de deelnemers naar additionaliteit staat weergegeven in tabel 14. Herkomst Additioneel Niet additioneel Eindhoven 0% 100% Brabant (muv Eindhoven) 85% 15% Overig Nederland 93% 7% Buitenland 96% 4% Totaal additioneel tbv 66% 34% impact Eindhoven Tabel 14 Additionele deelnemers naar herkomst In totaal was 66% van de deelnemers additioneel. Dit betekent dat in absolute zin er deelnemers additioneel waren. Met dit cijfer wordt de economische impact vanuit de deelnemers bepaald. 4.5 Bestedingen additionele deelnemers Tabel 15 laat zien hoeveel de additionele deelnemers gemiddeld hebben besteed aan diverse categorieën. Het hoogste bedrag wordt besteed aan eten en drinken, gevolgd door winkelen en boodschappen. 14

15 Gemiddelde additionele dagbestedingen Eten en drinken 9,53 Merchandising, souvenirs Winkelen en boodschappen 2,17 3,31 Openbaar vervoer 0,58 Parkeren, brandstof, fiets 1,54 Overig 0,80 Totaal 17,93 Tabel 15 Gemiddelde besteding additionele deelnemers naar categorie De bestedingen uit bovenstaande tabel worden vermenigvuldigd met het absolute aantal additionele deelnemers. De additionele deelnemers zijn goed voor aan additionele bestedingen in de stad Eindhoven. Totale additionele dagbestedingen Eten en drinken Merchandising, souvenirs Winkelen en boodschappen Openbaar vervoer Parkeren, brandstof, fiets Overig Totaal Tabel 16 Totale bestedingen additionele deelnemers naar categorie Via het aantal additionele deelnemers en het aantal dat daarvan overnacht en het gemiddeld aantal overnachtingen, kan het totaal aantal overnachtingen worden berekend. In totaal gaat het om 954 additionele overnachtingen in Eindhoven dankzij de marathon met een gemiddelde overnachtingprijs van 42,45. 15

16 Additionele deelnemers Additioneel % overnachters 7% Gemiddelde overnachtingsduur Totaal aantal overnachtingen Gem. overnachtingsprijs p.p. 1, ,45 Tot. Uitgaven aan overnachtingen Tabel 17 uitgaven aan additionele overnachtingen in Eindhoven 4.6 Bestedingen vanuit de organisatie De bestedingen vanuit de organisatie vormen een belangrijk onderdeel van de economische impact van sportevenementen. Voor het bepalen van de economische impact vanuit de kant van de organisatie, is het nodig zicht te krijgen op de omvang van de bestedingen vanuit de organisatie in Eindhoven én welke inkomsten de organisatie ontving vanuit de gemeente Eindhoven. Het saldo daarvan is de netto economische impact vanuit de organisatie. De uitgaven van de organisatie in de stad Eindhoven bedragen in totaal In de provincie Brabant (exclusief Eindhoven) werd uitgegeven en in overig Nederland De inkomsten van de organisatie naar herkomst staan in onderstaande tabel. Eindhoven Brabant Overig NL / Totaal buitenland Inschrijfgelden Sponsorgelden Totaal Tabel 18 Inkomsten van de organisatie naar herkomst In het totaalbedrag met betrekking tot Eindhoven is niet het bedrag opgenomen afkomstig van De Lage Landen dat weliswaar in Eindhoven is gevestigd maar (inter)nationaal opereert. De redenering is dat zonder de marathon het bedrag waarvoor De Lage Landen sponsort, waarschijnlijk niet in Eindhoven terecht zou zijn gekomen. Dus het sponsorbedrag van De Lage Landen beschouwen we als additioneel. 16

17 De netto economische impact vanuit de organisatie is negatief: Er werden relatief veel uitgaven gedaan voor de organisatie van het evenement elders in Brabant dan wel in overig Nederland. Deze uitgaven zijn niet additioneel voor de stad Eindhoven. Eindhoven Bestedingen in Inkomsten uit Economische impact Tabel 19 Economische impact vanuit organisatie 4.7 Totale economische impact De totale economische impact van De Lage Landen Marathon Eindhoven 2012 bedraagt en is weergegeven in tabel 20. De verreweg belangrijkste bijdrage komt van de kant van de bezoekers. Bezoekersbestedingen (inclusief overnachtingen) Deelnemersbestedingen (inclusief overnachtingen) Eindhoven Organisatorische bestedingen Totale economische impact Tabel 20 Totale economische impact De Lage Landen Marathon Eindhoven

18 Bijlage 1 Vragenlijst bezoekers en deelnemers Marathon Eindhoven 14 oktober 2012 Goedendag mevrouw/meneer, wij willen u graag namens de organisatie van de Marathon Eindhoven enkele vragen stellen over uw bezoek / deelname aan dit evenement. Enquêteur: Omcirkel geslacht zonder te vragen. 1) Man 2) Vrouw 1. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode of wat is het land waar u woont? 1) NL: postcode 2) Buitenland: Land DUI, BE, FR, GB, SP,, nl. 2. Wat is uw geboortejaar? Geboortejaar = Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 1) Geen onderwijs 2) Basisonderwijs 3) MAVO, VMBO (VLO, ULO, MULO, VBO, Ambachtsschool, Huishoudschool, LEAO, LAS, LTS) 4) MBO (MTS, UTS, MEAO, VHBO, KMBO, Leerlingwezen) 5) HAVO, VWO, HBS 6) HBO, WO (HTS, HEAO, Hogeschool, Universiteit) 7) Anders 4. Als de Marathon Eindhoven vandaag niet in Eindhoven had plaatsgevonden, was ik vandaag toch in Eindhoven geweest. 1) Waarschijnlijk wel 2) Waarschijnlijk niet 18

19 3) Weet niet/neutraal 5. Met welk vervoersmiddel heeft u de langste afstand van uw vaste woonadres of verblijfplaats naar deze locatie afgelegd? 1) Auto/motor 2) Trein 3) Bus/tram/metro 4) Taxi 5) (Brom)fiets/scooter 6) Boot 7) Lopend 8) Anders 6. Overnacht u, of heeft u afgelopen nacht(en) overnacht, ergens anders dan op uw vaste woonadres? 1) Ja 2) Nee. Ga verder met vraag Waar en hoe vaak overnacht u? 1) overnachtingen in Eindhoven 2) overnachtingen elders in Nederland 3) overnachtingen buiten Nederland 8. In welke type accommodatie overnacht u en wat is de prijs van 1 overnachting? 1) Bij vrienden/familie/kennissen 3) Hotel 0 4) Hotel 4 prijs per overnachting = 19

20 9. Op hoeveel personen heeft deze overnachtingprijs betrekking?. personen 10. Hoeveel geeft u vandaag in Eindhoven ongeveer uit voor uzelf en/of uw gezelschap, aan het volgende: Enq: controleer het totaalbedrag. Bestedingen vandaag in gemeente Eindhoven 1 Merchandising / souvenirs 2 Eten en drinken 3 Winkelen en boodschappen 4 (Andere) attracties / recreatie 5 Openbaar vervoer 6 Parkeren, brandstof, huur fietsen 7 Overige uitgaven Totaal (weet alleen totaal) 11. Op hoeveel personen hebben deze uitgaven betrekking?.. personen 12. Wat voor rapportcijfer zou u geven aan de volgende zaken: De sfeer tijdens de Marathon Eindhoven De organisatie van de Marathon Eindhoven De informatievoorziening over de Marathon Eindhoven Rapportcijfer algemeen Cijfer Hartelijk dank voor uw medewerking!!! 20

21 Bijlage 2 Tellingen en schattingen van het aantal bezoekers langs het parcours. Positie Deel totale parcours 13.30u 14.30u Centrum 2000 m Strijp s 1000 m 400 Start 1000 m Huizingalaan 2000 m Kosmoslaan 1.500m m Aantal bezoekers op parcours van 42 km, Bijgesteld naar omdat de locaties waar geteld is, niet helemaal representatief zijn voor het totale parcours. 21

22 22

Economische Impact Challenge Almere - Amsterdam 12-14 september 2014

Economische Impact Challenge Almere - Amsterdam 12-14 september 2014 Economische Impact Challenge Almere - Amsterdam 12-14 september 2014 Colofon Titel Economische Impact Challenge Almere - Amsterdam 2014 Dataverzameling Sportservice Flevoland en Almere Marktonderzoek Advies

Nadere informatie

Economische Impact Challenge Almere- Amsterdam. Onderzoek naar de economische effecten van de Challenge Almere-Amsterdam

Economische Impact Challenge Almere- Amsterdam. Onderzoek naar de economische effecten van de Challenge Almere-Amsterdam Economische Impact Challenge Almere- Amsterdam Onderzoek naar de economische effecten van de Challenge Almere-Amsterdam Colofon Titel Economische Efecten Challenge Almere-Amsterdam Onderzoek naar de economische

Nadere informatie

Venloop 2014 Economische impact, maatschappelijke impact, promotionele waarde

Venloop 2014 Economische impact, maatschappelijke impact, promotionele waarde Venloop 2014 Economische impact, maatschappelijke impact, promotionele waarde Fontys Economische Hogeschool Tilburg/SPECO, 2015 Lectoraat Sportbusiness Luuk Berends Mark van den Heuvel 1 Colofon Uitgave

Nadere informatie

Hockey World League Semi-Final Rotterdam 2013

Hockey World League Semi-Final Rotterdam 2013 Hockey World League Semi-Final Rotterdam 2013 Economische impact van Rabobank Hockey World League Semi-Final Rotterdam 2013 Economische impact Rabobank Hockey World League Semi-Final Rotterdam 2013 Colofon

Nadere informatie

Word Cup BMX Supercross Papendal 2012. Bezoekersprofiel Economische impact Mediawaarde

Word Cup BMX Supercross Papendal 2012. Bezoekersprofiel Economische impact Mediawaarde Word Cup BMX Supercross Papendal 2012 Bezoekersprofiel Economische impact Mediawaarde Onderzoek door Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in opdracht van: Stichting Topsport Arnhem Promotie Auteur: Willem

Nadere informatie

Fantastic Gymnastics

Fantastic Gymnastics Fantastic Gymnastics Economische Impact Fantastic Gymnastics NK 2013 Rotterdam 0 Economische impact Fantastic Gymnastics NK 2013 Rotterdam Opdrachtgevers: Rotterdam Topsport Koninklijke Nederlandse Gymnastiek

Nadere informatie

Internationale loket.nl Warandeloop Tilburg

Internationale loket.nl Warandeloop Tilburg Internationale loket.nl Warandeloop Tilburg Bezoekers- en deelnemersprofiel, waardering, sociale impact, economische impact en mediawaarde Fontys Economische Hogeschool Tilburg, 2014 Lectoraat Sportbusiness

Nadere informatie

ABN AMRO CPC Loop Den Haag 2011: het profiel en beleving van bezoekers. Gitte Kloek, Max Schelvis, Danny van Voskuilen & Tom Roovers

ABN AMRO CPC Loop Den Haag 2011: het profiel en beleving van bezoekers. Gitte Kloek, Max Schelvis, Danny van Voskuilen & Tom Roovers ABN AMRO CPC Loop Den Haag 2011: het profiel en beleving van bezoekers Gitte Kloek, Max Schelvis, Danny van Voskuilen & Tom Roovers Opzet presentatie Belang: waarom sportevenementen evalueren? Onderzoek

Nadere informatie

Richtlijnenhandboek *** Economische impact ***

Richtlijnenhandboek *** Economische impact *** Richtlijnenhandboek *** Economische impact *** Beschrijving: Onderzoek naar (additionele) bestedingen in de gemeente/regio/provincie waar het evenement plaatsvindt als gevolg van het evenement Versie:

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Europacup Skeeleren Heerde 2013 Economische impact en bezoekersprofiel

Europacup Skeeleren Heerde 2013 Economische impact en bezoekersprofiel Europacup Skeeleren Heerde 2013 Economische impact en bezoekersprofiel www.han.nl/sporteconomie Auteur: Willem de Boer peer-review: Jerzy Straatmeijer en Paul Hover (Mulier Instituut) Samenvatting Op 4

Nadere informatie

Giro d Italia in Amsterdam

Giro d Italia in Amsterdam Giro d Italia in Amsterdam - Economische impact en beleving - Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Hoofddorp, 16 juli 2010 Samenvatting Amsterdam heeft zichzelf met de organisatie van de Giro-start een goede

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Economische impact Challenge Almere - Amsterdam

Economische impact Challenge Almere - Amsterdam Economische impact Challenge Almere - Amsterdam 13-15 september 2013 Van 13 tot 15 september 2013 vond de Challenge Almere - Amsterdam plaats. Tijdens het weekend zijn verschillende onderdelen georganiseerd,

Nadere informatie

Outdoor Gelderland 2013 Economische impact en bezoekersprofiel. www.han.nl/sporteconomie. Auteur Willem de Boer

Outdoor Gelderland 2013 Economische impact en bezoekersprofiel. www.han.nl/sporteconomie. Auteur Willem de Boer Outdoor Gelderland 2013 Economische impact en bezoekersprofiel www.han.nl/sporteconomie Auteur Willem de Boer Peer review: Jerzy Straatmeijer en Paul Hover (Mulier Instituut) Samenvatting Van 29 mei tot

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Weet u van het bestaan van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)? Ja Nee of 24% 27% 16% 50% 67% 76% 73% 84%

Nadere informatie

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw beroep?...2 2 Van welke bond bent u lid?...3 3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding (deze opleiding heeft u met goed gevolg afgelegd)?...4 4 Hoe lang bent

Nadere informatie

Rembrandt 400. Rapport. Priscilla van der Plaats, Hidde Moerman en Judith van den Bos. april 2007. Consumer & Media

Rembrandt 400. Rapport. Priscilla van der Plaats, Hidde Moerman en Judith van den Bos. april 2007. Consumer & Media Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rembrandt 400 Priscilla van der Plaats,

Nadere informatie

KWALIFICATIETOERNOOI WK HANDBAL, DAMES APELDOORN, 2012

KWALIFICATIETOERNOOI WK HANDBAL, DAMES APELDOORN, 2012 KWALIFICATIETOERNOOI WK HANDBAL, DAMES APELDOORN, 2012 Economische impact en bezoekersprofiel COLOFON in opdracht van Rapportage voor Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland en het Nederlands Handbal

Nadere informatie

Hotelgastenenquête Leiden 2005

Hotelgastenenquête Leiden 2005 Hotelgastenenquête Leiden 2005 Colofon Serie Statistiek 2006/07 Gemeente Leiden Concernstaf, Strategie & Beleid BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl

Nadere informatie

WK BMX. Economische impact van het WK BMX te Rotterdam 2014

WK BMX. Economische impact van het WK BMX te Rotterdam 2014 WK BMX Economische impact van het WK BMX te Rotterdam 2014 Eindrapport, 24 november 2014 Economische impact UCI WK BMX 2014 Colofon Deze rapportage is mogelijk gemaakt door de inzet van een projectgroep

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

EK Dressuur Rotterdam 2011 Economische impact

EK Dressuur Rotterdam 2011 Economische impact EK Dressuur Rotterdam 2011 Economische impact Ilse de Groot 0807389 Ralph Henningsen 0807162 Jacco Kassels 0807224 Begeleiding: Egbert Oldenboom Gerda Ijff Steffie Theuns Onderdelen economische impact

Nadere informatie

LA VUELTA DRENTHE HOLANDA. Beleving en economische impact

LA VUELTA DRENTHE HOLANDA. Beleving en economische impact LA VUELTA DRENTHE HOLANDA Beleving en economische impact COLOFON Rapportage voor Gedeputeerde Staten Provincie Drenthe 2009 MeerWaarde Community Building, NHTV Internationale Hogeschool Breda. Dataverzameling:

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Evenementenmonitor Enschede 2013

Evenementenmonitor Enschede 2013 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen, bezoekerspeiling en inwonerspeiling Belangrijkste resultaten Februari 2014 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen,

Nadere informatie

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Profiel van de doelgroep Er hebben 369 respondenten deelgenomen aan het kwantitatieve deel van dit onderzoek. Zij hebben allen de enquête ingevuld. Deze groep

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Evaluatie van de Rabobank Hockey World Cup

Evaluatie van de Rabobank Hockey World Cup Evaluatie van de Rabobank Hockey World Cup Economische Impact, Mediawaarde en Beleving inwoners Den Haag Noud van Herpen Gitte Kloek Jessie Joosse Michiel Verheem Evaluatie van de Rabobank Hockey World

Nadere informatie

Mobiliteit in de sportsector

Mobiliteit in de sportsector Mobiliteit in de sportsector Onderzoeksresultaten In opdracht van Werkgeversorganisatie in de Sport en FNV Sport ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com April 2011

Nadere informatie

Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers

Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers With support from the European Union Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers De gemeente Amsterdam werkt mee aan een onderzoek van de Europese Unie naar de gevolgen van vergrijzing. Een van

Nadere informatie

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams nulmeting In opdracht van: Ouder- en Kindteams Amsterdam Projectnummer: Anne Huijzer Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam a.huijzer@amsterdam.nl

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie Samenvatting Van de Leidenaren van 18-64 jaar met een lagere opleiding heeft bijna de helft na hun 18 e een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd en 16% heeft er wel

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in verzekeraars. Juli 2015

Consumentenvertrouwen in verzekeraars. Juli 2015 Consumentenvertrouwen in verzekeraars Juli 2015 Index Consumentenvertrouwen in verzekeraars Het Consumentenvertrouwen in verzekeraars staat in juli 2015 op een stand van -10 (zie berekeningswijze). 10

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Welke service biedt uw zorgverzekeraar?

Welke service biedt uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 12 Welke service biedt uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar is de laatste jaren sterk veranderd. Via uw zorgverzekeraar krijgt u uw zorgkosten vergoed. Wij horen graag van u hoe

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Veldformulier Belevingsenquête (NL)

Veldformulier Belevingsenquête (NL) Veldformulier Belevingsenquête (NL) Eerste deel zelf invullen zonder de respondent te vragen. Eventeel achteraf invullen. Vul je naam en de datum in: Naam enquêteur: Datum:.. Dagdeel, kruis aan: o Voor

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao. Bijzonderheden. t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs. Toelichting.

Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao. Bijzonderheden. t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs. Toelichting. Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Toelichting Vanaf de jaren 50 kent het Nederlandse onderwijssysteem na de lagere school (later basisonderwijs

Nadere informatie

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen?

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Opdracht voor het vrije studiepunt Ysabel van der Meer 13117920 Meneer de Vos SLB 29

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van Nederlandse huishoudens

Inkomsten en uitgaven van Nederlandse huishoudens Stapel.nr. : Volg.nr. : 1 2 Inkomsten en uitgaven van Nederlandse huishoudens Dongen, januari 2006 Ond.nr.: 6288-v4 TOELICHTING S.V.P. GOED DOORLEZEN Leest u, voordat u de vragenlijst gaat invullen, onderstaande

Nadere informatie

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide VSO De Piramide/ Den Haag Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide Eerder dit jaar heeft onze school VSO De Piramide deelgenomen aan een tevredenheidspeiling onder leerlingen

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet

MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Djoerd de Graaf Onderzoek in opdracht van Intelligence Group Amsterdam,

Nadere informatie

HET AFRICAN FESTIVAL DELFT GEËVALUEERD Een publieksonderzoek onder de bezoekers van het African Festival Delft

HET AFRICAN FESTIVAL DELFT GEËVALUEERD Een publieksonderzoek onder de bezoekers van het African Festival Delft HET AFRICAN FESTIVAL DELFT GEËVALUEERD Een publieksonderzoek onder de bezoekers van het African Festival Delft Gemeente Delft Facilitaire Dienstverlening Vakteam Informatie- en Communicatietechnologie

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

40% Figuur 1 Stelt uw onderneming flexmigranten ter beschikking in Nederland? (N=118)

40% Figuur 1 Stelt uw onderneming flexmigranten ter beschikking in Nederland? (N=118) Factsheet 23 juli 2013 - FK Ledenonderzoek Flexmigranten 2013 Vrijwel elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Instructie. Geachte mevrouw,

Instructie. Geachte mevrouw, Instructie. Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u hebt ontvangen van uw behandelende gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw problematiek en om het effect van

Nadere informatie

Steven Vos (Fontys Sporthogeschool) Ruben Walravens (Fontys Sporthogeschool) Paul Hover (Mulier Instituut) Jeroen Scheerder (KU Leuven)

Steven Vos (Fontys Sporthogeschool) Ruben Walravens (Fontys Sporthogeschool) Paul Hover (Mulier Instituut) Jeroen Scheerder (KU Leuven) FactSHeet 1 On the run Ladies Run Flow 2013 Steven Vos (Fontys Sporthogeschool) Ruben Walravens (Fontys Sporthogeschool) Paul Hover (Mulier Instituut) Jeroen Scheerder (KU Leuven) In samenwerking met Stichting

Nadere informatie

Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs

Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Inleiding Er komt een nieuwe gewichtenregeling in het basisonderwijs. De al bestaande

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

Effectmeting ECONOMISCHE IMPACT. MeerWaarde Onderzoeksadvies. Rotterdam Topsport

Effectmeting ECONOMISCHE IMPACT. MeerWaarde Onderzoeksadvies. Rotterdam Topsport Effectmeting MeerWaarde Onderzoeksadvies Rotterdam Topsport ECONOMISCHE IMPACT 2 Effectmeting WK Turnen Economische impact Projectgroep Hogeschool Rotterdam Rotterdam Topsport MeerWaarde Onderzoeksadvies

Nadere informatie

Resultaten. LimeSurvey Eenvoudige statistieken Vragenlijst 36685 'Enquête elektrische auto' Vragenlijst 36685

Resultaten. LimeSurvey Eenvoudige statistieken Vragenlijst 36685 'Enquête elektrische auto' Vragenlijst 36685 Resultaten Vragenlijst 36685 Aantal responses in deze vragenlijst: Totaal aantal responses in deze vragenlijst: Percentage van het totaal: 929 929 1.% page 1 / 65 page 2 / 65 Samenvatting voor Rijbewijs

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Wat vond u van uw behandeling bij de logopedist? Uw logopedist en de beroepsvereniging NVLF, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

Uitgevoerd en geschreven door Entermediate

Uitgevoerd en geschreven door Entermediate Europese Parlementsverkiezing Nederlandse Antillen en Aruba 2009 Uitgevoerd en geschreven door Entermediate Samenvatting... 3 Onderzoeksresultaten...3 Bewustzijn campagne Europese Parlementsverkiezing...

Nadere informatie

Evaluatie pilot. Maine booiles

Evaluatie pilot. Maine booiles Evaluatie pilot Maine booiles RO/EZ-SBH Groningen, 15 augustus 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Omwonenden 4 3. Eigenaren bootjes 6 4. Uitkomst en opiossingen 8 5. Conclusie 9 1. Inleiding In mei 2008 heeft

Nadere informatie

Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs?

Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs? Artikel pag. 5-8 Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs? Opzet en verantwoording van het onderzoek In de afgelopen maanden heeft een projectgroep vanuit de redactie van DRS Magazine

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Jongeren

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Jongeren PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE module Jongeren 2003 DOCUMENTATIE versie 1 pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever 1.4 Historie

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009

Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009 Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009 Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Nulmeting bekendheid nationale parken

Nulmeting bekendheid nationale parken Colofon Kenniscentrum Recreatie, september 2010 i.s.m. Bureau Verten Onderzoek Auteurs: In opdracht van: Uitgever: Kim Beijer, Tanja Emonts en Karin Hoenderkamp Samenwerkingsverband Nationale Parken Kenniscentrum

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2014 2 Monitor Toerisme en Recreatie Aanleiding en doel Deze

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

13 mei - Opnieuw Beginnen. Een onderzoek onder lezers van het maandblad van het IAC

13 mei - Opnieuw Beginnen. Een onderzoek onder lezers van het maandblad van het IAC 13 mei - Opnieuw Beginnen Een onderzoek onder lezers van het maandblad van het IAC COLOFON Uitgave: I&O Research Langestraat 37 Postbus 563, 7500 AN Enschede Tel. 053 482 50 00 Project: As2viac Rapportnummer:

Nadere informatie

In te vullen door de onderzoeker:

In te vullen door de onderzoeker: In te vullen door de onderzoeker: Code : Datum: Studie, het effect van podoposturale therapie zolen op chronische lage rugpijn, al dan niet gepaard gaande met een uitstralende irritatie naar de gluteaalregio

Nadere informatie

Quick Quick scan scan evaluatie evaluatie sportevenementen sportevenementen Paul Hover (Mulier Instituut) Paul Hover (Mulier Instituut) Albert van Schendel (NHTV) Albert van Schendel (NHTV) in opdracht

Nadere informatie

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Rommelen met je identiteit Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Utrecht, maart 2005 2 Rommelen met je identiteit Uitvoerder:

Nadere informatie

Template voor Net Promoter Score geavanceerde uitgebreide versie. Inhoudsopgave. Hoofdsectie...1. 01 De Net Promoter Score (vaste sectie)...

Template voor Net Promoter Score geavanceerde uitgebreide versie. Inhoudsopgave. Hoofdsectie...1. 01 De Net Promoter Score (vaste sectie)... Template voor Net Promoter Score geavanceerde uitgebreide versie Inhoudsopgave Hoofdsectie...1 01 De Net Promoter Score (vaste sectie)...2 02 Achtergrondvragen (vaste sectie)...3 Afsluitende pagina...4

Nadere informatie

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Bezoekersanalyse Hierbij de evaluatie van de vijfde editie van de Onderwijsbeurs West-Nederland 2010. Uit de enquêtes van voorgaande jaren is gebleken dat

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009 V01 Hoe heeft het aantal werknemers in uw bedrijf zich ontwikkeld in 2009? (Inclusief directieleden op de loonlijst) Op 1 januari 2009 in dienst In dienst getreden in 2009 Uit dienst getreden in 2009 Op

Nadere informatie

Passantenonderzoek. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014

Passantenonderzoek. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014 De Gaard te Utrecht Najaar 2014 Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014 Projectbegeleiding: drs. J.P. Verwaaijen drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of

Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of WO-opleiding in één van de twaalf grootste studentensteden

Nadere informatie

WAT VINDT U VAN DE ZORG?

WAT VINDT U VAN DE ZORG? WAT VINDT U VAN DE ZORG? Een vragenlijst over de kwaliteit van zorg Mw. dr. Ireen Proot Copyright 2004 Universiteit Maastricht onderzoeker COPZ-M Capgroep Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte Instituut voor

Nadere informatie