SCREEN FLANDERS. Handleiding bij oproep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCREEN FLANDERS. Handleiding bij oproep 2012-2013"

Transcriptie

1 SCREEN FLANDERS Handleiding bij oproep Uiterste indieningsdatum: 28 februari 2013 om 12u Vlaamse Overheid Agentschap Ondernemen Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Koning Albert II-laan 35 bus Brussel

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Doelstellingen Het audiovisuele werk Definitie en kenmerken van het audiovisuele werk Welke projecten komen zeker niet in aanmerking voor steun De Aanvrager Wie kan steun aanvragen? Wat wordt er verstaan onder geen directe of indirecte band met een omroep? Procedure van de aanvraag Hoe kunt u een aanvraag indienen en wanneer? Welke zijn de verplichte bijlagen bij het aanvraagformulier? De selectie Ontvankelijkheid van de aanvrager Ontvankelijkheid van de aanvraag Culturele toets De beoordelingscriteria Rangschikking van de aanvragen Toekenning van de steun De projectbegroting Wat wordt verstaan onder in aanmerking komende uitgaven Welke uitgaven komen niet in aanmerking voor Screen Flanders steun Wat wordt verstaan onder uitgaven Above- en Below-The-Line Enkele bijzondere uitgavenposten Financiering van het project Het steunbedrag en de looptijd van het project Het steunbedrag Aanvang en duur van de steunperiode Terugbetaling van de steun Wettelijk kader Informatie en contactpersonen... 19

3 1 Inleiding De Belgische filmindustrie kent de laatste jaren een stijgend succes. Franstalige en Nederlandstalige films gooien meer en meer hoge ogen en slagen er hoe langer hoe meer in internationaal door te breken. Ook TV-producties en formats vinden geleidelijk de weg naar een internationale carrière. De invoering van de federale tax shelter is aan deze ganse evolutie niet vreemd. Maar ook de instrumenten die het VAF - Vlaams Audiovisueel Fonds - inzet, hebben hun bijdrage geleverd aan dit succes. Verder wordt ook de Vlaamse audiovisuele creatie gepromoot via Flanders Image (onderdeel van VAF vzw) dat Vlaamse producenten en makers van audiovisuele creaties waar mogelijk begeleidt op het gebied van marketing, zowel vanuit Brussel als op festivals en markten in het buitenland. Met Screen Flanders wordt nu invulling gegeven aan de ontwikkeling van een economische steunmaatregel voor audiovisuele werken om de aantrekkingskracht van Vlaanderen voor in het bijzonder buitenlandse producties te verhogen en de concurrentiepositie van Vlaanderen ten aanzien van andere regio s te versterken. Met deze nieuwe steunmaatregel wordt een extra financiële ondersteuning gegeven aan producties die een deel van hun bestedingen specifiek in het Vlaamse Gewest doen. Het algemene principe is het volgende: op basis van een steunaanvraag kan financiering worden verleend op voorwaarde dat het geld dat aan de producenten toevertrouwd wordt, in het Vlaamse Gewest uitgegeven wordt (elke euro die aan een producent wordt toevertrouwd, moet op zijn minst 1 euro audiovisuele uitgaven in het Gewest opbrengen). De financiering wordt toegekend in de vorm van terugbetaalbare voorschotten op netto-ontvangsten. Het maximale steunbedrag bedraagt euro en er wordt gevraagd om minimaal voor euro in aanmerking komende uitgaven te doen in het Vlaamse Gewest. Periodiek wordt een oproep georganiseerd met een vooraf vastgelegde steunenveloppe. De jury beoordeelt de ontvankelijk verklaarde dossiers op basis van de vastgelegde beoordelingscriteria en formuleert een voorstel van beslissing naar de minister. De jury kan bestaan uit zowel ambtenaren als externe personen. De juryleden worden aangeduid door de minister, bevoegd voor de economie, in overleg met de minister, bevoegd voor culturele aangelegenheden. Deze handleiding bevat specifieke informatie over de oproep en toelichting over hoe een aanvraag Screen Flanders kan worden ingediend. Het is dan ook uiterst belangrijk om, naast het besluit van de Vlaamse regering van 9 november 2012 en het Ministerieel besluit van 12 december 2012, deze handleiding volledig te lezen voor u uw steunaanvraag indient. Handleiding bij aanvraag Screen Flanders

4 2 Doelstellingen Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 tot toekenning van steun aan de audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen maakt het mogelijk om aan audiovisuele productiehuizen steun te geven voor de productie van een audiovisueel werk. Met die steun wil de Vlaamse overheid de aantrekkingskracht van Vlaanderen voor zowel binnenlandse als voor buitenlandse producties verhogen door middel van een economische steunmaatregel met culturele invalshoek voor de productie van audiovisuele werken en van de audiovisuele sector. Met deze nieuwe steunmaatregel wordt een extra financiële ondersteuning gegeven aan producties die een deel van hun bestedingen specifiek in Vlaanderen doen. De Vlaamse regering wil met deze steun een toename van het aantal producties in Vlaanderen realiseren en de audiovisuele sector stimuleren. Indirect wil men met deze maatregel ook de positie van Vlaamse producenten in internationale coproducties versterken wat ook kan leiden tot een betere internationale financiering van Vlaamse projecten. Het instrument zal ook zorgen voor een grotere filmconsumptie in Vlaanderen. Meer producties van eigen bodem leidt tot meer herkenbare films in onze zalen en meer mensen die film gaan kijken. Een culturele impuls die ook een cultureel dividend kan genoemd worden. Daarnaast leiden bestedingen ook snel tot een exponentiële ontwikkeling van de sector. Meer geld dat hier wordt uitgegeven, houdt het aanwezige talent in Vlaanderen, trekt investeerders en buitenlandse ondernemingen uit de sector aan, maakt de jeugd meer geïnteresseerd in studierichtingen in deze sector en schept nieuwe kansen om onze audiovisuele opleidingen te verbeteren. Uiteraard heeft de sector een economische dimensie door middel van de bijdrage aan tewerkstelling, creativiteit en innovatie en dus groei, economische ontwikkeling en welvaartscreatie in een kenniseconomie. Beide dimensies zijn verbonden. De culturele dimensie is best gediend met een economisch gezonde en duurzame sector. De economische duurzaamheid zeker in een kleine regio als Vlaanderen - hangt samen met en wordt versterkt door kwaliteitsvolle audiovisuele producten. Handleiding bij aanvraag Screen Flanders

5 3 Het audiovisuele werk 3.1 Definitie en kenmerken van het audiovisuele werk In het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 wordt een audiovisueel werk als volgt gedefinieerd: lange speelfilm, namelijk een lange fictie-, documentaire- of animatiefilm met een duur van minstens zestig minuten, of van animatiereeksen, die in staat wordt geacht het culturele patrimonium van Vlaanderen te verrijken. Om in aanmerking te komen voor steun moet het audiovisuele werk aan volgende twee kenmerken voldoen: Het werk moet het culturele patrimonium van Vlaanderen verrijken. Of het werk al dan niet het culturele patrimonium van Vlaanderen verrijkt, wordt beoordeeld aan de hand van de culturele toets. Onder punt 6.3 van deze handleiding worden 10 culturele criteria opgesomd. Men moet aan minstens vier van deze criteria voldoen, om in aanmerking te komen voor steun. Het moet een fictie-, documentaire- of animatiefilm van minimum 60 minuten zijn of een animatiereeks - Fictiefilm: een audiovisuele, voornamelijk live action creatie met hoofdzakelijk denkbeeldige personages en gebeurtenissen. - Documentairefilm: een non-fictiefilm die een behandeling of interpretatie weergeeft van de realiteit, vanuit de persoonlijke betrokkenheid van de maker, met een intrinsiek lange termijnwaarde. Uitgezonderd zijn bijgevolg films die louter tot doel hebben informatie te verstrekken of louter beschrijvend zijn, zoals een bedrijfsfilm, een didactische film, een reportage, een zuiver wetenschappelijke documentaire, een bijdrage voor het journaal of voor een actualiteitenprogramma,... - Animatiefilm: een audiovisuele creatie die in haar productieproces hoofdzakelijk gebruik maakt van enkelbeeldtechnieken, gaande van de verfilming van poppen, voorwerpen en/of tekeningen (bv. tekenfilm) tot meer digitale, computergeanimeerde technieken. - Animatiereeks: een audiovisuele creatie in de vorm van een reeks, die in haar productieproces hoofdzakelijk gebruik maakt van enkelbeeldtechnieken, gaande van de verfilming van poppen, voorwerpen en/of tekeningen (bv. tekenfilm) tot meer digitale, computergeanimeerde technieken. Animatiereeksen moeten bestaan uit minimaal 3 afleveringen met een minimale totale uitzendduur van 60 minuten voor de volledige reeks. Daarnaast zijn er nog een aantal bijkomende criteria waaraan het werk moet voldoen, die in het kader van de ontvankelijkheid van de aanvraag van belang zijn. Deze kenmerken komen verder in deze handleiding aan bod. 3.2 Welke projecten komen zeker niet in aanmerking voor steun. Audiovisuele werken zijn uitgesloten van steun indien het gaat om werken die aanzetten tot haat of tot rassenhaat; werken die in strijd zijn met de publieke orde of met de goede zeden; reclame en informatie-, ontspannings-, nieuws- of sportprogramma s. Handleiding bij aanvraag Screen Flanders

6 4 De Aanvrager 4.1 Wie kan steun aanvragen? De begunstigde wordt in artikel 1, 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 tot toekenning van steun aan de audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaireof animatiefilm, of van animatiereeksen, als volgt omschreven: een audiovisueel productiehuis dat, op het moment van de uitbetaling van de steun, een exploitatiezetel heeft in België en dat voldoet aan de definitie van een onderneming, vermeld in artikel 3 van het decreet van 16 maart 2012, en dat geen directe of indirecte band heeft met een omroep zoals bepaald in artikel 2, 49, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie. Onder omroep wordt verstaan: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de redactionele verantwoordelijkheid draagt voor de keuze van de inhoud van de omroepdienst en die bepaalt hoe die wordt georganiseerd, zoals gedefinieerd in artikel 2, 25, 2, 26 en 2, 27, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie De aanvraag kan worden ingediend door een productiehuis dat voldoet aan de volgende drie criteria: Het gaat om een audiovisueel productiehuis. Het heeft een exploitatiezetel in België op het moment van de uitbetaling van de steun. Het voldoet aan de definitie van een onderneming, vermeld in artikel 3 van het decreet van 16 maart Dit wil zeggen dat het gaat om de natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm van privaat recht, en buitenlandse ondernemingen met een gelijkaardig statuut. Het heeft geen directe of indirecte band met een omroep zoals bepaald in artikel 2, 49, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie. (voor verdere toelichting hierover zie volgend punt) De kennis en ervaring van het productiehuis en van de ingezette mensen en middelen alsook de thematiek hebben uiteraard een effect op de kwaliteit van het project. Die aspecten worden mee in overweging genomen bij de beoordeling (zie ook selectie). Screen Flanders vertrekt van het algemeen principe dat op basis van een steunaanvraag financiering kan worden verleend op voorwaarde dat het geld dat aan de producenten toevertrouwd wordt, in het Vlaamse Gewest uitgegeven wordt. De in aanmerking komende uitgaven (zie 7.1.) moeten in het Vlaamse Gewest gebeuren. Tegenover elke euro die aan een producent wordt toevertrouwd, moet op zijn minst één euro audiovisuele uitgaven in het Vlaamse Gewest staan. 4.2 Wat wordt er verstaan onder geen directe of indirecte band met een omroep? In artikel 2, 49 van het Vlaams decreet betreffende radio-omroep en televisie, wordt de onafhankelijke producent gedefinieerd als volgt: De producent a) waarvan de rechtspersoonlijkheid onderscheiden is van die van een omroeporganisatie; b) die rechtstreeks noch onrechtstreeks over meer dan 15 percent van het kapitaal van een Vlaamse omroeporganisatie beschikt; c) waarvan het kapitaal voor niet meer dan 15 percent in handen is van een vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 15 percent van het kapitaal van een Vlaamse omroeporganisatie bezit. Handleiding bij aanvraag Screen Flanders

7 Onder omroep wordt verstaan: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de redactionele verantwoordelijkheid draagt voor de keuze van de inhoud van de omroepdienst en die bepaalt hoe die wordt georganiseerd, zoals gedefinieerd in artikel 2, 25, 2, 26 en 2, 27, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie. Artikel 2, 25,2,26 en 2,27 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie zegt het volgende: 25 Omroepactiviteit: Elke activiteit die bestaat in het ter beschikking stellen van bewegende beelden, al dan niet met geluid, of van een reeks van klanken of geluiden bestemd voor het algemene publiek of een deel ervan via elektronische communicatienetwerken. Omroepactiviteit wordt ook wel radio-omroep en televisie genoemd. 26 Omroepdienst: a) een dienst als vermeld in artikelen 49 en 50 van het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, die valt onder de redactionele verantwoordelijkheid van de aanbieder van de dienst, met als hoofddoel de levering aan het algemene publiek van audiovisuele of auditieve programma's ter informatie, vermaak, educatie of met culturele inslag, via elektronische communicatienetwerken; en/of b) de commerciële communicatie. 27 Omroeporganisatie: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de redactionele verantwoordelijkheid draagt voor de keuze van de inhoud van de omroepdienst en die bepaalt hoe die wordt georganiseerd. Handleiding bij aanvraag Screen Flanders

8 5 Procedure van de aanvraag Een aanvraag kan enkel in het kader van een oproep en binnen een bepaalde periode worden ingediend. Het volledige aanvraagdossier (=aanvraagformulier samen met alle bijlagen) in het kader van deze oproep moet uiterlijk op de dag van de uiterste indieningsdatum om 12 uur zijn ingediend. Als indieningsdatum geldt de datum en het uur van het ontvangstbewijs. Hieronder vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure. 5.1 Hoe kunt u een aanvraag indienen en wanneer? U kan een aanvraagdossier indienen dat bestaat uit het specifieke aanvraagformulier, samen met alle verplichte bijlagen. Deze bijlagen worden in volgend punt verder gedefinieerd. Het gebruik van het aanvraagformulier en de Excelsjabloon Projectbegroting voor het overzicht van de uitgaven en de financiering is verplicht. Steunaanvragen die niet via het verplichte aanvraagformulier worden ingediend, zijn onontvankelijk en kunnen dus niet in aanmerking komen voor steun. Het volledige aanvraagdossier wordt als volgt bezorgd aan het Agentschap Ondernemen, Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid, Koning Albertlaan-II 35 bus 12, 1030 Brussel: - Twee papieren exemplaren van het volledige aanvraagdossier met alle verplichte bijlagen (zoals vermeld in vraag 32 van het aanvraagformulier en punt 5.2. hieronder), ingebonden of geniet. Losbladige documenten of klasseermappen worden niet aanvaard. - Twee digitale exemplaren van het volledige aanvraagdossier. Het aanvraagformulier en de Excelsjabloon Projectbegroting voor het overzicht van de uitgaven en de financiering, moeten in Excel-formaat behouden blijven; de andere documenten moeten omgezet zijn in pdf-formaat. Alle bestanden worden aangeleverd op twee afzonderlijke, identieke niet-overschrijfbare elektronische dragers (Cd-roms, dvd, Windows-geformatteerde USB-stick ). De bestandsnamen moeten telkens de titel van uw project en de uiterste indieningsdatum van de oproep vermelden. - Negen exemplaren van het visiemateriaal (indien er visiemateriaal noodzakelijk is) De elektronische en papieren versie van het aanvraagformulier, en de vereiste bijlage moeten voor de uiterste indieningsdatum van de oproep om 12 uur in het bezit zijn van het Agentschap Ondernemen. De indieningsdatum wordt vastgesteld op basis van de datum en het uur op het ontvangstbewijs. Bij het indienen van de aanvraag moet er rekening gehouden worden met de bepalingen van deze handleiding. Het aanvraagformulier, de Excelsjabloon en de verklaring op erewoord kunt u, net als deze handleiding, downloaden van de website of aanvragen via Het is belangrijk dat het aanvraagformulier nauwkeurig en volledig wordt ingevuld en dat alle noodzakelijke bijlagen worden toegevoegd. De aanvraag dient een volledig beeld te geven van het te realiseren project. Aanvragen en de daarbij behorende gegevens en bijlagen moeten in het Nederlands zijn opgesteld of naar het Nederlands vertaald zijn. Meer bepaald moeten scenario s, synopsissen, treatments, intentieverklaringen, personagebeschrijvingen, inhoudelijk en visueel opzet of concept, statuten van het productiehuis, etc. Handleiding bij aanvraag Screen Flanders

9 in het Nederlands ingediend worden. Scenario s in andere talen kunnen alleen ingediend worden, als ook de vertaling in het Nederlands wordt meegestuurd. Cv s, contracten en documenten m.b.t. de financiering kunnen zowel in het Nederlands, het Frans als het Engels worden meegedeeld. 5.2 Welke zijn de verplichte bijlagen bij het aanvraagformulier? De bijlagen maken integraal deel uit van het aanvraagdossier. De vereiste bijlagen staan omschreven in de laatste vraag van het aanvraagformulier: - De gedateerde en ondertekende Verklaring op erewoord - Een synopsis - De projectbegroting opgesteld aan de hand van de Excelsjabloon dat u terugvindt op de website Deze projectbegroting bestaat uit 2 luiken: Het financieringsplan en een overzicht van de uitgaven en een verdere detaillering van de uitgavenrubrieken. Het overzicht van de uitgaven moet opgesteld zijn aan de hand van de Excelsjabloon. De gedetailleerde rubrieken kunnen ingevuld worden in dezelfde Excelsjabloon of in een vergelijkbaar document, met vorm naar keuze, maar waarin de uitgavenrubrieken moeten behouden blijven. - Een intentieverklaring van de producent over de keuze van het project, de productionele en financieringsaanpak, de plaatsing in de markt en de impact van het project op het Vlaamse Gewest. Die verklaring moet minstens de volgende gegevens over het audiovisuele werk omvatten: de impact op de (Vlaamse) productiefirma de impact op de Vlaamse audiovisuele sector de impact op de film crew de impact op de Vlaamse facilitaire dienstenverleners de impact op Vlaanderen als audiovisuele en filmregio en als regio in het algemeen voor projecten die al gesteund werden door het Vlaams Audiovisueel Fonds: de impact en meerwaarde van bijkomende steun op basis van deze aanvraag. - Een intentieverklaring van de auteur of scenarist over de keuze van het onderwerp, de gekozen benadering of invalshoek, de vorm, structuur, stijl en visuele aanpak van het verhaal - Een intentieverklaring van de regisseur over de keuze van het onderwerp, de stijl, de structuur en de visuele aanpak - Beschrijving van het audiovisuele werk of scenario De beschrijving van het project is afhankelijk van het genre van het audiovisuele werk: Animatie: een volledig uitgeschreven scenario, een aanzet tot storyboard, design van personages, decor, moodboards en een beschrijving van de gebruikte technieken Documentaire: een gedetailleerde inhoudelijke en visuele opzet en structuur, zo mogelijk een gedetailleerd scenario Fictie: een volledig uitgeschreven scenario - Personagebeschrijvingen, voor zover dat van toepassing is - Een kopie van coproductiecontracten - Een kopie van de afgesloten distributiegaranties Handleiding bij aanvraag Screen Flanders

10 - Als het om een adaptatie gaat: een bewijs dat een optie op de rechten is verworven en één exemplaar van het originele werk (roman, toneelstuk) bij de aanvraag voegen - Een CV van de regisseur, scenarist, producent, production designer, hoofdanimator en hoofdrolspelers, voor zover dat van toepassing is - Bij een eerste aanvraag en eventuele wijzigingen: de statuten van het productiehuis - Overeenkomsten met betrekking tot de auteursrechten en de auteursprestaties (regisseur en scenarist) - Voorakkoorden betrokkenen - Gesloten overeenkomsten omtrent de financiering - Documenten in verband met de financiering die nog in onderhandeling is - Documenten over distributie- en/of vertoningsonderhandelingen Na 28/02/2013 om 12 uur kunt u geen aanvraag meer indienen in het kader van deze oproep. Er zijn dan ook geen wijzigingen meer mogelijk in de ingediende projectvoorstellen. Projectvoorstellen die worden ingediend na de afsluitingsdatum van de oproep zijn onontvankelijk. Ze komen dus niet in aanmerking voor steun. Handleiding bij aanvraag Screen Flanders

11 6 De selectie Alle aanvragen worden eerst getoetst aan de ontvankelijkheidscriteria en formele vereisten. De toetsing op het gebied van ontvankelijkheid houdt geen appreciatie in. Het betreft enkel een controle op de naleving van de deelnemingsvoorwaarden. Projecten die niet ontvankelijk zijn, worden uitgesloten van de verdere selectieprocedure. Ontvankelijke projectvoorstellen worden nadien aan de hand van de beoordelingscriteria gequoteerd door de jury. Op basis van deze scores worden de aanvragen in dalende volgorde gerangschikt. Hieronder worden de verschillende onderdelen van de selectieprocedure en de gehanteerde criteria verder toegelicht. 6.1 Ontvankelijkheid van de aanvrager De begunstigde is een audiovisueel productiehuis dat, op het moment van de uitbetaling van de steun, een exploitatiezetel heeft in België en dat voldoet aan de definitie van een onderneming, vermeld in artikel 3 van het decreet van 16 maart 2012, en dat geen directe of indirecte band heeft met een omroep zoals bepaald in artikel 2, 49, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie. Een toelichting van deze definitie kunt u vinden onder punt 4.2. Andere algemene ontvankelijkheidsvoorwaarden: De begunstigde mag op de indieningsdatum van de steunaanvraag geen achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid hebben en geen procedure op basis van Europees of nationaal recht lopen hebben waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd. Er kan geen steun verleend worden aan begunstigden als een administratieve overheid als vermeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, over een dominerende invloed beschikt. Er is een vermoeden van dominerende invloed als de begunstigde voor 50% of meer van het kapitaal of de stemrechten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen is van de administratieve overheid. 6.2 Ontvankelijkheid van de aanvraag Het audiovisuele werk moet een lange speelfilm zijn, namelijk een lange fictie-, documentaire- of animatiefilm met een duur van minstens zestig minuten, of van animatiereeksen, die in staat wordt geacht het culturele patrimonium van Vlaanderen te verrijken. Elke aanvraag wordt na ontvangst door het Agentschap Ondernemen beoordeeld op de volgende criteria (hier moet cumulatief aan voldaan worden): Werd de aanvraag ingediend op het specifiek daarvoor voorziene aanvraagformulier en werd de verklaring op erewoord ondertekend? Is het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld? Aanvraagformulieren waarin vragen zijn opengelaten worden als onvolledig en dus onontvankelijk beschouwd. Werden alle verplichte bijlagen toegevoegd aan het aanvraagdossier? Werd de aanvraag tijdig ingediend dus voor het afsluiten van de indieningsperiode? Beschikt men op het moment van de aanvraag reeds over 50 % van de financiering van het totale productiebudget? Bedragen de in aanmerking komende uitgaven minstens euro (excl. BTW)? De uitgaven die in aanmerking komen voor steun, moeten in het Vlaamse Gewest plaatsvinden, moeten als doel de voltooiing van het beoogde audiovisuele werk hebben en moeten structurerend zijn voor de audiovisuele sector. De uitgaven die in aanmerking komen voor steun zijn exclusief BTW. Handleiding bij aanvraag Screen Flanders

12 De begunstigde moet minimaal euro (exclusief BTW) van de uitgaven die in aanmerking komen voor steun, kunnen bewijzen. Een verdere toelichting van de in aanmerking komende uitgaven kunt u vinden onder punt 7 van deze handleiding. De volgende audiovisuele werken zijn uitgesloten van steun: 1 Werken die aanzetten tot haat of tot rassenhaat; 2 Werken die in strijd zijn met de publieke orde of met de goede zeden; 3 Reclame en informatie-, ontspannings-, nieuws- of sportprogramma s. 6.3 Culturele toets Het audiovisuele werk dient ook aan minstens vier van de volgende voorwaarden te voldoen. Het scenario vindt grotendeels plaats in Vlaanderen, in België, in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in een lidstaat van de Europese Vrijhandelsassociatie; De regisseur of de scenarist is gedomicilieerd in Vlaanderen, in België, in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in een lidstaat van de Europese Vrijhandelsassociatie; Eén van de hoofdrolspelers of drie van de bijrolspelers hebben een bevoorrechte band met de Belgische cultuur; Ten minste één van de hoofdpersonages heeft een bevoorrechte band met de Belgische cultuur; Het originele scenario is grotendeels geschreven in en de hoofdpersonages drukken zich uit in één van de officiële talen of streektalen in België; Het scenario is een aanpassing van een origineel literair werk of is geïnspireerd op een andere creatie die erkend is op cultureel gebied; Het audiovisuele werk heeft als hoofdthema kunst of verschillende artiesten; Het audiovisuele werk gaat voornamelijk over historische personen of gebeurtenissen; Het audiovisuele werk kaart voornamelijk maatschappelijke thema's aan die relevant zijn voor België of voor een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Europese Vrijhandelsassociatie, met een actueel, cultureel, sociaal of politiek aspect; Het audiovisuele werk draagt bij tot de herwaardering van het Belgische of het Europese audiovisuele patrimonium. Op het aanvraagformulier dient de aanvrager aan te geven aan welke van deze voorwaarden wordt voldaan. Indien meer dan vier criteria van toepassing zijn, mogen deze ook allemaal worden aangeduid. Het al of niet voldoen aan de voorwaarden wordt verder onderzocht. Als blijkt dat het audiovisuele werk niet aan één of meer van de aangeduide voorwaarden voldoet, kunnen deze worden verworpen. 6.4 De beoordelingscriteria De ontvankelijke steunaanvragen worden beoordeeld door een jury. De minister duidt een deskundig economisch en cultureel samengestelde jury aan, in overleg met de Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden. Na de ontvankelijkheidscontrole en controle van de formele vereisten, en voorafgaandelijk aan de jurering van de aanvragen, kunnen de steunaanvragers worden uitgenodigd om hun steunaanvraag en hun audiovisuele werk mondeling toe te lichten aan de jury. Zo kan de jury een optimaal beeld krijgen van de steunaanvraag en van het audiovisuele werk en kunnen eventuele onduidelijkheden verhelderd worden. De ingediende steunaanvragen kunnen echter niet worden aangepast na de toelichting. Handleiding bij aanvraag Screen Flanders

13 De ontvankelijke steunaanvragen zullen beoordeeld worden op basis van de volgende kwalitatieve en kwantitatieve criteria: De maatschappelijke en culturele meerwaarde van het audiovisuele werk in termen van de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het scenario; De actoren die betrokken zijn bij het audiovisuele werk: a) het professionalisme en het trackrecord van de aanvrager; b) de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de casting en de regisseur; Efficiëntie en output: a) de commerciële troeven van het coproductiecontract; b) de afgesloten distributiegaranties (opgenomen in het financieringsplan); c) de mate waarin efficiënt met middelen wordt omgegaan; d) de mate waarin de productie van het audiovisuele werk haalbaar is met de middelen die voorgelegd worden; e) de kwaliteit van de distributeurs en van de reeds verkochte landen; f) de vrije territoria (zijnde de territoria die inkomsten genereren in geval van verkoop); g) de kansen op financiële return en de terugbetalingscapaciteit; Effectiviteit en outcome: a) het bedrag van de uitgaven in het Vlaamse Gewest die in aanmerking komen of de mate waarin een hefboom wordt gecreëerd; b) de impact van het audiovisuele werk op de (Vlaamse) productiefirma; c) de impact op de Vlaamse audiovisuele sector; d) de impact op de filmcrew; e) de impact op de Vlaamse facilitaire dienstverleners; f) de impact op Vlaanderen als audiovisuele en filmregio en als regio in het algemeen; g) voor projecten die reeds gesteund werden door het VAF: de impact en meerwaarde van bijkomende steun op basis van dit besluit. De totaalscore voor de beoordeling van een aanvraag bedraagt maximaal 100 punten en wordt als volgt over de criteria verdeeld: Categorie van beoordelingscriteria: de maatschappelijke en culturele meerwaarde van het audiovisuele werk in termen van de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het scenario Score 10 punten de actoren die betrokken zijn bij het audiovisuele werk 10 punten efficiëntie en output 30 punten effectiviteit en outcome 50 punten 6.5 Rangschikking van de aanvragen De aanvragen worden in dalende volgorde gerangschikt volgens hun totaalscore. Een aanvraag mag niet minder dan 50 punten krijgen om opgenomen te worden in de rangschikking. De steunenveloppe wordt verdeeld over de best gerangschikte subsidieaanvragen, in afnemende volgorde tot uitputting ervan. De betreffende ondernemingen zijn in dit geval gunstig gerangschikt. Als het saldo van de steunenveloppe onvoldoende is om de eerstvolgende gerangschikte steunaanvraag volledig te steunen, wordt met dit saldo geen steun meer toegekend. Handleiding bij aanvraag Screen Flanders

14 6.6 Toekenning van de steun De minister beslist over de toekenning van de steun en bepaalt de voorwaarden waaronder de steun wordt toegekend. Die beslissing maakt minstens melding van: 1 de begunstigde; 2 de uitbetalingsvoorwaarden; 3 het toezicht en de controle; 4 de rapporteringsvoorwaarden; In een aantal gevallen kan de minister echter een negatieve beslissing nemen of aanvullende voorwaarden stellen voor een steunaanvraag. Indien de minister wenst af te wijken van het voorstel van beslissing dient dit op gemotiveerde wijze te gebeuren. Handleiding bij aanvraag Screen Flanders

15 7 De projectbegroting Er moet een aparte, transparante boekhouding van het project worden bijgehouden. Reeds bij de aanvraag dient er een gedetailleerd plan van de uitgaven en financiering worden toegevoegd. Op basis daarvan kunnen de uitgaven die in aanmerking komen voor steun worden bepaald. Voor de opmaak van de projectbegroting met daarin een overzicht van de uitgaven en van de financiering is een Excelsjabloon beschikbaar op de website. Het gebruik van de Excelsjabloon is verplicht en het maakt integraal deel uit van de aanvraag. Een overzicht van de uitgaven en een verdere detaillering van de uitgavenrubrieken. Het overzicht moet opgesteld zijn aan de hand van de Excelsjabloon. De gedetailleerde rubrieken kunnen ingevuld worden in dezelfde Excelsjabloon of in een vergelijkbaar document, met vorm naar keuze, waarin de uitgavenrubrieken moeten behouden blijven. Het financieringsplan: Het financieringsplan moet volledig opgesteld zijn aan de hand van de Excelsjabloon. Hierin moet zowel het tabblad voor de inkomsten uit het Vlaamse Gewest als het tabblad voor de inkomsten buiten het Vlaamse Gewest volledig worden ingevuld. De projectbegroting moet bestaan uit een gedetailleerde raming van alle inkomsten en van alle uitgaven, ongeacht of die voor steun in aanmerking komen of niet. Het totaal van het overzicht van de financiering moet gelijk zijn aan het totaal van het overzicht van de uitgaven. Belangrijk aandachtspunt. De indiener die na goedkeuring van zijn aanvraagdossier een begrotingswijziging wenst door te voeren vraagt dit voorafgaandelijk schriftelijk en uiterlijk voor de beëindiging van het project, aan bij het Agentschap Ondernemen. 7.1 Wat wordt verstaan onder in aanmerking komende uitgaven De uitgaven die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de steun zijn beperkt. Deze uitgaven moeten aangegaan worden in het Vlaamse Gewest. De uitgaven moeten als doel de voltooiing van het beoogde audiovisuele werk hebben en moeten structurerend zijn voor de audiovisuele sector. De uitgaven die in aanmerking komen voor steun zijn exclusief BTW en mogen nog niet gefactureerd zijn op het moment van de aanvraag. Uitgaven komen enkel in aanmerking als ze realistisch en marktconform zijn. De begunstigde moet minimaal euro (exclusief BTW) uitgaven die in aanmerking komen voor steun, kunnen bewijzen. De minister kan alle uitgaven in aanmerking nemen die betrekking hebben op materiële, of intellectuele goederen en diensten die verband houden met de audiovisuele sector, zoals uitgaven voor de rolbezetting (cast), de filmploeg (crew) en de postproductie (geluid, labo enzovoort). Niet-specifieke audiovisuele kosten, alsook financiële uitgaven komen niet in aanmerking voor steun. De aanvrager moet een aparte transparante boekhouding bijhouden op basis waarvan nadien de controle kan gebeuren. Handleiding bij aanvraag Screen Flanders

16 7.2 Welke uitgaven komen niet in aanmerking voor Screen Flanders steun Uitgaven die zeker niet in aanmerking komen voor steun zijn de volgende: Uitgaven die niet gedaan zijn in het Vlaamse Gewest Uitgaven die reeds gefactureerd of betaald zijn voor het indienen van de aanvraag Hier volgt een niet exhaustieve lijst van specifieke uitgaven die niet in aanmerking komen voor steun: Computermateriaal; Uitgaven voor productiebureau, post, telefoon en gsm, koeriers, en andere administratieve kosten; Uitgaven voor transport, zoals verplaatsingskosten van de ploeg, huur productievoertuigen, aankoop brandstof, taxikosten, vrachtwagens, etc. en dit zowel bij productie als bij postproductie; Hotelkosten zowel bij productie als bij post-productie; Restaurantkosten zowel bij productie als bij post-productie; Uitgaven voor het postproductiekantoor; Promotiekosten en kosten voor webruimte; Financiële uitgaven; Juridische uitgaven; Uitgaven voor verzekeringen zoals filmverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid, etc.; Allerlei onvoorziene kosten en overheads. 7.3 Wat wordt verstaan onder uitgaven Above- en Below-The-Line In het overzicht met de uitgaven worden de uitgaven ingedeeld in uitgaven above-the-line en belowthe-line. Onder above-the-line worden die uitgaven opgenomen waarvan het bedrag vast ligt vooraleer de productie van start gaat. Deze uitgaven zijn niet afhankelijk van de effectieve prestaties. Op deze uitgaven dient bijgevolg geen marge voor onvoorziene omstandigheden te worden berekend. Onder below-the-line worden alle uitgaven opgenomen waarvan het bedrag varieert in functie van de effectieve prestaties (aantal draaidagen, aantal montagedagen, etc.). Op deze kosten kan een marge voor onvoorziene omstandigheden worden berekend (dit gebeurt onderaan het formulier, onder de post onvoorziene kosten ). 7.4 Enkele bijzondere uitgavenposten De uitgavenposten binnen de projectbegroting moeten realistisch zijn. Daarom wordt voor een aantal posten rekening gehouden met een maximum. Onvoorziene uitgaven mogen maximum 10 % op de uitgaven below-the-line bedragen. Overheads worden beperkt tot 7,5 % op het totaal van de uitgaven above- en below-the-line. Het honorarium van de producent wordt slechts voor 7,5 % van het totaal budget above- en below-the-line aanvaard. Handleiding bij aanvraag Screen Flanders

17 7.5 Financiering van het project Bij de aanvraag dient ook een overzicht van de geplande financiering van het project toegevoegd te worden. De aanvragers moeten in het financieringsplan alle informatie toevoegen die nodig is voor een goed begrip van de financiering. Het totaal bedrag van het financieringsplan moet gelijk zijn aan het totaal van alle geplande uitgaven. In dit financieringsplan wordt een onderscheid gemaakt tussen de reeds bevestigde financiële middelen en deze die nog niet definitief verworven zijn. 50 % van het totale productiebudget moet reeds bij de aanvraag verworven zijn. Voor de reeds bevestigde financiering dient u het bedrag in te vullen in de kolom bevestigd. In bijlage van het aanvraagdossier dienen dan ook de bewijsstukken (contracten, formele toezeggingen ) van de bevestigde financiering toegevoegd te worden. Intentiebrieven worden hierbij niet als geldig bewijsstuk aanvaard. Tevens wordt gevraagd om in het overzicht een onderscheid te maken van de financiële middelen die uit het Vlaamse Gewest komen en deze die buiten het Vlaamse Gewest zullen worden verworven. Het aandeel 'Vlaamse Gewest' in het overzicht van de financiering heeft betrekking op de financiering die volgens de coproductieakkoorden m.b.t. dit project wordt aangebracht door een producent uit het Vlaamse Gewest). Het niet-vlaamse aandeel in het overzicht van de financiering is de financiering die volgens de coproductieakkoorden NIET wordt aangebracht door producenten uit het Vlaamse Gewest, maar uit het buitenland, het Waalse of Brusselse gewest. Handleiding bij aanvraag Screen Flanders

18 8 Het steunbedrag en de looptijd van het project. 8.1 Het steunbedrag De steun wordt toegekend in de vorm van terugbetaalbare voorschotten op netto-ontvangsten. De aanvrager moet in het aanvraagformulier aangeven hoeveel steun hij voor dit project wenst te ontvangen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de volgende regels: Per project zal de totale steun nooit hoger zijn dan euro. De steun is maximaal gelijk aan de in aanmerking komende uitgaven, gedaan in het Vlaamse Gewest. De steun bedraagt maximum 50 % van het totale productiebudget van het project. Dit percentage kan verhoogd worden tot 75 % van het totale productiebudget, wanneer het om één van de volgende films of documentaires gaat: o lowbudgetfilm (hierbij is het totale budget lager dan euro) o debuutfilm o jeugdfilm o auteursfilm o o o Nederlandstalige film film gebaseerd op een onderwerp dat een aanknopingspunt heeft met de Vlaamse culturele identiteit of het Vlaams cultureel patrimonium en erfgoed, of die gebaseerd is op een Nederlandstalig werk documentaire met een opmerkelijke artistieke of culturele waarde Als voor dezelfde uitgaven de steun in het kader van Screen Flanders wordt gecombineerd met andere staatssteun zoals vermeld in artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, mag het gecombineerde steunbedrag van het project voor de begunstigde er niet toe leiden dat de steunintensiteit hoger uitkomt dan het maximaal toegelaten steunpercentage. Als dit toch zou gebeuren, wordt de steun die toegekend wordt op basis van dit besluit, pro rata verminderd. Onder steunintensiteit wordt verstaan: het steunbedrag, uitgedrukt als een percentage van de uitgaven van het audiovisuele werk die in aanmerking komen voor steun. 8.2 Aanvang en duur van de steunperiode De datum van de eerste factuur van de uitgaven die in aanmerking komen voor steun moet na de indieningsdatum van de steunaanvraag liggen. De steun moet aangewend worden binnen een periode van 18 maanden na de datum van de goedkeuring van de steun. Als in de periode tussen het indienen van de aanvraag en de definitieve beslissing over de toekenning van de steun het project toch al wordt gestart, dan is dat op eigen risico. U moet immers rekening houden met de mogelijkheid dat er geen steun aan uw project wordt toegekend. Handleiding bij aanvraag Screen Flanders

19 9 Terugbetaling van de steun De terugbetaalbare voorschotten worden terugbetaald met alle netto-ontvangsten die de producent genereert als gevolg van de exploitatie van het audiovisuele werk. Van de netto-ontvangsten wordt een percentage terugbetaald dat overeenkomt met de verhouding van de totale toegekende steun m.b.t. Screen Flanders, ten opzichte van de totale financiering van het audiovisuele werk. De netto-ontvangsten omvatten: alle inkomsten uit de exploitatie van het audiovisuele werk in België, inclusief de inkomsten uit kabel- en privékopierechten en uit merchandising. De volgende kosten en posten kunnen worden afgetrokken van die inkomsten, voor zover ze door de begunstigde worden gedragen: - de belastingen aan openbare besturen, de rechten aan auteursverenigingen en het aandeel voor de zaalexploitanten; - de promotie- en distributiekosten voor het uitbrengen van het audiovisuele werk, inclusief de aanmaak van de kopieën. Die kosten moeten in redelijke verhouding staan tot de afzetmarkt of de productiekosten van het audiovisuele werk; - de verkoopcommissies; - de voorverkopen en minimumgaranties, voor zover ze gebruikt werden voor de financiering van het audiovisuele werk; - de gerechtskosten die betrekking hebben op de invordering van de te innen geldsommen; alle inkomsten uit de exploitatie van het audiovisuele werk in het buitenland, inclusief de inkomsten uit kabel- en privékopierechten en uit merchandising, met uitzondering van de voorbehouden territoria van de coproducenten. De volgende kosten en posten kunnen worden afgetrokken van die inkomsten, voor zover ze door de begunstigde worden gedragen: - de bronheffingen op buitenlandse inkomsten; - de promotie- en distributiekosten voor het uitbrengen van het audiovisuele werk, met inbegrip van de kosten voor het ondertitelen en dubben van de uitgaven voor festivals. Die kosten moeten in redelijke verhouding staan tot de afzetmarkt en de productiekosten van het audiovisuele werk; - de verkoopcommissies volgens de internationaal gangbare normen; - de voorverkopen en minimumgaranties, voor zover ze gebruikt werden voor de financiering van het audiovisuele werk; - de gerechtskosten die betrekking hebben op de invordering van de te innen geldsommen. Bij toekenning van steun aan het project is de begunstigde verplicht detailinformatie over deze cijfers bij te houden. Handleiding bij aanvraag Screen Flanders

20 10 Wettelijk kader Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 tot toekenning van steun aan de audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen. Het ministerieel besluit 12 december 2012 houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 tot toekenning van steun aan de audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen. 11 Informatie en contactpersonen Op vindt u naast deze handleiding ook het aanvraagformulier (incl. bijlage Excelsjabloon voor de opmaak van de projectbegroting), en het wettelijk kader. Voor meer inlichtingen kan men ook terecht bij het Agentschap Ondernemen of bij het Vlaams Audiovisueel Fonds. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer of mailen naar Contactpersonen bij Agentschap Ondernemen: Cynthia Stinckens Miek Geiregat An De Wever Elke Tiebout Contactpersoon bij het Vlaams Audiovisueel Fonds: Alain Collart Tel Handleiding bij aanvraag Screen Flanders

SCREEN FLANDERS Handleiding bij oproep 2013 Uiterste indieningsdatum: Oproep 1: 28 juni 2013 om 12u Oproep2: 25 oktober 2013 om 12u

SCREEN FLANDERS Handleiding bij oproep 2013 Uiterste indieningsdatum: Oproep 1: 28 juni 2013 om 12u Oproep2: 25 oktober 2013 om 12u SCREEN FLANDERS Handleiding bij oproep 2013 Uiterste indieningsdatum: Oproep 1: 28 juni 2013 om 12u Oproep2: 25 oktober 2013 om 12u Vlaamse Overheid Agentschap Ondernemen Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Nadere informatie

Handleiding bij de oproepen voor 2015. Uiterste indieningsdatum: Oproep 3: 11 december 2015 om 12u

Handleiding bij de oproepen voor 2015. Uiterste indieningsdatum: Oproep 3: 11 december 2015 om 12u Handleiding bij de oproepen voor 2015 Uiterste indieningsdatum: Oproep 3: 11 december 2015 om 12u Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen... 3 3 Het audiovisuele werk... 4 3.1 Definitie en kenmerken

Nadere informatie

SCREEN FLANDERS. Handleiding bij de oproepen voor Uiterste indieningsdatum:

SCREEN FLANDERS. Handleiding bij de oproepen voor Uiterste indieningsdatum: SCREEN FLANDERS Handleiding bij de oproepen voor 2014 Uiterste indieningsdatum: Oproep 1: 14 maart 2014 om 12u Oproep 2: 12 september 2014 om 12u Oproep 3: 12 december 2014 om 12u Vlaamse Overheid Agentschap

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 38;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 38; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Handleiding bij de oproepen voor 2017 Uiterste indieningsdatum:

Handleiding bij de oproepen voor 2017 Uiterste indieningsdatum: Handleiding bij de oproepen voor 2017 Uiterste indieningsdatum: Oproep 1: 3 maart 2017 om 12u Oproep 2: 8 september 2017 om 12u Oproep 3: 1 december 2017 om 12u Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Screen Flanders. Inhoud. 1) Algemene afspraken... 1. 2) Afbakening subsidieperiode... 2. 3) Aanvaardbare uitgaven... 2

Screen Flanders. Inhoud. 1) Algemene afspraken... 1. 2) Afbakening subsidieperiode... 2. 3) Aanvaardbare uitgaven... 2 Screen Flanders Controlerichtlijnen van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning (AIO) van het Agentschap Ondernemen van toepassing op projecten ingediend in het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

FF/ONTWIKKELINGSSTEUN VOOR FICTIE Intro

FF/ONTWIKKELINGSSTEUN VOOR FICTIE Intro FF/ONTWIKKELINGSSTEUN VOOR FICTIE Intro De categorie: fictie Een fictiewerk is een single audiovisuele, voornamelijk live action creatie met hoofdzakelijk denkbeeldige personages en gebeurtenissen. Remakes,

Nadere informatie

1. Hoeveel bedroeg het budget van Screen Flanders de voorbije vijf jaar. 2. Hoeveel projecten/films konden met dit budget ge(co)financierd worden?

1. Hoeveel bedroeg het budget van Screen Flanders de voorbije vijf jaar. 2. Hoeveel projecten/films konden met dit budget ge(co)financierd worden? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 501 van AN CHRISTIAENS datum: 3 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Screen Flanders - Budget Screen Flanders is een samenwerking

Nadere informatie

VERTAALBEURZEN - REGLEMENT (ENKEL GELDIG VOOR DE LIJN WALLIMAGE/BRUXELLIMAGE)

VERTAALBEURZEN - REGLEMENT (ENKEL GELDIG VOOR DE LIJN WALLIMAGE/BRUXELLIMAGE) VERTAALBEURZEN - REGLEMENT (ENKEL GELDIG VOOR DE LIJN WALLIMAGE/BRUXELLIMAGE) Van toepassing vanaf 1 Januari 2010 Met een akkoord, dat ondertekend werd in mei 2009 en geldig is voor 3 jaar, heeft het Brussels

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw. m.b.t. Nederlands-Vlaamse coproducties

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw. m.b.t. Nederlands-Vlaamse coproducties Samenwerkingsovereenkomst tussen het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw m.b.t. Nederlands-Vlaamse coproducties Het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel

Nadere informatie

Reglement Antwerp Film Bonus

Reglement Antwerp Film Bonus Reglement Antwerp Film Bonus Inleiding De filmcel van de stad Antwerpen werd in 2001 opgericht en heeft als doel Antwerpen op de kaart te zetten als filmlocatie. De aanvragen gaan sinds de oprichting in

Nadere informatie

Screen Flanders-controlerichtlijnen

Screen Flanders-controlerichtlijnen Screen Flanders-controlerichtlijnen Deze richtlijnen dienen gevolgd te worden bij uitvoering van het project en bevatten de specifieke regels op basis waarvan de eindcontrole zal gebeuren. Het is belangrijk

Nadere informatie

Reglement van het fonds voor investeringen in de audiovisuele sector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Reglement van het fonds voor investeringen in de audiovisuele sector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Reglement van het fonds voor investeringen in de audiovisuele sector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1. Inleiding De audiovisuele sector is een belangrijk onderdeel van de culturele en creatieve

Nadere informatie

VR DOC.0810/2BIS

VR DOC.0810/2BIS VR 2017 1407 DOC.0810/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor investeringen in maatregelen ter bevordering van het milieu en de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport en de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID,

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID, Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest DE VLAAMSE MINISTER

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

d. Steun bij de afwerking (enkel als het werk geen steun kreeg bij de productie en als het draaien beëindigd is): - Voor een lange film - Voor een

d. Steun bij de afwerking (enkel als het werk geen steun kreeg bij de productie en als het draaien beëindigd is): - Voor een lange film - Voor een U bent producent en u bereidt een nieuw filmproject voor? Voor dit project kunt u steun verkrijgen van het Centre du Cinéma et de l Audiovisuel de la Communauté française de Belgique (centrum voor film

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID,

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID, Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun voor projecten ter bevordering van het ondernemerschap LEDnetwerk Vlaanderen

Nadere informatie

CREATIEBEURZEN PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR. SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1

CREATIEBEURZEN PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR. SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1 SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1 PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR CREATIEBEURZEN foto s Fotolia, Istock BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS COMPONISTEN EN UITGEVERS - SABAM CVBA

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Directie Leefmilieu dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Artikel 1 Voorwerp Binnen de perken

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN VOORAF Hieronder wordt opgelijst welke materialen het VAF moet ontvangen, alvorens de

Nadere informatie

Steunmaatregel SA.33098 (2011/N) België Staatssteun ten gunste van producenten van audiovisuele werken (VAF Filmfonds en VAF Mediafonds)

Steunmaatregel SA.33098 (2011/N) België Staatssteun ten gunste van producenten van audiovisuele werken (VAF Filmfonds en VAF Mediafonds) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 08.12.2011 C(2011) 9294 definitief Betreft: Steunmaatregel SA.33098 (2011/N) België Staatssteun ten gunste van producenten van audiovisuele werken (VAF Filmfonds en VAF Mediafonds)

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN VOORAF Hieronder wordt opgelijst welke materialen het VAF moet ontvangen, alvorens de

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Agentschap Economie Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Koning Albert II-laan 35 bus 12 1030 BRUSSEL Telefoon: 02 553 35 11 - Fax: 02

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst Handleiding projectbeurzen Beeldende kunst Wat is een projectbeurs? Projectbeurzen worden toegekend aan kunstenaars die een specifiek project willen realiseren. Een dergelijke subsidie beoogt een concreet

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmogroeitrajecten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op verordening

Nadere informatie

Prioriteitennota voor de selectie van. Projecten voor tv-reeksen

Prioriteitennota voor de selectie van. Projecten voor tv-reeksen Prioriteitennota voor de selectie van Projecten voor tv-reeksen 1. Inleiding Deze tekst heeft tot doel om de beoordelingscommissies een kader te bieden waarbinnen deze naar eigen inzichten projecten kan

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

BIJLAGE. Procedures, regels en voorwaarden om voor steun in aanmerking te komen in het kader van het Mediafonds

BIJLAGE. Procedures, regels en voorwaarden om voor steun in aanmerking te komen in het kader van het Mediafonds BIJLAGE Procedures, regels en voorwaarden om voor steun in aanmerking te komen in het kader van het Mediafonds In deze bijlage aan de Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHTE VERMELDINGEN VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHTE VERMELDINGEN VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHTE VERMELDINGEN VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN 1 BEGINGENERIEK In het kort Voor alle majoritair Vlaamse werken is het verplicht de vernieuwde VAF-leader toe

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

PROTOCOL TELEDOC ALGEMENE VOORWAARDEN CRITERIA AANVRAGERS: CRITERIA FILMPLAN:

PROTOCOL TELEDOC ALGEMENE VOORWAARDEN CRITERIA AANVRAGERS: CRITERIA FILMPLAN: PROTOCOL TELEDOC Een Teledoc is een documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp of duidelijk Nederlandse connectie, zich afspelend in het heden, toegankelijk, prikkelend, verhalend, cinematografisch

Nadere informatie

Tax Shelter Podiumkunsten. Infosessie 16 februari 2017

Tax Shelter Podiumkunsten. Infosessie 16 februari 2017 Tax Shelter Podiumkunsten Infosessie 16 februari 2017 Programma 1. Situering 2. Procedure 3. Voorbeeld 4. Q&A 1. SITUERING (c) Jerome Latteur Tax Shelter Podiumkunsten Optimaal fiscaal beleid: speerpunt

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN

SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN REGLEMENT REGLEMENT SPORTPROJECTTOELAGEN Artikel 1 doel Binnen de voorziene kredieten vastgelegd in de districtsbegroting ondersteunt het district Ekeren sportevenementen waarmee

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VERTONING VLAAMSE AUTEURSFILM

ONDERSTEUNING VERTONING VLAAMSE AUTEURSFILM 1 ONDERSTEUNING VERTONING VLAAMSE AUTEURSFILM STIMULANSPREMIE 2017 Veruit de meeste filmvertoningen in Vlaanderen vinden plaats in een multiplex waar het accent ligt op films met een commercieel potentieel.

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 maart 2011;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 maart 2011; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van subsidies voor boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2007-2013

Nadere informatie

2. Kan de minister (per jaar tot en met 2014) meedelen welk aandeel van de steun ging naar elke omroep?

2. Kan de minister (per jaar tot en met 2014) meedelen welk aandeel van de steun ging naar elke omroep? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 240 van LIONEL BAJART datum: 4 juni 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Mediafonds - Steunaanvragen Het Mediafonds werd in 2010 opgestart, waarbij

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Agentschap Ondernemen Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 38 38 Fax 02 553 37

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 - Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in

Nadere informatie

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie,

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.12.2009 C(2009)10665 Betreft: Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van

Nadere informatie

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria:

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria: Subsidiereglement 2017 APB Toerisme Provincie Antwerpen 1. Beleid 1.1 Beleidslijnen 2017 APB Toerisme Provincie Antwerpen en de regiowerking Kempen bieden graag ondersteuning bij het uitwerken en ontwikkelen

Nadere informatie

PROJECTFICHE. Pilootprojecten voor de Stimulering van stilte- en rustbeleving in een landelijke omgeving (STeR)

PROJECTFICHE. Pilootprojecten voor de Stimulering van stilte- en rustbeleving in een landelijke omgeving (STeR) PROJECTFICHE Pilootprojecten voor de Stimulering van stilte- en rustbeleving in een landelijke omgeving (STeR) Dit tweede deel omvat uitsluitend de projectfiche als officieel aanvraagformulier. Oproep

Nadere informatie

Reglement Stadsmarketingfonds

Reglement Stadsmarketingfonds Reglement Stadsmarketingfonds Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2009 Bekendgemaakt op 28 mei 2009 Artikel 1: Voorwerp Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN Periode 2010-2012 THEMA:Bedrijf en Buurt 1 Artikel 1 - Algemeen De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de speerpunten die opgenomen is in de

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het pagina 1 De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het Festival van de Diversiteit 22/02/2014 te Brussel Projectoproep

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in de sociaalculturele

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Verenigingen en projecten Gemeente Sint-Gillis. Projectoproep Aanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Verenigingen en projecten Gemeente Sint-Gillis. Projectoproep Aanvraagformulier Gemeente Sint-Gillis Subsidieaanvraag voor een vereniging of een project Projectoproep 2010 Aanvraagformulier Naam van de aanvrager of vereniging: Titel van het project: Aantal bijlagen: Dossiernummer

Nadere informatie

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement Hoofdstuk 1: voorwerp van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt het doel, de deelnemingsvoorwaarden, de selectieprocedure en de toekenningcriteria

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed directie Cultuur dienst Erfgoed Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed Artikel 1 Definities Voor de toepassing

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

Een evenement is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte en mag geen besloten privéactiviteit zijn, noch mag deze (louter) commercieel zijn.

Een evenement is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte en mag geen besloten privéactiviteit zijn, noch mag deze (louter) commercieel zijn. Jeugd Evenementen Subsidie reglement Merksem (JES Merksem) Het district Merksem wil jeugdverenigingen en jongeren financieel ondersteunen bij het organiseren van evenementen en fuiven. Doel van de toelage

Nadere informatie

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Koolmijnlaan 31/3-4, 3580 BERINGEN tel: 011 45 66 15 fax: 011 43 22 72 E-mail: info@pwaberingen.be website: www.pwaberingen.be Laatste versie:

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere voorwaarden en procedure om subsidies toe te kennen voor projecten die cultuureducatie van onderwijsinstellingen stimuleren DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. Aanvraagformulier

Vlaamse overheid. Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. Aanvraagformulier Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Aanvraagformulier Projectoproep onderzoek biologische land-en tuinbouw 2007 AANVRAAGSCHEMA VOOR HET BEKOMEN VAN

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van. internationale G-sportevenementen

Subsidiereglement voor ondersteuning van. internationale G-sportevenementen Subsidiereglement voor ondersteuning van internationale G-sportevenementen Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Subsidies voor

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg streekfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting HERCKENRODESINGEL 10 B-3500 HASSELT TEL +32-11-87 85 99 FAX +32-11-87 85 57 WWW.EENHARTVOORLIMBURG.BE EENHARTVOORLIMBURG@CONCENTRA.BE

Nadere informatie

Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis

Projectoproep Eco-bewoners uit Sint-Gillis Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis REGLEMENT ARTIKEL 1- ORGANISERENDE OVERHEID De gemeente Sint-Gillis, Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis vertegenwoordigd door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010

Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010 Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid Arenbergstraat

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering ZG/WEL-150309 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie