DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID,"

Transcriptie

1 Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun voor projecten ter bevordering van het ondernemerschap LEDnetwerk Vlaanderen DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 25 en 26; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap, artikel 2 tot en met 22; Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 juni 2012; Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, 1; Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Overwegende dat Vlaanderen overeenkomstig het Vlaams Regeerakkoord de ambitie heeft om tegen 2020 een topregio te zijn in Europa, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak; dat om die ambitie waar te maken, een transformatie van ons economisch weefsel en een versterking van onze maatschappelijke troeven noodzakelijk zijn; dat het beleid van de Vlaamse Regering zich zal oriënteren op de concrete doelstellingen in het Pact 2020, dat gesteund wordt door alle maatschappelijke krachten; dat dit plan nu in praktijk gebracht moet worden met reële projecten en flankerend beleid; Overwegende dat de beleidsnota Economie wijst op de noodzaak aan krachtige, stimulerende en omkaderende initiatieven in de transformatie naar een innovatieve en kennisintensieve economie door onder meer de uitbouw van een beleid voor de efficiënte verspreiding van kennis op het niveau van de onderneming. 1

2 Overwegende dat door de ernstige impact van de mondiale economische crisis op de Vlaamse economie de bevordering van het ondernemerschap dringend concreet ingevuld moet worden; Overwegende dat door de aanhoudende zwakke economische conjunctuur het aanzwengelen van het ondernemerschap in het algemeen een absolute topprioriteit is en dat die maatregel past in het perspectief van het actieplan Vlaanderen in Actie; Overwegende dat de SERV in haar advies 11/2011 aandacht vraagt voor samenwerking tussen het bedrijfsleven en de kenniscentra op het vlak van kennisuitwisseling en -valorisatie; dat de SERV stelt dat er nood is aan meer transparante intermediaire structuren als bepalende factor inzake een geslaagde match tussen vraag en aanbod; dat de SERV de potentialiteit van het LEDnetwerk als transparant, verfijnd en aangepast netwerk erkent. Overwegende dat de subsidie in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap kan worden toegekend volgens een wedstrijdformule, waarbij via een oproep een subsidie-enveloppe wordt verdeeld over de best gerangschikte projecten; Overwegende dat de projecten in het kader van die oproep pas kunnen starten nadat de subsidieaanvraag ingediend is, en dat er zo snel mogelijk van start gegaan moet worden met de aanvaarde en gesubsidieerde projecten; Overwegende dat om die redenen dit besluit dringend in werking moet treden, Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 1, 3 ; Overwegende het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 4 en 5; BESLUIT: Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1 samenwerkingsverband: een samenwerking tussen ten minste twee erkende Vlaamse Hoger Onderwijsinstellingen, ten minste twee van de meest representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de SERV en het provinciaal Innovatiecentrum. Deze samenwerking dient te worden geformaliseerd met een samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen; 2

3 2 erkende Vlaamse hoger onderwijsinstellingen: ambtshalve geregistreerde hoger onderwijsinstellingen zoals bedoeld artikel 4 en 5 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen; 3 LEDnetwerk: de uitvoering van het project door het samenwerkingsverband in een perceel; 4 coördinerende instantie: het Provinciaal Innovatiecentrum. Het dient een voorstel in van het project, coördineert het project en draagt de eindverantwoordelijkheid van het project; 5 besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009: besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap. Art. 2. Ter uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 bevat dit besluit een oproep tot indiening van subsidieaanvragen voor projecten in het kader van de uitrol van een LEDnetwerk in iedere provincie van het Vlaamse Gewest. Art Het specifieke thema, vermeld in artikel 11, 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009, voor deze oproep is Laagdrempelige expertise- en dienstverleningscentra voor KMO s in Vlaanderen. 2. Dit thema wordt verduidelijkt in de handleiding die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd en er integraal deel van uitmaakt. Art. 4. De oproep omvat vijf percelen, overeenstemmend met de grenzen van de Vlaamse provincies: 1 provincie West-Vlaanderen; 2 provincie Oost-Vlaanderen; 3 provincie Antwerpen; 4 provincie Vlaams-Brabant; 5 provincie Limburg. Art. 5. Projecten worden goedgekeurd voor een periode van maximaal 30 maanden. De werkingsperiode waarvoor een subsidie kan worden toegekend vangt ten vroegste op 1 oktober 2012 aan en eindigt op 31 maart Art. 6. Ter uitvoering van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 dient het project te starten uiterlijk 6 maanden na de indiening van de aanvraag om steun. Met uitzondering van het perceel West-Vlaanderen waar nog een pilootproject lopende is tot 31 december Het Agentschap Ondernemen beoordeelt vragen tot afwijking van de startdatum. De subsidieperiode wordt gedefinieerd als de werkingsperiode waarvoor een subsidie werd toegekend. De werkingsperiode van een project wordt bepaald in artikel 5 van dit besluit. Art Ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 komen zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke entiteiten, inclusief erkende Vlaamse hoger onderwijsinstellingen, in een samenwerkingsverband in aanmerking om deel te nemen aan deze oproep. Entiteiten die een voorstel wensen 3

4 in te dienen moeten verplicht beschreven in artikel 1, 1. toetreden tot een samenwerkingsverband zoals 2. Het samenwerkingsverband kan enkel een project indienen voor het perceel waarin de entiteiten gevestigd zijn. 3. Een projectvoorstel wordt ingediend door de coördinerende instantie namens het samenwerkingsverband. 4. Erkende Vlaamse hoger onderwijsinstellingen kunnen enkel toetreden tot een samenwerkingsverband in het perceel waar zij een vestiging hebben, zoals vastgelegd in artikel 1, 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen. 5. Erkende Vlaamse hoger onderwijsinstellingen die een vestiging hebben op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen, voor wat deze vestiging betreft, toetreden tot het perceel Vlaams-Brabant. 6. De dienstverlening kan enkel ten goede komen aan kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in artikel 3 van het decreet van 16 maart 2012, met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest. 7. Om de doorverwijzing te verzekeren wordt een charter Samenwerking met relevante kenniscentra opgesteld. Het gaat hier om actoren die buiten het samenwerkingsverband om een actieve rol spelen voor de LED s met betrekking tot het doorverwijzen van klanten. Dit charter dient te worden ondertekend door de samenwerkingsverbanden na de goedkeuring van het project. Er dient evenwel een intentieverklaring tot ondertekening van het charter bij het projectvoorstel te worden gevoegd. Art Ter uitvoering van artikel 11, 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 wordt de subsidie-enveloppe voor deze oproep vastgesteld op maximaal euro (twee miljoen vijfhonderdduizend euro). Dat bedrag wordt vastgelegd op rubriek van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid voor het begrotingsjaar Een centraal communicatiebudget van euro (tweehonderdvijftigduizend euro) wordt voorzien op rubriek van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid voor het begrotingsjaar Art Ter uitvoering van artikel 10, 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering goedgekeurd op 25 mei 2012, bedraagt de subsidie per project en per perceel maximaal euro (vierhonderdzestigduizend euro). 2. Het totale subsidiebedrag over alle percelen heen mag het bedrag van euro (twee miljoen tweehonderdvijftigduizend euro) niet overschrijden. 4

5 3. Ter uitvoering van artikel 10, 2, en artikel 11, 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 wordt het steunpercentage bepaald op 80% van de aanvaardbare projectkosten, in voorkomend geval beperkt tot maximaal het netto te financieren saldo. De aanvaardbare kosten worden vermeld in de controlerichtlijnen die als bijlage 2 gevoegd zijn bij dit besluit en er integraal deel van uitmaken. 4. Als personeelsleden, van wie kosten worden ingebracht in het project, in dezelfde periode ook nog werkzaam zijn of zullen zijn op andere gesubsidieerde projecten van om het even welke overheid of op projecten waarvoor kosten zullen worden gefactureerd aan derden, moet een overzicht worden toegevoegd van de tijd die door het personeelslid in die periode aan elk van die andere projecten zal worden besteed. Er kan slechts maximum 100% van het loon over de verschillende projecten heen worden toegewezen. Hetzelfde principe geldt voor de andere kostenrubrieken, vermeld in artikel 10, 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april Uit het toegekende subsidiebedrag kan voor de LED-coördinator zelf een maximumbedrag worden aangewend van euro (vijftigduizend euro) per jaar, per perceel. Hieronder vallen zowel loon- als werkingskosten. 6. Ter uitvoering van artikel 11, 5, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 wordt er geen minimumpercentage aan private inbreng bepaald. De ingediende projectbegroting dient wel sluitend te zijn. Art. 10. Ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 komen alleen de indiener in aanmerking voor steun. Art In afwijking van artikel 11, 10, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 wordt de subsidie uitbetaald in drie schijven: 1 40% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie, op voorwaarde dat de indiener: a) de uitbetaling van de schijf aanvraagt; b) verklaart dat het project is gestart; 2 40% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie, op voorwaarde dat de indiener: a) de uitbetaling van de schijf aanvraagt; b) verklaart dat het project voor 60% is gerealiseerd; c) een tussentijds verslag indient ; 3 20%, na de beëindiging van het project, op voorwaarde dat: a) de indiener de uitbetaling van de schijf aanvraagt; b) de indiener een kwantitatief en kwalitatief eindverslag indient over het project waaruit blijkt in welke mate de vooropgestelde doelstellingen werden bereikt en een verantwoording ervan; c) de indiener een ondertekende afrekeningsstaat van alle gerealiseerde ontvangsten en gemaakte kosten indient; d) in de mate dat het saldo is verschuldigd, zoals moet blijken uit een positief inspectieverslag van het Agentschap Ondernemen. 2. Voor projecten met een looptijd van meer dan één jaar moet de indiener het Agentschap Ondernemen tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van het 5

6 project aan de hand van een jaarlijkse rapportering. In dat geval is het bepaalde in 1, 2, c), niet van toepassing. Art. 12. Ter uitvoering van de artikelen 11, 6, en 11, 7, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 moeten de subsidieaanvragen ingediend worden op het specifiek daarvoor ontworpen aanvraagformulier (inclusief de vereiste bijlagen AV1 Projectbegroting, AV2 Samenwerkingsovereenkomst en AV3 Intentieverklaring ), dat als bijlage 3 gevoegd is bij dit besluit en er integraal deel van uitmaakt. Zowel de elektronische als papieren versie van deze documenten moeten uiterlijk op donderdag 27 september 2012 om 12 uur in het bezit zijn van het Agentschap Ondernemen. Bij het indienen van de subsidieaanvraag moet er rekening gehouden worden met de bepalingen van de handleiding die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd, en er integraal deel van uitmaakt. Om de indieningsdatum te bepalen, geldt: 1 bij afgifte: de datum en het uur op het ontvangstbewijs; 2 bij versturing per post: de postdatum; 3 bij verzending per de datum en het uur van ontvangst op de servers van het Agentschap Ondernemen. Het ingevulde aanvraagformulier inclusief de vereiste bijlagen AV1 Projectbegroting, AV2 Samenwerkingsovereenkomst en AV3 Intentieverklaring worden elektronisch doorgestuurd via mail naar De aanvrager bezorgt daarnaast een afgedrukte en ondertekende versie van deze documenten aan het Agentschap Ondernemen door deze met de post op te sturen naar of af te geven bij het Agentschap Ondernemen, Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel. Het aanvraagformulier inclusief de vereiste bijlagen AV1 Projectbegroting, AV2 Samenwerkingsovereenkomst, AV3 Intentieverklaring en AV4 checklist ontvankelijkheid en de handleiding zijn vanaf de inwerkingtreding van dit besluit beschikbaar bij het Agentschap Ondernemen, Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid van de Vlaamse overheid, Koning Albert II-laan 35 bus 12 in 1030 Brussel: website Art. 13. Per perceel wordt maximaal één project goedgekeurd. Art Ter uitvoering van artikel 15 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 bepaalt het Agentschap Ondernemen de criteria voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van de ingediende projectvoorstellen. Deze ontvankelijkheidscriteria worden opgenomen in de handleiding die als bijlage 1 van dit besluit is bijgevoegd. Alle ingediende projectvoorstellen worden getoetst aan deze ontvankelijkheidscriteria. 2. Projecten die niet ontvankelijk zijn, worden uitgesloten van de verdere selectieprocedure. 6

7 Art. 15. Ter uitvoering van artikel 11, 8, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 wordt voor elk beoordelingscriterium een score op een schaal van 1 tot 5 toegekend, waarbij 1 1 staat voor onvoldoende; 2 2 staat voor redelijk; 3 3 staat voor goed; 4 4 staat voor meer dan goed; 5 5 staat voor uitstekend. Ter uitvoering van artikel 11, 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 mag een project geen score 1 en niet meer dan twee keer score 2 krijgen om opgenomen te worden in de rangschikking. De projecten worden per projectperceel in dalende volgorde gerangschikt volgens hun totaalscore. Het project bovenaan de rangschikking krijgt de opdracht binnen het perceel toegekend. Er wordt bij deze oproep geen gewicht toegekend aan het beoordelingscriterium 1, a), 1 b) en 2 b) vermeld in artikel 16, 1, van het besluit van de Vlaamse Regering. Alle beoordelingscriteria van deze oproep zijn gelijkwaardig in de berekening van de totaalscore behoudens de beoordelingscriteria, vermeld onder 1 d) en 2, a) in artikel 16, 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009, die dubbel tellen. Art. 16. Ter uitvoering van artikel 11, 9, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 bepaalt het Agentschap Ondernemen de samenstelling van de jury en de wijze van jurering. Art. 17. Ter uitvoering van artikel 16, 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 kan een project negatief beoordeeld worden: 1 indien de indiener of eventuele partners van het samenwerkingsverband in het project onvoldoende financiële draagkracht hebben voor de uitvoering of het welslagen ervan; 2 indien de indiener of eventuele partners van het samenwerkingsverband in het project niet voldoen aan andere verplichtingen of vergunningen vanwege de overheid; 3 indien de indiener of eventuele partners van het samenwerkingsverband in het project blijk hebben gegeven van niet-correct gedrag naar aanleiding van vorige aanvragen, onder meer inzake informatieverstrekking, inhoudelijke en financiële verplichtingen of verslaggeving; 4 indien de indiener of de partners van het samenwerkingsverband op de indieningsdatum van de steunaanvraag achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid hebben of een procedure op basis van Europees of nationaal recht lopen hebben waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd. Art. 18. De richtlijnen met betrekking tot de in artikel 11, 11 vooropgestelde rapportage gaan als bijlage 4 bij dit besluit. De verslagen dienen aangeleverd te worden via het door het Agentschap Ondernemen aangeleverde format. Art. 19. Ter uitvoering van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 kan het Agentschap Ondernemen vanaf de indiening van de 7

8 subsidieaanvraag op elk moment controleren of de voorwaarden van het decreet van 16 maart 2012, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 en dit uitvoeringsbesluit worden nageleefd. Die controle kan, afhankelijk van het feit of de steun al dan niet werd toegekend, het gevolg hebben dat de subsidie wordt geweigerd, dan wel niet wordt uitbetaald of wordt teruggevorderd. Art. 20. Wanneer niet wordt gestart met het project uiterlijk zes maanden na de toekenning van de steun, wordt de steun stopgezet behoudens een voorafgaande gemotiveerde aanvraag tot verlenging die door het Agentschap Ondernemen wordt goedgekeurd. De steun kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden indien de uiteindelijke kostprijs van het project kleiner is dan aanvankelijk werd begroot of aanvaard. Het Agentschap Ondernemen kan beslissen om niet over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie, dan wel om de uitbetaling van de subsidie stop te zetten en de terugbetaling te eisen indien één van de volgende gevallen zich voordoet: 1 het project voldoet niet aan alle bepalingen zoals vermeld in de oproep; 2 de subsidie wordt niet aangewend voor de doeleinden waarvoor ze is verleend; 3 de begunstigde verhindert of belemmert de controle; 4 het project werd onvolledig uitgevoerd of voortijdig stopgezet waardoor het vooropgestelde resultaat niet werd bereikt; 5 het project heeft onvoldoende concrete resultaten opgeleverd in het Vlaamse Gewest. Art. 21. Dit besluit treedt in werking op de datum van de ondertekening ervan. Brussel, 22 juni 2012 De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Kris PEETERS 8

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere voorwaarden en procedure om subsidies toe te kennen voor projecten die cultuureducatie van onderwijsinstellingen stimuleren DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID,

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID, Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest DE VLAAMSE MINISTER

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

VR DOC.0810/2BIS

VR DOC.0810/2BIS VR 2017 1407 DOC.0810/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor investeringen in maatregelen ter bevordering van het milieu en de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37 en 40;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37 en 40; . Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmogroeitrajecten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op verordening

Nadere informatie

VR DOC.0330/2

VR DOC.0330/2 VR 2017 3103 DOC.0330/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van een vernieuwend en verbreed laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Clusters voor industriële ontwikkeling

Clusters voor industriële ontwikkeling Clusters voor industriële ontwikkeling Open projectoproep Bijlage 4 Controlerichtlijnen 1 van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning (AIO) met betrekking tot de financiële opvolging Indieningsperiode 22

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Maag Lever Darm Stichting. Wetenschappelijk Onderzoek Patiëntenverenigingen

Subsidievoorwaarden Maag Lever Darm Stichting. Wetenschappelijk Onderzoek Patiëntenverenigingen Subsidievoorwaarden Wetenschappelijk Onderzoek 2017 Patiëntenverenigingen INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE... 1 Doel 1 Wie kan subsidie aanvragen? 1 Eisen waaraan de aanvraag dient te voldoen 1 Wat bieden

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het

DE VLAAMSE REGERING, ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie voor managementadvies, vermeld in artikel 12 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

OPROEP LEDnetwerk VLAANDEREN Uitrol van Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra (LED s) binnen alle Vlaamse provincies

OPROEP LEDnetwerk VLAANDEREN Uitrol van Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra (LED s) binnen alle Vlaamse provincies Bijlage 1 bij het Ministerieel Besluit van 22 juni 2012 houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun voor projecten ter bevordering van het

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie van 28 juni 2014;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie van 28 juni 2014; VR 2015 2003 DOC.0261/2 ~t\ Vlaall!se ~~ \ Regenng Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanpassing van het kaderdecreet en de besluiten van de Vlaamse Regering bedrijvencentra en doorgangsgebouwen,

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 1116 (2016-2017) Nr. 3 26 april 2017 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en

Nadere informatie

ESKIMO. Indieningsperiode 19 februari mei 2014

ESKIMO. Indieningsperiode 19 februari mei 2014 ESKIMO Stimuleren van de ESCO-markt voor kmo s Gesloten projectoproep Bijlage 4 Controlerichtlijnen 1 van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning (AIO) met betrekking tot de financiële opvolging Indieningsperiode

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 maart 2011;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 maart 2011; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van subsidies voor boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2007-2013

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

Voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur Voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers - e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers Bijlage 5 Controlerichtlijnen van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 januari 2017;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 januari 2017; Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten voor de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Betreffende het toekennen van kennismakingscheque sociale economie

Betreffende het toekennen van kennismakingscheque sociale economie REGLEMENT Betreffende het toekennen van kennismakingscheque sociale economie 2015 2016 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 21.05.2015 Om de ontwikkeling van de sociale economie te bevorderen, werd er

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor projecten rond duurzaam parkmanagement in Vlaams-Brabant Artikel 1 - Voorwerp

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 3529,1&,$$/5(*/(0(17,1=$.('(72(.(11,1*9$1 68%6,',(6 $$162&,$$/(1&8/785(/(9(5(1,*,1*(1',($&7,()=,-1,1 '(3529,1&,(9/$$06%5$%$17 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, Gelet op het besluit van de provincieraad

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding.

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding. Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen I. Algemeen Artikel 1 Wat is

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende toerismesubsidies DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende toerismesubsidies DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering betreffende toerismesubsidies DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30 juni 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000, artikel

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Economie, Wetenschap en Innovatie

VLAAMSE OVERHEID. Economie, Wetenschap en Innovatie VLAAMSE OVERHEID Economie, Wetenschap en Innovatie 1. Algemeen kader Oproep tot het indienen van aanvragen voor de erkenning en subsidiëring van inrichter van een VLAO-aanspreekpunt en van een VLAO-aanspreekpunt

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: bijlage bij informatief 2016/065 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap met een actieve zorgvraag naar persoonsvolgende financiering DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet-

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering,

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Subsidies voor mobiliteitsprojecten en actieprogramma s

Subsidies voor mobiliteitsprojecten en actieprogramma s Subsidies voor mobiliteitsprojecten en actieprogramma s Komimo Subsidies voor mobiliteitsprojecten Inhoudstabel Inhoudstabel 1 De grote lijnen 2 I. Mobiliteitsprojecten 3 I.1. De spelregels 3 I.2. De centen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor de ontwikkeling van een operationele begeleidingsmethodiek voor

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van... tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft de invoering van infrastructuursubsidies voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, gegeven op 23 juni 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, gegeven op 23 juni 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de structurele financiering van partnerships van ondernemersorganisaties, gemengde kamers van koophandel en samenwerkingsverbanden met het Vlaams Agentschap

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013 DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT, Renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden Subsidiereglement 2013 Artikel 1 Aan gemeenten, steden

Nadere informatie

26 JUNI Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de huisartsenkringen. BS 17/07/2015 in voege vanaf 1 januari 2015

26 JUNI Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de huisartsenkringen. BS 17/07/2015 in voege vanaf 1 januari 2015 26 JUNI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de huisartsenkringen BS 17/07/2015 in voege vanaf 1 januari 2015 1 HOOFDSTUK 1. - Definities Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

Nadere informatie

Reserveregeling Kunstendecreet

Reserveregeling Kunstendecreet Reserveregeling Kunstendecreet A. Uw organisatie wordt niet verder gesubsidieerd 1. Privaatrechtelijk of publiekrechtelijke persoon Wat wordt verstaan onder reserve? Een reserve wordt in de balans van

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 6 22 april 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn

Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor de ecologische bosfunctie

Aanvraag van een subsidie voor de ecologische bosfunctie Aanvraag van een subsidie voor de ecologische bosfunctie Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 81 02 - Fax (02)553 81 05 1 CODE VAN DE AFDELING-001 JJMMDD

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie

Reglement impulssubsidie Reglement impulssubsidie innovatieve projecten in de sociale economie Goedgekeurd door de provincieraad op 24 november 2016 Artikel 1. Doelgroep Via het reglement Impulssubsidies innovatieve projecten

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Projectoproep directe internationale samenwerking door West-Vlaamse gemeenten

Projectoproep directe internationale samenwerking door West-Vlaamse gemeenten Projectoproep directe internationale samenwerking door West-Vlaamse gemeenten Inhoud 1. Samengevat...2 1.1 context...2 1.2 Budget:...2 1.3 Timing:...2 2. Situering van de call:...3 3. Wie wat waarom?...3

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2014 INZAKE VASTSTELLING, BEREKENING EN

KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2014 INZAKE VASTSTELLING, BEREKENING EN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2014 INZAKE VASTSTELLING, BEREKENING EN BETALING VAN DE FEDERALE BASISDOTATIE VOOR DE HULPVERLENINGSZONES. 1 (inw. 1 januari 2014) (B.S. 25.06.2014) Gelet op de wet van 15

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00630 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang

Nadere informatie

Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs

Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen innovatieve projecten in het kader van het onderwijsflankerend

Nadere informatie

Gemeente Anderlecht Reglement voor het toekennen van subsidie(s) in de kader van het project G4 van het duurzame wijkcontract Passer

Gemeente Anderlecht Reglement voor het toekennen van subsidie(s) in de kader van het project G4 van het duurzame wijkcontract Passer Gemeente Anderlecht Reglement voor het toekennen van subsidie(s) in de kader van het project G4 van het duurzame wijkcontract Passer Gelet op art. 119 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 14

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR:

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: de indeling bij het regionale niveau van en toekenning van een werkingssubsidie aan erkende, regionaal ingedeelde

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 - Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in

Nadere informatie

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder:

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder: Opschrift Decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector Datum 07.05.2004 HOOFDSTUK I VOORAFGAANDE BEPALINGEN ART. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Agentschap Economie Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Koning Albert II-laan 35 bus 12 1030 BRUSSEL Telefoon: 02 553 35 11 - Fax: 02

Nadere informatie

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving Koning Albert II laan 35 bus 12 1030 Brussel T 0800 20 555 info@vlaio.be www.vlaio.be Contact O&O-bedrijfsprojecten: T +32 (0)2 432 42 24 bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be www.iwt.be/subsidies/oeno-bedrijfsproject

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden REGLEMENT BETREFFENDE DE COFINANCIERING VAN EUROPESE PROJECTEN Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Inleiding Binnen de perken van de dotatie, die op de goedgekeurde begroting van de provincie Antwerpen voorzien

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de ondersteuning van het tragewegenbeleid van de gemeenten. Doel van het subsidiereglement.

Subsidiereglement voor de ondersteuning van het tragewegenbeleid van de gemeenten. Doel van het subsidiereglement. Subsidiereglement voor de ondersteuning van het tragewegenbeleid van de gemeenten Doel van het subsidiereglement Steden en gemeenten inhoudelijk ondersteunen bij het structurele tragewegenbeleid Tragewegenbeleid

Nadere informatie

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12;

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12; 1 december 1998 - Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 53648 MONITEUR BELGE 04.11.2003 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

REGIONAAL ECONOMISCH ACTIEPROGRAMMA 2014

REGIONAAL ECONOMISCH ACTIEPROGRAMMA 2014 REGIONAAL ECONOMISCH ACTIEPROGRAMMA 2014 Versie: 6 december 2013 Pagina 1 van 6 Regionaal Economisch Actieprogramma 2014. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze regeling en de daarop berustende bepalingen

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT: wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen

PROVINCIAAL REGLEMENT: wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen PROVINCIAAL REGLEMENT: wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen Art. 1 - Doelstellingen Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen, binnen de perken van het budget en de bevoegdheden, het

Nadere informatie

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk FINANCIELE GIDS Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. Het subsidiebedrag... 4 B. De

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

Start en beëindiging van een project: zoals bepaald en aanvaard in het aanvraagformulier 5 :

Start en beëindiging van een project: zoals bepaald en aanvaard in het aanvraagformulier 5 : Bijlage 2 bij het Ministerieel Besluit van xx december 2011 houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun voor projecten ter bevordering van

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie