Steunmaatregel SA (2011/N) België Staatssteun ten gunste van producenten van audiovisuele werken (VAF Filmfonds en VAF Mediafonds)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steunmaatregel SA.33098 (2011/N) België Staatssteun ten gunste van producenten van audiovisuele werken (VAF Filmfonds en VAF Mediafonds)"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2011) 9294 definitief Betreft: Steunmaatregel SA (2011/N) België Staatssteun ten gunste van producenten van audiovisuele werken (VAF Filmfonds en VAF Mediafonds) Excellentie, 1. SAMENVATTING (1) Ik heb het genoegen u mee te delen dat de Europese Commissie de maatregel "staatssteun ten gunste van producenten van audiovisuele werken" (steunmaatregel SA.33098, hierna "de maatregel") heeft onderzocht en besloten heeft geen bezwaar te maken, omdat de maatregel verenigbaar is met de mededeling van de Commissie over cinematografische en andere audiovisuele werken (hierna "de filmmededeling") 1 en bijgevolg met artikel 107, lid 3, onder d), van het VWEU. 2. PROCEDURE (2) Op 30 mei 2011, aangevuld op 5 juli 2011, ontving de Commissie van de Belgische autoriteiten een aanmelding betreffende een verlenging en uitbreiding van de bestaande steunregeling van het Vlaams Audiovisueel Fonds (hierna "VAF" genoemd). De oorspronkelijke steunregeling werd voor het eerst goedgekeurd in 2002, voor de periode tot en met 31 december Die goedkeuring werd vervolgens verschillende keren verlengd en aangepast 3. De Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's over bepaalde juridische aspecten in verband met cinematografische en andere audiovisuele werken van , PB C 43 van , verlengd bij de mededelingen gepubliceerd in PB C 123 van , PB C 134 van en PB C 31 van Goedkeuring van steunmaatregel N 681/02: In 2004, verlenging tot 31 december 2005: steunmaatregel N 496/04: in 2005, verlenging tot 31 december 2007: steunmaatregel N 467/05: Zijne Excellentie de Heer Didier REYNDERS Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 B Brussel Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefoon: (0)

2 goedkeuring van de regeling werd voor het laatst door de Commissie verlengd op 24 januari 2011, voor de periode tot 31 december (3) Op 20 juli 2011 en 19 september 2011 heeft de Commissie de Belgische autoriteiten een verzoek om inlichtingen toegezonden, waarop de Belgische autoriteiten op respectievelijk 1 augustus 2011 en 13 oktober 2011 geantwoord hebben. 3. BESCHRIJVING (4) De aangemelde maatregel bestaat uit twee steunmechanismen die beide worden uitgevoerd door het VAF en zijn neergelegd in twee aparte beheersovereenkomsten, afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en het VAF. Enerzijds is er de "Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw " (hierna "VAF/Filmfonds"), dat voornamelijk betrekking heeft op op zich staande audiovisuele creaties, en anderzijds de "Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Audiovisueel Fonds vzw m.b.t. het mediafonds" (hierna "VAF/Mediafonds"), dat uitsluitend betrekking heeft op reeksen. 3.1 VAF/Filmfonds (5) De steun die door het VAF/Filmfonds wordt verleend is de verlenging tot 31 december 2013 van de bestaande maatregel waarvan de goedkeuring op 24 januari 2011 tot 31 december 2011 werd verlengd. Het jaarbudget voor dit mechanisme blijft onveranderd (14,97 miljoen euro). (6) De regeling in kwestie voorziet in de mogelijkheid om steun te verlenen voor het schrijven van scenario's, het ontwikkelen en het produceren van films (kortfilms, documentaires, animatiefilms, middellange en lange speelfilms), promotie en vorming en onderzoek. Voor de beoordeling en selectie van aanvragen die in aanmerking komen voor deze steun wordt advies ingewonnen bij deskundigen die deel uitmaken van door het VAF aangestelde beoordelingscommissies. De steun wordt derhalve selectief genoemd. Beslissingen worden dan door de Raad van Bestuur van het VAF genomen. De in punt (2) genoemde besluiten bevatten nadere gegevens over deze steunregeling. (7) In de aangemelde maatregel wordt verduidelijkt dat het VAF/Filmfonds voortaan vooral betrekking heeft op op zich staande ( single ) audiovisuele creaties (in tegenstelling tot reeksen, die voortaan onder het VAF/Mediafonds vallen, zie titel 3.2) en worden Filmlab, een "culturele bijdrage" en automatische steun in de vorm van "impulspremies" ingevoerd. (8) "FilmLab" is een nieuwe ondersteuningslijn voor single audiovisuele creaties van filmische aard die zich onderscheiden door hun innovatief en/of atypisch 4 in 2007, verlenging tot 31 december 2010: steunmaatregel N 498/07: in 2009, uitbreiding van het toepassingsgebied van de regeling met de categorie televisiedrama: steunmaatregel N 492/09: Steunmaatregel SA (2010/N): 2

3 karakter. Doel van deze ondersteuningslijn is grensverleggende experimenten die buiten de meer klassieke categorieën (fictie, animatie, documentaire) vallen door een afzonderlijke beoordelingscommissie FilmLab te laten beoordelen. De steunaanvrager kiest, in functie van de aard van zijn project, onder welke categorie hij zijn project voor steun onder het FilmLab indient. (9) Onder de vorm van de "culturele bijdrage" kan vanuit de culturele middelen onder het VAF/Filmfonds bijkomende steun worden verleend aan reeksen die steun ontvangen onder het VAF/Mediafonds. (10) Zoals voorheen kunnen meer bepaald de volgende soorten steun door het VAF/Filmfonds (onder wezenlijk ongewijzigde voorwaarden) worden toegekend: Scenariosteun: - middellange film (animatie, documentaire, fictie): max euro; - lange film (animatie, documentaire of fictie): max euro. Voor animatiefilms kan in scenariofase bijkomend max euro extra steun worden toegekend voor de aanmaak van en de aanzet tot storyboard en ander grafisch illustratiemateriaal. In het FilmLab worden dezelfde maxima gehanteerd. Voor projecten die niet aansluiten bij animatie, documentaire of fictie en die minstens middellang zijn, bedraagt de maximum scenariosteun in het FilmLab ook euro. Scenariosteun kan enkel worden toegekend voor majoritair Vlaamse 5 creaties. Ontwikkelingssteun: - korte animatiefilms: max euro; - middellange film: animatie en fictie: max euro; documentaire: max euro; - lange film: animatie en fictie: max euro; documentaire: max euro. Voor middellange en lange animatiefilms kan de ontwikkelingssteun tot max euro bedragen, indien deze steun ook de aanmaak van een pilootproject 5 De reglementen van het VAF definiëren een majoritair Vlaamse creatie principieel als volgt: de projecten die aan minstens één en bij voorkeur twee van de volgende criteria voldoen: "1) Het project is Vlaams omwille van de artistieke ploeg*, met als sleutelfiguren de scenarist (in scenariofase) en de regisseur (in ontwikkeling- en productiefase), hierna gezamenlijk genoemd de makers. Voor animatie kan ook de production designer eventueel als sleutelfiguur gelden in de ontwikkeling- en productiefase. 2) Het project is Vlaams omwille van zijn inhoud** of de gehanteerde (Zuid-)Nederlandse taal in het eindproduct. *Natuurlijke personen van elke nationaliteit kunnen behoren tot de Vlaamse cultuurgemeenschap. Bijvoorbeeld een Spanjaard die in Vlaanderen werkt, een Portugees die een dansgezelschap heeft in Brussel, een Nederlander die filmschool heeft gelopen in Gent, een buitenlandse scenarist die voor een Vlaamse film mee aan het scenario schrijft, een Britse regisseur die in Brugge woont, een production designer met Vlaamse roots die leeft in Frankrijk, enz. Dit begrip dient dus zeer ruim te worden geïnterpreteerd. ** Het gaat hier om een verband met de Vlaamse cultuurgemeenschap via bijvoorbeeld het onderwerp, het onderliggend literair of theaterwerk bij adaptaties, het erfgoed, de geschiedenis, de maatschappelijke relevantie, de politieke context, de kunst, enz." 3

4 inhoudt. Scenariosteun kan enkel worden toegekend voor majoritair Vlaamse creaties. Productiesteun: - korte films: - animatie: max euro; - documentaire: max euro; - fictie: max euro; - middellange film: - animatie: max euro; - documentaire: max euro; - fictie: max euro; - lange film: - animatie en fictie: max euro; - documentaire: max euro. Voor lange films met een bijzonder waarde voor de Vlaamse cultuurgemeenschap of culturele identiteit kan het maximum voor animatie en fictie worden opgetrokken tot euro en voor documentaire tot euro, of tot respectievelijk euro en euro indien het om een internationale coproductie gaat. In het FilmLab worden dezelfde maxima gehanteerd. Voor projecten die niet aansluiten bij animatie, documentaire of fictie bedraagt de maximum productiesteun in het FilmLab euro. Promotiesteun: Deze blijft onveranderd maximum 50% van de promotiekosten, met een maximum van euro. (11) Ten slotte wordt het toepassingsgebied van dit steunmechanisme uitgebreid met automatische steun onder de vorm van impulspremies voor uitzonderlijke waardevolle en succesvolle producties. Deze steun wordt onder bepaalde voorwaarden toegekend om geïnvesteerd te worden in nieuwe audiovisuele producties van filmmakers die met een vorige productie waardering en succes hebben geboekt. Projecten die behoren tot de categorieën animatie, documentaire, fictie en FilmLab en die voldoen aan de gebruikelijke normen van het VAF bij reguliere steunaanvragen kunnen in aanmerking komen voor deze steun. (12) Het gaat om (i) premies voor producenten op basis van recoupment (waarbij terugbetalingen uit de exploitatie-inkomsten van de door het VAF aan de betrokken producent toegekende renteloze voorschotten worden gereserveerd voor een nieuw project van deze producent 6 ); (ii) premies op basis van het aantal betalende toeschouwers en (iii) premies op basis van buitenlandse artistieke erkenning. (13) Bij impulspremies wordt enkel de formele ontvankelijkheid getoetst. Na goedkeuring door de Raad van Bestuur van het VAF kan de impulspremie voor 6 Deze vorm van impulspremie zal pas worden ingevoerd vanaf het jaar dat de jaarsubsidie van het VAF vanuit de middelen voor cultuur voor het gedeelte steun aan creatie (exclusief televisiereeksen) minimum 12 miljoen euro bedraagt. In afwachting hiervan heeft een producent van een door het VAF ondersteund majoritair Vlaams audiovisueel werk recht op een impulspremie als in de filmzalen op het Belgisch grondgebied meer dan betalende toeschouwers met het audiovisueel werk worden bereikt. Deze interim-regeling volgt verder de regeling voor producenten op basis van buitenlandse artistieke erkenning. 4

5 het nieuwe project worden ingezet en zal deze steun verder financieel worden afgehandeld zoals iedere andere door het VAF toegekende steun. (14) De impulspremies op basis van recoupment worden niet in mindering gebracht van de door het VAF toegekende "selectieve" (scenario-, ontwikkelings- of productie-)steun voor hetzelfde project en kunnen door de producent naar eigen inzicht worden gebruikt om in één of meerdere nieuwe projecten te investeren. (15) De impulspremies voor scenaristen en regisseurs op basis van het aantal betalende toeschouwers worden toegekend aan scenaristen en regisseurs van middellange of lange films met Vlaams meerderheidsaandeel die meer dan betalende toeschouwers bereikten in België. Deze premie heeft de vorm van een scenariopremie en/of scenario-onderdeel van een ontwikkelingspremie. De (vaste) bedragen van deze premies zijn euro voor middellange films en euro voor lange films, ongeacht of het gaat om animatie, documentaire of fictie. De scenarist en de regisseur hebben elk afzonderlijk recht of deze premies. In geval scenarist en regisseur dezelfde persoon zijn, heeft deze recht op twee premies. (16) De impulspremies voor scenaristen, regisseurs en producenten op basis van buitenlandse artistieke erkenning worden toegekend indien het audiovisueel werk van een scenarist, regisseur of producent beantwoordt aan een lijst van festivalselecties en prijzen, die erop wijzen dat het werk een bijzondere uitstraling heeft gehad op het internationale forum. Deze lijst wordt jaarlijks geactualiseerd en publiek gemaakt op de website van het VAF. (17) Voor scenaristen en regisseurs krijgt deze premie zoals de impulspremie op basis van het aantal betalende toeschouwers - de vorm van een scenariopremie en/of een scenario-onderdeel van een ontwikkelingspremie. De (vaste) bedragen van deze premies zijn euro voor korte films; euro voor middellange films en euro voor lange films, opnieuw ongeacht of het gaat om animatie, documentaire of fictie. Ook hier hebben de scenarist en de regisseur elk afzonderlijk recht of deze premies en heeft, in geval scenarist en regisseur dezelfde persoon zijn, deze recht op twee premies. (18) Voor producenten krijgt deze impulspremie op basis van buitenlandse artistieke erkenning de vorm van een voorschot op een ontwikkelingspremie. De (vaste) bedragen van deze premie zijn euro voor korte films; euro voor middellange films en euro voor lange films (zonder onderscheid tussen animatie, documentaire of fictie). (19) Zowel de impulspremies op basis van het aantal betalende toeschouwers als deze op basis van buitenlandse artistieke erkenning kunnen enkel worden verworven op basis van majoritair Vlaamse audiovisuele werken en kunnen enkel gebruikt worden voor nieuwe, eigen projecten binnen dezelfde categorie als diegene op basis waarvan de impulspremie werd toegezegd. Beide impulspremies worden beschouwd als een voorschot op selectieve steun van het VAF. (20) Geen enkele vorm van automatische steun kan aanleiding geven tot een overschrijding van de maximale steunintensiteit (zie ook titel 3.3). 5

6 3.2 VAF/Mediafonds (21) De aangemelde steunmaatregel voert bovendien het VAF/Mediafonds in. Dit fonds verleent steun aan Vlaamse kwalitatieve onafhankelijke fictie 7 -, animatie 8 - of documentatiereeksen 9, die tot stand komen in co-productie met de openbare en/of met erkende en/of aangemelde Vlaamse televisieomroeporganisaties. Het moet gaan om producties in reeksvorm met hoogwaardig artistiek gehalte, overwegend Vlaamse origine en met een hoog potentieel bereik. Verder is ook de originaliteit van projecten een belangrijk criterium voor ondersteuning, zodat remakes, vervolgreeksen en dergelijke niet in aanmerking komen voor deze steun. Het Mediafonds is bestemd voor producties die niet behoren tot het doorsnee aanbod van de zenders. Het gaat om projecten die niet of erg moeizaam tot stand kunnen komen binnen de huidige middelen van de omroepen. (22) Het VAF/Mediafonds kan participeren in de financiering van dergelijke Vlaamse culturele audiovisuele creaties en in de financiering van het Vlaamse aandeel bij coproductie van culturele, audiovisuele creaties, waarbij het Vlaamse aandeel in principe majoritair 10 is, of minimaal 20% uitmaakt van de totale financiering van het project. De evaluatiecriteria en - procedures zijn wezenlijk identiek aan deze onder het VAF/Filmfonds. (23) Zoals onder het VAF/Filmfonds kunnen zowel natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn, permanent resideren of hun beroep uitoefenen in de Europese Unie, als rechtspersonen met maatschappelijke zetel of een permanent agentschap in België op het moment van uitbetaling van de steun, steun aanvragen onder het VAF/Mediafonds. (24) Eveneens zoals bij het VAF/Filmfonds wordt voor de beoordeling en selectie van aanvragen die in aanmerking komen voor steun onder het VAF/Mediafonds advies ingewonnen bij deskundigen die deel uitmaken van door het VAF aangestelde beoordelingscommissies. De beslissingen worden door de Raad van Bestuur van het VAF genomen op advies van deze beoordelingscommissies. Ook deze steun is dus "selectief" Fictiereeks wordt gedefinieerd als: een audiovisuele, voornamelijk live action-reeks met hoofdzakelijk denkbeeldige personages en gebeurtenissen. Fictiereeksen die in aanmerking komen voor steun binnen het Mediafonds moeten bestaan uit minimum 3 en maximum 13 afleveringen met een minimum uitzendduur van 25 minuten per aflevering. Soap, telenovelles en sitcom, in hun gangbare betekenis binnen het televisiemilieu, worden niet aanvaard. Animatiereeks wordt gedefinieerd als: een audiovisuele creatie in de vorm van een reeks, die in haar productieproces hoofdzakelijk gebruik maakt van enkelbeeldtechnieken, gaande van de verfilming van poppen, voorwerpen en/of tekeningen (bv. Tekenfilm) tot meer digitale, computergeanimeerde technieken. Animatiereeksen die in aanmerking komen voor steun binnen het Mediafonds moeten bestaan uit minimum 3 afleveringen met een minimum uitzendduur van 30 minuten voor de volledige reeks. Documentairereeks wordt gedefinieerd als: een non-fictiereeks, die een behandeling of interpretatie weergeeft van de realiteit, vanuit de persoonlijke betrokkenheid van de maker, met een intrinsiek lange termijnwaarde. Uitgezonderd zijn bijgevolg reeksen, die louter tot doel hebben informatie te verstrekken of louter beschrijvend zijn, zoals bedrijfsfilms, didactische films, reportages, zuiver wetenschappelijke documentaires, bijdragen voor het journaal of voor een actualiteitenprogramma, enz. Documentairereeksen die in aanmerking komen voor steun binnen het Mediafonds bestaan uit minimum 3 en maximum 13 afleveringen met een minimum uitzendduur van 25 minuten per aflevering. De definitie van "majoritair Vlaams" in het reglement van het VAF/Mediafonds is identiek aan deze in het reglement van het VAF/Filmfonds (zie voetnoot 5). 6

7 (25) Het jaarlijks budget voor dit steunmechanisme is 4 miljoen euro. De steun kan worden toegekend in elke fase van het project, onder de vorm van scenario-, ontwikkelings-, en productiesteun: (26) De scenariosteun kan worden aangevraagd door een ervaren, onafhankelijk producent of door een scenarist op voorwaarde dat een ervaren, onafhankelijk producent aan het project is verbonden. Een interessebrief van één of meerdere omroeporganisaties dient voorgelegd te worden. Deze steun is beperkt tot volgende maxima (inclusief culturele bijdrage vermeld in punt (8) hierboven): - Fictiereeksen: max euro; - Animatiereeksen: max euro (bijkomend max: euro extra steun kan worden toegekend voor de aanmaak van en aanzet tot storyboard en ander grafisch illustratiemateriaal); - Documentatiereeksen: max euro. Scenariosteun kan enkel worden toegekend voor majoritair Vlaamse creaties. (27) Ongeacht de aard van de reeks is de ontwikkelingssteun (inclusief culturele bijdrage) steeds beperkt tot een maximum van euro, behalve voor animatiereeksen, waarvoor de ontwikkelingssteun maximum euro kan bedragen, indien deze steun ook de aanmaak van een pilootproject inhoudt. De aanvrager moet een onafhankelijke producent zijn en moet voor het project een controleerbare boekhouding voeren. Bovendien moet een omroeporganisatie zich schriftelijk hebben geëngageerd om de ontwikkeling van het project mee te financieren. Deze steun kan in principe enkel voor majoritair Vlaamse producties worden aangevraagd. De verhouding tussen de ontwikkelingssteun en de financiële inbreng van de omroeporganisatie is maximum 1:1. (28) De productiesteun is bestemd voor de cofinanciering van de audiovisuele productie (preproductie en postproductie en promotie inbegrepen). Zoals bij de ontwikkelingssteun moet de aanvrager een onafhankelijke producent zijn die voor het project een controleerbare boekhouding voert. Bovendien moet ook bij deze steun een omroeporganisatie zich schriftelijk hebben geëngageerd om de ontwikkeling van het project mee te financieren. Deze steun kan zowel voor majoritair als voor minoritair Vlaamse producties worden aangevraagd en is, inclusief de reeds eerder toegekende scenario- en/of ontwikkelingssteun en inclusief een eventuele culturele bijdrage, beperkt tot volgende maxima: - Fictiereeksen: max euro; - Animatiereeksen: max euro; - Documentatiereeksen: max euro. (29) De verhouding tussen de productiesteun en de financiele inbreng van de omroeporganisatie gaat daarbij van maximaal 1:1 voor fictiereeksen tot respectievelijk maximaal 3:1 voor documentairereeksen en maximaal 5:1 voor animatiereeksen. 3.3 Steunintensiteit 7

8 (30) De gecumuleerde (selectieve en automatische) steun onder het VAF/Filmfonds blijft onveranderd maximum 50% van het totale productiebudget tot maximum 85% voor moeilijke projecten. Deze laatste zijn gedefinieerd als korte en middellange films in de categorieën fictie en animatie voor zover ze een opmerkelijke artistieke of culturele waarde hebben enerzijds en projecten gesteund binnen FilmLab anderzijds 11. (31) De gecumuleerde steun onder het VAF/Mediafonds bedraagt ten hoogste 50% van het totale productiebudget, behalve voor moeilijke of low-budget documentaire- 12 of animatiereeksen 13, waarvoor de steun tot 75% kan oplopen. (32) Door controle van de boekhouding en financiële verantwoording wordt gegarandeerd dat de maximum toegelaten steunintensiteit ook ingeval van cumulatie met andere steunmaatregelen niet wordt overschreden. Daartoe worden de steunmaatregelen per audiovisuele creatie waarvoor zij worden verleend, samengeteld. 3.4 Territorialisering (33) Zowel bij het VAF/Filmfonds als bij het VAF/Mediafonds dient 100% van de steun in de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besteed te worden. De aanvrager behoudt alleszins het recht om minimum 20% van het totale productiebudget van de audiovisuele creatie in andere lidstaten van de EU uit te geven zonder dat de toegekende steun van het VAF hierom wordt verminderd. 3.5 Duur (34) Beide steunmechanismes (VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds) hebben een duurtijd van 3 jaar ( ). Deze steunmaatregel substitueert de steunregeling die op 24 januari 2011 werd verlengd tot 31 december De Belgische autoriteiten hebben toegezegd dat geen steun onder de aangemelde steunmaatregel werd uitbetaald of toegezegd (stand-still). 4. BEOORDELING 4.1 Aanwezigheid van steun (35) Overeenkomstig artikel 107, lid 1, van het VWEU zijn steunmaatregelen van de lidstaten, in welke vorm ook, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt, voor zover deze steun het De steunintensiteit kan dus onveranderd oplopen tot 75% voor documentaires van opmerkelijke artistieke of culturele waarde of voor lange films in de categorieën fictie en animatie: low-budgetfilms (totaal budget lager dan 2.5 miljoen euro), debuutfilms, jeugdfilms, auteursfilms, Nederlandstalige films en films die gebaseerd zijn op een onderwerp dat een aanknopingspunt heeft met de Vlaamse culturele identiteit of het Vlaamse cultuurpatrimonium en erfgoed, of gebaseerd zijn op een Nederlandstalig werk, en tot 85% zoals hierboven gedefinieerd. Gedefinieerd als documentairereeksen van opmerkelijke artistieke of culturele waarde. Gedefinieerd als low-budget reeksen (met een totaal budget lager dan 2.5 miljoen euro), debuutreeksen, jeugdreeksen, auteursreeksen, Nederlandstalige reeksen en reeksen die gebaseerd zijn op een onderwerp dat een aanknopingspunt heeft met de Vlaamse culturele identiteit of het Vlaams cultuurpatrimonium en erfgoed, of gebaseerd zijn op een Nederlandstalig werk. 8

9 handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt, behoudens de afwijkingen waarin het VWEU voorziet. (36) Zoals uiteengezet in de beschikking betreffende de oorspronkelijke regeling 14, worden staatsmiddelen aangewend en begunstigt de regeling een welbepaalde sector op een wijze die de concurrentie zou kunnen vervalsen en het handelsverkeer tussen lidstaten zou kunnen verstoren. Bijgevolg is de Commissie van oordeel dat de regeling staatssteun vormt in de zin van artikel 107, lid 1, van het VWEU en dat de verenigbaarheid ervan dient te worden getoetst aan artikel 107, lid 3, van het VWEU. 4.2 Verenigbaarheid met de Staatssteunregels (37) De aangemelde maatregel breidt een steunregeling uit, die eerder reeds is goedgekeurd en herhaaldelijk is verlengd. (38) M.b.t. het VAF/Filmfonds, zijn de belangrijkste wijzigingen in de bestaande regeling de verlenging van de huidige regeling met twee jaar (tot 31 december 2013) en het invoeren van de "impulspremies", het "Filmlab" en de "culturele bijdrage". Het jaarbudget voor dit mechanisme blijft daarbij onveranderd (14,97 miljoen euro). De voorwaarden en evaluatiecriteria zoals beschreven in de vorige besluiten en in het bijzonder in punten 6 en 15 van het besluit N 492/2009 (zoals aangevuld met de verklaringen in de briefwisseling van de Belgische autoriteiten waarnaar wordt verwezen in voetnoot 15 van dat besluit) blijven in essentie onveranderd. (39) De "culturele bijdrage" is een bijkomende steun bij steun verleend onder het VAF/Mediafonds en dient aan de voorwaarden van dat VAF/Mediafonds te voldoen. Deze bijdrage wordt daarom samen met de steunregeling onder het VAF/Mediafonds beoordeeld (zie punt (46)). De materiële voorwaarden voor de voorgenomen "impulspremies" en het "Filmlab" voldoen aan de verenigbaarheidcriteria van de filmmededeling: (40) "FilmLab" is een ondersteuningslijn voor single audiovisuele creaties van filmische aard die zich onderscheiden door hun innovatief en/of atypisch karakter. De voorwaarden die moeten worden vervuld voor het toekennen van steun onder de categorie "Filmlab" (namelijk het bijzonder innovatief en/of atypisch karakter, zie punt (8)) wijzigen de beoordeling van de verenigbaarheid van de steunmaatregel met de interne markt niet: om in aanmerking te komen voor steun onder "FilmLab" dienen dezelfde voorwaarden vervuld te worden als voor iedere andere steun onder het VAF/Filmfonds en deze steun wordt aan dezelfde evaluatie- en controlemechanismen onderworpen. De steun blijft dus beperkt tot een cultureel product, zoals uiteengezet in voorgaande besluiten, met als bijkomende voorwaarde dat het om een innovatief en/of atypisch product dient te gaan; de steunintensiteit- en territorialiteitscriteria zoals beschreven in titels 3.3 en 3.4 hierboven gelden ook voor steun onder FilmLab en zijn in overeenstemming met de filmmededeling. Ten slotte kan steun onder FilmLab worden toegestaan als scenario- of productiesteun. Het gaat dus niet om extra steun voor specifieke filmmakende activiteiten (zoals postproductie) in de zin van punt 4 van de filmmededeling. 14 Beschikking van de Commissie van , N 681/

10 (41) De impulspremies worden toegekend op basis van recoupment, het aantal betalende toeschouwers of op basis van buitenlandse artistieke erkenning. In ieder van deze gevallen ontstaat het recht op impulspremies enkel op basis van (uitzonderlijk waardevolle en succesvolle) voorgaande producties die door het VAF financieel werden ondersteund en kunnen de impulspremies enkel worden toegekend voor projecten die voldoen aan de gebruikelijke normen van het VAF bij reguliere steunaanvragen. De steun wordt dus enkel verleend voor projecten die aan de regels van het VAF en dus zoals in voorgaande besluiten uiteengezet - van de filmmededeling voldoen; de steun blijft beperkt tot een cultureel product en dient de regels m.b.t. steunintensiteit en territorialiteit zoals beschreven in titels 3.3 en 3.4 te respecteren. Ten slotte dient de steun te worden geïnvesteerd in nieuwe projecten die behoren tot de categorieën animatie, documentaire, fictie of FilmLab. Het gaat ook hier dus niet om extra steun voor specifieke filmmakende activiteiten. (42) De in de voormelde voorgaande besluiten gegeven beoordeling blijft daarom onveranderd wat betreft het VAF/Filmfonds. (43) De oorspronkelijke steunregeling is verder uitgebreid met het VAF/Mediafonds, een nieuwe regeling die uitsluitend betrekking heeft op reeksen. In de oorspronkelijke steunmaatregel was er geen apart steunmechanisme voor reeksen, maar was deze in de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds ( ) mee opgenomen. (44) Zoals de steun onder het VAF/Filmfonds is ook de steun onder het VAF/Mediafonds gebaseerd op culturele criteria: het Fonds ondersteunt alleen projecten m.b.t. kwalitatieve tv-reeksen, die niet tot het doorsnee zenderaanbod behoren, van een hoogwaardig artistiek gehalte zijn en een hoog potentieel bereik kennen (zie ook punt (21)). De steun heeft geen automatisch karakter, aangezien de aanvragen ter beoordeling worden voorgelegd aan een beoordelingscommissie die uit professionals en interne en externe deskundigen is samengesteld. De evaluatiecriteria en procedures zijn wezenlijk identiek aan deze onder het VAF/Filmfonds. De steun staat ook zonder enige discriminatie voor aanvragers van andere lidstaten open. (45) Zoals onder het VAF/Filmfonds, wordt opgelegd dat de steun onder het VAF/Mediafonds volledig wordt uitgegeven in de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze voorwaarde legt dus "territorialisering" op. De aanvrager van de steun behoudt alleszins, conform de filmmededeling, het recht om minimum 20% van het totale productiebudget van de audiovisuele creatie in andere lidstaten van de EU uit te geven zonder dat de toekende steun van het VAF hierom wordt verminderd (zie punt (33)). Wat de territorialisering betreft, bevat de steunregeling dus geen dwingende bepaling die verder gaat dan wat acceptabel kan worden geacht ten aanzien van de criteria "noodzaak" en "evenredigheid" van de steun. Ook de maximale steunintensiteit zoals beschreven in punt (31) is conform de filmmededeling. (46) Een "culturele bijdrage" kan vanuit de middelen van het VAF/Filmfonds worden verleend aan reeksen die steun ontvangen onder het VAF/Mediafonds (zie punt (9)). De "culturele bijdrage" is dus geen op zich staande steunmaatregel, maar een bijkomende maatregel voor projecten waarvoor reeds steun wordt verleend onder het VAF/Mediafonds onder de voorwaarden van dat fonds. 10

11 5. BESLUIT (47) De Commissie heeft bijgevolg besloten de steun verenigbaar met artikel 107, lid 3, onder d), VWEU te verklaren en hiertegen geen bezwaar aan te tekenen. (48) De Commissie herinnert de Belgische autoriteiten aan de verplichting jaarlijks een verslag in te dienen over de tenuitvoerlegging van de regeling en eventuele voornemens tot wijziging van deze steunregeling tijdig bij de Commissie aan te melden. (49) Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat u instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de authentieke taal op internet: Dit verzoek dient via geëncrypteerde te worden gezonden aan of, anders, bij aangetekend schrijven of bij faxbericht te worden gericht aan: Europese Commissie Directoraat-generaal Concurrentie Griffie Staatssteun 1049 Brussel BELGIË Fax: Met bijzondere hoogachting, Voor de Commissie Joaquín ALMUNIA Vicevoorzitter 11

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie,

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.12.2009 C(2009)10665 Betreft: Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 14.XII.2004 C (2004) 4765 fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 14.XII.2004 C (2004) 4765 fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.XII.2004 C (2004) 4765 fin Betreft: Steunmaatregel N 496/2004 België Steun door de Vlaamse Gemeenschap aan de cinematografische en audiovisuele productie: Verlenging met

Nadere informatie

FF/ONTWIKKELINGSSTEUN VOOR FICTIE Intro

FF/ONTWIKKELINGSSTEUN VOOR FICTIE Intro FF/ONTWIKKELINGSSTEUN VOOR FICTIE Intro De categorie: fictie Een fictiewerk is een single audiovisuele, voornamelijk live action creatie met hoofdzakelijk denkbeeldige personages en gebeurtenissen. Remakes,

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2013 C(2013) 7725 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.37017 (2013/N)

Nadere informatie

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.VII.2007 C(2007) 3231 def. Betreft: Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Nadere informatie

in grote lijnen Februari 2011

in grote lijnen Februari 2011 in grote lijnen Februari 2011 1. Waarom werd het Mediafonds opgericht? Economische crisis: eist zijn tol binnen Vlaamse televisieomroepen en binnen productielandschap. Ook VAF heeft door besparingen moeten

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6636 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Excellentie, Steunmaatregel

Nadere informatie

Reglement Antwerp Film Bonus

Reglement Antwerp Film Bonus Reglement Antwerp Film Bonus Inleiding De filmcel van de stad Antwerpen werd in 2001 opgericht en heeft als doel Antwerpen op de kaart te zetten als filmlocatie. De aanvragen gaan sinds de oprichting in

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw. m.b.t. Nederlands-Vlaamse coproducties

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw. m.b.t. Nederlands-Vlaamse coproducties Samenwerkingsovereenkomst tussen het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw m.b.t. Nederlands-Vlaamse coproducties Het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen)

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.7.2013 C(2013) 4906 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N)

Nadere informatie

2. Kan de minister (per jaar tot en met 2014) meedelen welk aandeel van de steun ging naar elke omroep?

2. Kan de minister (per jaar tot en met 2014) meedelen welk aandeel van de steun ging naar elke omroep? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 240 van LIONEL BAJART datum: 4 juni 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Mediafonds - Steunaanvragen Het Mediafonds werd in 2010 opgestart, waarbij

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2001 C (2001)4509fin Betreft: Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun Excellentie, PROCEDURE 1. Bij schrijven van 24 juli 2001 heeft België, overeenkomstig

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 224/04 België Staatssteun voor de Belgische cinematografische en audiovisuele productie wijzigingen aan de federale

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final EUROPESE COMMISSIE Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final Betreft: Steunmaatregel SA.35377 (2012/N) Nederland Groene energiebelasting verlenging van de toepassing van het verlaagde tarief voor de glastuinbouwsector

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 Eneco duurzame energie  Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259 Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie, De Commissie wenst Nederland ervan in kennis te stellen dat zij, na onderzoek

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8-XII-2005 C(2005) 5300 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging Excellentie, Ik heb de eer u mee te

Nadere informatie

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL EUROPESE COMMISSIE ONTVANGEN 1 6 DEC Z009 SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe (2009) DI 16. 12. 2009 11551 PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND BIJ DE EUROPESE UNIE Herrmann-Debrouxlaan, 48

Nadere informatie

Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 2014 2016 m.b.t. het Mediafonds

Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 2014 2016 m.b.t. het Mediafonds Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 2014 2016 m.b.t. het Mediafonds TUSSEN De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering in de persoon van

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27-02-2001 SG(2001) D/ 286469 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel Excellentie, Ik heb de eer U ervan in

Nadere informatie

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.VII.2005 C (2005) 2704 def. Betreft: Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw Excellentie, I. Procedure (1) Bij schrijven van

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin Betreft: Steunmaatregel N 410/2002 (ex-cp 77/02) België Staatssteun voor de productie van Belgische cinematografische en audiovisuele werken "Tax shelter"-regeling

Nadere informatie

Prioriteitennota voor de selectie van. documentaireprojecten

Prioriteitennota voor de selectie van. documentaireprojecten Prioriteitennota voor de selectie van documentaireprojecten 1. Inleiding Deze tekst heeft tot doel om de beoordelingscommissies een kader te bieden waarbinnen deze naar eigen inzichten projecten kan analyseren

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06-12-2002 C (2002) 4854 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten / Nederland Steunmaatregel nr. N 210/02 Subsidieverordening sloop agrarische en overige bebouwing buitengebied

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6627 final In de openbare versie van dit besluit zijn, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.02.2013 C(2013) 472 final Betreft: Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur Excellentie, Naar aanleiding van staatssteundossier

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2003 C(2003)3886fin Betreft: Steunmaatregel N 68/2003 Nederland Cultuurbeleggingsfondsen Excellentie, 1 PROCEDURE Bij schrijven van 7 februari 2003, dat op 10 februari

Nadere informatie

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.01.2012 C(2012) 169 definitief Betreft: Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw Excellentie, I. PROCEDURE 1. Op 22 mei 2011 heeft

Nadere informatie

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.10.2001 SEC(2001)1491fin Betreft: Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland Excellentie, Bij brief van 20 oktober 2000 hebben de

Nadere informatie

VERTAALBEURZEN - REGLEMENT (ENKEL GELDIG VOOR DE LIJN WALLIMAGE/BRUXELLIMAGE)

VERTAALBEURZEN - REGLEMENT (ENKEL GELDIG VOOR DE LIJN WALLIMAGE/BRUXELLIMAGE) VERTAALBEURZEN - REGLEMENT (ENKEL GELDIG VOOR DE LIJN WALLIMAGE/BRUXELLIMAGE) Van toepassing vanaf 1 Januari 2010 Met een akkoord, dat ondertekend werd in mei 2009 en geldig is voor 3 jaar, heeft het Brussels

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel nr. SA.38495 (2014/N) België Ad hoc steun Libert Paints - verhuizing omwille van milieuredenen

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel nr. SA.38495 (2014/N) België Ad hoc steun Libert Paints - verhuizing omwille van milieuredenen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.06.2014 C(2014) 3629 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel nr. SA.38495

Nadere informatie

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.XII.2007 C(2007)6875 Betreft: Steunmaatregel nr. N 478/2007 - Nederland "Stimulering van duurzame energie, wijziging en verlenging van de MEP-regeling (N 707/02) en MEP stimulering

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06.06.2002 C (2002) 1674 Betreft: Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers Excellentie, PROCEDURE Bij brief van 13

Nadere informatie

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.01.2010 C(2009)10757 Betreft: Staatssteun N 602/2009 - Nederland Methode voor de berekening van de steunintensiteit van garanties op leningen voor werkkapitaal aan landbouwondernemingen

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011"

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.2.2013 C(2013) 1039 final Betreft: Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011" Excellentie,

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.06.2002 C(2002) 2136fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering Excellentie, 1. PROCEDURE Bij brief van de

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25-11-2002 C(2002) 4281 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen Excellentie, Overeenkomstig

Nadere informatie

VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS vzw REGLEMENT VAF/FILMFONDS IN UITVOERING VAN DE BEHEERSOVEREENKOMST MET DE VLAAMSE GEMEENSCHAP INLEIDING

VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS vzw REGLEMENT VAF/FILMFONDS IN UITVOERING VAN DE BEHEERSOVEREENKOMST MET DE VLAAMSE GEMEENSCHAP INLEIDING VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS vzw REGLEMENT VAF/FILMFONDS IN UITVOERING VAN DE BEHEERSOVEREENKOMST MET DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Van kracht vanaf 9 december 20152 februari 2016 INLEIDING Dit Reglement specificeert

Nadere informatie

6. Film en televisie. 6.1 Nederlands Filmfonds

6. Film en televisie. 6.1 Nederlands Filmfonds 6. Film en televisie 6.1 Nederlands Filmfonds Het Nederlands Filmfonds stimuleert de filmproductie in Nederland. Verder bevordert het fonds een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur en biedt filmmakers

Nadere informatie

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst Handleiding projectbeurzen Beeldende kunst Wat is een projectbeurs? Projectbeurzen worden toegekend aan kunstenaars die een specifiek project willen realiseren. Een dergelijke subsidie beoogt een concreet

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2015 2016. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2015 2016. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2015 2016 34 495 Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Zuid-Afrika betreffende audiovisuele coproductie; s-gravenhage,

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin. Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen. Excellentie, 1.

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin. Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen. Excellentie, 1. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin Betreft : Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen Excellentie, 1. PROCEDURE In het tweede semester 2000 is, in het kader van

Nadere informatie

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.03.2004 C(2004)479fin Betreft: Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica Excellentie, I. PROCEDURE (1) Bij schrijven van 6 november

Nadere informatie

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Naam project Aanvrager Looptijd project Inleiding welke gebeurtenissen zijn van invloed op het project? hoe ziet de huidige situatie eruit? wordt het project

Nadere informatie

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Concurrentie Beleid en coördinatie inzake staatssteun Brussel, DG D(2004) COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN IN DE VORM VAN COMPENSATIES VOOR DE OPENBARE

Nadere informatie

SCREEN FLANDERS. Handleiding bij oproep 2012-2013

SCREEN FLANDERS. Handleiding bij oproep 2012-2013 SCREEN FLANDERS Handleiding bij oproep 2012-2013 Uiterste indieningsdatum: 28 februari 2013 om 12u Vlaamse Overheid Agentschap Ondernemen Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.XI.2006 C(2006)5659 Betreft: Steunmaatregel nr. N 653/2006 België Subsidies voor industrieel onderzoek en precommerciële ontwikkeling door ondernemingen die deelnemen aan

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Steunmaatregel N 348/2006 Nederland Overgangsbudget voor de liberalisatie van de markt voor inburgeringscursussen voor recente immigranten

Steunmaatregel N 348/2006 Nederland Overgangsbudget voor de liberalisatie van de markt voor inburgeringscursussen voor recente immigranten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.X.2006 C(2006)4364 def. Betreft: Steunmaatregel N 348/2006 Nederland Overgangsbudget voor de liberalisatie van de markt voor inburgeringscursussen voor recente immigranten

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 38;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 38; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHTE VERMELDINGEN VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHTE VERMELDINGEN VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHTE VERMELDINGEN VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN 1 BEGINGENERIEK In het kort Voor alle majoritair Vlaamse werken is het verplicht de vernieuwde VAF-leader toe

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 27.10.2010 C(2010)7276 definitief. Steunmaatregel N 639/2009 - Nederland Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 27.10.2010 C(2010)7276 definitief. Steunmaatregel N 639/2009 - Nederland Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.10.2010 C(2010)7276 definitief Betreft: Steunmaatregel N 639/2009 - Nederland Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering Excellentie, I. PROCEDURE 1. Op 18 november 2009

Nadere informatie

Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 13 december 2013

Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 13 december 2013 Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 13 december 2013 Aanwezig Voor het Fonds: Pierre Drouot, Marijke Vandebuerie, Karla Puttemans, Christian De Schutter, Siebe Dumon (verslag) Voor de

Nadere informatie

Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V.

Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.4.2012 C(2012) 2436 final Betreft: Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V. (varkenshouderij)

Nadere informatie

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld.

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.XII.2005 C(2005)5946 Betreft: Steunmaatregel N 570/2005 - Nederland Vermindering accijns biobrandstoffen Excellentie, De Commissie deelt Nederland hierbij mede dat zij na

Nadere informatie

Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant

Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.V.2006 C (2006) 1834 def. Subject: Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant Excellentie, I. PROCEDURE 1. Bij schrijven geregistreerd op 5

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun tot herstel schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA. 38639 (2014/N)

Nadere informatie

Programmaspecifieke vragen bij de digitale subsidieaanvraag

Programmaspecifieke vragen bij de digitale subsidieaanvraag E 2. Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen Voor dit programma gelden de regels: Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen. (titel 5.5) Voor alle aanvragen geldt: Voeg als bijlage een verklaring van

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Paul Delva, Philippe De Coene, Marius Meremans, Jo De Ro en Bart Caron

Voorstel van decreet. van de heren Paul Delva, Philippe De Coene, Marius Meremans, Jo De Ro en Bart Caron stuk ingediend op 2509 (2013-2014) Nr. 1 24 maart 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heren Paul Delva, Philippe De Coene, Marius Meremans, Jo De Ro en Bart Caron houdende wijziging van diverse

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 125/10 VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/786 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2015 tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd

Nadere informatie

CREATIEBEURZEN PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR. SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1

CREATIEBEURZEN PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR. SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1 SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1 PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR CREATIEBEURZEN foto s Fotolia, Istock BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS COMPONISTEN EN UITGEVERS - SABAM CVBA

Nadere informatie

Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest

Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.04.2004 C(2004) 1661 Betreft: Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest Excellentie, 1. PROCEDURE Bij schrijven

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

De Vlaamse autoriteiten hebben op 10 juli 2003 een decreet goedgekeurd teneinde een systeem van warmtekrachtcertificaten in te voeren.

De Vlaamse autoriteiten hebben op 10 juli 2003 een decreet goedgekeurd teneinde een systeem van warmtekrachtcertificaten in te voeren. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 03.V.2005 C(2005)1318 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 608/2004 - België Warmtekrachtcertificaten Excellentie, 1. PROCEDURE Bij brief van 7 september 2004, die op 9 september

Nadere informatie

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.02.2002 C (2002)607fin Betreft: Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering Excellentie, Bij brief van 23 juli 2001, door de Commissie geregistreerd

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.3.2010 COM(2010) 100 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.262/1 van 16 november 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR

HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR LOGO HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR OVERZICHT 1. SABAM en de culturele promotie situering 2. De nieuwe structuren ingevoerd om aan de culturele en educatieve doeleinden

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO TUSSEN :, auteur,, ENERZIJDS, EN, auteur, ANDERZIJDS, GELET OP HET FEIT DAT De auteurs besloten hebben om hun bekwaamheden en krachten te

Nadere informatie

SCREEN FLANDERS Handleiding bij oproep 2013 Uiterste indieningsdatum: Oproep 1: 28 juni 2013 om 12u Oproep2: 25 oktober 2013 om 12u

SCREEN FLANDERS Handleiding bij oproep 2013 Uiterste indieningsdatum: Oproep 1: 28 juni 2013 om 12u Oproep2: 25 oktober 2013 om 12u SCREEN FLANDERS Handleiding bij oproep 2013 Uiterste indieningsdatum: Oproep 1: 28 juni 2013 om 12u Oproep2: 25 oktober 2013 om 12u Vlaamse Overheid Agentschap Ondernemen Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid Zitting 2004-2005 15 april 2005 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid 617 ECO 2 INHOUD Blz. 1. Memorie van toelichting...

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN

FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN In artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag wordt bepaald dat de Commissie van elk voornemen tot invoering of wijziging

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13-02-2003 C(2003) 127 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland Excellentie,

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN VOORAF Hieronder wordt opgelijst welke materialen het VAF moet ontvangen, alvorens de

Nadere informatie

ADVIES. 17 april 2013

ADVIES. 17 april 2013 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

Nadere informatie

Voor andere bestemmingen dient de Producent zich te wenden tot de rechthebbende van de geluidsopnames in kwestie.

Voor andere bestemmingen dient de Producent zich te wenden tot de rechthebbende van de geluidsopnames in kwestie. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Voorwerp. 1.1. Door het aangifteformulier in te vullen, dient de audiovisuele producent waarvan de gegevens op het aangifteformulier zijn vermeld (hierna: de Producent ),

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Steunmaatregel N 156/2007 - België Aanloopsteun voor de Luchthaven Antwerpen

Steunmaatregel N 156/2007 - België Aanloopsteun voor de Luchthaven Antwerpen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.VI.2007 C(2007) 2390 def. Betreft: Steunmaatregel N 156/2007 - België Aanloopsteun voor de Luchthaven Antwerpen Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij elektronisch schrijven van

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN VOORAF Hieronder wordt opgelijst welke materialen het VAF moet ontvangen, alvorens de

Nadere informatie

Referentie advies. Pagina 2/7

Referentie advies. Pagina 2/7 OPVOLGINGSNOTA Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur Economische en Sociale Raad voor

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415. Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland "Stimulering van WKK onder de MEP" Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415. Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland Stimulering van WKK onder de MEP Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415 Betreft: Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland "Stimulering van WKK onder de MEP" Excellentie, De Commissie deelt de Nederlandse autoriteiten mee

Nadere informatie

NADERE SUBSIDIEREGELS FILM

NADERE SUBSIDIEREGELS FILM PROVINCIAAL BLAD Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels Film Nadere subsidieregels Film Nadere subsidieregels pilot 'Filmfonds Limburg' Besloten door: Gedeputeerde

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie