PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN"

Transcriptie

1 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 13/11/2006 tot 17/11/

2 Voor meer informatie surft u naar : Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin van de Kamer van volksvertegenwoordigers van België en verslaat de activiteiten van de voorbije week (van donderdag tot donderdag). Deze uitgave verschijnt iedere week in het Nederlands en in het Frans, behalve tijdens het parlementair reces. Parlementaire Mededelingen kan tegen abonnering opgestuurd worden naar iedereen die erom verzoekt. De abonnementsprijs is 13,00 per parlementair jaar (van de tweede dinsdag van oktober tot de tweede dinsdag van oktober van het daaropvolgend jaar). Het bedrag moet worden gestort op rekening nummer van de "Kamer van volksvertegenwoordigers publicaties te 1008 Brussel". Het bulletin verschijnt in het Frans onder de titel Informations parlementaires ; het abonnement op beide versies bedraagt 26,00. Deze publicatie wordt volledig door de diensten van de Kamer verzorgd. coördinatie en redactie lay-out drukwerk : dienst Public Relations en Internationale Betrekkingen tel : 02/ / fax : 02/ : PRI : drukkerij van de Kamer postadres bezoekerstoegang : Kamer van volksvertegenwoordigers van België B BRUSSEL : Leuvenseweg 13 - Brussel verantwoordelijke uitgever : de secretaris-generaal van de Kamer

3 Inhoud ORGANEN VAN DE KAMER Voorzitterschap 3 COMMISSIES Commissievergaderingen 7 PLENAIRE VERGADERING Wetsontwerpen en wetsvoorstellen 25 Mondelinge vragen 30 Stemmingen over de moties 33 PUBLIC RELATIONS 35 PUBLICATIES 37 BIJLAGEN Interpellatieverzoeken 41 Wetsontwerpen, - voorstellen en 43 commissieverslagen Advies van de Raad van State 45 Arbitragehof 47 Internationale Parlementaire Assemblee 53 ADDENDA 55 Agenda van de plenaire vergaderingen 57 Bijeenroeping van de commissievergaderingen Tabel van wetgevende activiteiten

4 PM 51 / WEEK VAN 13 NOVEMBER TOT 17 NOVEMBER 2006

5 ORGANEN VAN DE KAMER VOORZITTERSCHAP DINSDAG 7 NOVEMBER 2006 KAMERVOORZITTER DE CROO ZIT DE 4DE EASTWEST ADVISORY COUNCIL MEETING VOOR HET EASTWEST INSTITUTE Het instituut werd in 1981 opgericht om de vijandigheid ten gevolge van de Koude Oorlog te verminderen en wil anno 2006 de relaties tussen en in landen van West en Oost bevorderen. Het doet onderzoek naar conflictpreventie, grensoverschrijdende samenwerking en de globale veiligheidsproblematiek. CEO en Voorzitter van het EastWest Institute is de heer John Mroz. De 4de Advisory Council meeting van het EastWest Institute 7 november 2006 Op 7 november 2006 organiseerde het EastWest Institute de 4de Advisory Council meeting onder het voorzitterschap van Kamervoorzitter De Croo. Op de agenda stond een gedachtewisseling over de verdere strategische oriëntering van het Instituut en de bespreking van de op stapel staande activiteiten. Bij het eerste punt kwam de problematiek van de Europese uitbreiding en de mogelijke toetreding van Turkije aan bod. De situatie in de Balkan en het Dode Zee-gebied werd eveneens onder de loep genomen. Voor eind 2006 en begin 2007 programmeert het EastWest Institute onder meer: - G8-working groups on Public-Private Partnerships to Counter Terrorism: 28 tot 30 november Trialogue21 een nieuw project van het EastWest Institute dat ondersteuning wil bieden aan de bestendige dialoog tussen Europa, de Volksrepubliek China en de Verenigde Staten: 3 tot 5 december de Annual Worldwide Security Conference - Bedoeling is het thema Worldwide security ten gronde te bestuderen in verschillende studiesessies: 20 tot 22 februari 2007 Voor meer informatie kan u terecht bij mevrouw Sarah Barroo, Brussels Centre Manager, EastWest Institute, Rue de la Loi 83-85, 1040 Brussel, T , of op PM 51 / 115-3

6 WOENSDAG 8 NOVEMBER 2006 ONTMOETING MET DE HEER ILHAM ALIYEV, PRESIDENT VAN AZERBEIDZJAN Op woensdag 8 november 2006 ontving Kamervoorzitter De Croo de heer Ilham Aliyev, president van de Republiek Azerbeidzjan, voor een lunch in zijn ambtswoning. De fractievoorzitters Borginon (VLD) en Bacquelaine (MR) woonden de ontmoeting bij. Azerbeidzjan kende de afgelopen jaren een snelle economische groei. Onder meer door de ingebruikname van de BTC-oliepijplijn in mei 2006 werd de Zuidelijke Caucasus een regio van groot strategisch belang. President Aliyev onderstreepte dan ook het belang van zijn land voor de energiebevoorrading van Europa. De president schetste de situatie in zijn land. Azerbeidzjan ontwikkelt zich heel snel. Grote infrastructuurprojecten zien het daglicht. De president wil nu met voorrang investeren in menselijk kapitaal. Centraal in die beleidskeuze staat het idee van openheid. Het land heeft een grootschalig informatiseringsproject voor de scholen uitgevoerd. Vele honderden scholen werden uitgerust met moderne computerinfrastructuur met internettoegang. Het is belangrijk dat de jeugd weet wat er in de wereld gebeurt, aldus president Aliyev. Verder komt er een project waarbij jonge mensen gestimuleerd zullen worden om hun studies verder te zetten in het buitenland, in de VS, in West-Europa Isolement is volgens de president niet alleen nefast voor de ontwikkeling van een land, het is ook onhoudbaar. Azerbeidzjan is een seculiere staat en wil dat ook blijven. Hiermee staat het land in contrast tot zijn grote zuiderbuur Iran, waarmee het cultureel nochtans sterk verwant is. Ook de relaties met de buurlanden en de machtsverhoudingen in de regio kwamen uitgebreid ter sprake. Volgens president Aliyev vaart Azerbeidzjan vastberaden een eigen koers, maar bejegent het zijn buurlanden, ongeacht welke keuzes die maken, altijd met respect. Kamervoorzitter De Croo feliciteerde president Aliyev met de goede prestaties van zijn land en met de inspanningen die hij levert met het oog op meer transparantie. Naar aanleiding van de toenadering die Azerbeidzjan zoekt tot de EU schetste de Kamervoorzitter de ontstaansgeschiedenis en de evolutie van de Unie. Hij stelde dat de stichtende leden in de jaren vijftig geen langetermijnplan voor ogen hadden. De Unie is stap voor stap gegroeid waarbij uitbreiding telkens ingegeven werd door de politieke constellatie van het ogenblik. PM 51 / 115-4

7 Azerbeidzjan maakt, net zoals zijn buurlanden Armenië en Georgië, sinds juni 2004 deel uit van de Neighbourhood policy van de Europese Commissie. Volgens de Kamervoorzitter moeten we aan nabuurschap een andere invulling geven. Mijn buur is niet per definitie diegene die naast me woont, maar diegene met wie ik me verwant voel, aldus Kamervoorzitter De Croo. De Kamervoorzitter besloot dat hij Azerbeidzjan in bepaalde dossiers wil steunen en dat hij het allergrootste belang hecht aan goede relaties, omdat de EU nood heeft aan stabiele partners aan haar buitengrenzen en om te voorkomen dat de Zuidelijke Caucasus zou worden wat de Balkan voor de Eerste Wereldoorlog was. PM 51 / 115-5

8 PM 51 / 115-6

9 COMMISSIES Nucleaire veiligheid WERKGROEP NUCLEAIRE VEILIGHEID Voorzitter : de heer Philippe De Coene MAANDAG 13 NOVEMBER 2006 Hoorzittingen. Volgende vergadering : maandag 20 november Maatschappelijke emancipatie ADVIESCOMITE VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE Voorzitter : mevrouw Colette Burgeon MAANDAG 13 NOVEMBER 2006 Hoorzittingen i.v.m. het Nationaal Actieplan tegen het partnergeweld : - Hoofdcommissaris Hugo Michiels, korpschef - Politiezone Leuven - Basta-project; - Mevrouw Collignon, Substituut van de Procureur des Konings Luik; - Mevrouw Sophie Demars, Parket van Brussel (nieuwe cel zeden ); - De heer Vincent Libert, Vzw Praxis (daderbegeleiding - Brussel en Luik); - Mevrouw Myriam De Vinck ( Centre de prévention des violences conjugales ); - Mevrouw Josiane Coruzzi - Onthaalcentrum - La Louvière; - Mevrouw Anne Kesteloot - Coördinator partnergeweld provincie Oost-Vlaanderen; - Mevrouw Françoise Guillitte, Verantwoordelijke van de cel vrouwen - Amnesty International. Gedachtewisseling. - Rapporteur : mevr. Karine Jiroflée. - De dames Karine Jiroflée, Annemie Roppe, Talbia Belhouari, Magda De Meyer en Colette Burgeon hebben vragen gesteld. DINSDAG 14 EN DONDERDAG 16 NOVEMBER 2006 (Gemeenschappelijke vergadering met het Adviescomité van de Senaat voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen). Campagne van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa : de parlementen verenigd in de strijd tegen het huiselijk geweld tegen de vrouwen. Ontwerpverklaring aan de plenaire vergadering voor te leggen. (Stemming). (Rapporteurs : de dames Karine Jiroflée (K) en Stéphanie Anseeuw (S)). PM 51 / 115-7

10 - De bespreking werd voortgezet. Hebben eraan deelgenomen : de dames Annemie Roppe, Karine Jiroflée, Nahima Lanjri, Talbia Belhouari, Dominique Tilmans, Colette Burgeon, Fatma Pehlivan (S) en Margriet Hermans (S). - Het voorstel van resolutie werd eenparig aang Infrastructuur COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN Voorzitter : de heer Francis Van den Eynde MAANDAG 13 NOVEMBER Vraag van de heer Patrick De Groote aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de veiligheid op de perrons ten opzichte van voorbijrijdende treinen (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 2. Vraag van de heer Olivier Chastel aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de werking van het Comité voor Verantwoorde Spelen van de Nationale Loterij (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 3. Vraag van de heer Roel Deseyn aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de tewerkstelling van contractuelen bij Belgacom (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 4. Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de mogelijkheden voor een voorstedelijke treindienst ten noorden van Antwerpen (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 5. Vraag van de heer Roel Deseyn aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken over de afschaffing van de priorzegels (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. PM 51 / 115-8

11 6. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Roel Deseyn aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over het kraslotenspel verkocht door sportclubs (nr ). - Vraag van mevrouw Valérie Déom aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over het nieuwe product van de Nationale Loterij dat in sportclubs zou worden verkocht (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 7. Vraag van de heer Benoît Drèze aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over het inlassen van een bijkomende halte in Ans voor de nieuwe rechtstreekse trein Luik-Brussel (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord 8. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Patrick De Groote aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over het getalm in het IJzeren Rijn -dossier (nr ). - Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de IJzeren Rijn (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 9. Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de stiptheidsgraad van de Beneluxtrein tussen Brussel en Amsterdam (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 10. Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de herschikte subsidies van de Nationale Loterij (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 11. Vraag van de heer Éric Libert aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over het gebruik van de talen bij het omroepen van berichten in de NMBS-stations van het Brussels Gewest (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. PM 51 / 115-9

12 12. Vraag van de heer Melchior Wathelet aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de rol van SOPIMA in het beheer van de gebouwen in de rue du Paradis te Luik waar de FOD Financiën gehuisvest is (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 13. Vraag van de heer Roel Deseyn aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de resultaten van de mystery shoppers van loterijproducten (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 14. Vraag van de heer Guido De Padt aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de aangekondigde staking en de dreigende sabotage door de christelijke en socialistische spoorvakbonden van de veiligheidsrichtlijn in het tweede spoorpakket (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 15. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Guido De Padt aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over verkiezingsdrukwerk (nr ). - Vraag van de heer Jan Mortelmans aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de gebrekkige verdeling van verkiezingsfolders (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 16. Vraag van mevrouw Camille Dieu aan de staatsstaatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de spoorverbinding Bergen-Quiévrain-Valenciennes (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord 17. Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over het gebruik van smsapplicaties door de NMBS voor informatie aan de treinreizigers (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 18. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer David Lavaux aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de enquête van Test-Aankoop over de NMBS (nr ). PM 51 /

13 - Vraag van de heer François Bellot aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over een privéonderzoek naar de tevredenheid van de NMBS-klanten (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 19. Vraag van de heer François Bellot aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de benaming van de HST-tunnel tussen Luik en Duitsland en van het HST-station van Luik (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 20. Vraag van de heer François Bellot aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de rechtstreekse toeristentreinen tussen Rijsel en Oostende en tussen Rijsel en Brugge (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 21. Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de vernieuwing van de M5-rijtuigen van de NMBS (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 22. Vraag van de heer Patrick De Groote aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken over spooraansluitingen van bedrijven (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 23. Vraag van de heer Guido De Padt aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken over stiltezones in de treinen (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. Volgende vergadering : maandag 20 november PM 51 /

14 Bedrijfsleven COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW Voorzitter : de heer Paul Tant DINSDAG 14 NOVEMBER Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over het verbod op de handel in zeehondenvellen en afgeleide producten (nr ). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 2. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Hilde Dierickx aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de Europese stroomonderbreking (nr ). - Vraag van mevrouw Josée Lejeune aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de nood aan een intensere samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie op het vlak van energie (nr ). - Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de stroompanne van zaterdag 4 november 2006 (13026). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 3. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over een vertrouwelijke studie besteld bij het Federaal Planbureau betreffende elektriciteitsproductie (nr ). - Vraag van mevrouw Simonne Creyf aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de studie van het Planbureau inzake kernenergie (nr. 129). - Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de studie Energie 2030 (nr ). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 4. Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de terugslag van de programma s COLOMBUS en ATV voor de industie en de Belgische wetenschappelijke gemeenschap (nr ). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. PM 51 /

15 5. Vraag van mevrouw Simonne Creyf aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over het Ministerieel Besluit van 17 oktober 2006 tot benoeming van de leden van de Raad van Toezicht van de Ombudsdienst Verzekeringen (nr ). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 6. Vraag van de heer Hagen Goyvaerts aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de onduidelijkheid rond de toepassing van het AREI aangaande keuring van particuliere elektrische installaties (nr ). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 7. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over het standpunt van België inzake het ontwerp van Europese verordening REACH (nr ). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 8. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over het akkoord tussen België en Rusland op nucleair gebied (nr ). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 9. Samengevoegde wetsontwerpen: - Wetsontwerp tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent, nr. 2711/1. - Wetsontwerp tot inrichting van een beroep tegen de administratieve boete opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van (...) tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent, nr. 2712/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Karine Lalieux). - De algemene en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden. Hebben eraan deelgenomen : de dames Simonne Creyf, Muriel Gerkens en de h. Georges Lenssen. Wetsontwerp nr. 2711/1 - De amendementen, alsook de aldus gewijzigde artikelen, werden aangenomen. - De commissie heeft eenparig beslist om af te wijken van artikel 82.1 van het Reglement en heeft gestemd. - Het gehele aldus gewijzigde en verbeterde wetsontwerp werd aangenomen met 9 stemmen en 1 onthouding. Wetsontwerp nr. 2712/1 - Het gehele wetsontwerp, dat niet werd gewijzigd, werd eenparig aangenomen. 10. Wetsontwerp tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, nr. 2689/1. Toegevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Simonne Creyf) betreffende de aanvullende verzekering voor gezondheidsverzorging, nr. 266/1. PM 51 /

16 - Wetsvoorstel (Joëlle Milquet, Melchior Wathelet, Joseph Arens) strekkende tot een betere begeleiding van het gebruik van de gezondheidspersoonsgegevens bij het aangaan van een persoonsverzekering en teneinde de verzekerbaarheid mogelijk te maken van het overlijdensrisico voor personen die een verhoogd risico lopen als gevolg van hun gezondheidstoestand, nr. 2542/1. (Rapporteur : mevrouw Magda De Meyer). Hoorzitting met : - Assuralia (de heer René D Hondt); - Centrum voor Verzekeringswetenschap K.U.Leuven (Prof. Em. Hubert Claassens); - Commission des Assurances (Prof. Dubuisson); - FEPRABEL (de heer Patrick Cauwert); - FVF (de heer Christophe de Moraes); - LA LUSS (mevrouw Fierens); - Mutualités Chrétiennes (de heer Jean Hermesse); - Mutualités Socialistes (de heer Jean-Marc Laasman); - Test-Aankoop (de heer Ivo Mechels en de heer Coteur). - Er werden vragen gesteld door de dames Anne-Marie Baeke, Simonne Creyf, Karine Lalieux, de h. Melchior Wathelet en mevr. Muriel Gerkens. Volgende vergadering : dinsdag 21 november COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN Sociale Zaken Voorzitter : de heer Hans Bonte DINSDAG 14 NOVEMBER Samengevoegde wetsontwerpen en wetsvoorstellen : - Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, nr. 2686/1 en 2. Amendementen van de regering. - Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de gerechtelijke procedures betreft, nr. 2687/1. - Wetsvoorstel (Corinne De Permentier, François Bellot, Daniel Bacquelaine, Charles Michel) houdende wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, nr. 1122/1 en 2. - Wetsvoorstel (Maggie De Block, Sabien Lahaye-Battheu) tot invoering van een periodieke evaluatie van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, nr. 1492/1. - Wetsvoorstel (Maggie De Block, Yolande Avontroodt) tot vervanging van de omgekeerde bewijslast door een gedeelde bewijslast in geval van klachten inzake geweld, pesterijen of ongewenst sexueel gedrag op het werk, nr. 1718/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Danielle Van Lombeek-Jacobs). PM 51 /

17 - Inleidende uiteenzetting door mevr. Maggie De Block. - De algemene en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden. - Er werden amendementen ingediend door de dames D hondt en Pieters en door de h. Drèze. - De amendementen nrs 1 tot 3 werden aangenomen. - De commissie heeft eenparig beslist om af te wijken van artikel 82.1 van het Reglement en heeft gestemd. - Het gehele wetsontwerp nr. 2686/1, zoals gewijzigd, werd aangenomen met 14 stemmen en 1 onthouding. - Het gehele wetsontwerp nr. 2687/1 werd aangenomen met 14 stemmen en 1 onthouding. 2. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Annemie Turtelboom aan de minister van Werk over de heractivering van PWA s (nr ). - Vraag van de heer Benoît Drèze aan de minister van Werk over de aankondiging dat het PWAsysteem nieuw leven zal worden ingeblazen (nr ). - Vraag van mevrouw Greta D hondt aan de minister van Werk over de PWA s (nr ). - De minister van Werk heeft geantwoord. 3. Vraag van mevrouw Greta D hondt aan de minister van Werk over de werkloosheid in Oostende en Gent (nr ). - De minister van Werk heeft geantwoord. 4. Vraag van de heer Benoît Drèze aan de minister van Werk over de opleiding van de werklozen door de ondernemingen (nr ). - De minister van Werk heeft geantwoord. 5. Vraag van de heer Benoît Drèze aan de minister van Werk over de omzetting van de Richtlijn van 27 januari 2003 betreffende minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de Lidstaten (nr ). - De minister van Werk heeft geantwoord. 6. Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Werk over het bekomen van een arbeidskaart door asielzoekers en de gevolgen van de nieuwe opvangwet (nr ). - De minister van Werk heeft geantwoord. 7. Ontwerp van algemene uitgavenbegroting Sectie 44 partim : Sociale economie, nrs. 2703/1, 2705/1 en 2 en 2706/4. Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting. - Rapporteur : mevr. Danielle Van Lombeek-Jacobs. - Inleidende uiteenzetting door de staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken. Volgende vergadering : dinsdag 21 november PM 51 /

18 Volksgezondheid COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING Voorzitter : de heer Yvan Mayeur DINSDAG 14 NOVEMBER Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 (met inbegrip van de verantwoording en de beleidsnota) - Sectie 44 - Partim Maatschappelijke Integratie - Grootstedenbeleid en Strijd tegen racisme en interculturaliteit, nrs. 2703/1, 2705/1 en 2 en 2706/12, 13 en 14. Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting. - Rapporteur : mevr. Josée Lejeune. - Inleidende uiteenzetting door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het transplanteren van organen, nr. 2680/1. - Rapporteur : mevr. Maya Detiège. - Inleidende uiteenzetting door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - De algemene en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden. Hebben eraan deelgenomen : mevr. Maya Detiège, de h. Philippe Monfils, mevr. Hilde Dierickx, de hh. Mark Verhaegen, Luc Goutry, Koen Bultinck en de dames Josée Lejeune en Colette Burgeon. - Er werden amendementen ingediend door de h. Drèze, de h. Goutry en mevr. Lejeune. 3. Samengevoegde interpellaties : - Interpellatie van mevrouw Muriel Gerkens tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de aanwezigheid van verboden hormonen bij Belgische runderen (nr. 931). - Interpellatie van mevrouw Muriel Gerkens tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de aanwezigheid van verboden hormonen in de Belgische runderen (nr. 966). - De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. - Er werden geen moties ingediend. 4. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de informatie die het FAVV aan de veeartsen heeft meegedeeld inzake de blauwtongepidemie (nr ). - De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 5. Samengevoegde interpellatie en vragen : - Interpellatie van de heer Daniel Ducarme tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de gevolgen van gsm-straling voor de volksgezondheid (nr. 951). - Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over het maatschappelijke debat rond de mogelijke schadelijkheid voor de volksgezondheid van gsm s en gsm-masten (nr ). - Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de mogelijke schadelijke effecten van gsm-masten (nr ). PM 51 /

19 - Vraag van de heer Benoît Drèze aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de schadelijke effecten van gsm s en elektronische golven voor de gezondheid (nr ). - De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. - Er werden geen moties ingediend. 6. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Miguel Chevalier aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de toenemende dreiging van tuberculose (nr ). - Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over multiresistente tuberculose (nr ). - Vraag van de heer Benoît Drèze aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over een dreigende tbc-epidemie (nr ). - De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 7. Vraag van de heer Miguel Chevalier aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over artrose (nr ). - De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 8. Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over een onderzoek naar de prijs van de geneesmiddelen (nr ). - De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 9. Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de gezondheidsboodschappen (nr ). - De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 10. Vraag van de heer Benoît Drèze aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de stijgende kosten voor gezondheidszorg die door de patiënten moeten worden betaald (nr ). - De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 11. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over het rookbeleid in jeugdhuizen en fuifzalen (nr ). - Vraag van de heer Georges Lenssen aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over het rookverbod (nr ). - De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. Volgende vergadering : dinsdag 21 november PM 51 /

20 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Justitie Voorzitter : mevrouw Martine Taelman DINSDAG 14 NOVEMBER Hoorzitting met mevr. Kristine Kloeck, algemeen directeur van Child Focus ( Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen ) over het beleid en de beleidsaanbevelingen van Child Focus. - Rapporteur : de h. Melchior Wathelet. - Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. 2. Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding, nrs. 2341/1 tot 9. Amendementen van de hh. Swennen, Verherstraeten en Wathelet, mevr. Lahaye-Battheu, mevr. Marghem, mevr. Déom en de regering. Toegevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Patrick De Groote) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat de ontvangstmachtiging aan onderhoudsgerechtigden betreft, nrs. 139/1 en 2. - Wetsvoorstel (Patrick De Groote) tot wijziging van artikel 391bis van het Strafwetboek, nrs. 140/1 en 2. - Wetsvoorstel (Marie Nagy) tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is, nr. 223/1. - Wetsvoorstel (Servais Verherstraeten, Tony Van Parys, Jo Vandeurzen, Liesbeth Van der Auwera, Carl Devlies) tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende echtscheiding en tot invoering van de echtscheiding op grond van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk, nr. 295/1. - Wetsvoorstel (Anne Barzin, Marie-Christine Marghem) tot wijziging van artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, wat de uitkering tot levensonderhoud in het kader van de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding betreft, nr. 463/1. - Wetsvoorstel (Patrick De Groote) tot wijziging van artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, nrs. 679/1 en 2. - Wetsvoorstel (Patrick De Groote) tot wijziging van artikel 276 van het Burgerlijk Wetboek, nrs. 680/1 en 2. - Wetsvoorstel (Patrick De Groote) tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende echtscheiding, nrs. 728/1 en 2. - Wetsvoorstel (Patrick De Groote) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de herziening van de overeenkomst bij echtscheiding door onderlinge toestemming, nrs. 729/1 en 2. - Wetsvoorstel (Martine Taelman, Alfons Borginon, Claude Marinower, Guy Hove) tot hervorming van het echtscheidingsrecht en de invoering van de foutloze echtscheiding, nr. 737/1. - Wetsvoorstel (Yvan Mayeur, Colette Burgeon, Thierry Giet) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde te voorzien in de voorlopige tenuitvoerlegging van rechtswege wat de verplichtingen tot onderhoud betreft, alsmede de rechter de mogelijkheid te bieden de alimentatieplichtige van ambtswege betalings- en uitsteltermijnen toe te staan, nrs. 797/1 en 2. Amendement van de heer Mayeur. - Wetsvoorstel (Muriel Gerkens) tot wijziging van sommige in het Burgerlijk Wetboek vervatte bepalingen betreffende de bijdrage van de vader en moeder tot de opvoeding van hun kinderen, nr. 1101/1. PM 51 /

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-2 - 2006 QRVA 51 107 QRVA 51 107

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-2 - 2006 QRVA 51 107 QRVA 51 107 QRVA 51 107 QRVA 51 107 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 19864 QRVA 51 107 cdh : Centre

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten.

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

ECHO ABVV INHOUD. Controle over de energieprijzen moet inflatie drukken. Aan de index raken is geen optie!

ECHO ABVV INHOUD. Controle over de energieprijzen moet inflatie drukken. Aan de index raken is geen optie! Nummer 01, januari 2011 verschijnt niet in juli en augustus. V.U.: Luc Voets Hoogstraat 42 1000 BRUSSEL Afgiftekantoor: Brussel X De nieuwsbrief van de Federale en Intergewestelijke studiediensten van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan

Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan 200 edities van «Pacioli» brachten U sinds 1997 het BIBF-nieuws alsook de actuele informatie die U nodig heeft voor de uitoefening van uw beroep. Via onze

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-03 - 2005 QRVA 51 071 QRVA 51 071

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-03 - 2005 QRVA 51 071 QRVA 51 071 QRVA 51 071 QRVA 51 071 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 1479 11702 QRVA 51 071 cdh : Centre

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 3 Inhoudstafel Voorwoord 8 1 Voorstelling Kansspelcommissie 12 2 Situatie van de Belgische kansspelwereld 16 2.1 Vergunningen A (Casino s) 16 2.2 Vergunningen

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29!

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29! 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal.

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad ISSN 1725-2474 C 115 van de Europese Unie Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 51e jaargang 9 mei 2008 Nummer Inhoud Bladzijde 2008/C 115/01 Geconsolideerde versie

Nadere informatie

HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID

HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Koen Geens Minister van Justitie 1 No battle was ever won according to plan, but no battle was ever won without one. - Dwight D. Eisenhower

Nadere informatie

GOKKEN VIA INTERNET EN ANDERE COMMUNICATIEMIDDELEN

GOKKEN VIA INTERNET EN ANDERE COMMUNICATIEMIDDELEN ONLINE GOKKEN IN BELGIË: EEN STAND VAN ZAKEN Christoph De Preter Jos Dumortier INHOUDSTAFEL GOKKEN VIA INTERNET EN ANDERE COMMUNICATIEMIDDELEN Christoph De Preter ICRI K.U. Leuven In de hiernavolgende

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 317 JBZ-Raad U BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie