PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN"

Transcriptie

1 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 13/11/2006 tot 17/11/

2 Voor meer informatie surft u naar : Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin van de Kamer van volksvertegenwoordigers van België en verslaat de activiteiten van de voorbije week (van donderdag tot donderdag). Deze uitgave verschijnt iedere week in het Nederlands en in het Frans, behalve tijdens het parlementair reces. Parlementaire Mededelingen kan tegen abonnering opgestuurd worden naar iedereen die erom verzoekt. De abonnementsprijs is 13,00 per parlementair jaar (van de tweede dinsdag van oktober tot de tweede dinsdag van oktober van het daaropvolgend jaar). Het bedrag moet worden gestort op rekening nummer van de "Kamer van volksvertegenwoordigers publicaties te 1008 Brussel". Het bulletin verschijnt in het Frans onder de titel Informations parlementaires ; het abonnement op beide versies bedraagt 26,00. Deze publicatie wordt volledig door de diensten van de Kamer verzorgd. coördinatie en redactie lay-out drukwerk : dienst Public Relations en Internationale Betrekkingen tel : 02/ / fax : 02/ : PRI : drukkerij van de Kamer postadres bezoekerstoegang : Kamer van volksvertegenwoordigers van België B BRUSSEL : Leuvenseweg 13 - Brussel verantwoordelijke uitgever : de secretaris-generaal van de Kamer

3 Inhoud ORGANEN VAN DE KAMER Voorzitterschap 3 COMMISSIES Commissievergaderingen 7 PLENAIRE VERGADERING Wetsontwerpen en wetsvoorstellen 25 Mondelinge vragen 30 Stemmingen over de moties 33 PUBLIC RELATIONS 35 PUBLICATIES 37 BIJLAGEN Interpellatieverzoeken 41 Wetsontwerpen, - voorstellen en 43 commissieverslagen Advies van de Raad van State 45 Arbitragehof 47 Internationale Parlementaire Assemblee 53 ADDENDA 55 Agenda van de plenaire vergaderingen 57 Bijeenroeping van de commissievergaderingen Tabel van wetgevende activiteiten

4 PM 51 / WEEK VAN 13 NOVEMBER TOT 17 NOVEMBER 2006

5 ORGANEN VAN DE KAMER VOORZITTERSCHAP DINSDAG 7 NOVEMBER 2006 KAMERVOORZITTER DE CROO ZIT DE 4DE EASTWEST ADVISORY COUNCIL MEETING VOOR HET EASTWEST INSTITUTE Het instituut werd in 1981 opgericht om de vijandigheid ten gevolge van de Koude Oorlog te verminderen en wil anno 2006 de relaties tussen en in landen van West en Oost bevorderen. Het doet onderzoek naar conflictpreventie, grensoverschrijdende samenwerking en de globale veiligheidsproblematiek. CEO en Voorzitter van het EastWest Institute is de heer John Mroz. De 4de Advisory Council meeting van het EastWest Institute 7 november 2006 Op 7 november 2006 organiseerde het EastWest Institute de 4de Advisory Council meeting onder het voorzitterschap van Kamervoorzitter De Croo. Op de agenda stond een gedachtewisseling over de verdere strategische oriëntering van het Instituut en de bespreking van de op stapel staande activiteiten. Bij het eerste punt kwam de problematiek van de Europese uitbreiding en de mogelijke toetreding van Turkije aan bod. De situatie in de Balkan en het Dode Zee-gebied werd eveneens onder de loep genomen. Voor eind 2006 en begin 2007 programmeert het EastWest Institute onder meer: - G8-working groups on Public-Private Partnerships to Counter Terrorism: 28 tot 30 november Trialogue21 een nieuw project van het EastWest Institute dat ondersteuning wil bieden aan de bestendige dialoog tussen Europa, de Volksrepubliek China en de Verenigde Staten: 3 tot 5 december de Annual Worldwide Security Conference - Bedoeling is het thema Worldwide security ten gronde te bestuderen in verschillende studiesessies: 20 tot 22 februari 2007 Voor meer informatie kan u terecht bij mevrouw Sarah Barroo, Brussels Centre Manager, EastWest Institute, Rue de la Loi 83-85, 1040 Brussel, T , of op PM 51 / 115-3

6 WOENSDAG 8 NOVEMBER 2006 ONTMOETING MET DE HEER ILHAM ALIYEV, PRESIDENT VAN AZERBEIDZJAN Op woensdag 8 november 2006 ontving Kamervoorzitter De Croo de heer Ilham Aliyev, president van de Republiek Azerbeidzjan, voor een lunch in zijn ambtswoning. De fractievoorzitters Borginon (VLD) en Bacquelaine (MR) woonden de ontmoeting bij. Azerbeidzjan kende de afgelopen jaren een snelle economische groei. Onder meer door de ingebruikname van de BTC-oliepijplijn in mei 2006 werd de Zuidelijke Caucasus een regio van groot strategisch belang. President Aliyev onderstreepte dan ook het belang van zijn land voor de energiebevoorrading van Europa. De president schetste de situatie in zijn land. Azerbeidzjan ontwikkelt zich heel snel. Grote infrastructuurprojecten zien het daglicht. De president wil nu met voorrang investeren in menselijk kapitaal. Centraal in die beleidskeuze staat het idee van openheid. Het land heeft een grootschalig informatiseringsproject voor de scholen uitgevoerd. Vele honderden scholen werden uitgerust met moderne computerinfrastructuur met internettoegang. Het is belangrijk dat de jeugd weet wat er in de wereld gebeurt, aldus president Aliyev. Verder komt er een project waarbij jonge mensen gestimuleerd zullen worden om hun studies verder te zetten in het buitenland, in de VS, in West-Europa Isolement is volgens de president niet alleen nefast voor de ontwikkeling van een land, het is ook onhoudbaar. Azerbeidzjan is een seculiere staat en wil dat ook blijven. Hiermee staat het land in contrast tot zijn grote zuiderbuur Iran, waarmee het cultureel nochtans sterk verwant is. Ook de relaties met de buurlanden en de machtsverhoudingen in de regio kwamen uitgebreid ter sprake. Volgens president Aliyev vaart Azerbeidzjan vastberaden een eigen koers, maar bejegent het zijn buurlanden, ongeacht welke keuzes die maken, altijd met respect. Kamervoorzitter De Croo feliciteerde president Aliyev met de goede prestaties van zijn land en met de inspanningen die hij levert met het oog op meer transparantie. Naar aanleiding van de toenadering die Azerbeidzjan zoekt tot de EU schetste de Kamervoorzitter de ontstaansgeschiedenis en de evolutie van de Unie. Hij stelde dat de stichtende leden in de jaren vijftig geen langetermijnplan voor ogen hadden. De Unie is stap voor stap gegroeid waarbij uitbreiding telkens ingegeven werd door de politieke constellatie van het ogenblik. PM 51 / 115-4

7 Azerbeidzjan maakt, net zoals zijn buurlanden Armenië en Georgië, sinds juni 2004 deel uit van de Neighbourhood policy van de Europese Commissie. Volgens de Kamervoorzitter moeten we aan nabuurschap een andere invulling geven. Mijn buur is niet per definitie diegene die naast me woont, maar diegene met wie ik me verwant voel, aldus Kamervoorzitter De Croo. De Kamervoorzitter besloot dat hij Azerbeidzjan in bepaalde dossiers wil steunen en dat hij het allergrootste belang hecht aan goede relaties, omdat de EU nood heeft aan stabiele partners aan haar buitengrenzen en om te voorkomen dat de Zuidelijke Caucasus zou worden wat de Balkan voor de Eerste Wereldoorlog was. PM 51 / 115-5

8 PM 51 / 115-6

9 COMMISSIES Nucleaire veiligheid WERKGROEP NUCLEAIRE VEILIGHEID Voorzitter : de heer Philippe De Coene MAANDAG 13 NOVEMBER 2006 Hoorzittingen. Volgende vergadering : maandag 20 november Maatschappelijke emancipatie ADVIESCOMITE VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE Voorzitter : mevrouw Colette Burgeon MAANDAG 13 NOVEMBER 2006 Hoorzittingen i.v.m. het Nationaal Actieplan tegen het partnergeweld : - Hoofdcommissaris Hugo Michiels, korpschef - Politiezone Leuven - Basta-project; - Mevrouw Collignon, Substituut van de Procureur des Konings Luik; - Mevrouw Sophie Demars, Parket van Brussel (nieuwe cel zeden ); - De heer Vincent Libert, Vzw Praxis (daderbegeleiding - Brussel en Luik); - Mevrouw Myriam De Vinck ( Centre de prévention des violences conjugales ); - Mevrouw Josiane Coruzzi - Onthaalcentrum - La Louvière; - Mevrouw Anne Kesteloot - Coördinator partnergeweld provincie Oost-Vlaanderen; - Mevrouw Françoise Guillitte, Verantwoordelijke van de cel vrouwen - Amnesty International. Gedachtewisseling. - Rapporteur : mevr. Karine Jiroflée. - De dames Karine Jiroflée, Annemie Roppe, Talbia Belhouari, Magda De Meyer en Colette Burgeon hebben vragen gesteld. DINSDAG 14 EN DONDERDAG 16 NOVEMBER 2006 (Gemeenschappelijke vergadering met het Adviescomité van de Senaat voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen). Campagne van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa : de parlementen verenigd in de strijd tegen het huiselijk geweld tegen de vrouwen. Ontwerpverklaring aan de plenaire vergadering voor te leggen. (Stemming). (Rapporteurs : de dames Karine Jiroflée (K) en Stéphanie Anseeuw (S)). PM 51 / 115-7

10 - De bespreking werd voortgezet. Hebben eraan deelgenomen : de dames Annemie Roppe, Karine Jiroflée, Nahima Lanjri, Talbia Belhouari, Dominique Tilmans, Colette Burgeon, Fatma Pehlivan (S) en Margriet Hermans (S). - Het voorstel van resolutie werd eenparig aang Infrastructuur COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN Voorzitter : de heer Francis Van den Eynde MAANDAG 13 NOVEMBER Vraag van de heer Patrick De Groote aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de veiligheid op de perrons ten opzichte van voorbijrijdende treinen (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 2. Vraag van de heer Olivier Chastel aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de werking van het Comité voor Verantwoorde Spelen van de Nationale Loterij (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 3. Vraag van de heer Roel Deseyn aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de tewerkstelling van contractuelen bij Belgacom (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 4. Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de mogelijkheden voor een voorstedelijke treindienst ten noorden van Antwerpen (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 5. Vraag van de heer Roel Deseyn aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken over de afschaffing van de priorzegels (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. PM 51 / 115-8

11 6. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Roel Deseyn aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over het kraslotenspel verkocht door sportclubs (nr ). - Vraag van mevrouw Valérie Déom aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over het nieuwe product van de Nationale Loterij dat in sportclubs zou worden verkocht (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 7. Vraag van de heer Benoît Drèze aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over het inlassen van een bijkomende halte in Ans voor de nieuwe rechtstreekse trein Luik-Brussel (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord 8. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Patrick De Groote aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over het getalm in het IJzeren Rijn -dossier (nr ). - Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de IJzeren Rijn (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 9. Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de stiptheidsgraad van de Beneluxtrein tussen Brussel en Amsterdam (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 10. Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de herschikte subsidies van de Nationale Loterij (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 11. Vraag van de heer Éric Libert aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over het gebruik van de talen bij het omroepen van berichten in de NMBS-stations van het Brussels Gewest (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. PM 51 / 115-9

12 12. Vraag van de heer Melchior Wathelet aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de rol van SOPIMA in het beheer van de gebouwen in de rue du Paradis te Luik waar de FOD Financiën gehuisvest is (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 13. Vraag van de heer Roel Deseyn aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de resultaten van de mystery shoppers van loterijproducten (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 14. Vraag van de heer Guido De Padt aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de aangekondigde staking en de dreigende sabotage door de christelijke en socialistische spoorvakbonden van de veiligheidsrichtlijn in het tweede spoorpakket (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 15. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Guido De Padt aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over verkiezingsdrukwerk (nr ). - Vraag van de heer Jan Mortelmans aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de gebrekkige verdeling van verkiezingsfolders (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 16. Vraag van mevrouw Camille Dieu aan de staatsstaatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de spoorverbinding Bergen-Quiévrain-Valenciennes (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord 17. Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over het gebruik van smsapplicaties door de NMBS voor informatie aan de treinreizigers (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 18. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer David Lavaux aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de enquête van Test-Aankoop over de NMBS (nr ). PM 51 /

13 - Vraag van de heer François Bellot aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over een privéonderzoek naar de tevredenheid van de NMBS-klanten (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 19. Vraag van de heer François Bellot aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de benaming van de HST-tunnel tussen Luik en Duitsland en van het HST-station van Luik (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 20. Vraag van de heer François Bellot aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de rechtstreekse toeristentreinen tussen Rijsel en Oostende en tussen Rijsel en Brugge (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 21. Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over de vernieuwing van de M5-rijtuigen van de NMBS (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 22. Vraag van de heer Patrick De Groote aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken over spooraansluitingen van bedrijven (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. 23. Vraag van de heer Guido De Padt aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken over stiltezones in de treinen (nr ). - De staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft geantwoord. Volgende vergadering : maandag 20 november PM 51 /

14 Bedrijfsleven COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW Voorzitter : de heer Paul Tant DINSDAG 14 NOVEMBER Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over het verbod op de handel in zeehondenvellen en afgeleide producten (nr ). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 2. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Hilde Dierickx aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de Europese stroomonderbreking (nr ). - Vraag van mevrouw Josée Lejeune aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de nood aan een intensere samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie op het vlak van energie (nr ). - Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de stroompanne van zaterdag 4 november 2006 (13026). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 3. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over een vertrouwelijke studie besteld bij het Federaal Planbureau betreffende elektriciteitsproductie (nr ). - Vraag van mevrouw Simonne Creyf aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de studie van het Planbureau inzake kernenergie (nr. 129). - Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de studie Energie 2030 (nr ). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 4. Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de terugslag van de programma s COLOMBUS en ATV voor de industie en de Belgische wetenschappelijke gemeenschap (nr ). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. PM 51 /

15 5. Vraag van mevrouw Simonne Creyf aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over het Ministerieel Besluit van 17 oktober 2006 tot benoeming van de leden van de Raad van Toezicht van de Ombudsdienst Verzekeringen (nr ). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 6. Vraag van de heer Hagen Goyvaerts aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de onduidelijkheid rond de toepassing van het AREI aangaande keuring van particuliere elektrische installaties (nr ). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 7. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over het standpunt van België inzake het ontwerp van Europese verordening REACH (nr ). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 8. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over het akkoord tussen België en Rusland op nucleair gebied (nr ). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 9. Samengevoegde wetsontwerpen: - Wetsontwerp tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent, nr. 2711/1. - Wetsontwerp tot inrichting van een beroep tegen de administratieve boete opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van (...) tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent, nr. 2712/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Karine Lalieux). - De algemene en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden. Hebben eraan deelgenomen : de dames Simonne Creyf, Muriel Gerkens en de h. Georges Lenssen. Wetsontwerp nr. 2711/1 - De amendementen, alsook de aldus gewijzigde artikelen, werden aangenomen. - De commissie heeft eenparig beslist om af te wijken van artikel 82.1 van het Reglement en heeft gestemd. - Het gehele aldus gewijzigde en verbeterde wetsontwerp werd aangenomen met 9 stemmen en 1 onthouding. Wetsontwerp nr. 2712/1 - Het gehele wetsontwerp, dat niet werd gewijzigd, werd eenparig aangenomen. 10. Wetsontwerp tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, nr. 2689/1. Toegevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Simonne Creyf) betreffende de aanvullende verzekering voor gezondheidsverzorging, nr. 266/1. PM 51 /

16 - Wetsvoorstel (Joëlle Milquet, Melchior Wathelet, Joseph Arens) strekkende tot een betere begeleiding van het gebruik van de gezondheidspersoonsgegevens bij het aangaan van een persoonsverzekering en teneinde de verzekerbaarheid mogelijk te maken van het overlijdensrisico voor personen die een verhoogd risico lopen als gevolg van hun gezondheidstoestand, nr. 2542/1. (Rapporteur : mevrouw Magda De Meyer). Hoorzitting met : - Assuralia (de heer René D Hondt); - Centrum voor Verzekeringswetenschap K.U.Leuven (Prof. Em. Hubert Claassens); - Commission des Assurances (Prof. Dubuisson); - FEPRABEL (de heer Patrick Cauwert); - FVF (de heer Christophe de Moraes); - LA LUSS (mevrouw Fierens); - Mutualités Chrétiennes (de heer Jean Hermesse); - Mutualités Socialistes (de heer Jean-Marc Laasman); - Test-Aankoop (de heer Ivo Mechels en de heer Coteur). - Er werden vragen gesteld door de dames Anne-Marie Baeke, Simonne Creyf, Karine Lalieux, de h. Melchior Wathelet en mevr. Muriel Gerkens. Volgende vergadering : dinsdag 21 november COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN Sociale Zaken Voorzitter : de heer Hans Bonte DINSDAG 14 NOVEMBER Samengevoegde wetsontwerpen en wetsvoorstellen : - Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, nr. 2686/1 en 2. Amendementen van de regering. - Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de gerechtelijke procedures betreft, nr. 2687/1. - Wetsvoorstel (Corinne De Permentier, François Bellot, Daniel Bacquelaine, Charles Michel) houdende wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, nr. 1122/1 en 2. - Wetsvoorstel (Maggie De Block, Sabien Lahaye-Battheu) tot invoering van een periodieke evaluatie van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, nr. 1492/1. - Wetsvoorstel (Maggie De Block, Yolande Avontroodt) tot vervanging van de omgekeerde bewijslast door een gedeelde bewijslast in geval van klachten inzake geweld, pesterijen of ongewenst sexueel gedrag op het werk, nr. 1718/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Danielle Van Lombeek-Jacobs). PM 51 /

17 - Inleidende uiteenzetting door mevr. Maggie De Block. - De algemene en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden. - Er werden amendementen ingediend door de dames D hondt en Pieters en door de h. Drèze. - De amendementen nrs 1 tot 3 werden aangenomen. - De commissie heeft eenparig beslist om af te wijken van artikel 82.1 van het Reglement en heeft gestemd. - Het gehele wetsontwerp nr. 2686/1, zoals gewijzigd, werd aangenomen met 14 stemmen en 1 onthouding. - Het gehele wetsontwerp nr. 2687/1 werd aangenomen met 14 stemmen en 1 onthouding. 2. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Annemie Turtelboom aan de minister van Werk over de heractivering van PWA s (nr ). - Vraag van de heer Benoît Drèze aan de minister van Werk over de aankondiging dat het PWAsysteem nieuw leven zal worden ingeblazen (nr ). - Vraag van mevrouw Greta D hondt aan de minister van Werk over de PWA s (nr ). - De minister van Werk heeft geantwoord. 3. Vraag van mevrouw Greta D hondt aan de minister van Werk over de werkloosheid in Oostende en Gent (nr ). - De minister van Werk heeft geantwoord. 4. Vraag van de heer Benoît Drèze aan de minister van Werk over de opleiding van de werklozen door de ondernemingen (nr ). - De minister van Werk heeft geantwoord. 5. Vraag van de heer Benoît Drèze aan de minister van Werk over de omzetting van de Richtlijn van 27 januari 2003 betreffende minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de Lidstaten (nr ). - De minister van Werk heeft geantwoord. 6. Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Werk over het bekomen van een arbeidskaart door asielzoekers en de gevolgen van de nieuwe opvangwet (nr ). - De minister van Werk heeft geantwoord. 7. Ontwerp van algemene uitgavenbegroting Sectie 44 partim : Sociale economie, nrs. 2703/1, 2705/1 en 2 en 2706/4. Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting. - Rapporteur : mevr. Danielle Van Lombeek-Jacobs. - Inleidende uiteenzetting door de staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken. Volgende vergadering : dinsdag 21 november PM 51 /

18 Volksgezondheid COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING Voorzitter : de heer Yvan Mayeur DINSDAG 14 NOVEMBER Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 (met inbegrip van de verantwoording en de beleidsnota) - Sectie 44 - Partim Maatschappelijke Integratie - Grootstedenbeleid en Strijd tegen racisme en interculturaliteit, nrs. 2703/1, 2705/1 en 2 en 2706/12, 13 en 14. Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting. - Rapporteur : mevr. Josée Lejeune. - Inleidende uiteenzetting door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het transplanteren van organen, nr. 2680/1. - Rapporteur : mevr. Maya Detiège. - Inleidende uiteenzetting door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - De algemene en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden. Hebben eraan deelgenomen : mevr. Maya Detiège, de h. Philippe Monfils, mevr. Hilde Dierickx, de hh. Mark Verhaegen, Luc Goutry, Koen Bultinck en de dames Josée Lejeune en Colette Burgeon. - Er werden amendementen ingediend door de h. Drèze, de h. Goutry en mevr. Lejeune. 3. Samengevoegde interpellaties : - Interpellatie van mevrouw Muriel Gerkens tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de aanwezigheid van verboden hormonen bij Belgische runderen (nr. 931). - Interpellatie van mevrouw Muriel Gerkens tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de aanwezigheid van verboden hormonen in de Belgische runderen (nr. 966). - De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. - Er werden geen moties ingediend. 4. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de informatie die het FAVV aan de veeartsen heeft meegedeeld inzake de blauwtongepidemie (nr ). - De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 5. Samengevoegde interpellatie en vragen : - Interpellatie van de heer Daniel Ducarme tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de gevolgen van gsm-straling voor de volksgezondheid (nr. 951). - Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over het maatschappelijke debat rond de mogelijke schadelijkheid voor de volksgezondheid van gsm s en gsm-masten (nr ). - Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de mogelijke schadelijke effecten van gsm-masten (nr ). PM 51 /

19 - Vraag van de heer Benoît Drèze aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de schadelijke effecten van gsm s en elektronische golven voor de gezondheid (nr ). - De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. - Er werden geen moties ingediend. 6. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Miguel Chevalier aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de toenemende dreiging van tuberculose (nr ). - Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over multiresistente tuberculose (nr ). - Vraag van de heer Benoît Drèze aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over een dreigende tbc-epidemie (nr ). - De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 7. Vraag van de heer Miguel Chevalier aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over artrose (nr ). - De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 8. Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over een onderzoek naar de prijs van de geneesmiddelen (nr ). - De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 9. Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de gezondheidsboodschappen (nr ). - De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 10. Vraag van de heer Benoît Drèze aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de stijgende kosten voor gezondheidszorg die door de patiënten moeten worden betaald (nr ). - De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 11. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over het rookbeleid in jeugdhuizen en fuifzalen (nr ). - Vraag van de heer Georges Lenssen aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over het rookverbod (nr ). - De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. Volgende vergadering : dinsdag 21 november PM 51 /

20 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Justitie Voorzitter : mevrouw Martine Taelman DINSDAG 14 NOVEMBER Hoorzitting met mevr. Kristine Kloeck, algemeen directeur van Child Focus ( Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen ) over het beleid en de beleidsaanbevelingen van Child Focus. - Rapporteur : de h. Melchior Wathelet. - Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. 2. Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding, nrs. 2341/1 tot 9. Amendementen van de hh. Swennen, Verherstraeten en Wathelet, mevr. Lahaye-Battheu, mevr. Marghem, mevr. Déom en de regering. Toegevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Patrick De Groote) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat de ontvangstmachtiging aan onderhoudsgerechtigden betreft, nrs. 139/1 en 2. - Wetsvoorstel (Patrick De Groote) tot wijziging van artikel 391bis van het Strafwetboek, nrs. 140/1 en 2. - Wetsvoorstel (Marie Nagy) tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is, nr. 223/1. - Wetsvoorstel (Servais Verherstraeten, Tony Van Parys, Jo Vandeurzen, Liesbeth Van der Auwera, Carl Devlies) tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende echtscheiding en tot invoering van de echtscheiding op grond van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk, nr. 295/1. - Wetsvoorstel (Anne Barzin, Marie-Christine Marghem) tot wijziging van artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, wat de uitkering tot levensonderhoud in het kader van de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding betreft, nr. 463/1. - Wetsvoorstel (Patrick De Groote) tot wijziging van artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, nrs. 679/1 en 2. - Wetsvoorstel (Patrick De Groote) tot wijziging van artikel 276 van het Burgerlijk Wetboek, nrs. 680/1 en 2. - Wetsvoorstel (Patrick De Groote) tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende echtscheiding, nrs. 728/1 en 2. - Wetsvoorstel (Patrick De Groote) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de herziening van de overeenkomst bij echtscheiding door onderlinge toestemming, nrs. 729/1 en 2. - Wetsvoorstel (Martine Taelman, Alfons Borginon, Claude Marinower, Guy Hove) tot hervorming van het echtscheidingsrecht en de invoering van de foutloze echtscheiding, nr. 737/1. - Wetsvoorstel (Yvan Mayeur, Colette Burgeon, Thierry Giet) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde te voorzien in de voorlopige tenuitvoerlegging van rechtswege wat de verplichtingen tot onderhoud betreft, alsmede de rechter de mogelijkheid te bieden de alimentatieplichtige van ambtswege betalings- en uitsteltermijnen toe te staan, nrs. 797/1 en 2. Amendement van de heer Mayeur. - Wetsvoorstel (Muriel Gerkens) tot wijziging van sommige in het Burgerlijk Wetboek vervatte bepalingen betreffende de bijdrage van de vader en moeder tot de opvoeding van hun kinderen, nr. 1101/1. PM 51 /

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 24 tot 28 april 2006 20/04/2006 160 2 DONDERDAG 27 april 2006 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 13 tot 17 september 2004 ONTWERP-AGENDA WAAROVER DE KAMER ZICH MOET UITSPREKEN 09/09/2004 063 2 WOENSDAG 15 september

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 06/06/2006 tot 09/06/2006 103 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 14 tot 18 maart 2005 10/03/2005 093 2 DONDERDAG 17 maart 2005 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen 1. Wetsontwerp

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-4 - 2007 QRVA 51 160 QRVA 51 160

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-4 - 2007 QRVA 51 160 QRVA 51 160 QRVA 51 160 QRVA 51 160 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30988 QRVA 51 160 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-3 - 2007 QRVA 51 159 QRVA 51 159

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-3 - 2007 QRVA 51 159 QRVA 51 159 QRVA 51 159 QRVA 51 159 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30764 QRVA 51 159 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-4 - 2006 QRVA 51 118 QRVA 51 118

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-4 - 2006 QRVA 51 118 QRVA 51 118 QRVA 51 118 QRVA 51 118 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22810 QRVA 51 118 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-2 - 2006 QRVA 51 109 QRVA 51 109

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-2 - 2006 QRVA 51 109 QRVA 51 109 QRVA 51 109 QRVA 51 109 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20282 QRVA 51 109 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-11 - 2006 QRVA 51 143 QRVA 51 143

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-11 - 2006 QRVA 51 143 QRVA 51 143 QRVA 51 143 QRVA 51 143 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27876 QRVA 51 143 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-3 - 2006 QRVA 51 113 QRVA 51 113

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-3 - 2006 QRVA 51 113 QRVA 51 113 QRVA 51 113 QRVA 51 113 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21462 QRVA 51 113 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-4 - 2006 QRVA 51 116 QRVA 51 116

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-4 - 2006 QRVA 51 116 QRVA 51 116 QRVA 51 116 QRVA 51 116 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22418 QRVA 51 116 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-08 - 2005 QRVA 51 090 QRVA 51 090

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-08 - 2005 QRVA 51 090 QRVA 51 090 QRVA 51 090 QRVA 51 090 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15848 QRVA 51 090 cdh : Centre

Nadere informatie

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 7

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 7 Inhoud Organen van de Kamer Voorzitterschap 3 Commissies Commissievergaderingen 7 Plenaire vergadering 25 Mondelinge vragen 25 Wetsontwerpen en Wetsvoorstel 28 Stemmingen over de moties 30 Internationale

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 27 tot 31 mei 2013 23/05/2013 176 2 DONDERDAG 30 mei 2013 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-3 - 2007 QRVA 51 158 QRVA 51 158

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-3 - 2007 QRVA 51 158 QRVA 51 158 QRVA 51 158 QRVA 51 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30576 QRVA 51 158 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 27-3 - 2006 QRVA 51 114 QRVA 51 114

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 27-3 - 2006 QRVA 51 114 QRVA 51 114 QRVA 51 114 QRVA 51 114 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21788 QRVA 51 114 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-3 - 2007 QRVA 51 157 QRVA 51 157

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-3 - 2007 QRVA 51 157 QRVA 51 157 QRVA 51 157 QRVA 51 157 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30338 QRVA 51 157 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-7 - 2006 QRVA 51 130 QRVA 51 130

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-7 - 2006 QRVA 51 130 QRVA 51 130 QRVA 51 130 QRVA 51 130 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25602 QRVA 51 130 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-10 - 2006 QRVA 51 137 QRVA 51 137

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-10 - 2006 QRVA 51 137 QRVA 51 137 QRVA 51 137 QRVA 51 137 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 26722 QRVA 51 137 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-3 - 2007 QRVA 51 156 QRVA 51 156

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-3 - 2007 QRVA 51 156 QRVA 51 156 QRVA 51 156 QRVA 51 156 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30138 QRVA 51 156 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-10 - 2006 QRVA 51 138 QRVA 51 138

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-10 - 2006 QRVA 51 138 QRVA 51 138 QRVA 51 138 QRVA 51 138 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27030 QRVA 51 138 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-2 - 2007 QRVA 51 155 QRVA 51 155

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-2 - 2007 QRVA 51 155 QRVA 51 155 QRVA 51 155 QRVA 51 155 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29890 QRVA 51 155 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 3-4 - 2006 QRVA 51 115 QRVA 51 115

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 3-4 - 2006 QRVA 51 115 QRVA 51 115 QRVA 51 115 QRVA 51 115 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22100 QRVA 51 115 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-6 - 2006 QRVA 51 125 QRVA 51 125

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-6 - 2006 QRVA 51 125 QRVA 51 125 QRVA 51 125 QRVA 51 125 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24476 QRVA 51 125 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-3 - 2006 QRVA 51 111 QRVA 51 111

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-3 - 2006 QRVA 51 111 QRVA 51 111 QRVA 51 111 QRVA 51 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20798 QRVA 51 111 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-6 - 2006 QRVA 51 123 QRVA 51 123

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-6 - 2006 QRVA 51 123 QRVA 51 123 QRVA 51 123 QRVA 51 123 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24008 QRVA 51 123 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-6 - 2006 QRVA 51 124 QRVA 51 124

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-6 - 2006 QRVA 51 124 QRVA 51 124 QRVA 51 124 QRVA 51 124 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24326 QRVA 51 124 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-7 - 2006 QRVA 51 128 QRVA 51 128

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-7 - 2006 QRVA 51 128 QRVA 51 128 QRVA 51 128 QRVA 51 128 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25082 QRVA 51 128 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-5 - 2006 QRVA 51 122 QRVA 51 122

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-5 - 2006 QRVA 51 122 QRVA 51 122 QRVA 51 122 QRVA 51 122 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 23666 QRVA 51 122 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 101 QRVA 51 101 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 18118 QRVA 51 101 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-11 - 2006 QRVA 51 142 QRVA 51 142

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-11 - 2006 QRVA 51 142 QRVA 51 142 QRVA 51 142 QRVA 51 142 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27690 QRVA 51 142 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-3 - 2006 QRVA 51 112 QRVA 51 112

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-3 - 2006 QRVA 51 112 QRVA 51 112 QRVA 51 112 QRVA 51 112 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21004 QRVA 51 112 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 148 QRVA 51 148 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 28594 QRVA 51 148 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 089 QRVA 51 089 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15606 QRVA 51 089 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 086 QRVA 51 086 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14864 QRVA 51 086 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 18-07 - 2005 QRVA 51 087 QRVA 51 087

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 18-07 - 2005 QRVA 51 087 QRVA 51 087 QRVA 51 087 QRVA 51 087 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15136 QRVA 51 087 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 145 QRVA 51 145 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 28164 QRVA 51 145 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 19/06/2006 tot 23/06/2006 105 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 102 QRVA 51 102 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 18360 QRVA 51 102 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Ce bulletin remplace

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Ce bulletin remplace QRVA 51 132 QRVA 51 132 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden Ce bulletin remplace le bulletin

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 juli tot vrijdag 16 juli 2004

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 juli tot vrijdag 16 juli 2004 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 juli tot vrijdag 16 juli 2004 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 12 juli 2004

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 150 QRVA 51 150 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29022 QRVA 51 150 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 108 QRVA 51 108 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20084 QRVA 51 108 cdh : Centre

Nadere informatie

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 7

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 7 Inhoud Organen van de Kamer Voorzitterschap 3 Commissies Commissievergaderingen 7 Plenaire vergadering 25 Mondelinge vragen 25 Stemmingen over de moties 27 Internationale Betrekkingen 31 Persmededelingen

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 09/10/2006 tot 13/10/2006 111 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 147 QRVA 51 147 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 28428 QRVA 51 147 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 162 QRVA 51 162 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 31504 QRVA 51 162 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 117 QRVA 51 117 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22562 QRVA 51 117 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 127 QRVA 51 127 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24838 QRVA 51 127 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 119 QRVA 51 119 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 23002 QRVA 51 119 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 154 QRVA 51 154 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29700 QRVA 51 154 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 140 QRVA 51 140 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27390 QRVA 51 140 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 106 QRVA 51 106 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 19530 QRVA 51 106 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 10-06 - 2005 69 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 085 QRVA 51 085 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14622 QRVA 51 085 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 08/01/2007 tot 12/ 01/ 2007 121 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 129 QRVA 51 129 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25304 QRVA 51 129 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 23/10/2006 tot 27/10/2006 113 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 11-03 - 2005 58 Voor meer informatie kan u surfen op : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 5. Huldezitting 25

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 5. Huldezitting 25 Inhoud Organen van de Kamer Voorzitterschap 3 Commissies Commissievergaderingen 5 Huldezitting 25 Plenaire vergadering 27 Mondelinge vragen 27 Wetsontwerpen 29 Stemmingen over de moties 30 Personalia 33

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 24/10/2005 tot 28/10/2005 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Inhoud. Commissies Commissievergaderingen 3. Plenaire vergadering Mondelinge vragen 23 Wetsontwerp en voorstellen 25 Stemmingen over de moties 26

Inhoud. Commissies Commissievergaderingen 3. Plenaire vergadering Mondelinge vragen 23 Wetsontwerp en voorstellen 25 Stemmingen over de moties 26 Inhoud Commissies Commissievergaderingen 3 Plenaire vergadering Mondelinge vragen 23 Wetsontwerp en voorstellen 25 Stemmingen over de moties 26 Public Relations 27 Persmededelingen 29 Bijlagen 31 Interpellatieverzoeken

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 05-09 - 2005 QRVA 51 091 QRVA 51 091

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 05-09 - 2005 QRVA 51 091 QRVA 51 091 QRVA 51 091 QRVA 51 091 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 16110 QRVA 51 091 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 17-06 - 2005 70 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 2538/001 (KAMER) 5-1875/1 (SENAAT) VAN 4 DECEMBER 2012 Verslag betreffende de gedachtewisseling

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-07 - 2005 QRVA 51 088 QRVA 51 088

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-07 - 2005 QRVA 51 088 QRVA 51 088 QRVA 51 088 QRVA 51 088 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15388 QRVA 51 088 cdh : Centre

Nadere informatie

BIJLAGE 1 INVENTARIS. van Parlementaire Documenten. legislatuur 2007-2010

BIJLAGE 1 INVENTARIS. van Parlementaire Documenten. legislatuur 2007-2010 BIJLAGE 1 INVENTARIS van Parlementaire Documenten legislatuur 2007-2010 deel I. Kamerdocumenten gerangschikt volgens nummer doc. nr. 52- of CRIV52PLEN 2572/1 tot wijziging van de wet van 15 april 1994

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-10 - 2006 QRVA 51 141 QRVA 51 141

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-10 - 2006 QRVA 51 141 QRVA 51 141 QRVA 51 141 QRVA 51 141 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27522 QRVA 51 141 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 05/03/2007 tot 09/03/2007 128 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-06 - 2005 QRVA 51 083 QRVA 51 083

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-06 - 2005 QRVA 51 083 QRVA 51 083 QRVA 51 083 QRVA 51 083 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14112 QRVA 51 083 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 13/02/2006 tot 17/2/2006 91 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 29-04 - 2005 63 Voor meer informatie kan u surfen op : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 20/02/2006 tot 24/2/2006 92 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 26 tot 30 januari 2015 22/01/2015 032 2 DONDERDAG 29 januari 2015 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerp Wetsontwerp

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 29/01/2007 tot 02/02/2007 124 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 31-10 - 2005 QRVA 51 098 QRVA 51 098

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 31-10 - 2005 QRVA 51 098 QRVA 51 098 QRVA 51 098 QRVA 51 098 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 17638 QRVA 51 098 cdh : Centre

Nadere informatie

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 5

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 5 Inhoud Organen van de Kamer Voorzitterschap 3 Commissies Commissievergaderingen 5 Plenaire vergadering Mededeling 35 Mondelinge vragen 36 Wetsontwerpen en wetsvoorstellen 37 Stemmingen over de moties 39

Nadere informatie

WETSONTWERP WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN

WETSONTWERP WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN Plenaire vergadering WOENSDAG 18 MEI NAMIDDAG (033) WETSONTWERP 1. Wetsontwerp houdende de middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (1347/1-9) - Ontwerp van de algemene uitgavenbegroting voor het

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 084 QRVA 51 084 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14390 QRVA 51 084 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-04 - 2005 QRVA 51 075 QRVA 51 075

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-04 - 2005 QRVA 51 075 QRVA 51 075 QRVA 51 075 QRVA 51 075 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 12392 QRVA 51 075 cdh : Centre

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 17 tot 21 oktober 2016 13/10/2016 159 2 DONDERDAG 20 oktober 2016 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 3072/001 VAN 31 OKTOBER 2013 Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 02/05/2006 tot 05/05/2006 99 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 26/06/2006 tot 30/06/2006 106 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-4 - 2007 QRVA 51 164 QRVA 51 164

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-4 - 2007 QRVA 51 164 QRVA 51 164 QRVA 51 164 QRVA 51 164 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 32060 QRVA 51 164 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 26/03/2007 tot 30/03/2007 131 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 24-06 - 2005 71 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 14/11/2005 tot 18/11/2005 80 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Inhoud. Voorzitterschap 3. Commissievergaderingen 5. Mondelinge vragen 29 Stemmingen over de moties 32 In memoriam Frank Swaelen 34

Inhoud. Voorzitterschap 3. Commissievergaderingen 5. Mondelinge vragen 29 Stemmingen over de moties 32 In memoriam Frank Swaelen 34 Inhoud ORGANEN VAN DE KAMER Voorzitterschap 3 COMMISSIES Commissievergaderingen 5 PLENAIRE VERGADERING Mondelinge vragen 29 Stemmingen over de moties 32 In memoriam Frank Swaelen 34 PUBLICATIES 37 BIJLAGEN

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 18/04/2006 tot 21/04/2006 97 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 26/02/2007 tot 02/03/2007 127 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER. 25 APRIL Wet houdende diverse bepalingen (IV) (1)

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER. 25 APRIL Wet houdende diverse bepalingen (IV) (1) FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER N. 2007 1848 [2007/201376] 25 APRIL 2007. Wet houdende diverse bepalingen (IV) (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 19/ 11/2007 tot 23/ 11/2007 006 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 22-04 - 2005 62 Voor meer informatie kan u surfen op : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 20 tot 24 juni 2011 16/06/2011 048 2 DONDERDAG 23 juni 2011 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en voorstellen

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 14-01 - 2005 51 Voor meer informatie kan u surfen op : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 30/ 11/2009 tot 04/ 12/ 2009 079 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA AANGEPAST PLENAIRE VERGADERINGEN Donderdag 10.07.2008 vanaf 14.00 uur Actuele vragen (Regl. art. 82) Voorstel van decreet Beraadslaging Voorstel van decreet van mevrouw Marleen Vanderpoorten houdende

Nadere informatie

Parlementaire agenda 05/03/2012 1. Kamer

Parlementaire agenda 05/03/2012 1. Kamer Parlementaire agenda 05032012 1. Kamer 1.1. AGENDA 1.1.1. Plenum 1.1.2 Commissies Commissie Bedrijfsleven (dinsdag 6 maart, om 10u15) Wetsvoorstel (Liesbeth Van der Auwera, Jef Van den Bergh, Jenne De

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-06 - 2005 QRVA 51 082 QRVA 51 082

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-06 - 2005 QRVA 51 082 QRVA 51 082 QRVA 51 082 QRVA 51 082 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 13890 QRVA 51 082 cdh : Centre

Nadere informatie